s fdie Cccn, 9 □entjes u NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN p.ËR'GAMBTCRf,^¥in{ENWÖÜ BTÏDËÏÏRTvW, BASKÖ'ÖTT”(77iïmKirAK.HAASTRECHT. MOORDRECHT. MOERCAPELLE. NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWTJK. SCHOONHOVEN. STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dit Iliad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen 1 Italiaansch optreden in Albanië door Londen zeer ernstig opgevat. Mussolini’s zaakgelastigde geeft Halifax verzekeringen over den beperkten aard van Rome’s actie. ibliem zijn snvoud RUSTIG WOORD VAN Dr. COLIJN. Betere grensbeveiliging is zuiver voorzorgsmaatregel. t i DE BRITSCHE REGEERING ONTPLOOIT EEN GROOTE ACTIVITEIT. ^90^ I DE GRENSBATALJONS OPGEROEPEN. Ter verzekering van onze politiek van zelfstandigheid. in De Albaneesche koning in Griekenland. No. 20004 Dinsdag 11 April 1939 78e Jaargang i een beleefdheidsbezoek I Hoe volken. *r«tlevP ooqer van de Voorts met de dit model Marseille”. f trekkirf, »eWle bostel] Met nai eens passen Uw winkelier, heeft dit model alle moderne iren Eén rvan is precies t U zoekt, en are Falcon zft aangemeteiY. I nieuwe orde gebracht. Na de satrapie van het hof met edelmoe dige hulp te hebben gelimineerd kan Italië eindelijk tot de eenvoudige menschen ko men. De aanwezigheid van Italië in Alba nië brengt ook een zekeren waarborg jegen> de buurstaten, in het bijzonder Zuid- Slavië. Van gezaghebbende zijde heeft men gepreciseerd dat de Italiaansche belangen in de Adriatische Zee niet exclusief zijn nopens de Zuid-Slavische. Deze richtlijnen worden ingegeven door de Italiaansch-Zuid-# Slavische overeenkomsten van 25 Maart 1937. Zij blijven een der fundamenteelc I elementen der Italiaansche politiek. De Italiaansche actie heeft, voo^ wat Engeland betreft, niet geraakt aan de Rrit- sche belangen, welke Rome geenszins voor nemens is te^chenden. zijn vaderland terugkeerde. Voorloopig scheen Albanië’s toekomst nog duister maar met den onStlnemMigs1 geest van een zeventienjarige verzamelde ae jongeman een schare van zijn Matja- mannen en trok naar Skoetari, dat door de Serviërs belegerd werd. Maandenlang ver dedigde hij zijn vaderland, totdat het- in 1913 door de groote mogendheden tot onaf hankelijk vorstendpm uitgeroepen werd. Jarenlang werd het landje toen door inner- lijken strijd verscheurd, daar de groote vraag was, wie er de heerschappij zBu uit oefenen. Tal van Personen, waaronder de prins von Wied, Essad Pasja, Soelaiman Bey Delvino, voerden het bewind, «^totdat een groot Nationaal Congres op 28 Januari 1920 plechtig verklaarde, dat Albanië .eer eenheid zou vormen. Zog kreeg nu de por tefeuille van binnenlandsche«zaken, diq hij spoedig voor die wan oorlog verwisselde, om tenslotte minister-president te worden. Hoewel Zogoe dus feitelijk reeds sinda 1913 heel'wat in zijn land te vertellen had, word hij toch eerst op 1 September 1928 officieel tot erfelijk koning van Albanië verkozen. Sinds dien tijd heeft hy heel wat goeds voor zijn vaderland tot stand gebracht. li^et tal van problemen' had’ Zogoe te kampen, waarvan wel een der moeilykst - dat> der bloedwraak was. Voordat hij aan de regeering kwam, vielen er ongeveer 3000 personen per jaar als slachtoffer der bloed wraak. Intusschen is dit aantal wel hAri wat lager geworden, maar toch vallen er nog honderden menschen in handen van hen, die de bloedwraak toepassen-, doch jaarlijks neemt dit aantal af. Maar ook tn ander opzicht heeft de ko- Moderne snit mei effen voorbied. Zeer mooi en o pari. In zwart •noxblood De Regeeringsdienst meldt: Bij Koninklijk besluit van gisteren is bepaald, dat de tegenwoordige bui tengewone omstandigheden .inhouden oorlogsgevaar in den zin waarin dat woord in ’s lands wetten voorkomt. Krachtens dit besluit is gisteren opgeroepen het peroneel van de ba taljons voor de grensbeveiliging. Deze verklaring en