ERT no •EK'- a w )6E andel No. 20029 i Geen verplichting van Engeland, bijstand te verleenen aan de Sovjet-Unie. DE BRITSCHE TEGENVOORSTELLEN AAN RUSLAND. 3 Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen Groot-Scandinavië blijft neutraal. Minister Slotemakej^delft het onderspit. Een vredes-initiatief van den Paus. Woensdag 10 Mei 193978e Jaargang JM»™ Wl RAXT. BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, en«. Sovjet-aanbod van defensieven waarborg. pa- 1. De ISAM .EFOON 331». rale lid, den heer Vos c.s., een uitvoerig 4 GLAS PEN C.D.U. en Staatk. Geref. Bij de behandeling der amcndemen- Buitenlanders mogen per dag slechts 10 Mark meenemen. Nieuwe omzendbrief verschenen inzake het reizigersverkeer met Duitschland. De Nederlandsche Kamer van Koop handel voor Duitschland meldt, dat in zake het reizigersverkeer met Duitsch land een nieuwe omzendbrief is ver schenen. Nieuw is in dezen omzendbrief, dat binnen- en buitenlanders zonder ver gunning slechts tot een bedrag van Rm. 10 aan Duitsche pasmunt per dag uit het buitenland naar Duitschland mogen njedenemen, welke som alleen voor rels- uitgaven. hotel- en verplegingskoste» mag worden besteed. Onder reiskosten wordt de aankoop van reisbiljetten voor Duitsche trajecten verstaan. Ingeval binnenlanders kunnen bewijzen, dat zij meer dan Rm. 10 naar het buitenland hebben mogen medenemen, geldt dit meerdere ook voor het bedrag, dat zij ten hoogste naar Duitschland mee terug mogen nemen. Nopens het grensverkeer wordt op 1 Juni a.s. een nieuwe regeling van kracht. De betreffende omzendbrief geeft defi nities van de begrippen grensgebied, grensbewoners, grensgangers, grensver keer en wisselkantoren. Ten aanzien van bultenlandsche grens- Komen Serviërs en Kroaten tot overeenkomst? Reden tot optimisme na de resolutie te Zagreb. Na de resolutie, welke gasteren door de nationale vertegenwoordiging van Kroaten te Zagreb is genomen, heerscht een zeker optimisme. Men verwacht, dat hieruit een overeenkomst tusschen Serviërs en Kroaten zal voortvloeien. De resolutie is reeds te Belgrado bekend, hoewel de pers nog geen toestemming heefc gekregen haar te publiceeren. Algemeen is men van oordeel, dat de deur wyd* open is gelaten voor onderhandelingen tusschen 2.500.000 voor particulieren luchtafweer beschikbaar. RotterdamSche bedrijven nemen voorzorgsmaatregelen. In enkele steden van Nederland heeft men reeds plannen gemaakt of uitge voerd tot aanschaffing van geschut, dat tot doel heeft voor de luchtverrtodiging te dienen, wanneer dit onverhoopt noo- dig mocht zijn. Toen dezer dagen, de vertegenwoordi gers van de groote bedrijven in Rotter dam bijeen kwamen, heeft men besloten gezamenlijk afweergeschut aan te koo- pen. Voor deze particuliere luchtdoel- artillerle werd voorlooplg ruim twee en een half mlllloen gulden toegezegd aldus over de bedrijven verdeeld, dat elk bij- droeg 2 pct. van het bedrag, waartegen het verzekerd is. .zijde zal thans een nauwkeurige studio worden gemaakt van de door Seeds ge maakte opmerkingen en binnen enkele da gen zal een tweede bespreking worden ge houden. Maisky, de ambassadeur der Sovjet-Unie, is door Halifax ontvangen. De diplomatie ke redacteur van Reuter zegt in officieels kringen te vernemen, dat de Britsche am bassadeur te Moskou van Molotof de ver zekering heeft gekregen, dat het heengaan van Litwinof geen enkele wijziging in de buitenlandsche politiek van Rusland betee kent. In dezelfde kringen verklaart men dat de besprekingen tusschen den ambassa deur en Molotof zeer vriendschappelijk ge weest zyn. Molotof heeft nog vóór hij den Britschen ambassadeur ontving, den Poolschen am bassadeur ontvangen. Men meent te weten, dat dit onderhoud zeer hartelijk was en een gunstige ontwikkeling van de Poolsch- Russische betrekkingen in den door Londen en Parjjs gewenschten zin deed verwach