LS ‘I s >1! VeT ml I O JjETTDuitsche pMeuwsburet 1 78e Jaargang •UDERKEBjK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestda Bedoeld als bjj< Ie as. 4 1 ch. Paus Pius XII en Mussolini als bemiddelaars No. 20027 •s r'"n neefitl n >ran Hl J J BERLIJN ETJ R verbond; r u ■g 'in r tiijgenJ gecortstjitfe mbonefattii ^venoMfrij militair Maandag 8 Mei 1939 MOERCAPELLE, enz. ^SLUITEN EEN MILITAIR ige tot behoed van den vrede. Het Engelsch antwoord aan Moskou. meuwerkerk gouderak, haastrecht, moordrecht, tering yfcp 1 Wan: I Litwinov’s ontslag laat I Sovjet-publiek koud. !r^w J overa' waar d* 11 .1 c Abonnementen worden dage I I aand. VIU1 s lands, c, merk op het J behangsels i verfraaien: ivoerd in de kleuren, die kken kan uten kets. af?ïej0!"“n aan oni, Bureau: MARKT SI, GOUDA w> «n ,i.. -^cantooren. >pend van 6 uur. Administratie intc 5 Führdiy rng 9 Ie volw üze H h4 i. politie if Jtei q de i to dl hi b |e!tn t- pkeri ir*> iyon Ribbentrop, aldus Stefai i. juxmnBmrawujwwuwi uageinaa aangenomen aan ons 1 b(j oase agenten en loopers, dtf boekhandel en de ppstju Ome bureaux zijn. dagelijks latere 2746. Postrekening 484 ABONNEMENTSPRIJS: p, bewrging per looper geschied I* lA bén, de of$ -r -- -j J 1 I x w „As Rome-Berlin een element den vrede”, verzekert de Informazione Diplomatica. Mgr. Orsenigo’s bezoek aan Hitler. Hoewel uiteraard in het belang van een gunstig verloop der besprekingen officieel noch officieus daaromtrent inlichtingen worden verstrekt, wijzen tal van beriohtan er op, dat zoowel Paus Pius-XII als Mus. solini bereid zyn dan wel in feite reeds trachten te bemiddelen tusschen Duitsch land en Polen. Op de mogelijkheid van be middeling door de Italiaansche regeering wijzen eenige opmerkelijke uitlatingen in de Italiaansche pers, met name in de ge zaghebbende Giornale d’Italia en de Infor mazione Diplomatica. Ten aanzien van een bemiddelende actie van de zijde van liet Vaticaan wordt vooral de aandacht ge vestigd op het langdurig onderhoud dat de Nuntius te Berlijn, mgr. Osenigo, op Vrij dag met Hitler had te Berchtesgaden, als mede op een bezoek van den Nuntius te Parijs, mgr. Valeri, aan den Franscher minister Georges Bonnet. De Britsche ambassadeur te Moskou, sir William Seeds heeft, volgens Reuter, van zijn regeering den tekst ontvangen van het Britsche antwoord op de Russische voor stellen. Verwacht wordt, dat hy heden te Moskou een onderhoud bij den nieuwen volkscommissaris voor Buitenlandsche Za ken, Molotof, zal aanvragen. Naar D.N.B, voorts van goedingelichte zijde te Moskou verneemt, moet binnenkort de benoeming verwacht worden van één of twee nieuwe plaatsvervangende volkscom missarissen voor Buitenlandsche Zaken. Deze functies zijn ingesteld onmiddellyk na de overname van het commissariaat door Molotof en zullen, volgens het D.N.B., bekleed worden doo/ persoonlijkheden, die tot dusverre geen diplomatiek ambt ver vuld hebben. Dat de huidige vice-volkscom- missaris voor Buitenlandsche Zaken, Fc- temki, op zijn post blijft, blijkt uit een he den gepubliceerde verklaring over de door hem te Ankara gevoerde besprekingen waarin Potemkin voor de eerste maal „de eerste plaatsvervangend volkscommissaris voor Buitenlandsche Zaken” wordt ge noemd. Aan de te Moskou geaccrediteerde buitenlandsche missies is gisteren officieel van Molotof’s aanstelling als volkscommis saris kennis gegeven. i j J Indruk in Polen.1 In Polen acht men het waarschijnlijk, dat i Mussolini slechts in een dergelyk pact heeft toegestemd itadat h(j de verzekering ontvangen had, dat Duitfihhland een gema tigde houding zou aatfne{ .homing van het puitsch-i pure verdrag heeft irl uo "Warschau geen verrasln *legt jhier het pacjftüit dis middel, dat er tqb bestm sche mogendheden te d^e BRITSCH-TURSCH PACT NOG NIET TOT STAND. Definitieve afsluiting afhankelijk van Engetech-Russische besprekin gen, volgens „Sunday Times”. Over de