oproeping zijn biet te beschouwen als een recht- streeksch gevolg yan de gebeurtenis sen der laatste dagen. De algemeene toestand in Europa heeft de Regee ring de wenschelykheid doen gevoe len, dat onze grenzen beter dan tot dusver beVeiligd worden, ter verze kering vanVnze politiek van zelfstan digheid. De Verdere ontwikkeling van de gebeurtenissen zal dientengevolge met meer gerustheid kunnen worden af gewacht. welke Italië als vrienden beschouwt en die nauw met zijn geschiedenis zijn verbonden. £e Italianen kwamen Als bevrijders. De re geering heeft afgedaan. Rome heeft een ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal f 2.25, per week 17 cent, overal was/de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zijn dagelijks geopènd van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef taterc 2745. Postrekening 48400. moeid en daarom heeft de regeering ter overbrugging van die- periode besloten het f^rsoneel van de afzonderlijke grensbatal- jons, evenals in September 1938, onder de wapenen te roepen ter verstreking van de reeds aanwezige bataljons van de onder de wapenen zijnde lichting. hierdoor niet afschrikken. Van een land, dat zich uitsluitend had bezig gehouden met landbouw en veeteelt, maakt hij een oin- dustrie- en handelstand. Er werd en wordtjj^ nog iltyd hard en voortdurend gewerkt in Albanië. De „Vorst der bergen” (e_en der bijnamen van Zog I) gaf zich alle moeite, de verzuimen van zijn voorgangers in te ha- len en de ontwikkeling van zyn land in de toekomst te verzekeren. Onversaagd ging hy zjjn weg, door niets uit het veld te slaan. Reeds herhaalde malen werd het gerucht I van zyn dood verspreid. Doch nog niet alle bezwaren in het woest? bergland zijn oyerwpnhen. Vaak nog kwam het tot onlusten in Albanië, menigmaal wordt nog het mes getrokken ter beslech ting van een twist, maar één ding stond vast: er wordt grootsch, opbouwend werk verricht. De toestanden, welke thans in Al banië heerschen, verschillen wel zeer van die, welke er heerschten, toen Zogoe $ijn intocht hield in Tirana. Nog kan dit kloire tand niet worden gerekend tot een geheel modernen staat, doch dit behoeft geen ver wondering te* verwekker», want zulk een om- ADVERTENT1EPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 15 regels 1J0, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prifs. INGEZONDEN MEDEDEEL1NGEN: 1—4 regels 2.25, elke, regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd té zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingev by contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. -c aan San Remo brachten, instructie te geven de Italiaansche haven te verlaten. Daar geen officieele trededeelingen verstrekt werden omtrent de bestemming der oorlogsbodems, baarde dit bericht nogal eenig opzien. Later werd ver klaard, dat men dén schepen het bevel tot vertrek had gegeven omdat men in verband 1 met de onduidelijke situatie in de Middel- landsche Zee voor alle betrokkenen even- tueele moeilijkheden wenschte te vermijden. Persoonlijke boodschap van den Duce? De radiozender te Athene heeft Maandag het volgende communiqué tot het Grieksche volk gericht met het doel de openbare mee- nirg gerust te stellen: ..De regeering verklaart, dat zy in staat is het Grieksche volk te verzekeren, dat de onafhankelijkheid en de integriteit van het tand volkomen verzekerd zijn.” f Een United Pres's bericht uit Athene meldt, dat Engeland Italië zou hebben mee gedeeld dat het ir bezit nemen van Grieksch grondgebied, een Grieksche haven of een eiland oorlog zou beteekenen. De Britsche ambassadeur, lord Perth, heeft Zondagmiddag een bezoek gebracht aan Ciano, wien hij inlichtingen vroeg om trent de gebeurtenissen in Albanië. Naar verluidt, werd aan lord perth een volledig-? verklaring verstrekt, doch verdere bijzon derheden waren niet terstond te verkrijgen Mussolini heeft Zaterdag