"Zïemvcteat! NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN. BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, LIJST 8 enz. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen HITLER ROEPT RIJKSDAG BIJEEN OP 28 APRIL. Stemt: de verdienste MEL en Britsch-Fransch-Russisch overleg belooft succes. Vóór volkseenheid samenwerking! Vóór democratie, gezuiverd van misstanden! De Radioconferentie te Montreux. No. 1 van Mr. P. J. OUD sthaoc, Tl ix rorstje Duitsch antwoord aan RooseVelt zal in den Rijksdag worden bekend'gemaakt. e! No. 20010 Dinsdag 18 April 1939 78e Jaargang Socialisten uit de Belgische Regeering. lakt pr(js Groot® letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. door de geheele wereld krachtiger geor- e voor eren. 2.50. jst aizena ore nikke nd en plaats huis, draagt kt zijn. emblik; ten. van der onze Opper-Silezië en over den toestand van de betrekkingen tusschen Polen en Duitschers aldaar. de aanwezigheid se als minister van LAAD- 5 pak De Vrijzinnig Democraten .hebben de beste candidattn! i populaire ..all round” tldoende gekruid voor h zacht genoeg voor >t genoeg voor warme klein genoeg voor iper en hors-d'oeuvre; aperitief of glas bier »ut om ..uit het vuistje rme KNAX tusschen srt een „BROODJE obeer eens een van >ingen, die aanleiding kende Oud-Hdland- d: Sap en vooral tegen van den liberaal Devezt binnenlandsche zaken. Spaak heeft op het congres voor deel neming aan de regeering gepleit. Wij mogen, zeide hij o.a., het buitenland niet het schouwspel bieden van een land, dat verdeeld is. klasse tegéh klasse Pierlot zal het kabinet recongtrueeren zonder medewerking van socialisten, ter wijl de andere ministers aanblijven. Hij hoopt zeer spoedig gereed te zijn. Heden ochtend zou hij zijn besprekingen begin nen. Het nieuwe kabinet zal minder mi nisters bevatten. Voedselvoorziening in Engeland. Zestig millioen distributiekaarten gereed. Uitgebreide plannen worden voorbe reid door het departement voor de voed selvoorziening met het doel Leder, persoon in het Vereenigde Koninkrijk in geval van oorlog een geregeld, behoorlijk deel to verzekeren van de voornaamste levens middelen, tegen redelijke prijzen, welk bij verordening worden vastgcsteld 14.000 plaatselijk commissies worden direct ingesteld. 60 millioen distributie kaarten liggen gereed Men verwacht, dat er geen tekort aan levensmiddelen zal zijn, in welk deel van het land ook. „Een afleidings-manoeuvre”. Minister Huil heeft vandaag een ver klaring afgelegd, waarin hij zeide, dat de openbare meening der wereld zich krachtig aaneensluit achter den oproep van Roosevelt tot Mussolini en Hitler. De Amerikaansche regeering is zeer dank baar voor de reactie in Europa en het westelijk halfrond. Men gevoelt blijkbaar, aldus Huil, dat op het juiste oogenblik een practische bijdrage is geleverd tot de zaak van den vrede en dat de publieke ?n van 4 GEL, .T en a goed Scherp Duitsch commentaar op Roosevelt’s actie. Hitler is gistermorgen te SanktTOten aangekomen Hij werd ontvangen door generaal Von Brauchitsch en generaal List. Zijn bezoek geldt verschillende mi litaire eenheden in de Ostmark. het voormalige Oostenrijk verwacht, dat uw grootsprakig beroep als ernstig wordt aangenomen en niet als plompe propagandazwendel moet gel den. dan moet u allereerst het bewijs van uw goeden wil leveren. Dit bewijs kunt gij leveren door in uw eigen land de geheele hysterische oorlogsophltsing tegen het Dultsche volk te staken en in pers, radio en film den weg van den vrede en eerlijke overeenstemming in te slaan. Pas, wanneer gij ons dit bewijs van uw geloofwaardigheid hebt gebracht, kun nen wij verder met u spreken." ■CLMOT GOUISGIIE ÜRILIVL tieën ingeval de dictatoren een conflict zou- I den ontketenen. I Ten aanzien var. een bespreking, welke I de minister van buitenlandsche zaken, Bon- net, gisteren heeft gevoerd met den Turk- schen ambassadeur, Davaz, schrijft Bour- gues in de Petit Parisien dat nu Turkije op zijn beurt na Polen, Roemenië en Grieken land krachtig gesteund zal worden. H<t deelnemen van Turkije aan het verdedi- gings-systeem heeft bovendien nog een {•root voordeel voor de samenwerking tus schen Engela* d. Frankrijk en de Sovjet unie. De zee-engten zullen in geval van een conflict niet meer een versperring, doch i een verbindingsweg vormen. Bovendien