NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT^ MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, ÓUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dit blad verschijnn^gelüka.bfehalve dfi-m Feestdagen No. 20017 V jd pannen in... boog i niet De wapening is voor naamste factor. SIR JOHN SIMON HOUDT ZIJN MILLIOENENREDE VOOR HET BRITSCHE PARLEMENT. De belastingbetalers moeten niet minder dan 942 millioen opbrengen. Hoe men zich den burgerdienstplicht voorstelt. Woensdag 26 April 1939 78e Jaargang Dienstplicht in Engeland. Nieuwe decreten in Frankrijk. De Belgische regeering spreekt zich uit. IKING IPB1L S3| 8918 genj chten kwistig iterking? Dat atievermogen „dure” gevol- ;evoel en die wie Sanatogen Hij kan putten geen last van lust en andere ester van zich- st alleen uitput- Jw uithoudings- Uw geheugen, net Sanatogen der begrooting Zij ia vast besloten tot het nalaten van onnoodlge uitgaven en •ociale hervormingen in gevaar te bren- DE KONINGIN BIJ DE MARINE. ifM zal een oefentocht van het smaldeel inedemaken. Het ligt in het voornemen van de Ko ningin. om Vrijdag een oefentocht mede te maken van het smaldeel der Neder - landsche marine, dat in den namiddag te Rotterdam zal aankomen. H M. zal zich des morgens omstreeks negen uur te IJmuiden aan boord van den ïlottiel- jelelder H Ms. Tromp begeven, welke bodem onmiddellijk daarna zee zal kie zen. Ook de kruiser H. Ms. Sumatra zal daar naar zee gaan en in den loop van den dag zal het smaldeel worden gefor meerd. dat als volgt zal zijn samenge steld. nl behalve de Tromp en Sumatra, de divisie mijnenvegers Abraham van der Hulst, de Jan van Gelder, de Pleter Florlsz en de Willem van Ewyck; de tor pedobooten Z 6 en Z 8; de kanoneerboot Brlnlo en de duikboot O 12. Op de Noordzee zullen enkele oefenin gen worden gehouden. Zoo zal er o.a. een nevelscherm worden gelegd. Zeer waar schijnlijk zullen ook enkele vliegtuigen va^den marinevliegdlenst aan de oefe ningen deelnemen. Des middags zal het smaldeel den Rot- terdamschen Waterweg binnenvallen en naar de stad opstoomen. Omstreeks vier uur worden de oorlogsschepen ter hoog te van de Wlllemskade verwacht. De Tromp en de Sumatra zullen daar op speciaal voor deze gelegenheid uitgeleg de boeien merende overige schepen krijgen ligplaats tegenover de Boompjes, eveneens op speciale boeien. De Koningin zal te Rotterdam, kort na aankomst van de oorlogsbodems, debar- keeren. om per auto naar Den Haag terug te keeren. Bij het verlaten van de Tromp zullen deze flottïêljeleider en de kruiser Sumatra elk één en vijftig sa luutschoten lossen. 5499 5758 I 6081 I 0444 i 6680 7044 7343 7580 7887 8905 8505 8747 9033 9300 9888 0889 10999 k1054« 10848 - 11070 11381 11398 11408 11907 11928 11044 2088 12107 12117 2437 12502 12547 2704 12704 12811 2941 12073 12077 3200 13228 13234 3474 13484 13401 3854 13871 13907 4143 14168 14211 4440 14478 1455'1 4876 14887 14881 6108 15189 15210 '401 15412 15421 5548 15574 16610 5904 15949 15059 6216 16250 16255 6466 16621 16650 6918 16959 16964 7304 17310 17333 7496 17535 17579 7674 17723 17730 7920 17949 18009 3213'18216 18232 3456 18457 18466 3674 18677 18689 3057 19152 19242 1544 19553 19574 >841 19848 19881 >078 20122 20150 >426 20501 20554 >672 20700 20745 3871 m. 8. 