DE KLERKeZNvN doetje qoecL! W PRINCE ZIET ONZE ETALAGES! Morgen goedkoop naar Rofterdam hoog fyne mode ^in-ten-zeer chique snitten i. rstr Kleiweg 23 Gouda KIPSTRAAT ALLÉÉN 34 SUNLIGHT ZEEP 13.90 Rotterdam: Hoogstr. 208, Beijerl.schelaan 72 De vierde man. Per spoor reist ge het veiligs* SCHOENFABRIEKEN WAALWIJK fact Beurs van Amsterdam. onze enorme 1 Enkele modellen uit collectie A X M I N STER Een zeer bijzondere Axminster, degelijke kwaliteit, prachtige WILTON KARPET "AFSHAR" Prachtig Wilton karpet, sterke kwaliteit, warme Oostersche dessins WILTON KARPET "BOSTON" Een ideaal huiskamer karpet. Extra zware kwa liteit in een groote verscheidenheid van de fraaiste Perzische dessins. nn C|> 200 x 275 Ol.ÖU ng van den tol bij de te financiert. Teven* nsel goedgevonden, de oormalige Oede Vrou- van een bijlage aan een bedrag val^ 1000 iw var. het ingatffcs- HAARVELOURS Het door bijzondere samenstelling ijzersterke huiskamerkarpet. In moderne en effen 200 7275 22.90 Het is lichter prediken tegen een ander dan tegen zich zeiven. FEUILLETON. (Een geval uit de practijk van Inspecteur Sanders. lid der Centrale Recherche), door UDO VAN EWOUD Nadruk verboden. 43 Bij elk dezer geluiden echter boog San ders zich voorover en drukte hij zijn oor tegen het sleutelgat om te hooren of zij verband hielden met het doen en laten van zijn overbuurvrouw. Eindelijk scheen zijn geduld te zullen worden beloond. Nadat het tenigen tijd volkomen stil was geweest, vernam hij plotseling weer het schuiven van de liftdeuren, zooals dat reeds eenige malen tot hem was doorgedrongen. Ditmaal echter scheen slechts één persoon de lift te verlaten, vermoedelijk dus de liftboy zelf. die snel in zijn richting kwam. Even onverwachts als zij gekomen waren, hielden de schre den op. Toen werd bij de kamer aan de overzijde op de deur geklopt en op het zelfde oogenblik, waarop dit geluld tot hem doordrong, sprong Sanders op en greep de deurknop. Tegelijkertijd werden twee deuren ge opend, die van Sanders' kamer echter slechts op een kier. hetgeen voldoende was om hem in de gelegenheid te stellen elk woord, dat aan de overzijde van den gang gesproken werd, op te vangen. Het was de liftboy, die het eerst sprak. Juffrouw Portelle, er ls een telegram voor u beneden, eigenhandig af te geven. Daarop de aangesprokene, die niet in het minst verrast scheen: Ik kom Dit was voor Sanders het moment, waarop hij gewacht had. Nauwelijks be wees het dichtslaan van een hek, dat beiden zich in de lift hadden begeven, of Sanders snelde den gang af in de rich ting van waar kort tevoren de stemmen der kamermeisjes tot hem waren door gedrongen Inderdaad vond hij daar twee meisjes, die bezig waren in twee aan elkaar grenzende kamers du bedden op te maken en zich bij dit werk op vrij luiden toon met elkaar onderhielden. Een van haar overhandigde hij 'n visite kaartje. dat hij reeds gereed had gehou den en terwijl hij het stukje karton ver gezeld Jiet gaan van een geldstuk, dat het meisje waarschijnlijk meer belang inboezemde, zeide hij Wilt u over een kwartier de be- woonster van kamer no. 53 zeggen, dat deze heer haar In de ontvangsalon wenscht te spreken Denkt u er wel aan: over een kwartier! Het meisje, dat den haar zoo plotse ling overrompelenden bezoeker, die ove rigens een zeer betrouwbaren Indruk maakte, min of meer verbaasd had aan gestaard, kreeg zelfs geen gelegenheid om te antwoorden, want even snel als de oude heer gekomen was. bleek hij ook weer verdwenen. Zij wierp een blik op het visitekaartje, dat den