F 1 ET ïjWO r thandel Al NIEUWS-JEN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Vrijdag 14 April 1939 78e Jaargang bergambacht, "I^RTKENWÖÜDE, BODEGRAVEN, nieuwerkerk, ouderkerk, oudewater, reeuwuk, schoonhoven, stolwijk .1 OOP 3750 IARANTIE AAN ROEMENIE. ft 188. i W rj de^ den Mid Het Italiaansche koningshuis wenscht den vrede, maar is het in vele opzichten met de politiek van den Duce eens. KKr *-* W-1 p i" M 1 lpgeel i\ jteim I lc’ naive Zon- erf Feestdagen LI- No. 20007 KONING VICTOR EMANUEL’s INVLOED OP MUSSOLINI. BRITSCH-FRANSCH GRIEKENLAND Openbare meenirig geschat door nieuw vertoon van gtWfclcL Een slag in de lucht, Roemenië verheugd en verrast. 1 Dit blad verschijnt dagelijks, m lv*n I t verf iwe OEGSfGEISl hal t*i 139 I wereld onderhoudt hij een drukke corres- museum geldt zij als de beste verzameling TELEFOON 3311' Icavaleade'' STALLING PGHTON COOPER fl IK EN GLAS *1 NOTEN ,wvzMggir| cmek< Iritsche (25, per |t per k De waag, •ze film is ingelukken ■nsceneerd pgenomen CHTING. PMANDEN. cuiTeerende prijzen AMI’BI I I 5 2313 l 634» I 6706 7630 I 0716 13736 I 14600 16767 i 10386 30803 14610; JtJ|iaansöh4 yitéSven voor èn eWz. slecht1 behttrd waren! ■lee^chp regëdjripg, dat Konij Jlk Jverried, terwijl voorts wande hielde^ <|a|! |de hulp i er naaffifverii i Koni A Zoffs ff a vjjffel ovw bgstégn pdelyser^ullflii m&i tusschen K»n 'jgedttV il ten iaan genr «•sell )e <J 1 is 1 ens te r vertoon ,T.. |d. '1 -recht of ten liga rh^imatlèk, mijn van het feit, dat alle verstandige in hem den eenigen rem zien, die den Duce en zijn paladijnen wellicht nog van over ijlde avonturen kan terughouden. Er is in den laatsten tijd in het buitenland dikwijls gesproken over bepaalde meeningsverschil- len tusschen iMussolini en zijn vorst. Tegen over dergeljjke geruchten moet men echter de grootst mogelijke voorzichtigheid in acht nemen. Het koningshuis van Savoye wenscht wel is waar den vrede, maar ten slotte keurt it|aart I ^-he Z k nambk aan de m verhfitidintf/ Qhaifftj aankondiging van.tj toren waren gekomen, en de steden had den overrompeld. „Wat moesten we doen”, klaagde weer een ander, „nle- hand zei ons hoe het moest... Men heeft ons in den steek gelaten. Geen orders, geen wapenen, geen levensmiddelen en een Koning die er vandoor ging...” Te Durazzo kwamen ze per motorrijwiel rechtstreeks van hun schepen op de kade. Toen trad een der soldaten naar voren, haalde de schouders op en maande tot zwijgen met een haast vaderlijk gebaar: „Ik ben kolonel Basi Tsanas, comman- ir week 17 cent, overal waar de kwataal 3.15.1 aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA de postkantooren. 1 1 uur. Administratie en Redactie TelefJ soonlyk kent. Koning Victor Emanuel is ondanks zijn bijna zeventig jaren nog steeds een elastische en jeugdige verschyning. b Itaïïadn- të troepen Iwd. iwoor een iedtr, wat ook zyn geloof moge1 zijn, Öhnsteli k of Mohammedaansch, móet het duidelyk zyn, dat een machtige natie haar eigen wil heeft opgelegd aan een klein en betrekkelyk weerloos land door «en -indruk wekkend vertoon van gewapende macht. Wy in dit land hebben ons één ding af te vragen: In hoeverre ztfn de gebeurtenis sen in Albanië in overeenstemming met het Britsch-MaHiaansche verdrag van 16 April 1938? Chamberlain bracht de voorgeschiedenis van deze overeenkomst in herinnering en zeide: „Het optreden der Italianen in Alba nië is zoo ver verwyderd van een „bydrage tot de algemeene zaak van vrede en veilig heid”, dat het onvermydelyk de oorzaak van verdere onbehagelijkheid en van toene ming der internationale spanning moet z^n.” Ten aanzien van den status quo in de Middellandsche Zee, zeide Chamberlain, dat Lord Perth te Rome en Lord Halifax te Londen hebben duidelijk gemaakt, dat de situatie het geheele vraagstuk van hand having van den status quo, wélke een zoo belangrijk element van de overeenkomst is, in acuten vorm zou kunnen naar voren brengen. De Adriatische Zee is zeker een deel van de Middellandsche Zee en de Ita liaansche regeering kan niet beweren, dat wy daarby niet betrokken zyn. 