LS 1 rff i Ié* No. 20028 4 4 D Eén blok van volkeren van Oostzee tot Noord-Afrika i 1 K 11 Het bezoek van H. M. de Koningin aan België. Prof. De Quay bepleit - verplichten arbeidsdienst. Het officieele programma. clkp $,k x VjIII Dinsdag 9 Mei 1939 78e Jaargang bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, göuderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, ^lEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. bit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen HERTOG VAN WINDSOR BREEKT t VRIJWILLIG STILZWIJGEN, Er is ^een land ter wereld, wcjks W éen’ oorlog wenscht. I® Ki t Geen verandering in Russische politiek. n en Redactie Tele/ n I I ■y or Beroep op de I 'll volkskracht, om het op peil te houden 1 paedagoglsche doelstelling, niet. Daar- 1 daarna te verlengen tot 11 maanden voor 1.,. ...4. els.*, 114 rvrtvi 1 HAtrAnnr» Hi a ninfr rr» i 1 i i at\U rh fr I tr „Un T~\ifr ingediend. Ik vermoed, dat de voorstel- nat de politiek T ifr...in^ landt, V bondgenootschap, is EN DEPOTS l' f in verband met het vervangen van Litwinof niet zal wijzigen. i. i k hen uit naam van de hedendaagsche jeugd, met al haar onschatbare moge lijkheden van toekomstig nut voor de menschheid. Het grootere succes, dat een regeering voor haar eigen nationale po litiek zou kunnen behalen, zou niets zijn in vergelijking mot den triomf van te hebben bijgedragen tot redding van de menschheid van het verschrikkelijke lot, dat haar thans bedreigt. degenen, die niet mllitiepllchtlg zijn. Dit beteekent dus, dat de niet-dienstplich- in 1925. Uit deze vormen is de arbeidsdienst ge- IS b. aan te nemen, dat het gebaseerd is op sa menwerking op grondslag van wedertec- righeid ingeval van een aanval op de aan ms msc rfen loqétne beschaving1 nooit 14ct beschouwing ver- »t|ohaal niet te doen Beleerd hebben wol te zooals in Amerika, Engeland, Zwitser land, Hongarije, Zweden, Japan, Polen 1 tenue met standaard, onder bevel van den commandant van het 1c regiment mobiele troepen, staat opgesteld voor het station op de Place Rogier; het zal bestaan uit vier pelotons 1 De Koninklijke stoet rijdt naar het Koninklijk Paleis via den Boulevard Botanique, de Schaerbeeksche Poort, de Koninklijke straat, en het Paleisplein. Langs den geheelen te volgen weg zullen troepen een afzetting vormen, bestaande uit infanterie en eenheden van rijwiel en motorlroepen, zonder hun voertuigen, alsmede de muziekcorpsen van het Brus- selsche garnizoen. Het plein voor het paleis zal geheel vrij blijven en omgeven door troepen. Bij het passeeren van den Koninklijken stoet zullen de geweren ge presenteerd worden, de trompetten liet geeft acht signaal blazen en de muziek corpsen hef Wilhelmus spelen. Een eerewacht van leerlingen der Ko ninklijke militaint school, bestaande, uit vier detachementen met vaandel, onder bevel van den ondercommandant der school, zal de eerbewijzen brengen bij de aankomst der vorsten aan het Paleis. Het program van Woensdag 24 Mei. Den volgenden dag, Woensdag 24 Mei, moreel en staatkundig, karakterologisch en eveneens vakkundig. Het doel van het werkkamp is dus positief nl. het vormen van persoonlijkheden. Zij moeten ge schikt gemaakt worden voor hun sociale voorheen in Oostenrijk en Tsjechoslowa- 21 was. Soms wordt de indruk gewekt, dat in dit opzicht in Nederland niets of slechts weinig is tot stand gebracht. Toch is dit onjuist. De jeugdwerkloozenzorg bestaat sinds langen tijd en wordt geleid door vier organisaties, die in federatief ver band belangrijk werk hebben verricht. Momenteel zijn er in ons land onge