naam Erich Friedrich Fedorra vermeldde, daarna op het geldstuk en liet vervolgens beide STADSNIEUWS. voorwerpen haastig in de zak van haar schort glijden, toen zij bemerkte, dat haar collega, die in de andere kamer werkte, nieuwsgierig haar hoofd om de deur stak. Sanderif was inmiddels teruggerend naar de kamer van zijn overbuurvrouw, waar hij, zonder een moment te aarze len, binnenging Zooals hij verwacht had, was het vertrek vrijwel op dezelfde wijze gemeubileerd als zijn eigen kamer. In een der hoekeri bij het raam stond een divan. Daarachter bevond zich een ra diator van de centrale verwarming, wel ke gedeeltelijk bedekt werd door een der overgordijnen en tusschen die radiator en den buitenmuur hij had dat op z'n kamer reeds gezien was een vrij hoek je, waar hij zich met eenlge moeite wel in kon wringen Weliswaar zou de warm te, die de radiator uitstraalde, bij een. lang verblijf ondragelijk worden, maar zóólang behoefde hij het waarschijnlijk niet uit te houden cn de schuilplaats, geheel verborgen door de dichte plooien van het gordijn, was overigens zóó mooi, dat hij dit inconveniënt maar over het hoofd moest zien. Nauwelijks had hij zich in den war men hoek geïnstalleerd, waarbij hij nog gelegenheid vond ln het zware gordijn, dat hem verborg, een nauwelijks zicht baar kijkgat te knippen, toen opnieuw het zoemend geluld van de lift weer klonk en onmiddellijk daarop de pseudo verpleegster met een telegram ln de hand binnentrad (Wordt vervolgd.) en Gouwe 168 is inmiddels tot stand ge komen deelen B. en W. het volgende mede Zooals Uwen raad bekend is, werd door de Naamlooze Vennootschap ,,J. tf. Raming N.V.'' bij de met haar aangegane ruilover eenkomst een toegift betaald ad 26.000. terwijl voor de waarde van de aan de ge meente in ruil voor het Oude Vrouwenhuis overgedragen onroerende goederen volgens de laagste schatting van de door B. en W. geraadpleegde deskundigen een bedrag van f 43.000.,'can worden aangenomen, zor.dat de totale opbrengst van het Oude Vrouwen huis kan wirdert becijferd op 68.000.—. De gemeente heeft destyds voor het Oude Vrouwenhuis, mét inbegrip van de trans portkosten, betaald 20.600.50. Derhalve blijft voor de in het voorstel van 1938 ge noemde doeleinden beschikbaar, rond f 47.400.—. Uit dit bedrag dient in de eerste plaats te worden betaald een som van 1000. voor het elders voor zoover mogelijk weder opbouwen van den voorgevel, althans van het ingangspoortje van het Oude Vrouwen hui^, terwijl nader is gebleken, dat alsnog aan het Marktbedryf voor het gebouwtje „De oude Geweermakerij", behoorende •by de voormalige kazerne, welk gebouwtje practisch een geheel vormt met het Oude Vrouwenhuis, en waarover de beschikking thans definitief aan het bedrijf wordt ont nomen, een bedrag dient te worden ver goed ad eveneens 1000. De bijdrage aan het Grondbedrijf in de kosten, gemaakt in verband met het bouw rijp maken van den grond bestemd voor den bouw van het Rusthuis „Huize Ju'ia- na", welke volgens het door Uwen raad aangenomen beginselbesluit d.d. 27 Febru ari jJ. eveneens uit de winst der onderha vige transactie moet worden gevonden, heb ben B. on W. als volgt becijferd. Aan het Rusthuis „Huize Juliana" werd destijds trkocht een perceel bouwgrond ter grootte van 10320 M2. voor den p'.'fc* van 30.000.