4 busch )f Z1 o 0 2 KENMERKEN D.OUWE EGBERTS BUSCH OMSTREKEN R' 1. Deze Courant komt in vele duizenden gezinnen Gegarandeerde oplage 8500 IHMMII 'II i I*' Zomersproeten verdwijnen spoedig door n pot JaW SPRUTOL ^MM^|alle Drogisten DE ex A21753 c^Zs 't ragent.,., T majle^en. MOERCAPELLjL, enz. Jaargang &WERKERK, OUDERKERK, ÓUDW^ REEU^[JK?SCHOONHOV^. STOLWIJK wAdDINXWEEN?^ZÉVILNIHJIZEN* Ditblad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen PROFITEERT van onze speciale aanBiaóing Geklede Mantels Swaggers Mantelcostuums Kindermantels 1*1 £c4fe-FRIESCHE HEEREN-BAAI en BAAI-TABAK -*■ K 89 Een nieuwe maatregel tot bescherming van de openbare orde. Brieven uit de Hofstad. I-AANBIÈDINGEN BOEKAREST WENSCHT EEN DpNAUkAVEN TE WORDEN. I Jonge metropool van Zuid-Oost-Europa heeft Amerikaansche allures. overal waar de Vlotte r met I 4, n voorwerp. aangifte gedaan, dat stingplaatje gevonden halen bij J. Hooger- Ouderkerk a. d. IJssel. ■eclasseering. ei zal een collecte wor- bate van fiet werk der reclasseeringslnstel- indten. Zij die zich be zeilen als collectanten, lelden bij den heer P. Dorp C 63. hebt U alleen iets aan EEN PRIMA MANTEL Enorme keuze in:t GABARDINE TWEED BÏG BEN s TRANSPARA soliede Boek- >r de plaatsing ^an Stolwijk, zeide, dat i voor hem was, deze en en memoreerde de tiding die er tusschen n, ondanks de princl- alle collega’s van den ?r. ds. Ewoldt met deze /aarop helaas als een 'zigheid van mevrouw nekte lag. Ds. Kanis ibilarls nog vele jaren gen zijn tot zegen van zijn gemeente en dat (houding en hartelijke Is zou mogen blijven e u tot een rijke zegen en de kerk, aldus be- IK a. d. IJSSEL. Hoofd-Ingeland. i Hoomheemraad van rd maken, bekend dat gehouden stemmingen noofd-ingeland en tot v.v. A. Stuurman Aza L. Brouwer te Haas- ïland) en J. Hakker- acht als hoofdingeland e district); R. Streef- c (hoo/d-ingeland) en e Krimpen a. d. Lek l.v.v.) 2de district). esteding. bouwk. A. A. de Jong i aanbesteding tot het lok van drie woningen .eer H. de Jong van ssel ingeschreven voor verk. :te voor de sympathis ed een beroep op aller het vervullen van zijn toekomst, opdat nog >uden kunnen worden God. is. 72 vers 11 gezongen. Ban vru< ÜOODA (lOUKUlE Ml HAM Onze collecties ztfn met de nieuwste modellen aangevuld. den. En door iedere nieuwe beperking wordt ireigd. De beperking richt lisbruik. Maal het gevaar Waaraan U leder pak „Echte Friesche Heeren-Baai” kunt herkennen. 1e. De prima kwaliteit (za^ht, geurig en goed brandend) 2e. Het D.E. merk, dat Op ieder pak staat. ÏLWIJK. testeding. is door B. en W. het IswerU aanbesteed. In- or metselwerk: C. Vonk ivel 1819; timmeren: P. Koot 373; lood- .veren 238, A. J. Huis werk: A. J Huisman W. J. v. d. -Veist 696, Gunning volgt later. houw. den polder „de Nesse” op Woensdag 31 Mei n gedreven langs de eweg. na: 43500 onge- lar, dat is er gemid* eveer per 13 minu- lereen blijft denken, d bij anderen ligt, we misschien nog ,lde van 13 onge- inuutl vaardige beschuldigingen en van aantijgin gen, waarvan de onwaarheid ihun maar al te zeer bekend moeten zijn. Deze aantijgin gen raken niet alleen het openbaar gezag, maar richten zich daarnevens tegen be paalde groepen van de bevolking, die aan voortdurende beleedigingen en denigreeren- den laster werden blootgesteld. Daarmede komt een ander groot goed in onze staats orde in het gedrang, namelijk de gelijke aanspraak van allen, die zich op het grond gebied van het Rjjk bevinden, op bescher ming van persoon en goederen. Uit deze toelichting volgt reeds dat het de bedoeling is met handhaving van het recht van vrye meeningsuiting en van kri tiek misbruik van dat recht, welke alleen kan voortvloeien uit kwade trouw, met kradht te onderdrukken. Daartoe- wordt strafbaar gesteld het uiten van beschuldi gingen van feitelyken aard indien de be schuldiger weet of redelijkerwijs moet ver moeden, dat de beschuldigingen opwaar zijn. Daarnaast wordt dan aan den 'rechter het recht gegeven om de verdere verschijning van dagbladen en periodieke geschriften, die bij herhaling misdrijven tegen de