Britsch-Turksche besprekingen schrijft de Sunday Times” „het gerucht heeft de ronde gedaan, dat de afsluiting van een accpord tusschen Londen en An kara deze week zou worden aangiekondigd. Dat is eenigszins voorbarig; In beginsel fa een accoord tot stand gekomen in den vorm van een pact van belangrijken omvang, aangezien het alle Britsch-Turksche be werking te Milaan is een vernietigende slag voof de agressieve omfcingelingspolitiek, welke Engelahd en Frankrijk, met mede werking van bepaalde derde staten, al gc- ruimen tyd tegen de as-mogendheden voe ren. DUITSCHE PERS KLAAGT OVER VERVOLGING IN POLEN. Critiek op rede van Beek. De Duitsche bladen maken thans op de frontpagina melding van de vervolging var Duitschers in Polen. Het Duitsche Nieuws- Bureau merkt hierbij op, dat dit de eerste keer is, dat dit op zoo algemeene wijze door de Duitsche pers geschiedt. Zoolang het Duitsch-Poolsche verdrag nog van kracht was hebben de Duitsche bladen, hoe- jvel de toestand van de Duitsche minderheid in Polen aldus het D.N.B. steeds zeer slecht was, groote reserve betracht. Volgens het Duitsche Nieuws-Bureau valt ingevolgie de toenemende Poolsche actie tegen in Polen wonende Duitschers, sedert eind April een stroom van vluchtelingen "uit de Poolsche grensstreken naar Oost- Pruisen waar te nemen. In Marienwerder zijn in April 261 vluchtelingen aangeko men. Ook in het district Stuhm zyn vluch tende Duitschers over de grens gekomen. Uit sommige Duitsche dorpen in Pommeren is de laatste dagen byna de geheele Duit sche bevolking gevlucht. Na een verblijf in tydelijke kampen, krijgen de vluchtelingen betrekkingen in Oost-Pruisen. ?or littot de De door Potemkin te Ankara gevoerde besprekingen met de leiders der Turksche regeering golden voornamelijk ibuitenland- sche politieke aangelegenheden. Men heeft /over deze kwestie van gedachte gewisseld en van beide zijden werd de wensch naar voren gebracht om de vriendschapsbanden tusschen de twee landen te versterken in het belang van den wereldvrede. Inmiddels is Potemkin op zyn terugreis paar Moskou hedenmiddag per trein te Sofia aangekomen. Hij werd hedenavond ontvan gen door koning Boris en Kjossejvanof. Potemkin zal onmiddellijk zyn reis voort- retten naar Boekarest, waar hij dan den Roemeenschen minister van Buitenlandsche Zaken, Gafencu, ontmoet, die gisteren van zijn reis naar verschillende Europeesche hoofdsteden aldaar is teruggekeerd. Naar Reuter nog verneemt zal Gafencu op 15 Mei een officieel bezoek aan Ankara brengen. kwartaal 2.25, pet Franco per post per BONNET BRENGT VERSLAG UIT. Opmerkelijk bezoek van den apostolischen nuntius te Parijs Havas seint uit Parijs dat Zaterdag de Fransche ministerraad bijeen is gekomen. De minister-president heeft den president der republiek een aantal decreten ter tec- kening voorgelegd. Deze decreten hebben betrekking op de controle op de buitenland sche pers, verplichte cursussen in passieve verdediging, wijziging op de wet van mili taire resuisitie en verzekering tegen oorlogs risico op zee. De minister van buitenlandsche zaken, Georges Bonnet, gaf een uiteenzetting van de buitenlandsche politiek. Hy gaf een over zicht van de besprekingen, welke worden gevoerd tusschen Frankrijk en Engeland eenerzyds en Polen, Roemenië, Turkije en de Sovjet-Unie anderzijds. Ook gaf hy zijn meening te kennen over het aftreden van Litwinof, waarover evenwel nog geen otti- cieele mededeelingen zijn ontvangen. Verder meent men te weten, dat de mi nister mededeeling heeft gedaan over de pogingen, welke door het Vaticaan worden gedaan voor het handhaven van den vrede. Zooals men weet heeft Bonnet Vrijdag een onderhoud gehad met den Nuntius te Pa rijs, mgr. Valerio Valeri, hetgeen men in verband brengt met het bezoek, dat de nun tius te Berlijn, mgr. Osenigo, Vrijdag bracht aan Hitler te Berchtesgaden. i In diplomatieke kringen te Berlijn en in verschillende