—. B. in W meenen, dat het redelijk is, dat alsnog aan het Grondbedrijf het versch'J i tusschen de werkelijke waarde van het ver kochte perceel, waaronder B. en W. in dit verband verstaan den pry's voor welken ie grond in de naaste omgeving van het Rusthuis als regel wordt verkocht en het werkelijk ontvangen bedrag, wordt uitge keerd. De bedoelde koopprijs bedraagt on geveer 6.40 per M2. voor eer. diepte van de bouwterreinen ad 24 M. en 2.po; M2. voor de meerdere diepte; het terrein van het Rusthuis heeft een straatbreedte van 134 M. en een diepte van 77 M. De werkelijke waarde b'draagt, aldus be rekend. rond 49.006.Als koopsom wer.' van het Rusthuis ontvangen 30.000.zoo. dat volgens deze calculatie het Grondbedrijf alsvog dient te ontvnngen 19.000. Uiteindelijk blyft derhalve voor het t* vormen fonds beschikbaar 45.400— f 19.000.— - 26.400.—. Zooals den raad bekend, overwegen B. en W. reeds geruimen tyd maatregelen, hetzij tot peheele dan wel gedeeltelijke opheffintf van den hiervoren genoemden tol, waarbii zii evenwel rekening moeten houden met oen zoo geleidelijk mogelijke aanpassing van" het gemeentelijke budget aan den daar uit voortvloeienden teruggang van de be schikbare middelen. Zij hopen eerlang in de gelegenheid ie r.iin eer. voorstel nopens de oplossing van dit vraagstuk den raad voor te leggen. Zii stellen den raad thans voor: le. aan het Gemeentelijk Grondbedrijf uit te keereri een bedrag ad 19.00".— als tegemoetkoming in de kosten van het bouw rijp maken van den aan het Rusthuis „Hui ze Juliana" verkochten grond; 2e. te besluiten tot de instelling van een fonds, in den zin als hiervoor bedoeld, en storting daarin vai. een bedrag, groot f 26.400.teneinde dit fonds te zijner tijd. voor zoover mogelijk aan te wenden M compensatie van de door opheffing van den tol bij de Haastrechtsche brug te derven inkomsten en het College t- mach igen tx t. de hiervoor noodlgc uitvoeringsmaatrege len te treffen. College Regenten Rusthuis Huize Juliana Tengevolge van het aan ('en heer W. von Vliet, jhans wonende te 's.Gravenhage ver leend eervol ontslag als lid van het College van Regenten van het Rusthuis .Huize Ju- n. a. v. de imponeeiende VLOOTREVUE aldaar. Vanaf 11 uur 's morgens dem heelen dag avondretours verkrijgbaar. RETOUR GOUDA—ROTTERDAM 0.55. „Amsterdam", de heer D. Hudig, •igenlijke begroetingstoespraak tot ut' congressisten Den rector-magnlflcus der universiteit van Amsterdam dankend voor de gastvrijheid, noemde spr het een bijzondere reden tot blijdschap, het ge zelschap ln dezen tempel der wetenschap tv kunnen ontvangen. De studie van de middelen ter bevordering van het vreem delingenverkeer begint meer en meer over te gaan van een periode van waar neming der zuiver practische feiten naar een meer wetenschappelijk stadium, tot de studie van het verkeerswezen, waar van het toeristenverkeer een onderdeel^ uitmaakt en die op sommige plaatsen reeds op de basis der officieele weten*,* schap is gesteld. In het buitenland zijn aan eenige hoogescholen reeds leerstoe len voor het verkeerswezen ingericht Wie weet, of ook niet de wetenschappe lijke bestudeering van het verkeerson- derwerp, dat ons nu bezig houdt, op den duur van zooveel belang zal blijken te zijn, dat ook deze studie bestemd zal zijn ccn onderdeel te worden van ons hooger onderwijs, zeide spr. Want het vraagstuk van het vreemdelingenverkeer heeft toch zoow, 1 een cultureele als een economi sche bcteekenis. De statistiek, zoo ging spr voort, die de laatste jaren op een meer weten schappelijke basis gezet werd exi die een z> er dankbaar hulpmiddel voor ons is bij het trekken onzer conclusies, heeft geleerd, dat de vreemdeling, die onze stad bezoekt, zeker meer dan de helft, van zijn uitgaven bulten het