'Een gevoel van onbehaaglijkheid en on gerustheid heerscht niet alleen in het aan grenzende gebied, maar ook in andere lan den, die door de Middellandsche Zee be- spoeld worden of in het Baikanschiereiland liggen. Ik wil het Huis niet lastig vallen met uitvoerige bijzonderheden, maar een be wijs van dit feit geven. Toen Crolla, de Ita liaansche zaakgelastigde op 11 April een bezoek bracht aan Halifax, deelde hy den minister mede, dat de aangrenzende landen, Griekenland en Zuid-Slavië volkomen rustig waren. Later ty’dens dit onderhoud deelde Hali fax hem mede, dat de Britsche regeering niet voornemens was Korfoe te bezetten, doch het een zeer ernstige zaak zou ach ten, wanneer een andere mogendheid dit zou doen. (Toejuichingen). In den ochtend van den Paaschzondag vernamen wy van onzen gezant te Athene, dat de Grieksche regeering een inlichting had gekregen, volgens welke Italië van plan was Korfoe spoedig te bezetten. Dit bericht werd bevestigd door den Griekschen gezant te Londen. De minister van Buiten- tiülIlSUlE COIRAXT zulldri hebbed vhn dit Huls, dit lapd gehele1 B^itschÜ rijk. 1 Gjelen Wijziging in status quo van Middellange Zee en Balkan. De Fransche regeering heeft eveneens de bes(lqiten bekend gemaakt welke de minis- torrjaud genomen heeft. Dal|dier heeft hier van mededeeling 'gedaan aan de pers en hierby de ‘volgende verklaring afgelegd: Wanneer een actie doeltreffend wiü zijn, behoeft zij met te worden begeleid door re devoeringen of bedreigingen. Wy hebben militaire maatregelen genomen, die een waarborg bieden tegen iedere verrassing haar standpunt. „Daarom aldus, Chamberlain maakt zy gebruik' van de gelegenheid om te zeggen, dat de Britsche regeering er het grootste belang aa!n hecht, dat vermeden wordt om door geweld ol’ door bedreiging met geweld de status quo in, de Mid- dellansche Zee en op het Balkan- schiereiland te verstoren. By gevolg is zy tot het besluit gékomen, dat in geval eenigerlei actie v^ordt onderno men, die duidelyk de onafhankelijk heid van Griekenland of Roemenië zou bedreigen en waartegen respec tievelijk de Grieksche of Roemeen- sche regeeringen het noodzakelyk zouden achten weerstand te bieden met haar nationale strijdkrachten, de Britsche regeering zich verplicht zou voelen om terstond de Grieksche of Roemeensche regeering allen steun te yerleenen, welke in haar vermogen ligt. (Toejuichingen). De Koning aanvaardt de kroon van Albanië. Maar Ciano is het hoofd. j^oning Vidor Emanuel van Italië heeft de kroon van Albanië aanvaard. Albanië heeft als staatsvorm een soort j personeeie unie met Italië gekozen, waar door dus „de volle onafhankelijkheid van het land wordt gewaarborgd”, gelijk men in dergedyke gevallen zegt. Een dergelyké staatsvorm heeft bestaan tusschen Enge land en Hannover, Nederland en Luxem burg, Noorwegen en Io_. blyï't zyn eigen diplomatieke vertegenwoor digers houden. Daar er geen afzonderlijk ministerie van oorlog meer is, heeft het dus met Italië één leger en dat is de hoofdzaak. Als „hoofd van Albanië” is aangewezen graaf Ciano. het de politiek van den Duce toch in zeer vele