fóndtlkfaedini v±P~ «SS? - - S/horna ««teésr °m beh°°w^tarie- iü !?ifs vo°r de hand.dat de be- hefriSr11,-- dSn dle man daar °P het portaal een andere houding hebben De vierde man. l! Beurs van Amsterdam. het imaakverbeteringsmiddel met de beste resultaten! Laat Uw ledig Magglflesje opnieuw vullen. Dat ia voordeliger I HET VLIEGVELDVRAAGSTUK. Een Staatscommissie inecsftld De regeeringspersdienst meldt: Gezien, de groote verscheidenheid, van inzichten ten aanzien van de wensche- lijke luchthaven-politiek voor het groote internationale luchtverkeer, waarvan, is gebleken bij het aangekondigde voor nemen der regeering om conentratie van dit verkeer op één luchtvaartterrein te bevorderen; en gelet op de wenschelijk- heid om, alvorens definitieve stappen te doen. met betrekking tot de ontwlkke* ling van de luchthavens in het midden- Westelijke deel des lands, te beschikken over een zoo veelzijdig mogelijk inzicht ln de verschillende onderdeelen van het vraagstuk en in de factoren, welke voor de goede oplossing daarvan van belang zijn; heeft de minister van Waterstaat besloten: a. een commissie in te stellen met de opdracht der regeering van advies te dienen nopens de vraag, welke maat regelen wenschelijk te achten zijn ter bevordering van een uit een oogpunt van algemeen belang zoo gunstig moge lijke oplossing van het luchthavenvraag- stuk voor het groote Internationale luchtverkeer; b. in die commissie te benoemen ais lid en voorzitter: mr. dr. D. A. P. N. Kooien, lid van den Raad van State- als leden: P. W. Best, generaal-majoor, comman- dant der luchtverdediging; L. Boogerd, directeur der gemeente handelainrichtin- gen van Amsterdam; dr. ïr. M. H. Dam- em, directeur-generaal der P.T.T.; H Ch E. van Ede van der Pais, directeur van den luchtvaartdienst; mr. H. W. J Mul- der, raadadviseur, hoofd van de afdee- ling binnenlandsch bestuur van het de partement van binnenlandsche zaken A Plesman, directeur der N.V. Kon. Luckte vaart Maatschappij voor Nederland en koloniën; J. c. Roelofsen, hoofdinspec teur bij de generale thesaurie van het departement van financiën; mr. dr. w. G. A. van Sonsbeeck, commissaris der Koningin in de provincie Limburg; prof. ir. I. P. de Vooys, voorzitter van den uiting te geven aan haar wil naar een rechtvaardigen vrede. De oproep, die In grooten getale verspreid wordt, luidt dan ook: Vrouwen en Moeders van Nederland, Diep verontrust over de dreiging van een nieuwen wereldoorlog en over het onrecht, dab in de wereld heerscht, ln de wetenschap, dat de volkeren den oorlog niet willen, roepen wij U op doel te ne men aan den zesden Vrouwen Vredes gang, die op Woensdag 17 Mei te Rotter dam zal worden gehouden. Schaart U bij de duizenden, die zonder onderscheid van politieke of godsdienstige overtuiging door haar stil getuigenis van den wil naar een rechtvaardigen vrede een berodp doen op het geweten der menschheid. j Van een groot aantal vereenigingen van zeer verschillende richting heeft de - Stichting Centraal Comité Vrouwen Vredesgang bij de voorbereiding mede- werking mogen ontvangen Tal van co- mité's zijn gevormd, die de propaganda plaatselijk ter hand hebben genomen. I Ook in het buitenland bestaat groote i belangstelling; reed kan bericht worden, dat uit Engeland, Frankrijk, Grieken- land, Hongarije, Indië, Noorwegen, Schot j land, Ver. Staten en Zwitserland bewij zen van instemming zijn gekomen. Opleiding reserve-officieren bij de Landmacht. De eerste oefening verlengd tot 14 maanden, te verdeelen over drie tijdvakken. Er i* wijziging gebracht in de oplei ding tót reserve-officier bij de land- i macht. De duur van de eerste oefening is van 12 op 14 maanden gebracht. Deze 14 maanden worden uitgediend in drie, niet aaneensluitende tijdvakken, n.l een van twaalf maanden en twee van een maand, met een. onderling tijdsverschil van ongeveer een jaar, aldus >neldt de N. R. C. De duur van de opleiding bij de scho len voor reserve-ofiicieren blijft onver anderd en gelegen in het eerste tijdvak, GEMENGD NIEUWS. Oeconomischen Raad; mr. dr* R.*H ba- I de tijd bij den troeP te dienen in den ron de Vos van Stqenwijk, commissaris ran,? v"n corf,OQ"4 der Koningin in de provincie Drenthe; prof. mr. F. de Vries, voorzitter van dé centrale commissie voor advies en bij stand voor het verkeersfonds; dr. ir. L. R. Wentholt, hoofdingenieur-directeur van den rijkswaterstaat, hoofd van den centralen dienst 'van de wegen en de bruggen; ir. W. G Witteveen, directeur van den gemeentelijken technischen dienst van Rotterdam; c. aan de commissie als secretaris toe te voegen: Jhr. O. A. E. E. L. Wittert van Hoog land, hoofd van de afdeeling luchtvaart terreinen en luchtvaartpersoneel van den luchtvaartdienst en als plaatsver vangend secretaris mr. H. J. Spanjaard ambtenaar bij den luchtvaartdienst. Dr. H. Brugmans Tweede Kamerlid. Opvolger van W. Drop. De voorzitter van het centraal stem bureau heeft in de vacature, ontstaan door het overlijden van het lid der Twee de Kamer, den heer W. Drop, benoemd verklaard dr. H. Brugmans te Amster- De Vrouwen Vredesgang. Ook dit Jaar mag de Vrouwen Vredes gang zich alom in een groote belangstel ling verheugen. Juist de tijdsomstandig heden verstreken blijkbaar het verlan gen bij de vrouwen, om ongeacht haar politieke of godsdienstige gezindheid Zooals reeds ts medegedeeld, zal de Vrouwen Vredesgang dit Jaar op 17 Mei, den dag vóór Hemelvaartsdag, gehouden worden te Rotterdam, waartoe B, en W van die stad reeds toestemming hebben verleend. De administratie, Laan van Meerdervoort 19, Den Haag, verschaft gaarne nadere inlichtingen en propa- ganda-materiaal. rang van sergeant (wachtmeester) is dus verlengd en over drie tijdvakken ver deeld. Bevordering tot