beter S™ fBRM* JUraHE! Paschen DE EL No. 20003 Zaterdag 8 April 1939 78e Jaargang ex KEKS1E KJLuU). PASCHEN. Brieven uit de Hofstad. I OOP De Goudsche Courant zal Maandag (2en Paaschdag) NIET VERSCHIJNEN. ERVANGEN. VERTENTIE Dat blijft de echte je uren van >lvol «pel In -- Deze Courant komt in vele duizenden gezinnen Gegarandeerde oplage 8500 Oerkerk, c^dèrkërOudew^ ÓitWad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen Werkverruiming krügt 30 millioen meer crediet. zitten nu weer voor verkiezing»- agitatie J U WEELTJES precies onder de bepaling vallen maar Hierbij zij aangeteekend, dat het in i- GOUDA 3750 l’l’R 30 Tl.!.. 22 10 het leven herrijzen kan, dan moeten we ons deze Paaschgedachte der wederop standing herinneren. Het is juist uit den dood, dat het leven herrijst tot voller heerlijkheid. Dat is de groote wet, die het leven ons leert. Want dit is toch ten slotte het wezen van het leven zelven, een voortdurende regeneratie, een altijd durende vernieuwing, een af sterven om weer op te bloeien, een wederopstanding uit de dooden. Zoowel In ons als bulten ons de gedachte van het Paaschfeest. ontsieringen nog aanzienlijk verminderd kunnen worden. Thans heeft het dagelijksch bestuur weer een verordening ontworpen die een vorm van ontsiering wil tegengaan n.l. die welke geschiedt door reclame. Reeds is er op dit gebied het een en ander voor geschreven, n.l. voorzoo ver de recia» me als een deel van den gevel is te be schouwen Men mag maar niet een licht reclame of een uithangbord aanbrengen zonder speciale vergunning. Er Is daar naast echter nog vol-op gelegenheid lee- lijkheid en ontsiering te betrachten. Wat een beperking van de indlvidueele vrij heid in het geding, waarover men wel niet te veel zal kibbelen omdat men over de bezwaren daaraan lustig pleegt heen te stappen. Wij hebben dikwijls genoeg betoogd Ka EIZOENü! PRODUCTIE IJke situaties I ATSEN lo. 2230 J AG tevens Voensdag n «rk 5TER LOPEND Ie leeftijden En wanneer alles het leven schijnt stil te het gebeuren, dat daar Plotseling een vrêi tends dringt, dat breidt, tot we eensklaps staan in den der zonneheerlijkheid en moed ons doet glimlachen Echte Friesche Heeren-Baai lei biljetten; eveneens wanneer blinde muren die niet aan de straat grenzen voor aanplakborden worden gebezigd. Tegen deze ontsiering wil de verorde- daar gewenscht ware. Het is hier alles natuurlijk alleen een duitenkwestie. Ook de gemeente ver dient er geld aan en dua is er bij de aes- thetische overweging altijd nog een commercleele in het geding, waardoor het geval allicht vertroebeld wordt. We zijn hier nog op stukken na niet tot dien overweldigenden reclame-drang gekomen die in groote wereldsteden al lang be staat en we hopen in stilte, dat wij het hier ook nooit zóóver •zullen brengen, MCDLXXin. Een historisch woord van Thorbecke. Bekend is het historische woord van Thorbecke, dat weliswaar altijd verkeerd geciteerd wordt, maar dat luidt: oordeel over kunst is geen zaak der overheid. Door het weglaten van de eerste twee woorden gelijk men dat pleegt te doen wordt de inhoud natuurlijk geheel an ders. Toch is in den loop der tijden de overheid niet afkeerig gebleken van het vervullen van een zekere taak ten op zichte van de bevordering van de aestha- tiek. Zij liet zich daarbij dan wel voor lichten. door deskundigen, hetgeen niet altijd tot een bevredigend resultaat leid de. Eenmaal op dit glibberige pad der kunst ging zij zoo mogelijk steeds ver der. Het kan niet ontkend, dat zij door heel leelijke en vrij leelijke dingen tegen te houden, veel goeds heeft gedaan al komt dat niet aanstonds aan den dag. maar het gaat er al aardig heen vooral Ontsiering van de stad tegengaan is al des avonds als al die felle lichten bran- een goed begin van de overheidsbemoei- 1 mg om de versiering te bevorderen. He laas is ze zelf genoodzaakt op allerlei wijze het stadsbeeld te ontsieren. Het woud van palen en borden dat over de geheele stad verspreid is, is daarvan een voorbeeld. Maar dat kan nu eenmaal practisch niet anders al zou misschien met eenig overleg het aantal van deze nnhtierlneen nne aanzienlijk verminderd 1 I heden van winkels en huizen bemoeien, met étalages en gordijnen, met noam- bordjes en kleur van de verf die op den gevel