hotel be steedt en dus grooten steun geeft aan ons nationale bedrijfsleven; dat Amster dam bijna 40 pet. van het aantal over- nachtigen van buitenlandsche bezoekers tn geheel Nederland voor zijn rekening neemt; 80 pet. van de buitenlandsche bezoekers bewegen zich in Amsterdam. Den Haag cn Rotterdam; dat in 1938 ten minste zes millioen gld door bezoekers van Amsterdam in de stad zelf is uitge geven. Deze cijfers spreken, vooral als men weet. dat volgens ten dienste staan de gegevens het aandeel, dat andere lan den van de Inkomsten uit het toeristen verkeer ontvangen, 'n belangrijk percen tage van hun handelsbalans inneemt. In Italië bedraagt dit 15—20 pet., in Enge land toch nog 3 pet., in Nederland nau welijks een half procent Hoe weinig wordt onze hoofdstad eigenlijk bezocht door bijv. Engelsche toeristen, als wij na gaan, dat jaarlijks ca. een millioen toe risten van Engeland naar het Contingent reizen, waarvan echter slechts I pet. naar onze hoofdstad komt en dat jaarlijks 3.400.000 Amerikanen, naar Europa komen waarvan slechts 3 pet. onze stad bezoekt. Voor ons allen moet het een nuttige en aangename taak zijn om mede te werken tot alles wat gedaan kan worden om in stad en land belangstelling te wekken voor het werk, dat tot doel heeft den vreemdeling naar ons land te brengen. Voorts betoogde sprdat het de plicht van lederen Nederlander is om niet al leen naar het buitenland te gaan. maar ook ln de eerste plaats zijn eigen hoofd stad te bezoeken, die een dergelijk be zoek dubbel en dwars waard ls. Juist omdat Amsterdam de hoofdstad is, met een rijke historie en traditie, is er zoo veel waarvoor ieder Nederlander ten minste eenmaal per jaar naqr Amster dam moet komen. Blik in de toekomst. Vervolgens hield ir. L. S. P. Scheffer, hoofd van de afdeeling Stadsontwikke ling van den dienst der Publieke Werken, aan de hand van een aantal platen en kaarten een belangwekkende voordracht over „Amsterdam, nu en in het jaar 2000' Uitvoerig ging spr alle elementen van het uitbreidingsplan na. waarbij hij er op wees. hoe in de toekomst de Hembrug verdwenen zal zijn en vervangen door een tunnel voor spoorweg- en voor auto verkeer, zoodat de haven na het schut ten te IJmuiden dan zonder verdere obstakels door de zeeschepen kan worden bereikt." I O.a werd de aandacht gevestigd op de havenplannen-West, op de ln aanbouw zijnde woningcomplexen ln „Bosch- en Lommer", op de ontworpen tuinstad in West van 17.000 woningen, waarvan 45 pet. in laagbouw, ln de onmiddellijke nabijheid van den Sloterdijkermeerpol- der, waar nadat deze polder opnieuw tot een meer ln geworden een strand bad zal worden aangelegd. De nieuwe Schinkelsluizen, de wooncomplexen in het Zuiden der stad. het ontworpen ten toonstellingsterrein „Amstelrust". het nieuwe Amstel- en Muiderpoortstation werden verder genoemd, evenals het 900 H A groote boschpark van een omvang als het Bols de Boulogne van Parijs. Varkenspest. In de omgeving van Delft en Pijnacker. In de omgeving van Delft en Pijnacker is de gevreesde ziekte, de varkenspest, ge constateerd. In de gemeente Pijnacker zyn zeventig dieren door deze uiterst besmettelijke ziekte aangetast. Ter voorkoming van verdere uit breiding der varkenspest zyn deze dieren afgemaakt. 0 GOUDA. 