opzichten goed. Kroonprins Humberto is de eenige, die er ook in het openbaar niet voor teruggedeinsd is, critiek op het regime uit te oefenen, maar zelfs hy is be reid de buitenlandsche politiek van den Duce trouw te blijven, zoolang niet geble- 1 ken is, dat deze op foutieve overwegingen berust. De invloed van den koning op den 'Duce is anderzyds geenszins gering. Men zegt van Mussolini, dat de diepe ernst en de I hooge cultuur van den koning, dien ihy zelf Hongarye. Albanië l Hl I -4— In «in «efleelte’ Li onze vorige óp- H oit£en VMr ^.h„ i huig Kopden wy de hooiazakenJjIj1 van Cnanibetlami !met zooveel sp^ui- Iffi mg tegemoet geaiene rede'ópnemen. MM 4 hem iberit^i ritsche lenkfi ^len\h' ndded^ van de grens 'vap Frankryk en zyn ryk. Terzelfder tijd en met dezelfde methoden hebben wij de npodzakelijke diplomatieke actie voor de ihandjiaving van den vrede door versteviging d^r solidariteit, welke een eenheid moet vorihen tegenover het ge meenschappelijk J gevaar voor alle landen, die vastbesloten zyn hun vrijheid te behou den, voorgezet. Wij' blyye« in voortdurend contact met de regeeringen van Engeland, de Vereenigde Staten, Rusland, Polen en den Balkanbond. Ons doel is die noodzake lijke sariienwerking te organiseereiji tlusschen alle paties die er niet aan denkfen om de vitale belangen van eenig vol'jc, welk het iok z'y, te bedreigen, die geen enkel loyaal onderhoek der huidige probl,enfen afwyzen, en d-fe biedelk zegt Duitschland. Italië: Overbodige garantie. In Berlijnsche poptieke kringen tracht men de beteekenls van de verklaring van Chamberlain en Daladler te verkleinen. Men stelt de door Frankrijk en Engeland aan Griekenland en Roemenië verstrekte garantie als een slag in de lucht, omdat, zoo zegt men, deze gebaren op geen en kele werkelijke bedreiging van de zijde der autoritaire staten tegen de onafhan kelijkheid van Roemenië en Griekenland correspondeeren. Te Berlijn blijft het consigne „zich niet van de kalmte der sterke volken laten afbrengen”. Men zegt, dat officieele kringen de verklarin gen zorgvuldig willen bestudeeren, alvo rens zij zich formeel uitspreken. De Italiaansche reactie op de verkla ringen van Chamberlain en Daladier schijnt niet zeer gunstig te zijn, hoewel men zich in regeeringskringen nog uiterst gereserveerd toont. Te Rome is men van meenlng, dat de Italiaansche verzekeringen, welke Griekenland spon taan gegeven zijn, een garantie over bodig maakten, een garantie, waarin men bovendien een voortzetting' van een politiek tot omsingeling der spilmogend- heden wil zien. Men uit verder de mee- ning, dat de garantie aan Roemenië een ontspanning tusschen Boedapest en Boe karest niet zal vergemakkelijken, door dat zij Roemenië slechts minder welwil lende tegenover de verlangens van Hon garije kan maken. Kortom, fascistische kringen zijn van oordeel, dat de verkla ringen van heden een moeilijker situatie scheppen op den Balkan, waar zones van spanning bestaan. De „Lavoro Fascista” schrijft boven het korte verslag van de Lagerhuisvergade- ring: „Chamberlain biedt Roemenië en Griekenland een ongevraagde garantie aan”. het - -3 van Koning Zogjdoor het feit, dat iholen, we* >or de Al ft Zog jyn Italianen in hun re- was dóór me elemöi}- rihn^deri fewfed teM>r- >a’s ^anWesdwr. kifti litfstMIn, daïWeze 'kaken ifn w*nlen zyJjhans i Kan twhf^Ogeko^terd njden vamUdeff1aflB#meeii< jge- <|ie de ^italiaansche B®zettiij| te (jn roepei. 