4 A NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP,-"GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOÏWUK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. LIJST 8 i No. 1 van ML P. J.OUD Albanië nog niet geheel 1 bezet. POLEN BESC HIKT OVER EEN STERK LEGER. Drie miïlioen man, met de beste eavallerie ter wereld, zijn onmiddellijk te mobiliseeren. Wilna, Gdynia, Danzig1 en de „corridor”. i STEMT: Dit bl^td verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen No. 20005^ Woensdag 12 April 1939 78e Jaargang rfe Koning ontvangt Chamberlain in^ B Buckingham Palace. Duitsche voorstellen aan Polen. Italiaansche versterkingen in Spanje. Frankrijk op alles voorbereid. I op <1 randen worden berekend naar plaatsruimte. AKEN. offlci aan iscl ver- M J rJ< uit Wind- Deze térug- irwacht. Tfe middags soliede Boek r de plaatsing Zich. half zeven. communiqué Wordt: „De raad van Daladier then en beidq^ werd oven i Gevechten bij Argirocastro en Elbasan. f ft e^p onderzoek. I rde zijnde en'niemand ngende, sluit de Voor- Krachtige V Werkloo«heid«- AK bestrijding I v Verbetering bestaansvoorwaarden Middenstand I 'n Welvarend platteland! die de verdediging geen veroordeeling ir* niet in de dag- ij, dat de woorden, n opgeiiomen, en gesproken', flel- publlcaiie op aich- 3n concludeerdetot volging. 18 April uitspraak - k ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging par looper geschiedt. Franco per post per kwataal 8.15. 'Abonnementen wordep dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. ome bureaus zijn dagelijks geopend van 6 uur. Administratie en Redactie Telef latere 2746. Postrekening 48400. ‘n BI) A^olhtktn «n Dwgltttn, -dyll van Se» aten vooras:' i-W# at pamflet rerzekerti .eal frmacht” en rln het Duit- j ifc arbeiders”, (brief gezien, w eindigende strijdkreet irerkte de cfïtlcier it tal yan Jongens vbor den kanton- huld. i deze zaak op ligt Wilna, de stad, die het andere middel punt van het Poolsche minderhedenpro- hlaem vormt. Langen ttfd was Wilna de hoofdstad van Litaueh geweest. In dien tijd was’.Litauen driemaal zoo groot als Polen. Daarna werd de, stad in een aantal oorlogen tusschen Polen, Rusland en Zwe den verwoest en verloor tenslotte als een Russische provinciestad -haar geheele vroe gere beteekenis. Na den oorlog stond Rusland Wilna aan Litauen af, maar reeds op 7 October rukten de Idolen de stad binnen en sindsdien zijn zij daar gebleven. Desondanks zijn juist in den laatsten tijd de betrekkingen met Li- Na de vergadering werd een uitgegeven, waarin gezégd den redacteur [isthoorn. te Utrecht. □rderd voor redac- id dbor Deuiocratft. l van den heer J. redacteur van het om, heeft| gisteren eer P. A. W., direc- landsche beweging imocratie en lid<van e van het gelijkna- ad, afgaande op een rsldg van een rede, Rotterdam had ge- ychopaath genoeifid gestaan, dat het netselarij ook al in waren doörgedror- I, Prins Hendrik en r de vrijmetselarij jn. De heer Nyste juistheid van dut :en -gezegMflbbbe 1, ,geen vrijmetselaar ie- Johannlter-ord“, vrijmetselarij ein /as or het geschrevene ijn. Den'naam va|n ie hij niet noémeh. voorden, die de re- ;hoorn ontkende te-x, n overeenstemming dit blad. Dd r J. Wt was vet hiermede» dat blad npoit'lets er het Koninklijke lotte zei venjaeiy* edoeling had gem 21ee0igen. merkte d^ffici ader eede nad ve eerde woorden niet herdachte wist ech- iderlngsv'erslag niet officier den,opzet ‘t> aanwezig achtte, büHISClIE UHRAYL ADVERTENTIEPRIJS: Udjb Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkringj 1—5 regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—6 regels 1.55. elke regel meer 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke, regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst vap s handelaren. Advertentiebureaus en onze agenten en moeten daags vóór aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zyn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingei bij contract tot zeer gereduceerde!» prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. toestemming te verleenen tot het aanleg gen van een autoweg door de Poelscljp cor- didor, vervolgens regeling van het vfaug- stuk van Danzig en ten derde het afstaan J van zekere Duitsch sprekende gebieden in^ Opper*Silezië en langs de nieuwe Poolsche gebieden aan de Tsjechische grens. Tenslotte zijn er nog een aantal kleind I kwesties. Duitschland* ^stelt \por eénigen I tijd te laten om deze vraagstukken te over wegen met als belofte dat het gedurende dat tijdsverloop niets zal «ndernemen. f geld gedaan. Het was een reusachtige on derneming, want alle natuurlijke voorwaar den voor een haven ontbraken. Thans is de haven echtfr de modernste der Oostzee. Misschien zullen de Polen Dantzig>pp den duur aan het Jlijk afstaan. Gdynia echter willen zij onder alle omstandigheden be houden en Gdynia ligt in den Poolschen „corridor”. Daarom biedt de situatie ge vaarlijke aspecten. Gevraagd wordt o.a. een autoweg door den Poolschen corridor. In politieke kringen te Berlijn verluidt, dat de Poolsche ambassadeur te Berlijn, die gisteren naar zijn land is vertrokken, thans in< het’ bezit is van definitieve Duitsche voorstellen voor de Regeering te' War- schafi, dia hij aan zyn regeering zal Voor leggen tot beëindiging van de geschillen tusschen beide landen. i deze voorstellen woedt Polen verzocht et rooiscne staanue leger opivui öou.vwu Twee miïlioen verder» soldaten zijn L ‘T™ flct derde groote probleem voor Polen blijft Danzig. Het werd door het Verdra» J van Versailles tot een vrije |tad gemaakt, welke de Polen door den beroemden „cor ridor” bereiken k'unner. Danzig is Duitsch, maar het dankt zijn rijkdom aan den Pool- I schen handel. Naast Danzig hebben do Polen intu&chen Gdynia aangelegd. Zij hebbem^ti^ bijna uitsluitend m'et Fransch Het onderhoud duurde hijna tachtig minuten. D^ KUning is DinsdagmidcUg u spr naar Londen teruggekeerd De keer van den Koning was onArv Koning heeft Chamberlain de^i éven over vijf, uur ontvangen in Bucking ham Palace. Reüter meldt, dat Chamberlain bijna tachtig minuten bij den Koning is geble ven. By* zyn teru^keer, in Downingstreet werd hij tpegejuicht door een menigte be langstellenden. De Koning is tgrstond«Jke» teruggekeerd naar Windsor. z Diplomatiek overleg. Gistermorgen heeft de apibassi\deur van de Sbyjat-Unie te Londen/Maiskyj een "derhoud gehad met derflritschen mirflsfW yan buiterflandsche zaken’Lord Halifax, op het Foreign Office. Vervolgens heeft Lord Halifax e^n bezoel gebracht aan minister president, Chamberlain in Downingstreet. De FrahscHl ambassadeur heeft des mld-j dags een bezoek aaifhet Foreign Office ge bracht. De kabineticommissie voor buitenland- .sche zaken is. des piiddags oih drie uur in Downingstreet bijeengekomen. Aanwezig It’aye'n Chamberlain, Hoare, linskip, Halifax/ /Stanley, Morrison en».Cadogan. .De Jnjeen- T&jmst der ministers hbeft anderhalf uur geduurd. Volgens de Evening Nefrs heeft, na de bijeenkomst der commissie van buitepland- sfjhe zaken, de commissie voor de rijksver- dediging vergaderd. Aan deze vergadering hebbei^Tple mi nisters, die belast zijn' met departementen van landsverdediging, deelgenomen. Besprekingen m Frankrijk. De minister van buitenlairasche zaken, Bonnet, heeft gisterochtend den Franschen anlbassadeur by. de Öpaansche regering, maarschalk fétain, ontvangen. Vervolgens halt'hij een onderhoud met den Sovjet-Rus- sischen ambassadeur te Parys, Soeritsj. jVïinister-pr&idertt Daladier heeft deil am bassadeur van da Vereenigde Staten te Pa- rjjs, Bulitt, en den seciMris-generaal van het Roemeensche ministerie van buitenland- sche zrfkqn ontvangen. .Nadat ook «Je premier, Daladier, een <m- (|erhoud rtiet maapchpik Pétain had gehac, heeft orjier* voorzitterschap^ den internationalen toestand bestudeerd. Hij hechtte goedkeuring aan de1' maatregelen, tot jvelker .uitvoering beslo ten werd op de conferentie van» de myii^- ters van landsverdediging op Zondag' j.l. hDe naad bestudeerde de besluiten, die hij vandltag zal _v<?orleggen aan d»n minister- raad.’’