28 April 1939. De vorming van een tollenfonds. De opbrtengst van het Oude- Vrouwenhuis. In de raadsvergadering van 27 Februari j.l. werd in beginsel besloten tot instelling van een fonds, teneinde daaruit te zyner tyd mede de opheffing van den Haastrechtsche brug werd daarbij in beginsel opbrengst van wenhuis c.a., afgezien van een het Grondbedrijf en een bedrag voor den wederopbouw var. he poortje van het huls, te bestemmen voor vorming van het vorenbedoelde fonds. Teneinde nu tot de definitieve instelling van een fonds als hiervoren bedoeld, te ge raken de transactie met de Naamlooz" Vennootschap J. C. Raming N.V." betref fende ruiling van het Oude Vrouwenhuis voor de panden Turfmarkt 146, Gouwe 166 Zeer leuk en fleurig dn prdchtig diep rood imet blauw. Heel apart ^^^■"""^schitterend model in plafeau stijl. Fijnste tinten London Tan, blauw en bruin zonder mooi en sportief, zeer fraai bewerkt, beige-bruin Vlot en rijk bewerkt Zeer aparte ceder kleur met pastel- rood- en wit met blauw v Zeer aantrekkelijk vooriaarsschoentje in chique uitvoering. In prachtig wijnrood e e r flatteus en chic. In de prachtige mode- tinten, wijnrood, ker senrood, London Tan H^^^^^Hoogst elegante snit, stijlvolle hak. Zwart suède en London Tan. Apart. en zeer voornaam en rijk model. Schitte rend voorblad. In zeer chic wijnrood ^^BS^^^ouiten- gewoon sierlijk en hoog st elegant, 'n Sieraacf In diep zwart, blauw en wijnrood ai/* a a KA UrC&ï f //iu£- KOOP EN NOOIT ZEEP VAN ONBEKENDE HERKOMST De" a.s. Gemeenteraadsverkiezing Gecombineerde Candidatenliist van de Liberale Staatspartij en den V.D. Bond. In de Woensdagavond in de bovenzaal van „Het Schaakbord" gehouden ledenver gadering van de afd. Gouda der Liberale Staatsparty is, nadat in de vorige verga dering besloten was bij de a.s. gemeente raadsverkiezing samen te werken met de afd. Gouda van den Vryz. Dem. Bond, de volgende gecombineerde candidatenlijst vastgesteld: 1. Mr. H. P. C. M. de Witte Wijnen (aftr.); 2. C. A. M. Spruyt (aftr.); 3. A S. van Wynbergen; 4. J. Chr. Jonker; 5. J. F. W. Turion; 6. H. H. Prummel; 7. Dr. A Beek; 8. Mevr. T. Bokhoven-Keizer; 9. W. Amesz Jr.; 10. C. Teekena; 11. G. A. W. J. 0. E. Paris; 12. M. Bruynje; 18. Mevr. p. van der Torren-de Vooys; 14. J. C. den Boer. De heeren Van Wijnbergen, iPrummel cn Amesz zijn de candidaten van 'den Vrijzin nig Democratiscben Bond. Aanvulling*-Agenda roor de op heden te houden vergadering van den Raad der gemeente. Aan de orde: Het voorstel tot vaststelling van het voorschot op de gemeentelijke vergoeding er-art. 101 der Lager Onderwijswet 1920, voor diverse scholen. Het voorstel rnzake arbitrage in het ge schil met de N.V. My tot exploitatie der machtiging voor radiodistributie in Gouda (G.D.R.) betreffende de z.g. „Nozema"- heffing. Goedkoope trein naar Rotterdam In verband met de morgen te houden vlootrevue in de Rotterdamsche havens Wllen, morgen vanaf 12 uur gogdkoope treinen rijden, wij verwijzen voor de Prijzen dèr retours naar de betreffende advertentie ln dit nummer. Zonder rijbewijs achter het stuut- Op de Kleiwegsbrug ls gisteren een 24- Jarige motorrijder uit Waddinxveen aan gereden, door een personenauto, bestuurd door een 16-Jarigen monteur alhier, die jdet ln het bezit van een rijbewijs was. De botsing liep af met schade aan het aanrijdende voertuig. Emmabloemcollecte. A s. Zaterdag wordt in Gouda het Em- mabloempje door een schare van collec- w>ten aangeboden. Wat het bloempje deteekent weet leder, maar de beteekenis Jan, tot zijn recht komen, wanneer het bloempje grif wordt gekocht. De collec tanten, slechts gedreven door mensch- Uevendheld zullen zich inspannen om wn groote verkoop te krijgen, want zij willen Iets doen voor lijdende medemen- schen. Welnu laat Gouda's burgerij dit op prijs stellen, geeft