lï! NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. ALBERT LEBRUN HERKOZEN. Beck afkeerig van Russische deelneming. van ruim 75.000. II oo.- BRITSCH-POOLSCHE BONDGENOOTSCHAP VRIJWEL EEN VOLDONGEN FEIT. Morgen (Goede Vrijdag) zal de GOUDSCHE COURANT niet verschijnen. Uitslag der presidentsverkiezing te Versailles beantwoordt aan de verwachtingen. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen HÉT JAMBOREE-RAPPORT GEEFT TAL VAN INTERESSANTE CIJFERS. Gunstig financieel resultaat; een batig saldo No. 20002 Donderdag 6 April 1939 78e Jaargang ALBANIë, PION IN HET POLITIEKE SCHAAKSPEL. ww de Poolsche kirngen hebben de be- Paardenwedrennen gehort- en i extra verraialnfl Minister Beek naar Portmouth. Hedenmorgen heeft minister Beek Lon den verlaten om naar Portsmouth te gaan, waar hij den dag bij de Britsche marine zal doorbrengen. Mercy-le- bij Metz geboren, zyn va- landbouw- was. MILITAIR OVERLEG ITALIë—DUITSCHLAND. Samenkomst te Innsbruck. De chef van het opperbevel der weer macht generaal Keitel heeft öp 5 en 6 April te Innsbruck een samenkomst met generaal Pariani, Italiaansch onderminister van oor log en chef van den generalen staf. yolgens leid, dat een Britsch-Poolsch bondgenoot schap vrijwel een voldongen feit is gewor den. Verklaard wordt verder, dat de algemee- ne beginselen van politieke en economische aamenv^rking tusschen beide landen vast gesteld zijn. Buitendien zijn Engeland en. De oud-hoofdverkenner, staatsraad J. J. Rambonnet, schrijft in zijn inleiding onder meer iets over de keuze van het terrein: „...Zoowel in het Gooi als op het Landgoed Vogelenzang onder de ge meente Bloemendaal waren onze troe pen bezig met het opmeten en het in kaart brengen van de naar hun oordeel meest geschikte terreinen. Hoezeer het ook een opluchting gaf, dat er in de na bijheid van onze groote steden nog kam peerterreinen van voldoende uitgestrekt heid voor een Wereldjamboree beschik baar bleken te zijn, zoo werd hierdoor tevens een splijtzwam gekweekt, die be denkelijke gevolgen had kunnen hebben. Daarbij kwam, dat de Nederlandsche Spoorwegen, van hun standpunt terecht, dadelijk bereid waren, om 10.000 in het garantiefonds te storten, indien de keuze op het Gooi mocht vallen. Anderzijds moest ik steun en medewerking verlie zen, toen ik naar Vogelenzang begon, over te hellen. In de eerste plaats zag ik de jongens, die naar mate ze meer geoefend zijn het grondzeiltje boven de stroozak zouden verkiezen; deze hadden evenwel geen stem als minderjarigen en daarom was het mijn eerste plicht om voor hun belangen naar mijn vermogen op te komen. Bovendien was sedert de eerste Internationale Samenkomst van padvinderstroepen uit verschillende lan den steeds een park boven de hei ver kozen, terwijl in Kopenhagen het duin- terrein verkozen was; ja zelfs in Gödölö had men op het voormalige Kroondo mein het gedeelte hel gerooid en er voor- loopig klaver gezaaid tot voorbereiding van een grasmat. Zouden wij nu de hel gaan uitkiezen tegenover het karakteris- liaansche hulp, zoowel militair als finan cieel. In hoeverre hij daarbij' persoonlijk z’n onafhankelijkheid heeft weten te behouden (of weer terug te winnen) valt moeilijk vast te stellen. zich niet wil binden aan een van zyn ndu anderen nabuur, aange- zyn intrede te Brugge met de relikwie, welke hij uit het Heilig Land medebracht, terwyl het volk van Brugge hem vereert om zyn godsvrucht. Gedurende meer dan twee uren trekken de ryk gedoste groepen van de processie door de stad. Na afloop van deze gods dienstige betooging vindt de zegening van de ingetogen menigte voor het antieke