veer 35 kampen voor jongens en meisjes aanwezig en in het laatste jaar hebben deze nog een belangrijke uitbreiding on dergaan. Daar komt bij, dat sinds korten tijd de Amsterdamsche Mij. v. Jonge mannen de stichting „Nederlands Volks- Nu i' torlscl diep van hl iX bei i hun s zoudei Ik en zoi welke de afzetmogelijkheden sene ry'st in de Fransche An tillen geregeld worden. Alvorens aldus prof. De Quay een beschouwing te wijden aan de vormen van arbeidsdienst, welke in Nederland bestaan en worden gepropageerd, is het dienstig met een enkel woord de geschie denis ervan te bezien. De arbeidsdienst is eigenlijk in drie centra ontstaan, nl. in Bulgarije in 1920, waar het land goedkoope dlenstkrachten noodlg had, bij de Deutsche Freihschar- bewegung in Silezlë in 1925 en in de ar- zijn, dat bij een zoo langen militairen dienstplicht, van arbeidsdienst voor deze personen geen sprake kan zijn. Boven dien worden de kosten wel zeer hoog. Het departement ’s-Gravenhage berekende deze op 60 millloen per jaar. Stelt men zich op het .standpunt van algemeenen arbeidsdienst, dan lijkt mij het tweede voorstel, waarbij de niet- milltieplichtigen 51 maand burgerdienst- plicht moeten vervullen en waarbij de kosten op pl.m. 12 millloen per jaar wer den geraamd, te prefereeren. ik blijf van meening, dat men den arbeidsdienst ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.26. Van buiten Gouda en den bezorgkring: l5 regels 1.55. elke regel meer 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Qp de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingek bij contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. F idorp •OS k chocolade stander van den verplichten arbeids dienst. Het in Maart verschenen rapport over -„arbeidsdienst” van het departement ’s-Gravenhagc van de Ne- derlandsche Mij. v. Nijverheid en Handel, stelt voor den arbeidsdienst gedurende EEN NIEUWE NEDERLANDSCH- FRANSCHE HANDELSOVEREEN- KOMST GETEEKEND. De Regeeringspersdienst meldt: Op Zaterdag, 6 Mei j.l. heeft te ’s-Graven- hage de onderteekening plaats gehad van een handelsovereenkomst tusschen Neder land en Frankrijk. De overeenkomst regelt de wederzifdsche handelsbetrekkingen tot 31 December a.s. met de mogelijkheid van verlenging na dien datum voor een jaar. Zy komt in de plaats zoowel van de met 31 Maart j.l. afgeloopen Nederlandsch-Fransche regeling van 22 Juli 1938 als van de tegelijkertijd afgeloopen regeling met betrekking tot Nederlandsch- Indië van 6 April 1937^ Het eerste gedeelte der overeenkomst re gelt de Nederlandsch-Fransche handelsbe trekkingen en bevat bepalingen omtrent 'het wederzydsche contingenteeringsregiem. Het tweede gedeelte bevat regelingen om trent de handelsbetrekkingen met de Ne- derlandsche overzeesche gebiedsd&elen en de Fransche koloniën. In hoofdzaak is dit gedeelte van de nieuwe overeenkomst gelyk aan de voordien geldende, waarby met name het bestaande contingent voor den afzet van Nederlandsch-Indische koffie in Frank rijk gehandhaafd werd. Nieuw is een be paling volgens van Surinaams» ment linletroepen met vaandel, muziek en hoorpblazers, onder bevel van den regimentscommandant. Evenals te Es- schen zal hier het hoornslgnaal gegeven worden en zal de muziek het Nederland- sche volkslied spelen. Een batterij 75 mm stukken, opgesteld in het park van de Clnquantenaire, zal met tusschenpoozcn van dertig seconden 51 saluutschoten af geven, het eerste schot op het moment, dat de Koninklijke trein het station bin nenkomt. Het Koninklijk eere-escorte, in groot ditieke léiders. Hertog yanA Windsor hoeft