ELS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN ^AMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUpERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen funk over de politiek der rijksbank. a TTE KRUIS De lasten zooveel mogelijk naar de toekomst verschuiven en geen ondraaglijke rentelasten. Polen schijnt aan de beurt te zijn. FRANSCH-ITALIAANSCHE NOTA WISSELING IN DECEMBER 1938. Historische documenten. Het bezoek van H. M. de Koningin aap België. Het programma voor de dagen van 23 tot 26 Mei vastgesteld. k Yankee-Clipper te Lissabon. x HaW* (OM nnr-MBiiiii <7e Jaargang ■WM oeJItgefst van 74 perso- 4 looi en héél jen! Maar het te verhuizen, als het ware, Ikomen nieuw fleurdZoekt gsels uit! De ter dan ooit. 49, die extra 50. Als het het voordeel ’-kleuren, die •Inielte v; Rfftrtank H»t- rijks- Kee>j i zin doen en wel te minder naarmate het ster ker is. PIJN ZAKT/ ^4 heeft zeker minder moeilijkheden geboden. Duitsche troepenbewegingen. Een speciale correspondent van de „News Chronicle” meldt uit Warschau, dat uitgebreide Duitsche troepenbewe gingen in de richting van de Poolsche grens worden waargenomen tusschen Berlijn en Frankfort aan den Oder. De autowegen’oostelijk van Frankfort wa ren vol gemotoriseerde eenheden en lor ries, die infanterie vervoerden. Het ge wone verkeer was ontwricht. Dé bewe gingen deden belangrijke operaties ver moeden, in weerwil van de Duitsche handigheid in het verbergen van voor bereidende handelingen^ Men denkt in Londen, dat de dreigen de houding der Duitsche pers en de troe- Belga meldt uit Brussel dat het programma van het bezoek van H. M. Koningin Wilhelmina aan België als volgt is vastgesteld; De Koningin komt Dinsdag 23 Mei voor Haar officieel bezoek te Brussel aan. Zij zal in den loop van den mid dag door Koning Leopold aan het Noorderstation ontvangen worden, doch het juiste uur is nog niet vast gesteld. Des avonds zal in de salons van het Paleis te Brussel een groot galadiner worden gegeven. Den volgenden dag Woensdag 24 Mei zal H. M. zich in den ochtend naar het stadhuis begeven, waar zij door burgemeester M^ix en de leden Oceaantocht volbracht. M«t 21 menschen in een vliegboot van Baltimore naar de Portugee- sche hoofdstad. Reuter meldt uit Lissabon dat de Yankee Clipper (in Baltimore gestart en eeriige dagen geleden te Horta op de Azoren aan gekomen) thans in de Portugeesche hoofd stad vlot is gedaald. De Yankee Clipper, de enorme Boeing, heeft de mooiste prestatie verricht, die tot dusver door een vliegboot is geleverd. Een- èn.jwintig menschen heeft dit trotsche Amerikaansche product over den Noordelij ken Oceaan gevoerd. Oceaanvluchten ook over de Noorde lijke route van den Atlantischen Oceaan zijn op zichzelf niet meer zoo iets bijzon ders De laatste jaren vooral is men er vrij regelmatig overheen gevlogen. Men weet het, de Deutsche Luft Hansa van het College van Schepenen zal worden ontvangen. Des middags zal zij een garden party bij wonen, die in de serres van het slot te Laeken wordt gegeven en in den avond zal zy zich naar een gala-voorstelling in het Theatre de la Monnaie begeven. Donderdag 25 Mei zal de Koningin naar Luik vertrekken, waar Zij de internationale watertentoonstelling zal bezoeken. Zij pal in den loop van den middag naai’ Brussel terugkeeren en aanzitten aan een diner, dat in de salons van het Nederlandsche gezant; schap wordt gegeven. In den ochtend van Vrijdag 26 Mei zal de Koningin weder naar Den Haag vertrekken. penconcentraties dienen, om Beek schrik aan te jagen en hem ervan af te bren gen, zijn bezoek aan Engeland te doen doorgaan. Men