NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. SIR NEVILLE HENDERSON TERUG NAAR BERLIJN. Terugkeer beteekent geen erkenning van annexatie van Tsjecho-Slowakije. EEN GOLF VAN PATRIOTTISME GING DOOR HET LUXEMBURGER LAND No. 20016 Opperbevel Land- en Zeemacht. Dinsdag 25 April 1939 78e Jaargang lOlilkSGHE COURANT. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen -- -- - Engeland besluit in principe tot dienstplicht. waar de I „Róde I iet wel héél moeilijk te veroverenen im gelukte het haar van het mes te wor- tnmisbare voorwerp* i verschenen. Lange i de vork deze plaats eurden zelfs in de de schatkamer van an Frankrijk slechts ks het feit, dat deze racht en praal aan id men steeds met de die bij de rijken roote servetten wer- i de 18e eeuw kreeg drie en vervolgens zal zijn Tvzee buitengewoon goedgeslaagde feestdagen, met ongekend mooi weer, ter gelegenheid van het eeuwfeest der onafhankelijk heid. Er is veel werk van de versieringen gemaakt. Wat den buitenlander opviel, was de enorme aanhankelijkheid en liefde voor H. K. H. de Groothertogin uit alle kringen der be- Boek luide- Dit «jrd ?h- ien- BRITSCH OVERLEG MET RUSLAND EN TURKIJE NOG GAANDE. Chamberlain kan nog niets aan vroegere verklaringen toevoegen. In het Lagerhuis heeft, volgens Reuter, minister Chamberlain op een vraag om inlichtingen omtrent de loopende onder- handelingen met Rusland en Turkije ge- lit deed niet alleen doch tevens bh het tafelgerei ontstond uw en werd in den emeen op den disch ten gevonden. Men ■snijmessen en deze n representatieven -stelijken disch nam >t voorsnijmes met lit het foudraal en >rdat hij het vleesch met de vingers der it vasthouden, iets felgenooten iets on- nauw contact houdt met de regeerlngen van vele landen, waaronder ook Rusland en Turkije. „Ik ben ,echter nog niet in staat”, zoo verklaarde Chamberlain, „iets aan vroe- DE DUITSCHE RIJKSDAG VRIJDAG BIJEEN. Het presidium van de Duitschc Rijks dag is tegen Vrijdagmiddag te 12 uur bij eengeroepen om de verklaring van Hitler aan te hooren. an het Fransche hof len werd, heeft men iten hierop gemaakt, an meening, dat de ituurlijke vjjfvinge- en men bespotte dit Italië overgenomen j. Lange jaren be- vork als een luxe- ts op den disch van e, en patriciërs en ch van hun vijf vln- il# natuurlijke vork. dt, dat de gemalin menico Silvia in de sen gouden vork at. enetië bekend werd, le verontwaardiging en de geestelijkheid e Vrouwe doen bt- ortaan, zooals ieder net de vingers zou rdween van- het top- jerst in de zestiende :en te doen zich meer en. In 1550 gelukte en sporadisch ge- thans onmisbaar ge- dat in Italië zoo oorsprong vond. In is de vorm zeer be de vork slechts twee l en sierlijk en werd iruikt om fruit aan in het barok tyd- ih de vormde vork r tanden doch kreeg steel, welke diende i dat de zeer groote droeg, vuil zouden Benoeming te verwachten van luitenant-generaal I. Reynders. Naar wij vernemen is binnen af zienbare» tijd de benoeming te ver wachten van luitenant-generaal I. Reynders, thans chef van den Gene rale Staf, tot opperbevelhebber van land- en zeemacht. In verband met deze benoeming zouden voorts de vol gende mutaties te verwachten zijn; benoeming tot chef van den Generale Staf, luitenant-generaal J. J. G. ba ron van Voorst tot Voorst, thans com mandant van het Veldleger en. de Vesting Holland; tot commandant van het Veldleger de luitenant-gene raal jhr. J. T. Alting von Geusau, thans commandant van de eerste di visie en tot commandant