\v Na den kabinetsraad hébben de leden der regeering het strikte stilzwijgen in acht ge- ’nomen omtrent de besluiten, tnet de toepas- smg waarvan men,' overigens repds begom nen is. Men kan slechts zeggen/dat uit de enkele woortf^n, die gezegd afijn, de indruk ontstaat, dat de regeering alle maatregel Jen heeft vastgestel^ en onder oogen ge zien, die het land in staat ityoeten stellen in geval van noodzakelijkheid iedere ge- teurlijkheid het hoofd te biedé* 'Hjeraan kan toegevoègé worden, dat tijdens de ge- dachtenwisselVng geen sprakb is geweest vah'een bijëenrbefiing van het parlement. Tijdens den'kabinetsraad hebben Daladierv en Bonnet een breedvoerige uiteenzetting gegbven van <Mn internationalen toestand, alsmede van de positie van Frankrijk bij de besprekingen, wqlkg thans gevoerd worde^n met betreding hot de vraagf zich vooraoeji in Oost-Europa enMJP den Balkan. Vanochtend zouden de beraadslagingen van den ministertaad worden voortgezet. Nd afloop van de bijéénkomst kohden slechts’ aamyijzingep van al ge meenen aard worden rtfrkijegen, welk© wpini& toevoegen aan de <k&ef dagen gegeven uiteeróettifl| geh, zooiwel over de ontwikkeling van den internationalen gestand in zijn geheel als^ ot$r dé besprekingen die thans 'worden 'ge voerd, tusschen de democratjschb mogenu- hedep en de landen jn Oost-Europa en op c?en Balkan. v Éonnet zou hedenochtend vóór den Mi nisterraad Eric Phipps ontvangen, die on- getwijfeld mededeelingen zal doen over de raadslagingen van zijn regeering tijdens dc.bijeenkomst van de commissi*van bui1 tenlant^che zakén der regefering’te Londen, welke .vandaar’zyn'gehoudep. Waarschijnlijk zal Phipps dab ook medg- déelingen kunnen'doen oveAdfe groote ver klaring, rtelke Chamberlain .Donderdag in Koningin Geraldine maakt het goed, l De? Italiaansche troepen hebben gisteren Bilisjte, de plaats, die het dichtst bij de Grieksche grens ligt, bezet. Ook de geheels streek rondom Valona is bezet. Havas meldt uit Tirana, dat per vlieg- tuig overgebrachte Italiaansche troepen gisteren Korea en Kruja. hebben genomen. De Albaneesche legatie te Parijs deelt mede; van betrouwbare zjjde vernemen wij, dat felle gevechten wqrden geleverd bij Argyrocastro en Elbasan. Officieren, gen darmes en bergbewoners, onder leiding van de prinsen Sali en Hoessein oud-leerlin- gen var Saint Cyr strydei^erwoed. x De voorlooflige* regeering vergaderde gisterochtend en zond o.a. aan alle Alba- neesche diplomatieke en consulaire verte genwoordigingen in het buitenland een tcle gram, waarin kennis gegeven wordt van#de vorming der nieuwe regeering en aan de^ diplomatieke vertegepwoordigjngen instrnc-, tie wordt gegeven zjch voorloopig van alle diplomatieke activitct te onthouden. Tegen hedenmiddag vier uur is een con stitueerende vergadering belegd. Hieraan - zullen afgevaardigden van alle Albaneesche provincies «Jeelnemen. Een reteiger die gistere® nog te Larissa vertoefde heeft medegedee^^ dat Koning Zog ,Kohingin Geraldine daW gisteren nog waren. Toen zij Zondag uit Florina te Lariisa aankwUrijpn, bleven zi[ in den trein tot z\van df Grieksche regeering/toestem ming hadden ontvangen ir Griekenland, te blijven. De toestand van koningin Gerajdine i5- zoo goed als maar mogelijk is, naar Reuter pit Larissa verneemt. Konincr Zo^ei» zün zusters hébben den dag bij het bed van de koningin doorgebracht. Het koninklijk ge volg, waarbij zich oud-ministers en leger officieren bevinden, bestaat uit 114 pprso- zal de onaantastbaarheid X-^an Griekenland eerbiedigen Italiaansche verzekering aan Griekenland» li^de Grieksche bladen wordt een ran Rappard i. geeischt. ding 'vkiy uniförirtj^ heeft Donderdag ?appard,M<der van jhteitisstiraf'van 12 is overtreding van 'ergaderlng ,in het ■kenden Stand, be- loor verdachte, was v en bruin uniform, roeg hij het haken n 'waren Duitsche .ngebracht. t ter zitting ver aarde ,om., “flat W srddchte in beslag zaal werden kran- lt thans een der ran Tuyll van aten vo^-**'” dus het pu..