stadhuis, op den Burg, plaats. Het oogen- blik, waarop de Bisschop langzaam de kost bare relikwie in de hoogte heft vóór de g - knielde menigte, terwyl trommel en trom petten en ook de zegeklok zich doen hoo- ren, is bijzonder indrukwekkend. Internationale Danswedstrijd Festival van Volksdansen te Brussel. De Internationale Danswedstrijd en hrt Festival van Volksdansen, welke van 30 April tot 14 Mei 1939 te Brussel zullen plaats vinden in het Paleis van Schoone Kunsten, Bibliotheekstraat 11, beloven van nu af een der meest opvallende evenemen ten van het internationale artistieke leven te worden. Tot de hoogtepunten van het geworden over de beginselen voor een re- worden vervoerd, en 193 naar het kamp hospitaal, dat er 1.7 K.G. jo- diumtinctuur werd gebruikt, 5.5 K.G. boorzalf, 3 K.G. vaseline, 1500 kinine pillen en 3300 aspirientjes? De keuze van het terrein. Deze en nog tal van andere interes sante gegevens bevat het door den heer H. J. Spijkerman, secretaris van het na tionaal hoofdkwartier, samengesteld rap port, dat deze week is verschenen. In een speciaal daartoe belegde bijeenkomst in het hoofdkwartier aan de Alexander straat te Den Haag heeft C. R. Th. ba ron Krayenhoff, de commissaris voor pers en propaganda, aan de vertegen woordigers der Ned. dagbladpers dit rap port uitgereikt, en hoewel de jamboree alweer bijna twee jaar achter ons ligt, meenden wij onzen lezers een uittreksel uit het tachtig pagina’s bestaande boek werk niet te mogen onthouden. Butler antwoordde, dat ditzou neerko men op het nemen van sancties, hetgeen geen onderdeel is van de politiek der regee- ring. ONVOORZICHTIGE WOORDEN VAN STANHOPE. Hij had gesproken over bizondere maatregelen der admiraliteit. In het Lagerhuis heeft Greenwood, de plaatsvervanger van Attlee als leider van de arbeidersfractie, om een verklaring ver zocht ten aanzien van de gisteren door Stanhope, den minister van marine, gehou den rede, waarin hij o.a. zeide: „Helaas is het, kort voor ik de admiraliteit verliet, noodig geworden, orders te gieven tot het bemannen van het luchtafweergeschut” en vroeg of deze woorden niet insloten, dat de admiraliteit inlichtingen had ontvangen, op grond waarvan speciale verdedigingsmaat regelen noodzakelyk waren. Hierop antwoordde Chamberlain, dat Stanhope zich niet meer de juiste woorden kon herinneren, en dat Alexander hier meer achter zocht dan noodig was. Een feit is, aldus Chamberlain, dat de orders geen nieu we orders waren, doch slechts instructies om reeds bestaande orders niet te verande ren. In het Hoogerhuis1 heeft Stanhope een verklaring afgelegd, gelijk artn die, welke Chamberlain in het Lagerhuis aflegde. Hij besloot „ik kan slechts mijn groote spijt betuigen, dat eenigerlei opmerkingen my- nerzyds, welke den nadruk legden op de ge reedheid van de vloot om aai alle gebeur lijkheden het hoofd te bieden, zelfs wan neer, gelyk thans, de Paaschverloven ver leend worden, iets hebben toegevoegd aan de werkzaamheden van den eersten minis ter of iemand ongerustheid hebben veroor zaakt”. ken grond en zijn broeder beheert er thans nog een boerenhoeve. Albert liep de Poly technische School en de Academie voor Mijnbouw af, en werd al spoedig in weten schappelijke kringen een bekende persoon lijkheid door zijn publicaties over mijn bouw en spoorwegwerken in Frankrijk. In 1900 deed hij zyn intrede in de Kamer, waarvan hij in 1913 vice-president werd. In’het ministerie-Caillaux nam hy in 1911 zitting als minister van koloniën, evenals in het kabinet van Poincaré in 1912 en in dat van Doumergue van 1913’1914. Lebrun’s verkiezing in den Senaat volg de in 1920. Hij was in dien tijd door hechte vriendschapsbanken met Poincaré verbon den. Reeds bij de presidentsverkiezingen in 1931 werd de naam van Lebrun als tegen- candidaat van Briand genoemd. Verkozen werd echter Doumer; Lebrun werd toen tot president van den Senaat verkozen, eer* plaats die door de verkiezing van Doumer vry kwam. Doumer werd echter reeds het jaar daarop door een moordaanslag gedood met algemeene stemmen werd Lebrun toen tot opvolger gekozen. