LS. nu sen REGENMANTEL NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. 1! - POLEN SPIEGELT ZICH AAN PRAAG. REGEN Tsjecho-Slowaaksch „precedent” waarschuwend voorbeeld in tal van opzichtén. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen --c o- pen tusschen 75 en 115 milioen dollar per 1 stuk zullen kosten. De extratonnage zal veeleer gebruikt worden voor vergrootlng van de snelheid dan voor zwaardere bewa pening. Ook verwacht men, dat het ontwerp fondsen zal aanvragen, voor het maken van een begin met den bouw van minstens zes torpedobootjagers en ongeveer een gelijk aantal duikbooten. Britsch kabinet bespreekt overleg met Moskou en dienstplichtwet. Arabieren stellen een regeling voor. Schiereiland door de zeè verzwolgen. No. Dinsdag 2 Mei 1939 78e Jaargang d? Tweede Kamer gekant tegen Dienstplichtwet waar de contingent. 3. Ambtenaren In Nederlandschen di- lands. aangekomen en zich daar zal vestigen. B«ch zal op 5 Mei een verklaring afleggen. uit de geheel nieuwe collectie van Ambassadeur te Moskou zou binnen kort nieuwe instructies ontvangen voor slot-onderhandelingen niet Litwinof. 4. Personen, werkzaam bij of verbon den aan een Nederlandsch gezantschap 9. 10. 11. 12. Voorziet U thans van een prima TWEED GABARDINE GUMMI GEEN ANTWOORD VAN ROOSEVELT? Hitler’s rede te Washington overhandigd. Britsche nota verwacht. Reuter seint uit Washington dat Huil heeft medegedeeld, dat het Duitsche mi- '"onische ziekten. laam nu bij een met al zijn af- h zijn doel niet !er er resten van n van litteekens innen deze tot i het organisme len ongewensch- aken. Pas in dit van chronische n bijv, na een blijvende littee- tot permanente e nieren aanlei- ng in het borst- stvliesontsteking eroorzaken. Het kte sluit dus een mis in. m polsslag, de iet aantal witte En het is ons deze algemeene ïrs dan een stel- rdachte afweer- i beteekenen. kte noemen, de ïene symptomen, laatregelen van oorzaak van de ieziekten, zooals is een bepaalde de ziekte. Daar- nog een aantal m,-waarvan wij treken. Voor den ktebeeld het af i het lichaam te te doen.” Tegenover de Poolsche vastberadenheid welke uit woorden als deze spreekt, stelt de Duitsche pers de opvatting, dat Pelen er goed aan zal doen de „bescheiden, eer lijke en edelmoedige” voorstellen van Duitschland te aanvaarden nu daar nog tijd voor is. Daarbij zwijgt de Duitsche pers echter over den aard en de breedte van den ek-territorialen autoweg door de corridor, welke door Duitschland wordt geëischt, en evenmin verdiept de Duitsche pers zich in de wettigheid van de opzegging van een verdrag, dat in 1934 door Hitler en Pil- soedski zonder opzeggings-clausule voor een periode van tien jaar werd gesloten. Met dat al moet worden aangenomen, dat de Duitsch-Poolsche betrekkingen naar al’e waarschijnlijkheid in den komenden tijd steeds meer gespannen zullen worden, naar men hopen mag tot een oplossing voor de bestaande geschillen wordt bereikt, welke langs vreedzamen weg belde partijen za, voldoen. Mag men de berichten gelooven, dan zou reeds zeer spoedig, op 5 Mei a.s. ministe’ Bech een verklaring afleggen. KONING ZOG NAAR ISTAMBOEL? Van officieuze zijde meent men te An kara te weten, dat koning Zog vandaag met zijn gevolg incognito in Istamboel is rijk. r Van alle kanten komt het advies aan de Britsche regeering los om zich daar maai niet al te veel van aan.jte trekkei), en alge meen wordt de verwachting uitgesproken, dat zij verstandig genoeg zal zijn om de in voering van den dienstplicht in Ulstei „voor onhepaalden tijd uit te stellen”. Hoe diep men in Polen onder den indiuk is van de huidige ontwikkeling, en hoezeer