gister- randit Verdun Joon radlp- i towde Vermmlgde Staten; ïidemij o.nLwan deze' hifi- I s tc|t| U spwK, 'ben' ik mij vaixLde tejoiwoórdigheld |r dooden en zal H. M. .de Koningin te 11 u. 15 ont vangen worden ten stadhuize van Brus sel, vanwaar zij te 12 uur ten Paleize zal terugkeeren. Het Koninklijk escoyte met standaard zal den stoet heen en terug begeleiden Des avonds te 21 u. 15 zal de Koningin oen galavoorstelling bijwonen In den Koninklijken Muntschouwburg, waar een spectacle coupé gegeven zal worden. Twee officieren op motorrijwielen zullen de Koninklijke auto van het Paleis naar het Theater en terug escorteeren. Twee an dere motorofficleren zullen de auto vol gen. De bcISe eerstgenoemde officieren zullen dicht bij de auto even achter de portieren, rijden. In den schouwburg zul len de eerbewijzen worden gebracht door leerlingen van de Militaire school, die in twee rijen ter weerszijde van de eeretrap op de treden van de trap zullen staan opgesteld. Het bezoek aan Luik op 25 Mei. Op Donderdag 25 Mei zal H. M. de Ko ningin to 10 u. 15 uit Brussel vertrekken om zich per trein nadr Luik te begeven, waar Zij te 11 u. 30 aankomt. Bij aan komst te Luik zal een batterij stukken van 75 mm met tusschenpoozen van een (avond vj réde (ehpuden ‘too zeidé^hij o.ni. plaats tót U sprt zust vanLdc te| froote géaelschap ïl$r dooden en van iïvterttügd, dat zifzoo zij l konden laten hporeiiJmèt mij jn inmat ik ga zeggerij ?ek yóo!f| niemanddari pijzelf r voorkennis van Bcrilg'elregee- roreek F'jfcen maar als/.ifoldaat laatsUw, oorlog, wiens 'vurlg'ste lat zulk- een wreede en itemle- taanzimzich nooit meert van dé menschheid meektér zal maken.] Ik ver breek mijn vrijwillig stilzwijgen. thans alleen in verbariÉft met het duidelijk aan wezige gevaar, dat wij allen nadjer^kpn- nen komen 'toUjeen herhaling wan’ de gruwelijke gebeurtenissen, die zich een kwart eeuw geleden hebberf voorgedaan. De ernstige spanning in den tijd; waarin wü leven, dwingen mij, mijn stem te verheffen om uiting te geven dan het algemeen verlangen, verlost te Iwordep van de vrees,, waarin wij leven oh terug 1 te keeren tot normale omstandigheden. Ik kan mU niet beroepen op bijzondere staatsmanskennis, doch ik heb ten min ste het groote geluk gehad de wereld te bereizen en zoodoende de mensthelijke natuur te kunnen bestudeeren. Deze waardevolle ervaring heeft bij mij diep de overtuiging gewekt, dat er geen land is, welks volk oorlog wenscht. Ik geloof, dat dit geldt voor de Duitsche natie, zoo wel als voor de Brltschc natie, waartoe ik behoor, en de Fransche natie, op wier 'vriendelijken grond ik thans woon. De vraagstukken, die ons op dit oogen- Aankomst te Brussel. De Koninklijke trein komt te Brussel- Noord aan te 16 u. 30. De commandant van het eerste militaire district bevindt zich op het perron van aankomst, even- y als vier detachementen van het 9e regi- minuut 51 saluutschoten afgeven. Het eerste schot wordt gegeven bij aankomst van den trein in het Gare des Guille- mlns. Vier detachementen van het 12e regi ment linletroepen, met vaandel, hoorn blazers en muziek, zullen op het perron de eerbewijzen brengen. Twee motoroffi cleren van het le regiment lanciers zul len gedurende het geheele verblijf te Luik terzijde van de auto der beide Vorsten rijden, terwijl twee motorofficleren de auto zullen volgen. De Koningin begeeft zich van het sta tion naar de tentoonstelling welke Zij zal bezoeken en waar Zij het middeg- maal zal gebruiken. Zij vertrekt te 16 u. uit Luik. De militaire eerbewijzen zullen gebracht worden in hét station bij het