IOUDA AKKERTJE en die migraine trekt wegl Binnen ’n kwartier voelt Ge U als her boren Ge hebt Uw dag gered I Wer ken verrassend snel. Onschadelijk I Per koker van 13 stuks -12 stuivers. Per doos van 2 stuks 2 stuivers. coop Zaterdag 9 April 1939 Tweede blad GOüDSCHE courant stadsnieuws. bI huis 19” f luis 1 1IJZEN lie uda De Italianen Tirana, de hoofdstad van Albanië binnengerukt. mevrouw? Een gulden cadeau? Nou.dat is kras hoor! Hoe kan dat maarzoo? Nee.nie! cadeau.nee, ik heb hem gespaard: Van al wat pefSil maakt, heb’k pegels bewaard. Cl.o. Neem dadelijk 'n HOENDERPARK EIEREN 4 CENT 4j/2 cent, 10 voor 5 cent, 10 voor VOLVETTE K1LOKAASJES N.H. EDAMMERS, 4 pond ROOMBOTER per pond BOTERSCHAAl’JES per stuk 0.40 PRIMA WAAR en LAGE PRIJZEN. J. C. DEN BOER Wz., itt. - trKUJtkiNJCilNDïi.A.JU 13. - Gouda, tenfabriek I I X mergel het den _meer gelost mogen worden op ^bieden nsingel. Het lossen dient te ge- Uaar hotde Oude Veerstal voor vervoer e. ««Meel ten westen vm de Ha- 'l 4» aan d* H°itmanagracht LAATSTE BERICHTEN. bericht UIT DEN ONTREK. ROME, 8 April. De Italiaansche troe pen zijn hedenmorgen te 9 uur Tirana, de hoofdstad van Albanië, binnengerukt. ƒ0.43 0.48 ƒ0.58 1.10 0.82 stuursUd «“geboden ADAMTIE Wij garandeeren de goede U AK AN I IE werking van "AKKERTJES" een aaneenschakeling van lach en traan, tot aan het voldoening gevende „Happy End”. De titel „Morgen gaat het beter” is zeer terecht gekozen; ze vormt als ’t ware de draad door het gansche ver haal heen. Na een dag van de diepste ellende volgt steeds weer een morgen waarin het gelukszonnetje, sterker dan ooit doorbreekt. Het is een prachtfilm, naliste, die nieuws stuurder wil hebben krijgt, door gevlochten. Charles Quigley, ’en Rosaline Keitih spelen de Middenstandsdiploma. Het Instituut voor Mlddenstandsont- wikkeling brengt ter kennis dat begin Juni nieuwe cursussen voor het midden standsdiploma aanvangen. Voor deze cursussen is tijdig» aanmelding zeer ge- wenscht. In verband hiermede vestigen wij in het bijzonder de aandacht op de betreffende advertentie in dit blad. Thalia-Theater. „Morgen gaat het beter.” Van een Hollandsche film gaat steeds een bijzondere aantrekkingskracht uit, alleen al omdat het een product is vaii eigen bodem, omdat de actrices en de acteurs min of meer bekenden zijn en ook omdat het milieti waarin gespeeld wordt en de taal ze beter begrijpbaar -maakt, is zoo'n film echter wat inhoud en spel betreft bovendien nog uitmun tend, dan is ze dubbel aantrekkelijk en wordt ze tot öfen volledig genoegen. Dit laatste is het geval met „Morgén gaat het beter”, de film die deze week, tot en met Donderdag, in Thalia draalt. Men treft in deze film verscheidene zegr tJb- kende acteurs aan: o.m. Lily Bouwmees- 1 ter, Guus Weitzël, Paul Steenbergen een oud-stadgenoot e.a. De film ver telt de geschiedenis van een moederloos meisje, dat spoedig haar eindexamen moet doen, doch daar ze bij haar leerares niet erg in de gunst staat, weinig kans van slagen heeft. Haar vader, wiens oog appel ze is on voor wien dat slagen groo- te beteekenls heeft, komt nog voor het examen plaats heeft, plotseling te over lijden. Dit ongeluk wordt anderszins een geluk voor haar, want het is de aanlei ding voor een der examinandi om de pogingen van de leerares, haar te laten zakken, te doen mislukken. Willy krijgt haar diploma en gaat daarmee gewa pend op een baantje uit, doch zonder succes. Een oude bediende brengt haar, als ze den moed dreigt te verliezen, in een heel aantrekkelijke scène, op een idee, „met gevolg dat ze na veel zeer ko mische belevenissen, secretaresse wordt van een der leidende figuren in een om- roepstudio Een goed bedoelde impulsieve handeling bezorgt haar echter, reeds na drie weken, weer haar ontslag. Die im pulsieve handeling