heeft Roemenië nu geen verrassing van I Bulgaarsche zijde in zijn rug meer te vree zet!. De Fransche pers constateert onderling verschil in de reactie van Berlijn en Rome op Roosevelt’s boodschap. Bevestigd wordt, dat de oi.derhandelin- gen, die door Engeland en Frankrijk me* Moskou worden gevoerd, onder uitstekende omstandigheden voortgaan en binnenkort een gunstig besluit doen verwachten. Het is mogelyk, dat de Fransche zaakgelastig de te Moskou een onderhoud heeft gehad met Litwinof. dat een beslissende étappe zou kunnen beteekenen in de evolutie der onderhandelingen. De Fransche pers bespreekt uitvoerig ,1e boodschap van president Roosevelt en de Italiaansche en Duitsche reactie hierop De correspondenten te Berlijn van Jour en Journal voorspellen, dat het antwoord van Duitschland afwijzend zal luiden, terwijl de correspondent van de Journal te Rane bericht, dat de boodschap daar gunstig I» ontvangen. Deze Correspondent acht het een goed |èeken dat te Rome de boodschap zonder commentaar js gepubliceerd, terwijl ze te Berlijn zoo slecht is ontvangen Hij voegt hieraan toe, dat de Italianen een stemmig erkennen, dat de president der Vereenigde Staten een nieuw middel heef! geschapen om den vrede te redden. Deze tegenstelling in reactie tusschen Rome en Berlijn wordt in de meeste Fransche kranten naar voren gebracht. Pietri schrijft in Le Jour, dat wannee’ morgen het antwoord van heide totali taire staten gelijkluidend zal zijn, toch de eerste reactie niet gelijk was Bovendien bestaat'nog dit verschil, dat wanneer de as zou breken, Duitschland alleen staat, hetgeen met Italië niet het geval zou zijn. De Kerillis verwacht, dat nu misschien het oogenblik zal komen, waarop men goed met Mussolini en Franco zal kunnen spre ken. Het was gevaarlijk toen Frankrijk de zwakste was en iedere poging tot toenade ring kon worden uitgelegd als vrees. Thans is dat anders. Brossolette in Le Populaire verklaart weinig hoop te hebben op een gunstig ant woord van Rome of Berlijn, doch wanneer dit edelmoedige initiatief van Roosevelt voor de dictatoren niet genoeg is, dan is het niet twijfelachtig of de Vereengde Sta ten zullen steun verleenen aan de democra- ïiET antwoord van Duitschland op de II nota van president Roosevelt zal. zoo heeft de Führer besloten, worden bekend gemaakt in den Rijksdag, welke daarvoor Is bijeengeroepen op Vrijdag 28 April Algemeen gelooft men, dat het besluit genomen is in overleg met de Italiaan sche regeering Ook gelooft men. dat Mussolini ernaar gestreefd heeft, niet de ongerustheid te vergrooten, die de open bare meening in het buitenland na de eerste reacties van Duitsche politieke kringen en de Duitsche pers aan den dag gelegd heeft. Het Is, zegt men, niet onmogelijk, dat Hitler, in overeenstem ming met de gemeenschappelijke poli tiek van de as BerlijnRome, zich op 28 April op minder negatieve wijze zal uit sproken dan de Duitsche pers heeft ge daan. Doch aan den anderen kant zou Hitler, hoewel zich baseerend op de krachtige reactie, die de verklaringen van Roose velt In Duitsche politieke krlhgen heb ben uitgelokt, niet de deur sluiten voor besprekingen in een mln of meer verre toekomst, die Duitschland In staat zou den stellen de regeling aan de orde te stellen van de vraagstukken, die het na aan het hart liggen: dat van de kolo niën en dat van de grondstoffen voorzie ning, gezwegen nog van het vraagstuk der vergrootlng van den Dultschen uit- voer Hitler zou nogmaals herinneren aan de voorstellen, die hij gedaan heeft In- i zake de beperking der bewapening en de ontwikkeling van de internationale eco- I nomlsche betrekkingen Dit zijn echter slechts veronderstellin- gen, behoorende tot die welke In buiten landsche diplomatieke kringen te Berlijn meest geloof vinden. De rede, die Hitler zal houden, zal. naar men zegt, ongeveer 3 uur duren Zij zal door alle Duitsche radiostations worden uitgezonden. L«ng« Ba»m(r 37 R'dam, T»| I3B6q Nauwelijks heeft minister-president Pierlot een kabinet samengesteld q/ het is weer af getreden. Gistermiddag om half één zijn de nieuwe ministers beëedigd en niet eens ten volle zes uur later was de regeering demissionair. Het kabinet- Pierlot had Juist een middag bestaan. De socialistische ministers hadden Pierlot in kennis gesteld van de onmo gelijkheid. waarin «ij zich bevinden hun medewerking