gelooft niet aan een on- middellijken oorlog, omdat deze Duitseh- land ongelegen zou komen en Polen on geveer een mlllloen man onder de wape nen heeft. Bovendien zou Rusland kun nen helpen. De Polen, aldus de „News Chronicle”, zullen zich door de Duitsche dreigemen ten niet laten intimldeeren en Hitler’s reactie op hun houding kan de wereld duidelijk maken,wat haar te wachten staat. Tot dusver z|jp. zijn wil, zijn plannen en zijn bevelen over zijn eigen volk nog nooit op de proef gesteld, daar nog geen enkel land het op een oorlog* heeft dur ven laten aankomen. Of zijn dreigementen slechts bluf zijn, of dat hij bereid is tot het uiterste te gaan, kan niemand zeggen. Maar tenslotte schijnt hij in Polen een land te vinden dat zijn bluf bluf wil noe men, zoo dit werkelijk bluf is. schadeloos worden gesteld. bankaandeel zal in het geheel beurswaarde in den gebruikelijken zijn. De valuta van een'land zal nooit door de circulatiebank tegen den wil van het staats gezag bepaald kunnen worden, veronder steld, dat een dergelijk staatsgezag voor handen is. Niet de circulatiebank maar de staatsleiding is verantwoordelijk voor de valuta. De valuta is ook nooit het primaire, maar is steeds afhankelijk van de kracht en het verstand van de staatleiding en van de or ganisatie van het economische leven. In een rationeel en ordelijk geleid, sterk en gezond economisch levên, zal geen slechte valuta en in een verworden en zieke econo mie geen goede valuta zijn. De Duitsche economische politiek moet er voor zorgen, dat loonen en prijzen stabiel blijven, omdat Duitschland zal het ook in de toekomst piet zij de voorwaarden voor de stabiliteit der 1 J 1 »-j— valuta zijn. oeder 5 ct. Per dooi vm r,« tabletten of cacheti r koker van 24 rkdjflbaar bij Apotheken w. Fer «tuk 3 ct. 12 ituk»30 ct?BI| Apotheken «n OroelTten. WOENSDAGAVOND is de door Daladier in zjjn rede aangekondigde publicatie geschied van den tekst der in Djecember 1.1. tusschen Italië en Frankrijk gewisselde nota’s in zake de accobrden van Januari 1935. De tekst der Italiaansche nota van 17 December, door Ciano aan Frangois Poncet, den Franschen ambassadeur, luidt als volgt: Mijnheer de ambassadeur, In een onder houd op 2 December heeft Uwe Excellen tie tegenover mij den wensch van.de Fran- sche regeering uitgesproken te mogen ver nemen of de Italiaansche regeering de Italiaansch-Fransche overeenkomsten van 7 Januari 1935 nog als geldig beschouwde en of deze overeenkomsten naar haar mee- ning nog als basis zouden kunnen dienen voor de Fransch-Italiaansche betrekkingen. Ik heb Uwe Excellentie geantwoord, dat de kwestie van te reëelen aard en te reëel be lang was dan dat ik direct een definitief antwoord zou kunnen geven, hetwelk een nauwkeuriger onderzoek zou-wereischen. Ik heb thans de eer u het volgende te doen weten, dat bevestigt hetgeen ik u persoon lijk heb gezegd: De Italiaansch-Fransche ovéïeenkomsten van 7 Januari 1935 zijn, zooals Uwe Excel lentie weet, vervat in een verdrag in* zake de regeling der wederzijdsche belangen in Afrika en in een aantal acten, welke er nauw mede verbonden zijn. Artikel zeven van het'verdrag bepaalt, dat dit zal worden geratificeerd en dat zijn van krachtwording onderwerpen zal zijn aan de uitwisseling van ratificaties. Deze uitwisseling is even wel nimmer geschied. Men is wel direct na de onderteekeningen overgegaan tot de voorbereidende procedures voor de ratifica tie, doch deze werd nimmer verwezenlijkt. Men is zelfs nooit overgegaan tot onder handel in gen over een stipuleering van een speciale conventie in zake Tunis, welke conventie