iAL verlenging van eersten oefentijd TOT HOOGSTENS TWEE JAAR. i Coops NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK. OUDEWATER. REEUWIJK. SCHOONHOVEN. STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. nessen, verf GOUDA. nnen gaan en. atspartjj is enzaal van fen worden Aantal reserve-officieren b(j de Zeemacht wordt belangrijk uitgebreid. Wetsontwerp tot wijziging van de Dienstplichtwet bjj de Tweede Kamer ingediend. Maximum duur herhalingsoefeningen wordt van 40 op 85 dagen gebracht. afé „Ter Gouw”, ERSSINGEL 1. DANSEN NCTUUR Wijdstraat 31. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen Chamberlain legt verklaring af in het Lagerhuis. - Woensdag 19 April 1939 78e Jaargang (idlMlÊ (1)1114X1. 7 Ü\>17U\J1VX1 X'XX ’/0I1 VZ VXX y 'IV'V. l/l jlvivll, llZjlxlkj X. LVAJ VX X X y 1TX vz xv«* nieuwerkerk, ouderkerk, oudewater, reeuwijk, schoonhoven, stolwijk waddinxveen, zevenhuizen, wwr de TEL. 2813. d. Glasverz. Mij. drie flot- 4* L* .V .SPEBGESOEP] 1 1 10 9 74 6 6 44 15 ct. per pak KUN8TKAIJ \AKARTIKELEN. anaf 10 ct. per rol inderland krachtei worden Duitsch/ 2 2 ES voor GOEDE REPARATIE? t dan eens bü MAKERIJ van d. POOL, 107—109. van 811 uur an den heer Van Tjjn. 1 onder leiding van den W. Gründer. lOORNS en EELT t penseel 35 cents bü 1 7 14 59 71 48 118 die zeer >oor weinig gèld: 5 cent, den van s~ fcebeurteniss Fransch Italiaansch Britsch/ 8 Behoud onafhankelijkheid kleine landen groot Engelsch belang. Geen mededeeling inzake Turkije. Reuter seint uit Londen dat in het La gerhuis Chamberlain op de vraag, of staf- besprekingen worden overwogien met de landen, waarmede militaire verbintenissen gyn aangegaan, heeft geantwoord, dat „de Regeering met de betrokken landen elk i.oodzakelyk contact, zoowel in militair als in alle andere opzichten, zal onderhouden”. Mander zeide, het van het grootste be lang te achten, dat besprekingen zullen worden gevoerd met Polen, Roemenië en Griekenland. Chamberlain antwoordde daarpp; „Mander moet tevreden zyn met de door mij gegeven verzekering.” Gevraagd, of hij nieuwe maatregelen kon mededeelen, waardoor Engeland zich beter van zijn nieuwe militaire verplichtingen kon kwyten dan tevoren, antwoordde Chamberlain dat, behalve een aantal maat regelen, waarover hij zich niet kon uitlaten, stappen werden gedaan die beoogden dt productie te versnellen en te vergrooten met het doel een hooger oorlogs.potentieel te kunnen bereiken, met het oog op de toe nemende eischen, die ten gevolge van de gebeurtenissen van den laatsten -tijd, aan de Engelsche hulpbronnen gesteld moesten worden. Gevraagd of er eenige Engelsche ver plichting bestaat om Nederland, Zwitser land en Denemarken te hulp te komen, in geval deze landen zouden worden aange vallen, antwoordde Chamberlain, dat de re geering geen speciale verplichtingen ten aanzien van deze landen heeft aangegaan; hy voegde er echter aan toe: „Ik behoef niet met nadruk te wijzen op het belang, dat de Britsche regeering bij het behoud van hun onafhankelijkheid heeft.” Sprekende over den internationalen toe stand zeide Chamberlain, dat de regeering haar nauw overleg heeft voortgezet met andere belanghebbende regeeringen, met inbegrip van de SovjeUUnie. Chamberlain verklaarde, niet in staat te zijn iets toe te voegen aan de verklaring, door hem namens de regeering op 13 April afgelegd. Hij stelde er prijs op het Huis deelgenoot te maken van de groote voldoening, waar tnede de regeering het jongste initiatief van Roosevelt had begroet. Slagschepen Vestzakslagschepen Vliegtuigmoederschip Watervliegtuigmoederschip Zware kruisers Lichte kruisers Torpedojagers Torpedobooten Torpedomotorbooten Onderzeeërs Opvallend in deze verhouding, zeker ten gunste is van de Britsch-Fransche vloten, is het geringe aantal torpedomotor booten aan deze zijde en ook de respectieve aaptallen