GEN :o Elke Nederlander bezoeke zijn hoofdstad. d jannen n... 3 boog niet Chamberlain wil eiken twijfel omtrent de vastberaden heid van Engeland uitsluiten. ERK ONEN 22-24, Tel. 3353 NEIGING MPERNEL I ningii BRITSCH PARLEMENT NEEMT DEN DIENSTPLICHT AAN. i Vö0fwaar< i® HITLER’s REDE IN DEN DUITSCHHN RIJKSDAG. Het, vlootverdrag tusschen Duitschland en Engeland 1 en het actoord met Polen verbroken."’ Duitschland is tot bespreking daarover be|^id. Hitler’s verklaring aan Roosevelt dat Duitsahland i fc/een landen bedreigt. F t l de van Wederkeerigheid verlapgd. j Xi N°- Vrjjdag 28 April 1939 78e Jaargang BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERk, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dit blad verschtfnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen Koninklijke onderscheidingen aan de bemanning i van de Zeemanshoop. 1 iden worden berekend naar plaatsruimte. Uil ‘lil f van keling ■lend .ELFDE WEOvoor RTISTS E. ETTA SCOTT, rug in deze film een kranig? daad offeren i mjdie üh ,r "het feit >n!Hk d<Kon. -H.1I (^en jling- tobetó voor my de zeer véle onze met i gelegi zondd oAdeï ftJ aapwj die l zijp ïfevèn’j tc waarde voorbeeld liefde, i, 'iajte geV< keerende 'NederH mhnningel tot Cadzu te wagen, offers te De sterdam”, voorts de heeren C. R. T. baron van Krayenhoff en H. W. R. de Waal, resp. voorzitter en directeur van de A.N. J.V., W. J. Berdenis van Berlekom, hoofd inspecteur van het vervoer bij de Ned. Spoorwegen, W. Jongstra, hoofdstation chef van het C. S., R. Belinfante, voor zitter van de afdeeling Amsterdam van Horecaf, de raadsleden dr. M. de Har- i togh en C. Woudenberg, en vele ande ren. Later op den dag verschenen nog tal van andere vooraanstaande persoon lijkheden, wier werkzaamheden direct of Indirect met het vreemdelingenverkeer verband houden. De heer Berdenis van Berlekom hield een begroetingstoespraak, waarin hij er op wees, dat de hoofdstad van alle dee- len des lands uit langs de Ijzeren baan vroegtijdig te bereiken is. Wie van een trein gebruik maakt kan van zijn bezoek aan Amsterdam een langen genoegelij- ken dag maken en tot laat in den avond is er gelegenheid om naar de haardste den terug te keeren. Hij riep den gasten een hartelijk welkom en een tot weer ziens toe. Baron Van Krayenhoff roemde de prachtige samenwerking tusschen de tal rijke instanties, die tezamen dezen „Dag van den Vreemdeling" hebben voorbe reid. Zulk een congres is nog nooit te voren ergens in ons land gehouden Toerisme als wetenschap- In de aula van de gemeentelijke uni- versitelt, waarheen het gezelschap zich vervolgens begaf, hield de voorzitter der vie Sanatogen Hij kan putten [t geen last van lust en andere ester van zich- jksditi^eeft de Rijks-, U Hit}|ér 1 --*1-250 gegeven op dj voordellen van Pr< lent Rooseveft. Congres ter bevordering van het binnenlandsch toerisme naar Amsterdam onder auspiciën van de V.V.V. Vele officials en bijna honderd journalisten aanwezig. Het Amsterdam van nu en van het jaar 2000. Een gezelschap van ver over de hon derd personen, voor het meerendeel journalisten uit de provincie, was giste ren in de hoofdstad des lands bijeen ter bijwoning van „De Dag van den Vreem deling”, een eendaagsch congres ter be vordering van het vreemdellngenbezoek aan Amsterdam, uitgaande van de hoofdstedelijke V.V.V. Niet alleen hebben de deelnemers een schat van wetens waardigheden kunnen verzamelen, zij hebben bovendien met eigen oogen een keur uit de bezienswaardigheden der stad kunnen waarnemen. Er was een uitgebreid en afwisselend programma samengesteld, waarvan wij kortelings melding hebben gemaakt. De