volgens artikel één van het, ver drag op denzelfden dag als het verdrag van kracht zou worden. Het Italiaansch-Fransche verdrag tot regeling der wederzijdscjie betrekkingen in ♦Afrika werd dus nimmer geheel af ge maakt. Behalve deze constateeringen van juridi- schen aard moet dus ook rekening worden gehouden met het feit, dat het verdrag, evenals de andere acten, gesloten zjjn op de basis van zeer nauwkeurige postulaten en dat deze postulaten nimmer in de prac- tijk haar bevestiging hfebben gevonden. Zofjals men weet, beoogden, de.overeen-, komsten van 1935 door middel van het re gelen van een geheel e reeks vraagstukken ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 8.15. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef Interc 2745. Postrekening 48400. open voor griep? g rillerig geen e«t< jevaarsein staat op gri«D liddèllijk een Witte Kruli srjaag de griep, vóórdsl *èl OP U krijgt hebben zoo griep voor- vendien Witte Kruit bletten en cacheti zijn idelijlc voor de gezondheid. >ieuwe levensluit, montere lid. 1 heeft er in de jaren ’36, ’37 en ’38 speciaal 1 werk van gemaakt, al hadden de Duitschers de omstandigheden zeker niet in alle op zichten mee. Zij hadden weinig of geen medewerking, noch van Engelschen noch van Amerikaanschen kant, omdat ook dezen cp het punt stonden proefvluchten te ina- ,ken. Inderdaad heeft Imperial Airways .van Foynes -uit naar Botwood op New Foundland een twaalftal vluchten gemaakt: ook nog alleen proefvluchten, zonder post noch passagiers. Pan American Airways vloog* op die route zesmaal, terwijl de Air France twee proefvluchten deed. De Duit schers staan met 50 geslaagde vluchten bovenaan. Deze vlucht van de „Yankee Clipper” is dus bijzonder, omdat ditmaal 21 menschen tezamen over den Oceaan zjjn gevlogen: een aantal dat straks waarschijnlijk groo- ter nog kan zijn, omdat deze Boeing-vlieg- booten wij gaven daarvan reeds een be schrijving ^cdbmmodatie voor nek hebben t’s nachts voor 40). De vlucht van Baltimore naar Horta op de Azoren was de werkelijke „hop” ovet 4en Oceaan; het daarna volgende traject ADVERTENTIEPRIJS: Utt Gouda en omstreken (beboerende tot den bezorgtaingj: 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55. elke regel meer 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer. 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan hef Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden modedeelingen bij contract tot zeer gereduceerden pr(js Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. SURINAME DIT JAAR IN HET K.L.M. NET. Eenmaal per week met Lockheeds Paramaribo naar Willemstad. Naar wjj vernemen is de kans groot, dat nog dit jaar, tegen December, de K.L.M. in West-Indië de luchtlijn CurasaoTrini dad zal verlengen tot Paramaribo. Hierdoor zal dan Mor het eerst. Suriname in het luchtnet van tre maatschappij worden opgenomen, hetgeen een groote verbetering zal zijn voor het verkeer tusschen de Ne derlandsche gebiedsdéelen in de West, daar thans de reis per boot van Suriname naar -Curasao nog ruim 6 dagen in beslag neemt. Het nieuwe traject heeft een lengte van 900 k.m. en het ligt in de bedoeling, dat dit stuk m^t Lockheed Super Electra vlieg tuigen zal worden onderhouden. Als vliegveld voor Paramaribo zal, zoo lang als het nieuwe veld nog niet gereed is, het oude veld „De Zanderij” worden gebe zigd, dat nu alleen door sportvliegers wordt gebruikt. Op dit veld heeft Hondong in 1934 met de „Snip” een tusschenlanding gemaakt, op weg van Amsterdam naar Wil lemstad. „De Zanderij” is weliswaar geen uitgei*, zen vliegveld, maar het is voor de Lockheed S-14 zeer goed bruikbaar, temeer daar thans reeds kgortsachtig wordt gewerkt aan het aanbrengen van verschillende ^ooi- zieningen. (P Nog vernemen wij, ejat de dienst één maal. per week zal worden gevlogen. De. ,.