N en RGffit ^„*5 tk beidé t neemt toe 5 »OO SOtp t de heer r NIEUWS-'EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN No. 20001 Woensdag 5 April 1939 78e Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen POLEN’s RËISMINISTER IN LONDEN. Kolonel Beek, leerling van Pilsoedski, een van Europa’s bekwaamste diplomaten, op het Foreign Office. lergambacht, 1 bliem «ijn ivond schat U F Italiansch'e actie tegen Albanië verwacht. H. M. de Koningin naar België. BERGAMBACHT, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak. haastrecht, moordrecht, nïeuwerkerk, ouderkerk, oudewater, reeuwijk, schoonhoven, stolwijk waddinxveen, zevenhuizen, BERGAMBACHT, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, -- /ATTTAT^TZT^vr --- -- - -- rw^wr^rTTTTTfTTnXT enZ| lebrun wordt opnieuw president van frankrijk. Britsche consul te Mosoel vermoord. 0.50. Op sr 20.00 den Mun.tr- i vervoer met recht emde plaatsen veelal TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 1898 Frankrijk te worden, alleen op algemeen verzoek zich wederom bereid1 verklaarde. 10.40 16.00 gevestigd te Utrecht id en Loos. DE DIRECTIE. it model iraeille”. O O f n$ «passen winkelier. t dit model moderne Eén i is precies zoekt, en Falcon zit ngemeten. De Bilt seint: Verwachting geldig van hedenavond tot morgenavond ongeveer 19 uur: Voor het geheele land: Aanvankelijk zwakke veranderlijke wind; later zwakke tot matigen wind uit Zuidelijke richtingen; aanvankelijk opklarend; later weer toene mende bewolking met eenige kans op regen, weinig verandering in temperatuur. icht en afhaalorders Schoonhoven en Stol- merstol. •en in afzonderlijke blijven de stations terug- I en de R. T- antel uit de s wollen dine, met 1 ingezette uwen en :e ceintuur, chte „ge- mantel, a het heele oor genot It hebben 16p) 19.30 Ontvangst van het Corps diploma tique in het Paleis te Brussel. 20.30 Gala-diner in het Paleis te Brussel Woensdag 24 Mei: Bezoek aan het Stadhuis. begrijpen en dat is een vergissing. De klove tusscher. beide landen wordt intusschen met den dag breeder. Er zijn in de eischen van Italië geen mogelijkheden, die uitstel, of veel minder nog, afstel zouden gedoogen. Wie meent onze wilte doen verslappen door middel van intriges en complotten, werkt vooral in zijn eigen nadeel; het is goed, dat men dit we«t in Frankrijk n overal,, waar men geen rekening wil houden met de granieten realiteit van Italië." Hoe men dit artikel ook wil uitleggen het is moeilijk er iets anders in te zien dan een dringend beroep op Frankrijk om be sprekingen te beginnen. de president die altijd reeds een welbesteed poli- den rug. Hy' werd 19 Albaneesche kroonprinh geboren. Koningin Geraldine van Albanië heeft het leven geschonken aan een zoon,die Skander (Alexander) zal worden genoemd. De geboorte van den kroonprins werd bekend gemaakt door een salvo van 101 kanonschoten. Onmiddellijk vulden de stra ten van Tirana zich met een geestdriftike menigte, die koning Zog en koningin Geral dine bejubelde. Gedurende drie dagen zal feest worden gevierd; op de toppen der berg<m zullen vreugdevuren worden ont stoken. Skander Beg is de natiopale held der Albaneezen en het in vele opzichten nog jniddeleeuwsche volkje in het land der wit te bergen had maar één hoop, n.l. dat het eerste kind, dat weer als Albaneesch vor stenkind geboren zou worden, een zoon zou zijn en den naam van den nationalen held zou dragen. Als het een prinsesje was ge weest zou zij Donika geheeten hebben, om dat Skander Begs verloofde indertijd zoo heette. Dat Albanië een kroonprins krijgt op den dag zelf, dat het plotseling vreest voor de onafhankelijkheid des lands, is wel een merkwaardige samenloop van omstan digheden. Geraldine Apponyi het jonge Hongaarsche gravinnetje, is 27 April 1938 met koning Zogoe getrouwd te Tirana. Zij is nu 23 jaar, terwijl de vader van den jongen Skander Beg dit jaar 44 wordt. ’Urtigde NIEUWE WAARSCHUWING AAN FRANKRIJK. „Eischen gedoogen geen uitstel". De nadere verklaring, welke Chamberlain in het Lagerhuis heeft afgelegd en ook de redevoeringen der andere Britsche