van de Ves ting Holland kolonel L. J. Schmidt, thans territoriaal bevelhebber in Noord-Brabant. Hiermede wordt dus de functie van opperbevelhebber weer in eere her steld, ditmaal in vredestijd. Voorts blijkt, dat de functies van opperbevel hebber en chef van den Generale Staf worden gescheiden, evenals die van commandant van* het Veldleger en commandant van de Vesting Holland. Toen verscheidene leden den minister president vroegen uitvoeriger te zijn, antwoordde Chamberlain, dat hij het niet wenschelijk achtte, voorbarige ver klaringen af te leggen omtrent onder- handellngen, welke nog gaande zijn. DICTATUUR IN BOLIVIA. De bladen te La Paz mélden volgens Havas, dat de president der republiek Bolivia besloten beeft het parlement te ontbinden. Het kfiblnet heeft zün ont slag aangeboden, doch dit is niet aan vaard. Nader wordt gemeld: De president der republiek, Herman Busch, heeft zich met een manifest tot het volk gewend. HU verklaart, dat hij de Kamers ontbindt en de verantwoor delijkheid voor «oegere en toekomstige daden der regeering op zich neemt. Het nieuwe regime, aldus het manifest, houdt een dictatuur op politiek, financieel en maatschappelijk terrein In, die los staat van Iedere rechtsche of llnksche strek king en het herstel van het land ten doel heeft. de vork haar moei- fkroond gezien en m mschebn ze zegevie- tafel. Nadien heeft getracht den vorm sehen te doen beant- :ardigde men vorken itsluitend van edele k in allerlei andere /er spant natuurlijk n is ongetwijfeld de visvrouwen. De uit eren couverts kan zijn, omdat de mat- idele metaal het alle varen. Toch zijn er abrikaten, die meer en bereik vallen en raad van de gedekte ivens aan practised® Zoo heeft dan het lepel, vork en me’ ,ts weten té verove- ran arm en rijk e” u oogenblik aan den- its te betwisten, lu men niet meer zon al. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. - Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bg onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef latere 2746. Postrekening 48400. Spanje gaat feestvieren. Op 14 en 15 Mei. Èet Spaansche ministerie van propagan da heeft bekend gemaatk, dat geheel Spanje op 14 en 15 Mei de overwinning zal vieren. Heb middelpunt vap het feest Madrid zijn, waar Franco 15 Mei plechtigen intocht zal houden. Op 14'Mei zullen de feestelijkheden een locaal karakter hebben. In den nacht van 14 op 15 Mei zal in elke provincie op den hoogsten berg een vreugdevuur ontstoken worden. Op 15 Mei zal „el Caudillo” (de leider) Madrid binnentrekken met hetzelfde cere monieel, als waamfee destijds Alfons VI Toledo binnentrok. Daarna zal een plechti ge godsdienstoefening in de groote kerk van San Francisco el Grande worden gehou den voor het kruisbeeld, dat dqp Juan van Oostenrijk in den slag van Lepanto met zich voerde en dat voor die gelegenheid uit Barcelona wordt overgebracht. Na de godsdienstoefening zal er een Ögrootsche militaire parade worden gehou den. Een eerewacht van diegenen, die'be giftigd zijn met het Laureado de San Fv- nando” (de allerhoogste onderscheiding, die Spanje kent en waaraan bijzondere privib- gise zijn verbonden) zal den generalissimus vergezellen. Ook Coulondre keert terug. JJENDER&ON is teruggekeerd naar B,er- lijn. De Britsche ambassadeur, die na de bezetting van Bohemen en Moravië door de Duitsche troepen, naar Londen werd ont boden om „verslag uit te brengen”, is weer op zyn post» terwijl de Duitsche ambasj i deur te Londen op zijn beurt