Vu z>, Lijst 8 VLS, Antl-Revolutionalre Partij C. J. Hoogendijk Regenmantels Deze Courant komt in vele duizenden gezinnen Gegarandeerde oplage 8500 NIEUWS- ,,^’.ADVERTENrlEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN No, 20008 Zaterdag 15 April 1939 78e Jaargang O t ex Geen reden voor onrust. enz. 1 I cftiauwste tJKoóall»n ALBANIË EN ITALIË. Beschouwing van Prof. B. M. Telders over de gebeurtenissen van 1939 in verband met die van 1915. Mr. F. «I. OUD Bahlmann enhuizen. NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, RÈEUWIJK, SCHOONHOVEN’, STOLWIJK, WADDINXVi Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen in Garbadin, M Tweed In zorgvolle en bewogen tijden is de een VEILIG ANKER voor ons land. O STEMT No. 1 van LIJST Goed beschouwd Vrijzinnig Nederland! Stemt Vrijzinnig Democraat) Vooruit naar betere tijden) STEMT: No. 1 van i STADSNIEUWS. worden toegepast. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. Zakenverlof voor militairen kan nog niet worden verleend. Aan het Departement van Defensie is ,ver- Verwachting: Eenige buien, zwaai' be wolkt, later opklarend, iets kouder dan gisteren, matige, tijdelijk krachtige, zuid westelijke tot westelijke wind. Kluis en C. Pille. T. v. d. Akerboom, geb. A. Verbree, 74 jaar n, 88 Jaar. G. v. Dijk, GOUDA beidsbeurs. der arbeidsbemiddeling ten als werkloos inge- jaar op hetzelfde tljd- ,al 56. Dit groote verschil k te wijten zijn aan den an den afgeloopen wto- coude voorjaar. De heer Roos stelde in zijn rede voor op, dat men bij de bevordering van het groote het kleine niet moeten verwaar- loozen. Dit zeide hij speciaal tot de libe ralen, die zoo nationaal voelen, dat zij zelfs een te groote verdraagzaamheid toonen. Er zullen meer strijdlust en meer activiteit moeten komen teneinde de vroegere positie te heroveren, wat de heer Roos alleszins mogelijk acht, omdat een groot deel van ons volk veranderingen in het regeeringspolitiek verlangt en het zijn juist deze verlangens, die in het libe rale programma voorkomen. De groote vraag van het oogenblik is: hoe handhaven wij onze zelfstandigheid? Wanneer het geoorloogd is en wordt ge acht, dat de grootmachten in Europa alles wat klein is onder de voeten wordt geloopen, dan weten wij wat ons te wachten staat. Onze deernis gaat uit naar de veroverde staten, maar onze waakzaamheid moet bij ons zelf zijn. Ons bestaan kan op het spel staan en voor het behoud van onze onafhanke lijkheid en onze zelfstandigheid dient voor alles gemaakt te worden. Dit na tionale probleem op den voorgrond stel lend, moet toch worden gesproken over hetgeen het volksorganisme vraagt. Naast het probleem van de nationale GOUDA, 15 April 1939. /Openbare vergadering van de Liberale Staatsparty. De heer C. G. Roos over; „Op liberaal kompas". De afdeeling Gouda van de Liberale Staatspartij heeft Donderdagavond in „Kunstmin” in verband met de aan staande Statenverkiezing een openbare vergadering gehouden, waarin de heer C. G. Roos, lid van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, heeft gesproken over „Op liberaal kompas”. De voorzitter van de afdeeling Gouda, mr. H. P. C. M. de Wltt Wijnen, sprak een openingswoord, waarin hij zeide in het algemeen den indruk te hebben, dat het publiek voor de Statenverkiezing niet warm loopt en zich zeer kalm en tam gedraagt. De heer De Wltt Wijnen achtte deze houding in dezen tijd van spannin gen monschelijk, doch verkeerd, omdat de verkiezing van groote beteekenis is voor de toekomstige regeeringspolitiek. De huidige politiek kon de voorzitter niet onderschrijven, hij acht een nationale regeering op nationaien grondslag noo- dig. In het bijzonder laten de protes- tantsch christelijke groepen het altijd voorkomen, alsof zij de zuivere nationale politiek voeren, maar juist in deze krin gen is de nationale eenheid zoek, getuige b.v. te Gouda de op versplintering wij zende aanvrage voor een bijzondere school in de Gfaaf Floriswijk, waarvan voorstanders van het bijzonder onder wijs spr. hebben verzekerd, dat de stich ting op dit oogenblik niet noodzakelijk is te achten. Ten slotte bracht de voor zitter hulde aan den heer Roos, voor het werk, dat deze als lid van Gedeputeerde Staten in het bijzonder voor het open baar onderwijs doet. Jaire dienst. il in deze gemeente een gemaakt