vertrek van den Koninklijken trein. De commandant van het 3e militaire dis trict zal zich op het perron bevinden en verder zullen wederom de troepen de wapens presenteeren, hoornsignalen zul len worden gegeven en de muziek zal het Wilhelmus spelen. Het vertrek op 26 Mei. Op Vrijdag 26 Mei, des morgens te 11 uur, zullen dezelfde eerbewijzen als bij aankomst van de Koningin, gebracht 1 worden bij het vertrek van H. M Konin gin Wilhelmina, op het station Brussel- Noord, evenals omstreeks 12 uur op het station te Esschén. De troepen, die den eeredienst waar nemen, zullen in paradeveldtenue zijn gekleed. De officieren, die bij de ont vangst van de Vorstin aanwezig zijn, dragen groottenue. Alle openbare en militaire gebouwen Moskou bestudeert Britsche antwoord. Uit Moskou verneemt Reuter voorts dat na het oifderhoud tusschen Seeds en Molotof de Sovjetregeering, naar men meent te we- I ten, het 'Britsche antwoord in studie (heeft genomen. Voorts is de indruk versterkt, bcidskolonlën van Zwitsersche studenten dat de Sovjetregeeripg haar buitenlandsche - «.«fr vorvnnirpn van Uit deze VOnilCXl is ue ui uuiuöuicujöu gc- I groeid, zooals wij dien heden kennen in rin$ Ik' ]uit den bede is, tigende.waa ïhneicl Reeds thans nemen 15.000 jongeman nen en meisjes jaarlijks aan het kampwerk deel. Militaire en burgerdienstplicht. Tijd en taak. Nieuwe werkobjecten- Tijdens een gistermiddag in Krasna- polsky te Amsterdam gehouden koffie maaltijd voor leden van het departs- ierk op het behangsels verfraaien oerd in de leuren, die een kan voorstellen ter verlenging van den mili- soclaal-paedagogische zijde, zooals dit tairen dienstplicht tot twee jaar werden voorheen in Oostenrijk en Tsjechoslowa- ingediend. Ik vermoed, dat de voorstel- j kije het geval was. i Iers thans met mij van meening zullen naast kennen wij den vrijwilligen ar beidsdienst, ontstaan uit werkloosheids- zorg en ingevoerd als crisismaatregel, tigen ongeveer 16J maand in burger dienstplicht zullen moeten komen. Mijns - inziens is deze belasting onnoodig zwaar, en Nederland? én den vrijwilligen ar- Het rapport werd uitgebracht vóór de beidsdienst, die het accent legt op de voorstellen ter verlenging van den mili- krachten verbreken en een superioriteit vestigen tegen Duitschland en Italië. De Italiaansch-Duitsche alliantie herstelt dat evenwicht en verhoogt tevens de waarschijn lijkheid van den vrede, aangezien een ini tiatief voor een offensief hierdoor wordt afgeechrikt. Voor alle in Milaan bestudeer de vraagstukken en vooral voor de netelige kwesties der Duitsche en Italiaansche eischen, is een handelwijze overeengekomen, welke geïnspireerd wordt door een sterken wil naar vrede en samenwerking. Daarom is behalve de alliantie van Milaan, geen en kel nieuw uitzonderlijk feit aangekondigd dat de rust in Europa zou kunnen verstoren. Echter zouden de verschillfende verant woordelijke regeeringen zich sterk vergis sen, wanneer zij die politieke rust van Ita lië en Duitschland uitlegden als een uitnoo- d|ging om de vraagstukken welke een op lossing vereischen in het archief te bergen, of als een aanmoediging tot provocaties. j kracht” heeft opgericht, met het doel om een gezonden geest te wekken onder de jongeren, die door moeilijke economi sche omstandigheden moreel dreigen te verslappen. Naast de bestaande confes- sióneele en socialistische centrales, heeft deze stichting voor alle Nederlandsche jongeren, die niet tot deze eerste groe pen behooren, de gelegenheid tot kamp werk geopend. De vrijwillige arbeids dienst is dus in ons land en route en op het