wordt evenwel haar .geluk, de oorzaak zelfs dat ze min of meer een beroemdheid wordt. Er komt dan vaart in het stuk; in bonte menge ling volgen dan tragiek en humor, liefde en ontgoocheling elkaar op, het wordt went voor herstel van usseiaijn. gereed. Verkeer weer over de Nieuwe V eerstal. Het werk voor het herstel van de Nieuwe V eerstal, watar twee weken gebeden door een verzakking van een deel van het weglichaam een groot gat in den iJsseidyk ontstond, is vanuaag gereed gekomen, m afwachting aA*de m ae verkeerssituatie tusschen Goe- janverwelledijk én Veerstal aan te brengen verbetering by het bruggetje tegenover het vroegere stoomgemaal van Ryniand zyn al twee huisjes weggebroken is een voorloopige voorziening getroffen, waarbij ue weg ter plaatse van de verzakking aan de stauzyde verankerd is, terwyl aan oen waterkant een zware damwand is geslagen. De neet P* Bokhoven, aannemer a.mer, heelt het hersteiwerk uitgevoerd. De Nieuwe Veerstal, die twee en een halve week afgesloten is geweest, is hedenmid dag opengesteld, zoodat het verkeer in de route RotterdamUtrecht den gewonen weg weer kan volgen en met meer via de binnenstad behoeft om te ryden. Opdracht van werk. De Rijkswaterstaat heeft het maken van de onderbouwen voor twee aanieginrichtm- gen ten behoeve van de stoompontveerver- binding over het Noordzeekanaal te V eisen’ met bijkomende werken gegund aan den heer W. Bakker Tzn. te Gouda, die by de aanbesteding laagste inschryver was, voor 96.800. Opleiding landmachinist. Op verzoek vestigen wij gaarne de aan dacht er op, dat alhier gelegenheid be staat voor opleiding landmachinist (elec- trisch gedeelte). Voor verdere bijzonder heden zie men de advertentie. i vlot MANTKLC08- blijft zeer gewild, bouclé, keurige pas n diverse iten J4J5 30-jarig huwelijk. Op 17 ApnljteJt hoopt het echtpaar A. H. Huisman Huisman-Burghoorn, wonende Eerste Schoolstraat 13, den dag te herdenken waarop het voor 50 jaar in het huwelyk is getreden. Reunie-Bioscoop. De dorpsdetective. j Met feestdagen is Joe E. Brown altyd de en ook thans ,8 hy zyn pas uitgekomen klucht iva”. Natuurlyk beleeft deze *Jmheld van het vroolyke genre allerlei ^dwaze reiken als hij ook nu tegen wil en dank tot detective gebombardeerd wordt. Hy is ook een onvolprezen boeienkoning en een waar dig maitre de reception in het gerestaureer de hotel, w’aarin de halve gevangenis op be zoek .komt. Het gaat om een door eèn ge arresteerden bankroove? verborgen schat en die komt te voorschijn plus een stelletje handlangers en deze fameuzê detective- prestatie levert Joe Brown met als eenige wapenen zyn naïeve gezicht en zyn be faamd stemgeluid. Deze komische sensatie is er een van een frisch soort, vol grappige belevenissen, die het publiek voortdurend doen lachen. Jiiet tweede hoofdnummer „Misdadigers der lucht” is een spannende politioneele ge beurtenis, een verhaal van de grenspatrouil- le, die dank zy een wakker lid, die een even goed piloot als een kranig politieman is, een smokkelbende ontmaskert. In de lucht en op den grond spelen zich sensationeele voorvallen af en bovendien is er nog een amusante Story met een volhardende jour- van den vliegtuigbe- en den man er bij Tusschen Huismachine geraakt. Twee broers gCw<>nd. In de meubelfabriek „Fema” aan de Zuiakaae naa uonueraagavond een van de leiders van net beanji, ae heer a. ai bias, net ongeluk met zijn imkernana met een iraismacmne in aanraking te komen, ken vinger wera zwaar gebles seerd, een tweede aigerukt en een aerae verpletterd. Dr. v. a. Linden heeft aen gewonde behandeld. Benige dagen geleden geraakte een broer van net slachtoffer, de neer M. Aibias, eveneens met zijn nnkernana tusschen een iraismachine, waarbij mj drie vinger^ verloor. KEELWLfK. Begrafenis dr. J. M. v. Staveren. Onder