le Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen Grootere Engelsche beleggingen in Roemenië. I „Tegenwoordige procedure bü mobilisatie is sterk verouderd.” sthaoc, vascht én wringt' i electrische ichines nu ver- vanaf f. 6,15 d, of met draai- rachtwringer ,70 per maand baar in alle klas zakenj de engelsche regeering besluit tot invoering van militairen dienstplicht. Donderdag 27 April 1939 78e Jaargang VERGAWACHT, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Conferentie inzake Syrië. f STOFZUIGERS lit,één van onderstaudi bben wtf hierin, o.a.: 96, Telefoon 223; No. 20018 ist de verdienste maken van buitensporige winsten BINNENLAND. 71 twee Zaterda- terwijl op die dagen de stoomtrein izo Den Haag S.S. v. 15.24 en Rotterdam Maas v. j j 15.32 als dieselelectrische trein gereden wordt, de vertrektijden zijn dan resp. 15.45 en 15.53. tv 38, Arnhem; n 5, Hilversum. Gafencu's aanstaande besprekingen in Parijs. GEESTELIJKE HERBEWAPENING. p ov.r- toe op Ovar ia melk, AX 1 "worstje e en populaire „all round" s voldoende gekruid voor toch zacht genoeg voor jroot genoeg voor warme och klein genoeg voor souperen hors-d'oeuvre; by aperitief of glas biet e zout om „uit het vuistje warme KNAX tusschen levert een „BROODJE Probeer eens een van :passingen. die aanleiding t bekende Oud-Holland- voord; lh ten met het den na urn Met ingang van 15 Mei a.s. zal de zomerdienstregeling der Nederlandsche Spoorwegen in werking treden. Niet al leen met betrekking tot de rijtijden en worden tal van wijzi- irmi MELK j „werkelijken dienst” komen 260.000 Engelsche jongens. De minister verklaarde dat ongeveer 310.000 jonge manner onder de bepalingen van den dienstplichtwet zullen vallen Hiervan zullen jjcht’r ón grond van on geschiktheid en uitzonderingsbepalingen nog meerdere tienduizenden worden afgo- voerd. In het Hoogerhuis waar Lord Stanhope een geheel gelijkluidende rede hield over het voorstel tot invoering van den dienst plicht als die van Chamberlain in het La gerhuis, zal vandaag evenéens over de rs- geeringsmotie gestemd worden. Nader wordt nog gemeld, dat de Labour- fractie jn het Lagerhuis een motie heeft in. gediend, waarin het afwijken van het prin cipe van den vrijwilligen dienst wordt b? treurd en het wetsontwerp wordt gequali ficeerd als; „Een verder bewijs, dat de wijz' waiyop de regèeringen in deze krftifeke tyden 's lands belangen behartigt, het vei- trouwen van land en Lagerhuis niet ver dient. petroleummaatschappijen uitvoerig bespro ken. Een nieuwe overeenkomst zou, naar men zegt, dezen maatschappijen verzeke ringen geven, welke nieuwe beleggingen mogely'k zouden maken. Gafencu's aanstaande besprekingen te Parijs. Havas meldt uit Parijs: De Roemeensche minister van buitenlandsche zaken, Gafen- cu, die gisteren uit Londen is vertrokken, zal tot Zaterdag belangrjjke besprekingen met Bonnet .hebben. Men. gelooft, dat hjj onder meer de inlichtingen over het Poolsch- Roemeensche accoord en den omvang’daar van zal kunnen bevestigen. Verder wordt, naar men zegt, bevestigd, dat de Roemeensch-Zuidslavische betrekkin gen door de besprekingen van Markowitsj te Rome en Berlijn niet hebben geleden, daar Markowitsj geweigerd zou hebben te onderhandelen over eenige overeenkomst met Hongarije, waarbij Roemenië niet be trokken zou zijn. Roemfeensehe kringen verklaren, dat de volledige overeenstemming van opvattingen 1 --j en Roemenië, waarvan in een communiqué wordt gesproken, een feit is en niet zoo maar een gelegenheidsfrase. Gafencu stelt zich voor, na zjjn bezoek aan Parijs, zijn'reis te onderbreken te Rome en Belgrado. de verbindingen gingen en verbetei ook het spoorboekje ondergaat een aan tal veranderingen. Het is weer kleiner van formaat, bevat een aantal illustra ties en een opgave van de kosten vaij een groot aantal reizen. H. M. de Koningin betuigt haar ingenomenheid met adres van studenten. In antwoord op het adres, door de Neder landsche