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 225, per week 17 cent, overal btforging pw looper geschiedt. Franco per post per kwataal 8.15. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA bjj ome agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef latere «745. Postrekening 48400. President Lebrun, die thans voor een tvzeede periode van zeven jaar bewoner van het Elysée zal zyn, werd 29 Augustus 1871 in Haut werd waar der kundige Zijn familie be zit er nog uit gestrekte stuk- Troepen naar Albanië. Zuid-Slavië is van meening dat de Ita- liaansch-Albaneesche betrekkingen interne aangelegenheden dezer beide staten zyn. Ook te Belgrado zyn geruchten in om loop over de concentratie van Italiaansche troepen te Bari en Brindisi en zelfs over landingen in Albanië. Er is echter geen bevestiging dezer ge ruchten te krygen en de meer verantwoor delijke kringen hopen, dat de kwesties tus schen de beide landen, welke naar men ge looft het verdedigingsstelsel van Albanië en de groote schuld van Albanië aan Italië betreffen, zullen kunnen worden geregeld zonder een derde party er by te betrekken. Koning Zoegoe heeft tegenover een Zuid- Slavisch journalist te Tirana verklaard, dat de Alibaneezen zoo noodig hun land tot het uiterste zouden verdedigen. ADVERTENTIEPRIJSUit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkringj 1—5 regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 reyels 1.55. elke regel meer 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer J 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zun. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bjj contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte.-___ UlgCIID -O--- -- -v - «MÏV nu sprekingen te Londen tot ’t resultaat ge- buren tegen een r zien het besloten heeft de beproefde lyn te volgen van zyn onafhankelijke politiek. Geen sancties tegen Duitschland. In het Lagerhuis heeft.de liberaal Mander het denkbeeld geopperd, aan Duitschland en andere landen, die zich aan agressie schuldig m^ken, de voor de bewapening Heden plechtigheid op het Elysée. J^E Nationale Vergadering te Versailles heeft Albert Lebrun herkozen tot pre sident der republiek. Het stemmenaantal was. kleiner dan men bad gedacht. Op Lebrun werden uitge bracht 506 van de 904 geldige stemmen. Verder werden uitgebracht op Herriot 53 stemmen, Fernand Bouisson 16, Godart 50. Cachin 74, Bedouce 151, Piétri 10, diver sen 44. ALBERT LEBRUN, de herkozen president der Fransche republiek. r en Dol-fjjn st. Hierdoor ns dien tekst ,-fijn reepen. kocht. Ver- jlaats op te ag 10 April lag 10 April tie met iedere w De Italiaansche invloed is zeer groot. Albanië vraagt de aandacht als pion in «et schaakspel der wereldpolitiek. Meer dan een pion kan men dit kleine landje, dat zich sinds 1912 in een schynbare „onafhankelyk- id mag verheugen, bezwaarlyk noemen. et echter als overbuur en steun punt van Italië op een belangryke posi- in het Balkengebied. £De laatste jaren t Italië dan ook niets nagelaten, dat er zou kunnen bydragen Albanië nauwer •W zich te binden. A|u“neer i"miers Italië de macht in het k..aneescbe gebied in handen