ten. Belgrado en Zagreb; de onderbreking van de besprekingen berustte op een misver stand en de tegenvoorstellen van den regent .kwamen geenszins neer op een verwerping van de Kroatische voorstellej/in het alge meen. Vermoedelijk zullen de besprekingen (worden voortgezet na den terugkeer van den prins-regent uit Italië. loon van bultGnlandsche grensgangers voor twee-derde van het nettobedrag in buitenlandsche valuta tot ten hoogste Rm. 100 per maand uit te betalen en de rest in Rijksmarken. Buitenlandsche grensbewoners, die een vrij Rijksmarkentegoed bij een credlet- instituut in het Duitsche grensgebied bezitten, kunnen zonder vergunning en zonder dat dit op hun relspas behoeft te worden ingeschreven tot een bedrag van Rm. 200 per maand naar het buitenland overmaken, dan wel In contanten bij de devlezenbanken of wisselkantoren in de valuta van hun land omwisselcn en aldus naar het buitenland brengen, doch zij mogen dp grond van deze bepaling de bedragen niet In Rijksmarken over <Je grens brengen. cieel communiqué gepubliceerd, waarin o.a. het volgende werd meegedeeld: „De ministers van buitenlandsche zaken der vier noordelijke landen hebben gecon stateerd, dat de noord-Europeesche landen onveranderd vasthouden aan de verklaring van Oslo, volgens welke de noordelijke lan den zich buiten de machtsgroepeeringen in Europa wenschen te houden en dat zij in geval van oorlog alles zullen doen om neu traal te blijven”. Tot nu toe is Finland de eenige noorde lijke staat, welke reeds een non-agressie- pact met een ander tand (n.l. met Rusland) gesloten heeft. De andere drie noordelijke landen echter staan geheel onafhankelijk. Reeds vóór de conferentie begon, achtte men het waarschijnlijk, dat deze drie lan den eenzelfde standpunt zouden kunnen in nemen als Nederland dat een non- agressiepact met verwijzing naar zijn onbe- discussieerbare neutraliteit van de hand wijst... en blijft afwijzen. De minister van buitenlandsche zaken der vier noordelijke landen, Zweden, Fin land, Denemarken en Noorwegen hebben in de Zweedsche hoofdstad langdurig met el kander geconfereerd over het aanbod van Hitler tot het sluiten van wederkeerige non. agressie.pacten tusschen Duitschland en genoemde landen. Het resultaat van deze besprekingen is nu dat Hitler’s aanbod van de hand is ge wezen. Na afloop van de conferentie, is een offi- Bij den, aanvang der vergadering werd o.m. zonder debat en zonder hoofdelijke stemming aangenomen een twaalftal naturalisatio-ontwerpen. Onder de te naturaliseeren personen bevond zich de heer G. Alexich, de voormalige Oosten rij ksc^e gezant te Den Haag. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. On,e bureaux x|jn dagelijks geopend van 9—uur. Administratie en Redactie Telef (nterc 2745. Postrekening 48400. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waer de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 8.15. «.’DEN. «rende prijzen Prins-Regent Paul van Joego-Slavië te Rome. Hij zal waarschijnlijk ook bezoek aan Berlijn brengen. Prins Paul, de regent van Joego-Slavië en zijn gemalin, vergezeld van den minis ter van buitenlandsche taken, Markowitsj, en den Italiaanschen gezant te Belgrado, zijn te Rome aangekomen. Zij zijn de gas ten van Koning Victor Emmanuel. Prins Paul zal in het Venetiaansche pa leis een onderhoud hebben met Mussolini. Zaterdag keeren de Joëgo-Slavische gas ten naar Belgrado terug, om vervolgens een bezoek te brengen aan Berlijn. Naar aanleiding van bovenstaand bericht meldt de correspondent van de „Times” uit Belgrado: Het feit, dat dit bezoek nooit officieel in Joego-Slavië is aangekondigd en, hoewel het reeds werd vastgesteld tij dens Ciano’s bezoek in Januari, pas on langs is bekend geworden, beeft aanleiding gegeven tot den verkeerden indruk, dat het een gebaar jegens de spil vormt, verhaast door de bezetting van