eveneens naa- zijn standplaats terugkeert. Ook de Fransche gezant te Berlijn, Cou londre, is weer op zijn post terug. Diplomatiek wordt daarmede een eindr* gpmaj.kt aan de phase van de „Britsche ont stemming" over de Duitsche actie jegens Praag. Welke beweegredenen hebben de Britsche regeering er toe gebracht, Sr Neville Henderson thans weer naar Berlijn te doen terugkeeren In het Lagerhuis heeft Chamberlain op een desbetreffende vraag van Attlee geant woord, dat aan den terugkeer v<i Sir Ne ville Henderson geen bijzondere beteekenis moet worden toegekend. Chamberlain voegde er aan toe dat Hen derson teruggeroepen was om rapport uit te brengen, en daarna een korten tijd ver lof had gekregen, welke na Pascheij was afgeloopen. Thans keert hij’ terug om zijn ambtsbezigheden te hervatten. Op een vraag of Henderson’s terugkeer soms beteekende, dat de regeering op eenl- ere wijze de annexatie van Tsjecho-Slowa- kije erkende, antwoordde Chamberlain: Zeer zeker niet. Kharbliikeliik hecht Londen er p-roofp waard» ann, in den komenden t'jd zïrh n do Duitsche hoofdstad te doen vertegen woordiiren door een gezaghebbend d’nlo- maat, dip ongetwijfeld beschikt over groe ten nersoonliiken invloed bij de huidige, he- windhebbtrs in het Derde Rijk, al ware het slechts omdat hij een principieel voorstan der is van eene Britsch-Duitsche toenade ring op „complementaire" basis. In een belangrijke rede, welke hy in het begin van dit jaar. kort voor de Tsjecho-Slowaaksch» crisis, te Keulen hield, wees de Britsche ambassadeur op het feit, dat Groot-Brb- tatm.ë als sterke zee-mogendheid en DuitscMand als sterke continentale mo. f^ndheid elkaar aanvullen en zeker eei basis voor overeenstemming .kunnen vinden, wanneer zy eikaars ,'.Ix*bensraum" respec teeren. Hoewel Sir Neville Henderson dit et niet openlijk aan toevoegde, is de logische consequentie van deze opvatting, dat Groot- Brittannië en Duitschlard elkaar de vrije hand moeten laten in beider specifieke wer- kingsspheer: Engeland in de gebieden overzee, het Derde Ry’k in Midden- en Zuid- Oost-Europa. Beteekent de terugkeer van Henderson oiar Berlijn, dat hij ztfn regeering voor eze zienswijze heSft kunnen winnen, en zij op den weg, te München vorig jiar ^geslagen, ondanks de gebeurtenissen van e laatste maanden zal willen voortgaan? Tenslotte kan in Henderson’s vrjj plotse- imgen terugkeer naar Berlijn ook worden gezien een reactie van Londen op Roose velts boodschap, waaraan consequenties verbonden kunnen zijp, welke óók Londen onaangenaam zouden kunnen treffen. Sir Neville Henderson is een van de be kwaamste Britsche diplomaten, hetgeen op wn zo° belangrijke post als Beriy’n te verj wachten valt. Reeds vijfendertig jaar is hij ln diplomatieken dienst; hy heeft vele ver antwoordelijke posten bezet. In 1905 werd “U benoemd» als gezantschapsattaché te Sint Petersburg. Hy bereikte Berlijn via Buenos Aires. Te'Belgrado naakte hij in 1915 den terugtocht der Servische troepen v°or de Oostenrijksch-Hongaarsche legers n'ede. Behalve in de reeds genoemde plaat- 8pn, waar hy langeren 'tyd verbleef, was hy’ korteren tyd werkzaam te Tokio en Caïro. Henderson is ongehuwd en heeft zeei persoonlijke opvattingen over zijn taak. Zyn staf houdt hy onder streng toezicht; k-Ü verzorgt al het werk in de ambassade met zeer groote zorg. Kon hij in het begin Van zyn carrière nog tyd vinden voor zijn waren aanwezig: in het kerkgebouw kon niemand meer worden toegelaten, toen even elf uur