onderzeeërs. Hierbij moet echter \GGI* Asperge soep, arakteristieke smaak ml in deze soep vol recht en geeft hier- er cachet. o-soepeen ware tablet 8 cent. voorkeur verdient boven buitengewone op roeping van dienstplichtigen van oudert lichtingen, daar zoodanige oproeping veel dieper in het volksleven ingrijpt. De tweede volzin van het nieuwe tweede lid van art. 30 heeft de strekking om het langere verblijf in werkelijken dienst ook nog te kunnen toepassen ten aanzien van dienstplichtigen, die reeds na volbrachte eerste oefening in het genot van groot ver lof zijn getreden. De bevoegdheid daarto" kan noodig zijn, omdat er kort na het ver trek met groot verlof van een lichtingsge- deelte omstandigheden kunnen intreden, welke niet waren voorzien. Eerste oefening kustwachters. De taak van de Marine-kustwacht in het defensiestelsel bestaat in het snel ontdek ken, het voortgezet waarnemen en het des kundig beoordeelen van de bewegingen en andere verrichtingen van schepen, die zich aan de kust, en vliegtuigen, die zich boven het zeegebied vertoonen. Omtrent het waar genomen voorwerp moeten worden vastge steld: het soort of type van sehip of vlieg tuig, de vermoedelijke koers en snelheid, de mogelijke bedoeling van een uitgevoerde manoeuvre, enz. Om deze taak naar behooren te kunnen volbrengen, is eer. langdurige ervaring on ontbeerlijk. Om hierin verbetering te brengen, dient aan de opleiding tot kustwachter, welke tot dusver nagenoeg geheel theoretisch is, eer practische leergang te worden gekoppeld Deze zal dan bestaan uit plaatsing aan j boord van een varend schip en detacheering bij een vredesseinpost. Alles te zamen genomen, zal de eerste- oefeningstyd van den zee-milicien-kust- wachter, wil hij voor de taak berekeno zjjn, belangrijk moeten worden verlengd. Er is daarom reden den bestaanden toe stand, volgens welken hij een Veel kor tere eerste oefening heeft dan de overi ge dienstplichtigen van de zeemacht, niet langer te bestendigen. Of. voor de opleiding de volle 21 maanden hoog ste duur van de eerste oefening voor de overige dienstplichtigen der zeemacht noodig zullen zijn, is een .vraag, die door de ervaring zal moeten worden beant woord. Herhalingsoefeningen. Nadat de dienstplichtigen de eerste oefe ning hebben volbracht, volgt er een lange reeks van jaren, gedurende welke zij be schikbaar moeten blijven voor opkomst bij mobilisatie. Al dien tijd moet hun geoefend heid op peil blijven. Maar dit is niet ge noeg. Ook moeten zij, wanneer nieuwe wa penen, verdedigingsmiddelen, enz. zijn in gevoerd of belangrijke wijzigingen in de organisatie zijn aangebracht, zoo spoedig mogelijk daarmee vertrouwd worden ge maakt. Hoe langer hoe meer vestigt zich de overtuiging, dat daartoe meer en voor eer deel langere herhalingsoefeningen noodig zyn dan het bestaande maximum van 49 dagen voor de dienstplichtigen, die den ’rang van onderofficier niet bekleeden toelaat. Is dit in het algemeen het geval, hoeveel te meer moet dit dan niet gelden voor de dienstplichtigen van 1937 en vroegere ja-en, die een eerste oefening van slechts 5%: maand of als voorgeoefende van nog korteren duur hebben doorloopen. Daar de jongste van deze lichtingen eerst in 1952 naar de aanvullingsreserve overgaat -• bij welken ovegang de diensttijd nog niet is vol bracht, doch wel de bestemming voor on- ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 225, per week 17 cent, overal bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 8.15. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef latere 2746. Postrekening 48400. tag? WRIGLEY’S P.K.ni aar of sigaret, verdubbelt tot. de adem en houdt de tan Brk. Kauw de verkwikke maaltijd, het sterkt Uw ■ordert de spijsvertering. K nog enkele pakjes en houdt paar bjj de hand. niet uit het oog verloren worden, dat Enge land zegt zeer effectieve afweermiddelen tegen het duikbootgevaar te bezitten. DE REORGANISATIE VAN DEN ZUID-SLAVISCHEN STAAT. De onderhandelingen worden op het eind van de week hervat. Havas meldt uit Zagreb: e Nog deze week zuilen de besprekingen tusschen den Minister-President van Zuid- Slavië en Matsjek den woordvoerder van de vereenigde oppositie worden hervat. Deze voorstellen hebben, voor het oogenbli^, uit sluitend betrekking op de territoriale kwes tie, d.w.z. op de afbakening van de streken, waartoe de aan de Kroaten beloofde auto nomie zich zal uitstrekken. Aan beide kanten blijft men zeer karig met aanduidingen omtrent den inhoud ”an de ontwerpen. Men meent echter te weten, dat het door de regeering te Belgrado voor gelegde ontwerp eenvoudig strekt tot het afbakenen van het Kroatische gebied door vereenvoudiging van het Savegebied en liet kustgebied en door eventueel daaraan toe te voegen sommige deelen van het Wojwo- deschap en Bosnië, evenals het gebied van Dubrovnik. Het Kroatische ontwerp is ge baseerd op het beginsel der historische grenzen. Het zou strekken tot een uitge- breider reorganisatie van den staat, d.w.z. een herstel van de vijf territoriale eenhe den, die Zuid-Slavië door een soort federa tie de facto eind 1918 vormden: 1. Slowenië; 2. Kroatië, Slawonië, Dalmatië; 3. Bosnië en Herzegowina; 4. het Wojwodeschap; 5. Servië, met Montengro en Zuid-Servië. De essentieele verschillen der 'beide ont werpen zouden dus vooral betrekking heb ben op het Wojwodeschap en op Bosnië, twee gebieden, waar de Servische en Kroa^ tische elementen naast elkander wonen en door elkaar heen loopen, zoodat een ethni- sche grensbepaling noodzakelijkerwijze be langrijke minderheden aan beide kanten zoti laten. Daarom zou Zagreb voorstander zijn van handhaving der eenheid van deze beide streken in den vorm van eer. autonoom land, liever dan ze te verdoelen. Te Zagreb, zoowel als te Belgrado, blijft men een weloverwogen optimisme gevoelen en is men zich bewust van de moeilijkheden, die overwonnen moeten worden en van de noodzakelijkheid tot een resultaat te komen, nu de kern der kwestie is aangesneden en een bijna openbare discussie geopend is over de hangende problemen. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgfcringj 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Ldefdadigheida-advertentiën de helft van den prils. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. Gewone advertentiën en ingezonden modedeelingei. bij contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. GISTERAVOND is het door ona reeds aangekondigde wetsontwerp tot wijziging van de Dienstplichtwet bij de Tweede Kamer ingediend. belangrijk uit té breiden. Tot dusver kwam deze categorie van reserve-officieren uit sluitend voort uit personen, die zich vrij willig verbonden bij de Koninklijke Marine reserve. Daar het niet zeker is, dat ook het bij uitbreiding noodig geoordeelde getal reser- ve-officieren langs dezen weg zal worden bereikt, li(?t het in het voornemen zoo noo dig ook dienstplichtigen, die daartoe de ge schiktheid bezitten, voor opleidng tot re- serve-officier bij de zeemacht aan te wij zen, al hebben zij zich daarvoor niet opge geven. Het ligt voor de hand, dat op deze dienst plichtigen na hun opleiding gelijke ver plichtingen dienen te rusten als op hen, die voor denzelfden dienst een vrijwillige ver bintenis hebben aangegaan. Daarom is het noodig, dat voor deze personen een over eenkomstige bepaling in het leven wordt ge roepen als thans in art. 43, derde lid, der wet voor de officiers-adspiranten van d- lard macht is neergelegd Dit derde lid luidt: „Behoudens de door Ons vast te steller .uitzonderingen behooren zy, die als dienst plichtige in opleiding zijn genomen tot offi cier, met ingang van den dag, volgende op den laatsten dag der eerste oefening en voor den ijtd, dien zij als dienstplichtige