(0 duur der reis van af Trinidad bedraagt ruim drie uur. 0 IBSdlL (MlRINT. De taak voor de nieuwe financierings-" politiek kenmerkte Funk als volgt: 1. De lasten, zooveel slechts moge lijk is, naar de toekomst te verschuiven. 2. Het Rijk te* verschoonen van on draaglijke rentelasten. 3. De kapitaalmarkt weer voor het particuliere bedrijf ter beschikking te stellen. Dit geschiedt door het nieuwe finan cieels plan. Ten slotte verklaarde de rijksminister voor economische zaken, dat de nieuwe-wc gen der crediet- en financieele politiek uit de eischen van het groote gebeuren van dezen tijd zijn ontstaan. Zij zijn derhalve niet slechts nieuw, maar ook stoutmoedig. Hun sterke dynamiek, zoo zeide hij, zal ons over moeilijkheden heen helpen, aangezier, wij, niet op een dwaalspoor gebracht door de critiek van het buitenland, onzen weg zullen voortzetten, die ons Verder vooruit en omhoog zal leiden. De behoefte der we reld aan economische goederen is ongelimi- teerd. Het gaat er slechts om de juiste or ganisatie en een samenwerking vol begrip te vinden. Duitschland heeft nog nooit de hand afgewezen, die daartoe geboden werd. Staatsleiding en valuta. Buitenlandsche aandeelen der Rijksbank repatrieeren. £)E Rijksminister van economische zaken, tevens Rjjksbankpresident, Funk, heeft in fijn voor de vergadering der centrale rijksbankcommissie uitgespraken redevoe ring o.m. uiteengezet, dat de nieuwe rege ling in de Midden-Europeesche ruimte nieu we politieke en economische krachten heeft doen ontstaan. Zooals steeds in de geschie denis der volkeren is ook ditmaal de poli tiek baanbreekster geweest voor de vor ming van nieuw economisch leven en ge beuren. Duitschland is thans het grootste industrieland ter wereld en tegelijkertijd zal de door de natuur aangegeven groote economische ruimte van de Noordzee tot aan de Zwarte Zee voor alle betrokken lan den met meer succes georganiseerd kunnen worden. Voorts moet de nauwe politieke en gees telijke verbondenheid tusschen Duitschland en Italië ook leiden tot eer verbondenheid der beide staten, doordat de wederzijdsche economische krachten systematisch voor de gemeenschappelijke groote taken georgani seerd en uitgebuit wordek. Ten aanzien van de Duitsch-Roemeen- sche economische overeenkomst verklaarde Funk, dat daarmede een economisch verdrag tot stand is gekomen, dat baanbrekend en richtingaangevend genoemd kan worden. Hier rollen geen „zilveren kogels” zoo zei de Funk, maar worden de door de natuur pegeven economische krachten en arbeids- energieën voor een gemeenschappelijke prestatie gemobiliseerd en methodisch in werking gebracht. Duitschland geeft credieten op langen termijn in halffabrikaten en fabrikaten,' die weer worden ingelost dcOi arbeids producten van het Roemeensche volk. Onze producten hebben derhalve in Roe menië de functie van valuta’s en de Roemeensche grondstoffen bij ons de functie van deviezen. De door den staat geregelde arbeidsprestatie is dus de basis voor de valutaveiligheid. Wjj zullen, zoo zeide «preker, onze eco nomie niet weer afhankelijk maken van eer internationaal gemanipuleerde valuta, en eonjunctuurpolitiek, nu het ons gelukt is deie met onze eigen methoden met succes te Jgrwezenljjken. De kapitaal-arme volkeren zullen zich niet meer door buitenlandsche leeningen afhankelijk maken. Om in gemeenschappe nen arbeid de internationale handelsbe- trekkingen