MODE den imp 1 I IOUDING. r oe 95 Kt NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GÖUDA EN OMSTREKEN No. 20015 Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen LUXEMBURG EEN EEUW ONAFHANKELIJK. Vorstin en volk zijn nauw verbonden. ERE HULP toch f f ssins uda Prins-Regent Paul van Joego-Slavië zal bezoek aan Rome brengen. boorden afn. Maandag 24 April 1939 78e Jaargang BERGAMBACHT, berkenwoude, bodegravfn, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, MOERCAPELLE, -ATTT\nT>Tmr»Trr -- - - -a TXTxTirxrTmnXT TTTl'KTTTTTTrjTPXT eRZ R 1 Onze Regeering antwoordt op Duitsche vragen. e U \/vx7u, wvunuivn i r i'iov/oixv/v/r v»vui/ajjv/xiv, iinnujlivuviix- NIEUWERKERK, ouderkerk, oudewater, reeuwijk, schoonhoven, stolwijk waddinxveen, zevenhuizen, X, 4 Ie. 2e. f München’ robnd, 1 GROOTHERTOGIN CHARLOTTE VAN LUXEMBURG. rringt. Bt houten winkels. DOET WONDEREN enoeg voor een hele was. eger al gebruikt om te )k geschikt om te koken, zijn overbodig. Behalve d voor overbodige was louter voordeel! U geelt Uw goed wordt witter, 'or elke huisvrouw, die Iwitte.was wil hebben. (Van een JN een v-. 3e. In afwijking van hetgeen door en kele buitenlandsche persagentschap pen omtrent de beantwoording door de Nederlandsche regeering is ge meld, kunnen wij mededeelen, dat de drie vragen door onze Regeering ont kennend zijn beantwoord, de derde vraag'onder bijvoeging, dat Neder land ingeval'van Europeesehen oor log op iedere mogelijkheid voorbereid moet zijn. sau, moge hier nog een enkel.; herinnering volgen aan de jaren, dat Nederland en Luxemburg in den vorm eener personeele Unie onder ons Vorstenhuis xereenigd wa ren. •Na den val van Napoleon en bij de be sluiten van het Congres \an Ween *.i in 1815, werd aan Luxemburg, dit al' ude deel der zeventien Nederlanden, een hizondere positie verleend. Het hertogdom werd tot groothertogdom verheven en als persoon lijk bezit geschonken aan Koning Willem I. als vergoeding voor het verlies der Nassau- sche landen.Tegelykertyd echter werd het land in den Duitschen Bond gevoegd en kreeg de hoofdstad als bondsvesting een Duitsche bezetting. Niettemin werd het groothertogdom door Koning Willem I vol gens Nederlandsche wetten als een Neder landsche provincie bestuurd. De Belgische opstand veranderde uit oen aard der zaak dezen toestand. Terwijl, dank zy het Pruisische garnizoen, in de hoofd stad het koninklijk gezag werd bewaard, ging een deel var. het land met den opstand mee, Bij het eindtractaat van 1839 bleef het oude kernland onder het gezag van den Koning-groothertog (en lid van den Duit rchen Bond), terwijl het Westen bij België werd gevoegd. Tn 1841 kreeg het land van Koning Wil lem II een grondwet, welke naar Neder- landsch voorbeeld was ontworpen. In 1848 werd, opnieuw naar Nederlandsche voor beeld, de grondwet in liberalen zin gewij zigd. Koning Willem TI he< lijk steeds veel voor het DUITSCH LEGIOEN EN ITALIAANSCHE VRIJWILLIGERS VERLATEN SPANJE OP 15 MEI. Te Madrid is bekend gemaakt, dat het Duitsche Condorlegioen, waartoe de Duit sche vrijwilligers in Spanje behooren, het land op 15 Mei zal verlaten, evenals de Ita- liaansche militairen. Volgens de Daily Mail heeft de regeering van Franco verder besoten aan ex-koning Alfonso terug te geven de geconfisce-rd» eigendommen van de Spaansche Koninklij ke familie w.o. het paleis te San gebast iaan en te Santander. taar in de Popolo di Roma, welke blad /schrijft, dat, als Hongarije eenmaal zijn betrekkingen met Joego-Slavië heeft gere geld, het met grootere veiligheid den blik naar Roemenië kan wenden. manchetten OP EEN DAG jokmethode! Dat spaart was is.’s morgens al kant ’kent voor U meer tijd i, die U anders op was extra uurtjes om uit tijd om te naaien ol te ist U nog meer? lllSU IE (IIIKAM. TWEE MILITAIRE VLIEGTUIGEN IN FRANKRIJK NEERGESTORT. In totaal veertien doodfn. Zaterdagnacht is in de