nog hebben te dienen, tot het reserve-per- soneel der landmacht, indien het dienst ir.lichtigen der landmacht, en tot de Ko ninklijke Marine-reserve, indien het dienst plichtigen van de zeemacht betreft.” Tsjechen in Amerika orguniseeren zich. Drie groepen Tsjechen en Slowaken, ver blijvende in de Vereenigde Staten, in totaal anderhalf millioen- zielen, zullen vandaag, volgens een Havas-bericht uit Chicago, af gevaardigden benoemen, die een Tsjecho- Slowaakschen nationalen raad zullen vor men, welke zal werken aan het herstel van de onafhankelijkheid van Tsjecho-Slowakye Oud-president Benesj heeft president Roosevelt een telegram gezonden, waarin hij zegt: „ik dank u voor uw boodschap aan de leiders der regeeringen van Italië cn Duitschland. Sprekende uit naam van alle Tsjechen en Slowaken, die vrjj zijn geble ven en als oud-president van de republiek, verzeker ik u, dat het vrije Tsjecho-Slowa kije met groote voldoening uw oproep zal volgen en met alle kracht zal streven naar den vrede, welke het doel van uw bood schap is. Von Papen naar Turkije. Hij kent het land goed. Op voorstel van den Duitschen minis ter van bultenlandsche zaken, Von Rib bentrop, heeft Hitler thans Von Papen, den oud-vice-premier en oud-ambassa- deur te Weenen, tot ambassadeur tc An kara benoemd. Von Papen heeft een afscheidsbezoek aan Hitler gebracht, die de beste wen- schen voor zijn toekomstige werkzaam* heden in Turkije uitsprak. Ten aanzien van de benoeming van Von Papen, tot Duitsch ambassadeur te Ankara, schrijft de „Völkischer Béobach- ter”, dat thans een man naar Turkije gaat, die het land zeer goed kent. ln° 1917 was de toenmalige majoor Von Papen chef van den generalen staf van het vierde Turksche leger onder Liman von Sanders. VLOOTVERHOUDINGEN IN DE MIDDELLANDSCHE ZEE. Duitsche schepen onderweg naar de Spaansche wateren, Fransche een heden tc Gibraltar, Engelsche vloot bü Malta. Havas meldt, dat het Duitsche eskader dat naar reeds eerder aangekondigd een oefentocht van een maand in de Spaan sche wateren gaat maken, vandaag Kiel e-t Willemshaven heeft verlaten. Het omvat twee vestzakslagschepen, twee kruisers, twee divisies torpedobooten en tilles onderzeeërs. Waarschynlyk in verband met dezen tocht, hebben de Fransche marine-autori- I teiten het noodig geacht niet minder dan I zestien oorlogsschepen naar Gibraltar te I zenden, waar thans slechts enkele Engel- i tche schepen aanwezig zyn, daar vrijwel de heele Engelsche Middellandsche Zeevloot in of bij Malta ligt. De Fransche schepen in Gibraltar zijn: twee slagschepen van de Atlantische vloot de „Bretagne” en de „Lorraine”, drie kru isers van de Middellandsche Zeevloot de [„Marseillaise”, de .Jean de Vienne” en „La Galissonièrs”, en verder elf torpedojagers I De beide slagschepen dateeren van de Jaren 1915 en 1916, maar zijn geheel gere construeerd. De drie kruisers zijn nieuwe schepen, terwijl bij de torpedojagers vijf groote hypermoderne en zeer snelle bodems zijn, die feitelyk als kleine kruisers wor den beschouwd. I De Daily Telegraph geeft een staatje, dat wij hieronder overnemen van de maritieme krachtsverhoudingen in de Middellandsche Zee tusschen de gecombineerde vloten van Engeland en Frankrijk eenerzüds en van de asmogend-heden anderzijds. Het heden ver trokken Duitsche eskader is daarbij reeds meegerekend als in de Middellandsche Zee aanwezig. middellijke opkomst bij mobilisatie eindigt zou het bij handhaven van den bestaah- <tcn toestand nog jaren kunnen duren, d|it de weermacht groote scharen van dienst- plichtigei telt., wier geschiktheid voor d'4 oorlogstaak niet staat op de hoogte, welke tegenwoordig noodig geacht moet worden. In verlenging van den duur der herha lingsoefeningen zal het middel gevonden moeten worden, om hieraan zooveel moge lijk,tegemoet te komen. Het ligt voor de hand, dat de verdeclinfe