door den Tta- liaanschen gezant te Belgrado zijn waar - f de^yihg doen ui^spreken jegens de Zuid- Slavische regeering voor haar vriendschap pelijke houding in de huidige Albaneesche crisis. De‘diplomatieke redacteur van Stof^ii schreeft Zaterdag: ;,De Italiaansche expeditie in Albani? draagt een speciaal karakter. Zi) is tegen een regeering en niet ‘tegen een volk p?e- richt. Het is een expeditie welke bestemd is orde, gerechtigheid de voor arbeid non- dige, rust en welzijn t§ brengen aan volken. Vertrouwen. En voorts belijden wy ook als volk in diepep ernst, dat het lot ook van ons land niet in de handen van menschen ligt, niet van den wil eens menschen afhankelijk is maar dat God Almachtig de wereld regeert In dat geloof schuilt kracht, het schept vastheid van wil aan ’s menschen zijde en het voorkomt, dat men als een riet door den wind heen en weer wordt bewogen. Ik heb gezegd. „Geen enkele reden aanwezig voor ongerustheid.” Betrekkingen met het buitenland i, laten niets te wenschen. Waarde luisteraars! TN verband met de buitenge» tüdsomstan- digheden heeft de regeering zich ander maal verplicht gezien in het belang van het vaderland bijzondere maatregelen te tref fen. In den afgeloopen naohVS n.l. over gegaan tot het onder de openen roepen van het personeel, behoorende tot de batal jons, die bestemd zijn-yoor de zoogenaamde grensbeveiliging. Teneinde de onnoodige be zorgdheid by de bevolking te voorkomen, wil ik thans door de radio een kort woord tot u richten om de beteekenis van dezen maatregel in het juiste licht te stellen. Aldus sprak vanmorgen de mmister-pre- dent dr. H. Colyn uit de P.T.T.-studlo m Den Haag tot het Nederlandse!» volk. Bn hij vervolgde: „Ik begip dan met te «eggen wat men er niet in moet zien: Men moet er n i e t in zien, men moet er niet uit lezen, dat de regeering beducht is voor een directe be dreiging voor ons tand. Voor zulk eei?Yp- vatting is geen enkele aanleiding aanwezig. Onze betrekkingen met het buitenland laden niets te wenschen; met alle mogendheden is de verhouding goed. Daarom kon ik /eg gen, dat de regefering niet beducht is’voor een directe bedreiking van ’s lands veilig heid en de genomen maatregel dus niet in dat licht moet worden gezien. De beteekenis vallen maatregel. Nu komt echter vanzelf de vraag naar voren, wat men er dan wel in zien moet en „het antwoord daarop is eenvoudig: Men moet er een zuiveren voorzorgsmaatregel in zien in verband met den algemewen toe stand in Europa. Ons werelddeel verbeert in een toestand van latente internationata^spanning, span ning, die ons verplicht er rekening nwe te houden, dat deze spanning zich kan^Jtla- 'den in vijandelijkheden en als dat geval zich mocht gaan voordoen, dan moeten wij nieit slechts in woorden, doch metterdaad in staat zijn op afdoende wijze blijk te geven van onzen vasten wil onze zelfstandigheid j en onafhankelijkheid te handhaven, te hand haven onder alle omstandigheden en naar alle zijden. Om dit nu effectief te doèn, wanneer de noodzakelijkheid ervan zou blijken, moet onze geheele weermacht tenslotte gemobi liseerd worden. Maar in ons huidig leger- stqlsel en by het zeer snelle verloop, dat de krijgshandelingen in onzen ty’d kenmerkt, is een normale sterkte van ons leger op ""VVbdesvqet ongenoemzaam om zekerheid te scheppen dat deze mobilisatie ongestoord i zal kunnen verloopen. Daarom is het een eisch van yoorzichtig- 1 beleid de voorwaarden te scheppen, die het ongestoord verloop eener njobilisatie kan waarborgen» Maatregelen worden voorbereid om zoo lang de rust in Europa niet is weprgekeerd, in deze leemte op doeltreffende wyze te voorzien. Maar daarmede is eenige ty’d sge- ring veel bereikt. Hy liet groote straat wegen aanleggen, vormde een krachtig legertje, bouwde vestingen, hervormde en verbeterde de opvoeding der kinderen en trad als handig diplomaat voor zijn land