buurt van Title, cp 500 meter van het vliegveld Beauvais, een bombardementsvliegtuig neergestort. Vijf inzittenden werden gedood: twee of ficieren, een adjudant-onderofficier en twee manschappen. Uit Tours meldt Havas nog dat twee bombardementsvliegtuigen boven het vlieg veld bij Tours by het dalen in botsing zijn gekomen, op den grond te pletter zijn ge vallen en in brand zijn geraakt. De nepen inzittenden kwamen in vlammen om. f«*W**- i BEVOORRADINGSMINISTERIE INGESTELD. Burgin de nieuwe titularis. Minister Chamberlain heeft de instelling van een ministerie van bevoorrading aan gekondigd en tevens verklaard, dat Burgin de huidige minister van Verkeer, met de leiding daarvan belast zal worden. Hot nieuwe departement zal niet alleen verantwoordelijk zijn voor de bevoorrading van het leger maar zijn werkzaamhedei ook uitstrekken tot de voofraadvormir;, van alle metalen en andere grondstoffen, die in verband met de uitvoering van het defensie-programma onontbeerlijk zyn. Chamberlain verklaarde vcorts, dat in o* wet tot instelling van het nieuwe ministe rie bepalingen zullen worden opgenomeu die op deze gebfeden de regeering den voor rang zullen verzekeren bij de uitvoering harer bestellingen. s ADVERTENTIEPRIJS! Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 1—5 regels 1.30, elke regel meer '0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55. elke regel meer 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bjjslag op den prjjs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zün. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceerden prjjs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. HENDERSON NAAR BERLIJN TERUG. Sir Neville Henderson, de Britsche am bassadeur te Berlijn, die na de bezetting van Bohemen en Morhvië door Duitsche troepen en de afkondiging van het Duitsche protectoraat over deze gebieden, naar Lon den ontboden was om verslag uit te bren gen over den toestand, is thans weder op wep naar Berlijn. De veronderstelling, dat Henderson s te rugkeer naar Berlijn een voorspel is voor een „nieuw München”, en dat Engeland be zig is de „appeasement-poütiek” in eere te herstellen, wordt in Britsche officieele krin gen met kracht afgewezen, evenals de voor stelling, dat dit gebaar een slag voor Roo sevelt moet zyn.- Men houdt vol, dat Engeland voortgaat met het bouwen van het afweerfront. Dat •jnen de beteekenis van Henderson’s terug keer op deze wijze poogt te verkleinen, ver raadt reeds, dat m|n vreest, dat de reactie in de Vereenigde Sreten weinig/ gunstig zal zijn en dat de staten in Oost-Europa -de overtuiging krijgen, dat Engeland jnet zijn „krachtig standpunt” opnieuwis gaan bluf fen. In diplomatieke kringen is men van meening, dat Henderson’s vertrek een aan duiding is dat de „appease?nent”-groep in het kabinet (Hoare, Chamberlain en Simon) een overwinning heeft behaald. 5 ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, overal waar de beioritox POT 1‘>'>per K»schiedt- Franco per post per kwataal 3.16. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA bjj onze agenten en loopers,, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie en Redactie Telef (nterc 2746. Postrekening 48400. aansluiting by Naar wij vernemen, zijn, evenals aan verschillende andere regeeringen, ook aan de Nederlandsche regeering van de zijde der Duitsche regeering enkele vragen voorgelegd in verband met de bekende boodschap van pre sident Roosevelt, welke hierop neer komen of de regeering de boodschap had uitgelokt; of zij er van te voren kennis van droeg; of zij zich bedreigd gevoelt. DIENSTPLICHT IN ENGELAND? Conscriptie voor jongelieden van 18 tot 20. De „Daily Telegraph” bericht, dat het vraagstuk van de vergrooting van het per soneel van het leger thans zoo dringend is geworden, dat de minister-president beslo ten heeft in de eerstvolgende vergadering van