en )lo nieuws- en advertentieblad SjïSaen 1 ER :ER IZIJN SCOOP ildigt Verzoenende woorden van den Duce. EL 3750 Vreugde relefoon 2235. ken „ITALIË WIL IN VREDE WERKEN.” Frankrijk’» defensie eischt nieuwe offers van de natie. Stichting van centraal vluchtelingenkamp. OFZUIGERS! van onderstaande 7Ü hierin, o.a. vanaf 33.— .35- 37.50 38— 38.50 39.50 58.50 Regeling voor werkende dienstplichtigen. - 78e Jaargang «?T^SS^0UDE) bodegraven, boskoop, gouderak, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERk, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen Charlie Chaplin 11 lachen...!: No. 20013 ■ft efttfd boven 18 jaar. U!” onder de BINNENLAND. maatschappij noode kunnen worden ge- l i l 2J1U IN de grap...'. INSTALLING 40 60 C’T. film iv s t e Ruimte gelaten voor samenwerking. Hitler’s antwoord. UR 30 ELLER reldstad LINDSAy DN. IDY’S serie. De nieuwe wetsdecreten Zaterdag in het staatsblad bliceerd. ?ldzaam groots ARTISTS Uw eigendom. LGE. emer Centr. Actie. i ’an INDRUKWEKKEND E e.a. ipel. spannend financiën, Reynaud, zal 3 uur (N.T.) een radio- JOEGO-SLAVIë MOET WORDEN GEDWONGEN. De as-genooten dringen op. Hongarije zou erin toegestemd hebben, aan Joego-Slavië een non-agressiepact aan te bieden, indien Belgrado zich aansluit bij het anti-komintempact en opgenomen wordt in het blok van staten, dat om de as RomeBerlijn gevormd wordt, aldus ver- De rede van den Duce met voldoening ontvangen. van den Duce Is in Britsche poli- •--t een zekere voldoening luidt in diplomatieke kringen te Rome. Mussolini zou Teleki en Csaky overge haald hebben dit pact aan Joegjo-Slavië aan te bieden, in ruil voor een voortgezetcen steun van Italië en Duitschland aan de Hongaarsche eischen tegenover Roemenië. Ciano zal zich Zaterdag naar Venetië be geven, waar hy een bespreking zal hebben met Markowitsj, wien hy het Hongaarsche aanbod zal overleggen. Hy zal trachten hem ertoe te bewegen, dat Joego-Slavië dit aanbod accepteert. Als argumenten zal hij daarbij aanvoe ren; l .voorbestemd om zich te bestendigen voor den duur van eeuwen door gebouwen, die de afmetingen zullen hebben van de St. Pieter en van het Colyseum. bezwaren, tegen het spoorboekje der huidige wlnterdlenstregeling, dat éven ingenieus als onhandig is. Met Ingang van 15 Mei keert het dun ne spoorboekje van 25 ct. per stuk terug. De indeellng wordt overzichtelijker, de ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal f 2.25, per week 17 cent, overal waar de bMorging per looper geschiedt, franco per post per kwataal 8.15. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef latere 2745. Postrekening 48400. De rede tieke kringen met optvangen. Hoewel, zoo verklaart men, Mussolini niets gezegd heeft omtrent de wijze, waar- op de as.mogendheden op de boodschap van Roosevelt willen antwoorden, kan toch op gemerkt worden, dat hij er prijs op stelde, nogmaals uiting te geven aan den vredes wil van Italië en Duitschland. Van de middagbladen levert alleen de Star commentaar op de rede. Hoewel het toegeeft, dat de toon van den Duce gema tigd was, is het liberale orgaan van oor deel, dat de rede „ons moet aanmoedigen, onze nieuwe politiek voort te zetten, om dat zy bewyst, dat alleen kracht de dictato ren zal tegenhouden.” In welingelichte Berlynsche kringen zegt men, volgens Havas, dat de rede van Mus solini een eerste en algemeen antwoord der spilmogendheden op de boodschap van Roosevelt beteekent. Men voegt hieraan toe, dat Hitler op 28 April de boodschap om standig en punt voor punt zal beantwoor den. Men krygt meer en meer den indruk, dat Hitler een lang requisitoir zal houden tegen „het egoïsme en farizeïsme” der de mocratische mogendheden en tegen het ver drag van Versailles en een opsomming zal geven van de verschillende voorstellen, wel ke Duitschland voor een rechtvaardig n vrede gedaan zou hebben en die verworpen zouden zijn. Een ambtenaar van het ministerie van buitenlandsche zaken te Washington, heeft, naar Reuter meldt, als zyn meening te ken nen gegeven, dat de verklaring, waarin Mussolini de voorstellen van Roosevelt ver wierp, hoewel zy teleurstellend