Inschrijving Groen van Prinstererschool r?b?p>AP„Y^BIent1eblad VOOR GOUDA EN OMSTREKEN rAMoAvill, ijiLKAKIMWVUDE. BODEGRAVEN RORKDOP GOTTDFPAir IIAAQTRPCUT MGORDPFCnT M/ÏPPrAPPT 1 h WERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, RÊEU^JK?sbHOONHOVEN, STOLWlS^V^DDIN^EEN^HEVENmHZ^f^er^ Courant komt in vele duizenden gezinnen Gegarandeerde oplage 8500 ex MEUBELEN en STOFFEERING Teerste blad. HERFST OOSTHAVEN A Ho. 20014 Zaterdag 22 April 1939 de voorpagina 50 4Ï BINNENLAND. 3 door iets nieuwe vervangen kan worden. L t 1 2 1 3 4 1 0 11 2 9 O O 0 2 2 2 1 4 2 4 8 9 2 23 2 22 2 22 2 23 2 19 6 19 7 16 7 14 9 14 8 13 9 12 9 3 58— 24 1.71 51—21 1.57 59— 28 1.29 35- 26 1.12 38-40 0.94 36— 38 0,93 35-63 0.75 32-60 0.56 16-61 021 opmaken voor een nieuw leven. De lente is altijd weer, of het om ons donker of licht is, een vernieuwing, althans een poging tot vernieuwing. Van ons zelf hangt het mede Gemeenteraad. De Raad dezer gemeente zal in vergade ring byeenkomert op Vrydag 28 April a.s., des namiddags 8 uur. Namens het Bestuur: A. v, d. BERGE, Voorzitter. D. L. WAGENAAR, Secretaris. 12 11 9 8 7 6 6 4 1 3 1 6 6 5 2 4 5 4 14 12 10 7 7 5 7 6 6 2 I 2 1 2 3 0 4 5 7 1 4 4 4 5 4 2 9 2 NIEUWE LEERLINGEN 'D.V. op VRIJDAG 28 APRIL a.s., ’s avonds van 79 uur en VRIJDAG 5 MEI a.s., ’s avonds van 79 uur. in het SCHOOLGEBOUW, Groenendaal. Opleiding voor toelating U.L.O., H.B.S., GYMNASIUM en HANDELSAVONDSCHOOL. ONDERWIJS IN VREEMDE TALEN. Het schoolgeld is gelijk aan dat der Openbare Scholen. De nieuwe leerlingen moeten D.V. 1 October a.s. minstens 6 jaar oud zijn. GROENENDAAL 46 Hoofd: L. ALBADA) Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs. -VOOR PRIMA WERK J VAN lasse B. 1 0 7 6 8 5 5 1 2 lasse B. 1 1 5 5 1 0 10 2 0 10 2 Voorstellen van Moskou m-Londen. Onie zou tot volledige mili klasse. 2 30 65-29 1.67 60-23 1,44 1.17 1.06 36- 41 1.00 37- 42 0.87 39- 42 0.83 40— 57 0.75 40—68 0.72 20—41 0,33 4 26 7 21 6 18 4 16 7 14 1 10 15 0 10 12 1 11 13 1 12 5 Zou het niet goed zyn, wanneer we die ®ohoonmaak wat verder uitstrekten? Er is 'n ons hart en in ons leven ook zooveel, 3 10 8 1 25 53—26 1.67 4 21 48—27 1.40 3 17 43—20 1.31 4 16 28-21 1.14 7 16 42—44 1.07 7 14 26—35 0.87 8 ii 24—41 0.79 9 6 21—42 0.43 6 17—46 0.37 3 4 0 4 1 4 2 12 lasse C. 1 1 i 1 4 3 1 3 Belgische scholieren naar bollen velden. Van 22—25 April a.s. zal een groep Bel gische scholieren een reis door ons land maken. Op den eersten dag wordt, na een kort bezoek aan de havens van Rotterdam, Den Haag bezichtigd, waar de Jeugd o.a. plechtig in de Ridderzaal zal worden ontvangen door den dlrecteur-generaal van het onderwijs, voorzitter van het be stuur der Nederlandsche stichting voor schoolreizen, prof. Van Poelje. De twee volgende dagen zijn voor Am sterdam en Omstreken (o.a, Volendam en Marken) gereserveerd, terwijl aan de terugreis het bezichtigen van Haarlem en een bezoek aan de bollenvelden ver bonden Is. BgcWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, Ditblad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen geschapen. De verlenging van den ar- beidsduur Is vooral noodzakelijk bij de openbare diensten en daarom heeft de bovendien vermindering van het overtollige personeel bU sommige open- JHAKEN. -Fine gaat niet door, np Euwe-Ke«, ls ijnlljk. emen heeft het Euwe_ a ,3U^hen de A.V.R.O. niet wordt