No. 1 van Lijst 8 film dio NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen 1 Zoolang Duitschland een goede buur is, bedoelt Engeland geen bedreiging. Het normale leven keert terug in Madrid. Torpedowatervliegtuigen voor de Kon. Marine. - CHAMBERLAIN BEVESTIGT DE GARANTIE AAN POLEN. enz. Irak’s jonge koning Ghazi I om het leven gekomen. No. 20000 Dinsdag 4 April 1939 78e Jaargang Deviezenrecht en Duitsche expansie. binnenland. Nederland, België en de Rijnvaart. STEMT Mr. P. J. OUD HANDEL overeenstemming te komen. De fel nationa- Imeijer. St. Anthitr. het In er het volgende: handigd. lm in den verkrijg- ei en deze de nieuwe 7.00 lang onder het Turksche juk hadden ge zucht, vrij waren zelf over 1 tinderschoentjeg ak en bruin 1-95 Imeijer. St. AnthJtr. i. zolderopruimingen wy hooge prtfzen. izekom, Keizerstraat 72 hands Hcerencostuuma Smokings enz. izekom, Keizerstraat 72 x>p een prima ins- en Heerenrijwiel. aven 61. ur zeer bill prijs nieuw nkeih. hoek Cappemer- ’e bevr. Hoogstr. 22. politieke geschillen door onderhandeling behooren te worden geregeld, eerder dat verkschoenen f 2.95-3.75-8.95 Verkoop sedehandr. goederen izekom. Keizerstraat 7° ezond riten endaal De voor neisjesshoenen 2.45 bij Imeijer. St. Anther, t. en partij Vioerkleedeu izekom, Keizerstraat 72 ons adres nog niet ver lor alcoholvrije dranken KE FORM HU IS hNATUKA". LOODGIETER rlee v.h. T. Verkaaik traat Tel. 3382. iderü D. v. Leeuwen Turfsingel 23 4KVOL BINDWERK. gebouwde de Gr. Jacoba- 6.60 p. w. Te bevr. bij ok, Achterwillens. maakt. In een gelijk streven naar wederzijd- sche verstandhouding, dat door de Fran- cen gemengde Neder- landschBelgische commissie tot bestu- deering van de mogelijkheid om in ce- meen overleg de haventarieven van Ant- binson, Swift of nco schoenen naar ineijer. St. Anther. 6. Examen Manufacturenwet 1939. Verschenen is het prospectus voor bovengenoemd examen, hetwelk uitgaat van de Federatie tot Uitreiking van het Bedienden- en Chefsbrevet voor den Ne- derl. Manufacturenhéndel, waarbij alle belangrijke vakorganisaties van midden standers, grootwerkgevers, coöperaties en bedienden zijn aangesloten De examens worden geadministreerd door het Bureau examen Manufactiren- brevet, Nassauplein 5, Haarlem. t U onze Zeepen al Wasch, zonder achade' ke bestanddeelen. lage. REFORMHUIS. uur nieuw in aan 3HOONMAAKTIJD biste tijd om op wat in huis ov»f geworden, dit aan in het geeft dingen, die toen Tsjecho^lowakye gebeur- een onderstelling als deze Opdracht aain Fokker voor 31 toestellen, type T 8 w. De Koninklijke Marine heeft dezer dagen aan de N.V. Nederlandsche vliegtuigenfabriek Fokker opdracht gegeven voor de levering van 31 torpedowatervliegtuigen. Zooals bekend is, hebben de Fokker fabrieken in opdracht van de 'marine reeds een serie van vijf toestellen van dit type in aanbouw. Het eerste van deze serie bevindt zich te Schellingerwoude, waar de proefvluchten een gunstig be loop hebben. Van deze nieuwe serie zullen 19 vlieg tuigen met houten vleugels worden afge leverd en de 12 resteeren.de toestellen in geheel metalen constructie worden uit gevoerd. Hiermede doet de bouw in serie van geheel metalen vliegtuigen van Ne- derlandsch ontwerp hier te lande zijn intrede. Zooals bekend is bevindt zich bij Fokker bovendien een geheel metalen tweemotorig bombardementspliegtulg in aanbouw, het prototype Fokker T. 9, in. opdracht en bestemd voor de luchtvaart - .afdeeling van het Koninklijk Nedcr.- landsch-Indische leger. Dit vliegtuig na dert zijn voltooiing. Het type T 8 w. is een tweemotorig vrijdragende middendekker op drijvers, i een torpedovliegtuig, dat in plaats van torpedo’s 4Jok bommen kan meevoeren, en dat tevens dienst kan doen als lange afstandsverkenner. Het bijzondere van deze machine is, dat de torpedo's geheel in den romp kunnen worden opgeborgen en dat de bergruimte kan worden Wauchtafete, Baden. Jan Spee nog goedig Bestraat 12, Tel. 28» )EN U JHL1S de,n 26 cl. ,adon 15 ct. k en zeep 6 cl. fsavonds van 5—S en insdags van 2—5 uur >eibaden a 10 CENT. M. H. LUSZEZEK, Groenendaal 86. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1—5 regels f 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag óp den prUs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zün ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer gereduceerden prQs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. >p gevr. een goed on- >d. Wandelwagentje. 2705 bür. v. d. bl*'*- ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zyn dageiyks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef Interc 2745. Postrekening 48400. J)E Bank van Spanje heeft het gemeente bestuur van Madrid een ruim crediet verleend om de financieele positie der stad, welke door den burgeroorlog sterk geleden heeft, zoo spoedig mogeiyk te herstellen. Er is een commissie gevormd welke het eigendomsrecht van onroerende goederen moet vaststellen en de industrie moet hel pen om weer op gang te komen. Ook in ander opzicht tracht men in de stad de sporen van -den burgeroorlog uit te wls- schen. De Guardia Civil, het befaamde po litiecorps met de merkwaardige driehoeki ge zwarte hoofddeksels, is weer op straat verschenen, en wel voor het eerst sedert kort na het uitbreken van den burgerstrijd toen de trouw van het corps jegens de re publiek in twijfel getrokken werd. De standbeelden worden ontdaan van hun beschermende omhulsels van zandzak ken, en gebroken winkelruiten worden,her steld. De vrouwen tooien zich weer met hoeden, en de mannen verschijnen weer met boord en das. In den eersten nood van de uitgehongerde bevolking is thans voor zien, hoewel dagelijks nog 1% millioen maaltijden worden uitgiedeeld. Er zullen voortaan vijf dagbladen verschynen, t.w „A.B.C.”, het oude monarchistenorgaan, „Ya”, het conservatieve avondblad, Infor- maciones”, oorspronkelijk ja bezit van den financier Juan March, en twee nieuwe or ganen, n.l. „Arriba” en „Madrid”. Vóór den burgeroorlog verschenen Madrid 17 ochtend- en avondbladen. Koning Ghazi van Irak is omstreeks middernacht tengevolge van een auto-onge- val om het leven gekomen. De 27-jarige vorst was een verwoed motorliefhebber, Hy was geboren op den 21sten Maart 1912 als zoor, van koning Feisal, die een zoon was van den koning van Hedjas, Hoes sein (die door Ibn Saoed verdreven zou worden). Den 8stenSeptember 1933 volg de Ghazi I zijn vader op, nadat hij een jaar tevoren gehuwd was met Alia, eveneens een kleinkind van genoemden koning Hoessein; zij was in 1911 in Mekka geboren. De 28-jarige weduwe en een klein zoon tje, Emir Feisal, die 2 Mei 1935 werd ge- borei staan hu aan het hoofd van het jonge rijk Irak, door allen gekend als petroleum- land, vliegveld (Bagdad) en marinepleistei- plaats. Het binnenlandsch bestuur is tot dusver niet over een pad vol rozen gegaan. De overleden koning was door de Engel- schen in Harrow opgevoed. Los van Enge land kwam hij haast niet; en tegen Frank rijk koesterde hij een overgeërfden haat, daar zijn vader, Feisal, door de Franschen uit Syrië was verdreven, toen hij zich daar als koning had gevestigd. Het auto-ongeval, waarbij koning Ghazi van Irak om het leven is gekomen, heeft zich als volgt voorgedaan; de koning reed zelf en keerde naar zyn paleis terug, toen hij te half, twaalf in den avond in volle \aart tegen een paal van het electrische net op reed te Bagdad. De koning verloor onmiddellijk het bewustzijn en overleed -veertig minuten na middernacht tengevolge van een schedelfractuur en een hersen schudding. De acte van overlijden is geteekend door vijf geneesheeren. De datum van