bijeenkomst begon des morgens om tien uur in do eerste klas wachtkamer van het C S., waar de directie der Nederl. Spoorwegen die alle deelnemers kos teloos naar Amsterdam had vervoerd een ontvangst had bereid. Onder de aanwezigen bulten de talrijke journalis ten merkten wij in de eerste plaats op bestuur en directie van de V V V. „Am- tot stand gebracht. De rijkskanselier heeft er zifn vreugde over geuit dat Neder land, .België, Zwitserland en Denemarken het standpunt van volstrekte neutraliteit hebben ingenomen. Duitschland denkt er niet aan zijn nationaal-socialistische beginselen te verloochenen en zal deze ook in Tsjecho-Slowakije in toepasing bron st alleen uitput- Jw uithoudings- Uw geheugen, net Sanatogen van Ödstenryk én van fJohemen en resultaat. •dsel r 'gen verricht. M Ontvang thans uit myn handen de door U verdiende medaille voor menschlievfèfyÖ hulpbetoon.” H. M. spelde daarop de onderscheidingen op de revers der begiftigden, daarbij nBn persoonlek toesprekend. Verscheidene vip hen konden door hun ontroering ge$h woorden van dank vinden, f De bemanning bestond uit: M. Bruin, schipper, die de gouden eerepenning voör menschlievend hulpbetoon, alsmede een lof felijk getuigschrift ontving, A. Kamp, mon - teur, A. Toet en J. Dijkhuizen, havenbe dienden en de vrijwilligers G. Groen en C. Grootveld, die de zilveren eerepenning en getuigschrift kregen en O. Klaassen, op stapper, die de zilveren medaille, verbun den aan de Orde van Oranje Nassau kreeg. Hierna werd het Wilhelmus gespeeld, dat, door allen staande werd meegezongen. H. M. en Haar gevolg hebben het eerste nummer van het programma bijgewoond Dit was een declamatie van mevrouw Van Buuren van een speciaal door Koos Ooie vaar op De Zeemanshoop gecomponeerd ge dicht. Na dit nummer vertrok het hooge gezel schap; de overige aanwezigen bleven nog langen tijd onder een vroolyk programma en een geanimeerd bal bijeen. rorden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek ireaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing romen, teneinde van opname verzekerd te zijn. ingezonden mededeelipgeï» bij contract tot zeer gereduceerden fet'SOOT..v„ Ijtgereikl a$ jr van de re| fee 00 9 OM zoo dapbere? ■e schipBreuM van jicht va» de Mche-» faan. w fiT genpodigdel vdï? de :hten kwistig terking? Dat atievennogen „dure” gevól- evoel en die ingin. s ze J Hitler i hersjlji HN de hedqtj gehpuldjm bijeenkomst I van den ‘ffijkscÉ^^eeft de Ryks- kanselier Adöjf Hitjjér het antwooV^ gegeven op de voordellen van Prest-> lent Rooseveft. I De Führer begon met te peggen, ‘Wat de brief van ïtydsqvelt hem eerst heeft bereikt nadat iwele anderen er van hadden kennisgenomen. Ik heb gemeend mijn antwoord niet te moeten zenden, zoo iei hij, zonder dat de leden van den Rijksdag ervan hebben kennis genomen, ill toch zijn gekozen door het volk en hebben het recht om gekend te wor den. We kennén thans He geschiedenis van den wereldoorlog. Hij werd be gonnen door hen, die begeerte had den naar buit. Daardoor moesten de Duitsche koloniën geroofd worden. Men heeft het plan gehad, vele Duit sche generaties daardoor te laten Ijj- den. De volkeren en staten werdtn na den oorlog zinneloos verscheurd door de heeren van Versailles. Sedert 20 jaar is er veel geschied in Duitschland. De sohande van Ver sailles, de verscheuring der Duitsche natie is opgeheven. Nooit heb ik, aldus Hitler, iemand in twijfel gelaten over mijn bedoeling de Duitsche grenzen te veranderen, zooails ze rechtvaardig zijn. Revisie van het verdrag van Ver sailles was noodig. Elzas-Lotharingen wilde Duitsch land niet terughebben. Ik