MT IAAL 6 LETTE! ’RIL ROOS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, MOORDRECHT,- MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. No. 20006 NAAR EEN BRITSCH-TURKSCHE ALLIANTIE I ’LOMA Ankara zal niet dan in uiterste noodzaak zijn „besten klant”, Duitschland, van zich verwijderen. >E, AT Wanneer vertrekken de buitenlanders uit Spanje Gambara brengt Mussolini verslag uit. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen Verkiezingen en dienstplicht. Pierlot formateur. Donderdag 13 April 193978e Jaargang Daladier en Chamberlain zullen heden spreken. STOFZUIGERS! één van onderstaande n wy hierin, o.a.; Telefoon 2235. elnemer Centr. Actie. Kroon van Albanië voor Victor Emmanuel, ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal ir d zullen verschijnen. Daarbij dltnt te wor- De da en omstreken. ELEPH. 3038. en •k 51. GOUDA. SCHT. kardanden na den inval van Italië in Al banië. geheel of ten deele buitengewoon onder de wapenen .worden gehouden. regeeringsvorming mogelijk zou zijn. De regeering heeft verschillende mili taire maatregelen genomen ter verzeke ring van ’s lands veiligheid. per wartaal Z.Z5, per week 17 cent, overal waar de bewrging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA b|j onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef foterc 2745. Postrekening 48400. trekken, wanneer Franco hen zal wegzen den.” Uit Burgos wordt volgens Havas aan de Deutsche Allgemeine .Zeitung gemeld, dat de plechtige marsch, die het einde van den burgeroorlog zal vieren, op 2 Mei zal worden gehouden in Madrid voor generaal Franco Voor in werkelijken dienst zijnde dienstplichtigen. i Het Staatsblad no. 385 bevat een be sluit van 12 Ajjril 1939, houdende aan- BINNENLANp. De onder de wapenen geroepen militairen zullen niet aan de verkiezingen kunnen deel nemen. Een geldige reden. Ons bereikte de vraag, gesteld door een belangstellend lezer, hoe het nu moet gaan met den stemplicht van hen, I die de laatste dagen in verband met den internationalen toestand in militairen dienst zijn geroepen. Zullen zij van hun militaire standplaatsen weer aar de plaats hunner inwoning moeten komen ten einde hun stemplicht uit te oefenen, kunnen zij stemmen in de gemeente, waarin zij zijn gelegerd, of welke andere oplossing geeft daarvoor de Kieswet aan zoo werd, ons gevraagd. In antwoord op die vraag kan het vol gende worden medegedeeld: Volgens artikel 4 van de Kieswet kan de Kroon de uitoefening van het kles- tweeden luitenant (luitenant ter zee der 3e klasseren de met hen in rang gelijk gestelden, van: a. briefkaarten, met uitzondering van die, welke berichten omtrent handels- zaken of bestellingen of aanbiedingen van handels- of fabrieksgoederen bevat ten; b. nieuwsbladen en bijvoegsels, welke voldoen aan de in artikel 1 van de post- wet voor deze stukken gegeven om schrijving, niet zwaarder dan 100 gram. Bezoek van Koning Carol aan Prins Paul. Volgens kringen uit de omgeving van het hof zal koning Carol over enkele dagen een bezoek brengen aan prins Paul van Joego slavië. ;Zij zullen den internationalen toestand itgaande van de (IDDENSTANDS- Geen Tsjechische dienstboden, naar Nederland. Naar wij vernemen,is» het thans wel zoo goed als zeker, dat.in verband met de gewijzigde politieke omstandigheden Tsjechoslowakije het plan van het van Sociale Zaken, om eenige honderden Tsjechische dienst’ boden naar Nederland te transporteercn, geen voortgang zal kunnen vinden. De mogelijkheid blijft echter open, dat en met deelneming van alle Spaansche strijdkrachten, 'd.w.z. 500.000 manschappen en 700 vliegtuigen. De Italiaansche troepen, welker hoofdkwartier te Alicante is geves tigd, en de Duitsche vrijwilligers zullen aan het défilé deelnemen. Spanje uit den Volkenbond? Volgens berichten uit Italiaansche bron zal Spanje zich binnenkort uit den Volken bond terugtrekken, aldus luidt een bericht van Havas uit Rome. In een telegram, dat uit Parijs gedateerd wordt, schrift de Gior- nale d’Italia: „Het bericht is nog niet ge publiceerd, doch wy meenen het hier te kunnen geven: Spanje zal zich binnenkort uit den Volkenbond terugtrekken, hetgeen nog betdh de gevoelens en richtlenen van het nationale Spanje zal verduidelijken’’. Koning Leopold geeft richtlijnen aan. spreekt vanzelf, zoo vernamen wij, dat militaire dienst als een geldige reden van afwezig blijven bij de stembus wordt beschouwd. De praktijk zal de volgende week dus wel zoo zijn, dat zij, die in militairen dienst zijn opgeroepen, niet zullen deel nemen aan de verkiezingen. 