Duitsche kringen meende men echter te weten, dat de apostolische Nun tius een boodschap van het Vaticaan aan Hitler zou hebben overhandigd, en dat het Vaticaansche initiatief niet tot Duitschland zou worden beperkt. Sommigen willen deze ontmoeting alleen in verband met de Poolsch-Duitsche kwestie brengen, anderen willen er een uitgebreider actie in zien van het Vaticaan ten gunste van den vrede. Geen enkele officieele of officieuse aandui ding heeft deze geruchten bevestigd. Ook in Vaticaanstad heeft het onderhoud van den Nuntius te Berlyn met Hitler i Berchtesgaden zeqr levendige belangstel- hing gewekt, vooral ook wegens de bijzon dere omstandigheden, waaronder het plaats had. In bevoegde kringen van het Vaticaan toonde men de uiterste reserve en beperkte men zich er toe te verstaan te geven, dat de sluiting der R.K. scholen in Duitschland met schending van het Concordaat een ge beurten is is. die op zich zelf reeds een ont moeting zou rechtvaardigen onder zoo spo -iale omstandigheden en van zoo langen duur, anderhalf uur. In kringen echter, die minder gebonden waren aan discretie, laat men niet na op het feit te wijzen, dat mgr. Orsnigo zich per vliegtuig naar Berchtesgaden heeft be- geveri juist op den dag, dat Hitler ziji* laatste instructie gaf aan von Ribbentru, betreffende de Italiaansch-Duitsche confi rentie te Milaan, hetgeen recht geeft tot de vero derstelling, dat de ontmoeting van Berchtésgaden bepaald kan zijn gewordei door urgente redenen, die niet uitsluitend In verband behoeven te staan met het pro bleem der betrekkingen tusschen de H. Stoel en Duitschland. Is het bezoek var mgr. Orsenigo aan Hitler, dat men verge lijkt met het bezoek aan Bonnet van mgr. Valeri- den apostolischen Nuntius te Parijs een aanwijzing voor een actie van het Va ticaan ten gunste van den vrede? Men achtte het in Vaticaanstad niet onwaar schijnlijk. men. Del tots|and- ittaliaansche mili- Btieke Xrin^n te ig gebaard. jJ-Men Leen propagdnla- #d is de Wepter- sn buigen en hun ■iedere illusie te ontnemiw op de mogelijk- j heid de beidp partners vm de a?| te schei- den. 'i h (>en verrassing. Oe diplomatieke correspondent van Rou te/ te Londen schrijft, dat het Italiaansch- Diutsche besluit de as-be trekkingen -vast te leggen in een politiek en> militair verdrag niet als een verrassing te Londen is ont vangen. Toch behouden officieele kringen ziöfi hun commentaar voor, daar zij gee*i bijzonderheden kennen over den omvang ,van het pact. Er wordt natuurlijk aan her innerd. dat de betrekkingen tusschen Duitschlayd en Italië den laatsten tyd bij zonder hecht zyn en dat de samenweking tusschen beide reeds eenigen tijd het lieve- lingsthema is van de Duitsche en Italiaan sche politici. Jn Berlijn. A de berichten uiteraard ftiaaktMpe eerste offi-’ is vJtjflrfh „Deutscber hrüfy ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 15 regels UO, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: l5 rebels 1.55. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Ldefdadigheids-advertentiën de helft van den prtfs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuaschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekorp®n. teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden modedeelingex bij contract tot zeer gereduceerden Prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Koning van Italië naar Duitschland? Er loopt in Berlijn, volgens Havas, een hardnekkig gerucht, dat de Konnig van Italië op 28 Mei a.s. éen officieel bezoek aan nuitschland zal brengen ter beantwoor. ding van het bezoek, dat Hitler begin Mei 1038 aan Rome heeft gehtndW. Een officieele bevestiging van dit ge rucht kon nog niet worden verkregen. raelclt| uir jtminlators ÜjfitsclWapr tijd offlci raeu^H di Bi °Piï‘t Ss*>I)7frM «l^namvc ifflitiek kn (iVon Wbbentrop en ÓtatU Bpnlandschd zakenilvai by hun |bel 3 en 7 'Mei Men I b< land aan eefc