minis ters, hebben in Italië een slechte pers, zoo- als trouwens wel verwacht kon worden. Maar van Rome uit bekeken veel belaqg- rijker dan deze commentaren op de Engel- sche redevoeringen is een artikel dat heden in de „Corriere della Sera" verscheen en dat men, zoo niet aan Mussolini persoonlijk dan toch aan een door de regeering geïn spireerde pen moet toeschrijven. Men leest daarin: Van Fransche zijde gaat men door met bewijzen te geven van slecht begrip en van onverbiddelijkheid ten aanzien van Italië. Uit de couranten, die aan gene zijde van de Alpen verschijnen, ziet men duide lijk de kinderachtige pogingen om elke dis cussie uit te stellen. „Italië”, zoo schrijft mén in Frankrijk, „heeft gezegd, dat het wachten kan”. Wel nu, dan zullen wij wachten, maar het is noodig, duidelijk te zeggen, dat het wachten van Italië niet onbeperkt lang kan duren, omdat hjet anders op het afzien van de eischen rou gaan gelijken en dat is geheel en al uitgesloten. Al weef Italië te wach ten, daarom kan dat wachten wel eens heel kort van duur ziin. Men schijnt in Frank rijk de Italiaansche houding niet te willen Niet bevestigde geruchten omtrent voorgenomen landingsplannen. De Romeinsche correspondent van de „Times” maakt melding van berichten over troepenconcentraties te Bari en Brindisi en voegt hieraan toe, dat er nog meer dan wij zingen zijn dat Italië plannen koestert met betrekking tot Albanië. Het is, aldus de correspondent, mogelijk dat riet anders beoogd wordt dan een wij ziging in de betrekkingen tusschen Italië ei) Albanië een soort protectoraat, dat Italië meer zeggenschap zou geven en dit land in staat zou stellen de Albaneesche rijkdommen vollediger tot ontwikkeling te brengen. Van het geld, dat tot dusvei in dit land is gestoken, hebben Italië zoo min als Albanië veel voordeel getrokken. De economische positie is den laatsten tijd voortdurend slechter geworden en men ge looft dat onder het volk groote ontevreden heid heerscht. Italië zou tot de conclusie gekomen kunnen zijn, dat het het beste zou zijn het land feitelijk in bezit te nemen. De laatste 15 jaren schijnt dit zijn einddoel te zijn geweest. De voornaamste adjudant van Koning Zog, generaal Zef Sereggi. die als zeer n’"' Italiaansch bekend staat, is kort geleder tot gezant te Rome benoemd dn sedert zijn aankomst heerscht op de Albaneesche lega- deren v a n en n a a i door de N.V. Neder- vrachtautodienst in tie groote bedrijvigheid. De Koning heeft er wellicht in toegestemd in zijn eigen be lang een protectoraat te aanvaarden. In dat geval zouden de Italiaansche troepen wel- mandaat eindigde pas in 1920. toen hij se nator werd voor zijn departement Meurthe en Moselle. Lebrun is minister van koloniën geweest van 27 Juni 1911 tot 13 Januari 1913, en één week minister van oorlog, namelyk van 13 tot 20 Januari 1913. Zeven dagen daarna werd hij vice-president van de Fransche Kamer en van 9 December 1913 tot 8 Juni 1914 was de heor Lebrun nogmpals minis ter van koloniën. Gedurende den oorlog i Albert Lebrun titulair minister geweest in de bezette Fransche gebieden? in 1924 werd hy als senator herkozen, was van 1926 tot 1929 vice-president van den Senaat, die hem 11 Juni 1931 tot voorzitter koos. Nog geen jaar later werd Albert Lebrun de op volger van Paul Doumer als president der Fransche republiek. De afgeloopen zeven jaren zijn voor Frankrijk niet de gelukkigste geweest. In de ambtsperiode van president Lebrun val len de verbreking der onlangs aange knoopte relaties met Italië, het volks- front-experiment, de sociale onrust en de werkstakingen, drie devaluaties van den franc. Men kan zich indenken, dat na al die ervaringen van verdeeldheid der natie de president beleefde in seven jaren zes- tien minisetries, de heer Lebrun er eerst Officieel programma van het bezoek. Het programma van het officieele be zoek van Hare Majesteit de Koningin aan Zijne Majesteit den Konipg der Belgen Is thans definitief vastgesteld en luidt als volgt: Dinsdag 23 Mei: Aankomst van Hare Majesteit de Koningin te Brussel. 