3881; Rapport van Nederlandsche Mij. voor Nijverheid en Handel over dit vraagstuk verschenen. ERSCHENEN is een rapport over het vraagstuk van den Arbeidsdienst, dat is uitgebracht op verzoek van het hoofdbestuur van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel door een commissie, geïnstalleerd door het departement 's-Gravenhage dier maatschappij en dat op de algemeene vergadering van de maatschappij (van steun dor commissieleden rekenen De speciale commissie van de Kamer heeft het wetsontwerp tot hot verleenen van volmachten aan de rogeerlng goed gekeurd met 16 tegen 12 stemmen. De socialisten en de andere leden der op positie stemden tegen Lev’enmiddelenschaarschte in het vroegere Tsjecho-Slowakije. Havas meldt uit Praag: Sinds enkele weken doen zich in Bene men, Moravië en ook Slowakije moeilijkhe den voor in de levensmiddelen voorziening: Vledkh. eieren, vet en boter worden schaarsch. De huisvrouwen beginnen moei lijkheden te ondervinden by het inslaan van hun benoodigdheden. Er komt gebrek aanMcoffie, thee is er niet meer. De voor raden der kledingmagazijnen zyn uitge put. In Bratislava kan men geen zakdoek meer koopen. In den mooisten winkel van Praag waren gisteren slechts drie heeien- iassen te koop. De beste schoenwinkel* hebben geen schoenen beneden nummer 45. In sommige steden hebben de autoriteiten aanplakbiljetten doen aanbrengen, waarin de bevolking de raad gegeven wordt zich van brood te voorzien, aangezien binnen kort militaire convooien zullen passeeren In Praag, waar de markt een gedwongen koers van tien kronen heeft, koopen de sol daten allqj op in de banketbakkerijen en op de markten. In Bratislava weigeren de klei ne winkeliers marken in betaling aan to nemen, ondanks de officieele bekendma king. groepskampen behooren te staan onder niet te straffe, doch in elk geval duide lijk merkbare, discipline, zoodat het vraagstuk van de keuze van leiders van het allergrootste belang is. In dit verband is de commissie van meenlng dat een centrale organisatie gewenscht is. echter niet te bureaucra- tisch-zwaarwichtlg. Zij denkt zich o.a. een organisatie in den zin van de Nederlandsche Padvln- dersbeweging. dus een hoofdleider met een centraal bureau, gevestigd in Den Haag, in verband met het noodzakelijke Herstel van het begrootingseven wicht door bezuinigingen. Geen devaluatie. In de regeerlngsverklaring. welke de minister-president ih de Kamer heeft voorgelezen, wordt gezegd, dat de regce- rlng gevormd is met het openbaar wel zijn voor oogen Haar politiek zal een drieledig doel hebben. 1. Waarborging van de onafhanke lijkheid van het land, dank zij de een heid van alle Belgen; 2. Hervorming van het constitutioneel regime door zuivere en krachtiger toe passing van de voornaamste regels er van; 3. Herstel van den economischen en financleelen toestand Met deze doelstellingen voor'oogen, zal de regeerlng geheel los staan van alle partijgeest en haar beleid laten bepalen door het nationaal belang In haar buitenlandsche betrekkingen, zoo vervolgt de regeerlngsverklaring. zal de regeerlng trouw blijven aan de onaf- hankelljkheldspolitlek Het handhaven van deze positie vereischt In verband met de conflicten, die de wereld bedrei gen, dat de verdediging van België en van de koloniën verzekerd zijn. De eer ste plicht van de regeerlng zal zijn, het militaire apparaat te vervolmaken in de mate als de veiligheid van België ver eischt. De regeerlng zal een gezonde flnan- cleele politiek voeren, gebaseerd op de onaantastbaarheid van de monetaire pariteit en het onbetwistbare evenwicht j (lOUkSlllE (MIRAM. ABONNEMENTSPRIJS: per Jaartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar d, beiorxUg p«r looper geschiedt. T»neo per