groote belangstelling heeft giste ren op de nieuwe Begraafplaats te Zeist de teraardebestelling plaats gehad van het stoffelijk overschot van dr. J. M. van Sta veren, rustend geneesheer aldaar, voordien lange jaren arts te Reeuwyk. Ouder de vele aanwezigen bevonden zich o.a. de heeren dr. W. A. Timmermans, di recteur van het Ryksinstituut voor de volks gezondheid te Utrecht en voorzitter van de afdeeling Utrecht der Nederjandsohe Maat schappij tot bevordering der Geneeskunst, Jhr. dr. A. P. van Lidth de Jeude, dr. H. Blanken Jzn en dr. W. C. Kersbergen, C. Calkoen, voorzitter van de afdeeling Zeist van het Centraal Genootschap voor kinder- herstellings- en' vacantiekolonies en van de vereeniging Kinderhulp, de secretaris en penningmeester van het Centraal Genoot schap, de voorzitter van de Vereeniging voor ziekenverpleging te Zeist alsmede een vertegenwoordiger van het bestuur van de afdeeling Zeist-^riegergen en omstreken van den Nederlandschen Protestantenbond. Aan het graf sprak de heer Calkoen, die hulde bracht aan de immev Kioexe en rus tige figqur vah dr. van Staveren, die wei nig sprak, maar ondanks zyn hoogen leef tijd zeer actief was en honderden kinderen, zoowel voor heit Centraal Genootschap, als voor Kinderhulp, gratis keurde. LEEDE VOORJAARS EL, van bouclé carrc op zijde. Zeer apart Bewaarschuwing bfj overweg te Stolwykershiis verbeterd, At tentje borden geplaatst. r modieus en apart - Prachtige vlotte LK, van modern ee- tweedstof, ve prijs fö Haastrechtschen dyk te Stolwy kersluis de tramlijn C thans de eenigen tijd geleden toegezegde waarschuwingsborden geplaatst. Het zyn ue driehoekige borden met rooden rand en wit veld. Op het veld is een locomotief af- ^ebeeld en onder de dwarsbalk van het bord staat: 80 M., welk alles zeggen wil, dat op tachtig meter afstand een trambaan gekruist wondt. De kleine, half verroeste borden „Halt als een trein nadert” vlak by den overweg zyn blijven staan. Ongetwijfeld heeft de plaatsing van de attentieborden dé bewaarschuwing van den overweg verbeterd. Dat op <it punt in de drukke verkeersroute Rotterdam en Den Haag-Gouda-Utrecht niettemin de grootste voorzichtigheid geboden blyft, is Donder dag bij de botsing tusschen eeij trein en den auto gebleken. Het groote bezwaar is het slechte uitzicht, dat men uit de richting Gouda op de baan uit Schoonhoven heeft, waardoor de treinen plotseling achter de huizen vandaan komen. Vrijz. Chr. Jeugdbeweging. De plaatselyke V.C.J.C. (bestaande uit de V.CJJ3. en V.C.J.G.) zullen op Donder dag 13 April a.s. in de Remonstr. kerk Keizerstraat) een» avond geven voor haar leden, ouders van leden, donateurs en an dere belangstellenden. Ds. Thomsen zal dezen avond openen, er zal een film ver toond worden van de groote Pinkstercon- ferentie die in het vorige jaar ter eere van 'het 10-jarig bestaan van de landelyke V.C. J.C. te Ermelo werd gehouden en waaraan honderden jongeren deelnamen. Voorts zal er o.a. een onder leiding van Ds. Nienhuis ingestudeerd spel worden opgevoerd: „De Verloren Zóón”. Dure nasleep van botsing. Voor den Kantonrechter te Leiden heeft terechtgestaan een automobilist uit Gouda, die met zyn auto op den Langeweg te Al- kemade tegen een huys was gebotst, be woond door een manufacturier. Niet alleen waren vele ruiten gebroken en een serre vernield, maar tevens was door den schok het geheele pand ontzet. De manufacturier diende thans een vordering alleen voor glas werk in van 39.35. De uitspraak was 10 subs. 4 dagen en toewijzing van de vordering ad 39.35. Jongen met mes in de buik gestoken. Plagery met ernstig gevolg. in ue carosbenciuuiTeK van ue an.v. ver* neul is een jongen net siacniuiier gewor den van een gevaarlyke bravour van een Hieue-aroeiuer, uie nem un een grapje mev een