1 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN. BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWTJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. I Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen Chamberlain’s verklaring duidelijk geacht. »n wringt. in alle Laken. de führer herhaalt dat hu slechts VREDE WIL. rische nu ver- f f. 6,15 et draai kringen maand. Duitschland zal andere volken niet in den wilde weg aanvallen. Maandag 3 April 1939 78e Jaargang De Belgische verkiezingen. 3 prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Rader tot groot- President LEBRUN. »ii» gedaan." Min. CHAMBERLAIN. als volgt uit komen te» mededeeLingen gedaan. Hy sprak c De buitenlandsche journalisten die de be- tooging bijwoonden, mochten volgens Havas de zaal niet verlaten, voordat Hitler zijn rede had uitgesproken. De rede werd niet rechtstreeks per radio uitgezonden, do?b later van gramofoonplaten. Charles heeft zich Zaterdagochtend naar het Palazzo Chigi begeven, waar hij bij af wezigheid van graaf Ciano werd ontvangen door den chef van het kabinet. In politiek’ en diplomatieke kringen te Rome heeft men volgens Havas den indruk, dat de Britsche regeering de Italiaansche regeering heeft gepolst over de houding, welke zij zou aan nemen, indien de Britsche regeering de'ga rantie, welke Vrijdag aan Polen werd ge geven, zou uitbreiden tot andere landen in centraal- en Oost-Europa. 'gebracht. 1/ Kolonel BECK de Poolsche Minister van Buitenlandsche Zaken us meent prof, de prikkeling eheini- ■md worden, die len de bron van de Muralt noemt ss”. Of zy werke rs niet vast. Doch •chyiilyk. Wel is iw zelf, maar aan ilde zenuwen heb- mderzoekere che- irikkeling kunnen t acetylcholine en De Minister van Buitenlandsche Zaken, Kolonel Beek, is gisteren omstreeks hilf twee, in gezelschap van graaf Jozef Po* tocki, directeur vqn de westelijke afdeeling van het departement van buitenlandsche zaken, en twee secretarissen, met de Noord- Express van Warschau vertrokken. Hij zou gisteravond te 21 uur te Berlijn zijn en zich hedenochtend, waarschijnlijk te Oosten de, inschepen naar Londen, waar hij van middag te 16.20 uur zal aankomen. Te Berlijn werd Beek op het' station aan de Friedrichstrasse begroet door Halein, toegevoegd chef van het protocol en dooi leden der Poolsche ambassade te Berlijn. De ambassadeur van Polen, Lipski, had Beek te Frankoftr a. d. Oder opgewacht. Zij bevat volgens bevoegde kringen „geen uitvluchten”. TWEE FRANSCHE PRESIDENTEN GEHULDIGD. cich speciaal met dit gebied heeft jrscheidt op grond fische” en „adre- n. De genoemde emische bemidde- schrijft hun het prikkel van de e andere of naar over te brengen. telde opvatting. n staan hier dus Volgens de eene jrake van electri- der prikkels; Vol- chemische voort- an de niet te ver- sche processen als hijnselen worden Het Tsjechische volk zal meer vrijhei' hebben__dan de onderdrukte volken der deugdzame naties. Ik ben er van overtuigd, dat ik den vrede daarmede een grooten dienst heb bewezen en ik heb in die over tuiging besloten den a.s. partijdag den naam te geven van „Partijdag van der Vrede”. Want Duitschland denkt er niet aan, in het wilde weg andere volken aan te vallen. Wat wy willen doen is onze economische betrekkingen uitbreiden. Daar hebben wij recht op en ik aanvaard daarbij van geen Europèesch of buiten-Europeesch staats man, voorschriften. In ieder geval is h Duitsche rijk niet bereid op den duur een intimidatie of ook' slechts een omsingelings politiek te aanvaarden. van onderzoekers iwoordig ’t stan<V ake moet zijn van ischen als op elec- berustende voort is. En wel zouden j stroomen langs ii, de snellere trischen weg wor- t. igstuk der „actie- die, zooals reeds idige der zenuwen /oor het- optreden n” aansprakelijk verder gekomen. men ze door vrijmoedige i en onderhandelingen moet oplossen, want dat kan men toch, dan z>u --- -- .v.waavR ZCggG van de chemische tot staving van ervaring aanvqe- aan elkaar naaien n heeft gedaan. ;jd, zenuwen zoo- te naaien, dat zij irken. Vooral niet een „cholinergi- nergische” zenuw yn er evenwel ze-1 ►orten, by welke aan de zenuwuit- ormd, waar het