oppen ondernomen om t stand te brengen tus- uwe, te meer, daar dezer bericht ontvangen was op stelde - mede ten- n internationalen toe oriooplge overeenkomst :h Euwe-Fine te ont- aai Sovjet-I taire samenwerking bereid zijn. De „Daily Mail” verneemt, dat de Sovjet Unie aan de regeeringen van Frankrijk en Engeland nauwkeurig omschreven voorstel, len heeft gedaan tot versterken van het Europeesch verdrag tegen den aanval. Deze voorstellen van 'de Sovjet-Unie zou den een constructief antwoord vormen op de voorstellen, welke den laatsten tyd dooi de ambassadeurs van Fhmkrjjk en Enge land te Moskou zijn gedaan. Ook de diplomatieke medewerker van de „Daily Telegraph” weet mede te deelen, dat de Sovjet-regeering bereid is zich met Groot-Brittannië en Frankrijk aaneen te sluiten, teneinde, met inzet van al haai strijdkrachten e< hulpmiddelen, zonder voorbehoüd, agressie door de as-mogendhe- den in Europa tegen te gaan. Moskou zou bepaalde voorsteüen aan de Britsche regeering ^hebben ovérgebracht, waarbij ook een aantal technische kwesties wordt opgeworpen. De „Daily Telegraph” voegt hieraan toe, dat deze voorstellen onmiddellyk door het Britsche kabinet zullen worden overwogen. Het kabinet zal moeten nagaan, in hoever de voorstellen der Sovjet-Unie de houding van verschillende kleinere staten zullen be ïnvloeden. Aangenomen kan worden, dat enkele dagen zullen verloopenr‘.ajvorens de Britsche opmerkingen oyer de’ voorstellen aan Moskou worden voorgelegd. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 16 regels ƒ1.30, el^e regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1-4 regels ƒ2.25, elke regel meer ƒ0410. Op de, voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bfj contract tot zeer gereduceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnn worden ingezonden doér tusschenkomet van soliede Boek handelaren, Advertentiebureau! en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. DR juuniner bestaat uit twee bladen. Daaronder moesten we ook eens opruiming houden. Wanneer de lente ons een inner- vernieuwing brengt, dan i| de kan 3 &root, dat ook de vernieuwing, die we van edoellng van het comité te stellen een wedstrijd intlg partijen, waarvan land en tien In Estland iden. r vernemen, heeft Euwe :eres, die deelneemt aan 5 Margate, gesproken wider heeft verklaar! sel veel voor een twee- 1 landgenoot gevoelde dellijk na het touraooi i komen om met het rleg te plegen. De mo- ultgesloten, dat de eer- van de match reeds In len worden gespeeld. TERPOLO. thy-cup te Doetinchem. Ned. kampioenschappen □.aal waterpolototumool eker, dat, georganiseerd dijken Nederlandschen 9 Juli tot en met 4 Aug. as vastgesteld, zal niet worden gehouden. Het K.N.Z.B. heeft besloten .nternationale tournool Jroenendaal te Doetln- □uden, omdat daar de maarden veel gunstiger srdam. n bad te Doetinchem ■rbaan, zoodat hier ook wemkamplocnschappen ihouden en wel op de ;n van het waterpolo- erdag 29 en Zondag 30 leze belde dagen, zullen strijden uitsluitend in rden gespeeld, n.l, van if negen. Voetbalbond. eenige standen volgen 68—16 1.77 56-27 1.38 59—29 1.15 19—31 0.85 23—58 0.85 33—57 0.58 8—75 0.18 6-65 0.18 iten In mindering. ilésse A. 9 9 6 9 6 5 5 4 4 0 47—22 1.47 43-20 1.44 32- 29 *127 37—35 1.19 33- 28 0.94 32—37 0.07 31—38 0.78 28-36 0.76 31—50 0.71 9 0* 16—61 0.00 land door zijn existentie zelf de beginse len moet verdedigen, die Frankrijk ver tegenwoordigt. I nis cë-1 heeft de tuinen, onze regeerjng bepaald, dat de normale werk- n nw. AC ««va* uiin *70 Vloofb Owi en uit den tijd of ons in den weg ae mogelijkheid van nog meer overuren j V-W..