is, toch wellicht ruimte heeft gelaten voor samen werking. Indien Roosevelt nieuwe voorstel len zou willen doen voor een regeling van de moeilijkheden door middel van een con ferentie, zou hy daarvoor misschien een grondslag kunnen vinden in het feit, dat er eenige aanwijzingen zyn voor de vreedzame bedoelingen van het antwoord van Musso lini. Men heeft in het bijzonder opgemerkt, dat Mussolini het denkbeeld van conferen ties niet geheel en al heeft verworpen, hoe wel hij de waarde van uitgebreide confe renties verkleinde. Roosevelt heeft niet ge dacht aan een wereldconferentie van alle c^rie mogelijke onderwerpen; ontwapening, economische en politieke vraagstukken. De grootste conferentie zou zich met de economische vraagstukken moeten bezig houden; de ontwapeningsbesprekingen zou den beperkt worden tot de gewapende lan den, terwijl een politieke conferentie slechts bedoeld zou zyn voor de Europeesche lan den, die daarbij onmiddellyk betrokken zijn- Regeering zal heden een aantal nieuwe, ver-strekkende economische en financieele maatregelen nemen. De Franache ministerraad zal heden te 4 uur op het Elysée bijeenkomen. In deze zit ting zullen den president der republiek een aantal belangrijke decreten ter teekening worden voorgelegd. Men meent te weten, dat de financieele en economische maatregelen waartoe zal worden besloten, in strekking en doeltref fendheid alles zullen overtreffen, wat tot dusverre op dit gebied is uitgevaardigd. Gezaghebbende kringen bewaren een vol komen stilzwijgen. Men weet wel, dat de maatregelen den omvang zullen hebben, welke in verband met de eischen der na tionale defensie, gebiedend en noodzakelyk zijn en dat zy het land in staat zullen stel len tot de door de omstandigheden ge- ‘Ismëde alleen mogelijk is door de stichting van een centraal kamp. Een centrale onderbrenging bleat vele voordeelen. Men denke slechts aan ao mogelijkheid van een consequent door gevoerde selectie naar geloof, leeftijd en geslacht; uniformiteit In behandeling en administratie, waardoor economischer beheer mogelijk Is. Gezien het groote aantal nuances, waarin selectie der vluchtelingen zal moeten plaats hebben, zal het terrein niet te klein moeten worden gekozen. De verschillende godsdienstige groepen zul len zich zelfstandig en ongestoord moe ten kunnen uitleven; recreatieterreinen, scholen en terreinen van landbouwscho- ling van aanstaande emigranten kunnen niet worden gemist. De kosten hiervan zijn In het aangevraagde bedrag inbe grepen. De minister van Binnenlandsche Za ken denkt daarom aanvankelijk aan een totale oppervlakte van het kamp van ten minste 70 A 80 ha. Het kamp zal hlet te ver van de bewoonde wereld mogen af liggen In verband met aanvoer van ma terialen, geestelijke en medische verzor ging, ziekenhuizen van verschillende richting, e.d. De levensduur van het kamp Is aan vankelijk gedacht als semt-permajient (15 jaar). De kosten aan de oprichting verbon den zullen, ruw geschat, per onder te brengen persoon bedragen 300 bouw kosten, te verhoogen met pl.m. 100, voor terrein en inrichting, derhalve pl.m. 400 per persoon. Het kamp zou aanvankelijk kunnen worden opgezet voor 2500 personen, met mogelijkheid tot uitbreiding. De kosten zullen dan uitkomen op 2500 x 400 of 1 mlllloen gulden, welk bedrag hierbij wordt aangevraagd. De kosten van verzorging der vluchte lingen zullen op de wijze als tot nu toe geschiedde, uit de middelen, bijeenge bracht door de particuliere liefdadigheid, worden betaald. Daaronder vallen uiter aard mede de kosten van rente en af schrijving, van de oprichtingskosten van het te stichten kamp. Met het oog op het geleidelijk terug komen van het oprlchtlngskapltaal in den vorm van rente en afschrijving wordt boeking van de stichtingskosten op den kapitaaldlenst verantwoord ge acht. Kosten op 1 millioen geraamd. Wetsontwerp ingediend. Opgezet voor 2500 personen. Ingediend Is een wetsontwerp tot wij ziging en verhooging van de begrooting van Blnnenlabdsche Zaken voor 19ó9. Aan de meniprle van toelichting wordt o.m. ontleend ff, Zooals algemeen bekend, vertoeft hier te lande sinds