te bevorderen en aan de wereld, huishouding weer een gezonden grondslag te geven, heeft Duitschland met Engeland en Frankrijk besprekingen welke succes bc- °ofden, gevoerd, die nu door de laatste politieke gebeurtenissen onderbroken «ijn Na de vestiging van de nieuwe orde in de Midden-Europeesche ruimte de noodzakelijkheid van de voortzetting I dezer besprekingen eerder grooter ge worden. De rijksminister van economische zaken oemde, voortgaande, het voorloopig in be- nemen van particuliere saldi van een Mer het protectoraat .van het Duitsche land door Engeland een hou- t» die aangenomen is met miskenning’ de feitelijke toestanden. nieuwe bankwet, aldus vervolgde zal een recht van toezicht en in- van den Führer voor de Duitsche de7^ va8t®eleFd worden. Voorts moet Kapitaaldeelneming aan de Rijksbank worden «eregeld. moet vergaand rekening ge- nouden worden met hen, die tot dusver- aandeelen bezaten in binnenland en .tha,hs. ppg in het buiten and aanwezige aandeelen Van 3e fiük«=- ank zUHen gerepatrieerd gorden en de ö«ltenlandsche bezitters zullen loyaal de vriendschap tusschen Italië en Frankrijk te ontwikkelen en tusschen de twee staten betrekkingen van vertrouwen te vestigen. Zeer in het bijzonder heeft Italië door de overeenkomsten van 1935 er in toegestemd aanzienlijke opofferingen te doen, zoowel ten „aanzien van de Italiaansché rechten in Tunis als met betrekking tot de rechten, welke zijn vervat in artikel 13 van het Pact van Londen van 1915, waarbij rekening werd gehouden met een gepast begrip ©n een overeenkomstige houding van Frank rijk ten aanzien van de expansiebehoeften van Italië in Oost-Afrika. Welnu, de door Frankrijk aangenomen houding toen Italië door de actie van den Negus werd gedwongen het vraagstuk van zijn betrekkingen met Abessinië definitief cp te lossen, en ook later, was zeker niet in overeenstemming met de bedoeling. Zij w’as zelfs volkomen in strijd daarmede. Het zU voldoende, zonder dat het noodig is hier opnieuw de verschillende fasen der gebeur tenissen, welke zich sinds 193Ï5 hebben af gespeeld, te noemen, er naar te verwijzen. De accoorden van 7 Januari, die overi gens nimmer ten uitvoer zijn gelegd, zoo- pls uwe exc. in het onderhoud van 2 dezer kon opmerken, hebben hun inhoud verloren tn kunnen dus niet worden beschouwd als in werking te zijn getreden; zelfs zjjn zij door de gebeurtenissen achterhaald. In hun geheel hadden zij betrekking op den alge- meenen politieleen toestand, die spoedig werd gewijzigd door de gebeurtenissen, welke op de ftepassing der sancties volg- 'den. De constitutie van het imperium riep nieuwe rechten en nieuwe belangen van rondamenteele beteekenis in het leven. Onder deze omstandigheden en in het be lang van de verbetering der Italiaansch- Fransche betrekkingen zouden deze» op dit tijdstip nog^niet gebaseerd moeten worden op de accoorden van 1935 en juist indien men die verbetering wil, ligt het4voor de hand, jat deze betrekkingen opnieuw door de twee regeeringen gemeenschappelijk moeten «borden onderzocht. NIEUWE MUNT IN SLOWAKIJE. Kroon vervangen door Orel. De Tsjecho-Slowaaksche kroon zal in Slowakije vervangen worden door de orel .(adelaar). De waarde van deze nieuwe munteenheid zal gelijk zijn aan tien kro nen of een mark. Financieele Slowaaflsche kringen hebben den wensch te kennen gegeven, dat de ver tegenwoordigier van de Duitsche Rijksbank, die naar Bratislava is gekchnen om de nieu- Nationale Slowaaksche bank te organl- seeren, permanent in Slowakije zal blijven als finmcieel raadsman. 4-^

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1