studenten en studgntencorporaties aan de Nederlandsche universiteiten en hoogescholen op initiatief van de Konink lijke Utrechtsche Studentenvereeniging tot Vrijwillige Oefening in den Wapenhandel tot H. M. de Koningin gericht als uit vloeisel van den oproep van Hare Majesteit, in het bijzonder tot de Nederlandsche jon geren, betreffende de geestelijke en mo- reele herbewapeninp-, heeft de kamerheer van H. M. de Koningin, mr. J. H. L. J. baron Sweerts de Landas Wyborgh, in hoogstderzelver opdracht het volgende schrijven tot den praeses van de vereeni- ging, den heer J. Dieleman te Utrecht ge richt (»l RA.YT, schede V. 1620) gewyzigd in een diesel- electrisohen trein, welke van Enschedé ver trekt ten 16.31. Op Zaterdag rydt de Dieselelectrische trein 123 (Amsterdam C.S. V. 1517) als stoomtrein en vertrekt op die dagen van Amsterdam C.S. ten 15.00 en stoomtrein 325 Amsterdam C.S. V. 16.00 als diesel electrische trein. Het vertrek op Zaterda gen wordt dan 16.17. Op Zaterdagen rijdt de dieselelectrische trein 323 Den Haag S.S. v. 14.45 en Rot terdam Maas v. 14.53 als stoomtrein, de vertrektijden zijn dan resp. 14.24 en 14.32, terwijl op die dagen de stoomtrein 125 Den ten t lucht. Ergens in het water dreven schietschijven. Met de oogen slaagde men er niet in, de duisternis te door boren, maar het nachtrichttoeste’ keek scherper. De officieren stonden op zij van de brug en toen De Tromp wederom op volle kracht was gekomen, flitsten eensklaps de enorme blauwe zoeklichten van het schip aan en lag de vijand als het ware in het daglicht. De kanonnen spuwden vuur, 'eerst aan stuurboord, daarna aan bakboord en de granaten vlogen op het doel af. De officier op de j brug gaf met eentonige stem den koers aan, welke prompt herhaald werd door den roerganger: „Tweehonderd, me- neer”, „Honderdnegentlg, meneer”... Om 10 uur eindigden de oefeningen, waarna De Tromp naar de reede terug voer. Vrijdag zal De Tromp deelnemen aan de vlootdagen, welke te Rotterdam wor den ingevoerd, maar den gehe-uden. De flottleljeleider zal dan van IJmulden naar Rotterdam varen om daar aan het feest luister bij te zetten. Nadat de Prins van boord was gegaan, begaf hij zich per alto van Den Helder naar Soestdijk. gelden, doch als op een vroogeren datum de regeering van oordeel zou zyn, dat de omstandigheden zoodanig gewijzigd zijn dat de bevoegdheden niet langer noodig zijn, dan kunnen zij door den „Privy coun sil” worden opgeheven. Daarentegen kan de geldigheidsduur van de wet door he* parlement van jaar tot jaar verlengd wor den. Ten besluite verklaarde Chamberlain nog, dat alle maatregelen, die den laatsten tijd waren genomen met betrekking tot de landsverdediging, slechts één doel hadden, n.l. Engeland in staat te stellen, de aange gane verplichtingen na te komen, in het geloof, dat daardoor de vrede in Europa het best verzekerd kan worden. PRINS BERNHARD BIJ DE OEFENINGEN DER MARINE Salvo’s daverden over het water- De Tromp oeffende bij Jicht en duister. De flottleljeleider der Koninklijke Ma rine, Hr Ms Tromp, Is in zee en de zoek lichten, opgesteld rond de basis der Ne derlandsche Marine, worden gericht op het snelle schip, dat In de avonduren van Dinsdag het laatste gedeelte van een ééndaagsche oefening afwerkt. Deze schietoefening, welke gistermor gen begon, werd bijgewoond door Z. K. H. Prins Bernhard, die des morgens per sloep op de Tromp was aangekomen, welke op de reede van Den Helder voor anker lag De Prins was vergezeld door kapitein ter zee jhr E. J. Holthe, adju dant van H. M. de Koningin, en van zijn adjudant kapitein J. K. H. de Roo van Alderwerelt. De commandant van de marine te Wil lemsoord, schout bij nacht H. Jolles, maakte eveneens de geheele oefening mede. Het was ongeveer elf uur, toen Prins Bernhard aan de haven van Nleuwedlep aankwam, waar een sloep hem te kwart over èlï voor de statietrap van De Tromp bracht. Prins Bernhard werd met de mi litaire eerbewijzen