zorg Forpen. Zij diebbei Vroon stem mfag vqp<k Wide jre^eerilgen in H onwb(!sloten,| Aan q ld d^ kekM vplken'1.1 -een wdlomiJla«tendj inogfljtdheti^n yah^dd-, i vnmWiging dampor fende wijwnij te drag» van denl v#è,Ue in Euro Ciano en K- lebben niet^ zooals oorfiprqnkeÉjk in de b - tfoeling lag, gisterochtend een tweede b i- spreking gtftiad, daar in het onderhoud van Zaterdag alle vraagstukken zijn besproken rie Duitsche minister heeft Zaterdagmor gen een rondrit gemaakt door de volkswij ken van Milaan, waAr hy luide i 'erd tocye juist. Daarna heeft hy met zyn Italiaanschen collega het noenmaal gebruikt. Von Ribben'trop en Ciano zyn gister avond te half zes naar Como vertrokken. Tevoren waren zij aanwezig geweest bij een ontvangst in het Marino-paleis. Op het balkon staande, werden zy door een groot0 menigte zwarthemden en ander publiek toc- gejuicht. Te zamen reden de ministers vervolge*. raar het Comomeer, luide toegejuicht dopr de Milaneezen, die zich langs een deel van de route hadden opgesteld. Ook te Oom», waarde huizen met Italiaansche'en Duit sche vlaggen versierd waren, werden de bc- toekers hartelijk begroet. Slechts met moeite konden de auto’s zich een weg doo»* de dichte menigte banen. In Villa d’Este werd den Duitschen mi nister een diner aangeboden, dat door 150 personen werd bijgewoond. Vanochtend vertrok Ciano naar Rome en later op den dag verliet von Ribbentrop Italië. De diplomatieke redacteur van Stefani levert het Volgende commentaar op de be sprekingen: De „Informazione Diplomatica” heeft ge schreven, dat de algemeene situatie zich in definitieve vórmen begint te kristalllseereH en dat de as als vredesinstrument, door dc sprekingen te Milaan versterkt zal wor- en- Dat zal de volken in staat stellen lu t werk rustig te hervatten. Deze gebeurtenis moet beschouwd wor- “in het algemeen kader van de Europte- «che situatie, welke, zooals iedereen duidu 'jk blykt, gekarakteriseerd wordt door eer '’’Mingelingspolitiek, die de beide Westtr *he mogendheden tegen Duitschland er Wie voeren. De pacten, die Engeland, go Wd door Frankrijk, wilde sluiten rond dc asmogendheden, worden met e?i euPhemisme garantiepacten genoemd ei "’en verzekert, dat zij van vreedzamen aard W>* In werkelijkheid hebben zjj ten doe Tl)»ndige dammen op te werpen en oorlogs Cities te vormen, zooals de Westersclu Premisten verklaren. De staten, waartc ire die garanties gericht zyn, worden niet ’Dre'iik aangegeven maar welke dat zijl nkt uit de geografische ligging. Neutrale landen werden uftgenoodigd tot a!®te,se1 van Pacten toe te treden. ,K ®Jtuatie werd te Milaan besproKon om het pact. De staten, die ren nauwkeurige oriënteering van rehland en Italië vroegen, kunnen zich Man re^te”8c^ap 8®ven van hun werkelijke I ’’Ben by’ de versterkte as. Het pact i? Lmim. ^.en vredelievend. De definitie'e r 1 *teit in de verhouding tusschen de bei- mogendheden is zoo groot, dat zjj de ^>we veiligheid in Europa kan garanden- Zyn persoon was in Moskou Weinig gezien. De correspondent van de Daily Tele graph” te (Moskou uit het vermoeden, dat. op de zitting van den óppersten Sovjet,, die tegen 25 Mei is bijeengeroepen Molotof, de opvolger van Litwinof, een belangrijke mededeeling over de buitenlandsche ö°li tiek zal doen, en een zwenking zal Aan kondigen die in overeenstemming is met de woorden van Stalin, die op het partij congres op 10 Maart zijn wantrouwen in de l 'dpmocratische staten uitsprak. Voor het doen van een zoo belangrijke mededeeling, als de correspondent ver- iw&cht, is volgens hem het gezag dat Lit winof te Moskou geniet ontoereikend. Het is nog steedsi niet duidelijk wat at /met Litwinof zal gebeuren. Zyn ontslag is zoo onverwacht gekomen, dat zelfs zy.i naaste medewerkers het pas vernamen na dat het officieele telegraafagentschap het aan de wereld had bekend gemaakt. Men moet in het Kreml zeer verbaasd zyn over de