vaandrig kan na het volbrengen van de 14 maanden eer sten oefeningstij d geschieden en volgt in het algemeen dus in het derde Jaar na het Jaar van inlijving, Deze regeling is van toepassing op hen dortig 'nbrakm worden opgehelderd, BIJNA DERTIG INBRAKEN OPGEHELDERD. Brutale inbrekersbende in Rotterdam gepakt. De recherche van de Rotterdamsche politie heeft ln de afgelöopen maand goed speurderswerk verricht Zij is ln enkele weken een serie van ten minste dertig brutale inbraken, gepleegd door twee jongelieden, den 21-jarigen metaal bewerker F. M M en den 24-jarigen schoenmaker A. V. Jr., op het spoor ge- Jcomen. In totaal werden 22 arrestaties verricht: elf verdachten onder wie 9 helers, werden naar het huls van bewa ring overgebracht. De vader van V. Jr., de 47-jarige rei ziger A. V. Sr., heeft in deze zaak als heler een groote rol gespeeld, evenals zijn vrouw, de 48-Jarige M. V. S., zijn dochter de 22-Jarlge C. R V. en haar man de 25- jarige timmerman A. P. Voorts werden nog 14 personen aange houden, die allen een of ander van de ontvreemde goederen gekocht hebben. Bij een firma aan den Goudschen Rij weg werd voor 500 aan vloerkleeden gestolen, bij een stoffenhuis aan den Goudscheweg voor 150 damesstoffen, in den loop van den tijd leverden di verse, deels kleinere inbraken, artikelen van den meest uiteenloopenden aard op. Deze groote serie heeft de politie thans op het spoor gebracht van weer andere inbraken o.a. een diefstal van bontvellen en een inbraak ln een goudsmidswinkel. Men vermoedt, dat deze zaken, en nog cenlge, die in behandeling zijn door de zelfde combinatie op touw zijn gezet. In het begin van de^naand Maart had de politie twee inbrefcfcrs op fceeterdaad betrapt bij een inbraak in een typogra fisch bedrijf aan den Molenwaterweg. Zij hadden daar slechts een kleinen bult gemaakt, maar de vangst van de politie bleek zeer de moeite waard te zijn, want na langdurige verhooren en een uitge breid onderzoek kon worden vastgesteld, dat dit tweetal sinds het begin van dit jaar een lange serie Inbraken heeft ge pleegd, die tot dusverre onopgehelderd waren gebleven. Het onderzoek Inzake de misdrijven door deze twee inbrekers, oude bekenden van de politie, gepleegd, heeft ook aan getoond, dat er nog menschen zijn, die wanneer bij hen is ingebroken, daarvan geen aangifte doen bij de politie. Op bijzonder brutale wijze zijn de bel de inbrekers, de 24-jarige A. V. en de 2l-jarige F. M. vaak te werk gegaan. In eenlgc gevallen stalen zij eerst bakfiet sen, om dan een volgende inbraak te plegen en den buit met de bakfiets te vervoeren. Alles bijeen konden nadien ongeveer J. Abbink uit Driebergen—Rljsenburg. De heer J. J. Vavfer Windt, teclmlsch hoofdambtenaar te Den Haag, werd tot secretaris gekozen. Vervolgens werd langdurig gesproken over de groote schade door de vorst in den afgeloopen winter aan de rosaria to Meppel, Hengelo, Drlebergen-RIjsenburg Utrecht, Venlo en Naarden toegebracht. Vaststaat, dat ongeveer 80 procent van alle rozen door deze vorst, die te kort op het zachte najaar volgde, zijn bevroren. Het blijkt, dat de kweekers niet vol doende voorraad bezitten om tijdig de doode planten door nieuwe te vervangen. De vereenlging betreurt dit ten zeerste, daar verschillende gemeenten gedurende de komende zomer een rosarium zullen bezitten, waarin slechts weinig rozen pracht, praal en geur zullen kunnen verspreiden. Dc voorzitter deelde mede, dat de vereenlging de verschillende ge meentebesturen van het een en ander op de hoogte zal stellen, wa.arbij de toe zegging zal worden gedaan, dat met het komende najaar de nieuwe aanplant zal kunnen geschieden. Voor deze zomer zal men dus door het plaatsen van snij planten en dergelijke de rosaria een flo- rissanter aanblik moeten geven, MARKTBERICHTEN. die in 1938 of later hun eerste oefening aanvingen of zullen aanvangen. De zomerprijs voor boter. Van bevoegde zijde wordt ons het vol gende medegedeeld. Zooals Indertijd ls bekend gemaakt, zou de wlnterprijs voor de boter gelden voor een half jaar, n.l. van i October tot 1 April, in overeen stemming biermede zal op 6 April a.s. de zomerprijs ingaan. Deze zomerprijs is evenals het vorige jaar vastgesteld op een gemiddelde van f 1.30 per kg. als prijs voor den producent. Dit houdt niet in, dat deze prijs, waarvoor als maatstaf kan worden genomen de commissieno- teering voor Nederlandsche boter, ver meerderd met de heffing, altijd precies 1.30 zal zijn. De werkelijke boterprijs ln dezen zomer zal met vrij ruime afwij kingen om 1.30 kunnen schommelen. Dit geschiedt om in de heffing zoo wei nig mogelijk wijzigingen te brengen. Aanbestedingen. De Rijkswaterstaat in Limburg heeft aanbesteed het verbreeden en verbeteren van de verharding in grof asfaltbeton bet weerszijdejji aanleggen van rij wielpaden van cementbeton met bijko mende werken, op den Rijksweg Maas- ?i^irHe6i~Vaals in de gemeenten Cadler en Keer en Margraten, benevens net maken van parkeerplaatsen langs den Rijksweg Roermond—Geleen—Maas tricht. Laagste inschrijver was P, c. Zanen Tilburg, met f 89.670. i n' wanrU!