Albanië, welke, naar men algemeen aanneemt, thans wel formeel door Joego-Slavië zal worden erkend. Hoewel er reden is te gelooven, dat hei bezoek aan Rome zal worden gevolgd door een bezoek aan Berlijn, kan op hoogste gezag worden verklaar^, dat deze bezoe ken niet meer beteekenen dan de hartelijk heid, welke er door wordt gedemonstreerd cn dat Joego-Slavië ook voortaan moet worden beoordeeld naar de blijvende weige ring om den Volkenbond te verlaten en zich bij het anti-komintempact aan te sluiten en naar de blijvende vastberadenheid, om een politiek van strikte neutraliteit te voe ren. De prins-regen{ zal ongetwijfeld met ge noegen de kans gebruiken om met den ko ning over de Albaneesche kwestie te spre ken. Ten aanzien van het feit, dat nog steeds Italiaansche troepen en oorlogsmateriecl naar Albanië worden gezonden, zouden be paalde Italiaansche verzekeringen zet* welkom zijn. De hartelijke betrekkingen, welke begonnen te ontstaan tusschen Joego- Slavië en Italië hebben de laatste weken natuurlijk geleden, te meer daar de ze'r duidelijke verzekeringen, welke Markowitsj te Venetië heeft gekregen, volgens sommi ge kringen te wenschen laten zoolang de berichten over Italiaansche troepenbewe gingen in Albanië aanhouden. Ook de kwestie van de Hongaarsch- Joego.Slaafsche betrekkingen moet vrijwel zeker ter sprake komen, en men kan ver wachten. dat Belgrado het duidelijk zal maken, dat een non-agressiepact met Hon garije slechts zou kunnen worden gesloten onder het beding, dat Joego-Slavië’s ver plichtingen, eventueel hulp te verleenen aan Roemenië, er niet door zouden worden aangetast. Joego-Slavië is vastbesloten geen wig tusschen zichzelf en Roemenië tf laten drijven, daar dit de Balkan-Entente zou verzwakken, die de basis voor zijn neu traliteitspolitiek vormt. Toen Gafencu de vorige week te Belgrado was, is het Roe meensch-Joego-Slaafsche bondgenootschap nog eens nadrukkelijk bevestigd. Handelskwesties zullen waarschijnlijk ook worden besproken, op zijn minst in al- gemeenen vorm. Er zijn den laatsten tyd herhaaldelijk voorbeelden geweest van Duitsch-Italiaansche economische rivaliteit in Joego-Slavië. Dit is de regeering zeker welkom, daar zy hoopt zoowel in econom’- sche als in politieke aangelegenheden onaf hankelijk te blijven van buitenlandsche druk door de twee spil mogendheden tegen elkaar uit te spelen. „Onaanvaardbaar amendement” dooi de Kamer met 52 tegen 25 stemmen aanvaard. De vergadering geschorst. Den geheelen middag heeft de Tweede Kamer zich bezig gehouden met het wetsontwerp wijziging van de Lager On- 1 derwüswet, het z.g. kweekschoolontwerp. Nadat eenige van de vijftig amendemen- 1 ten waren overgenomen, ingetrokken, 1 verworpen of aangenomen, kwam een amendement in behandeling van de hee- ren Suring en Moller (beiden* R.K.), dat tot strekking had den onderwijzers en vakonderwijzers een toelage toe te ken nen voor de leiding van en het toezicht op de zich practisch oefenende kweeke- lingen. Ook de sociaal-democratische leden de heeren Thijssen en Van Sleen hadden een amendement van gelijke strekking Ingediend, doch later ten gunste van liet eerstvermelde ingetrokken. De minister van Onderwijs, Kunsten eil Wetenschap pen,Slotemaker de Bruine, bestreed het amendement op grond van de kosten, die dit met zich zou brengen. Hij be cijferde de meerdere uitgaven op onge veer twee en een kwart ton. De minister verklaarde dan ook, dat he^ amende ment onaanvaardbaar was en dat hij, bij aanneming ervan geen prijs stelde op verdere behandeling van het ontwerp. Engeland, heeft gedurende het weekeinde een bespreking gehad met Halifax, minis ter van buitenlandsche zaken, doch over dit onderhoud kan geen mededeeling wor den verwacht. Men erkent, dat er moeilijk heden zijn. Duitschland heeft verklaard, dat het het probleem Danzig beschouwt als een vraagstuk, dat