opschudding, die het ontslag van Litwinof in de wereld heeft veroor zaakt. In Moskou heeft men nooit goed be seft, dat Europa gewend was in Litwinof n^ Stalin den eenigen politicus van beter kenis te zien. Dit misverstand is begrype lijk voor wie zijn positie te Moskou kent. Litwinof’s .grootheid” bestond alleen in de oogen van het buitenland, zoodra hij de grens over kwam en zich naar Genève, Londen of Parijs begaf. In de Sovjet-Unfa kwam hy niet buiten de gespecialiseerde omgeving van het commissariaat van bui tenlandsche zaken. Hij ging haast niet om met Russen en wist nauwelijks hoe zij leefden en wat zij dachten. Stalin heeft hem nooit als meer be schouwd dan een bruikbaar instrument en Litwinof, die wist dat wel zyn capaciteiten werden gewaardeerd maar niet xijn persoon hield zich buiten de eigenlijke Kremlkrin- gcn. Hij vroeg een audiëntie aan als het hem noodig leek of hij wachtte tot Stalin hem liet komen. Het Russische publiek heeft geen voorstelling van de Europeesche reputatie van Litwinof. Het zag een of twee keer in het jaar zyn portret in de krant en is door zijn ontslag niet meer getroffen, dan als hij commissaris van boschwezen of textielindustrie was geweest. Molotof is volgens den correspondent, die deze mededeelingen doet, een verstandig man, maar hy kent Europa niet en verstaat geen andere taal dan Russisch. Het was geen geheim, dat Stalin Litwi nof wilde ontslaan, maar het is voor ieder een een raadsel, waarom Stalin juist die oogenblik heeft gekozen. Men vermoedt, dat Litwinof op bepaalde punten te energiek zyn eigen meening heeft willen verdedigen Volgens Gayda. schrijvend in de Giornale d’Italia, staat na de rede v®n Beek de deu' open voor onderhandelingen en mogelijker wijs voor overeenstemming tusschen Bel lijn en Warschau. Italië, zoo verzekert Gayda, wil rekenen op een geest van mat* ging en verantwoordelijkheidsbesef tc Warschau. Ook de Informazione Diploma tica wees Zaterdag op de mogelijkheid van overeenstemming. Volgens dit blad meenei gezaghebbende kringen te Rome, dat ei niets sensationeels zal gebeuren. Op nieuw zal blijken, dat de as, hoewel gereed zich te verdedigen tegen elke omsingelings poging, niet een element van oorlog, doch van vrede is.” Algemeen is deze passage in de Informa zione Diplomatica aldus uitgelegd, dat v>cl een versterking van de as door Rome werd overwogen gelijk inmiddels is geschied door het sluiten van een militair verbond maar dat anderzijds Mussolini er naar zal streven de wrijving tusschen Berlijn en Warschau niet te doen uitloopen op ee.i ernstig conflict. Bevoegde Duitsche kringen weiger den zich uit te laten over het bezoek door den apostolischen Nuntius te Ber lijn, mr. Orsenigo, op Vrijdag aan Hitler gebracht. Officieele Vaticaansche krin gen weigerden eveneens eenige inlich ting te verstrekken. en 'Redactie Telef lAlrlijn li<*b Oóten indnllA g (jiWuze fcommeilaé tófcnstT, dïp o-A-W d |Iet |pa« heetói historische beteekenis. lU isj d^won^eiwflnte ^ortzetting van de iefc v:iH ikiiWFuhn*#/ en .den Dï*e en overa|nsterrmiing plet den wil. en de elert»)J|in |belie yolwe^w Het ’■perlegt op^dve^^enffip 4yze «1^ kwaadwillige ve^n|4j^van^le'|Buita|Mpfesclhe öphjtsen- <)e MroBeefitlwt niet alle^ii gc^ waagd^te twijf&IewWn to*meen^chsppe- lijkp richtlijn»^1 Wr (Mide reg^ermgien, imaar twijfelde i>ml .onWphbudel^ki jaan do solidariteit der' berap as-yolken. Het tot stand kMeii vAn het Italiaansch- Duitsche politieke 'en militaire patft I. is in de eerste plaats eeh Jjleuwe opl&uwendo bijdrage tot de handhaving der orde en z kerheid van den vrede in Europa tegen alle pogingen der oorlogssUkeys dien vrede door angst-psychosfe, bedreiging e*n afper sing te verstoren, ten einde aldus den wil der as-mogendheden tot opbouw van een nieuwe orde in Europa tej doen buigen. Het resultaat van de historische samen-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1