men vreest voor en rekent met de mogelijkheid van een gewapend conflict, blijkt onder meer uit het opmerkelijk feit dat een lid der regeering, de Poolsche mi nister van landbouw, Zondag in een radio toespraak tot de boerenbevolking heeft vei klaard: „Alle instrumenten, die in vredes- tijd dienen voor de bewerking van het land zullen in oorlogstijd worden omgesmeed tot instrumenten voor de nationale defensie. In ten periode, waarin wij den dag en het uur niet kunnen voorzien, dat wij met de wapt ren de onschendbaarheid van onze grenzen en onze rechten moeten verdedigen, zal d» Poolsche natie en zullen vooral de boeren er zich op moeten voorbereiden hun plicht ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: l5 regels 1.55. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 - bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 14 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingek bij contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Twee slagschepen voor Amerika’s vloot. Samen 90.00 ton of wel 200 mil- lioen dollar! Verwacht wordt, dat de volgende weck bij het Huis van Afgevaardigden een wets ontwerp ingediend zal worden, waaibij fondsen worden aangevraagd voor den bouv van twee slagschepen van 45.000 ton, welke tot de snelste slagschepen der wereld Joodsche bevolking van Palestina zou niet meer dan een vierde mogen bedragen. Uit Cairo wordt gemeld: Het Britsche kabinet heeft heden de vol gende nauwkeurige voorstellen bestudeerd, die opgesteld zijn in de slotconferentie te Cairo der Palestijnsche Arabieren eri ver tegenwoordigers der Arabische staten, bij wie zich voor de eerste maal de Indische Mohammedanen hadden gevoegd. 1. Wanneer de vrede hersteld is, moet een nationale regeering over Palestina ge vormd worden met Palestijnsche minister., bijgestaan door Britsche adviseurs. De hin ge posten moeten zoo mogelijk bezet wor den door bevoegde Palestijnen. 2. Joodsche immigratie moet beperkt worden tot nog 75.000 met inbegrip van oe recente illegale immigranten, over een pe riode van vijf jaar. Uiteindelijk zal de Jood sche bevolking niet meer dan een derde deel der bevolking mogen bedragen. 3. Verkoop van land aan Joden moet onderworpen worden aan voorwaarden, die goedgekeurd zijn door de nationale regee- ring en den hoogen commissaris. 4. Een nationale vergadering, welke de geheele bevolking zal vertegenwoordigen, moet bijeengeroepen worden na drie jaren Deze vergadering moet den toestand bestu- deeren en een grondwet ontwerpen. Reuter verneemt, dat bovenstaande vO' r- stellen eenige bevestiging vinden in welin gelichte kringen te Londen. Aardschokken teisteren Japansch district. Een reeks ernstige aardschokken, ongeveer even hevig als die van 1923, heeft de provincie Akita (Japan) ge teisterd, in het bijzonder de aan deze provincie gelijknamige stad Akita, waar onder de bevolking van 60.000 zielen een paniek uitbrak. De her haalde schokken hebben alle winkel ruiten vernield en vele muren doen instorten. Het schijnt, dat in de stad Foenakosji de grootste vernielingen zijn aangericht. Er zijn branden uit gebroken en het is ónmogelijk juiste inlichtingen over het aantal slacht offers te krijgen, daar alle verbin dingen verbroken zijn. Het centrum van de aardbeving ligt op den zee bodem nabij het Ojika-schiereiland. Dit schiereiland is voor een deel on der de oppervlakte van de zee ver dwenen. Volgens een mededeeling van de politie uit het district zijn 19 perso nen omgekomen en 28 gewond; 470 huizen zijn ingestort, 536 woningen beschadigd, spoorlijnen op meer dan 30 plaatsen beschadigd, rails zijn ge broken en bruggen en tunnels inge stort. De grootste schade is aangericht op het schiereiland Oga, dat bij het epicentrum van de aardbeving lag. In den afgeloopen nacht werd de corridor-gebied vele eeuwen geleden reed? behoorden tot het Poolsche koninkrijk. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal bewrgtoï P» looPer K^schiedt. Franco per post per kwataal 3.15. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef Interc 2745. Postrekening 48400. Nationale Schuld. 3. het personeel van de administratie ken miliciens en hun familie schetste. Onder de huidige omstandigheden acht men ook voor Nederland de in- j voering van een algemeenen dienst- i plicht alleszins gewettigd, waardoor l bovendien en snellere paraatheid van het leger wordt gewaarborgd. De j S.D.A.P.-afgevaardigden s1’ WIL JAPAN THANS EXPANSIE NAAR HET ZUIDEN? Naar de Asahi Sjimboen meldt, over weegt de minister van koloniën, Koiso, de instelling van een centraal bestuurslichaam voor de Zuid-Japansche bezittingen (For mosa, de Spratley-eilanden en de eilander in de Stille Zuidzee) als voorwaarde voor een „Japansche expansie naar het Zuiden”. Men zou dan een gouverneur-generaal voor het Zuiden willen benoemen. Over de vraag wie dit ambt zou bekleeden en welke be voegdheden het lichaam zou hebben, zyn volgens het blad de meeningen nog ver deeld. doom wnr >erk op het behangsels verfraaien oerd in de euren, die een kan ling der oorlogsschulden te verwachten. De diplomatieke redacteur van Reuter zegt, dat de Britsche regeering er zich voorloopig toe zal beperken kennis te ge ven van de ontvangst der Duitsche nota, waarin het vlootverdrag wordt opgez^gd Het is echter waarschijnlijk, dat weldra ppp r~*-- -I** oitAnnvnlltnc" r’tn lint TIs-iK sche standpunt naar Berlijn zal worden ge zonden. LIET Britsche kabinet is onder voorzitter schap van minister-president Chamber lain in speciale zitting bijeen geweest. Naar verluidt is beraadslaagd- over de toekomstige politiek ten aanzien van Pa lestina en over den tekst van de dienst plichtwet. De minister van buitenlandsche zaken, lord Halifax, heeft voorts verslag uitge bracht over het onderhoud, dat hij gisteler met den Russischen ambassadeur te Lon den, Maiski, heeft gehad. Naar aanleiding van deze bespreking, meldt de „Daily Telegraph”, dat sir Wil liam Seeds, de Britsche ambassadeur te Moskou, binnen enkele dagen nieuwe, ge detailleerde instructies zal ontvangen voor de eind-onderhandelingen met den Russi- schen volks-commissaris van buitenlajid- sche zaken, Litwinof. Deze instructies zullen betrekking hebben op het standpunt der Britsche regeering ten aanzien van het Russische voorstel tot het sluiten van een drievoudig militair bondgenootschap tusschen Groot-Brittannie, Frankrijk en Rusland tegen iedere agressie, zoowel in het Oosten de Baltische landen inbegrepen als in het Westen met in begrip van Zwitserland, Nederland, België en Portugal. uitslag verdwijnen j-frisch, gezond en dzuiverende, huid- de kracht van Purol. orging witte Purol. ihtbaar op de huid, r gebruik overdag. Bij Apoth en Drogiifn Mobilisatie-vrijstellingsbesluit. Dienstplichtigen, die niet of voor loopig niet in aanmerking komen. In. Staatsblad no. 543 van gisteren is aigekondigd het Koninklijk besluit van 18 April betreffende vrijstelling van wer- kelijken dienst in geval van oorlog, oor logsgevaar of andere buitengewone om standigheden. Wanneer in geval van oorlog, oorlogs gevaar of andere buitengewone omstan digheden buitengewone oproeping van dienstplichtigen plaats heeft, komen als dienstplichtigen niet of voorloopig niet krachtens die oproeping in werkelijken j dienst personen, vermeld in twee groe- i pen: In de eerste groep zijn vermeld: i 1. Leden van de Algemeene Reken- i kamer. I 2. Hoofden van departementen van Algemeen Bestuur. nisterie van buitenlandsche zaken een cop e I van Hitler’s rede heeft doen toekomen aan plomatieken of consulairen dienst, de Amerikoansche ambassade te Berlijn en 1 of consulaat of werkzaam bij het secre tariaat van den Volkenbond. 