iten zou zijn. Toch tiestroom door de zenuw tot zenuw, pvatting stuit der fden. zhefLls electrised Wanneer in Engeland deze wensch niet meer bestaat, dan is de practische voor- t<n gronde Führer heropbouw a J*»uari I933r ■lenigheid ®le Engelachen ’Um cp In officieele kringen in Londen spreekt men er verba zing over, uit dat er in Lon den stemmen zyn opgegaan die de beteeke-n nis van de Vrijdag door 1 Chamberlain in het Lager huis afgelegde verklaring wil den verkleinen. De diplomatieke ’medewerker van Reuter legt er den nadruk op, dat de verklaring juist moet worden beschouwd als een uiting van ae grootste beteekenis, waarvan de be doeling volkomen duidelyk en categorisch is. In officieele kringen twyfeit men er niet aan of de Poolsche regeering zal er in de tegenwoordige omstandigheden prys op stellen, de Britsche regeering volledig i.p de noogte te houden, hoewel de laatste er in geen enkel opzicht naar streeft de Pool sche regeering te beïnvloeden wat haar be trekkingen met Berlyn betreft. Tn diplomatieke kringen wordt de ver klaring van Chamberlain met de grootste aandacht bestudeerd. Voor zoover dit te beoordeelen is, bevfyt de verklaring geen uitvluchten en is zjj volkomen duidelijk. Wat Dantzig en den corridor betreft, meent men in Londen, dat Polen moet be slissen, of het zijn onafhankelijkheid op zeker oogenblik bedreigd acht in zulke mate, dat het tot geweld moet overgaan In dat geval zou Polen zoowel Engeland als Frankrijk aan zijn zijde vinden. De Poolsche ambassadeur heeft op het Foreign Office een uur lang met lord Ha- .goNNEMENTSPRUS: per kwartaal f 2.25, per week 17 cent, overal waar de berging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie en Redactie Telef Üterc 2745. Postrekening 48400. GOUkSLHE IM1U. MINISTER BECH NAAR LONDEN VERTROKKEN. Ier leveranciers van oorlogsmaterieel aan den rooden kant gekomen is. Hitler besloot zijn rede met de volgende woorden: „Wij hebben aan millioénen van onze volksgenooten het grootste geluk ge geven, den terugkeer in ons groot Duits', he Rijk en ten tweede, wij hebben aan Midden- Europa een groot geluk gegeven, n.l. den vrede, die beschermd wordt door de Duit- sche macht en deze macht zal geen macht ter wereld meer breken. Dat zij onze ge lofte”. Hitler bevordert admiraal. Na de tewaterlating van het slagschio „Tirpitz” heeft Hitler generaal-admiraal Rader, den opperbevelhebber der marine, als erkenning van zijn verdiensten voor Ik hgb eens een overeenkomst met En- den opbouw’ van de vloot tot groot-admiraal geland gesloten: het vlootverdrag. bevorderd. Dit vlootverdrag is gegrondvest op den vurigen wensch, dat wij nooit tegen elkan- der ten oorlog moeten trekken. Deze wensch. „ik heb dit verdrag gesloten in Het vunge verlangen naar vrede. Dit móet wederkeeng zyn.” Ten aanzien van Engeland liet hj 4ich veeteer spottend dan schimpend uit. Voorts verklaarde Hitler o.m. „Het partijcongres te Neurenberg zm (Ut jaar den naam dragen „Vai’iy- congres van den Vrede”. „wanneer eemge mogenoneid naai kracnten met de onze wil meten, het Duitsche volk is daar altyd toe be reid. bprekend over degenen, die de na ties mdeeien in deugdzame en ou deugdzame naties zeide Hitler. „Dnenonuerd jareir’iang neeit inge land ondeugdzaam gehandeld en thans op zyn ouden dag spreekt het over deugd.” ,4k geloof in eventueele overeen stemming tussdien naties,” zeide Hitler verder „In het buitenland zyn wy misschien niet bemind, maar wy worden gerespecteerd. Welk recht heeft Engeland anderen neer te schieten in Palestina, wanneer zy hun woningen verdedigen In Mid- den-Europa hebben wy geen duizen den afgeslacht, maar wat wy gedaan hebben, hebben wy op vreedzame ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en mgezonden mededeelingen by contract tot zeer gereduceerden De onthul ling van een monument van president Lou- bet is aanlei ding geworden voor een in- drukwekken ie patriottische manifestatie. President Le brun en Dala- dier hebben in hun redevoe ringen hulde gebracht aan het werk, dat Loubet heeft verricht, waarbij speciaal werd herinnerd aan het Fransch-Russische bondgenoot schap en de Entente Cordiale met Enge land. Beide