1 omtrent bnderdrukjtinj kndf ing, door de vroegere [Cirii j otntreAt gevaar vóór e gq'c stdrift voor de Italiaahi landsche Zaken heeft denzelfden dag den Italiaanschen zaakgelastigde van dit be- 1 richt mededeeling gedaan, waarop de zaak gelastigde zeide zonder aarzelen te kunnen verklaren, dat het bericht onmogelyk juist kon zyn. Hy gaf op eigen v- de verzekering, dat dit niet de politiek van zyn regeering was. Halifax verklaarde daarop, dat hy over deze verzekering- noodzakelijkerwijze geen enkel misverstand tusschen beide regeeringen ten aanzien van dit punt mocht bestaan. De Grieksche ge zant werd van den inhoud van dit gesprek in kennis gesteld en op den avond van den zelfden dag heeft de Itailiaansche zaakge lastigde een nieuwe boodschap van Musso lini overgebracht en opnieuw de verzekering gegeven, dat Italië voornemens was de tnichen, die er ioo voer ien hun levensvreugd* ilj rheumatiiche pyn n ze een Witte Kruk l ol cachet... Dit opgewektheid In plaata depreule! Witte Kruk en geen énkele tched». wenachte nevenwerking der 5 ct. Per dooi van tabletten cocheti ‘oker van 24 tabletten IJgbaar bij Apotheken HOE DE ALBANEEZEN ZICH MOESTEN VERDEDIGEN. Geen wapenen, geen munitie. Een medewerker van het Parijsche „Journal”, Jacques Perret, heeft een tocht door Albanië gemaakt. Zijn indruk van het land is: verlatenheid, onher bergzaamheid. Overal langs de wegen stuitte hij op groepjes terugtrekkende Albaneesche soldaten, vermoeid en aan hun lot overgelaten. Met behulp van een Joegoslavischen tolk vermocht hij een paai- woorden te wisselen met een 9-tal strijders. „Onze Koning had ons bevel gegeven op de Italianen te schieten, zoo- dra ze een voet op onzen bodem zouden zetten, maar we hadden geen munitie”, zei er een. Een ander verklaarde dat de ring meënde,Üat de pliclFffiiadfei I geen twijfel te laten, ®y wie ook’?wei 7 k met tw jfel en argwaan besèhtfawd. Het nieuws van de Engelsche garantie aan Roemenië kwam in Boekarest voor het publiek geheel onverwacht. In de stad werden aan alle kanten vreugde- betuiglngen gehoord, toen het nieuws zich verbreidde. Het bericht was des te verrassender, omdat de stemming des mor^ms zeer pessimistisch Waé. Men ver wachtte wel, dat Engeland garanties zou geven, maar meende, dat Roemenië daar van uitgesloten zou blijven. Vroeg in den avond werd ook in offi cieele kringen uiting gegeven aan de vreugde over de garantie, terwijl men gespannen uitzag naar den volledigen tekst van Chamberlain’s verklaring. De Engelsche economische delegatie, zoo zeide men, die binnenkort naar Boekarest zal komen, zal thans onder de gunstige auspiciën arriveeren en kan op een hartelijke ontvangst rekenen. Het bezoek van Gafenqu aan Berlijn zal nu waarschijnlijk niet verlengd wor den. itfver !t her Rijten i De Frans^H^regeering hecht er het groot ste belang aan, iedere wyziging té voorko- Inpn, die opgelegd wordt door gfeweld of door bedreiging met geweld, in den status ^•io in de Middellandsche ^Zee en op het Bplkan schiereiland. Rekening (houdende met dé bijzqndere ongerustheid dfe de ge beurtenissen dezer laatste weken hebben doen ontstaan, heeft de Fransche regeering i bijgevolg aan Roemenië en Grienkenland de j bijzondere verzekerihg gegeven, dat, inge val een actie zou worden ondernomen welke duidelijk de onafhankelykheid van Roeme nië of Griekenland zou bedreigen, en waar tegen de Roemeensche of de Grieksche re geering het in haar vitaal belang zou ach ten verzet te bieden met haar nationale strijdkrachten, de Fransche regeering zich gebonden zal achten haar onmiddellyk al len bijstand die in haar vermogen is te ver- leenen. Chamberlain vervolgde: „Wy doen mede deeling van deze verklaring aan de recht streeks betrokken regeeringen en aan de andere. Ik