allen naar draag kracht. want *wat men geeft aan, lief dadigheid is nimmer een onnutte uit gave. Rijwiel ontvreemd. Ten nadeele van een 16-jarigen tim merman uit Reeuwijk is een rijwiel, dat cenlgen tijd onbeheerd aan de Jeruza- lemstraat stond, ontvreemd. Keuring van trekhonden. Op het terrein van het Openbaar Slachthuis is vandaag een algemeene keuring van trekhonden en hondenkar- Ten gehouden Er werden veertig honden voorgeleid, waarvan er 39 werden goed gekeurd en één afgekeurd. Katholieke kinderditzendink. De Katholieke kinderuitzending heelt blijkens haar jaarverslag in L938 78 kinde ren gedurende zes weken uitgezonden. Het aantal erpleegdagen bedroeg 3268 tegen 2967 in 1937. De meisjes namen gemiddeld 2.9 K.G., de jongens gemiddeld 1.8 K.G. in gewicht toe. AGENDA. Ter Gouw. Elke Zaterdagavond 8—11 uur Dancing. Schouwburg-Bioscoop: De bakvisch. Zon dag 10.30 uur: Palo's huwelyksrei.-. Woensdag 2 uur matinee: De bakvisch Thalia-Theater: De geheimzinnige bedrei ger en De terugkeer van den Roodt n Pimpernel. Réunie-Bioscoop: Nancy Steele wordt ver mist en China in vlammen. Zondag 10.30 uur; Vrouwen en soldaten. Woen» lagi 2 uur matinee: Kinderlevens. 28 April, 9.30 uur. Slachthuis-terrein. Ail- gemeene keuring van trekhonden en hon denkarren. 28 April 8—9 uur Prinses JulianascW.. Inschrijving nieuwe leerlingen. 28 April 8 uur Stadhuis. Vergadering var, den gemeenteraad. laatste berichten H. M. de Koningin en Prins Bernhartl naai zee aan boord van de Tromp. H. M de Koningin heeft zich vanmor gen. In gezelschap van Prins Bernhard. te IJmuiden aan boord van den flottielje- leider Tromp begeven om de vlootoefc- ningen op de Noordzee bij te wonen. De vervanging van militairen aan de grens. Werkloozen behouden hun steun. Voor de vervanging van militairen aan de grens. die ln de burgermaatschappij moeilijk kunnen worden gemist, wil de regeerlng in de eerste plaats vrijwilligers, die reeds gediend hebben, in aanmerking doen komen. Het staat echter vast, dat alleen met vrijwilligers niet kan worden j volstaan, want het regent verzoeken om i vervanging. Reeds duizenden verzoeken zijn binnengekomen. Daarom zullen I werklooze dienstplichtigen van 21 tot 35 jaar worden opgeroepen voor vervanging Deze werkloozen zullen den vollen steun blijven ontvangen en ook zal de soldij buiten beschouwing blijven. Alleen voor onder-officieren wordt een deel in min dering gebracht. De manschappen der luchtdoel-artillerie, der kust-artillerie, van de luchtvaarttroepen en van het derde regiment genie zullen slechts in enkele gevallen of ln het geheel niet ver vangen kunnen worden De minister van Defensie zal echter overwegen of een be paald gedeelte van hen met klein verlof naar huls kan worden gezonden met voorbehoud van onmiddellijke oproep- mogelijkheid De nieuwe regeling gaat waarschijnlijk 5 of 10 Mel ln. WISSELKOERSEN. 27 April 28 April. Officieel. Londen 8.584 8.764 Berlijn 75.35 75.17 Parijs 4 971 4.961 Brussel 31.74 31.734 Zwitserland 42.12 42.12 Kopenhagen 39.20 39.15 Stockholm 45.25 45.17 Oslo 44.124 44.05 New-York 1 87 H 1.874 Beursoverzicht. j Op de Amsterdamsche wisselmarkt kon heden weer een vaste stemming voor den Ncderlandschen gulden worden gecon stateerd en dit kon worden beschouwd als edn aanwijzing, dat men zich om trent de redevoering van Hitier en ae daaraan verbonden consequenties niet ongerust maakte. De koersen van alle buitenlandsche valuta kwamen opnieuw lager te liggen. De Brltsche ponden ver keerden scherp in reactie. Ook de dollars zakten