<!r d<«e vrouw geen verpleegster was, wat kon dan de reden van dit bezoek zijn? Halt hij ging te bestond natuurlijk, de veronderstelling verkeerde *rdaad ®et een verpleegster te dpen te hebben, dat hij eenvoudig was albe- gaan op het reclameschild aan de deur maar dan. en weer kwam de twijfel in aangenomen. Zooals hij daar voor het den rug hAM hem toe- Naastenliefde heeft dikwijls harde, duidelijke feiten noodig om in beweging te komen. FEUILLETON. (Een geval uit de practljk van Inspeeteur Sanders, lid der Centrale Recherche). door UDO VAN EWOUD. Nadruk verboden. I 24 j Schaduwwerk. j Slechts één gedachte beheerschte Wils toen hij weer op straat stond: hij moest weten, wie deze man was. Waarom dat verlangen zich zoo onweerstaanbaar ln hem opdrong, zou hij met den besten wil i hm u «wigtui niet hebben kunnen zeggen, want ten- p 1 ongezemge portaaltje wacht- slotte was er tp de houding van den be- h«' Z0Uu Z®u zlch zeker onmiddellijk tot zoeker niets geweest, wat gerede aan- g6Wend en dat wafi leiding tot argwaan zou hebben kunneh gewe«st zonder geven. Goed beschouwd, stak er niets vreemds in, dat een particulier verpleeg ster bezoek ontving van een heer, die wellicht haar hulp kwam inroepen... al thans, wanneer die verpleegster inder daad ln staat was hulp te verleenen Maar dat was nu juist de vraag. Hij had verdenking tegen haar opgevat; hij ver dacht haar medeplichtig te zijn aan den moord op den bankier Leuvensteyn en onder die omstandigheden had hij het recht zelfs aam de juistheid van de be- roepsopgave op het naambord te twijfe- waarvan er twfntig door M. en V. zijn gepleegd. Al deze misdaden zijn in den tijd van enkele maanden gepleegd. Soms werden twee of drie Inbraken in een nacht on dernomen. Als gèfcegd werden eenige ma len bakfietsen eerst gestolen om de buit te transporteeren Bij het opsporen van de gestolen goe deren zijn vele lieden verdacht van he ling aangehouden. Eerst de vader van een der inbrekers, de 47-jarige A. V. en daarna diens vrouw, dochter en schoon zoon. De dochter werd, omdat zij een kindje wacht, voorloopig vrijgelaten, maar de drie anderen zijn in het huis van bewaring opgesloten. Voorts bleek bij de heling eep groote rol te zijn ge speeld door den 36-jarigen H. de J., die ook naar het huls van bewaring ls ge bracht. Tegen nog tien menschen, die gestolen goederen tapijten, linnengoed en krui denierswaren hebben gekocht ls pro ces-verbaal opgemaakt. Vele rozentuinen door vorst getroffen. „Nos jungunt rosae" neemt maat regelen. De vereenlging ter bevordering der rozenteelt „Nos jungunt rosae" kwam Zaterdag in hotel Terminus te Utrecht ln buitengewone algemeene vergadering bijeen onder voorzitterschap van Jhr. I» P. de Beaufort, burgemeester van Drie bergen— Rijsenburg. In zijn openingsrede herdacht de voor zitter het in het afgeloopen Jaar over leden bestuurslid, den tuinarchitect F. Kaasmarkt Bodegraven. 1 April. Aanvoer 85 partyen, tezamen 3825 stuks. Prys le art. met r.m. 2224, 2e art. ƒ19—21. Handel flauw. Veemarkt Rotterdaim. 1 April. Aanvoer in totaal 5100 atuks, zynde 890 vette runderen, 1217 magere run deren, 35 vette kalveren, 101 graskalveren, 2285 nuchtere kalveren, 11 varkens, 4 veu lens 194 paarden, 234 schapen en 22 lam meren, 107 bokken of geiten. De pry zen waren: Vette koeien le kw. 72, 2e 00, 3e 38—48 per k.g.; vette ossen 68, 58, 3848 per k.g.; stieren 60, 54, 50 per k.g., 265, il95, 145 per stuk; vette kalveren 115, 100, 6580 per k.g.; graskalveren 2e kw. 52, 3e 42 per k.g¥ 55, 35, 25 per stuk; slacht nuchtere kalveren 31, 26, 21 per k.g.; 7, 6, 4 per stuk; fok nuchtere kalveren 20, 16, 13 per stuk; slachtpaarden 54, 46, 36 per k.g.;*240, 200, 125 per stuk; werkpaarden 350, 275, 135 per stuk; hitten 255, 195, 125; schapen 50, 43, 32 per k.g., 25, 19, 17 per stuk; lammeren 56, 47, 42 per k.g., 22, 16, 12 per stuk; kalfkoeien 285, 220, 155; melk koeien 280, 210, 155; vare koeien 1%, 460, 140; vaarzen 170, 150, 110; pinken 130, 110, 90; bokken of geiten 11, 8, 5, alles per stuk. Vette koeien en ossen: aanvoer korter, handel kalm, pryzen le en 2e kw. koeien en ossen iets lager, verder onveranderd; prima koe 78 ct., prima os 72 ct. Stieren: aanvoer flink, handel tamelijk, prijzen prijshoudend. Vette kalveren: aanvoer gelyk aan vorige week, handel matig, pryzen als gisteren, prima's 1.25. Graskalveren: aanvoer iets kleiner, han del kalm, pryzen constant. Nuchtere slacht- en fokkalveren: aanvoer ruimer, handel stroef, pryzen prijshoudend. Paarden: aanvoer iets korter, handel stug, prijzen als vorige week. 480ste STAATSLOTERIJ. 2e klasse. Trekking van 4 April. Hooge prijzen; 20.000: 2755 1500: 20792 5000: 9370 1000: 13599 15938 16275 400: 3971 8998 20972 200: 100*0 21769 100: 2125 14525 15375, 16775 21440 Prijzen van 30.—; 1032 1036 1054 1106 1118 1203 1209 1243 1250 1285 1291 1311 1822 1386 '1440 1451 1461 1464 1470 1506 1515 1557 1582 1623 1733 1767 1819 1823 1839 1845 1854 1868 1880 1903 1936 2005 2024 2030 2033 2082 2100 2119 2160 2178 2179 2202 2213 2226 2254 2264 2271 2332 2401 2432 2453 2488 2503 251&1 2520 2527 2552 2582 2702 2726 2759 2762 2772 2783 2801 2813 2848 2854 2890 2951 2958 2986 3016 3031 3033 3133 3-147 3164 3173 3193 3195 3220 3231 3232 238 3242 3250 3271 3329 3343 3348 3358 3363 3392 3416 3432 3437 3458 3535 3598 3646 3682 3733 3739 3743 3758 3777 3804 3874 3876 3896 3941 3958 3986 3993 3997 4054 4092 4125 4131 4142 4167 4219 4240 4269 4385 4890 4413 4419 4461 4497 45S, 4639 4634 4T31 4735 4763 4802 482» 4 4890 4891 4907 4965 4977 4981 4987 M 5023 6124 5302 6313 6380 5368 639 te 5420 6493 5533 6567 5662 5610 6649 5710 5716 6767 58i2 6832 6879 6898 69M C904 6913 6104 6109 6138 6148 6182 .6236 6246 6282 6322 6323 6325 6369 63 6369 6374 6376 6836 64 00 6420 6421 64 J 6448 6449 6470 6471 6506 6616 6635 6683 6686 6694 6713 6733 6736 6765 6823 6838 6878 6895 6915 6971 6990 70W 7034 7102 7115 7117 714 7 7206 7236 726' 7264 7274 7278 7306 7378 7382 7426 7435' 7446 7447 7448 7497 7504 7610 7514 7521 7544 7582 7597 7606 7624 7641 7666 7636 7702 7826 7846 7852 7869 7933 7952 7982 £002 8046 8082 8104 8133 8166 8226 8241 8253 8302 8324 8325 8333 8351 8396 8511 S643 8568 8570 8575 8610 8638 8683 8696 8742 8749 8786 8800 8825 8840 8902 3904 £912 8923 8926 8947 8966 9068 9116 9144 9206 9239 9253 9261 9266 9290 9316 9344 9346 9382 9406. 