met de keu- m die zich beschikbaar eld te worden voor gas je hiervoor in aanmer- oeten een zeer scherp .ten. De keuring zal ge- sn heer 8. Wobbes, die ius voor gasspecialist te gevolgd. zelfstandigheid, dient onmiddellijk de aandacht te worden geschonken aan den band tusschen Nederland en mdië. Ook voor onze koloniën is onafhankelijkheid elsch. Het Nedcrlandsche volk zal even zeer alle krachten hebben in te spannen voor het vrije voortbestaan van Indië, dat voor onze positie, onze welvaart en onze Jeugd van groot belang is. Ook het belang van de inlandsche bevolking eischt, dat de band tusschen Nederland en Indië blijft voortbestaan. Deze twee problemen hebben naai' liberaal inzicht niets te maken met par- tijen-tegenstellingen. Het is onbegrijpe lijk, dat de N.S.B. op deze nationale pun ten een standpunt inneemt, dat in strijd is met ons leven en ons bestaan. Dit is het ernstigste verschijnsel van dezen tijd en daartegen kan niet genoeg geprotes teerd en gestreden worden. Indië los van Nederland, beteekent knechting van In dië. Komende tot de aanstaande Staten verkiezing, wees de heer Roos er op„ dat deze verkiezing, als zijnde een politieke verkiezing, vraagstukken van staatsrech- telljken aard tot inzet heeft, vooral, om dat de Staten kiescollege zijn voor de Eerste Kamer. Bovendien wegen de vele belangen van wegen, veren, toezicht op gemeentebesturen, waterschappen en polders, geneeskundige verzorging en subsldieering van landbouw en andere practische vraagstukken, die tot de com petentie van de Staten behooren en alle zaken zijn, die uit den politieken hoek worden bekeken. In dit verband verklaarde de heer Roos zich voor een groote vrijheid voor het particulier initiatief en tegen te groote bemoeiing van de Staten, tegen de uit gebreide overheidsbemoeiing, die zoo ge makkelijk bemoeizucht wordt. De pro vincie moet zorgen, dat diverse belan gen behartigd worden, maar de uitvoe ring aan particulieren overlaten. <j Zijn gehoor bepalende bij de politieke vraagstukken, die bij deze verkiezing aan de orde komen, besprak de heer Roos allereerst het onderwijs. Het onder wijs is in de laatste jaren een bron van groote zorg als gevolg van de tot het uiterste gedreven splitsing en verdeeld heid De theologische verdeeldheid heeft gezegevierd boven het nationale een heidsgevoel, de openbare school is in menig opzicht achter gekomen bij de confessioneele school. Voor het streven naar eenheid en saamhoorlgheld is de openbare school, die alle deugden aan kweekt en zich niet bemoeit met kerke lijke opvattingen, van groote belang. De openbare school gaat uit van de opvat ting, dat ons volk niet moet worden ver deeld in groepen >en ‘groepjes, doch één dient te zijn en daarom is het bevorde ren van openbaar onderwijs een voor naam streven van de liberalen Op grond van de uitspraak van het kiezerskorps in 1937 werd een nationale regeering verwacht, maar er kwam een partij en-kabinet. De coalitie is, ging de heer Roos ver der, een groot gevaar voor ons volk ge bleken, het sectarisme zal steeds grootere afmetingen aannemen. Men gaat voort durend verdbr met splitsen op grond van kerkelijke opvattingen. De liberalen Ill II ■■UB." I I ,l L'J'Jg. LHl erlijke Stand. Vilhelmlna Maria, d. v. n L. de Vreeze. Adrl- v. T. v. Helden en. M. iflllem, z. v. H. Koster en lanna, d. v. A. Verstoep - Johannes Dirk, z v. C. J. Verhoef. Johanna, is en M Baas. ND: J. A. Kwaak en E. C. Oosterom en P. v. d. HET IN WERKELIJKEN DIENST HOUDEN VAN DIENST PLICHTIGEN. Bij K. B. van 14 April is, op grond van de overweging, „dat de politieke span ning tusschen sommige staten in Europa het noodzakelijk maakt om maatregelen te treffen ter beveiliging van de lands grenzen en'om bovendien te beschikken over een grooter aantal geoefende troe pen", bepaald, dat de voor eerste oefe ning in werkelijken dienst zijnde dienst plichtigen, die na heden in aanmerking zouden komen voor groot verlof, tot na der order in werkelijken dienst blijven. Dit geldt niet voor de groepen, van dienstplichtigen, ten aanzien waarvan de Minister van Defensie bepaalt, dat de genoemde maatregel niet op haar zal u.nrrlnn Inncrnnaut. Het VERKIEZINGSBUREAU is op WOENSDAG 19 APRIL a.s vai> ’s morgens 8 uur tot 's middags 5 uur gevestigd in Gebouw »J)ANIEL”, Groenendaal, waar alle