s! ILS I •ol! Mettau NIEUWS- EN ®?RKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GQUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, Uw ZenuwenrX^" slaap wordt weer rustig door het gebruik van Mljnhardt's Zenuwtabl.tten No. 20023 tra Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen polen zal eischen inzake danzig stellen. erd. lijk. mogelijkheid verbod van Straffen tegen landverraad. Wetsontwerp ingediend tot nadere voorziening ter bescherming van de openbare orde. Onafhankelijk blijven is Beigië’s wensch. - -_.o --XXW’ - Woensdag 3 Mei 193978e Jaargang ^DAGBLADEN. --- ---JJJVJTVr*. T »1X U\/0I1\7V1 f VVV17Ulinil, linnui AVJUVV11, at* w*w*-r***^x^** *- nieuwerkerk, ouderkerk, oudewater, reeuwijk, SCHOONHOVEN, stolwijk waddinxveen, zevenhuizen, prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. L rTAU, Leerares. onge- „Heim ins Reich”-beweging van lts lands. van Hitler mogen aan zou een GOUDA. Verg, van Mode- and.) SSEN. VERVAARDIGEN KNIPCURSUSSEN, jpeuse en Leerares AAR. 261, 262, 266 en 268. Het artikel is ook van toepassing, ind'en het oorspronkelijke geschrift na het eerste misdrijf met een ander geschrift is samen gesmolten of door een ander geschrift is vervangen”. Artikel 420a. „Hij die aan de verschij ning of de verspreiding van eenig geschrift medewerkt, wetende dat deze verschijning of verspreiding bij rechterlijke uitspraak is verboden, wordt gestraft met gevange nisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste zeshonderd gul den. De artikelen 53 en 54 zijn bij dit misdrijf niet van toepassing”. Glazen Buisje 75 ct. Bij Apoth. en Drogisten. bevolking, of een ten deele tot de bevolking behoorende groep van personen, wordt, in dien hjj weet of redelijkerwijs moet ver moeden, dat de beschuldigingen onwaar zijn, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren.” Het eerste lid van artikel 137d wordt ge lezen: „met gevangenisstraf van ten hoog ste zes maanden of geldboete van ten hoog ste driehonderd gulden wordt gestraft hij die, indien hjj weet of ernstige reden heeft om te vermoeden, dat in een geschrift of afbeelding een uitlating in beleedigendeu vorm of een onware beschuldiging van fe!- telijken aard voorkomt met betrekking tot een groep van de bevolking of een ten deele tot de bevolking behoorende groep van per sonen, het geschrift of de afbeelding ver spreidt, openlijk ten toon stelt of aanslaat of, om verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen te worden, in voorraad heeft.” Artikel 423a. „Indien voor de tweede of volgende maal binnen twee jaren na het onherroepelijk worden van een veroorder- ling wegens een misdrijf tegen de veiligheid van den staat, de openbare orde of het openbaar gezag, gepleegd door middel van een dagblad of ander periodiek geschrift, zoodanig misdrijf door middel van hetzelfde dagblad of an der periodiek geschrift wordt gepleegd, kan de verschijning en de verspreiding van dit geschrift, en van ieder vervangend geschrift, in de rechterlijke uitspraak voor een ter mijn ‘van ten hoogste zes maanden worden verboden. Een gelijk verbod is mogeljjk in geval van herhaling binnen een jaar na afloop van een verbodstennijn. Onder misdrijven tegen de veiligheid var. den staat, de openbare orde of het open baar gezag worden in dit artikel verstaan de misdrijven omschreven in de artikelen &2—98, 100, 102—104, 108—112, 115—118 121—126, 131, 133, 137a, 137a bis, 137c, 137c bis, 143, 145, 147, 177—179 en 204 en, voor zoover aangedaan aan een ambtenaar gedurende of ter zake van de rechtmatige 1 uitoefening zijner bediening, in de artikelen gezegd: „Polen is geen Iedere actie van Duitschland tegen Danzig zal worden be- Een wetsontwerp tot wijziging van het W. v. S. Maximum vijf jaar. Ingêdiend is een wetsontwerp hou dende aanvulling van den eerster, titel va<n