9461 9617 9627 9649 9666 9678 9805 9814 9829 9845 9857 9868 9907 9953 9977 9979 10013 10070 10085 10094 10108 10133 10140 1 0146 10153 10203 10240 10269 10276 10303 10314 10318 10329 10449 10451 f0457 10491 10539 10569 10571 10607 10618 10620 10650 10671 10674 10716 10)56 10758 10805 10823 10870 10876 10900 HOU 11038 11055 11063 11075 11164 11188 11189 11214 11249 11256 1-1290 11292 11356 11383 11404 11430 11484 11493 11512 11558 11587 11615 11626 IJ 640 11728 11739 11746 11866 f1811 11826 11845 11866 11883 11884 11916 12018 12019 12048 12062 12064 12069 12070 12115 12169 12212 12242 12273 12296 12342 12433 12438 12455 12467 12494 12506 12509 126-19 12540 12560 12562 12564 12535 12588 12589 12598 12611 12627 12637 12648 12654 12676 12734 12764 12767 12790 12807 - 12427 12923 12938 13001 13029 13101 13136 13235 13246 13297 13331 13333 18350 13352 13465 13513 13559 13570 13591 13595 13C58 13677 -13694 13770 13773 13797 13812 13859 13874 13876 13896 13968 13980 14020 14043 14090 14119 1419.-7 14 1 99 14210 14212 14222 14233 14317 14332 14388 14390 14425 1444S 14457 14459 14511 14547 14548 14600 14631 14651 14663 14666 14683 14722 14748 14773 14836 14845 14847 14888 14921 14926 15075 15088 15138 15198 15227 16349 153a 15395 15509 15654 15728 15740 15744 15759 15822 15828 15858 15861 16907 15913 '15963 15971 15985 16039 16048 16055 16074 16189 16159 16160 16169 16178 16227 16248 16258 16281 16311 16326 16423 16442 16461 16470 16479 '16492 16549 16552 16579 16594 16627 16672 16694 16723 16827 16852 16876 16905 16906 16939 16976 17049.17077 17091 17165 17206 17210 17229 17288 17295 17804 17316 17858 17362 17376 17405 17467 17506 17592 17697 17602 17676 17727 17737 17753 17807 17850 17856 17926 17927 17966 17991 18003 18035 18113 18121 18157 18177 18183 18210 18223 18240 18246 18249 18282 18286 18304 18307 18408 18414 18428 18513 18517 18593 15630 18659 18666 18687 1 8727 18782 18823 18877 18886 18890 18900 18906 18954 18981 18994 19014 19022 19026 19108 19109 19113 19144 19188 19241 19250 19271 19273 19286 19335 19356 19368 19392 19416 19431 19464 194W 19526 19552 19560 19672 19612 19639 1965! 19738 19789 19823 19877 19890 19938 19960 20004 20045 20195 20243 20257 20261 20281 20329 20408 20422 20431 20435 20513 20541 20663 20683 20691 20738 20953 20969 21030 21095 21123 21150 21187 21191 21235'21246 21267 21271 21294 21304 31306 21323 21373 21429 21431 21435 21439 21462 21611 21530 - 21604 21606 21658 21660 21737 21808 31836 21922 21933 21955 21983 21984 21990 21993 Neon, resumeerende mosst hii zichzelf bekennen, dat er wel degelijk reden was óm dezen vreemden bezoeker te wan trouwen en... te Maar hoe? Hij zelf e Jlijven het oogenblik niet vrij over zijn "tijd beschikken. Het liep reeds naar één uur en ln ieder ge val moest hij in het avondblad nog een paar regels hebben over de ontdekking van het briefje. Het was dus zaak nu onmiddellijk naar het bureau van „De Mercuur" terug te keeren. Maar daar naast wenschte hij opheldering over de innnHtAlé j7 die attentie van de zuster 'voor'hem' j Wils, toen hij de trap afging, was onder 1 I'S1? omstandigheden te opvallend geweest. Wanneer die man werkelijk een HM LT; klant' dle reeds oenlgen bij zuster Robert ophield. Langzaam was Wils hem kwam aflossen. Vijf minuten later stond hij in het portiek van een huls, dat schuin tegen over de woning van de verpleegster was gelegen en nog geen kwartter had hij hier op post gestaan, of op den hoek van de ongeveer handerd meter verder ge legen zijstraat stopte een taxi, waaruit Iemand stapte ln wien hij onmiddellijk een der rechercheurs van het hoofdbu reau herkende. Hij beduidde den beambte bij den wa gen te blijven, stak daarna ln het por tiek een sigaret op, alsof hij tot dit doel even een schuilplaats gezocht had tegen den wind en wandelde daarna ln de straat MteLOosterpark- i richting van den rechercheur, wlen hij uitgeslenterd, doch op den hoek wet een wenk verzocht hem te volgen "^,5?.®'!®.''' schreden, In de zijstraat, verborgen voor eventueele onbescheiden blikken vanuit de woning van de verpleegster, bleef hij staan om beambte ln te lichten met betrek- tegenover hém, wlen'zï ln een S,™. "f1 een lnte«lew slechts een dienst had bewezen. En tenslotte «we het feit, dat de man zll gDsprokéh had, ook met toen ander^ienibVrauK StElde' Waarop ledcr anaer mensch, alleen reeds uit een oog punt van beleefdheid, zeker antwoord sou hebben gegeven, bit do vraagTlf zou een derde weliswaar hebben kilmm d?mm»»n; "ti2','. haar hé200^!- niet ken- gebemrf tf™lott« opzettelijk gebeurd Zljh en het feit, dat de man het antwoord schuldig bleef, deed dat zelfs alsof hij plotseling tot een besluit gekomen. Aan den overkant bevond zich een apotheek, waar hij binnenging, een tube aspirine kocht en daarna de bedienende assistentie verzocht even van de telefoon gebruik te mogen maken. Hij liet zich met inspecteur Sanders van het hoofd- verblnden« zette deze kort en duidelijk den toestand uiteen, waarbij hij zijn woorden zóó koos, dat de zich schijnbaar bescheiden terugtrekkende, maar ln werkelijkheid nieuwsgierig luis terende apothekers-assistente, de strek- 1 king van zijn verhaal ontging en ver- zocht hem onmiddellijk een mannetje te 1 zenden, dle zich verdekt zou moeten op- stellen om den man bij het verlaten van 1 het huls te kunnen volgen. HIJ zelf zou zoo lang wachten tot de rechercheur king tot diens taak. Hoewel hij den man op het portaal slechts even gezien had, was hem toch niet ontgaan, dat deze een licht grijze regenjas met epauletten droeg en een slappe hoed van donkeren kleur. Zijn lengte was ongeveer 1.70 M. Weliswaar liet dit signalement aan vol ledigheid lets te wenschen over, maar waar zich zeer waarschijnlijk geen an