ontvangen. Hij was gekleed In de uniform van luitenant ter zee le klasse. Onmiddellijk na aankomst van den Prins werden de ankers gelicht en kalm voer De Tromp naar het lichtschip Haaks, waar de schietproeven zouden worden gehouden Er stond veel wind, het schip stampte nogal hevig, temeer, omdat deze Nederlandsche flottleljeleider geheel op snelheid is gebouwd en daar door buitengewoon rank is. In de long- room van de officieren merkt men even wel van slingeren weinig. Toen de schietoefeningen begonnen, hadden de officieren hun posten inge nomen bij het vuurleidingstoestel, dat overdag gebruikt wordt, en toen de schijf op ongeveer 6 km in zicht was, werd de roode vlag geheschen ten teeken, dat er geschoten zou worden. Dadelijk daverde het eerste salvo over het water. Na een halve minuut kon men met het bloote oog zien, dat in de £uurt van den denk- beeldigen vijand spuiten water omhoog werden gewqrpen op de plaats, waar de granaten in het water terecht kwamen. De luchtdruk op het schip zelf was ook vreeswekkend. Een enorme vuurstraal schoot uit den mond van het kanon en het was alsof het schip aan één zijde uit het water wordt gelicht. ’s Prinsen belangstelling. Prins Bernhard was steeds in de buurt van de beide voorste geschutstorens. De Prins fotografeerde vrijwel doorloopend, liet zich door den commandant van De Tromp, kapitein ter zee L. A. C. M. Door man, inlichten over de uitwerking van een treffer en hij klom ten slotte in het kraaiennest om van daaraf zoowel het voor- als het achterschip te kunnen over zien. Om 3 uur was de eerste oefening afge- loopen, De tweede zou plaats vinden In den avond, wanneer het geheel donker zou zijn. Om 8 uur, na het diner, maakte men zich klaar voor de tweede oefening De nacht was helder en de maan trok zilveren strepen over het water. In de verte aan de kust speelden de zoekllch- van de kustverdediging door de wereld zoozeer zou overtuigen van den ’«ten wil van dit land, ifch krachtig t> verzetten tegen ieder streven naar alge- F neene overheersching als de aanvaard'ng '*n^het beginsel van militairen dienstplicht, «M op het vasteland algemeen regel is. Chamberlain herinnerde er daarna aan at hjj verklaard had, dat in vredestijd geen g enrtplicht zou worden ingevoerd. Wij zijn, wide hy, thans niet in oorlog, maar ieder wd spant al zijn krachten in om paraat te v°or een oorlog. Wanneer het vertrou- *«n in de handhaving van den vrede onder- ^und is en een ieder weet, dat als ei oorlog zou uitbreken dit wellicht niet een kwestie van weken, maar van uren xou z*Jn- dan kan niemand beweren, dat dit estijd ig in den zin, waarin dit woord DereCht kan worden «el>runrt- conclusie gëkoi •feuwe en, naar JÉ ^ndigheden mate 'ik^M 0HAMBERLAIN heeft in het La gerhuis den dienstplicht aang:> kondigd voor jongemannen van 20 en 21 jaar. Dezen zouden een opleiding van zes maanden ontvangen. Voorts de&lde de premier mee, dat de regeering heeft besloten de vol gende week een reseive- en hulptro? pen wet in te dienen. Na afloop van den oefeningsbjd zou den mannen gelegenheid gegever worden voor drie en een half jaai dienst te nemen in het territoriale leger. De regeering is voornemens ver dere stappen te doen om het maken van ongeoorloofde winst in de bewa- peningsindustrie te voorkomen De recruteering van vrijwilligers voor het geregelde leger, de marine en de luchtmacht zaL worden voorh gezet. De regeering staat op het standpunt dat indien er oorlog komt, wetgevende maat regelen moeten worden genomen, waarby speciale straffen worden gesteld op het maken van buitensporige winsten en de mogelijkheid wordt geopend tot het be snoeien van de individueele winst ten be hoeve van den staat. In zyn motiveering van het besluit der regeering tot invoering van den dienst plicht, zoo meldt Reuter, wees Chamber- lain er o.m. op, dat ieder ander land in Europa dezelfde bevoegdheden heeft als de regeering thans vraagt, en dat de regee ring