op., De Albaneesche vrouw bevrijdde hij van den sluier en liet iederen tegenstand hiertegen streng straffen. Hierbij volgde hij het voor beeld van wijlen Ataturk, ofschoon hy wist, dat deze hervorming veel kwaad bloed bij de Mohammeda^hsche bevolking yan zyn tand zou zetten. Maar in zyn strijd vöor de emancipatie der vrouw werd hy trouw door zijn moderne zusters ter zijde gestaan en spoedig zou dan’ ook blijken, dat de koning het pleit gewonnen had. Langzamer hand wendde de bevolking aan de onge sluierde vrouwen, die er zelf ook wel het voordeel van inzagen, daar zij door een sluier zeer in het uitoefen van haar werkzaamheden werdengehinderd. Een krachtig vorst. Dat het koningschap in Albanië niet ge heel zonder gevaar was, is wel uit enkele aanslagen gebleken, welke op koning 7ov gepleegd werden. Doch de vorst liet zich Meer .rust. De normale toestand, zooals die tot he den nog is, is volstrekt onbevredigend, voor regeering en volk beide. Telkens wanneer de internationale span ning een acuut karakter krijgt, staat de regeering voor de moeilijke vraag: moeten wij nu bijzondere maatregelen treffen of kunnen wij ze nog achterwege laten. En telkens wanneer zulke omstandigheden zich voordoen ry’st ook onder het volk de soort gelijke vraag, waarmede dan ongerustheid pleegt gepaard te gaan. Daarom is het noodig voorzieningen te treffen, die een meer permanent karakter en van zoodanigen aard zyn, dat niet tel kenmale tot. het treffen van bijzondere maatregelen behoeft te worden overgegaan en de ontwikkeling der gebeurtenissen dus met meer rust kan worden afgewacht dan thans het geval is. De nu genomen maatregelen is te zien als een overbrugging van den ty’d, die nood- zakelyk verloopen moet tot aan het oogen- blik, dat de meer permanente maatregelen effectief kunnen werken. Ik herhaal nog eens wat ik in het begin gezegd heb: Wij duchten van niemand eeni- vyandelyke handeling tegen Nederland, maar wij willen tegenover iedereen onzen duidelyken ffril toonen, dat wy onze be proefde zelfstandigheidspolitiek en onze on zijdigheid naar alle zijden met alle ons ten dienste staande middelen willen handhaven. Dat en dat alleen ta^iet streven vaiy den thans genomen maatregel. Maar omdat dit zoo is, nftg ik dan aan wat ik heb gezegd, ook een raad vastknoo- pen, dezen raad n.l., dat en geen enkejé re den aanwezig is voor bijzondere ongerust heid. Natuurlijk houdt de toestand/ in de wereld ook onze aandacht voortdurend ge. spannen. Maar dat is heel wat anders dan beduchtheid voor onze onmiddellijke veilig heid. Voor zulk een beduchtheid, ik herhaal dit, acht ik geen enkelen grond aanwezig. kglmer wij den toestand onder d1 oogen zien, hoe rustiger wy ons dagelijksch werk verrichten, hoe beter dit is voor ons- zelf, maar ook hoe gunstiger indruk -lit naar buiten zal maken. Albanië geheel bezet. Koning t Zogoe heeft Zaterdag de Grieksch-Albaneesche grens overschreden, aldus meldt het Italiaansche persagent schap Stefani. Hij heeft zich begeven naar Florina in Griekenland, waar zyn gemalin met den nog geen week ouden kroonprins j was aangekomen. Zondag zyn Koning Zogoe en Koningin Geraldine te Saloniki aangekomen, van waar zy weer zijn doorgereisdnaar Laris sa, zuidelyker in Griekenland. De zusters van den koning hadden reeds eerder Saloni ki verlaten. De toestand van koningin Ge raldine zou niet ongunstig zyn, hoewel zU door de vermoeienissen der laatste dagen zeer was uitgeput. Ook het jonge prinsje zou het goed maken. Inmiddels hebben de Italiaansche troe pen vrywel geheel Albanië bezet; de plaat- sen Elbasan, Berat en Skoerati in het bin nenland <zyn hen in handen gevallen. Met vliegtuige» werd een geheel regiment Ita liaansche grenadiers van Grottagli^ Hn Zuid-ftalië naar Tirana overgebracht. Achmed Zog, de vorst der bergen. Achmed Zog, nu als Zog I koning dei Albaneetfen bekend, is een. directe afstam- 