dere" heeren ln het huis bevonden, was Verwisseling met een ander vrijwel uit gesloten. Wils drukte den rechercheur vooral óp het hart den man te schaduwen en op deze wijze uit te vinden, wie hij was en waar hij woonde. Hierna liet hij zich I met dezelfde taxi naar het bureau van „De Mercuur" rijden, terwijl de recher cheur zich zoodanig opstelde, dat hij. zonder vanuit het bewaakte pand gezien te worden, de deur waaruit zijn slacht offer moest komen, geen seconde uit het oog behoefde te verliezen Hoewel Inspecteur Sanders hem om trent het doel van zijn opdracht ln het onzekere had gelaten, concludeerde hij uit het naambord van de verpleegster al spoedig dat zijn taak ln verband moest staan met den moord op bankier Leu vensteyn en deze ontdekking was slechts in staat zijn waakzaamheid te verdub belen. Hij beschouwde het als een eer, dat de inspecteur hem voor dit werk had uitgekozen en hij nam zich dan ook ern stig voor alles in het werk te stellen om dit vertrouwen niet te beschamen. Voorloopig echter kon hij niet meer doen -dan rustig af te wachten tot de man, dle hem door den reporter beschre ven was, het huis zou verlaten. Doch daarbij werd z'n geduld wel op een zeer zwaren proef gesteld. Het eene kwartier na het andere verstreek, zonder dat zich Iemand liet zien. De deur bleef gesloten en zelfs geen leverancier vervoegde zien aan de woning, waarin wel niemand aanwezig scheen. Eindelijk, het liep reeds tegen 3 uur, werd de deur van het bewaakte perceel voorzichtig geopend en uit het trad de gestalte van een man, zooals die door den Journalist beschreven was. licht grijze regenjas, slappe, donkergrijze hoed en lengte tusschen 1.60 en tm m (Wordt vervolgd)- STADSNIEUWS. GOUDA, 4 April 1930. Bespreking over toestand in werkverschaffing. Tarieven te iuag geacht. De Goudsche Bestuurdersbond, de li. K. Volksbond en de Chriatelyke Bestuurders- bond h-ebben gisteravond in „Ons Huis" een vergadering gehouden met de tewerkgestel- den by de werkverschaffing voor de nieuwe begraafplaats en werkzaam te Oudewater, waar de benoodigde grond wordt gegraven. De vergadering stond onder leiding van den heer J. J. Kolenbrander, voorzitter van den Üuudschen Bestuurdersbond. De R.K. Volks bond en de Chr. Besturenbond werden ver tegenwoordigd door de heeren J. Spoel en j. poot. Ook wethouder W. Sanders woonde de vergadering by. iDe heer Kolenbrander deelde in zyn ope ningswoord mede, dat hy zich in verbinding had gesteld met den heer F. C. Schrauwen U Botterdam, lid van de Contactcommissie voor werkverschaffingsaangelegenheden, die op zyn beurt den heer Hudig, inspecteur der Rykswerkverechaffing te Haarlem er van in kennis nad gesteld, dat in deze werk verschaffing ernstige moeilykheden zijn blyven bestaan en dat het aan de tactische leiding der vakcentrales te danken is, dat het niet tot conflicten is gekomen. De heer Hudig van zyn kant, had medegedeeld dat op 24 Maart j.l. een bespreking was gehou den tusschen hem, de vertegenwoordigers van de Ned. Heide My. en het gemeentebe stuur, waarin hy verklaard had geen- aan leiding te kunnen vinden om de tarieven te verhoogen, terwyl de vertegenwoordigers der Ned. Heide My. van oordeel waren, dat de door hem vastgestelde tarieven eigenlyk nog te gunstig waren. We heer Kolenbrander verklaarde over tuigd te zyn, dat de «aak niet kan blyven zooals ze is en actie tot verbetering gebo den blyft. Over den vorm daarvan was over leg gepleegd met den heer Schauwen. Het resultaat daarvan was het besluit een tele gram te zenden aan den inspecteur der RykSWerkverschuffing. Hierna kwamen verscheidene tewerkge- stelden aan het woord, die uiting gaven, aan hun bezwaren. Eén van hen verklaarde o.m, dat men in een week 12.35 had verdiend en een volgende week met nog harder wer ken 10.03, wat hy weet aan een onjuiste berekening van den verwerkten grond. Hy zelf had geconstateerd dat 270 M3. was ver werkt, terwyl de betrokken opzichter slechts 204 M3. had genoteerd. Voorts werd nog bepleit het bedoelde te legram niet alleen aan den inspecteur, maar ook aan den Minister van Soc. Zaken te zenden. De heer Kolenbrander, de sprekers be antwoordend, verzekerde dat- dè klachten over het meten ter kennis zullen worden gebracht van het gemeentebestuur. Uit de vergadering werd het idee geop- përd het afgegraven terrein "in zyn geheel te laten opmeten en het resultaat te verge- iyken met de cyfers van de Heide My. De heer Kolenbrander zegde toe dit aar deskundigen ter overweging te zullen voor leggen. Wethouder Sanders gaf daarna den raad met de voorgenomen actie spoed te betrach ten, daar ook het gemeentebestuur plannen ter ver'ïetering van den toestand e instemming van hoogerhand be- Be'lofen „erd hierilu het telegram zoo- Wl aan den inspecteur der Kükswerkver- s,aan den rainistfr van Sociale ^aicen te zenden. 'n lijd slotwoord wees de heer Kolenbran- mém? K? Wme beIan3stell>l>8:. die het ge- aan e. i voor deze aangelegenheid ■an den dag legt. Het verzonden telegram luidt als VPlgt: ,,De arbeiders, werkzaam te Oudewa- flnL Tr?gMlPld in de werkverschaf fing "N'euwe Begraafplaats" te 1M m,1ver*ad«tag büeen op 3 April loofdef" VaSt' dat met alle gé»or- i> JÜ daarvoor aangewezen middelen van d?V. .zöo4mi« vastgestelde tarie- km'fcf. he'baais-uurl»o" bü hard wer- van k Wor vevdiend, en oplossing ««'«ven te bereiken, kre™, u "éfbetoring Werd ver te laa' ia6 «"""«ééamnté grief van ag gestelde tarieven bestaan. dat door de''1'8 van doordrongen, ket mJj maatregelen van de overheid. Worden 7 Va" de «'érirataking niet kan wSéJ'ewe«k«a»telden willen door hard Voorzie levensonderhoud kunnen »nsprakel™uaar 80 8te"en de °veri>eid danks hun h T' h<" K°brek' dat °n" wordt geleden?""k6" hUn «ezin,,en