H. K. H. met Prins Félix en Prins Jean, beiden gekleed in de uniform resp. van kolonel a la suite en Luitenant der Jagers, het gebouw betraden en zich over een rood-fluweelen looper naar de "oor hun bestemdd plaatsen vóór het Al taar begaven. Zacht zett£ het orgel „Das Wilhelmus” in. De dienst duurde ruim drie kwartier, en was van een buitengewone plechtigheid, die op de zeer velen een die pen indruk naliet. Vooral, toen aan het ein de twee coupletten van „Ons Hémécht” op bet orgel weerklonken, zacht ingezet om met forsche klanken te eindigen. Tijden? het tweede couplet zongen dc aanwezigen het mede. In den gang van den ingang van dP kerk tot het voorste gedeelte had de Vrijwilligerscompagnie een haag gevormd die tydens den dienst enkele malen het ge weer presenteerde. Vriéndelijk neigend naar alle zijden, verliet de Groothertogin omstreeks twaalf uur het kerkgebouw, ter wijl guiten de militaire eerbewijzen ge bracht werden, toegejuicht door een onafr zienbare en enthousiaste menigte, die we derom het volkslied aanhief. Men heeft in deze dagen een golf van patriotisme kun nen gadeslaan! Aan de ovaties voor het Groothertogelijk Gezin kwam schier geen einde, toen van middag door de voornaamste straten in open koetsen een rytoer gemaakt werd, waaraan in een tweede rijtuig ook de vier jeugdige prinsessen, allen gekledfl in het lichtblauw, deelnamen. Het gejuich was in één stuk niet van de lucht. Het volk was zichzelf niet en ook *wel weer meester Er was geert venster onbezet en duizenden rood, wit, blauwe vlaggetjes werden alom gezwaaid. N& afloop werd na,ar den „Cer- cie” gereden, v.aav Staatsminister Dr. Pierre Dupong een kernachtige rede hield waarbij hy in ’t bizonder een woord van ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1—5 regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5, rebels 1.55. elke regel meer 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den^prys. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boe handelaren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsii aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingek bij contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. volkintf. Zondagavond, na afloop, begon ’t meteen te regenen I onderdeel van deze twee-daagsche onafhan- kelykheidsfeesten werd nog vermeerderd door het groote welverzorgde vuurwerk in de avonduren, dat onder begunstiging van het best-denkbare weer, bij gewoond door een onafzienbare menigte, die in dichte drommen en al zingende „Mir wölle bleiwe, was mer sin” na afloop naar het Station- jCentrale trokken, vanwaar zij met vele trei nen van de „Guillaume-Luxembourg”, op ordelijke wijze, tusschen elf en half één naar hun haardsteden teruggingen. Voor al de orde, die steeds bewaard wordt, valt den buitenlander op. Zelfs, als men de Groothertogin van dichtbij kan zien, dan zal het cordon niet verbroken worden. En ondertusschen vierde tot middernacht in de Luxemburgsche café’s en restaurants de vreugde hoogtij, klonk er telkens wee’* „Leteburg den Letzeburger”, en I-éw, bewach dèng Scholl”, alles naar aan leiding van „100 Jöer onofhen^échkèt”. De eerste dag van deze herdenking, door uitzonderlijk mooi’ lenteweer begunstigd (alleen des avonds heeft het eventjes ge regend) was voorbij en verloopen naar ieders wensch en verwachting. Een plechtig Te Deum. Een plechtig gezongen Te Deum in een o vervolle Groote Kathedraal, waarvan^ de oude klokken hun diep en zwaar gebeier over de geheele stad lieten weerklinken, L wel het hoogtepunt van dezen Zondag ge worden, die tot den laten namiddag weer door fraai weer uitmuntte, al deden de morgenuren ons zoo nu en dan wat meer er aan herinneren, dat ’t nog de verander lyke, gure April is. In de kerk waren alle geestelijke Hoog- waardigheidsbekleed^rs aanwezig; de dienst Wni opgedragen door den Bisschop, Mgr. P^fcipe. De geheele Regeering, de Kamer xan Afgevaardigden, het gansche corps D.