aan de regeering voort te zetten, na een stemming op het congres der Belgische Werkliedenpartij, waarbij met 510.000 tegen 248.000 stemmen, bij 15.000 onthoudingen, een motie ten gun ste van deelneming der socialisten aan de regeering werd verworpen Verscheidene federaties, en vooral de Walen, hebben zich tegen deelneming uitgesproken. Voorts had men bezwaar tegen den terugkeer van den katholiek (1) Wilt gij door uw ophitsende rede voering en openlijke inmengingen in Euiopeesche aangelegenheden een oor log tegen de volken van Duitschland en Italië met alle geweld ontketenen? (2) . Wilt gij door uw agitatie Europee- sche staten ophitsen tot een oorlog tegen de volken der orde met de bedoeling, dat gij door levering van wapenen en gifgas sen zaken kunt doen en daarmede uw blnnenlandsch-politieke mislukkingen verdoezelen? (4) Wanneer gij dat niet wjlt, waarom hetzt gij dan sedert 1933 op de meest schaamtelooze wijze tegen Het Duitsche volk en vernietigd gij daardoor geweten loos de vreedzame betrekkingen tusschen Duitschland en Amerika? (5) Waarom hebt gij sinds 1933 door passieve en tenslotte actieve steunver- leenina aan den Joodschen bc. het gemeenschappelijk welzijn bevorde renden handel tusschen onze beide vol ken ondermijnd? (6) Waarom hebt gij door uw wei gering van heliumuitvoer voor Duitsche luchtschepen een bestaande brug overeenstemming tot bevordering vreedzame betrekkingen tusschen beide naties bewust vernietigd? <7) Waarom hebt gij door uw weige- ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de beiorging per looper geschiedt. Franco'per post per kwataal 3.15. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT SI, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onie bureaux lijn dagelijks geopend van 9—uur. Administratie en Redactie Telef laten 274b. Postrekening 48400, boycot den opinie, de sterkste der vredeskrachten, hAvrarH..- I door de geheele wereld krachtiger geor- 1 ganlseerd wordt. De minister zeide. dat hij Roosevelt's oproep met den Britschen ambassadeur had besproken in een onderhoud, dat twintig minuten had geduurd Hij had uit Rome en Berlijn geen aanwijzingen ontvangen over den aard van het ant woord der Italiaansche en Duitsche re gieringen. Op de vraag, of hij den op roep goed achtte, zelfs als die zou wor den afgewezen, antwoordde Huil: „De oproep blijft bestaan tot iemand iets beters en iets, dat tastbaarder is, aan bied". Hij zeide niet te gelooven. dat dit zou gebeuren. Tvcuutuii urut rij uuur uw weige- ring van landingsterreinen ten behoeve van het Duitsche luchtverkeer onze be moeiingen tot de vorming van een ver dere brug tusschen onze beide volken moedwillig weerstreefd? (8). Wanneer gij, mijnheer Roosevelt, ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelmgeR bij contract tot zeer gereduceerden In zijn commentaar op de boodschap van president Roosevelt tot Hitler en Mussolini schrijft de Völklscher Beo- bachter heden „doordat Roosevelt Duitschland en Italië aanspreekt als verstoorders van den vrede en een lange lijst van staten tegenover hen plaatst, welke door de as-mogendheden bedreigd zouden worden, speelt hij slechts het oude spelletje, dat de omsingellngs-poli tici In Londen en Parijs nastreven: de vorming van een gesloten front tegen Rome en Berlijn onder voorwendsel, dat slechts zoo de onafhankelijkheid en vei ligheid der kleine staten tegen de .aan vallers" gewaarborgd wordt”. De Montag constateert dat het hier leen actie voor den vrede, doch een deel der omsingelingsactle der democratieën en van het bolsjewisme tegen Duitsch- and en Italië betreft. Roosevelt wil com- mandeeren: de toestand van heden wint, de natuurlijke eischen van Duitsch en Italië naar levansrulmte en vol ledige rechtsgelijkheid worden van te voren afgewezen Geen volk in Europa beweren, dat het door Duitschland Italië met een dlrecten aanval be- r®Jd wordt Wel echter worden Duitsch and en Italië door den aanval der de mocratieën en door het bolsjewisme be dreigd” a_Pe,,L°kal Anzeiger heeft tot op- •cnrift van haar beschouwing •Jteclame-trlck van Roosevelt; hul- inm achtlg spel: onbenullige hn J181118 ln vreem<te politiek; Londen verras81ng; ge zijt doorzien, mUbheer Roosevelt tun Deutsche AUgemeine Zel- “8 Plaatst boven haar commentaar: Bt>'^'l00scveit doet Wllson na; handlan- ïr.;~edst voor de