Hinderwet. InrichtiHgen, we,ke geyafu Burw nen veroorzaken, ter aWreRt"r Pn Wethouders brengen ter visip 6 kenn's« dat °P de Secretarie gen va* d een ve"oek met bijla- bond" Graanmalerij „De Boeren- der m m vergunn'nK tot het uitbreiden ™maalderij met 1 electromotor var «en tra V\°r het in werkin8 brengen van graanelevator in het perceel Vest no. 1« PrutnmT Verzoek met bylagen van G Van om vergunning tot het oprichten het JT b,usscherÜ met een kalkput in da*tra ,Cef ,Van M>ddelantstraat no. 1, ka- A 5788 scmeente Gouda, sectie 18 April, des v.m. ten 9% °p b raadhuis gelegenheid zijn om L.te IT0 tegen gevraagde vergunning re"(?en' gedurende drie dagen vóór ®g kan op de Secretarie der gemeen te van de ter zake ingekomen schrifturen worden kennis genomen. De post met de a.s. feestdagen. De fd. Directeur van het PTT kantoor maakt bekend dat het kantoor op den twee den Paaschdag zal zyn opengesteld als op ^ondag, behoudens dat aangeteekende stuk ken ter verzending zullen worden aangeno men. Er zal één brief- en pakketpostbestelling worden uitgevoerd, vertrek van kantoor te 8-30. De ouderdoms- en invaliditeitsrente wei-' ke op Maandag 10 April a.s. betaalbaar zul len zy'n, kunnen in ontvangst worden geno men op Dinsdag 11 April van 8.30—10.30 ran loket 6. Op Goeden Vrijdag 7 April a.s, is het kantoor geopend als op werkdagen, behou dens dat geen belastingbetalingen zullen worden aangenomen. Sociëteit „Ons Genoegen". Een procedure. In de gisterenavond gehouden buitenge wone algemeene ledenvergadering der So ciëteit „Ons Genoegen" is aan het bestuur machtiging verleend tot het voeren van ver weer ter zake van de door de N.V. Th. van Heemstede-Obeits Sanitair Bureau te Am sterdam, thans in liquidatie, tegen de tegen de Sociëteit „Ons Genoegen" ingestelde vor dering, zoowel in eersten aanleg als in hoo- ger beroep. Feestavond Goudsche, H.B.S..Vereenlging. Zaterdagavond heeft de Goudsche H.B.S.- Vereehiging haar laatste feestavond van dit seizoen in de zaal „Kunstmin" gegeven. De voorzitter, de heer S. Laugeman, opende dezen avond met een hartelyk woord van welkom tot alle aanwezigen, en wel in 't bijzonder tot den directeur der H.B.S. dr. J. Leest, heeren leeraren met hunne dames en de vertegenwoordigers van diverse zus terverenigingen. Als eerste nummer van het progamma werden zeer verdienstelijk op twee piano's improvisaties gegeven op bekende dans- muzieknummers door Kors de Stigter e'- Piet Fyn. Vervolgens werd het bekende tooneelstuk van J. B. P. Molière, getiteld „Dokter tegen wil en dar.k" opgevoerd. De regie berustte wederom bij den heer H. de Groot, die zich van zyn moeilijke taak op uitstekende wijze gekweten heeft. Het stuk was wel heel '«er- schillend van die, welke wij op andere feestavonden van de Goudsche H.B.S.-Ver. te zien kregen doch men kin hel zeer a?c- slaagd noemen, vooral daar het gespeeld werd door meererdeels jeugdige H.B S.-ers. Na afloop werd den heer de Groot door deï voorzitter een fraai bloemstuk overhandigd. De avond werd besloten met een buiten gewoon geanimeerd bal, onder leiding van den heer M .van Tijn, waarop de bekend" Goudsche band „The Sorrow Expellers" a oor uitstekende dansmuziek zorgde. Het bestuur kan op een zeer geslaagde avond terug zien. Aanhangwagen tegen gevel gebotst. Twee kinderen bleven ongedeerd. Goed is afgeloopen een ongeluk, dat he denmiddag ruim twaalf uur op den Katten- singel gebeurde. By het opryden van de Jan Kattenbrug schoot van een tractor met aanhangwagen de koppeling los, waardoor de aanhangwagen achteruit de helling af reed en tegen den gevel van het woonhuis van den heer L. Jaspers van de wasschery „De drie notenboomen" botste. In den muur ontstond een scheur, het raamkozijn werd weggedrukt, de ruit brak en in de woning werd de lambrizeering vernield. Voor het raam stond een 3-jarig jongetje, dat zich nog juist in veiligheid kon brengen. In een box in de kamer zat een .1^-jarig kind te spelen. De scherven kwamen gelukkig vlak naast den kleine terecht. De aanhangwagen is aangekoppeld, waarna het gestremde verkeer weer kon passeeren. Uitreiking van ijkbriefjes. De politie heeft de ijkbriefjes uitgereikt. Zy, die er geen ontvangen mochten hebben, kunnen dit aan het bureau van politie in ontvangst nemen. Waarschuwing tegen Handelsbedrijf. De politie waarschuwt tegen de practyken van het Handelsbedrijf „Victoria" te Nue- ien (N.B.). Alvorens met deze zaak, die zoogenaamde premie-aandeelen of loten tracht te plaatsen, in relatie te treden, is voorzichtigheid ze Goudsche Watersportvereniging „Elf hoeven". V oor jaars vergadering. De algemeene voorjaarsvergadering der G. W. V. „Elfhoeven" zal plaats hebben op Woensdag 5 April a.s. in de bovenzaal van ,Ter Gouw" aan den Bleekerssingel. Ver schillende belangrijke voorstellen zyn op de agenda vermeld, o.a. de oprichting van een jeugdafdeeling en het organiseeren van een achttal wedstrijden en tochten naar Nieuw koop, IJsselmonde, de Braassemermeer en de Kaag, om aldaar in de wedstrijden uit te komen. Tot grenscotnmies benoemd. De heer A. N. Jager is benoemd toti grcnscommies te Bourtange (Groningen). Concert Arnhemsche Orkestvereniging. Voor de vereeniging „Het Goudsch Volks concert" geeft de Arnhemsche Orkestver- eeniging onder leiding van'Jaap Spaander man op Woensdag'19 April, des avonds 8.15 uur in den Nieuwen Schouwburg een volks concert. Solist is Herman Krebbers, viool. Het programma vermeldt werken van L. van Beethoven, Max Bruch, J. Ibert, P. de Sarasate en Fr. Liszt. I Bezoek aan Gouda. Een twintigtal leden van een dames- bridge-club te Haarlem heeft hedenmorgen op doorreis eer bezoek aan Gouda gebracht en hierbij de Sint Janskerk bezichtigd. 