60BDSCHE «HJRANT. heid naar ons land zullen komen, doch dit zal, tot sporadische gevallen beperkt blijven. pen vlug, zijn beslist dure buitenlandsche iet aan verslaafd en uur. Niet te verwis- - en zenuwmiddeltjes slag veroorzaken. U ud bent, daar indien >ldoen zoo geven .wü n bij apothekers en vraagt hen het voor 5 ct. Monster 10 ct. DK - AMSTERDAM. nog wel twee jaren verstreken, tot er behoorlijke industriehaven aangelegd zijn. Op de Karabük-overeenkomst volgde het beroemde politieke 16-millioencrediet in En- gelsche ponden, waarmede' Engeland den Met dit crediet denkt Er., havens (Istanboel, Eregli aan t 1 leven te van oorlogsschepen en wapens te voorzien. Bovendien zal Engeland by de vernieuwing van de Turksche koopvaardijvloot helpen. Engeland stelt dus alles in het werk om in Turkye niet slechts een politieken, maar ook een economischen invloed te kry'gen. Daarby is een bijna historische vijandschap in den- loop van drie jaren met wéderzydsch goedvinden ten grave gedragen. Bedacht moet hierbij worden, dat het Turkye van 1939 niet meer de onmachtige speelbal der groote mogendheden van vóór en onmiddel lijk na den oorlog is. Na de overwinning op de Grieken, die door de Engelschen ge steund werden, is er in Klein-Azië veel ver anderd en Ankara is op het oogenblik de hoofdstad van een land, welks vriendschap de groote mogendheden gaarne bezitten. Turkije wenscht boven, alles het behoud van den vrede, dien het, aan het begin van zyn cultureel en economisch vernieuwings programma staand, zoozeer noodig heeft, dat het zich met alle mogelyke middelen tegen een kans op oorlog verzetten wil. Ankara is derhalve ook angstig zich met bindende overeenkomsten in te laten. Het weet natuurlijk, dat Engeland ten slotte hoopt, Turkye als militair bondgenoot in een eventueelen stryd in de Middellandsche Zee aan zyn zyde te krijgen. Maar hoewel het van de voordeelen van een dergelyk bondgenootschap onder bepaalde omstandig heden overtuigd is, acht het ’t toch enigs zins gevaarlijk op de zaken vooruit te loo- pen en andere mogendheden onnoodig voor het hoofd te stooten. De Turksche aarzeling is ook een gevolg van de tweede omstandigheid, waarop wij zoo juist doelden: het deelnemen van An kara aan de door Londen gewenschte com binatie zou Turkye in tegenstelling brengen tot zyn „besten klant”, Duitschland. Duitschland betrekt in een verrekingsver- k er, dat beide partijen wel schijnt te be vredigen, meer dan de helft van den Turk- schen uitvoer. De handelsomzet met Enge land maakt nog geen 10 procent van dep Duitsch-Turkschen handelsomzet uit. Daar aan kunnen de credieten van Engeland voorloopig niet veel veranderen. Turkye moet verkoopen, wat zyn bodem voortbrengt en Engeland is daar nu een maal niet de natuurlijke afnemer 5&an. Slechts wanneer Turkye zich dan ook on- middellyk bedreigd voelt, zal het op de 'En- gelsche voorstellen ingaan. INLIJVING TOT GEWOON DIENSTPLICHTIGE. Herhalingsoefeningen wielrijders echter uitgesteld. De Regeeringspersdienst meldt: De inlijving van de’tot gewoon dienst plichtige bestemde personen, alsmede de opkomst van dienstplichtigen voor, eerste oefening en herhalingsoefeningen, gaat op de gewone wijze door, althans voor zoover de dienstplichtigen zich niet reeds wegens de buitengewone oproeping in werkelijken dienst bevinden. De opkomst, van de ploeg dienstplich tigen die op Ö0 April 1939 (de onder-offi- cieren op 13 April 1939) ^bij de wielrijders voor herhalingsoefeningen moeten op komen, wordt echter tot een nadere da tum uitgesteld. Engelsch-Turkschen handel wil bevorderen, t Engeland Turksche o.i en .Trapezunt) te leggen, Verdere industrieën in het ‘-s roepen en de Turksche weermacht Hedenmorgen is in een bijeenkomst van het kabinet de definitieve goedkeuring ge hecht aan de verklaring, die Chamberlain in