mes bedreigde. In plaats van onscnui- dig spel werd net bittere ernst, net siacm- u*xer is ernstig gestoKen.' lydertslde werKzaamheden in de fabriek aan de Kielkade vergenoegde Donderdag avond de 33-jarige gehuwde carosÜeriebou- wer M. E. M. alhier zich met het zwaaien van een mes naar zyn collega’s. Het mes wordt gebruikt voor het snyden van rubber voor het bekleeden van autobussen, is 2b c.M. lang en vlijmscherp. De man wilde bij wijze van een grapje zyn mede-arbeiders op den loop jagen* en hij deed alsof hij hen wilde steken. Een hunner moest niets van het gevaarlyke Bpel hebben en liep weg, maar een tweede, de 17-jarig)e J. v. d. Dool uit Benthuizen, bleef staan. Het noodlottig misverstand deed zioh voor, dat de messenzwaaier, die in wezen niets kwaads in den zin had, en allerminet van plan was iemand te steken, dacht, dat de jongen wel zou wegloopen, terwyl de jongen in de veronderstelling leefde, dat de man toch niet zou steken. De jeugdige arbeider bleef staan en de andere stak, met het gevolg, dat de jongen ernstig getroffen werd. Het vlijmscherpe mes drong hem eenige centimeters in de buik. Hevig bloedend en zwaar gewond zeeg het slachtoffer ineen. Dr. v. d. Linden verleende de eerste hulp en constateerde, dat de jongen levensgevaarlijk gewond was. Hij is per ziekenauto der gemeente naar het Academisch Ziekenhuis te Leiden vervoerd, waar onmiddellijk operatief is in gegrepen. De toestand van het slachtoffer is thans bevredigend. Het gebeurde verwekte uiteraard groote consternatie. De politie heeft den dader, die geheel overstuur was, in de fabriek aange houden. Onder leiding van burgemeester P. A. Troost werd een onderzoek ingesteld, waarbij is komen vast te staan, dat van opzet geen sprake is. De man heeft bij zyR verhoor door den burgemeester zyn daad bekend en daarby verklaard, dat hy niet het minste kwaad in den zin had gehad. Hy had verwacht, dat de jongen zou zijn weg- geloopen. Ook uit het verhoor van <Je ge tuigen bleek, dat geen booze bedoelingen in het spel waren. De dader heeft een speelsche natuur en was meermalen aan het sollen en dollen, hetgeen thans wel een droevig gevolg heeft gehad. Nadat pröces- verbaal tegen hem was opgemaakt is de man voorloopig op vrye voeten gesteld. Het mes is in beslag genomen. De firma Verheul heeft den dader onmid- dellijk ontslagen. Schouw burg-Bioscoop. Heinz Rühmann in „De geluksvogel”. De Schouwburg-Bloscoop brengt met de Paaschdagen een vroolijk programma, zooals bij der gelijke feestdagen gebrul-" kelijk is. Deze maal zorgt Heinz Rüh- mann voor de vroolijkheid. Dat is hem toevertrouwd, vooral als zijn partner Hans Moser heet. Rühmann. speelt de rol van. den armen kapper Felix Rabe, die een erfenis krijgt, die uit 13 stoelen blijkt te bestaan. Uit woede verkoopt hij de stoelen, maar nauwelijks zijn ze weg, of hü krijgt een brief in handen, waaruit blijkt, dat in één deper dertien stoelen een bedrag van honderdduizend mark verstopt zit. Hij sluit een overeenkomst met den man, die de stoelen voor hem verkocht (Hans Moser) en weet, waar zij bleven, en dan gaat het tweetal op jacht naar de dertien stoelen. De zotste avon turen beleven zij op hun tochten, de eene teleurstelling na de andere word!, over hen uitgestort. Als ten slotte de dertien de stoel, waarin de schat moet zitten, ge vonden wordt, gebeurt er Iets heel merk waardigs, waardoor op het laatste mo ment, de zaak een geheel ander verloop krijgt, dan men zou vermoeden. De erfe nis blijkt ten slotte toch geluk te bren gen. In het voorprogramma zagen wij o.a. fraaie opnamen van het bezoek van. pre sident Lebrun aan Engeland. Verder was er een fraaie teekenfilm, een komisch jiummer en een uitstekende film uit de cultuurafdeeling van de Ufa, waarin ge wezen wordt op de toepassing, die de wondere bouw van plant en dier in de techniek hebben gevonden. Dat was weer iets bijzonders. Op de belde Paaschdagen draait des morgens om half elf de bekende film „Modern Times” met Charley Chaplin en Paulette Goddard In de hoofdrollen. De film draait eveneens In het middag- I programma van a.s. Woensdag. 