-AV» rv» ura.v»1an<rina van dnn ar- we weg en vervangen het door angsklasse. 2 24 3 22 5 18 6 18 8 15 7 13 0 10 12 1 11 1 12 ten opruimen. Het is niet goed, dat we en- *®1 maar verwachten. We moeten de ver pachting tegemoet komen, haar ruim baan n»ken. En daartoe hebben we ook schoon- "’aak en opruiming noodig. Nu, terwijl in rijn schoonste heerlijkheid uitbloese- mende leven roept, ons roept, moeten we ni®t alleen met een nieuw verlangen, maar “°k met een nieuw hart en met nieuwe dachten dat leven tegengaan, wy allen. In Rin roep aan ona moeten we den roep hoo- om vernieuwing Want het leven vraagt r om vernieuwing. En alleen als we ®n roep verstaan, kunnen we verwachten, 1 23 100—14 1.7? 1 23 2 18 4 15 6 11 7 11 8 7 71—20 1.6* 73-33 1.5? 2 15 36-20 1.W 4 13 2422 1.08 34-21 1.00 34-35 0.69 18—94 0.17 0 16—61 0.00 Tweede interim-dividend van de Koninklijke Petroleum Mij. Thans 8 pct. aangekondigd, met vorig interim-dividend totaal over 1938 14 pet. Later besluit ov«r slot- uitkeerlng. Om zooveel mogelijk te voldoen aan den van vele zijden geuiten wcnsch, de betaling van een eventueel slotdividend niet langer dan strikt noodzakelijk is uit te stellen, heeft het bestuur van de Koninklijke Nederl. Mij. tot Expl. van Petroleumbronnen in Ned.-Indië beslo ten een tweede Interim dividend van 8 pet. uit te keeren. No. het afsluiten der boeken zal wor den beslist of nog een slot-dividend zal worden gedeclareerd. Burgei lijke dienstplicht te verwachten. In tijden van oorlogsgevaar zoowel voor mannen en vrouwen. Binnenkort is bij de Tweede Kamer de indiening te verwachten van een wets ontwerp tot regeling van. de invoering van den burgerlijken dienstplicht, op .grond waarvan mannen en vrouwen in 'tijd van oorlog of oorlogsgevaar (mobili satie) kunnen worden opgeroepen voor alle diensten. De burgemeeste/s hebben daartoe reeds de bevoegdheid ingevolge art. 226 van de Gemeentewet, luidende: „Ter handhaving der openbare orde of in het algemeen belang, kunnen wanneer bij stand der plaatselijke beambten of vrij willigers ongenoegzaam ls, en plaatse lijke middelen het betalen van hulp niet gedoogen, de inwoners der gemeente I tijdelijk tot het doen van bijzondere diensten worden opgeroepen”. Het is nu de bedoeling dezer burger lijke diensten landelijk te regelen, bij voorbaat te organlseeren en de betrok kenen registreeren naar vak of opleiding. 78e Jaargang GOIHW C01 RAM. fluistering van verlangen en geluk ons de klacht zal schenk^ om te vernieuwen. Lente is ook de schoonmaaktijd. Onze meubelenf onze huizen, onze t velden, we poetsen ze opnieuw op en wat ,j|ga(NEMENTSPRUS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, overal waar de lljggng per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal ƒ8.15 Abonnementen werden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, tg gm, agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Ou» bureaux ztfn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef. jSfgJ J745. Postrekening 48400. STADSNIEUWS. GOÜDA, 22 April J®39. Passionsoratorium „Der T<m1 Jesu” van