1 Gevonden voorwerpen. I Omtrent de volgende gevonden voorwer pen kunnen aan net bureau van politie in- lichUngen worden verkregen 0p alle werk dagen van 9 tot 12 en 2 lot 5 uur. Str„ohaak, zak wuschgoed, blauwe rozen krans. padvinderszakmes, di.n'ihandschoen hitren rij wiel, zwarte hainlwarm»r, bruine glacé handschoen, schaar, blauwe dames- povtemonnaie, rywielbelastingmerk, hout- boor, 2 sleuteltjes, gouden zegening, hond (zwart met bruin), een paar gymnastiek schoenen, bruine portemonnaie met inh., nieuw leesboek, armbandhorloge, doublé armband, groen kinderhandschoentje, trouw ring, schoolboek, jonge herdershond (bruin), horlogeketting, oorbel (goud met steentje), zilveren armbandje, vaarboom, gry"ze cein tuur, damesrywiel, 1 paar lichtbruine kin derhandschoentjes, zilveren dameshorloge, portemonnaie (inh. schoolmerkkaart), Alpi nomuts, 1 paar gryze handschoenen, geld geknoopt in zakdoek, bruin dekzeil, blauwe etui met schryfbehoeften, ruitenzeem, con tactsleuteltje, handschoen (glacé rood en geel); kinder jekker, doek met motorgereed schap, bruine dameshoed, bruine overall, kindertaschje, aardappelen (in half gevulde kist), scheermes, gewicht. Eerste groep uit De Byèterbosch terug. Thans 33 jongens ,naar Epe. Woensdag komt de eerste groep van 33 meisjes terug na een verblyf van 5 weken in het Koloniehuis „de Bysterbosch" van de Goudsche Vereeniging voor Gezondheids koloniën te Epe. Niettegenstaande het min. der fraaie weer zyn de resultaten bevredi gend. Het was een by zonder prettige groep. De aankomst wordt verwacht om 12.15 uur op de Markt. Donderdagmorgen om half negen vft- trekken 33 jongens van de Houtmansgracht by de vroegere groentenveiling voor een vijfweeksch verblijf naar Epe. AGENDA. Ter Gouw. Elke Zaterdagavond 8—11 uur Dancing. Réunie-Bioscoop: Alarm in de Middelland- sche Zee. Woensdag 2 uur: Op reis d >or Zuid-Afrika. Schouwburg-Bioscoop: Carefree. Thalia-Theater: Moordzaak Holm 4 April 8 uur Leger des Heils. Zang- en wydingsdienst. 4 April, 8.30 uur. Veemarkt-restaurant. Ver gadering co,rite voor fcestwee,:. UIT DEN OMTREK. REEUWIJK. Meisje verdronken. Het driejarig dochtertje van den heer A. Bitter, wonende aan den Korsendijk, lat, terwijl haar vader voor herhalingsoefenin gen in dienst was. met haar moeder by een familie in de afdeeling Tempel logeerde, is tijdens het spelen in den tuin te water ge raakt cn verdronken. HAASTRECHT. Prol. Bont pastoor te Haastrecht. Als opvolger van pastoor A. A. Water- r2us is tot pastoor alhier bélbemd de zeer- terwaarde zeergeleerde heer D. Bont, pro fessor aan het Klein-Seminarie Hageveld te Heemstede. Pastoor Bont, die op 25 Mei 1893 te Zaandyk is geboren, werd 14 Juni 1919 tot priester gewyd en in September van dat iiicr benoemd tot kapelaan te Den Burg op Texel. Na lVi jaar volgde zyn benoeming tot professor aan het Klein-Seminarie Prof. Bont is bekend door zyn Zondagsche exegesi voor de radio in het godsdienstonderricht voor ouderen. RADIO-PROGRAMMA'S. Woensdag 5 April. 'Hilversum I, 1875 en 415.5 M. Algemeen Programma, verzorgd door de NCRV: 8.— Schriftlezing, meditatie; 8.15 Be richten, gramofoon (9.309.45 Gelukwen- schen); 10.30 Morgendienst; 11.Gramo foon; 11.'15 Zang met pianobegeleiding en gramofoon; 12.Berichten; 12.15 Gramo foon; 12.30 Quintolia en gramofoon; 2. Gramofoon; 2.35 Christ, lectuur; 3.— Or gelspel; 4.Gramofoon; 4.45 Gelukwen- schen; 5.Kinderuurtje; 5.455.55 en 6. Gramofoon; 6.30 Berichten, causerie over kamerplanten; 7.Berichten; 7.15 Boek bespreking; 7.45 Gramofoon; 8.Berich ten ANP, herhaling SOS-Berichten8.15 Koninklijke Christ. Oratoriumvereeniging Amsterdam, Utrecht's Stedelijk orkest en solisten; 9.15 Gramofoon; 9.30 Actueel halfuur; 10.Beriohfcen ANP; 10.05 Cau serie over gezins- en huwelijksmoeilijkhe den; 10.35 „Vedelaars" en gramofoon; 1125 Gramofoon; 11.5012 Schriftlezing. Hilversum II, 301.5 M. VARA-Uitzen- ding; 1010.20 v.m. en 7.30—8 VPRO: 8.Gramofoon (c.a. 8.16 Berichten); 9.30 Causerie „Onze keuken"; 40.Mor genwijding; 10.20 Voor arbeiders in de con tinubedrijven; 11.40 Voor de werkloozen; 12.Gramofoon; 12.15 Berichten; 12.17 Esmeralda; 12.45 VARA-orkest; 1.30—1.45 Gramofoon; 2.Voor de vrouwen; 3.15 Voor de kinderen; 5.306 „The Kilima Ha- waiiana' 'en orgelspel; 6.05 De Ramblers (om 6.28 Berichten); 6.40 Voor de niet-leer plichtige jeugd; 7.— VARA-Kalender; 7.05 Felicitaties; 7.10 Causerie „Van streven en strijden": 7.30 Bifbelvertellingen8.Her haling SOSvBerichten; 8.03 Berichten ANP VARA-Varia; 8.20 Gramofoon; 9.Radio- Komt l) bij ESDERS eens eeu kijkje nemen! Wij hebben voor Uw meisjes tal van leuke modellen en voor Uw jongens een keur van solide costumes met prettige pasvorm. Ook voor Uw Kinderkleeding be- teekent ESDERS-KLEEDING degc lijkt- kleeding tegen voordeelige prijzen. BEBE-MANTEL3 f. 4*o - 5*o «7» BEBE-DEMI'S, leeftijd 2'/» jaar. f. 4»* 5** -1*0 en hooger. KINDER.REGENJASJES, leeftijd 6.8 jaar. L O»* 1*" 14» eo hooger JONGEDAMESMANTELS i.»- li.- ia»o i«*o MEISJES-MANTELS, leeftijd 7.8 jaar. f. e*o - - 8» en booger. MEISJES JURKEN, leeftijd 7-8 jaar. f. 4** - 5«* -**«- en booger. 7*o £TS en hooger. KINDER-COSTUUMS mei culotie,leeftijd 6-8|aar I. »*o ÏO»» 1*.- en booger. KINDER.COSTUUMS m. plu»four, leeftijd 6B jaar. I. 8»* 1©.. 11»» - I»™ en booger. OPKNOOPPAKJE5 leeftijd 2v. jaar. f. 4** 4" 5» eo hooger. tooneel; 10.Berichten ANP; 10.10 VARA orkest; 10.45 Zang en piano; 11.15 Gramo foon; 1*1.30 Fantasia; 11.5512 Gramo foon. SPORT EN WEDSTRIJDEN. WATERPOLO. Wedstrijden in Spaardersbad. Voor de wintercompetitie van den Zwemkring Gouda zijn deze week in het Spaardersbad vastgesteld de wedstrijden G.Z.C.