het tweede boek van het Wetboek van Strafrecht (misdrijven tegen de Veiligheid van den Staat). De tekst is als volgt: Na artikel 96 van het Wetboek van Straf recht worden ingevoegd twee nieuwe aiti kelen: Artikel 96a. „Hij die bij anderen tracht op te wekken of aan te kweeken een gezindheid om, al dan niet by het intreden van bepaalde omstandigheden, te bevorderen of te aanvaarden, dat het Rijk geheel of gedeeltelijk onder vreom de heerschappij komt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vjjf jaren. Artikel 96b. „Hij die een geschrift of af beelding, waarin getracht wordt bij ande ren op te wekken of aan te kweeken oen gezindheid om, al dan niet bij het intreden van bepaalde omstandigheden, te bevorde ren of te aanvaarden ,dat het Rijk geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij komt, verspreidt, openlijk ten toon stelt of aanslaat, om verspreid, openlijk tentoonge steld of aangeslagen te worden in voorraad heeft, wordt, indien hij weet of ernstige reden heeft om te “vermoeden, dat in het geschrift of de afbeelding getracht wordt bij anderen zoodanige gezindheid op te wekken of aan te kweeken, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste driehon derd gulden. Met dezelfde straf wordt gestraft hy die, me^gelijke wetenschap of een gelijke reden tot vermoeden, den inhoud van een zooda nig geschrift openlijk ten gehoore brengt Indien de schuldige een van de misdrij ven ©Inschreven in dit artikel, in zijn be roep begaat en er, tijdens het plegen van het misdrijf, nog geen vijf jaren zijn Ver loopen, sedert een vroegere veroordeeling van den schuldige wegens een van deze misdrijven onherroepelijk is geworden kaa hy van de uitoefening van dat beroep wor den ontzet.” Ter toelichting schrijft de minister van Justitie o.a.: In genoemden eersten titel wordt bij de misdrijven, die men met het alge- meene begrip landverraad kan aandni- den, uitgegaan van de figuur, dat dc veiligheid of de zelfstandigheid van der. staat wordt bedreigd door rechtstreek- sche samenspanning met personen of lichamen in het buitenland. Er zijn an dere methoden denkbaar en in zwang. Ofschoon niet kan worden gezegd, dat deze in Nederland in eenipszins belang rijke mate toepassing vinden, hebben toch de hier bedoelde verschijnselen een dermate ergemis.gevend karakter, dat zij, zeker onder de tegenwoordige om standigheden, niet kunnen worden ge duld, niet in de laatste plaats ten einde vertoebeling in de goede verhouding van Nederland tot buitenlandsche mogendhe den te voorkomen. Naar de regeering vertrouwt, zal de voor gestelde voorziening hiermede in haar alge- meene strekking, die overigens voor lederen Nederlander zonder meer duidelijk is, vol doende zijn t’oegelicht. Wat den gekozen opzet betreft, is bij het voorgestelde artikel 96a uitgegaan van de gedachte, dat dit misdrijf zich in verschil lende vormen zal kunnen voordoen. In de eerste plaats moet wel gedacht worden aan het uiting geven in het openbaar, in wóórd, geschrift, of afbeelding, aan een gezind heid, als in het artikel omschreven. Zoo danige uiting zal welhaast steeds de strek king hebben, gelijke gezindheid by anderen op te wekken of aan te kweeken. D-merk op het U behangsels en verfraaien: gevoerd in de '-kleuren, die ukken kan peering wacht dus af en zal onmiddellijk daarna haar houding bepalen. Zij zal daar bij hebben te ovenlegen, of de houding van de Poolsche regeering nog een grondslag laat bestaan voor diplomatieke besprekin gen, dan wel of de doeleinden var. de Pool sche politiek ten opzichte van Danzig zoo extreem blijken te zijn, dat een beslissing d.w.z. een beslissing tusschen Danzig cn Polen, nog slechts door andere middelen ce bereiken is. Maar eerst dient te worden aangedjid in welk geval men een overeenstem ming door onderhandelingen tusschen Dan zig en Polen