Graun in de Sint Janskerk. Uitvoering Toonkunst-Caecilia. Den muziekliefhebbers wacht op Dinsdag 9 Mei, ’s avonds 8.15 uur in de St. Janskerk een bijzonder genot. Toonkunst-Caecilia zal dan uitvoeren het Passionsoratorium „Der Tod Jesu” van C. H. Graun. Dit oratorium voor koor met solisten en orkest is een werk dat in* ons land nog maar weinig uitge* voerd, maar niettemin van groote schoon* heid is. Wie voor enkele weken Me Haar* lemsche uitvoering door de radio heeft be* luistere!, zal erkennen, dat men zich tekort doet, als men niet gebruik maakt van de gelegenheid, het hier in Gouda in de onver* gelijkelyke omgeving der St. Janskerk met haat onovertroffen accoustiek te gaan hoo* ren. Het werk heeft de verdienste van kort* heid; de koren en aria’s zyh niet eindeloos uitgesponnen, zooals veel oude werken eigen is, even 10 uur is diet concert afgeloopen. Het werk dateert van 1755, dus vam even na Bach’s tyd; het kenmerkt zich, behalve door mooie Koralen, door van diep r,aligieus aanvoelen getuigende koren en piet name' het koor „Freuet euch Alle, ihr Frommen”, dat een zang van bly'den jubel is, en zeker ook het slotkoor „Hier liegen wir, gerührte Sünder” zyn specimina van Graun’s groot compositie-talent. De solisten zyn Mevr. Sophie Both-Haas, I sopraan, Frederik Menning, tenor en Otto Couperus, bas-bariton, terwy’l het orkest wordt gevormd door een selectie uit het Rotterdamsch Philharmonisch Orkest. Hef geheel staat onder leiding van Henri Blok- bergen. Het is ons bekend, dat van. buiten zeer velen voor dit bijzondere concert naar Gou da zullen komen; de Gouwenaars zélf ko men dus ongetwijfeld in de eerste plaats in grooten getale op en het bestuur vertrouwt in een volle kerk waardeering te vinden voor zyn streven om het peil der Toonkunstuit- voeringen steeds op te voeren en aldus het Goudsche muziekleven te bevorderen. Lentevernieuwing. De lente is nu gekomen. Boomen en strui ken steken zich in een nieuw kleed van frisch groen, dat als een sluier om hun don kere takken hangt. Bloesems loopen aller- wege uit en sieren de ontwaakte aarde met tallooze kleuren. De hooge luchten blauwen. En een zoele wind strijkt langs onze ge opende vensters. Een nieuw leven schyht te beginnen. En de mensch loopt het tege moet met blyde verwachting en verlangen in het hart. Daar zal iets anders komen, iets nieuws, iets gelukkigers. Och, die ver wachting sterft nooit in eens menschen hart. Altyd weer heft een nieuwe 'hoop het hoofd op en ziet verlangend in de verte. Het ia even goed als de jonge bladeren en de kleurige bloesems het teeken, dat de lente in aantocht is en alreeds haar joyeusen intocht houdt. Zelfs nu in deze zorgvolle tijden, terwijl dreigende wolken van crisis en oorlogsgerucht ons leven verduisteren, en alom de maatregelen genqmen worden om het dreigend oWieil af te wenden, ter- Wyl staatslieden en staatspresidenten zich inspannen om door boodschappen en rede voeringen en overeenkomsten het gevaar, dat onze beschaving bedreigt, te weren, zelfs nu nog dringen hoop en verlangen aan de deuren van ons hart, waar de zorg woont en fluisteren verleidelijk van een nieuw ge luk .Het is een fluistering, die een nieuwe weelde brengt aan ons ihart. Het mag zyn, dat het nieuwe geluk een fata mprgana blijkt en de fluistering een misleiding, de betoovering van die fluisterende stem