601WHE COURANT. Kroning van Paus Pius XII. Waarom Nederland niet was ver tegenwoordigd. Op de vrahg van den heer Deckers be-« treffende het niet-vertegenwoordigd doen zijn van Nederland bij de Kroning van Paus Pius XII, heeft piint&ter Colijn als volgt geantwoord: Als. regel is aangenomen, Nederland niet te doen vertegenwoordigen bij kro ningsplechtigheden aan hoven, waar het land geen diplomatieke vertegenwoordi ging heeft. Zoolang Nederland geen ge zant bij het Vaticaan heeft geha'd, is ook bij de kroning van geen der pauzen een afvaardiging uit Nederland aanwezig geweest. Er was in dit geval te minder aanlei ding, van dezen regel af te wijken, nu in 1925 en in 1926 de,Tweede Kamer aan de Regeering de gelden yoor een gezant schap bij den H. Stoel heeft onthouden en van een gewijzigd inzicht in dezen zin, dat de Kamer vertegenwoordiging bij het Vaticaan erkent als een zaak van nationaal belang, sindsdien niet is ge bleken. In verband met de omstandig heden, waaronder het gezantschap des tijds is moeten worden opgeheven, -zou alleen een in dezen zin gewijzigd inzicht grondslag kunnen zijn voor herstel der vertegenwoordiging. Door gemis aan redelijke waarborgen, dat ook een inci- denteele vertegenwoordiging hier te lan de in vorenbedoelden zin zou zijn opge vat, heeft' de regedring vertegenwoordi ging van Nederland bij de kroning van. Paus Pius XII niet in overweging kun nen nemen. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal wMr de beiorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef latere 2745. Postrekening 48400. Kolonel Beek, de Poolsche minister var» buitenlandsche zaken, door de Poolsche ca- ricaturisten meestal geteekend met een reiskoffertje in de hand, omdat hij zooveel onderweg is, moet zijn land voortdurend „in evenwicht” houden. Wanneer hij den Russischen ambassadeur in Warschau vriéndelijk toelacht, krijgen de Duitschers een kleur van woede. Wanneer hy met’ den Duitschen militairen attaché over den toe stand in Dantzig spreekt en zekere conces- sies overweegt, moet hij den volgenden dag i het Foreign Office gerust stellen. Zyn sol- 1 daten omarmen hun Hongaarsche kamera den aan de nieuwe gemeenschappelijke grens. Tegelijk is hy echter de bondgenoot van Roemenië, waarmede Hongarije bijna op voet van oorlog leeft. Hij kan niet aan de Fransche Rivièra gaan uitrusten, zonder in aansluiting daaraan den Obersalzberg te bioeten beklimmen. Wie is eigenlijk deze duizendkunstenaar? In 1933 was de naam van Beek nog zoo goed als onbekend. Plotseling echter ver- scheen de foto van den jongen minister Ir alle bladen ter wereld. Zijn sterke kin, dc lange krachtige neus, de breede jukbeende ren wjjzen er op, dat hij een doelbewust en energiek man is. Zijn ietwat spottende wond, die zich slechts opent, wanneer hij l*t wil, getuigt van diplomatieke begaafd heid. Na de technische hoogieschool te Weenen bekocht tè hebben trad de jonge Joseph reeds op 20-jarigen leeftijd m het Poolsche legioen, waar hy door Pilsoedski werd ondergebracht in zijn beroemde „eer ste brigade”. b -ww» In den wereldoorlog was Beek artillerist jaren later had hij de hoogere krijgs school doorloopen en een nieuw beroep ge- 'onden. Hy was toen kolonel en gold als een van de bekwaamste medewerkers van De Glorie van Versailles. Vandaag heeft te Versailles de verkie- ng plaats van den President van Frank- Hlk of liever herkiezing, want het staat »el vast dat Albert Lebrun, de huidige President van de Fransche republiek, zal *°rden herkozen. Het l« gee0 geheim, dat er tal van po- «jjn aangewend om den tegenwoor. Fn... pr!s*I,t' Hen 67-jarigen Albert tC bowe*en °P He em zich geen herkiezing te laten wet je «Hen, terug te komen. Gisteren heeft (mJnTeen sc^ven aan den Senaats-presi- Jeanneney medegedeeld, dat hy zich schm caa^^aat stelde voor het president- kerdP ver^ez’nS ia practisch verze- Albert Lebrun, Wmlacht, heeft leven achter „Lï" 18714e Mercy-le.Haut geboren, ^3 polytechnische school «Orurt ih iaften "ut mm I «Wraatenl nog I annmer- T" """"kt I J*1" schrift I licht alleen in gereedheid worden gehouden om in het uiterste geval te word,n ge