omslngeRngspolitlek; «wiek of nalevltelt?” /en welHcht geïnspireerd artikel de Bertlnw Morgenpost de volgende a*en aan president Roosevelt: Vermoedens en mogelijkheden inzake Ribbentrop’s uitnoodiging aan den Roemeenschen minister. Havas meldt uit Warschau: Gistermorgen omstreeks elf uur hebber. Beek en Gafencu, de Poolsche en Roemeen- sche ministers van buitenlandsche zaken, in den trein tusschen Krakau en Kattowitz een onderhoud gehad. Beck was Zondagavond te Krakau aange komen en heeft zich gistermorgen bij Ga fencu gevoegd, die van Boekarest naar Berlijn reist. Men acht dit contract van groot belang en brengt het in verband met het onderhoud dat beiden voor het vertrek van Beek naar Londen en met het sedert 1921 bestaande politieke en militaire verdrag tusschen Po len en Roemenië. Een bespreking tusschen Beck en I Grazynski. Naar Havas verder uit Warschau meldt, heeft Beek, na zijn onderhoud met Gafencu te Kattowitz de lunch gebruikt in gezel schap van den woiwode van Opper-Silezië. Grazynski. Daarna is hij weer naar War schau vertrokken. Het bericht over Beck’s ontmoeting met Grazynski wordt in Poolsche politieke krin gen druk van commentaar voorzien. Men wy'st er op, dat Grazynski die in Duit sche kringen als de meest intransigente tegenstander van het nationaal-socialisti- sche Duitschland wordt beschouwd in Opper-Silezië jarenlang een politiek heeft gevoerd, welke niet altijd met die van de Poolsche regeering harmonieerde. Reek heeft zich wellicht, zoo meent men, willen doen voorlichten over de stemming in Nederland krijgt de 413 en 356 M. golven. Lange golflengte verloren Zaterdag j.l. is na een conferentie, die pl.m. 7 weken inspannenden arbeid heeft gevergd, te Montreux tot stand gekomen dt Convention Européenne de Radiodiffusion en het daaraan verbonden Plan van Mon treux, ter toekenning aan de Europeesche staten van frequentie*» voor hun radio-om- loepstations. Op deze conferentie, die het gevolg is ge weest van een door de Zwitsersche regee ring op de conferentie te Cairo in 1938 aan vaarde uitnoodiging, waren alle Europee- sche landen vertegenwoordigd. De Neder- landsche delegiatie heeft op de conferentie de gedragslijn gevolgd, <Jie vóór den aan vang daarvan met instemming van alle in stanties, die bij den omroep in Nederland betrokken zün, door de Nederlaridsche Re geering was vastgesteld. Deze gedragslijn heeft er toe geleid, Jat Nederland zich verworven heeft de vrij» d.w.z. niet gedupliceerde golven van 4'13 en 356 m., waarmede een voor de behoeften van den Nederlandschen omroep voldoening schenkend resultaat is verkregen. Dit be- teekent, dat de golf van Jaarsveld practised onveranderd blijft en de golf van Hilver sum ruim 150 kc/s of 17 kanalen is ver beterd. De conferentie hield zich niet alleen bezig met de verdeeling van de in Cairo aan den ladio-omroep toegekende golfbanden. maai tevens met het plaatsen van omroepstations in derogatie in banden, die aan andere diensten scheepvaart, luchtvaart en dien sten, niet voor het openbaar verkeer be stemd zijn toegewezen. Ook omtrent dit laatste punt is met de vertegenwoordiger? van die diensten ter conferentie volledige overeenstemming bereikt. Alle deelnemende staten hebben het ver drag onderteekend, met uitzondering va.i Griekenland. Ijsland, Luxemburg, Turkije en de U-R.S.S. Van de meeste van deze lam oen, waaronder de U.R.S.S., is te verwach ten, dat zy het plan, voor zoover mogelijk, de facto zullen toepassen. Het plan van Montreux wordt op 4 Maart 1940 van kracht. Van de aanwezigheid ter conferentie van de deskundigen op marinegebied is door de Nederlandsche gedelegeerden gebruik ge maakt om besprekingen te voeren ter ver krijging van een nieuwe indeeling van d' kuststations in de voor het mobiel verkeer beschikbare golfbanden. De conferentie i’ Cairo heeft n.l. wijziging gebracht ir. <»e golfbanden voor het mobiel verkeer en he”ft op uitnoodiging van de Nederlandsche dele gatie de Nederlandsche administratie be last met de taak om tot nieuwe regionale arrangementen voor de kuststations te ko men. Tijdens het verblijf in Montreux zjjn deze nieuwe arrangementen tot stand ge komen voor den Atlartischen Oceaan en d? Noordkust van Afrika, voor de Noordzee en het Kanaal, voor de Middellandsche Zee en voor de Oostzee.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1