heeft, kan ei *eer sterken druk uitoefenen op Zuid- k ïle beheerscht. het tevens de Adria- ziin 6 m Atbaneèsche nationalisten 8teli,eCht€r Van deze Italiaansche belang- «ng weinig gediend. Nog in 1932 brak °P8tand uit tegen het huidig in 1jLu*t«eoe^en<i door Ahmed Zogoe, die Wel d honing werd, uitgeroepen. Koe lt eze opstand spoedig werd onderdrukt, stroo e onin*skenbare anti-Italiaansche niet kg’ we^e er de oorzaak van was, len e 5orgen blyven. De Albaneezen voe- Veld 1 nietS V00r steunpunt en slag- SlaviiT *°°r ^^nnnsche acties tegen Zuid- Of h\ an<^ere Ealkan-staten te dienen. e Albaneesche nationalisme, met of zal sin 8 eUn Van den huidigen vorst, er in K agen het land werkelijk onafhankelijk Wist u, dat de wereldjamboree 1937, te Bloemendaal gehouden, een batig saldo heeft opgeleverd van 75.264.15, terwyl de totale ontvang sten bedroegen 690.230.83? Wist u, dat er 27.060 padvinders, waaronder 10.715 uit Nederland aan het kamp hebben deelgenomen, die in totaal 442.464.56 aan kampgelden op brachten? Wist u, dat op het Jam- boree-postkantoor voor 28.700 aan zegels werd verkocht, dat er 573.000 stukken werden verzorgden, en 316.000 werden ontvangen? Wist u, dat er 247.250 K.G. aardappelen ge consumeerd werden, 199.600 K.G. brood, 26.700 K.G. stamppot, 10.750 K.G. kaas, 17.625 K.G. krenten, 21.000 K.G. andijvie, 158.000 eieren, 94.000 haringen en 199.250 liter melk? Wist u, dat 22 padvinders naar het Ziekenhuis te Haarlem moesten Het toerisme in België. De Brugsche Floraliën. Een belangrijke Bloemententoonstelling zal te Brugge, ter gelegenheid van dt Paaschfeesten plaats vinden van 8 tot II April a.s., in de lokalen van het Provinciaal Gouyernementshotel en in de zalen en op de binnenplaats van de Hallen. Onder de aangekondigde inzendingen be vindt zich een belangryke verzameling azalea’s van de Gentsche bloemisten. Door het houden van deze bloementen toonstelling wordt een traditie voortgezet, welke door den oorlog onderbroken weri- De Processie van het Heilig Bloed. De voornaamste en de meest indrukwek kende processie van België is ontegenzeg lijk de Processie van het Heilig Bloed te Brugge, niet aJleen wegens haar godsdien stig karakter, doch ook wegens de heerlykc middeleeuwsche omgeving, waarin zij ge houden wordt. Dit jaar gaat zij uit op Maandag 8 Mei. Deze processie bestond reeds in de ZUIe eeuw en werd opnieuw ingericht in 1903. De optocht bestaat uit een godsdienstig en uit een historisch ge deelte van hooge artistieke waarde. Het godsdienstig gedeelte stelt de Ge wijde Geschiedenis in haar geheel voor van af Adam en Eva, verjaagd uit het aardsche paradys tot het lyden van Jezus Christus. Het historisch gedeelte is een verheerlij king van het H. Bloed en toont Diederik van den Elzas, Graaf van Vlaanderen, bij MM COURANT. te maken, is een vraag waarop slechts de in nevelen gehulde toekomst het antwoord kan verschaffen. Na den eersten Balkan-orlog werd op de conferentie te Londen in 1912 bepaald dat Albanië dat vier eeuwen onder Turksche heerschappij had gestaan een zelfstan dige staat zou worden. Als vorst van Al banië werd Prins Wilhehn von Wied uitver koren. Op 7 Maart 1914 kwam deze vorst te Durazzo aan; zyn heerschappij zou slechts enkele maanden duren. In den stryd tegen de opstandige bergbevolking kwam ook de Nederlandsche luit.