wordt gesmeerd. Eenmaal op dit pad, is het einde van den tocht nog niet zoo gauw in het zicht. Hoe zal men al deze verordeningen toch controleeren? Wordt dat al weer een nieuwe taak der politie? Ach arme politie, die steeds meer te bekijken heeft en te becritiseeren. Of komt er een schoonheidspolitie, zooals wij een zeden- I politie, een bouw-politie, een kinderpoli- achter de winkelruiten wordt bekok- j tie enz. hebben? Inmiddels is er al weer en Echte Friesche Baai-tabak komt uit de aloude fabriek van Douwe Egberts te Joure Let daarom op het merk D E. U rookt dan die zachte, geurige tabak, waaraan Douwe Egberts zijn reputatie te danken heeft DOUWE EGBERTS FRIESCHE HEEREN-BAAI en BAAI-TABAK K88 stoofd valt natuurlijk buiten de bevoegd heid der overheid en zal er ook wel bui ten blijven. Leelijker wordt het echter als men leegstaande winkels en\woon- huizen gaat gebruiken als reclame-zullen door de ruiten vol te plakken met aller- den. Of die lichten de veiligheid op de straat niet veeleer belemmeren dan be vorderen, valt niet aanstonds uit te ma- ken. Evenmin is het de vraag of het effect op het publiek wel van beteekenls is. Maar daarover zijn de geleerden het niet eens. Nog één stap verder op het aesthe- tisch-artistieke pad en de overheid gaat zich met allerlei interne aangelegen- gelijk reeds werd medegedeeld, voor de verwezenlijking van de Amsterdamschc IJ-tunnelplannen een credietverleening van ten hoogste 17.6 millioen te bevor deren, en om te dien einde te zijner tijd een afzonderlijke cvredietaanvrage in te dienen, zoodat de thans aangevraagde gelden niet ten deele voor dat doel zul len worden aangewend. Hetzelfde geldt voor het nog niet ten laste van het Werkfonds-crediet geblokkeerd bedrag van 4 mllllpen voor het nieuwe raad huis in Amsterdam, zijnde het nog aan de gemeente Amsterdam uit te betalen restant der te dier zake toegezegde le millioen. Wanneer de thans aangevraagde cre- dietverhooging zal zijn gevoteerd, zal al leen voor het Werkfonds, met-inbegrip van de bovenvermelde bedragen voor de Amsterdamsche IJ-tunnelplannen en het nieuwe raadhuis in Amsterdam, een be drag van bijna 212 millioen zijn uitge trokken. Ten einde tot een noodzakelijk vlottere wijze van afdoening van zaken te komen en tevens een beter inzicht te verwerven in de kosten van belde middelen van werkloosheidsbestrijding, heeft de regee- ring besloten, de nieuwe organisatie te ontwerpen als een staatsbedrijf. DELEN’’ ’DSTEDEN JAARLIJK KE FILM SPREKEN. IN ZIJN. rand, waarop in kleuren een rose hya cinth, een gele narcis en een roode tulp zijn afgebeeld, is al op een afstand dui delijk zichtbaar en wijst in de richting van de te volgen route. Deze route loopt van Den Deyl over Wassenaar, Rijks- dorp, Katwijk, Noordwijk aJn. Zee, (Koe- pelweg), Noord wijk-Binnen, Nöordwij- kerhout, De Zilk, Vogelenzang, Becks- laan, Bennebroek, Pastoorslaan, station Hillegom, Loosterweg, Keukenhof, Lisse, Spekkenlaan, Loosterweg, Teylingerlaan, ruïne van Teyllngen, Sassenheim, Haag- sche Schouw, naar Den Deyl terug, over een afstand, van totaal 66 km. Wie dezen met zorg gekozen rondtoer volgt, ziet de bollenstreek op haar mooist met prachtige vergezichten over de bloeiende bloemenvelden. Komende van Den Haag, treft men het eerste bordje aan bij Den Deyl, op den wegwijzer naar Wassenaar; van Amsterdam komende, langs den nieuwen weg, kan men even eens doorrij den tot Den Deyl; uit de ricnuxxg xiaaxxciii aiou xncxi xxvu ccxoüe bordje even vóór Hillegom, aan het be- gin van de Pastoorslaan. Er zijn langs de geheele route pl.m. 60 wegwijzers en rich- tingsborden voorzien van deze aanwij zing, waardoor leiding kan worden ge geven aan het te verwachten drukke verkeer en waardoor men in de bollen streek een soort éénrichtingsverkeer krijgt, waarbij in file gereden wordt en het hinderlijke en gevaarlijke kris en ahANNEMENTSPRLIS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, overal waar de frying per lot>P®r geschiedt. Franco per post per kwartaal ƒ8.15 Abonnementen werden dagelijks aangenomen aan ona Bureau; MARKT 31, GOUDA Mue agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. bureaux zü'n dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef. taÏÏTwS Portreten •r 5 et. Per dooi van tabletten of cachati •leer van 24 tabl«UM bij Apotheken IEKE PIJNEN ol Uw rug o.brokw, miilioenen vrouwen In Amerika en Afrika •een pa.r k.er „n ïder, tablet of cachet, monter en opgewekt uw A. te Zurich schrijft k altijd weer Uw Witte •gen periodieke pijnen, ilpt mij too afdoende," EEN ROUTE DOOR DE BLOEM BOLLENSTREEK. Bordjes op de A.N.WB.