het Lagerhuis zal afleggen. Het optreden van Italië in Albanië heeft de clausules van het Britsch-Italiaansche accqjord naar voren gebracht, waarin Italië verklaarde, dat het geen wijziging wenschte in den status quo in de Middellandsche Zee. Men kan daarom verwachten, dat de pre mier de aandacht van het lagerhuis op dit gedeelte van het accoord zal vestigen en duidelijk zal maken, welke de houding de»- regeering is en haar opvattingen ten aan zien van de handhaving van het behoud van den status quo in de Middellandsche zee in de toekomst. Een tweede factor in de Middellandsche Zee, die, naar men gelooft, door Chamber- lain behandeld zal worden, is de terugtrek king van de Italiaansche vrijwilligers uit Spanje. In dit’verband is korteling zeer veel aandacht gewyd aan de belofte van Musso lini, dat hy zijn troepen zou A’ugtrekken uit Spanje zoodra de burgeroorlog geëin digd was. Zoowel in Downingstreet 10 als in het Fo reign office is heden- een stroom van be zoekers geweest. Churchill, Attlee, Halifax, Chatfield en andere ministers en hoogge plaatste ambtenaren 'ionfereerden met Chamberlain. In het Foreign office werden ontvangen de Fransche, Poolsche en Turk sche ambassadeurs, de Hongaarsche en Grieksche ministers. De hooge commissa rissen der dominions confereerden ynet Ins- kip in het departement voor de Dominions. Ook de Amerikaansche zaakgelastigde heeft een bezoek gebracht aan het foreign office. Omtrent de vergadering van den minis terraad te Parijs wordt de grootste geheim houding in acht genomen, niet alleen om trent de militaire maatregelen waarover ge sproken is, doch ook omtrent de buitenland sche politiek, vermoedelijk omdat Dailadier vandaag zyn uiteenzetting zal geven. Na het verlaten van het ministerie van oorlog, waar de vergadering werd gehou den, zeide de minister-president tot de pers dat de rede n^et per radio zal worden uit gezonden, de verklaring zal slechts kort zijn en de houding van Frankrijk jegens de bui tenlandsche problemen uiteenzetten. De mi nister-president voegde hieraan toe, dat de verklaring aan de Britsche regeering zal worden bekend gemaakt, alvorens zij aan de pers zal worden medegedeeld. De Fransche regeering heeft verder be sloten de regeeringen van Roemenië en Bra zilië het agrement voor nieuwe diploma tieke vertegenwoordigers te verzoeken. Het schijnt, dat de vroegere Fransche ambas sadeur te Barcelona, Jules Henry, benoemd zal worden tot Fransch ambassadeur te Rio de Janeiro, terwy’l de huidige Fransche ge zant te Boekarest, Thierry, tot ambassadeur zal worden bevorderd. gngeland verdubbelt na de bezetting van Albanië door de Italianen zijn pogingen om behalve Polen ook andere staten in een onder Londen’s leiding staand defensief blok te betrekken. De aandacht concentreert zich daarby in de eerste plaats op de Bal- kanlanden en Turkije. Het nauwer aanhalen van de banden tusschen Engeland en Tur kije dateert niet eerst van gisteren; het be gon, toen Italië jich opmaakte Abessinië in bezit te nemen. Engeland’s eerste daartoe uitgestuurde „agent” was koning Eduard V1H, die gedurende zyn bekende Middel landsche Zee-tocht ook Istanboel bezocht, waar hij door den thans gestorven Kemal Ataturk hartelyk ontvangen werd. Turkije nam daarop deel aan het door Engeland gewendchte blok der Middelland sche Zaestaten tegen Italië en tevens aan de santies. Later stelde het, toen de Spaan- sche^oorlog maritieme gevolgen in de ge- heele Middellandsche Zee had, aan de Brit sche contrölevloot de Baai van Tsjesjme ter beschikking, in welke baai de Britsche oor logsschepen overigens ook op 'het oogenblik nog brandstoffen kunnen innemen, hoewel er van de overeenkomst van Nyon natuur lijk geen sprake meer is. De nieuwe Engelsch-Turksche vriend schap werd voorloopig economisch geba seerd op een industrie-opdracht. Engeland verschafte Turkije zijn eerste hoogoven en staalfabriek ('Karabük), die in dezen zomer in bedrijf zal worden gesteld. Er zyn wel is waar nog eenige onvolmaaktheden: in de eerste plaats is de Turksche ertsproductie nog niet in staat, deze militair-economisch belangrijke onderneming te spijzen. De ert sen moeten uit het buitenland ingevoerd