port per kwataal 3.16 Abonnementen worden dageiyiu aangenomen aan one Bureau. MARKT SI, GOUDA bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zün dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef Uitere 2745. Postrekening 48400. Berekening der kosten- Ieder jaar komen 75.000 personen wat de leeftijd betreft in aanmerking voor den dienstplicht. Wanneer wij bereke nen, dat 20 pet. afvalt wegens onge schiktheid. komen er dus vrij voor den dienst 60.000. Op deze basis zal voor 30.000 personen het eerste half jaar moeten worden uitgegeven een bedrag van 30.000 X 175 x 2.50 13.125.000 Na het eerste half jaar zal een groep niet-dicnstplichtlgen voor den militairen dienst, die ongeveer 14.000 personen om vat. achterblijven. (Het jaarlijksche con tingent militairen bedraagt 32.000). Het tweede half jaar zullen de kosten dan bcloopen 44.000 x 175 x 2.50 19.250.000 Het daarop volgende half jaar wordt dan het maximum bereikt, n.l. 30.000 plus 14.000 plus 14.000. totaal dus 58.000 Jonge mannen. Per half Jaar zullen de kosten daarvoor bedragen 58.000 x 175 x 2.50 25.375.000 Derhalve per Jaqr 50 750.000 Dit bedrag kan als maximum beschouwd worden. Hoe groot ook het bedrag moge zijn, dat aan de invoering van den B.V.J op de wijze als in het voorgaande geschet ste. ten koste moet worden gelegd, is de commissie toch eenparig van oordeel, dat, waar met deze groote uitgaven In de allereerste plaats wordt beoogd het moreele peil on de physleke waarde van de Nederlandsche jongelingschap te ver- hoogen. de voordooien van de B V J. ruimschoots opwegen tegen het geldelijke offer. De commissie overweegt daarbij, dat de mlllloenen. die thans worden uit gegeven tot verzachting van de gevolgen, van de werkloosheid niet ten gevolge hebben gehad, dat de daling van hot moreele peil is voorkomen. Mot het oog op deze overweging, spreekt de commissie zich dan ook zonder restrictie voor in voering uit. Indiening wetsontwerp is spoedig te wachten. Reuter seint uit Londen, <iat het thans als zofyjr wordt beschouwd, dat in Groot- Brittannië dienstplicht zal worden inge voerd. Nar.r verluidt hebben de ministers, die Maandagavond in beginsel hadden toege stemd in de invoering van den dienstplicht, beraadslaagd over specifieke voorstellen, welke by het parlement zullen worden in gediend. Zoo spoedig mogelyk zal aan het parle ment inededeeling worden gedaan van dit besluit. Men verwacht dat op deze mede- deeling dan spoedig de indiening van een wetsontwerp zal volgen, waarby volmach ten worden gevraagd voor den specialen vorm van dienstplicht, Waartoe waarschijn- lyk zal worden overgegaan. In welingelichte parlementaire kringen erklaart men volgens Havas, dat het ka binet heeft besloten tot invoering van een verplichte militaire opleiding van jonge mannen-van 18 tot 21 jaar, die een eerste oefening van vier maanden zullen krijgen en daarna voor vier jaar by het territo riale leger zullen worden ingedeeld. O.m. wordt buitenlandsche propaganda tegen gegaan. Havas seint uit Parijs dat de Staatscou rant gisteren het decreet heeft gepubliceert tot wijziging van de wet van 1881 op de vryheid van drukpers in dier voege, dat al les, wat aanspoort tot haat en wat Fran- schen ophitst tegen Franschen als verraad zal worden beschouwd. Het behoud van de burgerlijke vrijheden moet gepaard gaaji aan het beschermen van het openbaar be lang en derhalve mag de gelykheitj der bur gers niet om redenen van ras of geloof worren verbroken. Beleediging van groepen