bruikt, en ligt het wellicht in de bedoeling ze tot dit doel te concentreeren op het eiland Saseno, de Italiaansche vlootbasis ter hoogte van Valona. Volgens te Parys ontvangen moeilijk te controleeren inlichtingen uit Tirand zou den de Italiaansche autoriteiten de Alba neesche regeering er van in kennis hebben gesteld, dat binnenkort een ontscheping van Italiaansche troepen op de Albaneesche kust bij Valona zou geschieden, krachten het Italiaansch-Albaneesche verdrag van 1927, waarbij Italië gemachtigd is Albanië militairen steun te verleenen tegen een bu;- tenlandsche bedreiging. De ontscheping zou tegen 5 of 6 April plaats vinden. De Albaneesche regeering zou haar voor nemen hebben te kennen gegeven zich te gen elke landingspoging te verzetten. Er zouden onderhandelingen tusschen Rome en Tirana aan den gang zyn om een compromis tot stand te brengien. Een semi-officieele verklaring uit Tira na zegt dat het bericht als zou een protec toraat over Albanië aanstaande zyn, als ongegrond kan worden beschouwd, daar Albanië nooit een schending van zijn onaf hankelijkheid of integriteit zou toelaten. 11.46 1.330 Noenmaal in ’t Kasteel te Laeken. 14.45 Garden-party. 17.45 Ontvangst door Hare Majesteit de Koningin van de Nederlandsche autoriteiten en genoodigden in België, in hoogstderzelver gezant schap. Intiem diner in het Paleis te Brus sel. 21.15 Galavoorstelling in schouwburg. Donderdag 25 Mei: Vertrek naar Luik. Bezoek aan de internationale wa- terten toonstelling. 20.00 Diner, aangeboden door Hare Ma jesteit de -Koningin in hoogstder zelver gezantschap te Brussel. Vrijdag 26 Mei: Des voormiddags vertrek van Mare Majesteit de Koningin van Brussel. MINISTER Beek heeft gisteren terstond na zjjn aankomst in Londen een onder houd gehad met Halifax. Bij dit onderhoud waren van Britsche zyde nog aanwezig Sii Alexander Cadogan, secr.-generaal van bui tenlandsche zaken, en twee deskundigen Minister Beck was vergezeld van den Pool- behen ambassadeur te Londen en eveneen- twee deskundigen. Gisteravond bracht minister Beek een be zoek aan minister-president Chairiberlain Bij dit onderhoud was ook minister Halifax aanwezig. Omtrent hetgeen besproken werd wordt de grootste stilzwijgendheid in acht geno men. Het consulaat door een wilde menigte bestormd en in brand gestoken. Naar Reuter uit Bagdad meldt, is de Britsche consul te Mosoel gistermiddag vermoord door een volksmenigte, die het consulaat bestormde en het in brand stak^ Uit de in officieele kringen te Londen ontvangen inlichtingen lHijkt, dat de aanval op het Britsche consulaat te Mosoel kort voor den middag geschiedde. Drijvers had den een jouwende menigte tot een harts tochtelijke woede opgezweept dooi- te ver tellen, dat de koning door Engelschen ver moord was. Soldaten hebben vier verdachten gear resteerd. Do staat van beleg werd afgekon- digd er. de orde is thans hersteld. De mi nister-president van Irak heeft een bezoek gebracht aan den Britschen zaakgelastigde te Bagdad en hem namens dc regeering zijn leedwezen betuigd. Hij verklaarde, dat hijzelf door het incident zeer geschokt was. Staat van beleg afgekondigd. De kroonprins van Irak, Emir Faisal, is tot koning uitgeroepen na het overlijden ‘van zyn vader Ghazi I. Aangezien de kroon prins eerst vier jaren oud is, is het regent schap toevertrouwd aan Emir Abdul il Ah, een reef en zwager van Ghazi I. Deze is in Irak zeer populair. Hij is een zoon van den vroegeren koning Alï van Hedjaz, een broer van wijlen koning Faisal, Bij regeeringsdecreet is een nationale rouw var. veertig dagen ‘ufgekondigd. De ministerraad heeft in zijn bijeenkomst van vanochtend besloten de bevoegdheden, wel ke de grondwet den Koning toekent, uit te oefenen, tot de regent door de nationale vergadering bevestigd zal zijn. In alle Arabische landen heeft het omko men van koning Ghazi bewogenheid, ge wekt. De Syrische regeering heeft beschikt, dat op alle openbare gebouwen de rouw vlag moet worden geheschen. Ook in Transjordanië wordt gerouwd. Het stoffelijk overschot van’ den omge komen Koning zal teraardebcsteld worden