de bekende gebeurtenissen in Duitschland een niet onbeteekenend aantal vluchtelingen. Zij zijn thans on dergebracht in Zb tehuizen, waarover de regeering, met uitzondering van één te huis, slechts lijdelijke beschikking heelt; een tweetal zal zelfs in den loop van Mei reeds ontruimd moeten zijn. Deze 26 tehuizen staan tot de regeering in verschillende beheersverhoudingen, hetgeen administratief verwarrend en oneconomisch Is en niet bevorderlijk voor net treffen van doelmatige maatregelen. Met aan zekerheid grenzende waar schijnlijkheid kan worden aangenomen, dat een zeer groot contingent der vluch telingen er niet in zal slagen te emlgree- ren, te meer, waar emigratie naar de meeste landen, met uitzondering van Pa lestina, vrijwel onmogelijk is. Zoo emi greerden in de periode van 1 Maart31 December 1938, derhalve in 10 maanden, uit Nederland slechts 339/oden. Boven dien zullen degenen, die zoo gelukkig zullen zijn wél te kunnen emigreeren, toch eerst langzamerhand naar het bui- tênland af vloeien. Er zal derhalve ern stig rekening mede gehouden moeten worden, dat het verblijf van de vluchte lingen hier te lande een langdurig ka rakter zal dragen. Een en ander dringt aan het hulsves- tingsvraagstuk der vluchtelingen een meer blijvende oplossing te geven. Dit geldt in het bijzonder voor hen, ten aan zien van wie onderbrenging bij particu lieren niet mogelijk is, dan wel, hetzij om redenen van socialen of economl- schen aard, hetzij uit hoofde van open baar belang, onwenschelijk is te achten. De regeering is van oordeel, dat zulks i andere merken s. Werkloozen zullen hen vervangen. Namens den minister van Defensie maakt de Regeerlngspersdlenst bekend dat, waar onder de huidige omstandig heden aan vermindering van de tegen woordige sterkte der troepen behoorende tot de grens- en kustbevelliglng niet kan uge wh uer opoorwegen ae gunst van het worden gedacht, een regeling In voorbe- 1 publiek te verwerven. Deze spreekt ook Een algemeene tariefswijziging. Bij de winterdienstregeling van de Staatsspoorwegen. Prof. dr. Ir. Goudriaan Jr., dir.-gene- raal der Ned. Spoor, heeft in een onder houd met de Tel. meegedeeld, dat voor de Ingang der wlnterdlenstregeling uit voeringsmaatregelen voor een algeheele tariefswijziging bekend zullen worden gemaakt. Prof. Goudriaan heeft de Ideeën uit gewerkt, welke hij heeft ontvouwd op de jubileumsvergadering der Rotterdamsche i Kamer van Koophandel. Zij zijn neerge- legd in een gedetailleerd rapport, dat thans .de overheidsinstanties passeert, welke moeten beslissen of adviseeren over tariefswijzigingen der Spoorwegen. Prof. Goudriaan noemde in die rede een „vastrechttarief” naar voorbeeld der electriciteltsbedrijven ideaal voor een spoorwegbedrijf, dat werkt met hoo- ge vaste kosten en additioneel vervoer zonder noemenswaardige kostenverhoo- glng opneemt. In de practijk zal het er op neerkomen dat een gezin een vastrecht betaalt, over eenkomstig zijn gemiddelde verbruiks- capaciteit en alle verdere eenheden be trekt tegen de aanzienlijk verlaagde prijs van c.a. 1.1 cent per km. Deze revolutionnaire wijziging der ta- rieftechniek zal dus vrijwel worden inge voerd op de datum waarop de Spoorwe gen honderd jaar bestaan. Zij vormt een krachtig actief verweer der honderdjarige tegen de moordende concurrentie der „wilde bussen”, welker tarieven vrijwel benaderd worden. Bij de goedkoope avondretours (1.25 ct. per persoon-km.) liggen die tarieven practlsch trouwens al op het niveau der „wilde bussen”. De wijziging getuigt ook van de krach tige wil der Spoorwegen de gunst van het raiding is om aan hen, die in de burger- uit het besluit gehoor te geven "aan^de maatschappij noode kunnen worden ge- 1 bezwaren, tegen het spoorboekje der mist, groot verlof te verleenen en te doen huidige wlnterdlenstregeling, dat éven vervangen door werklooze dienstpllchtl- ingenieus als onhandig is. gen. Binnenkort zullen hieromtrent nadere mededeellngen worden gedaan. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 15 regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 16 regels 1.55. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 beslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden modedeelingei bij contract tot zeer gereduceerde^ prfjs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. eischte opvoering! van het tempo der be wapening. De minister van f hedenavond te 19.20 rede houden. In deze rede zal Reynaud, naar men ge looft, met klem betoogen, dat de offers, die het land zich voor de verdediging moet getroosten, onvemüdelijk zijn, Hö zal ver der een beroep doen op de vaderlandsliefde en het plichtsbesef van alle Franschen. zullen reeds worden gepu- 1. een mogelyke dreiging van Hongaar- sche eischen voor den terugkeer van het Hongaarsche gebied, dat Joego-Slavië in den wereldoorlog heeft verworven, zal er door worden afgewend; 2. een druk van Italië en Duitschland op Joego-Slavië, indien dit land zich tracht te verzetten togen de Donaupolitiek van de „as” zou erdoor worden voorkomen. Daar Joego-Slavië geheel is omgeven door leden van het Rome-Berlyn-blok, in het bijzonder na de Italiaansche annexatie van Albanië, gelooft men in diplomatieke kringen, dat Joego-Slavië wel gedwongen zal zyn het voorstel aan te nemen. DE VIERING VAN HITLERS JAARDAG. De grootste parade aller tijden. Berlijn vervuld van ontzag en trots. Berlyn heeft den 50sten geboortedag van 21 tot m,t Let wol, Slecht» 5 h 'i vd» Dinsdag voor,^"’ HOOFDFÏLMS RIEN joHn p IARGARET I iM— lin der Ie hoofdfilm: «atote lachwhlatt,, d( ide Deensche komiek», I en HALF WATT f» vergeten eiland (In het Paradijs). 1! j lachen.» ig voor lederenleeftijd W’HTEND 10.30 (23 AfH|) ie vertooning te Goede- (ANKIE DARROW ALPH MORGAN tri: school vin Mr. BU| (Kinderlevens) ''filmwerk. To<-fians ,M, •f'ijd. Bntrée 25-30-40 cent tG 2 UUR MATINEE met n half Watt en J^USSOLINI heeft gisteren te Rome een door de radio uitgezonden rede gehou den, welke tien minuten duurde, in verband met de tentoonstelling, die in 1942 te Rome zal worden gehouden. Hy sprak in de hal van het stadhuis op den Kapitolynschen heuvel, voor de leden van de commissie tot organisatie van de tentoonstelling, en greep deze gelegenheid aan om een verklaring over den internationalen toestand af te leggen. De Duce zeAie dat zyn rede het eerste begin was van een groote mobilisatie. La ten echter aldus Mussolini die weini gen en die al te velen aan gene zijde onzer grenzen, die zich overgeven aan hysterische aanvechtingen, zich niet opwinden bij het hooren van dit woord. Het betreft hier een vreedzame, burgerlijke mobilisatie zonder wapens. Het betreft een systematische po ging om alle nationale energiën samen te doen werken, opdat de Wereldtentoonstel ling van 1942 Rome en het fascistisch Italië waardig zal zijn en den titel van „Olym piade der beschavingen”, waaronder zij aan de wereld is aangekondigd, zal verdienen. Indien wij voornemens zouden zyn de lont in het kruit te steken en als wij agres sieve plannen koesterden, dan zouden wtf niet, zooals wij thans doen, het besluit ne men tot een werk van een der gel ijken om- vang als de organisatie van een wereldten toonstelling en wy zouden andere naties niet hebben uitgenoodigd daaraan deel te nemen. Naties, onder welke er vele zyn. die door de uitnoodiging aan te nemen er blijk van hebben gegeven, dat zij onze denkbeel den omtrent de ontwikkeling der gebeurte nissen deelen. Als wij’ in weerwil van de onweerswolken, die den horizon overscha duwen, den moed hebben ons werk actief voort te zetten, dan moet dat beschouwd worden als een goed voorteeken, dan wil zeggen, dat wij niemand willen aanval- I», tategendeel, wij willen Wijven werken, Hrt is dus volkomen onjuist en in geen tekel opzicht te rechtvaardigen, als mer. pogingen aanwendt de as-mogendheden op de beklaagdenbank te brengen. Het stelsel wederzydsche tienjarige garanties is met minder onzinnig, nog afgezien van de verbluffende aardrijkskundige fouten, die begaan worden door zekere lieden ,die van Europeesche zaken slechts een zeer rudi mentaire voorstelling hebben. Wat de groote conferentie betreft, die werd voorgesteld, en waarin de Vereenlgde 2aten zich zouden beperken tot