oogenblik zullen wellicht 15.000 jon gemannen en meisjes per jaar aan dit goed gefundeerde werk deelnemen, ter wijl de regeering ongeveer 75 procent der onkosten vergoedt. Werkloosheid en demoralisatie. De vraag is dus gerechtigd, waarom men verder moet gaan en waarom even- tueele „verplichte” arbeidsdienst moet worden ingevoerd. M.l. is het antwoord duidelijk, n.l. omdat nog veie werklooze jongeren buiten dit alles staan. Gezien den demoraliseerenden invloed van de werkloosheid, gezien de toename van ontucht en criminaliteit, gezien de ver- i slapping van eerbied voor gezag, recht I en moraal, gezien het verdwijnen van dén godsdienstzin vooral onder de werk- loozen, is een reclasseerlng noodzakelijk. I Deze kan, zooals de ervaring geleerd heeft, door den arbeidsdienst worden ge geven. Er is dwang noodig om dit over de geheele linie te verkrijgen. Het gaat zoo zeide spr. om de toekomstige volkskracht, om het op peil te houden te Brussel zullen op 23, 24, 25 en 26 Mei van ccïl jeei van jongere generatie, de nationale vlag uitsteken, evenals te ^««=1 Luik op 25 Mei. taak. Om genoemde redenen is spr. voor- A. N. P. meldt uit Brussel: 0e'Öurende het officiejele bezoek, dat H. M; de Koningin van 25 tot 26 Mei a.s. aan tiet Belgische Hof ^al brengen, zal het léger den eeredienst ivaarnemen. Den eersten dag, op 23 |Mei, zal de Ne- derlaJidsche Koninklijketrein waarmee dei Kóningin de reis maa^t, te 15 u 20 te Esschen aankomen. Bij i aankomst van den trein zullen daar adnwezig zijn de commandant van h^t tweede militaire district en een eerewficht^ van het zesde regiment linletroepen,; bestaande uit vier detachementen, met yaaridcl, muziek en hoornblazers, onder bpvcli van den regi mentscommandant. De téoepen, die op het perron zullen staan! opgesteld, zullen het geweer presenteereh, de trompetters pullen het „geeft acht” blazen en de mu ziek zal het Wilhelmusi spelen. De Bel gische Koninklijke trein zal te 15 u. 30 uit Esschen v'ertrekken,- waarbij de troe pen opnieuw de eerbewijzen zullen bren gen. winof g; Politiek ad» dat uv ,,UUP Koesveren, tegen-voorstellen als basis '«a voor een overeenkomst. t Britsche aanbod geen aan- -van het Russische voor- practisch neerkwam op het sluiten bondgenootschap, is er reden om blik bezig hojdcniLliJn slechts dé weer- I spiegeling op grooW schaal van Ide af gunst on achterdocht van het alledaag- sche leven. In ons. persoonlijk contact, streven wij er allexrt naar, in hartmonle met ortze medemteh^rfen te leveïi, an ders zou dp u ontstaan kunnen, zij; Gaan, wijl thans .dl woesteri, door interra wat wij individueel doen? Na gewezfeh te hebtaen op het ontmoe digende van alle schadelijke propaganda en zijn leedwezen w hebben uitgespro ken over hpt gebruik van woorden als „omsingeling" en digressie”, vervolgde de Hertog, dat in (broederen geest dan tvan zuiver persoonlijke of nationale be langen, naar vrede moet worden ge streefd. De staatslieden, die zich tot taak gesteld hebben de internationale veilig heid en i het vertrouwen te herstellen, moeten handelen als goede wereldbur gers en het nut voor hun eigen naties moet worden gevonden door het nut van de wijdere gemeenschap, waartoe wij al len behopren. Uit naam van hen, die in den laatsten oorlog vielen, doe ik een dringend beroep op allo politieke leiders, zich vastberaden van deze taak te kwijten. Ik doe een bc- roép op hen uit naam van de levenden, wier bestaan en geluk in hun handen is en ik doe in hot bijzonder een beroep op vele landen. In het begin was de bestrij ding van de zedelijke gevaren aldus prof. De Quay voortspruitonde uit de werkloosheid, de leidende gedachte, later is de arbeidsdienst uitgegroeid tot een opvoedingsinstituut voor de rijpere jeugd Hier kennen wij den verplichten arbeids- het vraagstuk dienst, geregeld bij de wet, zooals deze dpnartempnfr in Bulgarije bestaat, met als hoofddoel den arbeid en zooals deze in Duitschland - ---- en in Roemenië voorkomt met de soc.