heb echter onderscheid gemaakt met het Saai- gebied. Na den terugkeer van het Saargebied zijn alle territoriale ge schillen tusschen Frankrijik en Duitschland uit de wereld geholpen. Dat daaruit door Frankrijk is gecon cludeerd dat Duitschland geen ver dere eischen zou stellen ten aanzien van herstel van het verdrag van Ver sailles, is onjuist. Ik, aldus de rijks kanselier, heb dit niet betoogd uit angst voor Frankrijk. Zóó staan de zaken niet (gejuich). We moeten niet eeuwig over revisies spreken, enz. Als de spanning toch gebleven is, dan is dit de schuld van, kapitalis tische belangen. Duitschland handhaaft zijn eisch tot teruggave van de Duitsche kolo niën, evenzoo van terugkeeiJ van Danzig tot het moederland. Met een gevoel van dankbaarheid constateert de rijkskanselier dat de terugkeer der gebieden die Duitsch zijn geweest, zonder bloedvergieten is tot stand gebracht. •door zij a daar waren een haard Vól gevaren voor Europeeschen vrede./ De bezetting daarvan is niet strijdig met het accoorc’ van München.Engeland heeft niet het recht kritiek op deze bezetting te oefenen, (’aar Engeland dar; niets zou kunnen doen ook niet in Palestina, zonder Duitschland daarin te kennen. Hitler neemt nota van het Engelsche standpunt en trekt daaruit zijn consequenties. Hitler stelt prijs op Engeland’s vriend schap. Het Britsche wereldrijk beschouwt de rijkskanselier van belang voor de gehee- le menschheid. Wanneer Engeland echter zich onder alle omstandigheden tegenover Duitschland gaat stellen in elk conflict dan is alle reden verdwenen voor een vloot- verdrag tusschen beide landen. Aan d’ Britsche regeering is dan ook mededeeling gedaan dat dit thans heeft opgehouden te bestaan. Duitschland beschouwt dit als een daad van zelfrespect. Mocht Engeland echter den wensch uitspreken daarover van gedachten te wisselen, dan is Duitschland daartoe zeer gaarne bereid. Hitler zeide voorts dat geen staat een aanval zal hebben te duchten van Duitsche zijde, alleen zy, die Duitschland zouden aanvallen zullen in hem een geweldigen tegenstander vinden. Wat 1914 te zien gaf, was in verband met de huidige bewapening oïrbeteekenend. Door een economischen boycot zal Duitschland zich niet laten intimideeren. Wat Danzig aangaat, Danzig is een Duitsche vrije stad met een overeenkomst met Polei). Dat de Duitsche wenschen dat Danzig zou terugkeeren tot het moederland met behoud van Puien op alle economische rechten en dat een weg en spoorweg door den corridor is afgewezen wordt door Duitschland betreurd. Door die afwijzing is het met Msoedsky gesloten accoord door Polen geschonden. Indien Polen' daarover tot éen regeling wil komen, is Duitschland tot bespreking bereid. Hitler releveerde de vriendschappelijke verhoudingen met Italië, Japan e^r Spanje, waaraan niet kan worden getornd. Antwoord aan Roosevelt. Komende tot het telegram van Roosevelt, zeide Hitler, dat de uitgesproken vrees voor een oorlogsdreiging haar zoorzaak vindt m een onbeteugelde en gemeene persophitsing. Duitschland is altijd bereid igeweest de vraagstukken op vreedzame wijze op te lossen zonder wapengeweld te, gebruiken. Ie dappere redders toegesproken, beapraak van H. M. de Koningin. my een voorrecht, zoo sprak Landsvrouwe, U geluk te wenschen moedige redding en tevens jn de eid te zijn U persoonlijk deze by- Hoor U zoo ten volle verdiende weiding uit te reiken, j *jjn niet ^alleen degeneh, dieS hier zijnj, doch het is ó'ow een j|edqr, l^rejdwill^he^d >n’te offeren 0por een ander, weet leffien/ die Urwjkbp&\ is vooffifoct 1 imn offervaardigheid en naaMpn- i, |ksnoo<|s wat U het kostbaarste ‘-^“om Üw in doodsgevaar (^ei- neraden te redden. is tflptsch op de stoere^XF er reddingbooten. Van Rottum staan» zy gereed om hun ^vep rar wind en zee dreigen lacht- ten. zie ir^edachten ...v heldhaftig^ reddingen door deze bemannfp- Engeland en Rusland. Naar een formeel bondgenootschap? Bü de indiening van de regeeringsmotie inzake de uitvoering van den dienstplicht verklaarde Chamberlain het te betreuren, 0»t de druk, waaronder de regeering heeft ?ewekt, voorafgaand overleg met andere Pjrtljen onmogelyk had gemaakt. Hy achtte van belang, dat deze Week een verkla- r*ng werd af gelegd, omdat, aw, zy tot de yolgende week zou zijn uitgesteld, nagenoeg «r besluit, dat genomen zou zy'n, in ver- >nd zou zyn gebracht met de heden door fluitschen Rijkskanselier te houden Wy beschikken niet over inlichtingen rent den inhoud van deze rede. Onze w^tellen staan er geheel los van en dit ent de geheele wereld volkomen duidelijk Kwaakt te worden. ^8’ Z0° de premier verder, zou n an(i met meer waarschijnlijkheid naar ramp leiden, dan dat hei zou weigeren •^gedachten te veranderen wanneer de .jW?z,^e omstandigheden zulks ver- 'When- 'Een feit is, dat wij thans niet ^e®r gelooven, dat aan de behoeften van land kan worden voldaan door een stel- van vrijwillige dienstneming, als alleen •Wsel wordt gehandhaafd. net Lagerhuis heeft ten slotte de regee- 9chap. «motie, waarin de aankondiging van den dienstplicht wordt goedgekeurd, aan genomen met 376 tegen 145 stemmen. Ook het Hoogerhuis heeft de motie waar in het beleid der regeering ten aanzien van den dienstplicht wordt goedgekeurd, zonder hoofdelijke stemming aangenomen. De beraadslagingen tusschen Groot-Brit- tannië en Sovjet-Rusland zyn een stap ver der gekomen, daar de door de Sovjetregee- ring ingediende voorstellen te Londen zyn bestudeerd. Volgens den diplomatieken correspondent van Reuter heeft de Britsche ambassadeur te Moskou, Seeds, thans opdracht gekregen eenige opmerkingen en suggesties te maken aan het Kremlin. «et verluidt, dat de Britsche regeering zioh thans wenscht te vergewissen van de houding der Sovjet-Unie nopens het voor stel, dat de Sovjet-Unie bereid zou kunnen worden gevonden steun te verleenen aan iederen buurstaat, welke door agressie be dreigd, hulp zou kunnen vragen. Er wordt nog steeds een groote reserve in acht genomen tegenover de besprekingen te Moskou, doch bevoegde kringen gelooven dat het mogelyk zal zyn volledigen mili tairen bystand te verkrijgen van Sovjet- Rusland of met de Sovjet-Unie verbonden te worden door een formeel bondgenoot- ADVERTËNT1EPRUS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1—5 regels 1.80, elke regel meer 0.25, Van buitqn Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bjjslag op dep, prijs. Uefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer f 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen handelaren, Advertentiel aan het Bureau zijn brg< Gewone Advertentiën e: prijs Groote letters en J n haaft zijn eisch tot van (Versailles. lieden, van de groote landen het lot van do wereld in handen hebben, dan is het licnt- zinnig van hem de tot oorlog ophitsen le pers niet te beteugelen. De door Roosevelt genoemde geruchten, dat aanvalsdaden te wachten zyn, worden door niets gedekt. \ls Roosevelt zegt, dat ieder moet bijdragen tot den vrede, dan is dit de opvatting van alle verstandige volken der wereld. Gaarne zal Hitler de vraagstukken der grondstoffen en der koloniën: bespreken. Hij wees er echter op, dat het de grootste conferentie, die ooit gehouden is, den Volkenbond, niet gelukt is ook maar iets te bereiken. Roose velt