personen om redenen van ras of geloof zal gestaft worden met gevangenisstraf va- rieerend tusschen een maand en een jaar en een boete van 500 tot 10.000 francs. Vervolgens wordt een decreet gepubli ceerd strekkende tot het tegengaan van bui tenlandsche propaganda. Hierbij wordt de- genen, die direct of indirect ondersteuning jit het buitenhuid aanneemt tot het voeren van politieke propaganda bedreigd met ge- vangenissstraffen van zes maanden tot vijf jaar en boete van 1000 tot 10.000 francs. Ieder, die geiden uit het buitenlond ont vangt, bestemd voor een publiciteitskchaam is verplicht binnen acht dagen hiervan ken nis te geven. van Lloyd George en .1. zoodanig hU ten belangrijk medewerker aan de Vredes conferentie van 1919. In de Wilhelmstrasse beschouwt men Lord Lothian als een zeer goed vriend vin het Duitsche Rijk- Hjj kent er verscheidene leidende figuren persoonlijk. Zoo was hij meermalen de gast van von Ribbentrop. Ook kan hij Hitler persoonlijk, met wien hij o - --riaug. m «civuuu urcv utu uwmooawj**''' 2224 Juni te Maastricht) aan de orde COntact met regeeringsorganen. Voor elk provinciaal district is een gewestelijk leider noodig en voor elk kamp een I kampleider. 164 184 190 523 530 553 669 685 086 823 839 889 1U28 1044 1111, 1386 1506 1540 1716 1835 1844 1994 1998 2013 2249 2266 2268 2475 2488 2592 2852 3144 3457 3608 3894 4083 4433 4W7 in 1937 een onderhoud had, dat nogal op zien heeft gebaard. Zijn standpunt ten aanzien van Duitsch- land heeft in het laatste half jaar var de gebeurtenissen in Midden-Europa een ster ke wijziging ondergaan, hetgeen gebleken is uit zijn redevoering in het Hoopierhuis, en uiteen artikel in de „Observer", getiteld: Engeland, ontwaak! waarin hy bij de re- geering krachtig aandringt op sterke bewa pening, op nationalen dienstplicht en een nauwe aaneensluiting van de democratische landen. (supply services), waarby inbegrepen de ramingen voor het leger, <|e vloot, de lucht macht, de burgerlijke verdediging, worden geraamd op 675 millioen. Het totaal der inkomsten op de bestaan de belastingbasis wordt, op 918 millioen ge kraamd. Met betrekking tot de uitgaven voor <T* defensie zeide Simon, dat 223 millioen beschikbaar was om de defensie-uitgaven van dit jaar te dekken, vergeleken met een oorspronkelijke raming van 230 millioen, te dekken uit de inkomsten. Doch het oor spronkelijke cijfer van 580 millioen voor de defensie over dit jaar 350 uit leeningen cn 230 uit de inkomsten was gestegen tot omstreeks 63() millioen voor de defen sie irv alle onderdeden en het zou nog meer kunnen woden. Alles bij elkaar, aldus Simon, moet de belastingbetaler 942 millioen opbrengen, terwijl 38 millioen door leeningen moet worden gedekt. Applaus lokte de ve?klaring van Sinion uit, dat de grondslag van de inkomstenbe lasting rJet zou worden verhoogd, doch het gejuich verstomde toen de minister mede deelde. dat de automobielbelasting met in gang van 1 Januari van 10 tot 25 shilling per P.K. zou worden verhoogd en dat de surtax en de belasting op onroerende goe deren zullen worden gewijzigd. Ten aanzien van de „surtax" Vn „surcharge” kondigde Simon een nieuwe heffing van 5 pet. aan op inkomens tot 8.000 pond en van 10 pet. op inkomens boven 8.000 pond. De invoer rechten op tabak en suiker worden ver hoogd. De totale ontvangst op de nieuwe belastingbasis worden geraamd op 924.444.000 pond. Dit geeft een geraamd overschot van 156.000 pond. De uitgaven sluiten in een bedrag van 247.738.000 pond voor de verdediging. Deze gelden worden gedekt door ontvangsten. By dat bedrag rijn niet inbegrepen\ongeveer 342*4 mil lioen pond, waarvoor de regeering machti ging heeft een leening aan te gaan. Indien dit geheele (laatstgenoemde)^ bedrag zou worden uitgegeven in het financieele jaai. dat op 1 April is begonnen, zouden de uit gaven het enorme bedrag van 1285 millioen pond bereiken. 