inlichtingen worden verstrekt jjntrent het laten af halen van zieke, zwakke of hulpbehoevende nu opgaven kunnen worden gedaan aan van den Balkan. En wie is de tegenspeler in dat spel'? Dat weten we nog niet. Waarschijnlijk zal Italië zijn nu verwor ven positie wederom, net als in 1915, aan den meestbiedende willen verkoopen. En aan wie Italië zich ook verkoopt, het heeft voor alle mogelijkheden in Albanië een kostbaar pand. Dit ziet men natuurlijk in Londen eh Parijs ook zéér wel in, en dit is de derde reden, waarom de mogendheden zich rustig houden. Want ook zij kunnen too de winnende partij komen te behooren.. Er was dus geen directe oorlogs dreiging. Wél is er, zooals dr. to lijn zei de, een latente oorlogsdreiging, al is die niet grooter geworden en ook niet kleiner, dan vroeger. Waarom dan al die militaire maatregelen in Nederland? Du zijn niet anders dan een goed maken van wat in het verleden is gezondigd. Zóó moet men de regeeringsmaatregelen zien; het tegengestelde van een reden tot ongerustheid. Zij zijn veeleer gerust stellend, zij moeten sterk worden toege juicht. Alken; deze toestand mag niet exceptioneel zijn, hij moet b 1 ij v e n d worden, en dat is de groote moeilijkheid. Natuurlijk zullen daarvoor offers moe ten worden gebracht, moreel zoowel als financieel. Het verleden heeft schuld t. a. v. de afbraak van het leger, en de verant woordelijkheid daarvoor ligt ten deele bij hen, die daaraan hun medewerking hebben verleend. n struiken, bij C. v. Hoi- I Hendrikstraat 46; m I ng van electr rljwleiian. I lotman, Wllhelmlnakade I nmerbord H.Z. 51498, bij L agouwerweg 95; een want 1 yart, Jan Dorrekenskade I bij P. Versloot, Kerkweg I mute, bij C. de Joode I Under bretels, bij j. van I at 61; een boek en een I t politiebureau. n donkerbruin lederen I een grijze kinderporte- I .dpak met handdoek, een I gouden armbandje, een I in étui. ur burgemeester. tter hoopt spreekuur te I sdag 11 uur v.m. in het I Kiezers (essen), terwijl reeds onderstaande adressen: E. A. POLET, Puuun 242, Telef. 3084. JAC. v. VLIET, Fluiweelensingel 50, Telef, 2186. ALB. v. WIJK, Burg. Martenssingel 8, Telef. 3317. J. v. DIE, Krygerlaan 1. Telef. 3702. A. v. d. BÊRGE, v. Beverninghlaan 32, Telef. 8028. H. KRUITHOF, Voorwillens 113. P. MUL, Blauwstraat 11, Telef. 3404. J. DEN HERTOG, Kurekietstraat 22. J. STOLWIJK, Turfmarkt 86, Telef. 2077. had ik beter en billijker VERHUISD kun nen worden als ik het POLDERVAART had opgedragen. zakenverlof e. d. ten behoeve van mili tairen, die, als gevolg van de onlangs genomen militaire maatregelen, in wer kelijken dienst zijn gekomen. Aangezien de delenslebelangewooralsnog niet toe laten dergelijk verlof te verlcenen, kan aan deze verzoeken thans niet worden voldaan. Echter ligt het In het voornemen om, wanneer de thans Ingetreden toestand eenigszins zal zijn geconsolideerd, in zeer bijzondere gevallen welke elk op'zich zelf zullen worden beoordeeld verlof te verleenen. Geen nieuwsgierigen bij militaire werkzaamheden. Van Regeeringswege wordt ons ver zocht het publiek er opmerkzaam op te maken, dat de uitvoering van militaire verdedigingsmaatregelen In vele gevallen wordt belemmerd door de aanwezigheid van nieuwsgierigen, die van te dichtbij de militaire werkzaamheden willen gade slaan. Mitsdien wordt het publiek verzocht zich van een dergclijke. voor den arbeid der militairen hinderlijke belangstelling te onthouden, waardoor het tevens mo- geijjk wordt te voorkomen, dat onge- wenschte elementen zich op de hoogte stellen van onze verdedigingsmaatrege len. Mocht het publiek aan bovenstaand verzoek onverhoopt geen gevolg geven, dan zal het noodig zijn extra-wachten en schildwachten uit te doen zetten, waardoor dus de dienst der troepen aan merkelijk zal worden verzwaard/ Vertrouwd wordt derhalve, dat ieder ten deze zijn medewerking zal verleenen. De bestriding der jeugdwerkloosheid. Drie voorontwerpen naar den Hoogen Raad van Arbeid, De minister van Sociale Zaken heeft bij den Hoogen Raad van Arbeid ingediend een drietal voorontwerpen, resp. betrekking heb bende op den arbeid van 14- en 15-jarige meisjes, den arbeid van 14-jarige meisjes en den arbeid van 14-jarige jongens. Aangezien vooral met betrekking tot de beide laatstgenoemde voorontwerpen groote spoed betracht dient te