niet alleen rekening heeft moeten hou den met de nieuwe verplichtingen op het vasteland, die zij op zich genomen heeft met instemming van het geheele Parlement, maar dat zij ook heeft moeten denken nan' de middelen om deze verplichtingen na te komen. Het is nauwelyks noodig hier rog eens te herhalen, zei Chamberlain, dat de ga ranties, die wy aan sommige landen heb ben gegeven, evenzeer nis de onderbande Hngen, die nu met andere landen gaanae tijn, gesn oorlog ten doel hebben, dat zjl integendeel slechts beoogen deze te voor komen. Wij kunnen niet anders dan do juistheid erkennen van het standpunt, dnt door andere democratieën in het bijzonder door onze vrienden in Europa, wordt 'Inge- nomen, dat ondanks de ontzaglijke krachts- inspanning, die dit land reeds verricht heeft j den generalen staf, Puaux, den hoogen ’s-Gravenhage, 21 April. In opdracht van Hare Majesteit de Ko ningin heb ik de eer, u haren dank over te brengen voor het door u, namens de Ne derlandsche studenten aan de Nederland- sche universiteiten en hoogescholen, aan Hare Majesteit gericht adres, waarvoor hoogstdezelve zeer gevoelig is. Hare Majesteit draagt my op, u te ver zoeken alle studenten en studentencorpora ties, namens welke u het adres heeft on- derteekend, te doen weten, dat de Koningin met groote belangstelling en ingenomen heid van den inhoud van het adres heeft kennis genomen. De verzekering door alle studenten - het opkomend geslacht dus gegeven wn hun offervaardige aanhankelijkheid en trouw en hun getuigenis, dat zy in het be lang van het vaderland hun beste krachten zullen wijden aan de verwezenlijking dor nationale bezinning en samenwerking, niét terzijdestelling van alle bestaande verschil len, heeft de hooge waardeering van Hare Majesteit gevondep. Met vol vertrouwen ziet Hare Majesteit tegemoet, dat de te genwoordige studenten de gedachte van offervaardigheid en saamhoorigheid niet alleen ook op de komende jongere genera ties zullen overplanten, maar ook, dat zij zelve na het beëindigen hunner studie-, deze gedachte met ziqh in de groote maat schappij zullen mededragen en in hunnen werkkring tot uiting zullen brengen, waa» leze werkkring ook moge zyn, in Neder land, in Europa of tusschen de keerkrin gen, opdat het vurig verlangen van Hare Majesteit naar een eendrachtig en daar- Joor sterk en tevens gelukkig groot vader land bewaarheid moge worden. De kamerheer van Hare Majesteit de Koningin, (w.g.) SWEERTS. den handel, in het byzonder voor den Brit- j schen uitvoer van Roemenië zal leveren. Gistermiddag is op een byeenkomst, waarop de buitenlandsche petroleumbelan- gen vertegenwoordigd waren, de positie der Zomerdienst Spoorwegen. Halfuursdienst op het z.g. geëlectri- ficeerde middennet. De directie van de Nederl. Spoorwegen heeft besloten op het geëlectrificeerdc mid dennet een halfuursdienst in te voeren. In verband daarmede moesten 'echter de doorgaande stoom-sneltreinen van Amster dam over Utrecht en Eindhoven naar Maas tricht en terug komen te vervallen. Deze verbindingen worden tot en van Eindhoven bediend door de electrische treinen. Te Eindhoven moet worden overgestapt en van de sneltreinen van en naar de rieKtbig Dordrecht, welke thans inplaats van naaKen van Venlo, naar en van Moos- tricht zullbm loopen. Daardoor wordt tevens de reisduun van Amsterdam C.S. tot Maas tricht mey 11 minuten en in omgekeerde richting niet 8 minuten bekort. Door/de invoering van den halfuurdienst is de lottp der dieselelectrische treeinen van en naar Groningen en Twente gering ge- wyzüffl. Deze loopen op het baanvak Den fytOg Rotterdam MaasUtrecht in de 1 jmenstregeling van de electrische treinen, 'waarby nog dient te worden vermeld, dat in den middag öp werkdagen trein 124 thans Groningen V.15.14 wordt gewijzigd van dieselelectrischen trein in stoomtrein. Het vertrek van Groningen wordt 15.00. In plaats daarvan wordt trein 125, welke om 16.00 van Groningen vertrekt, gewijzigd