1 Burgerlijke Stand. GEBOREN: 6 April: Gerrit Comelis Otto, z. van A. Blom en E. E. Engels, Vondel- straat 17. Willemyntje Dirkje, d. van G. J. Boere en D. A. van der Louw, Spelde- makersteeg 16. 7 April: Elizabeth, d. v. A. Perdyk en A. van Leeuwen, IJssellaan 233. ONDERTROUWD: 6 ApHl: T. A. B. van Os en M. van D^m. H. Mikkers en A. van Oudshoom. K. Kalkman en T. van Vegten. W. H. van Hulzen en G. E. M. i de Zeeuw, P. K. van Maaren en P. J. Mui. I G. Houdyk en J. E. van den Berg. J. C. van Hertum en J. M. van Blokland. J. A. van der Veen en J. A. Verwey. K. J. Lubken en C. C. van Loon. OVERLE1DEN: 4 April: Pieter Danens, 81 j. 5 April: Lena Lorius, geh. met A. I H. de Ruyter, 70 j. 5 April: Johannes I Maggielis Schouten, 76 j. WADDINXVEEN. Aanslag op rijksveldwachter op 17 April voor Gerechtshof. Het Gerechtshof te 's-Gravenhage zal op 17 April’behandelen het hooger be roep van den landarbeider R. tegen het vonnis van de rechtbank te Rotterdam, waarbij hij in verband met den. aanslag op rijksveldwachter C. v. d. Hoef tot acht jaar gevangenisstraf is veroordeeld. e en modern COM- zan chenille bouclé. I en flattens, met ballon- 2^75 GOUDA, 8 April 1939. c VAN KRIMPEN, t ISTEREN in den laten namiddag be- (1 reikte ons tot ons diep leedwezen t bericht van het vrij onverwacht nvpriiiden van den heer C. van Krimpen, nd graanhandelaar en secretaris-admi nistrateur van de Onderlinge Brandver- ïïerlng MU Gouda alhier Een zeer ern- Sle ziekte heeft in enkele dagen het lichaam van dezen, naar het uiterlijk, zoo krachtigen 67-jarigen man, gesloopt pn heeft hem weggenomen uit zijn gezin pn uit zijn werk, dat hem zoo lief was. Sn arbeid waaraan hij zich het liefst aaf lag naast zijn administratieve func tie op bet terrein van het kerkelijk en godsdienstig leven. Jarenlang was hij een strijder voor de vrijzinnig-gods- diensUge richting in de Ned. Herv. Ge meente en kwam hij voor de rechten van die groep op. Na reeds vroeger het voorzitterschap van de Vereeniging van Vrijzinnig Hervormden te hebben be kleed, werd hij kort geleden opnieuw tot deze functie geroepen, die hij met groote liefde weder heeft aanvaard. Zal het onverwacht verscheiden van den héér Van Krimpen In de kringen der vrijzinnig-hervormden in zeer sterke mate worden gevoeld, zijn heengaan zal ook In hooge mate het college van kerk voogden van de Ned. Herv. Gemeente treffen, van welk college hij de zeer actieve en immer belangstellende vice- voorzltter was, die tal van malen als woordvoerder van het college is opge treden. Deze functie bracht hem ook in zóó nauwe aanraking met de door wijlen burgemeester Martens tot stand ge brachte Restauratie-commissie der St. janskerk, dat hij thans reeds jaren het voorzitterschap van deze commissie ver vult. Naast de restauratie van het kerk gebouw, was het ook de restauratie der Goudsche glazen, die hem zeer nauw aan het hart lag. Dat deze door den Delftschen kunstenaar nu wijlen Ir. J. L. Schouten, geheel tot stand is kunnen worden gebracht, Is mede aan den heer Van Krimpen te danken, die den kunst- zlnnigen glazenier in alles waar het hem mogelijk was, terzijde stond. Met hart en ziel heeft hij zich aan al wat nood^g was tot verhooglng van de schoonheid van het kerkgebouw, en van de kerkglazen In de St. Jan gegeven, wijl hij ze be schouwde als de glorie van onze gemeen te, als een onschatbaar nationaal bezit van kunst en cultuur uit vroegere eeuwen, dat het nageslacht met grooten eerbied, had