worden, heeft de voorzitter van den raad een tweetal com missies benoemd, waarvan de eerste zich bezig zal houden met de regeling inzake den arbeid van 14- en 15-jarige meisjes, welke regeling is gedacht aks een blijvende wijziging der Arbeidswet, terwijl de beide andere voorontwerpen, welke een tydelyke regeling behelzen, aan een kleinere com missie zullen worden voorgelegd. Het prae- advies dezer laatste commissie zal, wegens den vereischten spoed, overeenkomstig art. 21 van het reglement van den Hoogen Raad van Arbeid als advies aan den Raad worden uitgebracht. Ten aanzien van het eerstge noemde voorontwerp zal daarentegen de normale werkwijze van den Raad worden gevolgd. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreaen (behooronde tot den bezorgkring); 15 regels ƒ1.30, elke regel meer 0^5. üin buiten Gouda en den bezorgkring. 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.30» Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEEUNGEN: 1—4 regels ƒ2.25, elke regel meer ƒ0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zee> gereduceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnn worden ingezonden door tusschenkonurt van «oliede Boek handelaren, Advertentiebureaux en oiïze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal ƒ8.15 Abonnementen werden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, hö onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux ztih dagelijks geopend van 9—6 uur Administratie en Redactie Telef Interc. 2745. Postrekening 48400. TURFMARKT 1 - Telef. 2534 - GOUDA. Brandvrije Bergplaatsen. Volle garantie. itgkent, dan maken! Reeds mende ultwer- lorenU voelt toeken kom<*u b in dit boek rles 47, 48 of ‘Ung. Xie nu fUkD-beh»ng’ .n! GOH DSLHE COURANT. N oen dezer dagen te Utrecht door 1 Prol Dr B. M. Telders, hoógleeraar in het Volkenrecht aan de Rijks Univer- sltelt te Lelden, gehouden rede in een bijeenkomst van de Liberale Staatspartij, waarvan Prof. Telders voorzitter is, heeft deze hoogleeraar uiteengezet dat de be zetting van Albanië door Italië geen aan leiding tot een Europeesch conflict be hoeft te zijn, daar in den wereldoorlog de aan de zijde van de Entente staande groote mogendheden in 1915 hebben goed gevonden aan Italië het protectoraat over Albanië toe te kennen als prijs voor Itallë’s medewerking in den strijd. Prof. Telders betoogde, dat alle gedach ten in de eerste plaats uitgaan naar Al banië, en naar datgene wat met dat land is geschied. Vooral dat laatste bracht ook in. opa land eenige ongerustheid ten aanzien van de gevolgen der Itallaan- sche expeditie voor Europa en voor Ne derland Voor die ongerustheid die in middels al weer wat zal zijn afgenomen, na de rede van dr. Colijn, was geen reden aanwezig. Er zjjn drie redenen, waarom men voor die gevolgen niet beducht be hoefde te zijn, en zich niet behoefde op te winden, zelfs niet in Engeland en Frankrijk. Want als men zich goed her innert, heeft de deelneming van Italië aan den wereldoorlog voor dat land op geleverd de haven van Valona en het protectoraat over Albanië. Dat Italië dit indertijd vroeg is direct goedgevonden zoowel door Engeland, en Frankrijk, als door Wilson namens Amerika. Het is ech ter niet tot zulk een protectoraat geko men, eigenlijk zuiver door een bijkom stig toeval. Zoo werd Albanië zelfstandig, zelfs lid van den Volkenbond, doch Italië behield er speciale rechten met goedvin den van de mogendheden. Gezien in het licht van deze geschie denis, is de huidige bezetting van Alba nië voor Insiders geen verrassing, want deze bezetting hebben de mogendheden in 1915 al goed gevonden. Punt twee is de vraag, of het Engelsch Italiaansche accoord inzeke den status quo In de Mlddellandsche Zee Is geschon den door Italië Ook dit Is n 1 e t het ge val, want Albanië ligt aan de Adrlati- «ne Zee en niet aan de Mlddellandsche Zee. En de Adrlatlsche Zee heeft als zee weg niet veel belang voor Engeland. Punt drie wordt gevormd door de poli tieke oogmerken van Italië op den Bal kan» strategische positie van Albanië ugt niet meer zooals vroeger, aan de zee, J.«.« -r-- maar op het vasteland Albanië is het een groot aantal, deels telegrafische, Italiaansche kasteel op het schaakbord zoeken ontvangen tot het bekomen van

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1