slechts tusschen Duitsch land en Polen kan worden geregeld en een dergelijk standpunt neemt Frankrijk ten ranzien van de Middellandsehe Zee in. Bovendien zouden in een conferentie vol gens dit plan twee spilmogendheden met drie andere staten vereenigd zyn. Intusschen duurt het polsen in de ver schillende hoofdsteden voort. Volgens de „Temps” heeft Orsenigio, ■Nuntius in Duitschland, Vrijdag in zyn onderhoud met Hitler voorgesteld, dat von Ribbentrop binnenkort naar Rome zou ko men om de besprekingen voort te zetten. Men weet te Berlijn nog niet of deze uit- noodiging is aangenomen. In welingelichte Fransche kringen doet men opmerken, dat de Heilige Stoel zich er voor het oogenblik mee tevreden stelt het terrein te verkennen. Het gaat or daarbij om, de noodige inlichtingen te verzamelen om te gelegener tijd een werkelijk initiatief te nemen. De vorm, welke dit initiatief kunnen nemen, zou dus nog geenszins zijn vastgesteld en indien het denkbeeld van een conferentie-van-vjjf al* werd geopperd, kan het toch worden terzijde gesteld, gewijzigd of vervangen door een ander naar gelang van de resultaten *van het voorbereidend onderzoek, dat het eenig doel schijnt te zijn van den Heiligen Stoel bij den tegenwoor- digen stand van zaken. Toen niettemin het amendement werd aangenomen met 52 tegen 25 stemmen, verzocht de minister schorsing van de behandeling, waartoe de voorzitter over ging. Voor het amendement hadden ge stemd de S.D., R.K., behalve de heeren Loerakker en Van der Weyden, V.D., Lib., ------ gangers bepaalt de omzendbrief, dat in het Duitsche grensgebied gelegen bedrij- ten heeft een amendement van het llbe- i ven vergunningen kunnen krijgen het 1 rale lid, den heer Vos c.s., een uitvoerig - 1 debat tengevolge gehad. Het amendement beoogde, het onderwijs in de bijbelsche 1 geschiedenis als verplicht leervak voor iedere kweekschool in het programma i op te nemen. De voorstellers motiveer den deze uitbreiding daarmede, dat de kennis van den Inhoud des bijbels voor den onderwijzer der jeugd onmisbaar is en onontbeerlijk voor het begrip van onze taal,''kunst, geschiedenis en volks- ziel. Het Christelijk-Historische lid, de heer De Geer, kon zich met het amende- ment vereenigen. Hij meende, dat wel licht eens onderwijs in de bijbelsche ge schiedenis op de openbare lagere school mogelijk zal zijn. De heer Moller (r.k.) daarentegen verklaarde zich tegen het amendement, daar dit sprak van bijbel sche geschiedenis, dit vak moet men zien als onderdeel van het godsdienstonder richt. Ook de heer Zijlstra (a.r.) verzette zich tegen het amendement, hoewel hij de goede bedoeling waardeerde. Hij zeide o.m., dat de overheid zeker moet zijn, dat de bijbel door leerkrachten leerlingen zal worden gezien als het woord van God. Daar het hier een verplicht leervak betreft, bestaat deze zekerheid niet. De minister was van oordeel, dat op alle rijkskweekscholen het vak bijbelsche geschiedenis kan worden onderwezen, krachtens art. 3 van de Lager Onder wijswet. Het wenschte het onderricht hierin niet verplicht te stellen. Het amendement werd tenslotte verworpen met 59 tegen 18 stemmen. Voor stemden de V.D., Lib. C.H., C.D.U. en de heeren I Zandt (St. Geref.), Faber en Brugmans (belden S.D.). c Bericht over conferentie in Vaticaan stad echter gedementeerd. In welingelichte Vaticaankringen hecht men, volgens Havas, geen geloof aan de geruchten uit het buitenland volgens wel ke de Paus het Initiatief voor een confe rentie in Vaticaanstad zou hebben geno men. Ongetwijfeld, aldus wordt veklaard, heeft de Paus meer dan ooit belangstelling voor de zaak van den vrede, maar1 deze be langstelling en vooral de richtlijnen voor de pauselyke vertegenwoordigers in het buitenland gaan niet buiten het kader van de normale diplomatieke bedrijvigheid van het Vaticaan. Uitgaande van dit standpunt hsbber^deze