2805 3115 3393 3601 3849 4070 4424 4700 4902 4910 4927 5123,4143 5154 5424 N1436 5499 6063 6372 6674 6988 7299 7557 7867 8197 8498 8732 8967 9304 9661 9860 zal komen. Van de commissie maakten deel uit ae heeren L. Neher, voorzitter. J Blik. mr. H. Bogaerdt, T. van Draanen, F Lawer- man, F J. Paans, dr. Ir. J G. Schllnge- inann en G W J van Slerenberg de Boer, leden. De commissie zegt in haar rapport den arbeidsdienst te willen zien als een ar- beidsdienstpllcht. Zij behandelt in de eerste plaats den ..Burgerdienstplicht voor Jongeren" (B. V J Alle jongens maand in dienst. Organisatie van den B.V-J. op de zelfde wijze als in de N®derland- sche padvindersbeweging. Kos ten per jaar ruim 50 millioen. De commissie meent dat met een diensttijd van 5 5J maand kan worden volstaan. In verband met den eisch om den B V. J algemeen te maken, meent de com missie dat alle jongelingen gedurende een periode van 5j maand hun burger- dienstpllcht moeten verrichten en wel in een tijdvak voorafgaande aan dat van den militairen dienst. Het aantal personen dat per Jaar voor don B.V.J. in aanmerking komt, wordt i geschat op 75.000. De commissie stelt zich voor, dat de burgerdienstplichtigen Jaarlijks in twee ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 1—5 regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55. elke regel meer f 0.30 Advertentiön in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Uefdadlgheids-advertentlën de helft van den prtfs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. AdveKentlën kunnen worden ingezonden door tuaschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën ep ingezonden mededeelingex bij contract tot zeer gereduceerde® prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. gIR John Simon heeft gisteren in het Britsche Lagerhuis zyn aangekondigne millioenenrede gehouden. Simon begon met te zeggen, dat de thans in te dienen begrootipjj twintig maal zoo groot is als die van Gladstone in 1853. Dc inkomsten over het afgeloopen jaar waren geraamd op 944 millioen pond, doch zy hadden 17^4 millioen minder bedragen, in elk geval nog bijna 55 millioen meer dan het voorgaande jaar. Gezien de’ schokken en de onzekerheid tengevolge van den internationalen toe stand was deze daling in de geraamde in komsten geen verrassing. Het bruto totaal voor de defensie-uitga- \en der verschillende categorieën bedroeg verleden jaar 400 millioen, vergeleken met 265Vi millioen in het voorgaande jaar, De openbare financiën worden aldus Simon op het oogenblik geheel be- heerscht door de uitgaven voor de landsver dediging. Uit de inkomsten werden de uit gaven voor de landsverdediging gedekt tot een bedrag vap 254*4 millioen, en uit lee ningen tot een bedrag van 128 millioen. een totaal derhalve van 382*4 millioen. Tengevohfe var. de vorming van levens middelenvoorraden en de luchtbescher- mingismaatregelen waren de defensje-uit- gaven in het afgeloopen jaar op 400 mil- lioep gebracht. Simon deelde voorts mede, de ?0 millioen was besteed voor aflossing van nationale schuld. Het egalisatiefonds voof de wissel- kófersen bleef een batig