- liefhebberijen, voornamelijk de jacht en visscherij, thans kan hij zelfs niet meer golf spelen. Hy is gegrepen door zijn taak. Toen men hem onlangs vroeg of hy het niet betreurde geen tijd meer te vinden voor de jacht, antwoordde hij: „De jacht? Daar ben ik reeds eenigen tijd mee bezig. Ik tracht de wolken te ver jagen”. Men ziet, dat Sir Neville Henderson g«voel voor humor heeft. Henderson is een lang, slank man, niet een klein snorretje, op het oogenblik- 55 ja ren oud, uit Sussex stammend, van Schot- sche afkomst. Hy is een zeer voorzichtig diplomaat, die slechts in vuur geraakt, wanneer er geschoten wordt. Als uitstekend schutter heeft Sir Neville Henderson zich de persoonlijke vriendschap van Goering verworven. Deze jacht-vriendschap” is on getwijfeld een credit-post voor den Brit- schen ambassadeur bij zyn moeilijke taak te Berlijn. Van Henderson wordt overigens verteld, dat zijn eerste groote belevenis in de diplo matie is geweest, toen hij als zeer jong secretaris in Petersburg vóór den wereld- oorlog den ambassadeur Lord Carnock ’s nachts voor een spion hield. Lord Car- r.ock moest vyf dagen lang het bed houden zoo stevig had Henderson de Engelsche staatsgeheimen verdedigd. Op aandringen van Frankrijk en met oog op den internationalen toestand, j Oppositie van Labour verwacht. In de kabinetsbijeenkomst Is men, vol gens Reuter, het er in beginsel over eens, I dat militaire dienstplicht wenschelijk is. I Het vraagstuk van den vorm waarin deze verwerkelijkt zal worden moet echter antW00rd~ dat de Britsche regeering nog geregeld worden. --Ho rnannrlnaon De premier heeft vroeger in het Lager- I huls beloofd, dat in vredestijd geen dienstplicht zou worden ingevoerd en het j staat vast, daX de arbeiderspartij en de ¥CtniOOluv - vakvereenigtngen sterk gekant zijn tegen gere ‘verkiarmgen toe te voegen.” een afwijken van de belofte. De moge- - - lijkheid van overeenstemming moet dan ook in zeer belangrijke mate afhanke lijk geacht worden van den vorm en den omvang van het ontwerp, dat het kabi net zou voorleggen. Indien Woensdag een definitieve be slissing in de kabinetsvergadering zal worden genomen, zal de regeering waar- i schijnlijk Donderdag een uiteenzetting van haar politiek geven, na de andere partijen te hebben geraadpleegd. Onder de aanhangers der regeering Is de stroomlng ten gunste van verplichten nationalen dienst steeds sterker gewor- den: verscheidene leden van het kabinet Lhebben zich eenigen tijd geleden voor I een ontwerp van dien aard uitgesproken. F Het onderwerp is* vandaag niet voor l het eerst in het kabinet besproken, doch I wel is het thans behandeld als een drin- gende aangelegenheid met het oog op i den internationalen toestand en den sterken aandrang van Frankrijk en eeni- ge andere Europeesche landen, die op het standpunt staan, dat de invoering^ van dienstplicht in Engeland hoogst waarschijnlijk t een' gunstige uitwerking op den toestand zou hebben. (Van onzen bizonderen medewerker). s LUXEMBURG» Zondagavond. J2)00R het