begraven zal nog worden vastgesteld. Het koninkrijk Irak werd na den oorlog gevormd uit de vroegere Turksche distric ten Mosoel, Bagdad en Basra. Op 7 Novem- fiOIDSCHE (OLRAXT. Regeling van het betalingsverkeer in verband met den aanwinst der nieuwe gebieden. De Nederlandsche Kamer van Koop- I handel voor Duitschland deelt mede: In re. 42 39 D. St., re 43 39 D. St. en re. 44 39 D. St. is het goederenverkeer van Duitschland met de nieuwe Duitsche protectoraten en met het Memelgebied geregeld. Tusschen Duitschland en Slowakije en tusschen Duitschland en Bohemen en Moravië zijn twee clearlngovereenkom- sten afgesloten, terwijl het Memelgebied deviezenbinnenland Is geworden, zoodat bij verzending van goederen uit Dultsch- land naar Memel geen dovlezcnvergun- ning en geen exportvalutaverklaring meer noodlg zijn. Memelburgcrs hebben voortaan het verkeer met het buitenland, waaronder ook Litauen wordt begrepen, het Duitsche devlezcnrecht in acht te nemen, terwijl blnnenlandsche waarde papieren van Memelburgers niet meer geblokkeerd zullen worden. Ook re. 46 39 D. St. houdt nog cenlge bepalingen in omtrent het goederenver keer van het Memelgebied met Litauen en het buitenland. Wat het laatste be treft, zijn voortaan alle Duitsche admi nistratieve voorschriften voor het Memel Halifax een verklaring afgielegd over de toezegging van Engeland aan Polen. Het optreden van de Britsche regeering is, aldus de Minister, in sommige kringen voorgesteld als de wensch Duitschland te omsingelen. Niets kan verder van de waar heid af zijn. De kwestie is, dat midden m Europa een sterk Duitschland ligt, en dat zijn buren bezorgdheid koesteren ten aan zien van zijn bedoelingen en van plan zjjn uit zelfverdediging gemeenschappelijke maatregelen te nemen. Dit resultaat is het gevolg van een in stinctieve reactie, en is zeker niet in het leven geroepen door eenig voorstel van buiten-af. Als in Duitschland beweerd wordt, dat deze vree» slechts voortkomt uit een verkeerd begrip van de bedoelingen der Duitsche regeering, uit een te groote h reidheid in welke kringen ook, van de Dui> sche politiek het slechtste te denken, dan moet ik ppmerken, dat, terwijl in alle krin gen onmiddellijk opluchting zou worden ge bracht door de overtuiging, dat dit inder daad zoo is, van de buurstaten op het oogenblik nauwelijks verwacM kan wor den, dat zij in het geheel geen rekening houden met het onderwerp van de lessen van het verleden. Onze toezegging aan Polen beteekent een nieuwe belangrijke koerswijziging in de Britsche politiek. Wij hebben deze verplich ting niet in eenigerlei geest van vijandig heid jegens eenig land op ons genomen, doch in de hoop en in het vertrouwen, dat wü door aldus te handelen de zaak van de Europeesche stabiliteit en vrede kunnen ersterken. Lord Snell betuigde hierop namens de arbeiderspartij zijn instemming met de wij ziging der regeeringspolitiek. Namens de liberale oppositie zeide Lord Crewe, dat de verklaring van Chamberlain niet een op zichzelf staande daad beteekent, doch opge lat kan worden als het smeden van een krachtige schakel in een politiek, die onder J rHe mogendheden, groot en klein, de mee- „Geschokt vertrouwen”. gvenmin als in September ben ik thans een man van den oorlog. Ik heb noch <k bedoeling, noch, den wensch het groote Duitsche volk anders te behandelen, dan ik mijn eigen volk behandeld wil zien. Met groote verwachtingen zag -k uit naar het resultaat der reeds in Duitschland begon nen handelsbesprekingen, die naar ik dacht, onzen beiden landen en velen anderen sta ten, van voordeel zouden zijn geweest, doch het vertrouwen, dat zoo deerlijk geschokt is, wordt niet gemakkelijk hersteld, wy waren daardoor genoodzaakt den toestand opnieuw te beschouwen”, aldus zei minister president Chamberlain gisteren in zyn