veilig heid, de openbare orde of het openbaar ge zag hebben gepleegd, te verbieden. Dit is zeker een ver gaande bevoegdheid. Maar we mogen vertrouwen stellen in onze rech terlijke macht, dat ze van deze bevoegdheid een zeer omzichtig gebruik zal maken. Het ontwerp is ingediend. De ^hande ling in onze Staten-Generaal zal er waar schijnlijk nog wel »het een en ander aan wijzigen. paalde bevolkingsgroepen in een staat van beschuldiging te stellen, terwijl men zeef goed weet, althans kan weten, dat de be schuldigingen onwaar zyn, dan kan zeker van een misbruik gesproken worden. Het bevordert een richtige functionneering van onze staatsinstellingen wanneer ieder staatsburger vrjj’elijk het staatsbestuur kan êritiseeren en wenschen en verlangens en gedachten, di? naar zijn meening het alge meen belang kunnen dienen, in het open baar naar voren kan brengen. Maar men mag hier tenminste den eisch stellen, dat goede trouw aanwezig is. En die goede trouw ontbreekt in de meeste uitlatingen, welke tot dit ontwerp geleid hebben, bi komen. Zelfs de meest onoirbare middelen 'worden aangewend om het bestaande gezag en de bestaande openbare instellingen en lichamen in de4oogen van knitieklooze me deburgers omlaag te halen. Verdadhtmajdn- gen, zoo schrijft de minister van justitie in zijn toelichting tot het ontwerp, heele en halve leugens en laster worden bij voort during gebezigd. Blijkbaar is het dezen cri tici in het geheel niet om de, waarheid te doen en achten zij alle wegen geoorloofd, die kunnen leiden tot het door hen gestelde ‘doel. Hun party-organen wemelen, van licht- vergrooten. Door de stad stroomt slechts een kleine, onbeteekenende Rivier, de Düm- bovitza. Maar ongeveer vijftien kilometer ten Z.W. van de stad ligt eery^rootere ri- vie/, de Argesj, die by OltenitzaZenge veer zestig kilometer van Boekarest af ge-< legen in dé DondZ uitmondt. Het nieuwe kanaal zal nu de Dümbovitza ntet de Trgesj vefbinden en een dBel van het Argesj-watti in de Dümbovitza leiden» Een regelmatig scheepvaartverkeer ttfsschen Boekarest en Oftenitza-zal bovendien in Jjgt leven wor den geroepen. Gelijktijdig met het kanaalproject is een plan voor den bouw van drie giroote electri- sche centrales uitgewerkt. Deze moeten dé behoefte aan electrischen stroom van de zoo énorm snel .groeiende hoofdstad dek-, ken en tevens (Jèyenergie leveren voor den spoorweg Boekare^—Kroonstad, die binnen aflzienbaren tijd geëïectrificeerd zal War den. - Niet minder belangrijk is de aanleg van I deAaven van Boekarest.Schepen tot 1000 tonien een dir gang tot 2 meter zullen hie{ voor anker kunnen giaan. Hout uit den it, steenen uit de Dobroedzja, graan vtuuufen, groente, gevleugelte enz. uit alle deelen van het land zullen dé toekorhst over den waterweg naar Boekarest komen Mem neemt aan, dat daardpor de kosten van het levensonderiioyd sterk zullen dal^n. Deze waren namelijk tot nog toe in de hoofdstad wegens de hooge trahsportkosten der meestal met den trein vervoerden wa- fen in vergelijking met de overige deelen van het land zeer hoog. De kosten van het nieuwe plan zijn niet bepaald klein. Alleen al het Dömbovitpza- Argesj Donau-kanaal zal Iets'meer dan 1 milpard lei (15 millioen gulden) kosten. De nieuwe electrlsche centrales zullen op 3>j0 millioen lei, de' werken voor de haven van nummer bestaat uit twee bladen. EERSTE BLAD. ^ij weten allen, dat de crisis, die wy te genwoordig doorleven,'niet alleen, niet zelfs in de eerste plaats een oeconomische en financieele crisis is, maar feitelyk een crisis in ons beschavingsleven, die alle moreele waarden en ook de rechtsorde aantast. Er ia een duidelijke strooming of er zyn dui delijke stroomingen, die doelbewust streven naar opheffing dier rechtsorde, en daarbij geen middelen schuwen. Dit legt den staat alg verdediger en beschermer dier rechts orde de plicht op op afweermiddelen te zin nen tegen deze verwoestende werkzaamheid en straffen vast te stellen tegen misdrijven, die tot nu toe feitêlijk onbekend^ warep en waartegen de strafwet geen voldoende be scherming biedt. Ter