DEANNA DURBIN DE BAKVIS met MELVYN DOUGLAS en JACKIE COOPER Ibert Heijn fabriceert en garandeert steeds DE ALLERFIJNSTE KWALITEIT!! MARKT 51 SANATOGEN I halia theater GROOTE RADIO LUISTERWEDSTRIJD Dit blad versch ninklüke BRITSC altijd gespannen staan... De boog kan niet Chamberlain wi he SCHOUWBURG BIOSCOOP GOUDA-s MOOISTE THEATER TEL. 3750 DE GEHEIMZINNIGE DE VROUW MET DE BLAUWVOS BEDREIGING DE TERUGKEER van oen ROOQEN PIMPERNEL China in Vlammen No. 20019 nieuw jERG AMBAC nieuwerke Méér inspanning - minder rust. Uw krachten kwistig gebruiken en niet zorgen voor extra versterking? Dat móet spaak loopen. Verminderd concentratievermogen - vergeetachtigheid - fouten - ziehier de „dure" gevol- -1 en die REEDS VELE JAREN gaat men EEN EN DEZELFDE WEG voor STUCADOOR- en WITWERK naar Firma W. IDENBURG ZONEN Vanouds gevestigd alleen: Kleiwegstraat 22-24, TeL 3353 VLUG EN BILLIJK. PALO S HUWELIJKSREIS' Dienstbode ALBERT HEIJN’s THEE ■■g KRACHTIG GEURIG CHOCOLADE KRAKELINGEN^- GRATIS 2. Het/Zenuwsterkend Voedsel IDEALE ONTSPANNING VOOR ALLE LEEFTIJDEN VRIJDAGAVOND POPULAIRE PRIJZEN: 25 40 60 Cl WOENSDAGMIDDAG 2 UUR MATINEE ALLE LEEF TIJD» .4 LUNCHKA’ASJES APPELSTROOP ECHTE HONINGKOEK PRIMA TARWEBLOEM BESTE RIJST PRACHTIGE JAVARIJST MOOIE PRUIMEN ABRIKOZEN ROZIJNEN, zxmdei pit GOUDA BOSKOOP R. 326. per pondspak 22- per pond 17^-16- 59-53- 35-25-20- WOENSDAGMIDDAG om 2 UUB MATINEE voor lederen leeftijd FRANKIE DARKO in KINDERLEVENS TEL. 2855 TEL. 90. ZONDAGOCHTEND om 10.S0 uur (30 April) VROUWEN EN SOLDATEN Toegang boven 14 jaar Entrée 25, 30 en 40 cent. Vanaf Vrijdag 28 April t.m. Woensdag vertonen wij 2 HOOFDFILMS van de L. C. B. GEVRAAGD een FLINK MEISJE v. d. en n. Zelfstandig kunnende werken. Hoog loon, goede behandeling. Brieven met foto aan W. LANGE, Carol Reinierszkade 101, Den Haag. prijs te beurt valt, ontvangt bericht. Zonder een reportage te geven van de trekking. Vanaf Vrijdag 28 April t.m. Woensdag 3 Mei de lieveling v(jf werelddelen!! Sprankelend van levenslust, tintelend levensvreugde In haar nieuwste Universal Super-film: me( j,ejle reiultaten! Laat Uw ledig Maggi-flesje opnieuw vullen. Dat ii voordeliger’ ■«■UNIE GOUDA Vanaf Vrijdag 28 April tot en mH Dinsdag 2 Mei VICTOR McLAGLEN en PETER LORRE in Volgende week: ZARAI! LEANDER'S nieuwste flirt- ZOU kan inderdaad véél uit extra reserves aan kracht zijn zenuwen en tobt Plaatsbespreking dringend aanbevolen. Cassa dagelijks geopent' van 11 tot 1 uur Bij een fleseh SLAOLIE a 60 of 80 Ct„ met een flesch TAFELAZIJN a 17‘/2 cent: EEN PRACTISCH SLA-COUVERT, VOOR S CENT. per pond 29 ct. 24 winkel 10 ct 21 18 A VVllVll UNITED ARTISTS ROBERT ALLEN en FLORENCE R1CE. Als 2de Hoofdfilm BARRY BARNES - SOPHIE STUART en MARGARETTA SCOTT. Avontuur, Spanning en Amusement vindt U terug in deze film over den heldhaftigen Roode Pimpernel. Toegang boven 14 jaar. COCOSSCHUIM FROU-FROU Alleen Vrijdag en Zaterdag Afgehaald uit de PLUM CAKE’S'4 stuks voor VRUCHTENKOEKJES per ‘/2 pond van 24 PRIMA BOTERHAMWORST 22‘/2 DORPSSTRAAT 8 Westzijde Getrouwd: P. DEN DUYN, Arts, P. A. STAM. Toekomstig adres: Graaf Florisweg 30 A De Heer en Mevrouw den Duyn- - Stam danken voor de bij hun huwe lijk betoonde belangstelling. Inplaats van kaarten. Getrouwd: H. I. L. BERTHEUX M. C. JONKERS. Rangoon 26 April 1939. NANCY STEELE WORDT VERMIST Als tweede hoofdfjlm: (Duister Shanghai) met DOLORES DEL RIO en GEORGE SANDERS. Vry dag’s populaire voorstelling voor ieder entrée 25, 40 en 60 cent. 9. 