den ministerraad de eventueele invoe ring van den militairen dienstplicht ter sprake te brengen. In militaire kringen is men van meening, dat het invoeren van een dienstplicht voor jongelieden van 18 tot 20 jaar het mog-elijk - zou maken een opleiding van een jeugdig leger van 500.000 man krachtig ter hand te nemen. Deze jonge mannen zouden verdeeld kun nen worden over verschillende garnizoenen, waar zy samen zouden zyn met geoefende troependeelen en bovendien de modernste wapen voor hun opleiding ter beschikking zouden hebben. Een getuigenis van dankbaarheid jegens de Koningen-Groothertogen van het Huis van Oranje-Nassau. n bizonderen medewerker). wereld, die thans eiken dag in spanning leeft over hetgeen de dag va« morgen brengen zal, waarin de groote massa hoopt en bidt, dat er geen oorlog zal komen, in die wereld is op ’t oogenblik een klein klein landje, waar men op grootsche wjjze feest viert: het Groothertogdom Lu xemburg. Woensdag 19 April was het honderd jaar geleden, dat dit by vele Nederlanders zoo goed bekend staande landje zijn onafhan kelijkheid verkreeg, zij het dan ook, dat deze meer van theoretischen aard was, wijl de practische onafhankelijkheid eers* kwam door het Verdrag van Londen van den llden Mei 1867. In verband met onder scheidene omstandigheden heeft men „de >f- ficieete herdenking van dit eeuwfeest op Zaterdag en Zondag vastgesteld, doch reeds Donderdag viel het den vreemdeling die df hoofdstad binnenkwam, alom op, dat hij aan den vooravond stond van grootege beurtenissen. Overal hing het rood, wit,en blauw, den Nederlander zulk een goede be kende, aan de huizen; smaakvol waren hier en daar groote doeken in die kleuren langs de buizen gespannen. De Luxemburger is san nature een rustig en kalme figuur; hij komt niet spoedig In extase, en op dit gebied evenaart hy der Hollander. Maar als hij eenmaal los komt, als hij zich ontpopt als een goed vaderlan der, dan staat hij ook in de allereerste ge lederen. Vrijdagavond zyn de feesten ingeluid, de klokken werden geluid, en het gebeier ver kondigde. dat dit volk zijn honderjarige or- afhankelijkheid ging herdenken. De feesten culmineerden in den groot* n historischen optocht, Zaterdagmiddag, en door het plech tig Te Deum, Zondagmorgen in de Kathe draal, waarbij de Groothertogelyke Fami lie aanwezig was. Zaterdagmorgen sprak H. K. H. groothertogin Charlotte voor de Kamer van Afgevaardigden een rede uit. De Groot-Hertogin begon met erop te wijzen, dat het Groot-Hertogdom het bn- wjjs van zijn vitale eigen-aard en van ziin recht op een onafhankelijk voortbestaan heeft geleverd, waarna zy aldus vervplgde: „In deze gelukkige ontwikkeling van de welvaart des lands, hebben wy een schuld van dankbaarheid op ons geladen, waarvan het ons past ons vandaag te moeten kwij ten, en wel jegens de nagedachtenis der Koningen/Groot-Hertogen van het Huis 0 r a n j e-N ass au, jegens mijn verheven grootvader, mijn geliefden vader, myn be minde zuster, wien het allen ter harte is gegaan, de rechten van het land te bewaren, en zijn vooruitgang met alle te hynner be schikking staande middelen te bevorderen.” Na herinnerd te hebben aan de bescher ming, welke het Groot-Hertogdom in tal rijke moeilijke omstandigheden genoten heeft van de zijde der mogendheden. wr.H'P garant staan voor ziin onafhankelijkheid, vernieuwde de Groot-Hertogin haar eed on' haar leven te wijden aan het waarborgen van de onafhankelijkheid en van de instel lingen des lands. Zij verklaarde zich fp zul len laten leiden door de beginselen van df grondwet, en door de voorbeelden van haM voorgangers, en on haar beurt, zoo ze’de „Je M a i n t i e n d r a i”. De Groot-Hertogin besloot haar rede al ,U8: Sterk in de vaderlandslievende een. «id en in den onverzettelijken wil van al kinderen, zal Luxemburg, m*t God.» U>D, nooit onder gaan.” De Groot-Hertogin droog het cordon van