staatslieden hebben ook gespre ken over de plichten, die elkeen tegenover de republiek heeft, doch noch Lebruh noah Daladier heeft zich uitgelaten over Le brun’s standpunt tegenover een herverkie zing als president. Wel heeft, Minister-President Daladier speciale hulde gebracht aan President Le brun, en hem een republikein genoemd, die onder alle omstandigheden nooit den strijd voor de republiek heeft opgiegeven en ge streden heeft voor de democratie. Geen opzegging van het hankeiyk van de genade of ongenaue dei Vlootverdrag. aPUere Staten of van hun staatslieden. Wanneer tnans een Engelscn staatsman JN zyn met spanning „verwachtt meent, dat men alle problemen moet be- rede heeft Hitlér Zaterdagmiddag 'spreken, dat te Wilhelmshaven geen sensationeeit Besprekingen mededeelingen gedaan. 1 cpioeee?., Hy spra.K o.m. over het Engelse!.- ik dezen staatsman slechts willen Duitsche vlootverdrag en zeide O.a.. daarvoor was vóór onzen tijd vijftien jaar lang gelegenheid. Wy zyn tot de overtui ging gekomen, dat wy noch in de binnen- landsche, noch in de buitenlandsche politiek van ons volk ook maar het geringste zon den hebben bereikt, wanneer wij nog vyl- tien jaren gewacht hadden tot deze belaci e- tyke instelling van Genève er toe zou zyn gekomen om door redevoeringen de proble men op te lossen. Wy zouden waarschynlijk voor altyd heb- ben kunnen wachten. Wanneer de wereld thans zegt, dat men, de volken moet indet len in deugdzame naties en in naties, dlq niet deugdzaam zyn, en tot de deugdzame naties behooren in de eerste plaats de h a geischen en de Franschen en tot de niet- deugdzame behooren de Duitschers en ut Italianen, dan kunnen wy slechts zeggen, de beoordeeling of een volk deugdzaam Oa niet is, kan een sterveling nauwelyks uit- spreken, dat moet men onzen Lieven Heel overlaten. Misschien zal nu een Brit.’ch staatsman tot my zeggen: God heeft het oordeel reeds uitgesproken, want hy hec^. den deugdzamen naties een vierde deel der wereld geschonken en den niet-deugdzamen heeft hy alles ontnomen. Het is nu slechts de vraag met welke middelen de deugdzame naties zich dit viei- de gedeelte der wereld verworven hebben. En dan moet ik zeggen, dat zijn geen deugdzame methoden geweest. Driehbnderd jaren lang heeft dit Engeland slechts als een ondeugdzame natie gehandeld om op zijn ouden dag over deugd te spreken. Nog twintig jaar geledèn was de kwestie dei deugd voor de Britsche staatslieden niet volkomen opgehelderd, daar zy willekeurig omgingen met vreemden eigendom. Men hield het toen nog voor vereemg- Daar met de deu^d, dat men hee|e koloniën veroverde, eenvoudig, omdat men de macht hadt Toen wy nationaal-socialisten aan de macht kwamen, trachtte ik ieder probleem Goor besprekingen op te' lossen en ik heb I by ieder probleem aanbiedingen gedaan en zij zijn van de hand gewezen. Er is in het geheel geen twijfel aan, dat ieder volk be- langen heeft, die heilig zyn, omdat zjj iden tiek zijn met zyn leven en zijn levensweg I Wanneer thans een Britsch staatsman eischt, dat ieder probleem, hetwelk temid den van de Duitsche levensbelangen en de levenssfeer van ons volk ligt, eerst mot Engeland moet worden besproken, dan kan ik precies zoo eischen, dat ieder Britsch probleem eerst met ons wordt besproken Één ding zou ik hier willen uitspreken: het Duitsche volk van thans, het Duitsche ry'k van tegenwoordig, zijn) niet berei 1 levensbelkngen prijs te geven. Wy vóelen werkelijk geen haat tegen het Tsjechische volk. W(j hebben eeuwen lang met elkander geleefd. Wij zouden niets tegen een onafhankelijken Tsjechi- schen staat gehad hebben, wanneer dezo niet ten eerste Duitschers had onderdrukt en'ten tweede het instrument was geween voor een toekomstigen aanval op Duitseh- land. Deze staat had zijn innerlijke levens, kracht verloren. Tk heb’ weer verenigd wat door geschiedenis en aardrijkskundige ligging volgens alle regelen van het ver stand verepnigd moest worden. I Naar Reuter meldt werd hefNIhntal toe- hoorders officieel geschat op honderddui- zend, doch was Jiet in werkelijkheid waar- kan echter slechts een wederzydsche z'jn. schjjnlijk minder groot. Een haag van S-S.