van den totalen duur der herhalingsoefenin gen over de onderscheidene dienstjaren zeer verschillend zal kunnen en moeten zijn, ook wat betreft den aard der oefenin gen. In verband met een en ander kan slechts een zeer globaal overzicht wor. den gegeven van de regeling, welke dtf Minister van Defensie zich na bestudee ring van de daaromtrent ontvangen ad viezen heeft gedacht ten aanzien van de verdeeling van den voorgestelden duuil van ten hoogste 85 dagen. Deze duur zou in het algemeen ver deeld behooren te worden over verschil lende perioden van 17 tot 20 dagen. Voor degenen, die bestemd zijn om reeds bij de eerste der buitengewone oproepingen op te komen, welke bestemming samen hangt met hun taak bü den grens- en kust- dienst, zouden de laatste twee perioden ver vangen moeten worden door vier perioden va: een korteren duur. Officiersopleiding zeemacht. De behoefte is aan den dag getreden om het getal reserve-officieren bij de Zeemacht Blijkens de Memorie van Toelichting is het doel van het wetsvoorstel 1. Voorzieningen te treffen omtrent de sterkte van in werkelijken dienst zijnde dienstplichtigen; 2. Den duur der eerste oefening van de dienstplichtigen, bestemd voor den dienst bü de marine-kust wacht, te verlengen 3. Den duur der herhalingoefenin- gen te verlengen 4. Een aanvullende bepaling vast te stellen met betrekking tot dienst plichtigen, die in opleiding zijn genomen tot reserve-off icier bij de zeemacht. Ofschoon de verhooging van de lichtinas sterkte en de verlenging van den duur der eerste oefening een niet onbelangrijke ver- grooting hebben gebracht van de geregeld aanwezige sterkte, is d6 Regeering tot de overtuiging gekomen dat de maatregelen, welke onder bepaalde omstandigheden voor een doeltreffende grens, en kustbeveiligmg noodig zyn, een hoogere vredessterkte kun nen vereischen dan thans mogelük is. Een wettelyke bepaling, als in het voorgestelde tweede lid van art. 30 der Dienstplichtwet is belichaamd, zal de gelegenheid openen om de daarvoor noodige voorzieningen tc treffen. Dit tweede lid luidt: Voor elk der in het eerste lid bedoel de groepen van dienstplichtigen kan da duur der eerste oefening tot ten hoogste twee jaar worden verlengd. De dienst plichtigen, voor wie de duur der eerste oefening niet is verlengd, kunnen onver minderd de uit andere bepalingen voort vloeiende verplichtingen, worden ver plicht alsnog werkelyken dienst te ver vullen uiterlük tot het tydstip, tot het welk de eerste oefening had kunnen worden verlengd. Mogelijkheid datverlenging achterwege blüft. Wordt de bevoegdheid geschapen om de eerste oefening tot twee jaar te verlengen dan zal dit niet steeds tot het volle maxi mum behoeven te geschieden en zal het ook °t bepaalde onderdeelen der weermacht be perkt kunnen worden. De mogelykheid zal re fs bestaan om naar gelang van omstan gheden de verlenging geheel achterweg* te laten. De voorgestelde maatregel zal het móge- ljk maken de vredessterkte zoodanig op te ^eren, dat met grootere gerustheid in tü- spanning <ie ontwikkeling van de - -...asen kan worden afgewacht, zon- fler telkens voor de vraag te staan, of tot 6 T^tengewone oproeping van‘niet in wer elyken dienst zijnde dienstplichtigen rechtens art. 32 der Dienstplichtwet moet gorden overgegaan. (Hierop doelde minis- ,er °^n reeds in zy'n op 11 dezer gehou- i «n radiorede. Red.). verhouding van het voorgeste^dc lid van art. 30 tot art. 32 zien de Mi- ners van Defensie en van Binnenland- 8C e Zaken aldus, dat art. 32 wordt toegf1- Pas als buitengewone omstandigheden zy'n n?etreden en dat eerstbedoelde bepalihg Ia dienen om voortdurend op het plotse- n8 en onverwacht intreden van dergelykfl rnnstandigheden voorbereid te zyn. et verdient de aandacht, dat verlenging de eerste oefening in het algemeen de

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1