1 meling van den stichter van de vorsten- dynastle yan Matja. Hij werd geboren op *R October 1895; zijn vader overleed toen hy nog maar 10 jaar oud was. In Konstan- tinopel doorliep hy het lyceum en de offi- ciersschool, waarna hU even voor het uit breken van den Balkanoorlog in 1912 naar mantel uit de ste wollen ar dine, met lern ingezette mouwen’ en jante ceintuur. echte „ge- ede" mantel, r ge hét heele door gjnot zult hebben. [)E beide Paaschdagen, die geheel in net teeken stonden van de op Goedert Vrij dag ingezette actie tegen Albanië en de politieke consequenties daarvan, hebben geen verrassende gebeurtenissen opge leverd. De regeeringen van Engeland en Frank rijk zyn bijeengeweest om den toestand te bestudeeren. Te Londen confereerden de ministers. Na afloop van de kabinetszitfng heeft Chamberlain een vry langdurig on derhoud gehad met den leider Labour-oppositie, majoor Attlee, werden ook besprekingen gevoerd generale staf. De" Fransche ministers hebben evenmin van hun korte Paaschvacantie kunnen ge nieten. Zondagmiddag was er ministerraad waaraan ook werd deelgenomen door den opperbevelhebber, generaal Gamelin. Gisteravond was men zoowel te Londen als te Pary’s geneigd in den toestand een lichte ontspanning te zien. Beide regeerin. gen staan voortdurend in nauw contact >net elkander, waarbij Parys de politieke leiding min of meer aan Londen afstaat. Hier con centreerde zich dan ook de diplomatieke activiteit. Het diplomatieke verkeer tusschen Lon den en Rome is bijzonder intensief, het ver luidt dat de zaakgelastigde van Italië de1”1 Engelschen minister van Buitenlands^he Zaken, lord Halifax, de stellige verzekering heeft gegeven, dat de Italiaansche actie zich strikt tot Albanië zou beperken en dat er geen sprake was van een verder optre den jegens Griekenland en het Grieksche eiland Korfoe. De specialeverslaggever van Havas te Athene seinde, dat de bladen aldaar heden een nota zullen publiceeren, waarin de Italiaansche regeering ook aan de Grieksche regeering formeele verzeke ringen geeft ten aanzien van de absolute integriteit van dit land. l' Het feit, dat te Tirana een zuiver Alba- neesch bewind werd ingesteld, Schijnt er op te duiden, aldus Reuter, dat het tot dus verre hiet in de bedoeling ligt van Albanië een integraal deel van het Italiaansche kdï- I verrijk te maken. Volgens iMas meent men te Rome te weten, dat Ciano aan lord t Perth de ?ortheele verzekering heeft ge geven, dat Italië geen énkele actie tegen Korfoe in den zin lleeft. Maandagmorgen om elf uur heeft Cham berlain de leden van de regeering in Dow- mng Street bijeengeroepen om de situatie te bespreken. Deze kabinetszitting duurde tot kwart over één. Rcutea meldt omtrent deze |u>i- slleen de juridische aspecten van de door Wolini ondernomen actie en de gevolgen voor de Britsch-ftaliaansche^ be- re king^n onder de oogen zagen, doch de tetegiache en politieke situatie in Ij^deel vap de Middellandsche werd ook nog de positie van *WRo-Slavië t>r sprake gebracht. og terwijl de ministers byeen waren "™cld de Roemeensche gezant Tilea een ”iIoek a»11 bet Foreign Office. IK den loop p8? middag verscheen daar ook de newche gezant Simopoelos. *- Na afloop van den ministerraad heeft de der oppositie, Attlee,, een bezoek aan ownmg Street gebracht, waar hij drie a^Jer lang met Chamberlain confereer- Chamberlain deelde hem mede, dat de geerfrig besloten had om Donderdag a.s. Parlement bijeen te roepen. Aan die llttl Za^ ^an >8 mor&enH noF epn ag van den ministerraad voorafgaan. jntuaschen heeft Londen nog op demon. Hall ongenoegen over het \ennaanSC^e °P^redc’1 jegens Albanië te 811 gegeven door reeds Zaterdag aan de ^•nandanten van de oorlogsschepen, die G01D8CHE COBKANT. byeenkomst, dat de ministers niet i reeds Vrijdag de iuri<HscL& 3 i j "li” Mussolini ondi

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1