1 TICKET AMSTERDAM OF ROTTERDAM/GRONINGEN en 3 andere K.L.M. VLUCHTEN onder de Nrs S87-388 en 389 aangeboden door de Konlnkl. Luchtvaart Maat schappij te ’s-Gravenhage. 10. HEETWATER-APPARAAT VOOR KEUKENGEBRUIK W 735, aange boden door de A.S.W. Apparaten- fabriek, Nijmegen. ABONNEMENTSPR bworging p«r looper g Abonnementen worde bjj oue agenten en loo 0Mé|hd**ux «ün da fotwe $W>. Postrekenl ZONDAGOCHTEND 30 APRIL OM 10 UUR 30 EEN CULTURELE GROENLAND-FILM VAN DE LEIDER DER EXPEDITIE: Dr. KNUI) RASMUSSEN: GEVRAAGD flinke, zelfstandige v. d. en n. Met alle werkzaamheden op de hoogte. Loon 35.per maand. Uitvoeiig omschreven brieven aan Mevrouw A. MOERLAND, De Carpentierstraat 3, Den Haag. Vitgereikl doo$H.. Treffende woon Landsvn Aan den feestavond Reddinsm^daille” i haar 27-jarig bestaan „Seinpost" te Schfeveni byzondere luister bijg dat H. M. de( Koningin on^recheidingen heeft «hipper en de bemslnni boot De Zeempnshoop, van het vorlgfe jaar op hulp heeft verleend by de SCh. 102 die in het veningsche haven Is ve: D? vele leden en gt „ReddingmedaHle" wart bijeen, toen om even ot nentrad. Zij was vergez, dant kapitein-ter.zee- jh Haar kamerheer mt. Sweerts de Landas Wyb baronesse Schimntelpen en' Haar ordonnans-offi F. M. Egter van Wisse Bü den ingang van begroet door den Comn ningin, jhr. mr. dr. H. die tevens beschermheei medaille", is, burgem< pere-voorzitter van de den voorzitter, den hee: Toen het hooge gez< genomen en de overige H. M. waren voorgestel ter, de heer Ottes, het sproken, waarbij hjj H. gasten welkom heette e tegde voor de groote ee eeniging bewees. Burgemeester De Mo gens het woord gevoerd mens geheel Schevening spreken voor de aanwe: dat Zij, ondanks Haar nog tijd heeft gevonden b(j te zetten. Spr. herinr fn oude banden van Ora gen, nog onlangs tot uil viering van het 125-jari landing van Honing Wil Hierna was ’t groott broken. Allen verhieven tels en in enkele woord I Van VRIJDAG 28 APRIL tot en met DONDERDAG 4 MEIBij minstens 50 cent aan Boodschappen EN EEN HALF POND THEE 5 621) 67'/i 75 87 K of 100 ct. gggg EEN DOOSJHEERLIJKE I Men gebruike voor de oplossing uitsluitend briefkaarten en vermelde op de adreszijde in den linkerbovenhoek „DIESEL- ELFSTEDENTOCHT”. Men frankeere deze met minstens 25 cent (liefst meer) boven het verplichte porto van 3 cent (voor Den Haag 2 cent). Wat boven het verplichte porto geplakt wordt, komt ten goede aan de bij zondere nooden, welke door het Nationaal Fonds worden gelenigd. GOl DA ILL. 22lu Er zijn honderden prijzen uitgeloofd, waaronder de volgende hoofdprijzen: 1. WEEK-END JACHT, te bouwen door de Amsterdamsche Scheepswerf G. de Vries Lentsch Jr, Amsterdam (lengte 7 meter, 2 slaapplaatsen) verkregen met medewerking van eenlge water sportliefhebbers. MOTORRIJWIEL, merk „FrancisBar nett” model „Snip” onder de 60 kg vrij van personeele belasting, aangeboden door de Nederlandsche R.K. Midden standsbond te 's-Gravenhage, welke ook verschillende andere prijzen heeft beschikbaar gesteld. 