— erst ie we item i tndscl I een Ireverf Hiyèr’.> dat dg st ksweg Amsterdam— •ordt, dat Óed. Staten :hten te plaatsen plan. apt om meer polftie- soentje aan de Zuid- zulks toe. op den noodtoestand, and of ziekte en on- let een "auto den Bad ly -signaleert een ge- die een zoon uit het uto had gehaald, een iderpaal in dien v^eg it hy de sleutel, waar- vorden verwijderd, in sleutel moest by den sntrum, van het dorp terwy'l hy hier den m verzocht had. Hy oogelyk is, dat deze de hinderpaal wordt Italiaansche versterkingen te Cadiz i gekomen. Zoow'el te* Parys als te, wordt dé houding van de Italiaan! geering'ten aanzien van de uitvoei zeer nauwkeurige belofte de vrij w^ligei het einde van den'oorlog uitiswnje t Ce trekken^ va-n het grootste b^ang geacht Italiaansche -verzekeringen be/reffende de status quo in aAdere gebieden} Inmiddels meldt de Times-cj te Bayonne, dat abnormale Spaapsche troe- pertbewegingen zijn waargenomen in het gebied, dat onmiddellyk aan Frankrijk grenst en in het by zonder in de omgeving van Iiun en van Pamplona, waar sterke troepenafdeelingen zijn geconcentreerd. In fipaansohe kringen'wórdt deze ^militaire ac tie uitgelegd als/.de normale vorming van" garnizoenen, maar^ berichten uiU andere bron .zyn hiermee vryXvel niet» in overeen- ucu KV1UCRVII u, uc stemming te brengen. Skoplje, greinende Gisteren z^n/lffoorsche militairen, die jjen verundcïAUlu, u«v ma aap den burgeroorlog hebben -deelgén-oinen, regelen .ook aan andere grenzen zynge? naar Marokko vertrokken. men.’ bericht gepubliceerd waarin gemeld wordt, dat ue Italiaansche regeeririg aan de Britsche re- geenng formeele verzekeringen heeït ge geven ten aanzien van Griekenland en Korfoe. Van officieelé zyde wordt thans ook in de Grieksche/* bladen bekend ge maakt, dat de Italiaansche regeering -de zelfde formeele verzekeringen heeft gege ven aan de Grieksche 4 regeering. a Spaansche troepenbeweging. Fransch^-Wens. Maarschalk Pétéain, de Franscl^ ambas- 1 sadeur in Spanje, heeft gisterefci eek beozek - - gebracht aan Daladier te Parijs. Hij’ heeft 't vraa£^tu£ en W4 er on^etwyf€ld gesproken over den toestand de Middellandsche Zee, I gpanjGi j^en meent zeser te wet^p, dat Italiaansche versterkingen te Cadiz £gn aaüv >nd/i pOLEN kent de algemeene dienstplicht, Minaar het land bezit meer jonge mannen, dan het leger kan gebruiken.'Derhalve kan men zich van den militairen dienst bevrij den, door een byyondere belasting te beta len. Het Poolsche leger lijdt dus niet aan gebrek aa^ menschen, maar de bewanening Ihat nófe wel iets te wenschen over. Slechts de eavallerie is j$n*en alle lof verheven en geldt als de beste van Europa. Dat is z^lfs ,bp het oogenbik, nu de moderne legers steeds meer gemotoriseerd worden, van niet te onderschrftten beteekenis, want Po len is een land," waar vele wegen niet eons met fietsen kunnen worden berêden! Het Poolsche staande legeer ojnvat 350.000 als geschoolde reserve aanwezig. In geval van oorlog kan Polen onmiddellyk SLmil- lioen-"man mobiliseeren. De minderRwen zijnV^Irbii natuurlijk inbegrepen. Zij wor-. den met de Poolsche regimenten versmol ten. Een groot^rol bij de verdediging vaü het land spelen ook' de vtouwen. Velen van her zijn militair geschoold en zullen in £e- val van nood, zelfs ip de loopgraven afda- lemen de verbindingen met het achterland m standJiouden. H Al de“voe!t>ereidingen kan men begrij pen, indien men weet, wat de Polen te ver dedigen hebben. Pólen hééft een bevolking van 35 miïlioen menschen, welke *5’aarlykfr |nog nielMOO.OOO zWlen toeneemF. .Een derifh deel der