nauwelijks meer voor moge lijk zou houden. Dat zal zijn indien Beek een Pools-h protectoraat over Danzig zal eischen. Van het vasthouden van dezen eisch door de Poolsche regeering worden in Berlijn be langrijke gevolgen in Danzig gevreesd Niet dat Duitschland op zulk een eisch zou reageeren door Duitsche troepen in het Danziger gebied te laten binnentrekken. Een dergelijk ingrijpen ligt in het voor onderstelde geval geerszins in het voor nemen van de Duitsche regeering, en zou trouwens niet strooken met de methode, welke deze regeering in overeenkomstige gevallen pleegt te volgen. Hoe zal evenwel de Danziger bevolking op een Poolschen eisch om een protectoraat over Danzig uit te oefenen, reageeren? Uit vertrouwbare bronnen waarondt. wel de Danziger nationaal-socialistisch“ regeeringskringen zullen moeten worden verstaan heeft men te Berlijn kennis ge kregen van de omstandigheid, dat de Duit sche bevolking van Danzig, welke op zijn minst 95 pct. van het heele zielental uit maakt, den toestand van spanning niet lang meer rustig zal kunnen verdragen en dat zij by zulk een eisch van Polen waarschijn lijk in beweging zou k°men en zich even tueel zou verzetten, indien Polen door druk ,1 op Danzig zijn eisch zou willen doorzetten. Tegen belediging volksgroepen. 1 Ingediend is een wetsontwerp hou- dende nadere voorzieningen ter be scherming van de openbare orde. Tèr toelichting schrijft de minister van Justitie o.a.: De herhaalde persexcessen van den laatsten tijd, gecombineerd met een reeks van ontoelaatbare mondelinge uitingen in het openbaar, nopen er toe nadere voorzieningen te overwe gen ter bescherming van de open bare orde. Het thans ingediende ontwerp stelt nieuwe voorschriften voor in tweeërlei richting: A. Vooreerst bevat het een aan tal aanvullingen van de bestaande be palingen betreffende beleediging van het openbaar gezag, openbare licha men en instellingen, en van groepen van de bevolking, of ten deele tot de bevolking behoorende groepen van personen B. Daarnaast wordt een nog belangrijker materie de mogelijk heid geopend van een rechterlijk ver bod van verschijning van dagbladen en andere periodieke geschriften, waarmede bij herhaling misdrijven worden gepleegd tegen de veiligheid van den Staat, de openbare orde of het openbaar gezag. Wat de artikelen inhouden. De voorgestelde artikelen van het ont werp luitlbn: Artikel 137a bis W. v. S. ,.hy die in het openbaar, mondeling of geschrift of afbeel ding, beschuldigingen van feitelijken aard uit met betrekking tot het openbaar gezag, een openbaar lichaam of een openbar» in stelling, wordt, indien hy weet of redelij kerwijs moet vermoeden, dat de beschuldi gingen onwaar zyn, gestraft met gevange nisstraf van ten hoogste vier jaren.” Het eerste lid van artikel 137b wordt gelezen: „met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van ten hoog ste driehonderd gulden wordt gestraft hy die, indien hij weet of ernstige reden heeft te vermoeden, dat in een geschrift of af beelding een uitlating in beleedigendeu vorm of een onware beschuldiging, van fei- telyken aard voorkomt met betrekking tot het openbaar gezag, een openbaar lichaam of een openbare instelling, het geschrift of de afbeelding verspreidt, openlyk ten toon stelt of aanslaat of, om verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen te worden, in voorraad heeft.” Artikel 137c bis. „hy die in het open baar, mondeling of bij geschrift of afbeel ding, beschuldigingen van feitelyken aaid uit met betrekking tot een groep van de Vnze internationale verplichtigen nakomen de, juridisch in geval van een Europee schen oorlog onschendbaar gebied blij ven, dat tegelijkertijd geplaatst is onder de hoede van ons leger en van de eereverplich- ting, die gemeenschappelijk door de naburi ge mogendheden is aanvaard. Er bestaan echter