vol trekt zich aan ons hart als een wondere verrukking. En wanneer we straks zien, dat het leven zyn gewonen gang blijft gaan en zich niets aantrekt van de belofte der geurige bloesems, dan huivert toch nog ons hart by het terug denken aan de jonge hoop, .die met zoo teedere en liefkoozende handen ons hart streelde. Dat is de beteekenis fh de waarde van de lenteweelde, die ons hart dxwrhuivert, van het verlangen en de hoop, die de deuren van ons hart met hun ry'ke beloften open sluiten, dat we de zaligheid van een nieuwe en ryke verwachting gekend hebben en on- dat het nieuwe geluk komen zal, dat ons 1 verlangen qn? voortoqvert. Is dat niet de zin van de stem, die fluistert aan de deur van ons hart? Dat we die deur zouden openmaken om den niejuwen wind binnen te laten, die het leven altyd weer aandraagt! Dat het de tyd is van levensvernieuwing en levensverruiming, die 90k ons tot een ver nieuwd leven wekt'. Dat we de nieuwe krachten zullen ontdekken, die ongekend verscholen liggen in de verborgen hoeken van ons hart om er hét nieuwe leven mee op te bouwen! Een nieuwe lente eh een nieuw geluid. Het geluid van het vernieuwde leven. Nieuwe lasten voor het Fransche volk. Ingrijpende maatregelen op economisch en financieel gebied. \E Fransche regeerfng heeft gisteren L' een aantal ingrijpende maatrege len op economisch eii financieel gebied goedgekeurd, waarbij o,m. een .bewape- nlngsbelasting”, terwijl de arbeidstijd wordt verlengd tot 45 uur. Do maatregelen hééft minister Paul Reynaud gisteravond in een radiorede nader toegelicht. De minister zeide daarbij o.a.: „Ik richt mij tot u allen Frarschen, die den grooten ernst van deze uren begrijpt. Het Is mijn harde plicht nieuwe offers van u te vragen, omdat wij nieu wen feiten het hoofd moeten bieden. Het is uw recht te verlangen, dat deze offers redelijk zijn. Of wij willen of niet, wij zijn allen medespelers in het drama, dat zich tegenwoordig in Europa afspeelt. In het Westen leven bewonderenswaar- digc kleine, vrije volken, waarvan één klaar staat zoo noodig zijn land onder water te zetten en een ander verklafi'. dat het liever zal sterven dan het hoofd te buigen. Daarnaast ligt Frankrijk, dat groeit, naarmate het ernstiger wordt be dreigd. Frankrijks kracht is nooit zoo noodig geweest voor het land zelf en voor de wereld. Wat zou Engeland kun nen doen, indien Frankrijk morg.en ver dween? Wat Èou zelfs het groote Ame rika kunnen doen? De legende van de verzwakking van het Fransche rijk Is verdwenen en slechts de realiteit van het Europeesche even wicht, dat hersteld moet worden, is over gebleven. Er is in Frankrijk slechts één partij, die van de Fransche kracht, en o - I slechts één plicht: de vergrooting van der den invloed van die verwachting ons 1 die kracht, opmaken vnor Mn nio„w 1pvo„ no UntA iB 1 Reynaud zeide vervolgens dat hij itiet 1 heeft willen overgaan tot de instelling van werkkampen, de 6O-urige werkweek, brood- en sulkerkaarten, wlsselcontrolc en controle op de arbeidsmarkt.'Ik heb of die poging) zal slagen, of die geheime dat niet gewild, aldus spr omdat het GEZINNEN in de 15 gemeenten in de omgeving van Gouda kan men bereiken door de Weekbladen voor de Krimpener- waard, Reeuwijk, Waddinxveen, de I tbn Zuidplas en Boskoop. DE BESTE HECLAME TOT ZEER LAGEN PRIJS. VRAAG INLICHTINGEN AAN HET BUREAU: MARKT 