de rol van fen ver verwijderden toeschouwer, de ervaring heeft ons op dit punt bittere lessen Begeven, n.I. dat zjj des te zekerder moet m «lukken, naarmate het aantal delegaties Poot is. Of men al of niet een of ander antwoord zendt op de bekende Boodschap, mt kan niet verhinderen, dat ik de gelegen- welke my op het oogenblik wordt ge- b°d€n. te baat neem om opnieuw te be- ’®«tigen, dat de politiek van Rome en van e as geïnspireerd wordt door de criteria ’•n vrede en samenwerking: Duitschland ïtolfê hebben daarvan zeer concrete be- I Wn gegeven. Het wordt dus tjjd de pa- wekzaaiers het zwügen op te leggen, hun, 'e op de katastrophen vooruit loopen, de atahsten van beroep, die dikwyls hun of waanzinnigen haat, of wel de ver- I ng van hun min of meer bedekte be- ai^n met een groote vlag bedekken. Hoe dit ook zU, wij laten ons niet beïn- I en door perscampagnes, door brallende oor Messiaansche Boodschappen, daar ^cyoelen een gerust geweten te hebben, mannen en middelen om zoowel dedj^re^e ^en vrede van allen te ver- bere ^^-stelling te Rome wil de w S zÜn van de krachtsinspanning alle beschaafde landen zich op der. ya Van niet slechts materieelen voor- 2u^en getroosten. Geheel Italië L- 2 c" van heden af persoonyk betrok- achten by de „Italiaansche campagne I u De tentoonstelling van 1942 is Hitler op grootsche wijze gevierd. Zoowd lrin het centrum als in de meest afgelegen buitenwijken der millioenenstad golfde een zee van hakenkruisvlaggen, die met gulde’i sjerpen waren versierd. Officieele en semi- officieele gebouwen waren overdadig ge ïllumineerd, terwijl enorme hakenkruis banieren, die van de vjjfde verdieping tot aan de straat reikten, het effect verhoog den. Vrijwel overal, ook bij particulieren, zag men roode schilden uithangen, waarop met vergulde letters het getal 50 te lezen stond. Vrijwel geen huis en geen winkel had nagelaten, een portret van den Führer voor de ramen te hangen. Onder de vele démonstraties der laatste twee dagen war, de parade ongetwijfeld de indrukwekkendste. Het voorbijtrekken der gesloten marcheerende afdeelingen duurde ruim 4 uur, hoewel de gemotoriseerde divi sies betrekkelijk snel reden. Nadat Hitler onder daverende toejuichingen en onder het door spreekkoren aangeheven parool dezer dagen: „Führer! wy zyn trotsch op zyn plaats op de eeretribunt had ingeno men, werd de parade geopend door het luchtwapen. Honderden toestellen wajr- buitengewoon snelle duikbam- vliegtuigen en jagers, alsook de machtige zware bombardementsvliegtuigen opvielen ronkten op geringe hoogte over de onaf zienbare menschenmassa’s, die ze ten deele met applaus en gejuich, ten deel ook met de opgeheven rechterhad begroetten. In middels marcheerde een regiment infante rie op, gevolgd door troependeelen der mi litaire luchtvaart en der oorlogsmarine. Groot was de geestdrift tijdens den voor bij marsch van een afdeeling luchtinfante- rie. Het bestaan van dit nieuwe troependcel was sinds langen tyd bekend; men had ook by het oogstdankfeest op den Bückeberg cn op den partydag te Neurenberg demon straties gezien van afdeelingen luchtinfan- terie, die uit laag vliegende toestellen sprongen, met kleine parachutes in zeer hoog tempo naar de aarde zweefden om vervolgens in zeer korten tyd machinege- weernesten op terichten tegen een denk- beeldigen vijand, dien zij op die manier m den rug aanvielen. Het was ditmaal echter voor het eerst, dat de luchtinfanterie zich als zelfstandig troependeel aan den volke vertoonde. De manschappen waren gekleed in een groene uniform, die veel overeenkomst vertoonde met ’n ruimzittend overall. Ze droegen val schermen op den rug en waren voor de ge legenheid voorzien van geweren, ofschoon zy in de practijk uitsluitend met lichte ma chinegeweren en revolvers zijn uitgerust. Goering hief trotsch zijn maarschalkstaf omhoog, toen de luchtinfanterie voorbij trok. De parade was ongeveedr 140 k.m. lang- Vroolijke kleuren ontbraken bijna geheel; de grauwe oorlogskleur was overheer- schend. Het voorbijtrekken langs den Führer duurde vier uren.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1