tusschen de Duit sche verklaring en de Fransch-Britsche verklaring zekere verschillen, welke het van belang is op te helderen. Duitsch land neemt er kennis van, dat de Belgi sche regeering uitdrukking heeft gege ven Aan haar wil om „een onafhankelyk- heidspolitiek te voeren in volledige sou- vereiniteit”. Het is van belang om te constateeren, dat deze politiek steeds door ons gevoerd is. Wy hebben ons nooit aan iemand onder geschikt gemaakt en wanneer wy de neu traliteit verwerpen behouden wij de onaf hankelijkheid in de volheid van onze sou- Een Poolsch protectoraat over de Vrije stad? VAAR de correspondent te Warschau van J de «Daily Telegraph” uit goed-ing"- lichte bron vernam zal minister Beek in zijn a.s. Vrijdag in het parlement te hou den rede, tegen-eischen formuleeren tegen over die welke Hitler in zijn Ryksdagred- stelde voor een regeling van de Danzig- kwestie. De Poolsche eischen zouden de volgende zjjn: Een Poolsch protectoraat over Danzig; Het recht van veto voor de Polen inzake beslissingen van den Senaat van Danzig; Bezetting van Danzig door het Poolsche leger en de vloot-eenheden; Controle over de groot-industrie in het gebied van Danzig, als waarborg tegen „et maken van wapens voor Duitschland. Polen zou besloten hebben zyn tot dus ver aangenomen defensieve houding ta la ten varen en zyn rechten volledig te hand haven om de Poolsche belangen en burgers in Danzig te beschermen. Een aanwijzing voor de Poolsche hou ding tegehover de Duitsche voorstellen werd gegeven in een officieele verklaring in de „Gazeta Polska”, waarin geëisent werd grootere veiligheid van Poolsche be langen in Danzig. Dc Duitsche politiek, zoo schreef het blad, dwingt de Poolsche regec- ring, wat Danzig betreft, eischen te stellen ter waarborging van de Poolsche rechten en bezittingen in de Vry'e stad. Polen heeft in de laatste 20 jaren onge veer 100 millioen pond sterling belegd in haven-installaties, spoorlijnen, scheepswer ven en industrieele ondernemingen in het gebied van Danzig, hetgeen verloren zeu gaan bij een inlyving van Danzig bij act Derde Ryk. Graaf Potocki over de Poolsche rechten. Graaf Jerzy Potocki, d0 Poolsche ambas sadeur in de Vereenigde Staten, heeft in een van te voren gereed gemaakte verkla ring voor een interview gezegd, dat Polen zijn economische rechten in Danzig zal handhaven. Potocki heeft o.a. Tsjecho-filowakije. -J L- schouwd als een casus belli”. Ten aanzien van den eisch een weg door den Corridor te leggen zeide Potocki: „De eenige verkla ring voor dit verlangen van Duitschland is de wensch Polen van de zee af te sluiten en zijn economische en vermoedelijk ook politieke onafhankelijkheid te verminde, ren". Tenslotte zeide Potocki, dat Polen wel bereid is over Danzig te onderhandelen, doch nooit zal wijken voor geweld. Berlijn wacht af. In Berlyn acht men in officieele kringen zulks in overeenstemming met hetgeen de Duitsche radio en de Duitsche blad n daarover zeggen de toon van de Poolsche pers uitdagend. Nochtans wil men, aldus de corn van het Vad., niet voetstoots aan nemen, dat Beek in zyn redevoering aan staande Vrydag een evenzeer provoceeren- de houding zal aannemen. De Duitsche re- LHmaatschap van den Volkenbond belast het land niet met een „hypotheek”. P® Belgisceh minister van Binnenland- srhe zaken, Albert Deveze, heeft ty'dens de agemeene vergadering van het genoot schap der Leopoldorde een redevoering uit gesproken, waarin hy de internationale po- “tle van België definieerde. De minister herinnerde aan de wijzig!11* Sen in den Europeeschen toestand, weike “elgië ertoe hebben gebracht een politiek onafhankelijkheid te aanvaarden, na den brief des Kernings van 14 October 1936. Hij gaf een uiteenzetting in groote lijnen Van dezen brief en verklaarde: „Zoo is Lo carno vervangen door een oneindig betere