heeft gevraagd een dertigtal staten te garandeeren, dat zij niet aangevallen zul len worden. Hitler heeft aan alle genoem de landen gevraagd of zij zich bedreigd achtten, maar de antwoorden waren eens deels ontkennend, eensdeels afwijzend. On danks alles is Hitler bereid aan de betrok ken staten de door Roosevelt bedoelde ver zekering te geven, op voorwaarde van we- derkeerigheid. Duitschland wil geen hin derpaal zijn voor een ontwapeningsconfe rentie, maar het is van meening, dat de uitnoodiging daartoe tot andere landen ge richt dient te worden. Hitler besloot met te zeggen, dat Roo sevelt zich voor het verkrijgen van een vrij economisch verkeer groote verdiensten kan verwerven door te\ beginnen om een einde te maken aan boycot-actie en dat Roosevelt zich voorts zeer verdienstelijk zou maken als hy het woord van Wilson inzake de teruggeving van de koloniën zou inlossen. XBONNEMENTSPRui: per kw.rte.1 f 2.26, per WMk 17 cent, oïeral WMr beunüil per lo<>Per KW1™- Franco per poet per.kwataal 3.J5. Abonnementen worden iageljjka aangenomen aan one Bureau: MARKT >1, GOUDA, bö onze agenten en loopers, den^boekhandel en de postkantooren. OnMthrteaux «lln dag^ Uk, geopend van uur. Admlnirtratie en Redactie Telef htero p*. Poetrekenlngj 48400. Itgareijtt doog^H. M. de K< Treffende woorden van Landsvrouwe. Aan den feestavond van de Veifeeniging „ijg Rcddinsmedaille” ter gelegerj^eid yan haar 27-jarig bestaan in den fiWer van „Seinpost” te Schfeveningen gehouden,is bijzondere luister byg!e|et door dat H. M. de( K'oningin d on^ijscheidingen heeft ’if schipper en de bemdlnninl boot De Zeen^nshoop, d van het vorigë jaar op hulp heeft verleend by i de Sdh. 102 die in het veningsche havdn is verg De vele leden en v „Reddingmedaille” warend reeds ïn Semtyest bijeen, toen om even over acht bin nentrad. Zy was vergezeld door Haar adju dant kapitein-ter.zee jhr. E. J. ^an Holtne, Haar kamerheer mr. J. H. L. J. b<|BOft Sweerta de Landas Wj'borgh, Haar hofdam» baronesse Schimmelpenninck van der Oye en Haar ordonnans-officièr luitenant A. X F. M. Egter van Wissékerke. BH den ingang van de zaal werd H. M. begroet door den Commissaris van de Kó ningin, jhr. mr. dr. H. A. van Karnebeeg, die tevens beschermheer van de Redding medaille", is, burgemeester De Monchy, pere-voorzitter van deze vereeniging en den voorzitter, den heer Ofte». Toen het hooge gezelschap had plaats genomen en de overige bestuursleden aan H. M. waren voorgesteld, heeft de voorzit ter, de heer Ottes, het openingswoord ge sproken, waarbij hjj H. M. en de andere Kasten welkom heette en de Koningin dank tegde voor de groote eer, welke Zij de ver- eeniging bewees. Burgemeester De Monchy heeft vervol gens het woord gevoerd. Deze zeide, na mens geheel Scheveningen den dank uit t° tpreken voor de aanwezigheid van H. M dat Zij, ondanks Haar drukke staatszaken, nog tyd heeft gevonden dezen avond luister bij te zetten. Spr. herinnerde aan de hechte cn oude banden van Oranje met Schevenln- gen, nog onlangs tot uiting gebracht in de viering van het 125-jarige jubileum van de landing van Konitig Willem T. Hierna was 't groote oogenblik aange broken. Allen verhieven zich van hun ze tels en in enkele woorder heeft onze Ko- gen. De Anschluss het protectoraat Moravië is een historis|l„ Duitschland voelvzich sterk en is aar. de linies van Aken en Saarhrücken gereed, indien het tot een! conflict^ mocht komen. Tsjecho-Slowakije .,beteeke| e -door zyn Wanneer Roosevelt gelooft, dat de staats- groote oorlogsvoorraden, die opgesïagen, een haard Vól den a- -

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1