verneem, dat de Fransche regee ring een gelijkluidende verklaring dezen nuddag aflegt. De regeeringen der Domi nions worden voortdurend op de hoogte ge houden van alle ontwikkelingen. Wat mij betreft, niets van wat gebeurd is, heeft wy ziging gebracht in myn overtuiging dat de politiek der regeering, toen zy een paar jaar geleden het Engels^h-ltaüaansche ac- coord onderteekende, juist was. Ik beken openhartig myn diepe teleurstelling over het optreden der Italiaansche regeering. Ongetwijfeld zullen sommigen zeggen, dat wy thans moeten verklaren, dat het Britsch- Italliaansche accoord als geëindigd moet worden beschouwd, maar ik deel die opvat- lmg zelf niet. Niemand met gevoel voor verantwoordelijkheid kan in deze dagen lichtvaardig iets doen, dat zou leiden tot een verhoogde internationale spanning en ieder zal het verlies van de voordooien be- reuren, die voortvloeien uit internationale overeenkomsten, waartoe men is gekomen overling overleg. Ik geloof daarom dat wijdverbreid verlangen zal zyn om o bepalingen te zien nakomen van de over- komst en uiteraard, met het oog op de jwente gebeurtenissen, kyk ik uit naar de boJaatlso!le regeering voor het pactische ,*1)8, dat .zy dien wensch deelt. Onrust in tal van landen. I ^herlain gaf vervolgens een kort re- wa»h"an-^e ^e^eur*'en^8Heii in Albaiuë, A]|.r zoowel de Italiaansche als de sta J?6®8®11® v‘sie naar voren bracht. Deze ifca/!unten Zo° zeide h¥ verschillen hetr zeer van elkander en voor oonltoigenl)lik zal het verstandig zyn een giiurp6 °Ver ffebenr’tenissen die vooraf- V i” aan d® bezetting op te schorten. rinren de offioie®1 -geïnspireerde verkla- schen1 Italianen en van den Italiaan- werd ,mirdster van buitenlandsche zaken Ken d 6 bezett*n& den Italianen opgedron- k »tighe‘d>r he*- wan^tuur en de weerbar- j land- en zeegrenzen van Griekenland te eey- I bie^ligen. 1 l^ijn rede voortzettende, zeide de premier, 1 najfif aanleiding vjan Korfoe en de geruch- teu^daarover en £oe die ontstaan zyn: „Ik beweér niet, dat ik alles weet. Het feit ech ter, dat zij in omloop gekomen zyn £n in broeden kring geloof hebben' gevopden, il lustreert ctó allgemeepe onbehaaglijkheid, <fte door de 'recente gfebeurtepissén is ge wekt.” Ik verklaar thans, zoo besloot de Minis ter, dat w'ij‘ onze vastberadenheid moeten verstevigen *hiet alleen' om ons sterk te sha ken, ten eindd onszelf te verdedigen, Aar tevens» om oijeen rol te apeleit in het ‘yer- z!yde staap Vhn hen, die s^aan tet<m( een agressie dï die bedreigd ijvprden met •verljes van *hun prijheid eri'^jje bemu weqWtaiid te bieden. 1 IC vertrouw, dat wy in die vastberaden heid en by stappen;<iie wy genomen heBoen eri die wy nog zulljen nemen om|dat in "werking te doen treden, de goedkeuring zullen hebbeh vpn dit Huis, <|it lapd enjhet Bpl tot keizer gemaakt heeft, steeds een groo- ten invloed op hem maken. De Duce brengt vele avonden door in de Villa Savoia, het huis van den koning, en bespré£kt met hem aide politieke problemen. Natuurlijk blyft den vorst desondanks veel vryen tyd over, dien hy- uitsluitend aan zijn liefhebberijen besteed. Hy is een groot muziek vriend en ontvangt in zyn huis het liefst kunstenaars en musici. Het ceremo nieel is daarbij zeer eenvoudig. De gasten van de koninklyke familie mogen in een gewoon colbertcostuum verschynen. De be scheidenheid van Victor Emanuel is in de hoofdstad reeds spreekwoordelyk geworden. Wanneer een eenvoudig gekleed man in de buurt van de Villa Savoia verschijnt, zeg gen de voorbijgangers: „Die is zeker by den koning te eten gevraagd!” De grootste liefhebbery