in het mausoleum der Koninklijke familie. Nader wordt gemeld, dat de Britsche consul, Monckmason, op de. stoep van het consulaat gesteenigd is, toen hy trachtte de woedende menigte, die zich buiten had verzamel# in de meening, dat de Engel schen verantwoordelijk waren voor den dood van den Koning, te kalmeeren. Het gezin van den consul bevindt zich niet in Irak; men weet op het oogenblik niet, waar het zich ouhoudt. In officieele kringen te Londen wordt vernomen, dat de vier mannen, die verant woordelijk zouden zijn voor den moord voor een speciaal gerechtshof zullen verschijnen. generaal RydzuSmigly, die op het oogen blik als maarschalk van Polen Pilsoedski’s I testament ten uitvoer legt. In den veld tocht tegen Sovjet-Rusland in het jaar 1920 droeg de jonge militair veel tot de over winning der Poolsche troepen bij. Gedurende de eerste acht jaren na den oorlog werd Pilsoedski door de beroepspo litici steeds meer ter zijde geschoven. Ook Bêck verloor veel invloed en werd als mi litaire attaché naar Parys en Brussel ge zonden. In deze jaren der „gouden verban ning” knoopt Beek zijn eerste buitenlandsch politieke betrekkingen aan. Hij leert in de hooge school der Fransche diplomatie, ho& een moeilijk diplomatiek gesprek gevoerd moet worden en kijkt van de geroutineerde diplomaten in Parijs vele handigheden af. Dan volgt in de Meidagen van 1926 dt staatsgreep van Pilsoedski.' Van Romber- zow rukt de maarschalk aan het hoofd van zijn trouwe regimenten naar Warschau op. 4 Terwijl in de straten van de hoofdstad ge vochten wordt, onderhandelt op het slot Belvédère de regeering Witos met Ptt- soedski’s afgezant Orlietz-Dresser. In den- j.elfden nacht ontvangt Pilsoedski in zyn hoofdkwartier de journalisten en verklaart hun dat hij e<m „tegenstander van gewelo" is. De snel uit het buitenland teruggekeer de Beek staat naast hem. Drie dagen later is hij kabinetschef van het ministerie van oorlog en blijft nu voortdurend in de nabij heid van den ouden soldaat, die hem leert, dat men by alle soepelheid in een gegeven geval ook brutaal moet kunnen zijn. In 1930 wordt hy onderstaatssecretaris van binnen- landsche zaken en daarna van. buitenland sche zaken. Hij heeft slechts één eerzucht: zelf minister van buitenlandsche zaken te worden. De gelegenheid is gunstig. Zaleski is zel den in Warschau. Hij voelt zich ‘beter thuis in Geneefsche kringen, in Parijsche salons en in de Witte villa’s van de C6te d’Azur. Slechts by belangrijke zittingen van de Sejm over de Poolsche buitenlandsche poli tiek keert hy voor een paar dagen terug. Aldus blijft overste Beek in het prachtige paleis Brühl aan de Wierzbova veel alleen. Hij wordt spoedig tot den werkelijken meester van het gebouw en krijgt langza merhand het vertrouwen van zijn onderge schikten. Op 2 November 1932 breekt ein delijk zyn uur aan. Zaleski treedt* af en Pilsoedski benoemt Beek tot zyn opvolger. Sindsdien heeft hij de door den dwang der omstandigheden opgelegde politiek gevoerd, die. algemeen bekend is als „evenwichts- politiek”. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1—6 reirols 1.30, elke regel meer 0.26. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—6 regels 1.56. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Uefdadlgheids-sdvertentiën de helft van den prifs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels f 2.26, elke regel meer de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van aoliede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zfln. Gewone advertentiën en ingezonden mededelingen bjj contract tot zeer gereduceerdeD prös Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. ^u?i»stus 1" P^yte^nische school en de heefi de m^nen> werd ingenieur, doch dlt beroep niet uitgeoefend. Reeds in rel Blozen tot conseiller géné- «^Provinciale staten zouden wij aparte en 'n 1905 WaS voorzitter dezer k mei'tale vergadering. Sedert vijf I niets voor voelde om opnieuw President van ’aaril'IT8 de ^e6r kekrun toen al afge- IMe voor Brley in de Kamer en zijn

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1