Luxemburgerland is één golf van patriotisme gegaan in deze dagen •zooals men dit sinds langen tijd niet meet gekend heeft. In alle huizen, waar een Luxemburgsch hart klopt, laat zich deze stemming aanvoelen: Mir hale fest un onser Scholl Vu Le’ft fir d’Land sin dTIierzer voll! Twee dagen van een viering van het eeuwfeest der onafhankelijkheid liggen thans echter ons, waaraan de Luxembar- g-rs en de vele buitenlanders speciaal de bewoners van Noord-Fran'kryk en van Belgit welke hen hebben mecgemaa^t,’ ongetwijfeld met bizonder genoegen zulbm terugdenken. Er trad een eensgezindheid aan den dag, die deze bevolking stem jelt tot een volk varï hechte eenheid; er heersch- te een vroolijke, ongedwongen en prettige .'temming, welke nergens tot eenige wan ordelijkheid aanleiding gegeven heeft-. Er heerschte een drukte, die men in de stad Luxemburg in jaren niet heeft meegemaakt. Het was, of deze stad Zaterdagmiddag, tydëns den grooten historischen optocht, het gehééle Groöthertogdom moest voor stellen, of de geheele bevolking van het platteland naar de hoofdstad gekomen was, waar honderden en nog eens honderden uit de rameri hingen, om den bizonder goed geslaagden optocht gade te slaan, tesamen met de duizenden, die langs den weg, ge- schaard, stonden, en wier bewondering en enthousiasme nog toenam, toen” ’s avond«, tijdens het vuurwerk op een der wallen, af gestoken werd, en dat blijkbaar aller ver wachtingen verre overtrof. Doch beginnen we by ’t begin, eigenyk met het officieele gedeelte: Zaterdagmor gen. toen om elf uur in het Gebouw van de T -T 7 Kamer van Afgevaardigden, H. K. vïf Groothertogin Charlotte, vergezeld van Z. i K. H. Prins Félix en van den 18-jarigen erfgioothertog Jean, in aanwezigheid van een klein aantal genoodigden en van het corps diplomatique, waarbij wij den Neder- landsche gezant te Brussel, Mr. B. Ph baron van Harinxma thoe Slooten opmerk ten, een korte toespraak hield over den toestand, waarin het Groothertogdom ver-’ keert. Deze rede werd beartwoord door den Kamervoorzitter Dr. Reurer„ een zeer eer waardige grijsaard, die met fiejje stem xati den trouw der natie jegens het Groother togelijk Huis gewaagde. Na het uitspreken dezer redevoeringen, welke eer. grooten in druk op alle aanwezigen maakten, zongen allen twee coupletten van het volkslied ir dit stemmig-versierdezaaltje,' afgezet met de nationale kleuren,trood wit en blauw, doorweven met geurige seringen en pri mula’s. Een vrijwel gelijkluidende plechtigheid .zag men des middags nogmaals, toen het Groothertogelijk Paar met Erfgroothertog Prins Jean ten Stadhuize ontvangen wjr' Doch toen eenmaal deze „officieele” twl tigheden ten einde waren, was het ongei blik aan gebroken, dat het volk de viering van honderd jaar frei Lutzeburg zou be ginnen. Van den historischen optocht in de middaguren, waaraan ruim 600 personen en 60 paarden deelnamen, was inderdaad zeer /veel werk gemaakt. Doch voor ons Neder landers, die nog slechts enkele maanden geleden zooiets in zeer grootschen vorm gekend hebber, was het' niet zoo iets bui tengewoons, afgezien dan van de verschil lende figuren en voorstellingen, in vele op zichten dikwijls een herhaling. Dat de sa menstelling echter voor den Luxemburger iets bizonders was, de aandacht van het geheele land had, is een vanzelfspre kend iets; duizenden en nog eens duizenden hebben er van genoten, hetgeen zeer d lijk te zien gn eveneens te hooren was

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1