in een dieselelectrieshen trein Groningen V. 1620. De dieselelectrische trein 324 thans En schedé V. 1531 wordt eveneens op werkda gen gewijzigd in een stoomtrein en ver trekt in den vervolge vandaar ten 15.20. Inplaats daarvan wordt trein 326 (En- De Britsch-Roemeensche economische besprekingen hebben zoo goede vorderingen gemaakt, dat men thans de groote lijnen van een eventueele overeenkomst kan voor spéllen. Vernomen wordt, dat de Roemenen gaarne zouden zien, dat een overeenkomst m groote lynen zoo spoedig mogelijk zou tot stand komen. Die overeenkomst zou dan later kunnen worden aangevuld en uit gewerkt, zooals ook geschied is bij de Duitsch-Roemeensche onderhandefingen. De minister van financiën heeft, naar verluidt, een plan voor uitbreiding der Britsche beleggingen in Roemenië voorgc legd, waarvan een deel betrekking heeft op de wapening en de rest op den algemeenen handel. Er is een technische ondercommissie in gesteld, die de met de betalingsovereen- komst samenhangende vraagstukken moet bestudeeren. Dit is van gewicht, omdat het de financieele basis voor uitbreiding van I by Engeland ,Un hoiA/lol in Lot hiiznnrlpr voor den Brit- communiaué Hedenochtend is te Parys onder voorzit- terschap'» van Daladier een conferentie ge houden, waaraan werd .deelgenomen door Bonnet, generaal Gamelin, den chef van I *n»fmuiung. me ait land reeds verrient neen i n I t-P het gebied der bewapening, niets de oommissaris in Syrië en Uger, den secre- 'j - taris-generaal van het Ministerie van Bu - tenlandsche Zaken. Het doel dezer conferen tie was, de richtlynen vast te stellen, die aan Puaux zullen worden gegeven, teneinde de besprekingen met de Syrische autoritei ten voort te zetten om te komen tot een accoord, dat de belangen van Frankrijk en Syrië met elkaar in overeenstemming^ brengt en de vriendschap en samenwerking tusschen de beide landen zal bevestigen. Puaux zal 4 Mei naar zijn post terug- keeren. BELGISCHE KAMER VERLEEN f VOLMACHTEN. Regeering steunde op een meerder heid van 20 stemmen. Met 104 tegen 84 stemmen en 5 blanco heeft de Kamer goedkeuring gehecht aan het voorstel tot toekenning van bijzondere volmachten aaïb*de regeering. f r>o bepalingen bèt^effende de landsver dediging werden aangekomen jna^78 stem/ men tegerT 15 stemmen der Vlaan»s^»-Wa- tlonailsten. De socialistische en communis tische vertegenwoordigers hadden een be roep gedaan op de eenstemmigheid van de Kamer voor de bepalingen op de landsver dediging. De toekenning van de byzondere volmach ten aan de regeering impliceert het uit spreken van vertrouwen in de regeering. De heer Gillen (liberal) is by tweede stempiing met 83 tegen 80 stemmen tot president van den Senaat gekozen. vanaf f 33.- us.- ,UX en andere enz. uiger in. i 1 jaar Uw eigendom. ETALAGE. s. Deelnemer Centr. Acü regeering, zoo zei de premier, is tot jm^. dat, om aan deze I^^M^fccceptioneele om- H^E^Meden, een z^ke- opleiding ^Kl'i ChamberÏMn. dat de H^vervat zijn ?rp, dat tegeli^Jr 1 zal worden ingediend inzake de militaire/'opleiding” zal j. °"V.yari tydeiykeri afird zullen zyn. Het 8» in de bedoeling, dat de bevoegdheden °P prond van de wet voor drie jaar zullen ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 reg'els 1.55. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN; 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50, Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren. Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingek bij contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal f 2.25, per week 17 cent, overal waar d. bewrging P®r looper geschiedt. Franco per post per kwataal f 3.15. abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31 GOUDA bfl onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. OM. bureaux ziin daselijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef Interc Postrekening 48400.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1