rede in het Lagerhuis. De premier herinnerde ei aan, dal hij on- longs gezegd heeft, dat Engeland geen vage verplichtingen op zich moest' nemen. Doch wat wy thans op ons nemen Is een vast om lijnde verplichting, geldende voor 3en ze kere omstandigheid, n.l. dar een poging ge daan zou worden de wereld door geweld te overheerscKén. De zaak kan niet ophouden op het punt, waar zy thans staat. Als deze politiek de politiek der Duitsche rege?ring zou zyn, is het duidelyk, dat Polen niet het eenige land zou zyn dat gevaar loopt en de politiek^die ons gebracht heeft op onze ver zekering voor Polen, kan natuurlyk niet be vredigd of ten uitvoer gelegd worden, in- dien wy óns moesten beperken tot een en kel geval (het einde van dezen zin ging in de toejuichingen verloren). Myn verklaring, zoo zeide de Minister, is gekenschetst als een voorloopig bewys van verzekering in afwachting van een volledig'1 assurantie polis. Ik zelf heb er den nadruk op gelegd, dat de verklaring van voorby- gaaoden, tydelyken aard is. De benaming „voorloopig verzekeringsbewijs” is niet slecht voorzoover de vergelyking opgaat, maar zj is onvolledig, daar myn verklaring den aard heeft van een volledige verzeke ringspolis, die een geweldige afwyking is van hetgeen Engeland tot dusverre op zich heeft genomen en inderdaad een nieuwe richting in de lyn van onze buitenlandsche politie! is. I -g.vvi cu mou, UC lliec- at wy van onze traditioneel© denkbeel- ning ingang zal doen vinden, dat eventuele eJ z(jn afgeweken vormt een zoo belang- - Hike gebeurtenis in de Britsche politiek, dat stilt6611 Smolten zeggen, dat het een hoofd- door de ruwe methode van krachtmeting, «uk op zichzelf zal zyn, wanneer de ge- 4 whiedenis zal worden geschreven. Reeds m ptember heb ik gewaarschuwd voor de 4 mogeiykheid van zulk een wyziging als wy I aans onder het oog zien. Chamberlain ci- I 'wrde eenige zinnen uit zyn radiorede van tu' waarin hy zeide ervan over- te zyn» dat weerstand moet worden en tegen elke poging om de wereld te in verband met noodzakelyk een moeten insluiten. Chamberlain Jaarsboodschap !"“vJerkliri"« U zeide, dat iedere „Ueberwachungsstellen” kunnen aan aanvragers daarvan, die In het Memelgebied wonen, „Devlsenbe- schetnigungen” worden gegeven voorliet voldoen van hun verplichtigen tegen over het buitenland uit een koopcon tract, dat na 22 Maart 1939 is gesloten. 2. De oude re. 46/38 D. St. betreffende aski is op het goederenverkeer tusschen i het Memelgebied en het buitenland van toepassing met de volgende restrictie: a. Deviezenvergunningen voor stortin gen op aski mogen aan. aanvragers in het Memelgebied slechts worden verleend, indien het ten grondeli ggende koopcon tract na 22 Maart 1939 werd afgesloten b. De rekeninghoudende banken mo gen betalingen uit aski ook voor ultvoer- goederen van Memelschen oorsprong doen, als het betreffende koopcontract na 22 Maart 1939 werd afgesloten; 3. Voor de vervulling van invoerver- plichtingen, ,dle voor 23 Maart 1939 af gesloten zijn, gelden bijzondere regels. Hier is het oudste te adres voor he* van stoelen in biezen, en stroo by G. SIojC lat 8 by Veerpontje. opstand. Deze opstand werd door de Brit sche troepen onderdrukt. Doch eerst in Juli 1921 kon worden over gegaan tot het kiezen van een koning. Met 96 procent van het aantal uitgebracht stem men werd Emir Feisal, de derde zoon van Hoessein ibn Ali den koning van Hedjas, gekozen. Op 33 Augustus 1921 werd Feisal te Bagdad gekroond. Hy overleed te Bern op 8 September 1933 en werd toen opge- volg4 door zyn zoon Ghazi. Het vorstenhuis van Irak beliidt den soennietisch-mohammedaanschen gods dienst. Roode Kruis bestaat 75 jaar. Plechtigheid te Brussel. Ter gelegenheid van den 75sten jaardag van het Belgische Roode Kruis is in het Paleis der Academie te Brussel