R&D r BN! ^Hulzen Antoon Dessing :.-4 OOSTHAVEN 24. Deze Courant komt in vele duizenden gezinnen Gegarandeerde oplage 8500 ex Wachau- cn 3.ameJk£fcec(ói£ Persen! P i e k f ij n I ■F F STADSSPAABBANK - 101181 £ente WIELPIJDERSDEPOT GEDURENDE DE MOBILISATIE JAREN 1915=1918 ONDER COMMANDO VAN DE KAPITEINS ADUDOKvanHEELpmwö EN G van TIENHOVEN ll II Voer Uw tuinen I NIJ?^hSt‘ RM^.^PyERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN No. 19998 Zaterdag 1 April 1939 78e Jaargang Herinnering aan het Wielrjjdersdepot Gouda. Open Uw woning J PASCHEN. PALTHE! Ook stoomen! voor zonniger sfeer! BEHANGSELS (Ut. 11 Bij Uu) tailleur een Zilvervos.... een Mooi tuingrind en grindzand Schelpen en tegels voor tuinpaden. Zand voor Uw kinderzandbak. Leger des Heils Ditbladverachijntdagelüka,behalveZon- en Feestdagen Telef. Is als extra verrassing Vakkundige, prettige bediening. UITERST LAGE PRIJZEN. VOOR' Tel. 2404 .1 Prachtvolle keuze vanaf f 49.50 Lr. Du Buy bekomen kon de heer K. zijn van den eersten commandant Dudok van Heel en den toenmaligen luitenant, den lateren hoofdofficier Van Weel, die zeer „Moordzaak Holm". Thalia-Theater. elling. n 36079 kippeneieren. 1223 eendeneieren »r 100 stuks Kippen! i f 0.25—0.40—1.35 per LOOP. g Burgerwacht. Burgerwacht nleld [■vergadering in hotel kraad en J. K. van resp. als secr. en icclamatle herkozen. Goudkade werd ge- wijn, ambtenaar ter P- opwekking van den eer Th. Nieuwsteeg, i getrouw te bezoe- ng van eenlge meer jelegenheden, sloot gadering. RATH DOODEHFEFVER GOUWE 2 hoek WIJDSTRAAT Meer dan 5000 spaarders. DUS OOK UW SPAARBANK. ;eloopen. n io uur reed een fan Helden in Relj- achter een vracht- elden moest de brug liaan en stak zijn terzelfder tijd pas- *r K. uit Gouda dc v. Helden reed en e auto, waarvoor hij d kunnen remmen, vrij hevig was en leten, liep alles best iets beschadigd en ie motorfiets inge- ord staat Is het >orrangsweg In noet u zich dus nale voorschrift Overweg in den nacht van Zondag op Maandag gesloten. In verband met werkzaamheden voor het tunneiwerk zal de overweg in den noodweg in den nacht van Zondag op Maandag van 12 tot 5 uur gesloten zijn. Het verkeer wordt via den Zwarteweg omgelegd. bevolking. Sloof en gezin naar Immerzeel naar ddeler naar Arnhem. Cooter van Waddlnx- ezln van Bergschen- Gouda; C M Noord Moordrecht ke Stand. tje Leentje, d. v. A. Bruin. Leendert, ;n K. J. Verkaaik. Hofman, 80 jaar. htgenoote van P. v. Dat op den dag van heden, de oud- commandant en officieren van het Wiel rijders-Depot bij hun 20e Réunie in Gouda een blijvende herinnering schen ken aan hun vroegere garnizoensstad, levert het bewijs, dat ook bij hen nog voortleeit de goede vriendschap, die twintig Jaar geleden gesioten is en die tot zulke goede samenwerking tusschen garnizoen en burgerij heeft geleld. Bij de herinnering daaraan gedenken WIJ OPENEN HET SEIZOEN met een KEUR-COLLECTIE in MANTELS - JAPONNEN - BLOUSES - HOEDEN enz. SMAAKVOLLE, FLATTEUSE MODELLEN. 100.- M.-, prljien worden i op de sn ven e week k mee- Reunie-Bioscóop. Alarm in de Middellandsche Zee. Deze film heeft een pacifistische strek king en beoogt de verbroedering van de volkeren, aldus begint „Alarm in de Mid dellandsche Zee” en deze inleiding heeft wel een zeer actueele beteekenis in dezen tijd van rumoer en gerucht, van span ning en zorgen. Alleen daarom al is het prachtige hoofdnummer, dat Reunle- Bloscoop deze week brengt, een belang rijk werk en het wordt dit eens te meer door de zeer knappe wijze, waarop het gegeven tot bezinning roept. Scherp tee- kent de film hoe gemakkelijk een enkele gedachté, een enkel woord tot verwijde ring aanleiding kan geven om vervolgens daar tegenover te stellen tot welke ge- lukklg’e resultaten samenwerking, ver trouwen en eendracht kunnen leiden. In het uiterst