- mannen omringde de menigte. Hitler stond bij het uitspreken van zyn waarde voor dit verdrag daarmede opge- l rede achter een scherm van kogelvrij glas, heven. Duitschland zal dat ook volkomen gelaten aanvaarden. Hitler herdacht ten slotte de bevrjjding van Spanje van het bolsjewisme, waarbij hij constateerde, hoe buitengewóón snel ook hier de wisseling van weijeldbeschouwirg Winst voor de Katholieken en Liberalen. De verkiezingen gisteren in België ge houden, hebben voor de katholieken etn groote overwjnning gebracht. Deze over winning is Jiet gevolg van de groote neder laag die de Rexisten hebben geleden. Hun zetelaantal daalde van 21 tot 6. De socialisten zyn in vele districten even eens achteruitgegaan. Van de 70 zetels zullen zy er vermoedelijk 6 a 7 verliezen. De Vlaamsch-nationalisten handhaven zich op 16 zetels, of zullen er één verliezen. De communisten komen met 10 leden terug. In de vroegere Duitsche gebieden Eupen- Malmédy heeft de pro-Belgische partij 55% der stemmen behaald, tegen het Hel- mattreu Front 45 Dit alles is nog niet de officieele uitslag, deze kan eerst in den loop van den avond of morgen worden vastgesteld. Bijna een derde deel van de Belgische be volking, n.l. 2.667.341, vrywel alle manne. lijke kiezers zijn ter stembus gegaan. Ter- loops zij nog opgemerkt dat verder nog 44 senatoren door de provinciale staten dienen gekozen te worden, terwijl de senn. toren zelf nog 22 collega’s Iciezen. De socialisten waren in de oude Kamei - de sterkste party met 70 afgevaardigden en 32.1% van het aantal stemmen. Vrijwel overal, maar vooral in het Walenland, is het aantal stemmen der socialisten sterk teruggeloopen, soms zelfs met 7 a 10%. Ir het Vlaamsche land is de socialistische te ruggang niet zoo gevoelig, behalve in West- Vlaanderen. In enkele gevallen hebben z‘j een lichte winst geboek o.a. te Antwerpen. De samenstelling der Kam®r. Naar Havas meldt zou volgens de gister avond om elf uur bekende resultaten de nieuwe Kamer er zien; Katholieken 74 zetels tegen 63 zetels Socialisten 68 70 Liberalen 28 23 VI. nationalisten 15 16 Rexisten 6 20 Communisten 10 9 De verschillende partijen hebben Zondag avond vergaderingen gehouden om er ken nis te nemen van de verkiezingsuitslapnn De gewezen minister Crokaert (kath.) ver klaarde, dat de dag als manifestatie van Volgens het officieuze verslag van het D.N.B. gaf Hitler in den aanvang van zyn ’ede een overzicht over de gebeurtenissen sedert het sluiten van den vrede. Hy her- innerde er aan, dat honderdduizenden in den oorlog niet gevallen zyn door vy'ande- lijke wapenen, maar door de hongerblokka- de, die nog maanden lang is voortgezet om bet Duitsche volk nog meer te kunnen af- persen. De krijgsgevangenen mochten niet terugkeeren, de Duitsche koloniën zijn ge loofd, de bezittingen van Duitschland in bet buitenland in beslag genomen, de Duit- sche handelsschepen weggelokt, voor een «el afgeperst. Daarby kwam een finan- eieele uitplundering, zooals de wereld nog Met had gezien. be Volkenbond zelf is niet geworden tot sen instrument van een rechtvaardige poli- van overeenstemming, maar tot den garant voor het gemeenste dictaat, dat menschen ooit uitgedacht hebben. De alg'1- “««ne verblinding heeft verschrikkelijke ''ormen aangenomen. De ontwapening, die D“itschland geheel alleen ten uitvoer heeft is door de anderen niet in acht ge- bomen. Integendeel, zy hebben verder be gapend. Men heeft een groot volk door ’owdbreuk zijn recht ontnomen en zyn b3- practisch ónmogelijk gemaakt. Zoo- “T het dictaat van Versailles op het Duit- volk drukte, was het in feite gedoemd .Je te gaan. sprak vervolgens over de van Duitschland sedert 30 waarna hy o.m. zeide; „Ik niet, en het Duitsche is door de niet geschapen om een wet, of Franschen past, gehoor- °P te volgen, maar om zUn levens- -J verdedigen. Wy zyn niet meer af- lifax geconfereerd over de voorbereidingen voor het bezoek van Beek en over de jong ste ontwikkeling van den Europeeschen toestand. Het schijnt, dat te Rome besprekingen tusschen Engeland en Italië worden ge houden. De Britsche ambassadeur Sir Noel

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1