—Elfhoeven op Dinsdag en De GouweBoskoop op Woensdag, telkens des avonds 9.15 uur. DAMMEN. De damclub „Gouda" gaat promotiewedstrijden spelen. Door de competitie-commissie van den Ned. Dambor.d zyn de volgende wedstrijden vastgesteld Woensdag 5 April: GoudaZwijndrecht. Woensdag 12 April: Chr. D.V.Gouda. Vrijdag 28 April; ZwijndrechtGouda. Woensdag 3 Mei: Gouda—Chr. D.V. De wedstrijden tegen de damclub Zwijn drecht (kamp. le klasse afd. Dordrecht) zyn tevens bedoeld als voorwedstrijden voor een plaats ir de finale om 't clubkam pioenschap van Nederland le klasse. RECHTZAKEN. Had de tandarts de schoten gelost? In hooger beroep stond eenige weken geleden te Rotterdam terecht de 431 jari ge tandarts Bdoor den kantonrechter te Gouda vrijgesproken van een hem ten laste gelegde overtreding der Jachtwet, hij zou later dan een half uur na zons ondergang op wilde eenden hebben ge schoten in een bietenveld aan den Zui delijken Dwarsweg onder Waddinxveen. Op verzoek van den verdediger, mr. H. P. C. M. de Witt Wijnen werden thans nog als getuigen décharge gehoord de griffier van het kantongerecht te Gouda, mi*. J. A. van Bronkhorst en H. Hoets, één vap de jagers uit het clubje. Mr. Van Bronkhorst zeide, dat de rijks veldwachter bij het kantongerecht had verklaard, dat hij een vuurstraal had ge zien. Hij had zich toen in de richting begeven en was bij verd. terechtgekomen. Er was niemand anders in diens om geving, zoodat het voor den rijksveld wachter vast stond, dat verd. het schot moest hebben gelost. De veldwachter heeft er zich niet over uitgelaten, dat hij verdachte heeft waargenomen, terwijl hij het geweer in den aanslag had. De rijksveldwachter P. E. Korte, uit Zevenhuizen, had hij de behandeling verklaard, dat hij op 12 September J.l. om 8.20 's avonds ter plaatse twee per sonen had gezien in het heerschende schemerdonker, terwijl hij bezig was één hunner te verbalisseeren, hoorde hij op verren afstand schieten. Get. had zich daarop in dle richting begeven en op een afstand van ongeveer 200 meter had hij verdachte zien staan. Toen hij hem op 40 meter genaderd was, vielen er kort na elkaar twee schoten, waarvan gët. de vuurstraal ln de onmiddellijke nabijheid van verd. had waargenomen. Op dat oogenblik waren er een paar eenden voorbij gevlogen. Daar er niemand an ders dan apellant in de nabijheid was, kon niemand anders dan tiij de schoten hebben gelost. Appellant hield ook vol evenals direct nadat de veldwachter op hem was toegetreden dat hij niet had gescho ten. Gehoord werd o.a. de heer H. Hoets uit Den Haag, als getuige ét décharge, dle verklaarde, dat niet appellant, doch hij de schoten had gelost en appellant dus ten onrechte door den rijksveldwachter was geverbaliseerd. Get had dit ook direct tegen den veldwachter gezegd. Niettemin wilde het O. M., waargeno men door mr. Melschke, niet twijfelën aan het ambtseedige proces-verbaal van veldwachter De Korte, wiens kwaliteiten als politieman spr prees. Spr. meende, dat het vrijsprekend vonnis van den kantonrechter moest worden vernietigd en appellant moest worden veroordeeld tot f 150 boete, subs. 10 dagen hechtenis, met uitlevering van het jachtgeweer. Re- en dupliek volgden. WISSELKOERSEN. 3 April. 4 April. Officieel. Londen 8.81 8.82 fa Berlijn 75.42fa 75.55 Parys 4.98 fa 4.99 fa Brussel 31.74 31.62fa Zwitserland 42.29 42.29 Kopenhagen 39.33 39.40 Stockholm 45.40 45.40 Oslo 44.27 44.35 New-York 1.887,, 1.88% BEURSOVERZICHT. Het zakenverkeer op de wisselmarkt te Amsterdam droeg heden een kalm karakter. Na de rede van Hitler had zich gisteren een gevoel van opluchting voorgedaan, hetgeen onmiddellyk aanleiding gaf tot een groote ontspanning. By nadere beschouwing schynt men echter tot het inzicht te zyn gekomen, dat de situatie nog verre van ideaal is en dat zich nog moeilykheden genoeg kunnen voordoen. Na de vaste stemming, die zich gisteren voor den Nederlandschen gulden openbaarde, viel hedenmorgen een kleine verzwakking waar te nemen, tenminste werden de toonaangevende buitenlandsche valuta's iets hooger afgedaqn. De Amerikaansche dollars werden inge zet op 1.88'4, maar reeds spoedig werd gehandeld tegen 1.88V,, k 1.88%. De vraag voor dollars was echter niet van dien aard, dat daarin in de open markt niet naar be- hooren kon worden voorzien en het Neder- landsch egalisatiefonds kon dan ook werke loos toekyken. Voor Britsche ponden werd aanvankelyk een prys geadviseerd van om streeks 8.81 fa, waarna later in den ochtend vrijwel geregeld werd gehandeld tegen prij zen, loopende van 8.81% tot 8.82fa, met een disagio voor termynponden van cent voor een maand en l'V* cent voor drie maanden. Voor Fransche francs bestond ook thans w»er weinig belangstelling. De prys ran geerde tusschen 4.98fa en 4.99fa, waarby in de termynnoteeringen geen verandering was gekomen. Belga's waren 31.72 31.76. Het disagio voor termynbelga's was weder om een kleinigheid ingekrompen en beliep c.a. 32 cent voor een maand en c.a. 87 cent voor drie maanden. Zwitsersche francs wa ren 42.24 42.29, Duitsche marken 75.35 k 75.45. De Scandinavische deviezen trokken een kleinigheid aan. Op de niet-officieele ochtendbeurs bestond in den fondsenhandel een gedrukte stem ming, die voornamelyk voortsproot uit het teleurstellende verloop van Walstreet. De Amerikaansche aandeelen, waarvoor eeni ge belangstelling aan den dag werd gelegd, werden beneden de vorige pryzen verhan deld. Ook de lokale aandeelen werden lager afgedaan. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. Verwachting geldig van hederavond tot morgenavond ongeveer 19 uiyr: Voor het geheele land: Zwaar bewolkt tot betrokken met tydelyke opklaringen; nu en dan regen; matige, tydelyk krachtige Zuid westelijke wind; weinig verander'ng in tem peratuur.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 2