-wegwijzers. I richting Haarlem ziet men het eerste Ten behoeve van de toeristen, die tij dens den aanstaanden voorjaarsbloei de Bollenstreek tusschen Den Haag en Haarlem bezoeken, heeft de Kon. Ned. Toeristenbond A.N.W.B. door het cen trum van die streek een rondtoer aan gegeven, met een speciaal bordje op de armen van de A N.W.B.-wegwijzers en richtingsborden. Dit speciale opzetbordje een z.g. „ruitertje”, wit, met zwarten aan aparte confectie toanen wij U uit onze zeer geslaagde VOOR JAARS- COLLECTIE dat wij er alles voor gevoelen om het uiterlijk van de stad, het stadsbeeld, zoo mooi en zoo goed mogelijk te willen ma- ken. maar dan moet men de kwestie wat ning nu gaan waken. Het is weer een broeder opzetten dan nu het geval is. We netelige kwestie want er zullen zich weer zitten nu weer voor verkiezing»-agitatie allerlei gevallen gaan voordoen die niet met de onvermijdelijke reclame. Het ge- precies onder de bepaling vallen maar - toch even erg zijn. Er moet dus eerst j weer een jurisprudentie ontstaan, die ais hechte basis dienst doet. Natuurlijk is het vóór alles de bedoeling de „chro nische” ontsiering tegen te gaan en niet de tijdelijke, want dan zou er nog heel wat meer moeten gebeuren. Een huls dat te huur staat zit gewoonlijk volgeplakt met biljetten van de ettelijke woning- bureaux die trachten het te verhuren. I Fraai is dat natuurlijk niet, maar de strijd van de huizen-eigenaren om te verhuren is al moeilijk genoeg zoodat 1 mon die niet behoeft te verzwaren. Hand over hand neemt de uitbreiding der reclame in de stad toeals regel mo gen wij wel zeggen dat dit uit een aes- meentebestuur heeft deze eenigszins in banen trachten te leiden door op tal van plaatsen tijdelijke aanplakborden té plaatsen. Fraai doen die ook al niet aan, maar zij voorkomen misschien het af grijselijke volpakken van gevels en ra men. Het zou nog zoo erg niet zijn als de rommel maar dadelijk na den stem mingsdag werd opgeruimd en wegge nomen, doch dit laat overal wel te wen- schen over. Ook hier is de medewerking van het publiek weer uiterst gering. Tegen ifet bekladden met verf wordt wel krachtig opgetreden en hierbij hebben de strijdende partijen zelf wel meege holpen. In het algemeen is een groote beperking van het reclame-gedoe op den ---1 openbaren weg gewenscht. Het publiek thetisch oogpunt geen verbetering is. vindt het zelfs vervelend overal en altijd Het straatbeeld wordt er steeds onrusti- achtervolgd te worden met daverende ger door terwijl toenemende rust Juist aanbevelingen voor alles en nog wat. Het I wil in dit opzicht ook wel eens rust; het is al op vele punten gevoelloos geworden en doodbejjeclameerd. Vandaar dat die hevige reclame naar altijd heviger mid-* 1 delen moet omzien. En dc verzuchting van Tiet publiek: al die dure reclame moeten wij toch ten slotte zelf betalen, blijft ook niet achterwege. Mocht het gelukken door overheidsbe moeiing op dit punt het publiek te be-s schermen tegen al to hinderlijke opdrln-'i gcrigheid en als gevolg daarvan ontsie ring van het beeld van stad en land, dan zal het publiek zelf daar gaarne zijn medewerking aan geven, al is het niet geneigd zelf iets te doen. i HAGENAAR. -40—55 ct. J rjASCHEN is het groote feest der 1 Christenheid. Want Paschen is de voltooiing. Na de geboorte van Jezus’ die wij met Kerstmis herdenken volgen de weken van Jezus' lijden, dat een hoogtepunt vond in den smartelijken kruisdood op Golgotha. Maar Golgotha kon niet het einde zijn. Het zou de overwinning van den dood zijn. Maar Christus bracht de overwinning van het leven. Uit den dood herrezen, leerde hij door zijn wederop standing, dat de dood is overwonnen en wees hij den weg naar het eeuwige leven. Zoo werd de wederopstanding de volmaking van zijn leven, de voltooiing van de verlossing, die hij der mensch- held bracht. De dood is verslonden lot overwinning. Voor ons allen, van welk gelool we ook zijn, is