niet onbelang rijk in en golden 1.874 A 1.871. De Fran- sche francs volgden het pond sterling op den voet en bfcwogen zich tusschen 4.95J en 4.964. De handel droeg een tamelijk levendig karakter, vooral wat dollars en ponden aangaat. Op do beurs was de stemming overi gens niet on,behaaglijk. De locale aan- deelen werden meerendeelt boven do vorige prijzen verhandeld, doch de stem mingen wisselden nog al eens. Nu eens was de tendenz vaster en dan weer I zwakker. De Amerikaansche fondsen vertoonden over de geheele linie een kleine verbetering ljuia" is ln c°l®8e een vacature ont- itaftB, ftr voorziening in deze vacature hebben Regenten overeenkomstig artikel 6 van het «dement voor deze instelling van welda digheid bU schrijven van 14 October 1938 {er benoeming aanbevolen de heeren: 1. S. Vingerling, wonende Graaf FloHs. weg no. 31, en 2. A. R« vftn de Putte, wonende Peper straat no. 10. B en W. stellen den raad voor in de bo venbedoelde vacature een regent to beno-' men. Aankoop grond aan de Derde Kade. B en W. stellen den rand voor ten bu. hoeve van de verbetering der bestrating van het gedeelte van de Derd Kade tus schen de spoorlijn Gorda—-Utrecht en der Graaf Florisweg aan te koopen eenige per- «eitje» grand tra plaatse betrokken eigenaren hebben zich b(- «id verklaard den benoodigien grond oovr den pryB van 0.10 per perceel aan de ge meente in eigendom af te staan. A rbi t rage-gevsch il Met N.V. Mnatschappij tot Exploitatie der Radio-Distributie te Gouda. Door de gemeente is krachtens raadsbe sluit met de N.V. Maatschappij tot explof tatie der machtiging voor Radiodistributi" in Gouda „G.D.R.", alhier, de bij een ove. eenkomst aangegaan, waarin o.m. is be paald, dat geschillen, welke mochten ont staan, door arbitrage zullen worden beslist Met de N.V. is thans een geschil gere ien inzake de vraag, of du heffing, bedoeld bij artikel 37 van het Rndiereglement 1930 ten bate van de N.V. Nederlandsche Ou, roep-Zender-Maatsehappij „Nozema", ten deele ten laste der gemeente zou moeten worden gebracht, zulks op grond van art? lel 23, alinea 5, der overeenkomst. Bxploitante stelt deze heffing gelijk met de eventueele radio-belasting, welke in b' doeld overeenkomst-artikel is vermeld. B. en W. zijn het met deze interpretatie niet eens en vinden daarvoor steun in het bij de stukken ter visie gelegde advies van den rechtskundige van de gemeente, de: heer Mr. R. Rensma. In verband met het bepaalde bij artikel 171 der Gemeentewet, stellen zij den rnrd onder verwijzing overigens naar de be slissing waarbij reedB onder goedkeuring van Ged. Staten werd bepaald, dat derge lyke geschillen aan een uitspraak van arbi ters zouden worden onderworpen voor clo vordering in te stellen teg<en de meerge noemde vennootschap, hiertoe strekkende, dat arbiters zullen verklaren, dat de door de N.V. Nederlandsche Omroep-Zendei- Maatschappy „Nozema" opgelegde heffin gen niet zyn aan te merken als de bij con tract in artikel 23, alinea 5, bedoelde radio belasting. Klapwagens kogelwlelen f 6 75 op veeren of riemen f 9.50 - 13.25 18.- Engelsche wagens 67.50. 58, f 43.50 Laag Engelsch model f 43 50 Luxe wandel wagen fijn pitriet 22.50 Wagens f 19 50 met kogelwlelen Elegante wagens v I 1 i afbeeld 42.50 VOUW WAGENS in alle prijzen f iq 50 reclame 1 Luxere modellen f 43 50 - 33 f 24.50 WAARSCHUWING Laat U niet door borden met opschrift Hoofdingang en Ingang in de war brengen LET OP: boven ONZEN ingang staat onxe naam RDTTPRnAM

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1