van den monarch is zooals bekend het verzamelen van mun ten. Op dit gebied is de koning een deskun dige van den eersten rang. Met verzame laars en geleerden uit alle deelen van de wereld onderhoudt hij een drukke corres pondentie. Zyn verzameling omvat meer dan 100.000 munten uit de meest verschillende 1 landen en tydperken. Na die in het Britsche zetten, maar we hadden geen munitie”, museum geldt zij als de beste verzameling zei er een. Een ander verklaarde dat de der wereld. De koning werkt sinds jaren Italianen met tanks, vliegtuigen en mo- aan een werk over munt- en penningkunde, toren waren gekomen, en de steden had- waarvan reeds zeven deelen verschenen zyn. Wanneer koning Victor Emanuel zich niet aan dit stokpaardje wijdt, brengt hy zyn tijd het liefst door in de vry'e natuur. Vijf maanden van het jaar verblijft hy met zijn familie in San Rossore in de nabijheid van Pisa. Van zyn buitenplaats af onder neemt hij dikwyls tochtjes naar het eiland Monte Christo in de Tyrrheensohe Zee, dat door Alexandre Dumas beroemd geworden is. Dit rotseiland wordt nog slechts door visschers bewoond, die de koning allen per- ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal bezorging per looper geschiedt. Franco per |Wi Abonnementen worden dagelijks aangenonw bi) onze agenten en loopers, den boekhandels (jnse bureaux zijn dagelijks geopend van M (nterc 2745. Postrekening 48400. £)ikwyla is de vraag gesteld of koning Victor Emanuel een remmenden invloed uitoefent op den Duce. Nu door de huidige politieke ontwikkeling aller oogen op Italië gevestigd zyn en de geheele wereld zich verdiept in gissingen naar Mussolini’s plan nen, hoort men ook weer veel spreken over den persoon van den Italiaanschen koning- keizer. Victor Emanuel HI is, wanneer men van de neutrale mogendheden afziet, de eenige koning van Europa, die nog uit den oorlogstyd overgebleven is. Gelytijdig is hy echter ook de eenige, die 'niet als ko ning ,maar als burger leeft. Hy woont niet in een paleis, maar in een villa en iederen morgen begeeft hy zich in zyn particuliere auto naar zyn bureau, zoo als iedere willekeurige Romeinsche bankier. Helaas heeft hy echter niet zooveel te doen wuuuKmM». jua». 1 a>s d«ze- zÜn minister-president heeft hem verantwoording het meeste werk uit handen genomen. Wan- 1 neer hy desondanks zyn populariteit behou- den heeft, is dit hoofdzakelijk een gevolg van het feit, dat alle verstandige Italianen tevreden was, doch dat er ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 15 regels 1.80, elke regel meer 0.25, Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55. elke rej?el meer 0.80 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den pr(js. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prffs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. 0 Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureaux enlonze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau ztfn ingekomen, tenéipde van opname verzekerd te zjjn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingex by contract tot zeer gereduceerdeii Prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. ns nog een» datfl,’® Agerinuis nanwnspl I' ig eenz^llde fye- A?n agressife aail mEenie als derdbi jMen. In ddk* HtS i mnpniier b^zoh- 3 ’ktua^ie iff het’ Hnett en i met nn zÉidewi^de aankWi«in|{ van jiiffl, VWi steun' teuenl a^esa<wMtn en Koemanie, 'djjt fl|g|S n tsche jtfcee-ij bedreigen, die geen enkel loyaal vastbesloten zyn oöi '■weerstand te aan jedere poging tot overheersching.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1