dit de boodschap van ’t Paasch feest. Uit den dood staat telkens en altijd weer het leven op, dat sterker is dan de dood dat den dood overwint. Het Paasch feest wordt het feest der herleving, der vernieuwing van alle leven. Zoo wordt het ook het feest der lente, het feest, dat we in de lente vieren, wanneer het nieuwe leven alom doorbreekt en de aarde rondom als in bruidstooi kleedt, wanneer uit den schijnbaren dood, van den winter het leven in voller heerlijk heid herrijst. En in ons hart ook breekt een nieuw leven door. Maanden lang hebben we besloten gezeten tusschen de enge wanden van de wlnterduisternis. Nu breekt een nieuw glanzend licht door deze duisternis. En een nieuw ver langen strekt de begeerlge handen uit naar het leven. Verre verten ontbloeien in nieuwe schoonheid. En het is als leef den we op een nieuwe aarde, waar nieu we uitzichten lokken en een nieuw geluk ons toelacht. Uit den dood is het nieuwe leven ontbloeid. En een nieuwe kracht richt zich in ons op en strekt de handen naar het nieuwe werk. Wonderlijke herleving, altijd en altijd weerl Hoe oud we ook zijn, telkens weer wanneer de luchten licht wordep en de winden zoel en de kleuren herleven, her leeft ook in ons hart de oude droom, 't Is of ook in ons telkens het leven zich vernieuwt, of ook in ons een wederop standing zich voltrekt. Dat is een heer lijke en moedgevende gedachte. Het is de gedachte van het Paaschfeest, die ons e^n Wonderlijke kracht geeft. Ons leven gaat zoo vaak door duisternis en zorg cn bekommering. Het is vaak, als begaf ons de moed en de kracht om te leven. Dan zitten we neer en verlangen niet meer en wenschen niet meer. Maar uit den doodslaap van den winter ontwaakt het nieuwe leven. En wanneer alles om ons duister lijkt en staan, dan kan Plotseling een vreemd licht in onze duis ternis dringt, dat zich uitbreidt en uit leidt, tot vollen glans een nieuwe i legen het leven. Dat is het leven, dat «IWeert, en dat sterker Is dan de dood. Dat te weten, dat altijd weer uit ruJlepten van duisternis het licht ver- •Wt, altijd weer wanneer we schijnen neer te liggen om te sterven het leven nieuw leven, tot nieuwe kracht dat is een sterkte in ons leven. Hoe ep we ook verslagen liggen, het leven ste i?00 Weer dPheffen, het leven, dat - is dmi de dood- En wanneer in van het Werkfonds toegestane crcdiet, diepste duisternis en ellende van zon- 1 dat inmiddels geheel geblokkeerd is, we- e en schuld en wanhoop ons leven I derom met 30.000.000 te verhoogpp. elgt onder te gaan, dan moeten we k Hierbij zij aangeteekend, dat het in t weten, dat altijd nog uit den dood het voornemen der regeering ligt, om, ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreden (behoorende tot den bezorgkring): 15 regels ƒ1.80, elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring; 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELLNGEN: 1—4 regels ƒ2.25, elke regel meer 0,50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeej gereduceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnn worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureaus en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. (illlllSlIlE (XHRAM Een staatsbedrijf voor de werk verschaffing zal worden ingesteld. Steun aan scheepsbouw. i NGEDIEND is een wetsontwerp tot ver- 1 hooging van het crediet voor werk verschaffing met 30 millioen gulden. Aan de memorie van toelichting is het volgende ontleendUit het statistische materiaal betreffende het verloop der werkloosheid eenerzijds in het geheele land, anderzijds in de stedelijke centra, blijkt, dat in de laatste jaxen de daling in de stedelijke centra geringer is dan in het overige deel des lands, terwijl ook het verschil tusschen zomer- en winter- werkloosheid in de steden minder te be- teekenen heeft. In vergelijking tot de overige werkloosheid is die in de steden derhalve zoowel hardnekkiger van. aard als vooral ook constanter van omvang. Het is vooral met het oog op dit ver schijnsel, dat voortzetting van de werk zaamheden van het Werkfonds 1934 voorshands noodzakelijk blijft. Hierin ligt dan ook de rechtvaardiging van hot voorstel, om het ten behoeve OEGSTGÏuT Friesdie XBaai Douwe Egberts Heereni

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1