saldo vertoonen. Dc totale uitgaven, die door de inkom sten moeten worden gedekt, bedragen, naar Simpn verklaarde, 922H millioen gulden waarbij nog gevoegd moet worden de extra- uitgaven voor de defensie, die de minister als een hoogst ernstige en belangrijke kwestie en als het kardinale punt van d» tegenwoordige begrooting kenmerkte. Het totaal der geraamde uitgaven voor dc luchtbescherming is 42 millioen, waarvan 37 millioen zal worden geleend. De uitgaven voor de aanvoer diensten gen Zij zal de kosten in verband met de werkloosheid verminderen door haar 1 politiek meer te richten op het weder I aan het werk brengen van werkloozen Verder wordt in dë verklaring gezegd, dat de regeering het als een barer voor naamste plichten zal beschouwen, de ontwikkeling van de beide taalgemeen schappen te bevorderen ZIJ zal tot dit doel het ministerie van onderwijs rcor- ganlseeren in een geest van nationale eenheid cn'rekening houdend met de politieke eenheid van België Het wetsontwerp inzake de verplichte werkloosheidsverzekering zal voltooid worden en dc regeerlng vraagt speciale volmachten tot het nemen van: 1 bepaalde beslissingen, die van be lang zijrf voor de landsverdediging; 2. maatregelen in verband met de noodzaak van economisch herstel en herstel van het begrootlngsevcnwlcht; 3 maatregelen tot regeling van ver scheidene dringende kwesties, die over eenkomstig den algemccncn wensch van de openbare meenlng kunnen worden opgelost. De regeerlng wenscht. dat het wets ontwerp inzake de speciale volmachten tegelijk met de regeering»verklarlng wordt behandeld. De regeerlngsverklaring wérd toege juicht op de banken der katholieken en liberalen. 1 Het ontwerp der speciale volmachten werd met spoed teruggezonden naar de speciale commissie welke direct bijeen kwam en morgenochtend verslag zal uitbrengen De buitengewone begrooting zal 2200 millioen bedragen. Gutt heeft zich ener giek tegen de devaluatie uitgesproken en kon daarbij op den eenstemmigen LORD LOTHIAN BRITSCH AMBASSADEUR TE WASHINGTON. Voorstander van dienstplicht en van aaneensluiting der democratieën Tot Britsch ambassadeur te Washington is benoemd markies van Lothian, als op volger van Sir Ronald Lindsay, die in den loop van den zomer zal aftreden. Lord Lothian, die tot de liberale partij behoort, is een zoon van Lord Ralph Kerr. Hy werd geboren 18 April 1881. Zyn moe der was een dochter van een van de Herto gen van Norfolk. ^In en na den Zuid-Afrikaanschen oorlog behoorde de jonge Philipp Kerr tot de grefep jonge mannen uit Oxford, die order Lord Milner medewerkten aan den weder opbouw van Zuid-Afrika. v Hy ging eenige jaren later in de journa- groepen opkomen, waarvan elke groep 5| listiek, en gaf de tijdschriften „The State” j maan(j verbonden is, zoodat met leiding, en „The Round Table” uit. huisvesting, werkverschafing, gerekend In 1916 werd h(j particulier-secretaria moet worden op een contingent jran resulteert in 60.000 B.V.J.-dlenstpllchtigen per Jaar De organisatie denkt de commissie zich als volgt: De legering zal plaats vinden in groepsverband of groepskampen, elk voor 200 a 300 jongelingen. In elke pro vincie wordt een aantal groepskampen ingericht en een provinciaal hoofdkamp. De commissie Is van oordeel, dat de 2844 3118 3450 3607 3893 4073 4430 4703 4910 5424 5693 6057 6330 6672 6926 7248 7546 7852 8163 8482 8730 8907 9298 0564 9802 10135 10146 10542 10547*1 10824 10841 10848 11065 11068 11070

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1