worden. Dit moet natuurlijk langs de zee wegen plaats hebben. Daartoe staat echter nog geen moderne haven ter beschikking. Het Turksche kustland aan de Zwarte Zee, het eenige dat daarvoor in aanmerking komt, heeft slechts open reeden. Er zullen er een 1 zal kroon echter van deze bevoegdheid nog nimmer gebruik gemaakt, ook niet bij de verkiezingen in het ja ar 1918, toen onze gfheele weermacht gemobiliseerd was. En hét laat zich ook niet aanzien, dat ditmaal de Kroon een desbetreffend Koninklijk Besluit zal doen uttgaan, Ook zal er geen sprake van zijn, dat de militaire overheid de dienstplichtigen, die onder de wapenen zijn geroepen, zal veroorloven naar hunne haardsteden j terug te keeren, om hun stemplicht uit te.oefenen. j Zoo zal dus waarschijnlijk de volgende meldt Havas, dat het de taak van Franco j week, als de verkiezingen voor de Pro- vanaf ƒ33.— w 35. ,„37.50 38.— 38.50 „39.50 „56.50 en andere merken enz. in. lar Uw eigendom. .LAGE. is te beslissen over het oogenblik, waarop die troepen gerepatrieerd zullen kunnen 1 worden. Hét blad wyst er op, dat de in Spanje zullen verschijnen. Daarbij dfont te wor- gebleven Italiaansche vrijwilligers „werke- I den opgemerkt, dat de praktijken zulke lijk weinig talrijk zyn en voegt hieraan gevallen steeds zoo is geweest, dat hut toe: „Er moet aan herinnerd worden, dat vertoeven in „militairen dienst op den ten oozichte va„ hun vertrek uit Snanie de dag der verkiezingen beschouwd is als een geldige reden voor het niet nakomen van den stemplicht. I Artikel 149 van de Kieswet bepaalt na- in Tsjechoslc melijk, dat de kiezer, die verzuimt pijn Département ten opzichte van hun vertrek uit Spanje de Duce, in een openbaar document een noot in de Informazione jx Diplomatica het aan Franco heeft overgelaten te bealiaaen. aab ae uj(j De Italiaansche legioensoldaten zullen ver- verpUchting na te komen, een uitnoo- v „i diging varA den burgemeester van de I plaats zijner inwoning ontvangt om zich te verantwoorden ter zake van zijn ver- ---r zuim. Indien de burgemeester oordeelt, enkele van die meisjes op eigen gelegen- dat voor het niet-verschijnen een gel dige reden is aangevoerd, wordt aan de zaak geen verder gevolg gegevtn. En Het recht van militairen bij de zee- en land- I macht in werkelijken dienst voor het (Jedeeltelijke vrijgfelling van porto, geheele Rijk of voor een bepaald gedeel- Vn~ i- .HnA te schorsen, zoolang de dienstplichtigen krachtens artikel 187 van de Grondwee --- J - sluit van 12 April 1939, houdende aan- I wijzing van de stukken, welke fflider ge- Voor zoover ons bekend is, heeft de not van vrijstelling van port kunnen ---worden verzonden. Hierbij Is bepaald, dat met ingang van 12 April 1939, tot nadere beschikking, vrijstelling van port wordt verleend voor de verzending, dooi- en aan in werkelij ken dienst zijnde vrijwillig dienenden en I dienstplichtigen, beneden den rang van ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 1—5 regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prtfs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN; 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van aoliede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingex bij contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsr^mte. De Koning heeft mij, tijdens de con ferentie de opdracht verstrekt, de regee ring te formeereai. Ik koester echter niet het plan hiertoe oogenblikkelljk over te gaan; ik zal mij namelijk voorloopig verstaan met een kleine groep vooraanstaande personen uit verschillende politieke groepeerlngen voor de opstelling van het programma. Wanneer mijn voorstellen gunstig wor den ontvangen, zal deze voorloopige.toe stand. niet van langen duur zijn, en in ieder geval Vrijdag eindigen. Zaterdag kan Ik mij dan bezig gaan houden met de uitnoodigingen om zitting te nemen in de regeering. Het is< duidelijk dat wij er ons nu op moeten toeleggen om zon- der verwijl tot een gunstig einde te ko men.” Belga meldt nog dat Pierlot heden middag geconfereerd heeft met generaal Denis, den minister van Defensie. Tot dusverre was de heer Pierlot, naar men weet, slechts belast met de tapk, Nu, na de verkiezingen op 2 