boeiende verhaal, dat door zijn diepe menschelijkheid ontroert, ko men de Dultsche, Engelsche en Fransche marine te pas en het succes van de film is voor een deel te danken aan deze in ternationale medewerking. Maar vooral Is „Alarm in de Middellandsche Zee” tot Gelukkig het huis, dat nu ver nieuwd wordt met R&D-behang! Ruimer kamers, lichter en zonniger! Vraag onverwijld Uw behanger R&D’s stalenboeken, Serie 50, de Kernverzameling, of de voordeelige Series 47, 48 en 49. Let op het R&D-merk op het kaft! Alleen R&D-behangsels zijn gedrukt in de fijne, trans parante „Fixa-Color” kleuren! B „Carefree”. Schouw burg - Bioecoop. Een menu van niets dan onzin, maar op een zoo geniale wjjze samengesteld en op gediend, dat het een kostelijk genot wordt, waar men mee aan den gang zou willen blijven, daarmede is „Carefree", de film die deze week in de Schouwburg-Biosc jop draait, het beste te vergelijken. Het gege ven is heel gewoon; een jongeman is ver liefd op een meisje, maar het meisje weet niet wat ze wil, is besluiteloos. De jonge man neenjt een dokter, specialist in gees- tesaangelegenheden, in den arm, om het meisje te behandelen en tot een, voor hem gunstig, besluit te brengen. Onder de be handeling wordt het meisje echter verliefd op den dokter en deze bemerkt pas als hij, door middel van hypnose, het door den jon geman gewenschte resultaat heeft bereikt, dat ook hij verliefd is op het meisje in kwestie. Een tweede hypnose is noodig om het, onder den invloed van de eerste behan deling verkeerende meisje tot de werkelijk heid terug te brengen, maar de pogingen daartoe mislukken steeds, 0t op het aller laatste oogenblik als ze haar bruidskleed voor het huwelijk met den jongeman reeds aan heeft. Zoo simpel als het gegeven is de film echter niet, integendeel, ze is uiter mate gecompliceerd. Ze is een bonte men geling van verbiuilende dansscènes, aan trekkelijke songs, goede muziek en dolko mische verwikkelingen; vooral wat „Aman da verdoofd en later onder invloed van hypnose overhoop haalt, is aanleiding tot uitoundige hilariteit. Haar origineele bui tensporigheden, in net eerste geval, bren gen haar in aanraking met den rechter en in het tweede geval gaat ze met een gela den geweer op menschenjacht. Ook de dok ter komt eenige malen met den rechter in contact. Zeifs aan het slot, als deze hem geheel onverwacht in plaats van den ander, ais bruidegom voor zich ziet. Fred Astaire als dokter Flagg, demon streert in deze film niet alleen zijn bui tengewone virtuositeit als danser, maar te- venli zijn begaafdheid als acteur, terwijl Ginger Rogers, als Amanda, hem zoo mo gelijk in dit laatste nog overtreft. Ook de andere hoofdfiguren leveren voortreffelijk spel. Het is een film die naast veel vrolijk heid ook in groote mate bewondering wekt. Zondagochtend wordt vertoond „Bolero” met George Raft en Carole Lombard in de hoofdrollen. 9.45 uur Siegfried te Bergambacht, 10.15 uur Nassau Ouderkerk te Ouderkerk a. d IJasel, 10.45 uur de Boreftsche ruiters te Bodegrraven, 11.15 uur De Tournooi-ruiters te Zoetermeer, 11.80 uur De Alphensche ruiters te Alphen a. d. Rijn, 11.45 uur De Schieruiters te Overschie. Te 12 uur wordt de wedstrijd beëindigd, waarna aanwijzin gen gegeven en de linten en prijzen uilge- deeld zullen worden. Tevens zal de heer P. A. Voorsluis van „Siegfried" een propa gandistisch woord spreken. Voorts organiseert het streekverband op Dinsdag 9 Mei te Gouda een streekwed- strijd. Het vraagprogramma vermeldt: dressuurproef klasse N voor nieuwelm- gen, dressuurproef klasse N, handicap dres- suurproef, dressuurproef viertallen vooi nieuwelingen, dressuurproef concours. ruiterdag. In de Manege zal een wedstrijd georganiseerd worden voor het beste ge- toiletteerd paard. De paarden zullen als volgt worden voor gebracht; 