te verzorgen. Dat was hem een dure plicht. Daarvan getuigt zyn arbeid in de Vereeniging Crabeth tot in standhouding van oude geschilderde gla zen in Nederland, vap welke vereeniging hij de zeer belangstellende secretaris was. Voor zijn grooten arbeid, die niet naar buiten ruchtbaar werd, vond hij voldoe ning In de aanschouwing van het schoo- ne dat door kunstenaarshand is ge wrocht, en dat hem telkens opnieuw in vervoering bracht. Het heengaan van den zeer sympathie- ken heer Van JKrimpen beteekent een groot verlies voor zijn gezin, voor hen met wie hij samenwerkte, voor het ker- kelijk- en godsdienstig leven, waaraan hij zijn hart had verpand. Aan de ge schiedenis van de St. Jan en de kerk glazen zal zijn naam met cere verbonden blijven. De teraardebestelling van zijn stoffe- Ujk overschot zal plaats hebben a.s. Dinsdag te 2 u. n.m. Vereeniging van Vrüz. Ned. Hervormden. In memoriam C. van Krimpen. Te midden der mln ol meer leestelijke ®ukte die de bevestiging van nieuwe ™ten meebrengt, bereikt ons plotse- “et ontstellende bericht van het overlijden van onzen zeer gewaardeerden voorzitter, dep heer C. van Krimpen. Het ween slag die de vereeniging hard treft, m hem verliezen wij niet alleen één on- jer trouwste leden en kerkgangers; maar I®.lan8e- lan8e Jaren die hij onze ver- I *“glng als bestuurslid diende, is hij me^ hart ^er vereeniging *«8Toeld. Een ijverig maar bescheiden V°°r de pinnige religie, een unpilaar. die in volle verdraagzaam- «*a jegens anderer overtuiging, openlijk dip »m8en overtul(=ing uitkwam; waar- TrZ?T en in zijn optreden. stuSiH ®nkele laren geleden als be- aftrad, weigerde hij een hem eere-Hdmaatschap; toen de hedon ln moelllJke omstandig- hij dtiSirberOePudeed op zlJn hulp- was te er 1)6161(1 ziJn voUe Uefde ïev£60 zlln krachten te Mpt Vh°r d? vrUzlnxiig hervormde zaak. die w ÏÏi is heen€egaan een mensch la onw>r,VOi!5 respect had van een leder uit dTiPmïlg,.een op wle woorden Wpi k,„^kenis yan toepassing zijn: kaechfgedaan' brave en trouwe dienst- »eest kv2er Tlnig ^t glJ getrouw ge- La». Th' n van koolasch op Kattensingel verboden. In Twee aangewezen. 'nffeknmr. nd met de vele klachten, die zyn ■tefzpl on °ïer het loasen van koolasch, WheLn 1 ^bben B’ en W- bepaald, dat tc*r naa. k Arn8achtsHChool voor ver- w het overige deel der gemeente. Ralph Byrd hoofdrollen. Naast de twee hoofdfilms is er nog een welvoorzien bijprogramma, bestaande uit een journaal, een leuke teekenfilm, die een staking van ooievaars als gegeven heeft en een muzikale show van Dave Apollon, zoo- dait .'alles byeen een uitgebreide filmdisch wordt voorgezet. Op beide Paaschdagen is er ochtendvoor- stelling, Zondag met „Vlammende harten” met Leslie Howard en Bette Davis, een werk, dat in eerste vertooning te Gouda gaat en Maandag met de interessante film „Op reis door Zuid-Afrika”. Bij den onbewaakten overweg, die in den gast ln Reunie-Bioscoop uk.__L_ jn eri ditmaal in Gouda—Schoonhoven ligt; zyn dorpsdetective”. nigen tijd geleden toegezeaOe filmheld van het avonturen, die hun hoogtepunt be- I j Wlb uuvx MlUV&b. 41VU lö CCU px aUXLULAUlI, eenvoudig en werkelijk. Bovendien is het spel van Lily Bouwmeester, zoowel als dat van haar tegenspelers en speelsters voortreffelij'k, het evenaart dat van dc beste buitenlandsche acteurs en doet tevens prettiger aan. Daarbij is de in houd boeiend en afwisselend. Stellig zal deze film door zeer velen met voldoening worden gezien. Het bijprogramma brengt wereld- en Hollandsch nieuws, in dit laatste ook flitsen van den laatst hier ter stede ge houden P.P.W., voorts een aantrekkelijke musical, een filmpje over de fonteinen van Rome en een aardige gekleurde tee kenfilm met een fantastische bokspartij.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1