volbrenging van dezen plicht heeft de regeer|ng thans een wets ontwerp ingediend, houdende 'nadere voor zieningen te? bescherming van de openbare orde. Dit ontwerp richt zich meer in het bijzonder tegen de herhaalde persexce^sen van den laatsten tijd en tegen de ontoelaat bare mondelinge uitingen in het openbaar, die onze rechtsorde bedreigen. Het stelt daartoe nieuwe voorschriften voor dn tweeërlei richting en wel: 1. Een aantal aanvullingen van de be staande bepalingen betreffende beleediging van het openbare gezag, openbare lichamen en instellingen, en van groepen van de be volking of ten deele tot de bevolking be horende groepen van personen. 2. Voorschriften, die de mogelijkheid 4hnen van een rechterlijk verbod van ver- schjfning van dagbladen en andere perio dieke geschriften, waarmede by herhaling migdryven Worden geplpegd tegen de vei ligheid va/i den staat, de openbare orde of ht openbare gezag. Het /al duidelyk zyn, dat de regeering yt ontwerp een gevaarlijk terrein be- l. De vryhqid van meeningsuiting is njjaerent bestanddeel van onze demo- che~Sbaata^isteJlingen. Die vrijheid is ÏMoluut en wordt ook in onze bestaan- s^eving beperkt. Maar' die beperking we/meCde uiterste omzichtigheid geschie- Boekarest op 200 millioen lei en d^ electri- ficatie van den spoorweg Boekarest-Koron- stad op 1200 millioen lei komen te staan. De kosten van bijkomstige werkzaamheden, zooals b.v. de drooglegging van een moeras, schat men op 30fr millioen lei. Alles *en alles by elfaiar rekent men op meer dan 4 milliard )ei (60 millioen gulden) Rouwkoe ten. De Boekaresters hebben echter de voldoe ning, |dat \un stad nog meer dan tot nog toe „de jonge Amerikaansche metropool in het oude Eur\)a” zal ^n. AMBACHT de Ds. h. Ewoldt. heeft in de ochtends- I in de Ned. Herv. Kerk n 25-jarig ambtsjubi- was psalm 95 en ge elde de predikant, aai ,.lk ben geringer dan y bewezen” ook op hem Een dubbel jubileum herdenken. Ten eerste 6-jarig huwelijksfeest, ken van belangstelling len, daarnaast spr.'s 'oor zijn predikant had ps. 4b d.e verzen lü en luidende: o God, wy weldadigheden in het Jls” en „Want deze God g en altoos, Hij zal ons lood toe”. /erd deze gedachtenis- Besloten werd met het zingen van psalm 1% is richtte ouderling p, /oorden tot den herder ischte hem namens de met zijn jubilea. Gij vreugde gekend, maar droefheid. Door Gods lies steeds weer welge- van den heer v. Dam is 132 vers 6 toegezon- ADVEETENTIEPRUS: Uit Gouda en omstrexen (behoorende tot den bezorgkring 15 regels ƒ1.30, elke regel meer /0.M. Van buiten Gouda en den bezorgkring. 15, regels 1.55, elke regel meer 0.30.*Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadagheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels ƒ2.25, elke regel meer ƒ0.50. Op de, voorpagina 60 Mooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zee) gereduceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnn worden ingezonden door tusschenkomst van handelaren, Advertentiebureau» en onze agenten en moeten daags vóój aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. ijeNNEMENTSPRUSi per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, kwrgtaS P*r l°'>P<!r «eschiedt. Franco per post per kwartaal ƒ3.15 ijonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau:.MARKT 31, GOUDA by om« agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. nMe bureaux zij'n dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telel blere. 2745. Postrekening 48400. Dit MGDLXXVII. De verkiezingsdagen. In hoeveel is toch devtyd veranderd! Men behoeft nog heusch niet tot de oudste ui oude garde te behooren om zich derr tijd te herinneren, dat een verkiezingsdag voor Kamer, Staten of Gemeenteraad de geheele stad op stelten zette. Er was een gevjieg ken geren, er werd op tal van wijze reclame gemaakt, er werd gecontroleerd en geani meerd, misschien wel eens gesaboteerd, en ’s avonds trokken duizenden er op uit om het nieuws” uit de eerste hand te vernemen. Van dat alles, van al die spanning en inspanning ia, niets, totaal niéts meer over. Geen