-kolonel Thomson om het leven, hetgeen nog in veler herinne ring hier te lande voortleeft. Na het ver trek, in September 1914 van den prins von Wied werd Albanië bézet door een Ita liaansch legercorps, dat de zelfstandigheid van Albanië onder Italiaansch protectoraat proclameerde. Tydens de vredesonderhandelingen te Versailles verzette de Amerikaansche pre sident Wilson zich tegen dit protectoraat. De Italianen moesten toegeven en in 1920 zagen zy af van alle gezag over, Albanië. Ernstige woelingen teisterden gedurende eenige jaren het land, tot tenslotte Ahmed Zogoe afstammeling van een oud ALbanee- sche regentenfamilie, het bewind in handen nam en sindsdien in den loop der jaren het ^centraal gezag krachtig tot gelding heeft gebracht. Daanby steunde Ahmed Zogoe sinds 1928 koning Zog I vooral op Ita- Polen het, volgens dezelfde kringen, eens I noodige grondstoffen te onthouden, geworden over de beginselen voor een re- Butler antwoordde dat dit »mi geling der Joodsch^ kwestie in Polen, Naar verluidt zullen practische maatregelen op deze overeenstemming völgen. Men zegt voorts, dat Beek heeft vastge houden aan het standpunt, dat Hongarije niet van het Oost-Europeesche defensieve verbond moet worden uitgesloten en dat Polen afkeerig is van Russische deelne ming. Te 3 uur gistermiddag heeft de Poolsche minister van buitenlandsche zaken, Beek, zyn laatste onderhoud gehad met minister president Chamberlain en minister Lord Halifax, Omstreeks vfjf uur hebben de Ameri kaansche ambassadeur en de Hongaarsche gezant te Londen een bezoek gebracht aan Beck. Even voor den middag heeft de e Fransche ambassadeur Corbin, een bezoek gebracht aan het Foreign Office. Verwacht wordt dat Chamberlain van daag in het Lagerhuis mededeelingen zal kunnen doen. Het is mofeelijk, dat heden avond nog een korte byeenkomst tulsschen de staatslieden wordt gehouden ter bespre king van de belangrijkste der detailpunten. Men gelooft, dat de onderhandelingen voor beide partyen bevredigende resulta ten hebben opgeleverd. In Britsche kringen konden geen nadere bijzonderheden verkre gen worden. Beek! heeft zich naar Windsor begeven, om als gast van het Koningspaar het noen maal te gebruiken. Gisteravond heef* hy ingezeten aan een avondmaaltijd in de Poolsche ambassade. Het Poolsche blad Deydobry Wieczor wyst er op, dat een strengde discretie noo- ig is ten aanzien van de besprekingen te Londen, vooral met het oog op het buiten gewoon wyde kader daarvan. Het blad meent dat van het Poolsch- Bntsch accoord het bilateriale karakter het wezenlijke kenmerk zal zijn. De besprekln- h*bfen betrekking op de Poolsch-Brit- Rc e betrekkingen en niet op een systeem, welk ook, van collectieve veiligheid. Engeland begrijpt volkomen, dat Polen I programma dezer kunstgebeurtenis behoo- ren de gala-dansavonden van Alexander von Swaine, Ruth Sorel en haar ballet, Greta Wiesenthal en de Teresina, alsmede len folkloristische stoet, welke op Zondag 7 Mei, door de straten van Brussel trekt. Deze stoet gevolgd door een nachtfeest en een volkbal, wordt gevormd door de groepen die deelnemen aan het Festival van Volksdansen. Het is wel te voorzien, dat de danswedstrijd en het Festival zich door een bijzonderen luister zullen ken schetsen, zoowel in artistiek als in folklo ristisch opzicht. Intern. Paardenwedrennen. Van 13 tot 22 Mei zullen te Brussel de Internationale den worden. Mededeelingen betreffende de Inter nationale Tentoonstelling van het Water te Luik 1939. De inwijdingi van de Internationale Ten toonstelling te Luik is vastgesteld op 20 Mei e.k. Deze plechtigheid zal gepaard gaan met het optreden van een groot aantal zang verenigingen, officieele en vrije scholen, zangkoor van de kathedraal enz. Op Zon dag 28 Mei zal de vaandelstoet binnen de omheining van de Tentoonstelling défileo- ren. »5O en en de m sk en

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1