een plech tige vergadering gehouden, welke werd by- gewoond door Koning Leopold, talryke mi nisters en afgevaardigden van buitenland sche afdeelingen van het Roode Kruis. Het Nederlandsche Roode Kruis werd ver tegenwoordigd door zyn secretaris-generaal den heer F. Donker Curtius, die namens de zusterverenigingen het Belgische Roode Kruis de gelukwenschen aanbood met zyn 75-jarig bestaan. Hy wees er op dat het Belgische Roode Kruis van meet af aan met alle krachten, zoowel het vaderland als de menschheid heeft gediend. In uren van voorspoed en in uren van beproeving is het Belgische Roode Kruis zichzelf gebleven. Het heeft zich groote verdiensten verwor ven voor een groot ideaal. In het paleis te Laecken is, zooals men weet, aan H. M. Koningin Elisabeth, eere- presidente van het Belgische Roode Kruis, de Florence Nightingale-medaille, de hoefe- ste onderscheiding voor verpleegsters, over- gebied van kracht. In het bijzonder geldt IHaL vnlorpnrie’ i vast te stellen. I Bij het sluiten van deze overeenkomst hebben de drie regeeringen zich laten leiden door hun wensch de gemeenschap inzake de Rijnvaart op de basis van vol ledige gelijkheid van rechten te hand haven. verwees naar de Nieuw- van Roosevelt, en naar van einde Januari, waarin lvdere Poging om andere vol- overheerschen slechts een uitdaging m Om jCn wereldvre<ie >n gevaar te bren- venLj0 dat tegen een dergelyke uitdaging k moe,8t worden geboden. Er waren Den Gj’ dacbten, dat de eerste stap- £l°Pden weg naar zulk een uitdaging hen ®edaan waren, toen was het mogelyk verJL°°^ te houden» dat °P grond van de K®WierinRen’ l^e aileen maar de kon u,6«jWereld waren gegeven, verwacht der bi°’+ da,t de bnitenlandsche politiek Duiti/k he re«eering grenzen had, dat de heerwher8 göen andere rassen wilden over- hun i n' maar siecbts de Duitschers in aan w8imneer^renZ°n<*e ^bieden wenschtdh te verze^eringen hebben thans geen het vJh”661*’ *8 een nieuwe factor, die de Bril r?Uwen geheel vernietigd heeft en öienwö 8Che regeering gedwongen heeft den weg in te slaan. met de andere staten duurt voort. k- m het Britsche Hoogerhuis heeft Lord dache Kunststoppar- n 84. stopt alle scheu- ot. en brandgaten. met Turkye, gaven de Fransche en Britsche regeering een waarin werd gezegd, dat de volken, welke .o V i juk hadden ge- ovigiocuv icBcujiugcu w** zucht, vry waren zelf over hun lot te bc,- gesloten op den grondslag van den sta- schikken Het was niet gemakkelyk tot een tus quo op het gebied van de Rijnvaart- seiukken. k premie. z« hebben voorts besloten tot ïistische leiders’ en de meer gematigde instelling van elementen kwamen in botsing en in Juni t 1920 kwamen de Sjia-stammen, onder aan- uv - voering van hun godsdienstige leiders in werpen, Gent, Rotterdam on Amsterdam rin-A rvrvatjinrl WPTri doOt de Brit- vrcfl- La cLaIIaVI Een overeenkomst tusschen Frankrijk, België en Nederland. - Havenbestand gesloten. De Regeeringspcrsdlenst meldt: Gisteren is op de Fransche ambassade te Brussel door gevolmachtigden van de Nederlandsche, Belgische en Fransche regeering een overeenkomst geteekend tot regeling van vraagstukken betreffen de de Rijnvaart en meer in het bijzon der dat van het Rijnverkeer van en naar Straatsburg, waarvoor het douane-régi- rne (surtaxe d'origlne et d’cntrepot) ge leidelijk gelijk zal worden, onverschillig of het verkeer van de Nederlandsche dan wel van de Belgische havens gebruik ber 1918, tien dagen na de wapenstilstand met Turkije, gaven de Fransehe en Britsche regeering een gemeenschappelyke verkla- sche regeering slechts kon worden be- waarin werd gezegd, dat de volken, welke vorderd, hebben de Nederlandsche en Belgische regeeringen een havenbestand Voor Volkseenheid, Samenwerking en Verdraagzaamheid:

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1