bevolking spreekt intusschen geen Poolscjf. Men vindt in Pplen Duitachers, 1 Oekramersf Russen, Litauers en Armenen. bovendien leven 'hier 3J5 miïlioen Joden. In de Middeleeuwen was Polen een bloeiend land, dat feen sleütelpositip in dpn internationalen handel innam. Het wds de aangewezen verbindingsweg tusschen de Noordelijk/? en Zuidelijke ^eeën van Euripa k en de landen van het Wésten en het Óósten. Toen echter de Turken Zuid-Oost-Europa bezetten en het Eurdpeesche Westen zich iiRie richting van Amerika oriënteerde, dn Poolsche handelsriikdom'' verloren. Anw het eind» van de 1RA-. Venv- we^d he* land tusschen Rusland. Pruilen en Gosten rijk ongedeeld. kerst honderd jaten later,-na den wêreld- oorlog, herkregen de. Polen hun onafhanke lijkheid. Onmiddelfijk daarop^moesten zij |cj;en Rusland te vaide trekken en versloe gen de Sovjets met Frafikrijk’s htflp Van de Russen moeten zij 'al even weinig heb ben als va-n de Duitschers.In Warschau worden nog steeds zes palen bebaard, waaraan de Russen tijdefris hun heerschap- pij, over de stad' Poolsche patriotten pleeg den te martelen. Het Sileziwdie vraagstuk^ Polen is^n dp eerste plaats een agrarisch «*d. Het bestaat uit uitgestrekte vlakten, waarop alle graansoörten in overvloed ge- Uen. Helaas,jfl h’et la^if nog voor eeq groot hp1"- n bez*t van Schatrijke grootgrond bezitters, terwijl de phchters dikwijls in ^Onte armoede leven. Dit brengt na ijk gevaarlijke sociale, spanningen met In het Zuid-Westen vai) het Iwi ligt ech- - Fr ook eei|industriegebiedSilezië. ler vindtmen *groote hoeveelheden kolqn ano ^Zer’ ^^htijdig leven daar echter J00.OOO Duitschers. ^rederlk de Örooto Jad dit land indertijd bij de verdeeling vflii - «olen voor Pruisen verkregen. De Duit- «Pers ontdekken er ijzer- en kolenrijkdom- bracltém technici en geschoeide ar- naaj dit gebiecL Duitsch kapitaal r.y in gestoken en Sileèië werd «n vah de'blbeiendste provincies van het I Na rfrti wtfrel^oorlog echter, werifl 75 ent van het land aan Polen afgestaan. de Duitschers hebben, er nimmer e^n e Hm van' gemaakt', dat, zij het g^tfne len,»< ^yjfeïQebben. - Wilna. Gdvnia e.n Dnntzid. der 3rs na je terug KKen. va-n utyaitg eo<*v„t de beoordeeling van de/waarde der in aAdere ten Franschen kabinetsraad hebben „i der regeering het strikte stilzwy- met de toepassing daarvan /Na^ftjei de leSni gen in acht genomen omtrent besluiten, met de toepassing daarvan men overigens reeds begonnen is. Men kan slechts zeggen, ‘dat uit* de enkele woorden, die gezegd' zyn, de indruk ont- k staat, dat de regeering alle maatregelen hectft vastgesteld en onder oogen gezien, die het land in staat moeten stellen in geval van noodzakelijkheid iedere gebeurlijkheid het hoofd te bieden. Hieraan kan toegevoegd worsen, dat tijr dens de gedachtenwisselingen geen sprake is igeweest van eon bijeenroeping van het ^parlement. j ij Zoowel over de ontwikkeling van den in ternationalen toestand in zyn geheel als over de besprekingen, die thans worden ge voerd tusschen de democratische mogend- heden en de landen in Oost-^Europa en op den Balkan konden slechfh aanwijzingen van algemeenen aard> verkregen worden. Bonnet zou 'hedenochtend vóór den ministerraad sir.Eric Phipps, den Britschen ambassadeur ontvangen, die dngetwij^eld 1 mededeelingen zal dóen over de beraadsla gingen van zynJregeerijig tijdens de byeent- komst van de commissie van buitenlandsdha irrespondent 1»“^" ‘ter regeMing te Londen. Waarschijnlijk zal Phipps dan ook mede- Ideelingen kunnen doen*over de groote ver klaring, welke Chamberlain in het Lager- 4 vHtaais zal afleggen. JOEGO-SLAVIë LET OP ZIJN GRENZEN.f "T Volgens niet-beyestigde berichten uit Bel- grado zyn twee lichtingen onder de waper nen geroepen in de provincie^ Serajewo en aan Albanië. j Men veronderstelt, dat dergglijk® %aat-_ h men. bijee^gfekoipen. afgeloopen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1