- 1 5| maand in te voeren voor iedereen, Commentaar in, de Italiaansche bladen op het pact van Milaan. In hun commentaren op het pact van Mi laan, schryven de Romeinsche bladen, dat deze alliantie de permanente vorming be teekent van een blok van volkeren, dat zich uitstrekt van dé Oostzee tot de kusten van Noord-Afrika, bestaande uit 130 millioen menschen, waarby men nog kan voegen de tien millioen burgers van Hongarije en°de tien millioen van het Italiaansche koloniale rijk, tezamen dus 150 millioen menschen. 'Met dit formidabele blok moeten de mo gendheden, die het hebben uitgelokt, reke- niftg houden, zoowel in vredes- als in oor logstijd. Weer staat men, schryft Gayda, voor een politiek van verdragen, maar de verantwoording hiervoor komt neer op En geland en Frankryk, die er mede begonnen De Engelsch-Fransche omsingelingspo- utwk wi; het evenwicht der Europeesche de Sovjet-Unie grenzende Midden- of Zuid- Europeesche staten. Het zou voorzien in overleg en uitvoerig van inlichtingen, doch 1 Abonnementen worden dagelijk» aangenomen aan otfs Bureau: MARKT 31, GOUDA bjj o!nze agenten en loopers, den boekhandel «n de posikantooren. ft Onze bureapx zün dagelüks geopend van 9—6 uur. Administratft latere 2745. Postrekening 4^400. 1 ABONNEMENTSPRIJS: .per kwartaal 2.25, përiweek 17 <4nt, overal waar de btiorging per looper geschiet. Franco per post pexj ‘kjwataal 05. N°g geen nadere voorstellen omtrent <ien vorm der samenwerking met Engeland. De fritsche ambassadeur, Sir William «wds, heeft gistermiddag een onderhoud van 40 minuten met Molotof gehad. Over het resultaat is geen mededeeling gedaan. Het feit, dat de Britsche ambassadeur Moskou, vandaag een bezoek heeft ge dacht aan den Russischen volkscommissa- f|R van buitenlandsche zaken en hem den «k«t der Britsche voorstellen heeft over handigd, toont, naar de diplomatieke cor- ^ondent van Reuter uit Londen mede- in de eerste plaats, dat de Britsche .JWwiteiten bevredigende t op het oogenblik schijnt er nog niet sprake j te zyn van nader omsdhreven voorstellen omtrent den vorm der samenwerking. j Vragen in het Lagerhuis. In het Lagerhuis stelde Henderson de vraag, of men kan aannemen, dat de Brit- ment Amsterdam van de Nederlandsche - 1 Maatschappij voor Nijverheid en Handel, samenwerking met I heeft prof, di’- J- E- Quay, rector- de Sovjet-Unie te verkrijgen door een stel- j magnificus sche regeering er naar streeft den grootst mogelijken graad van s j aan de R.-K. Economische sel, dat gebaseerd is op wederkeerige ga- Hoogeschool te Tilburg, gesproken pver rantie en verzet tegen welke agressie ook het onderwerp „Arbeidsdienst ten doel heeft. Chamberlain antwoordde, ”‘'f Tv' dat het het <iqel der regeering is tot de It ue orivBvnc grootst mogelyke samenwerking met Rus- «wu oevreuigenae verzekeringen land te komen in het kader der politiek, kbben ontvangen, dat het aftreden van Lit- welke de Britsche regeering volgt, ’vinof geen verandering in de buitenlandsdhe DoitïftV van Ruajan(j beteekent en ten twee- ZÜ de hoop koesteren, dat de Brit- zullen kun- Be« dienen voei c; Ofschoon het Eri Wding beteekent •W, dat v»n «en

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1