31. lasse A. 0 27 72—11 1.93 2 23 60—29 1.64 6 13 32-JO 1.00 6 14 36-45 1.00 7 11 32-27 085 7 11 23-44 0.69 9 10 25X48 0.67 9 26—33 0.64 8 24—63 0.62 Goudsche Zwemclub. Nationale en onderlinge wedstrijden. De Goudsche Zwemclub organiseert op Dinsdag 25 April a.s. een nationale en on derlinge wedstrijd in het Spaardersbad aan de van Itersonlaan alhier. Aanvang 8 uur n.m. Voor deze eerste groote wedstrijd in het Spaardersbad Schreven zeer veel bekende zwemmers en zwemsters in van de ver- eenigingen O.DJZ., R.D.Z., Zwemv. „Rotter dam”, H.Z. en P.C., Zian, U.Z.C., Star, A.Z. en P.C. De Europeesch- en wereldrecordhoudster op de 100 M. rugslag, Mej. Cor Kint van de Zwemv. „Rotterdam”, die deze week reeds eenige malen in het Spaardersbad ia wezen oefenen, zal trachten haar op 1 No vember 1938 te Kopenhagen gevestigd re cord te verbeteren. Zij heeft, zoo deelde zij een bestuurslid van het Spaardersbad mede, er vertrouwen in dat haar poging zal slagen want de baan zwemt zeer gemakkelyk en de accom^datie’ van het bad is voor dit doel zeer geschikt. Deze recordpoging van een van onze beste 1 Nederlandsche zwemsters is een bezoek aan deze wedstryd reeds ten volle waard. Het programma vermeld voorts een de monstratie schoonspringen, waaraan door enkele bekende zwemmers en zwemsters zal worden deelgenomen. Tot slot zal een polowedstryd worden ge speeld tusschen het versterkte GtZ.C. I en U.Z.C. 1 (le klasse K.N.Z.B.). Voor het versterken van G.Z.C. I zyn uit- genoodigd de herren y. Aelst en v. Heteren, beide spelers vaft het Nederlandsch zeven tal. Rechtsgeding contra W. J. Adriaanaz. Door den gewezen armbezoeker op ar beidsovereenkomst W. J. Adriaansz is te gen degemeente een vordering ingesteld tot betaling van een schadeloosstelling, groot 894.84, m verbAnd met de beëindiging Als voorloopigen ^maatregel regeeiHig uepaaiu, uv uunucuv week 45 uur zal ^ijn. Zij heeft bovendien ’teat doen we weg en vervangen het door iets nieuws, iets mooiers, iets doélmatigers. I j regeering deze 45-urige week ingesteld, die bovendien vei*mlnder!ng van het üun. overtollige personeel bij sommige open dat oud is en om in den weg staat en beter bare bedrijven mogelijk zal maken. a- I Na een opsomming van de getroffen j 1 bezuinigingsmaatregelen te hebben ge geven, verklaarde Reynaud, dat de be zuinigingen dit jaar nog niet haar vol ledige uitwerking zullen hebben. Daar- - om was hét noodzakelijk een nieuw offer verwachten, zich in ons leven voltrek- te vragen in den vorm van een belasting. ta zal, doordat nioüw» krachten in ons Met Ingang van 1 Mei zal vani atte wrr dnu rrr r ‘rtene «meren onder de oude plunje, die we moe- t zal wn hunderdste deel van tet- wn o»™™.. U-. I- u u.x bctaalti voor de betaling van de vliegtuigen en kanonnen dienen Den handel zal een compensatie worden ge geven. door vermindering van de pa tentbelasting met 20 pet. Voortgaande verklaarde de minister sedert de laatste vUf maanden zijn voor tonnen en tonnen aan goud naar Frank rijk teruggekeerd. De reserves van het stabilisaUefondz zUn zoo groot, dat wij besloten hebben 5 milliard over ter boe ken op de Bank van Frankrijk. De minister gat vervolgens een over zicht van de maatregelen, die ten- doel hebben de gevraagde otters gelijkmatig over het geheele volk te verdeelen. .a'

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1