het Grootkruis der Oranje-Nassau-orde; zij was vergezeld door Prins Felix en den ronnopvolger, Groot Herto.flÉan, die even- ^n8. behalvg het cordon va®fr Orde van Eikenkroon, het cordon O|het Groot kruis der Oranje-Nassau-ord^Src°g‘'n De banden meWederland. Nu Groothertogin Charlotte op zco tref- fende wjjze herinnerd heeft aan de histori- 8c^e banden met het Huis van Oranje Nas- I Luxemburg met deze verandering door een I volksstemming. In 1867 kwamen op uitnoodiging van Koning Willem III de verdragsmogendhe- den van 1839 te Londen bjjeen en werd de nieuwe Status van Luxemburg vastgesteld. Het Groothertogdom bleef neutraal, ond^'clen collectieven waarborg der vijf vordragsmogpndheden en onder de souve- reiniteit van het Huis van Oranje Nassau. Hiermede was nog eens opnieuw de onaf hankelijkheid definitief bevestigd, zij het ook, dat eerst i.a den dood van Koning Willem III in November 1890, Ook een ein de kwam aan de personeele Unie met Ne derland en Luxemburg onder het bewind kwam van eigen vorsten uit het Nassauscho Huis. Voor de bestudeering van dit interessan te deel van Luxemburg’s geschiedenis ver wijzen wij naar het onlangs verschenen boek van den I.uxemburgschen gezant bij het Nederlandsche Hof, den heer August Collart: .,Am Wege zur Unabhangigkeit Luxemburgs” (Luxemburg Verlap P Linden), waarover wy reeds uitvoerig heb ben geschreven. Uit deze bespreking moge tenslotte nog de volgende zinsnede worden aai gehaald „Tenslotte is het doel (de onafhankelijk- heid) toch bereikt: noch Fransch, noch i Duitsch, noch Belgisch. Men mag èr nog aan toevoegen: noch Nederlandsch. Want hoezeer vele Luxemburgers ook thans nog vervuld zijn van warme sympathie voor o' s Vorstenhuis, meer dan een personeele Unie hebben zij toch nooit gèwenscht en Luxem- i burg wilde vóór alles Luxemburg blijven, een grensland, waar ‘men weliswaar j. Duitsch spreekt, maar waar dit Duitsch met Fransche woorden is doorregen en waar men zoowel van links als van rechts alles ovprneemt wat men gebruiken kan in een werkzaam en rustig overleggend leven.” i Er zy'n in Luxemburg nog velerlei aan- i wijzingen, welke aan de historische banden l met Nederland herinneren. De landsvlag vertoont nog dezelfde kleu- ren als de onze: rood, wit en blauw, het lai dswapen voert nog den gouden leeuw i van Nassau en ons oyde Wilhelmuslied is i ook in Luxemburg niet onbekend en een der bjj officieele gelegenheden gespeelde natio nale liederen. Mji/tlook persoon- Grnothertogdom gevoeld en heeft er herhaaldeiljk geruimen tijd doorgebracht. De krachtige politiek van Koning Willem III heeft ook in Luxemburg haar invloed doen gelden n wel sterker nog dan in Ne derland. In 1850 was Prins Hendrik tot stadhouder des Konings in Luxemburg be roemd, een ambt, dat de Prins, ondanks de groote moeilijkheden er aan verbonden, tot zyn dood in 1879 heeft bekleed. De moeilijkheden, welke een gevolg wa ren van den partijstrijd in het Groothertog dom waren aanleiding tot een personolijk bezoek van Willem III; de grondwet werd in 1856 in cónserfatieven /in gewijzigd. In 1866 werd de Duitsche Bond ontbon den en ‘ontstond daarmede, rond de vraag wat er thans met Luxemburg moest gebeu ren de Luxemburgsche kwestib. De strijdvraag of Luxemburg lid *oj’ worden var den Noord-Duitschen Bond, neutraal zou blijven, dan wel deel zou gaan uitmaken van Frankrijk, werd door het machtswoord van Bismarck opgelost in di n zin, dat Luxemburg niet by den Noord- Duitachen Bond zou worden Eevoefrd Mnal dat Duitschland evenmin een aansluiting öy f Frankrijk zou gedoogen. Tusschen haakjes kan hierbij worden op gemerkt, dat ten bewijze van het feit, hoe zeer ook bij Willem III de wil van het volk gewicht in de schaal Ipgde, de Koning- groothertog als één der voorwaarden voor eventueele afstand aan Frankrijk, uitdruk kelijk stelde: instemming van het volk van Besprekingen „te Venetië