9 uur Gouda Vooruit te Gouda, 9.30 uur De Gouweruiters te Waddinxveen. De goede naam van het Depot Waarop het altijd trotsch. mag wezen Is wel zijn pracht activiteit Zelfs door de Koningin geprezen. Vergeten zullen wij het nooit Soldaten, kader, officieren Ze dienden trouw het Vaderland Het schoonst wat 'n man kan sieren. Uit J. H. Speenhoff’s Afscheid van het Wielrijders-Depot Gouda op 12 Dec. 1918. Levering via Uw behanger Toonzalen te Rotterdam, Nw Haten 32, te 'r-Gravenhage, Prinsegracht 55 voorwerpen. ik, bestaande uit een jos, gewikkeld in een gebonden met touw. i goederen, o.a. hand jlen, Jumpers, linnen a goed, enz milch- 4 Idwachter J1 dressuurproef viertallen, achttallen, handicap spring- I ER HERINNERING AAN 0 HET VERBLIJF O TE GOUDA VAN HET 0 AANGEBODEN AAN HET GEMEENTEBESTUUR DOOR DE OUD OFFICIEREN caua^ j ZANG- WIJDINGSDIENST Dinsdag 4 April. 'oord wees de voor- Spijkel, op de nood- en parate burger den gespannen tijd, elig saldo van bijna penningmeester niet el de secretaris, die emoreerde, de groote loskoopsche Burger- xipen Jaar. Het 20- met een goed go rd en op de propa- veel autoriteiten en Thalia-Theater vertoont deze week een boeiende detective-film, vol spanning en mysterie, die voortdurend de aandacht ge spannen houdt. De „Moordzaak Holm” begint al spoedig met den geheimzinnigen dood van een be kende danseres. De ijverige commissaris, die het zaakje in handen heeft, schenkt groote aandacht aan een rood» draad, die onder een nagel van de vermoorde vrouw aangetroffen wordt. Zooals het gebruikelijk is in dit soort films, is degene, die U verdenkt, niet do moordenaar. Dat is hü, die tenslotte op het rijke positie inneemt en welker groote bekwaamheden men in dit gave werk oprecht bewondert De voortreffelijke karakterteekenlng, de prachtige fotogra fie, het knappe spel, het is alles van de eerste orde. Daarnaast worden zoo fijn zeemanschap, moed en trouw uitgebeeld, al het goede, wat den mensch kan sie- 'Tèn, naar voren gebracht. De indrukwek kende film is een gebeurtenis, mooi, zul- is I ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 1—5 regels ƒ1.30, elke regel meer /0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.80. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels ƒ2.25, elke regel meer ƒ0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeej gereduceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnn worden ingezonden door tusschenkomet van soliede Boek handelaren, Advertentiebureau! en onze agenten en moeten daagi vóór de plaatsing aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Stukgoedcrenvervoer van en naar Ammerstol, Bergambacht, Schoonhoven en Stolwijk met ingang van 11 Apr>l per A.T.O. Met ingaifg van 11 April a.s. zullen de Nederlandsche Spoorwegen het vervoer van stukgoederen van en naar Ammerstol, Bergambacht, Schoonhoven en Stolwijk voortaan per dagelykschen vrachtauto- dienst in samenwerking met de N.V. A.T.O. uitvoeren. Omtrent de wijziging in de ver- voerregeling verwijzen wij naar de adver tentie, die alle bijzonderheden vermeldt. doek verschijnt, al wordt hü vrywel de ge- heele film door in de gaten gehouden en zoekt men steeds onafgebroken naar zyn waren naam. Een aantal andere personen worden natuurlyk nog gehoord en verdacht om de spanning te vergrooten; een erfenis kwestie is daartoe een welkome aanleiding. Prettig is deze film, waarin Harald Paul sen en Elisabeth Wendt de hoofdrollen spe len, door de zeer groote afwisseling en snelle opeenvolging van verschillende scè nes; zü' krygt daardoor vaart, die een de- tective-film zoozeer behoeft. Een zeer uitgebreid, afwisselend en onderhoudend by programma gaat vooraf. In de eerste plaats het traditioneele wereld en Hollandsch nieuws. Hierna een musical, waarin o.a. een solist een twintigtal