3. RADIOTOESTELNr470a,aangeboden door de N.V. Philips’ Gloeilampen fabriek te Eindhoven. Voorts: stofzuigers, rljwlelonderdeelen, theeserviezen, meubelen, regenjassen, costuums, reizen van de Nederlandsche Spoorwegen en diverse aantrekkelijke voorwerpen. DOET ALLEN MEDE! STEUNT DE STILLE ARMEN! De uitslag zai zoo spoedig mogelijk na» 12 (Mei bekend warden gemaakt. Wien een bericht geen prijs De K.R.O. stelt i zich'voor in den avond van den trekkingsdag 12 Mei Ten bate van het Nationaal Fonds voor Bijzondere Nooden, waarvan H.K.H. Prinses Juliana Eere-Voor- zitster is, zal op Vrijdag 28 April 1939 des avonds tusschen 9.15 en 9.45 uur over de zenders Jaarsveld (golflengte 415.5 m) en Hilversum (golflengte 1875 m) een luisterwedstrijd, getiteld „D1ESEL-ELFSTEDENTOCHT” gehouden worden, waaraan alle luisteraars kunnen meedoen. Toon Rammelt zal met een gezelschap een reis door Nederland maken met een speciale Dieseltrein, om in 11 verschillende Nederlandsche steden of dorpen een propaganda-avond te organiseeren ten bate van het Nationaal Fonds voor Bijzondere Nooden. De luisteraars moeten de juiste volgorde van de steden of dorpen, die bezocht worden, opteekenen. De eerste letters der 11 steden of dorpen vormen een zin van 3 woorden. Het samenstellen van dezen zin wordt nu gevraagd. BIJ HET INZENDEN DER OPLOSSINGEN NEME MEN DE VOLGENDE BEPALINGEN IN ACHT» 3. De briefkaarten moeten geadresseerd worden aan het NATIONAAL FONDS VOOR BIJZONDERE NOODEN, Koningskade 17, Den Haag 4. Inzendingen moeten UITERLIJK WOENSDAG 10 MEI 1939 binnen zijn. 5. Onder de oplossing vermelde men in drukletters: naam, dame of heer, adres. Engeland en Naar een formeel bc Bö de indiening van inzake de uitvoering i verklaarde Chamberlain de druk, waaronder l^ekt, voorafgaand o Mrtden ónmogelijk had j van belang, dat dez< ring werd afgelegd, om Wende week zou zjjn u '-er besluit, dat genomi ,*"d tou zj|n gebracht Duitse" mjkBka] WÜ beschikken nie «ntrent den Inhoud val ’«"‘ellen staan er geh “eet de geheele wereld nmaakt te wonden. ««‘s, xoo telde de p lend met meer waai tamp leiden, dan da «Wlgde omatandigh. “«ben, lEen feit )s, d g®l°oven> dat aan land kan worden volt vrijwillige diens! wordt *ehand’ «et Lagerhuis heeft t. Emotie, waarin de gen, behalve dan nog dat onbehaaglijke gevoel prikkelbaarheid. Hoe anders zou het kunnen zijn... Want wie Sanatogen gebruikt, kan inderdaad véél van zichzelf vergen. Hij kan putten ut en energie. Hij krijgt geen last van niet met gebrek aan eetlust en andere klachten. Hij blijft meester van z»ch- Sanatogen voorkomt niet alleen uitput ting, het verhoogt zelfs Uw uithoudings- vermogen en versterkt Uw geheugen. I U moest ookeens met Sanatogen I beginnen HmZZenuwstertond Voedsel 4. KUNSTWERK, vervaardigd en aange boden door Joep Nicolas te Roermond. 5. SLAAPKAMERAMEUBLEMENT, verkregen met medewerking van de N.V. Meubelfabriek v.h. As. van Rijs te Zevenhuizen Z.-H. 6. „Corona” port. SCHRIJFMACHINE, aangeboden door Ruys’ Handelsver- eeniglng NtV. te ’s-Gravenhage. 7. HAARD, aangeboden door de N.V. Fabriek en Handel Mij „Pelgrim" te Gaanderen (Gld.). 8. CASSETTE GERO ZILVER, 44-dlg, aangeboden door da N.V. Gero-fabrlek te Zeist. Albert Heijn is stukken Goedkooper! HEERLIJKE SCHOUDERHAM >2 ons voor 31 Ct. FIJNSTE GÉLDERSCHE HAM per ons 25- 20 HAAGSCHE LEVERWORST per pond 19 VETTE GOUDSCHE KAASper pond 22 VOLVETTE GOUDSCHE KAASper pond 38-35- 32 NRD-HOLL. EDAMMERS 40+ per heele kaas 115-98- 89 per stuk 35-^25 per zjg. K.G.-bus 32- 27 per stuk 25- 15 per pond 13-10-7 12-10- 81/, 16 10 45 16 .9 1 KAMPEN 7/ IERSE KE

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1