tuschen Ciano en Markowitsj zijn „zeer hartelijk” verloopen. Markowitsj, de minister van buitenland sche zaken van Joego-Slavië, is vergezeld van den Italiaanschen gezant tl Belgrado en den Joego-Slavischen gezant te Rome te Venetië aangekomen. Hij werd aan het sfll- tion verwelkomd door graaf Ciano. k In een gondel van de marine begaven de staatslieden zich naar het hotel, waar de eerste besprekingen vanmiddag gehouden zijn. Zij duurder, twee uur en drdfegen een ■hartelyk karakter. Vanavond zal een diner worden gegeven ter eere van den Joego-Slavischen gast, ge volgd door een receptie en een fakkelop tocht langs het Canal Grande. Zondagmor gen zullen de besprekingen worden hervat. By zijn aankomst te Venetië verklaarde graaf Ciano den aanwezigen journalisten dat‘zyn ontmoeting met Markowitsj geen gevolg was van de noodzakelijkheid een overeenkomst tusschen de twee bevriende landen te teekenen, doch veeleer van de vorming eener nieuwe regeering te Belgra- i do en van het totstandkomen der unie tus schen Albanië en Italië. Markowitsj wees in een interview op de beteekenis der vriendschap tusschen Italië en Joego-Slavië, en verklaarde, dat tijdens de besprekingen in Venetië alle kwesties, welke beide landen betreffen in een geest Van hartelijke vriendschap zullen worden bestudeerd. Prins regent Paul van Joego-Slavië zal in de tweede helft van Mei een officieel bezoek aan Rome brengen. Het programma van dit bezoek, dat beoogt de hechtheid van de banden tusschen Joego-Slavië en Italië te onderstrepen, is vastgesteld tijdens de Zaterdag gevobrde besprekingen tusschen Ciano en Markowitsj, de ministers van bui- tenlandsohe zaken der beide staten. Joego-Slavië in het as-systeem ingeschakeld. Nadat Ciano en Markowitsj Zondagoch tend een tweede onderhoud van bijna twee uur hadden gehad, is een qfficieel commu niqué uitgegeven, waarin gezegd wordt, dat gesproken is over verschillende kwesties, die de 'beide bevriende staten onder de hui dige internationale omstandigheden en voor al met het oog op de jongste gebeurtenis* sen in Albanië interesseeren. Hierby werd eens te meer de bijzondere hartelijkheid bevestigd van de tusschen Ita lië en Joego-Slavië bestaande betrekkingen, die sedert de totstandkoming van het pact van Belgrado, dat den vrede in de Adria- tische Zee en de eerbiediging van de we- derzydsche belangen verzekert, op elk ge bied en in elk opzicht verstevigd en ver sterkt is. T Overeengekomen werd, de vertrouwelyke samenwerking tusschen Joego-Slavië en Duitschland, zoowel op politiek als op eco- 'nomisch gebied te verdiepen, teneinde de handhaving van den vrede te bevorderen en de toestanden en stabiliteit in den Dopau- sector te verbeteren. Wat de betrekkingen met Hongarije be treft, hebben de beide ministers van buiten landsche zaken den toestand bestudeerd, die door de jongste gebeurtenissen ontstaan is, en -zij hebben met voldoening vastgesteld, dat zy den -weg hebben geëffend voor een vruchtdragende verstandhouding tusschen ‘de beide regeeringen te Belgrado en Boeda^ jest. Het verloop der tusschen Ciano en Marko- >vitsj gevoerde besprekingen, heeft groote voldoening gewekt in Italië*, waar men van oordeels, dat Joegx)-Slavië zich definitief heeft in’geschakeld in het systeem van de as. f>« -kwestie der toenadering tusschen Belgrado en Boedapest, zoo zegt men, kan als geregeld worden beschouwd. Reeds spreekt men over een reis van Csayky naar Belgrado, waar een Hon- gaarsch-Joego-Slavisch niet-aanvalspact zou worden opgesteld, waarvan dq onder- teekening tegen eind Mei zou kunnen ge schieden. Hierna zou Joego-Slavië^&oetreden tot het anti-kominternpact en zyh uittre den uit den Volkenbond aankondigen. Dit zyn tenminste vooruitzichten, ^arover men in Italiaansche kringen ojjenlyK spreekt. Veel beteekenend is voorts een commen-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1