trom mels bespeelt op waarlyk virtuose wyze. Een grappige teekenfilm ontbreekt even min, terwyl het besloten wordt met een tweetal shorts, waarvan één overgaat in zang, acrobatiek en apachendans. Het zal zeker velen verheugen dat vol gende week Vrijdag de nieuwste Hcl- landsche film „Morgen gaat 't beter” met Lily Bouwmeester in Tha^ia vertoond zal worden. ituur en Dol-fjjn tekst. Hierdoor dt ons dien tekst Dol-fjjn reepen. pen kocht. Ver- oonplaats op te i Maandags met i Maandagavond srtentie met een sn iedere week leer De Jong, onder- bare school, over de Ung van de jeugd' inland als in Neder- rd met groote aan- :op werd gelegenheid erk der kinderen te oor eenige dames ge rucht 73 op. een bijzondere rolprent geworden door het meesterschap van de Fransche film industrie, die tegenwoordig een belang- (iOlllSLHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, overal waar de besargtag per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal ƒ8.15 Abonnementen werden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA bg oase agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijh dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie totsrc. 2745. Postrekening 48400. Ruiterdag van het streekverband op Tweeden Paaschdag. Op 9 Mei streekwedstrijd. Het streekverband Midden Zuid-Holland lan landelijke ryvereenigingien organiseert op Tweeden Paaschdag te dezer stede een i r ANDAAG wordt in een der zalen van V het voormalige St. Catharina Gast huis aan de Oosthavcn, dat spoedig zijn nieuwe bestemming als Museum van Oudheden zal krijgen, oen gedenksteen geplaatst ter herinnering aan het Goud- i sche Wielrijders-Depot gedurende de mobUisatleJaren 1915—1918. Dit fraaie l tegeltableau dat door de oud-officleren van het Wielrijders-Depot, die elk Jaar hun réunie houden in Gouda, op den 2üen Réuniedag, aan het gemeentebe stuur van Gouda wordt aangeboden, herinnert aan den ernstigen tijd, die Ne derland heeft meegemaakt toen rondom zijn grenzen de oorlog woedde. Het her innert aan den 1 Augustus 1914 toen de miliciens en de landweer met spoed on der de wapenen kwamen, aan 1915 toen de landstormjaarklassen 1915-1914 en 1913 1 werden ingelijfd en in Gouda afdeelin- sen van de Vrijwillige Landstorm en de Burgerwacht werden gevormd. Nadat bij dc mobilisatie Gouda aan vankelijk een groot garnizoen had ge kregen, het 8e regiment infanterie, dat ook huisvesting kreeg in de R.H.B.S., de Ambachtsschool, de scholen in de Prins J Hendrikstraat en de Letiimaetslraat, dat I later werd verplaatst, kwam op 5 April 1 wij met groot leedwezen het verscheiden 1915 het Wielrijders-Depot in Gouda de ------ kazerne betrekken. De eerste common- dant kapitein Dudok van Heel, die we- iuiamvm huuauuaa<v>ca »»w», «uv «w.* gens een hem overkomen auto-ongevul I veel hebben gedaan zoowel voor hun korps als voor de goede verstandhouding met de burgerij. den dienst moest verlaten bleef meik- waardlgerwijze in Gouda daar hij be noemd werd tot directeur van T. P. Vlruly's Zeepfabriek. Zijn opvolger was de kapitein G. v. Tlenhbven. Dit Wielrijders-Depot is in Gouda tot net eind der mobilisatie gebleven. o? 12 Schouwburg cp eff: enthousiaste wijze va© man ciró ra hun* OP den meest vrlendschappelijken voet "hiu*1 ®eataan en elkander, waar mo- Keiyk, diensten hebben bewezen. Op den afscheidsavond droeg onze dichter-zanger Speenhof!, die zoo vaak voor onze soldaten is opgetreden zijn zangen aun het Wielryders-Depot op. Hü zong o.a.: -?P 3^ Mei 1918 Gouda in den t op offlcieele, maar ook op afscheid genomen :yt Wielrijders-Depot, van den com- fent Van Tienhoven en zijn offi- n. van liet kader en de soldaten, die rende de drie en een half Jaar van ■Verblijf in Gouda met de burgerij hebben ntmann

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1