5. Gemecnte-secretarissen. 6. Wethouders. 7. Directeur van het Kabinet der Ko ningin. 8. Commissarissen der Koningin. Leden van Gedeputeerde Staten. Leden van den Raad van State. Leden van de rechterlijke macht. De ambtenaren van het korps be zoldigde rijksveldwacht. 13. Leden van de Staten-Generaal. In de tweede groep zijn vermeld: 1. Thesaurier-generaal bij het depar tement van Financiën. 2. Agent van het ministerie v. Finan- nota met de uiteenzetting van het Brit-ciën, directeur van de grootboeken der in een daarop volgend telefoongesprek heeft verklaard, dat deze copie het ant woord aan president Roosevelt was. Huil vueguc hieraan toe, dat de overhandiging van deze copie echter niet als een antwoord op de boodschap van Hitler beschouwd zal worden. De minister zeide verder binnen enkele dagen een Roemeensch voorstel tot rege ling der oorlogsschulden te verwachten. f POLEN verkeert thans in vele opzichten In eenzelfde positie als begin vorig jaar Tsjecho-Slowakije. Er zyn echter eenige belangrijke verschillen: ten eerste is er het „waarschuwend voorbeeld” van de liqu’da- tie van den Tsjecho-Slowaakschen staat, loodat thans in Berlijn' en Warschau als ook elders een door dit „precedent” ge schapen beter begrip van mogelijkheden en moeilijkheden bestaat dan vorig jaar vooral te Praag het geval was, ten tweede is er een groot verschil in de verhoudingen: Duitschland is niet meer het land van voer den Oostenrykschen Anschluss, doch een Groot-Duitsch Rijk geworden, Polen echter Is een omvangryker, krachtiger en vooral innerlijk hechter staat dan Tsjecho-Slowa- kije vóór München. Wanneer men dus constateert, dat Polei zich ten opzichte van Duitschland in een situatie bevindt, welke in vele opzichten overeenstemt met die van Tsjecho-Slowa kije een jaar geleden, dient men ook de af wijkende aspecten niet uit het oog te .’er- liezen. Tegenover het feit, dat Polen even als het voormalige Tsjecho-Slowakye mil joenen zielen tellende minderheden op zijn gebied heeft wonen, staat dat de Poltr meer „staatsvolk” zijn dan de Tsjechen, een rijke historie hebben als zelfstandi gen staat (ondanks de beruchte „Poolsche landdagen” en ondanks de deelingen) en bovenal dat „een gewaarschuwd man voor twee telt”. Dit geldt zoowel ten opzichte van Berlijn als van Londen en Parijs. Wanneer Warschau zich wat concessies aan Duitschland betreft aan het voorbeeld van Tsjecho-Slowakye wil spiegelen, en niet op eenzelfde „hellend vlak” wil geraken als Praag in den vorigen zomer, het staat óok sceptischer dan Praag tegenover de waarde van Britsche en Fransche toezeggingen van steun. Wanneer dan ook Warschau thans met Londen garanties heeft „geruild” en de militaire bondgenootschappelijke ban den met Parijs nauwer aanhaalt, zal het dit doen in het besef van de betrekkelykc waarde van alle beloften van steun. Uit de Poolsche pers en uit de activiteit der Pool sche regeering op militair en industrieel gebied spreekt dit besef ten duidelijkste; Polen is zich bewust in de eerste plaats te moeten vertrouwen op eigen kracht. De Britsche vloot kan in de Oostzee, mocht het onverhoopt tot een Duitsch-Poolsch conflict komen, geen steun verleenen; de Fransche troepen worden aan den Ryn te gengehouden