vertegenwoordigers den regee- ringen medegedeeld, dat het de wensch var den Paus is, dat de vraagstukken, welke Europa verdeelen, met* vreedzame midde len en in een geest van wederkeerig begrip worden geregeld. Ondertusschen bleven de geruchten, da* de 'Paus het initiatief voor het beleggen van een conferentie van vijf zou hebben Renomen ter regeling van de bestaande in ternationale vraagstukken, alom sterk dc «ndaeht trekken. meldt Reuter uit Londen- aldaar ver. en te hebben, dat de Paus Engeland, i ra’1*,*Ük, Duitschland, Italië en Pol*n I T)66 aan^esPoor<l de vraagstukken van I uan*ig en van de Middellandsehe Zee In een conferentie te bespreken. Sr. Godfrey, de pauselijke legaat in Toenadering van Moskou tot Warschau. Naar Reuter uit Boekarest verneemt biedt de Sovjet-Unie allen staten aan haar westgrens defensieve garanties aan, gelijk aan de garanties van Engeland en Frank- rijk aan Roemenië en Griekenland. Algemeen is men van meening, dat in dien deze garanties op een dusdanige wijze tot stand gebracht zouden kunnen worden, hierin geen manoeuvre tegen de as-mo- gendheden wordt gezien en landen als Turkije, Bulgarije, Roemenië en Finland gaarne dergeltfke garanties zouden aan vaarden. Alvorens uit Boekarest naar Warschau te vertrekken, verklaarde de vice-volks- commissaris voor buitenlandsche zaken Potemkin, datJiU zeer tevreden was over de gevoerde besprekingen. Hij bevestigde, dat binnenkort een nieu we gezant van de Sovjet-Unie te Boekarest zal worden geaccrediteerd. De vorige ge zant werd in het begin van het vorige jaar teruggeroepen, aangezien de Sovjet-Unie gebelgd was tegen de toenmalige regeering Goga. JJET Russische persagentschap Tass meldt uit Moskou: Het te Londen gepubli ceerde bericht, volgens 'hetwelk de Britscne tegenvoorstellen aan Moskou behelzen, dat Sovjet-Unie elk der aan haar grenzende staten zou moeten garandeeren en 2. dat Engeland zich .zou verplichten, bijstand te verleenen aan de Sovjet-Unie, too dit land als gevolg van de aangegam garantieverplichtingen in een oorlog zon worden gewikkeld, Is naar Tass op grond van inlichtingen van gezaghebbende Sovjet-Russische zijde verklaart, niet geheel in overeenstemming met de feiten. 4 Op 8 Mei, aldus dit Sovjet-telegraaf- agentschap, heeft de Sovjetregeering inder daad van de Britsche regeering „tegenvoor stellen” ontvangen, waartegen ook de Fransche regeering geen bezwaar had. In deze voorstellen werd niet gezegd, dat de Sovjetregeering elk der aan de Sov jet-Unie grenzende staten moest garand, ren, wel werd erin gezegd, dat de Sovjet regeering onmiddelliik bijstand zou moe ten verleenen aan Engeland en Frankriik, als deze landen in militaire operaties moch ten worden verwikkeld als uitvloeisel van de verplichtingen, die zij op zich hadden genomen ten aanzien van Polen en Roe menië. In de Britsche tegenvoorstellen werd ech ter niets gezegd omtrent eventueel© bij stand, die de Sovjet-Unie op basis van we- derkeerigheid van Frankrijk en Engeland zou ontvangen, als de Sovjet-Unie even eens in militaire operaties zou worden ge prikkeld bij de nakoming van de verplich- Itingen, die zy op zich heeft genomen ten opzichte van enkele andere Oost-Europee tche staten. Het volledige verslag van de besprekin gen, welke de Britsche ambassadeur te Moskou, Seeds, met den volkscommissaris van buitenlandsche zaken, Molotof, heeft gehad, is te Londen ontvangen en wordt, hier nauwkeurig bestudeerd. Aan Russische ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorging): 1—5 regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in hpt Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van snliede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zü'n. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingex bjj contract tot zeer gereduceerden Prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1