Positie, waarin wij, ten opzichte van ons telven onze nationale verplichtingen na komende en ten aanzien van al onze buren Wat zal Londen doen? Het is verstandig zich niet bij voorbaat te verdiepen in alle gevolgen ,die zulk een ontwikkeling zou kunnen hebben, maar op één ding moet dadelijk worden gewezen. In dien Polen zich tegen zulk een beweging in Danzig met geweld zou willen gaan verzetten, ontstaat er dan een conflict over Poolsch grondgebied? Neen, want Danzig is volgens den tegenwoordigen status een zelfstandige staat erf het behoort niet aan Polen. Het zou dus in dat geval om een conflict gaan tusschen Polen en Danzig, waarbij Polen nauwelijks zou kunnen be weren, dat het door Danzig zou zyn be dreigd of aangevallen. Het is dus zeer de vraag of Engeland zyn voor Polen gege ven garantie op dit geval toepasselijk zou achtan en terecht is dezer dagen dan ook voorspeld, dat nu eerst alles zich op Dan zig zal concentreeren waarbij rechtstreeks r.och de onafhankelijkheid, noch de into griteit van den Poolschen staat wordt g< raakt. vereiniteit. Ik heb zooeven uiteengezet, welke strekking het Fransch-Belgische mi litaire accoord had. Wij leggen er thai.s den nadruk op, dat er nooit een bondge nootschap heeft bestaan 'en niet kon be staan. De „onafhankelijke politiek”, die door den Konlng uiteengezet is, is niets anders, dan de traditioneele politiek, waarvan Be. gië nooit is af geweken sedert 1918. Aan oen anderen kant maakt Duitschland een uitzondering voor zijn garantie voor het ge val „waarin België in een gewapend con flict, waarin Duitschland gewikkeld zijn, medewerking zou verleenen aan militaire actie tegen Duitschland”. Bij een dergelijke clausule, die „vanzelf- spreekt”, terwijl wy de onafhankelijkheid van onze politiek verklaren, denkt Duitsch land klaarblijkelijk aan artikelen 16 en 17 van het Volkenbondshandvest, die in geva1 van een gemeenschappelijke actie voor dc toepassing van militaire sancties, voorzien in het recht van doortocht, over gebied van de aangesloten staten. Ongetwijfeld, het toestaan var doortocht vormt onbestrydbaar „het verleenen van ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur,.Adajj#jsLxatie en Redactie Tetef Interc 2745. Postrekening 48400. Met andere woorden is er kans, dat reeds ten gevolge van het uiten van het verlan gen naar een protectoraat over Danzig. in Danzig een losbarst. men zich ook plaatst, de internationale positie van België is be zwaard door geen enkele hypotheek door zijn aanwezigheid in den Volkenbond en de waarborgen behelzen geen reserve, welk® er de juridische en moreele waarde van zou kunnen verzwakken.” Volgiens een bericht van het bureau Bei- ga heeft de kabinetsraad verschillende ver schijnselen van buitenlandsche propaganda in België besproken en den minister van Justitie opgedragen maatregelen te nemen, teneinde aan die propaganda paal en perk to stellen,. DP raad besloot de onlangs getroffen '•eiligheidsmaatregelen te handhaven. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring)1 1—5 regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring 1—5 regels 1.55. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prils. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 14 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingek bij contract tot zeer gereduceerden medewerking van militaire actie”, en dc invoering van dit voorbehoud blijkt derhal ve een voorzorgsmaatregel waarop niemanu kritiek kan uitoefenen. Maar wij hebber, het recht te verklaren, dat de artikelen zes tien en zeventien voor de mogendhedt n- leden van den Volkenbond geen enkelen dwang met zich mede brengen ten aanzien van het recht van doortocht en dat te dien opzichte de vrijheid van België onaange tast is gebleven. Op welk standpunt

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1