door de Siegfriedlinie; de Russische troepen zouden „vrienden” zijn, diê men in Polen nog erger zou wantrou wen dan openlijke vijande. Zoo is het bt- grrijpelyk, dat er ook Warschau veel &an gelegen is, dat er geen conflict .komt, maar dat de geschil punten met Duitschland in der minne worden geregeld. Daarbij rijst de vraag, *in hoeverre de oolsche regeering, en met name Beek, zijn W en volk zouden kunnen bewegen over gaan tot concessies, welke op grond van p voeren onderhandelingen met Duitsch- and voor beide regeeringen aan vaardbaar zouden lyken als basis voor eer nieuwe vriendschapsperiode. Over het al- |emeen toont de Poolsche pers begrip voor eze Moeilijkheden van diplomatieken en ’neer algemeen-politieken aard, in tegen- Alling tot détail-kwestiés als de preclese I fegeling der Poolsche en Duitsche belan- ?en ’n Ranzig en de preciese breedte van eventueelen autoweg door de corridcfr. 00 herinnert de conservatieve „Czas” er •an, dat het Polen geWeest is, dat de laat- jaren de vorming van een ideologisch -Duitsch blok heeft tegengewerkt en ,6r mderd. Voorts leggen de Poolsche bla- en er unaniem den nadruk op, dat Berly’n uc vergist, wanneer het meent Polen op r?eLW.e w'i2e te hunnen „liquideeren” als ye pjecho-Slowakije is geschied. Daar- °°r Is te minder reden, aldus de Poolsche a en> omdat- Pommeren en het huidige spraken zich daarentegen wegens den ernst der internationale spanningen uit voor een verlenging van den oefen- t(jd endus tegen verhooging van het zul- j len behooren, benevens voor den aankoop van omstreeks 250 nieuwe marinevliegtui- gen. Men verwacht, dat de nieuwe slagsche- Algemeene dienstplicht bepleit. Naar uit parlementairen kring verluidt, is by de behandeling var I het ontwerp tot wijziging der dienst plichtwet en verlenging der eerste oefening van 5l/i maand tot 2 jaar in de afdeelingen der Tweede Kamer. dit wetsontwerp zeer, ongunstig ont vangen. Uit schier alle fracties, be- halve die der S.D.A.P., werd stelling genomen tégen dit regeeringsvoor- bevolking wederom opgeschrikt door stel, dat men uit een sociaal oogpunt een dertigtal aardschokken. Naar als een te groot offer voor de betrok verluidt is het dorp Aikwawa, een plaats van 70 huizen in het district Akita, door de zee verzwolgen. De dienstplicht. Wat de bespreking in den ministerraad van den tekst van het wetsontwerp inzake den dienstplicht betreft, meldt de Londen- sche corr. van het Hbld., dat de oppositie tegen de conscriptie van den kant der so cialisten reeds nauwelijks meer merkbaar is. Daarentegen is krachtig verzet gerezen in Eire, waarvan de minister-president, De Valera, er zelfs zyn reis naar de Vereenig- de Staten voor heeft uitgesteld. Het vraagstuk is tweeledig. Noord-Ier- land vormt in militairen zin een integraal deel van het Vereenigd Koninkrijk. Er ib geen reden voor, waarom de dienstplicht wel zou worden ingevoerd in Wales en Schotland, en niet in Ulster. Toch gaan reeds in ettelijke dagbladen waarschuwin gen op om de vrijwel mislukte pogingen ir. 1918 gedaan om dienstplicht in Ierland in te voeren, niet te herhalen. In Ulster vallen naar schatting 8000 jon- .gelieden onder de conscriptie-wet, en onge veer 2000 daarvan zullen nationalistische Ieren zyn, die hetzij zich actief zullen ver zetten, hetzy onwillig zullen zijn en sabo tage bedrijven. Aan den anderen kant heeft de premier van Ulster, burggraaf Cragiaivon, ver klaard, dat Ulster het een schande zou vin den als de dienstplicht er niet werd inge- voerd op precies dezelfde wyze als in alle andere deelen van het Vereenigd Konink-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1