spoor van eenige bêweging és ‘er en by de stembureau^ staat zelfs geen bord meer; de lawin? papier die vro'eger werd ^litgestrooid al weken lang, is tot een klein beekje geworden; de ver^lderzalen vragen tevergeefs waar de enthousiaste, verhitte menigte blijft die vroeger in die/lagen bij een kwam om zich te laven aan redevoerin gen en debatten/ />- Het kiezerspubliek zit thuis’ flees? zyn kransen luistert naar de radiff. Het is on- tegenzeggeJyk voor een deel aan dq z.g. Stemplicht te danken,' dat wy. van al deze noodeloQze drukte zyn vrijgekomen. Men gaat mapr liever even naar het stembureau, datgewoonlyk onmiddellyk bij z(jn’ woning gelegien is en doet daar zijn verlangdep plicht. Dan is men wan alle, gezeur en ge-' zanik af. Tengevolge van de enoftne uit breiding van het aantal kiezers, is het aan tal bureaux enorm gestegen en. dus heeft ieder het zyné vlak by\zyn huis. Het gaat vlug op di£ bureaux en men is er in een wip weer uit. De gemakzucht is gediend daarin heeft het publiek in overgroote me ni^te behagen. Geen soesja meer, dat is voor duizenden éen aanbeveling. De tijd, dat by ieder Jjureau een politie agent geposteerd was om verzekerd te zyn van onnpiddellyke hulp als er wat gebeurde, te ook al voorbij. Een goedig oud mannetje vroeg ons beleefd of Hy even mocht zien of wy wel aan het goede bureau lyaren en hij rdankte nog vriendélyk voor onze bereidheid hem de kaart te toonen. Heel veel echtparen ■«gaan te samen ter stembus en men heeft er allicht conversatie als men even moet wfichten. Het is alles gemoedelyk en eei^. voudig, vlug qn coulant en daardoor komen de mpnschen met genoegen even aan om hun kaart te toonen en hum bezoek ifan het hokje af te leggen, We zijn heusch wel hard vooruit gegaan in de techniek van het gan-- SPECIALE WASCHSTOFFEN VISTRA MOUSSELINE MATT-CRèPE MANTEL- en COMPLET- STOFFEN in overweldigende keuze van kleuren en dessins. het recht zeif l lich tegen het is niet denkbeeldig, dat de staat door mid del van den wetgever een gebruik, dat hem linderlyt is, tof misbruik tfacht te stem pelen. Warneer echter de vrijhejd gebruikt wo’rit oip den slaat, het openbare gezag of hevolkirfgggroepen aan te vallen door mid del van\ beschuldigingen of mededeelingen, *aarvan mei weet, dat ze onwaar z(jn ên met geen ander doel dan om den staat en het openbare gezag te ondergrawn en be- Van 300.000 naar millioenen inwoners. POEMENIë heeft onlangs met Duifsch- l!md en Frankryk, belangrijke handels- overeenkomsten gesloten; thans bevindt' zich, naar het U.D. mgldt, een Britsche de legatie» met ^hetzelfde doel in Boekarest en ook de overige wereld begint zich meer en meer te interesseeren voor dit aan econo mische mogelijkheden'zoo'rijke land. Dat *men in Roemenië niet stil ,zit en zooveel mogelijk voordeel voor het land uit de nieuw geopende mogelijkheden wil trachteF te halen .Wijkt uit de grootsche plannen, die men met Boekarest heeft. In Juni zullen de U.C.EL, de Openbare Werkplaatsen van Boekarest, overgaan t/ den aanleg van een Dumbovitaa-Argesj- Donau-kan^al, dat de Roemeensche hoofd stad ook langs den waterweg met de Donau zal verbinden en haar tot een ware ‘Donau- haven maken rtioet. Men hoopt het kanaal in vijftien'maandfen, dus .ongeveer in Octo ber 1940, gereed te kunnen hebben. Boven dien is in dit project opgenomén de bouw van drie groote electrische centrales, waar van de energie door waterkracht zal wor den geleverd. De noodzakelijkheid van den aanleg van een Argesj-Donaukanaal is niet in de laat ste plaats een gevolg van den snellen groei der bevolking van Boekarest sinds den we reldoorlog. Het ^aUdngscijfer is in de laatste twintig ja^JJ^n 31,0.000 tot 850.000 gestegen! Deskundigen hebben uitgeregend, dat Boekarest ov# nog eens 25 jaren niet mjnder dan twee millioen inwoners zal heb ben. 1 Deze snelle groei van de stad stelt het gemeentebestuur voor -een bijzonder moei lijke taak. Vooral het drinkwaterprobleem is brandend, wijl de huidige waterbronnen van de ®n a’c^ n’et 'at*n

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1