April j.l., 1 na te gaan, op welken grondslag een het ontslag van het Belgische kabinet, dat tot dien tijd door Koning Leopold was opgeschort, een feit was geworden, heeft de Koning op het paleis te Laeken een conferentie belegd van vooraaiv- staande leden der drie groote partijen, waaronder minister Spaak en burge meester Max, benevens vele andere mi nisters. Pierlot heeft na afloop van de confe rentie tegenover de pers de volgende ver klaring afgelegd: „De Koning heeft aan de aanwezigen bepaalde beginselen, die - ----- de basis voor het programma van de toe- bespreken, met name de positie van de Bal- komstlge regeering moeten vormen, voor T*“ gelegd. I Constitueerende vergadering te Tirana besluit top een personeele unie met Italië. Groote fascistische raad bjjeeingelroepen. De constitueerende vergadering van Albanië te Tirana heeft eenstemmig een motie aangenomen, waarin het volgende *ordt gezegd "Het bestaande bewind wordt afge schaft en de daarop berustende grond wet ingetrokken. De vergadering be noemt een regeering, die de beschikking neeft over volmachten. Zij verklaart, dat ane Albaneezen erkentelijk zijn voor het opbouwende werk van den duce en van net fascistische Italië ten behoeve van je ontwikkeling en het welzijn van Al- an.‘ë en besluit het leven en lot van Albanië nauwer te binden aan leven en van het fascistische Italië door ban- ^n van de grootste solidariteit. Tus- nen de twee landen zullen in dezen 8 est, „van solidariteit overeenkomsten worden gèsloten. tniv! constitueerende vergadering ver- van h^en eensScz^nclcn hernieuwingswll nii?*? Albaneesche volk en besluit als Alh r Pand daarvoor de kroon van unu iu den vorm van 6611 personeele u aan te bieden atm Victor Emanuel, sinia g van Italië en keizer van Abes- voor hem en zijn koninklijke af- ttammellngen. stóH V€rgaderlng heeft verder de samen bindt8 Van het nleuwe Albaneesch ka- hari V00r welka vorming zij opdracht mim8f8even aan Verlacl, die premier en unster van onderwijs is, goedgekeurd." De leden van het nieuwe kabinet zijn onmiddellijk na de vergadering in het I Italiaansche gezantschapsgebouw ont- vangen door den Itallaanschen minister van buitenlandsche zaken Ciano Deze verschaen daarna op het balcon en noo- digde het publiek uit den koning-keizer cn den duce te huldigen. Naar aanleiding van het besluit afr constitueerende Albaneesche vergadering is te Rome de groote fascistische raad' bijeengeroepen voor Donderdag 22 uur, do ministerraad voor Vrijdag 10 uur, de Kamer varf fasces en corporaties voor Zaterdag 16 uur en de Senaat voor Za terdag 18 uur. Mussolini heeft bepaald, dat ter vie ring van de unie tusschen Italië en Al* banlë Zondag 16 April van zonsopkomst tot zonsondergang de vlaggen van belde landen moeten worden uitgestoken. Te Tirana is het eerste detachement vrijwillige militie voor de nationale vei ligheid gevormd. Het bestaat uit Itali aansche kolonisten en leden der fasces. Uit Skoetarl wordt gemelti, dat een autokolonne van de eerste Italiaansche legerafdeeling, welke in Albanië opereert, te Kopliku aan de grens van Joegoslavië is aangekomen Het Albaneesche gezantschap te Parijs heeft het ministerie van bultenlahdschc zaken te Tirana het volgende telegram gezonden Het Albanetsche gezantschap te Parijs dat de Koninklijke regeering vatte het vrije en onafhankelijke Albanië '‘-ver tegenwoordigt, zal zijn taak als tot dus ver blijven vervullen ën weigert het door den overweldiger gevormde comité te er kennen. Musschini heeft gisteren generaal Gam bara, den commandant der Italiaansche vrij willigers in Spanje ontvangen. Gambara bracht verslag uit ov®r vraagstukken be- treff<nde de repatrieering en den datum van repatrieering der Italianen. In antwoord op zekere commentaren in, de Engelsche en Fransche pers betreffende het vraagstuk der Italiaansche leigonaris- sen in Spanje, verklaart de Telegrafo, aldus ivx-lzlF Uouoo riof- Vipf. tanlr van Franno I weeK, ais ae verKiezmgen vuui uc nu- vlnclale Staten worden gehouden, de toestand aldus zijn, dat de onder de wa- I penen geroepenen niet aan de stembus 1 „r.wzi'HHnan rionrhii rittant tn wnr-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1