e, ht én wringt Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen Frankrijk gesteunde interventie. jctrische les nu ven- naf f. 6,15 F met draai- itwringer >er maand. ar in alle s zaken. Rusland niet verplicht tot een niet door Engeland en Frankrijk gesteunde interventip CHAMBERLAIN HELDERT EEN MISVERSTAND OP. toe, hij de V&tStMRt lleubialifeii! MOERCAPELLE, enz. Steunt Luchtverdedigingsfond'. Postqiro denHaaq 520 000 van de Vereen.v Nation. Veiligheid STAAT-VAN-DIENSTBOEKJE WORDT INGESTELD. Uitbreiding van het kampwerk. JEUGDREGISTRATIE OVER HET GEHEELE LAND. Naast de 20 bestaande komen 13 nieuwe jeugdkampen. No. 20030 Donderdag 11 Mei 1939 78e Jaargan g BERKEN WOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, LZOZLGATZ NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWTJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, Joego-Slavië en de as. I De Paus overweegt een I vredesencycliek. prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. waliteitsartike|en Sneek I ;L 2080 T >lveger. ver- ivere rmunt Uitbreiding tot 25 jaar. In het wetsontwerp is de invoering van voor ment r heeft' kunt U oranje dat hij maakt, hij het in ver en. Jngediend is een wetsontwerp betreï- awrav-«ari'uicuai-uuchjtl nende jeugdige mannelijke personen. 1 leeftijd komt don mini«tx>i’ von Q^oioln I aan riet deelneming van jeugdige werkloozen aan de voor hen bestaande voorzieningen, als kampwerk, cursussen, centrale werkplaat sen, werkobjecten en dienstboden-opleiding in krachtige mate worden gestimuleerd. Derhalve zullen deze voorzieningen belang rijke uitbreiding ondergaan. Mede voor dit doel, alsook om een zoo volledig mogelijk inzicht te krygen in den stand der werk loosheid onder de jeugd, zal de tot heden in een beperkt aantal gemeenten als proef on dernomen jeugdregistratie over het geheele land worden uitgebreid. De daarvoor in te richten pl.m. 150 agentschappen van den socialen jeugddienst zullen tevens belast worden met de werkzaamheden samenhan gende met het z.g.n. staat-van-dienst- boekje. De bij het onderhavige wetsvoorstel aan gevraagde verruiming van de beschikbaar stelling van geldmiddelen met een bedrag van 5.275.000.zal de mogelijkheid ope nen om in den loop van het jaar 1939 te bewerken dat, naast de 20 reeds bestaande kampen, 9 nieuwe jongenskampen en 4 meisjeskam pen worden gebouwd, ingericht, onderhou den en geëxploiteerd, waardoor het aantal in die kampen beschikbare plaatsen, voor wat betreft de jongens, van circa 2000 tot circa 3000 wordt opgevoerd en voor wat betreft de meisjes, 240 plaatsen in die kam pen beschikbaar zullen zijn. Dit beteekent, dat voor 1939 circa 12000 jongens en 480 meisjes een kampperiode van 2 tot 3 maanden kunnen medemaken. 'Het subsidie-percentage in de kosten der kampen, daaronder begrepen de dienstbo- den-opleidingen, wordt gebracht op 85 De 42 reeds bestaande centrale werkplaat sen, zullen waar noodig, worden uitgebreid, verbeterd of van een meer doelmatige outil lage worden voorzien en daarnaast zullen 4 nieuwe centrale werkplaatsen worden opge richt, geoutilleerd en geëxploiteerd, waar door het aantal in die werkplaatsen be schikbare plaatsen wordt opgevoerd tot c.a. 4400. Het doen uitvoeren van daartoe ge schikte plaatselijke werkobjecten voor jeug digen wordt gestimuleerd, zoodat het aan tal daarbij tewerkgestelde jeugdigen van circa 2000 tot circa 4000 kan worden opge voerd. Naast de 7 reeds bestaande internaten voor dienstbodenopleiding worden 3 nieuwe internaten opgericht, geoutilleerd en geëx ploiteerd, waardoor het aantal beschikbare plaatsen wordt opgevoerd van circa 430 tot circa 650. Dit beteekent, dat circa 2000 meisjes in die internaten tot dienstboden zullen kunnen worden opgeleid. Halifax had gisteren een onderhoud met den Sovjet-ambassadeur die verklaarde, dat het de Sovjetregeering nog steeds niet duidelijk was of zich op grond van het Britsche voorstel 'geen omstandigheden zouden kunnen voordoen, waaronder de Sovjetregeering verplicht zou zijn tot een niet door Engeland en Frankrijk gesteunde Beteekenis van nieuwen maatregel. Het staat-van-dienst-boekje toch heeft deze beteekenis, dat dit niet slechts een overzicht zal geven van den arbeid, welken die jeugdige persoon in dienst van een werkgever heeft verricht, doch tevens om trent zijn activiteit met betrekking tot deel neming aan voorzieningen, welke mogelyk is ty'dcns een periode van werkloosheid. Nu het daarbij aan iederen werkgever verboden zal zyn een jeugdigen persoon beneden 21 jaar in dienst te helbben zonder in '.iet bezit te zijn van een dergelyk, dien jeugdigen persoon betreffend, boekje, ter wijl verwacht mag worden, dat de in dat boekje aangeteekende staat van dienst in het algemeen een belangrijken factor zal vormen by de beoordeeling door den werk gever van door hem in dienst te nemen jeugdige personen, mag de functioneele be teekenis van het staat-van-dienst-boekje worden gezien in de daarvan voor betrok kenen uitgaande stimulans om, meer dan dot nu toe het geval was, deel te nemen aan de verschillende activiteiten der zorg voor de werklooze jeugd, welke deelneming immers onderdeel zal uitmaken van den in het boekje aangeteekenden staat van dienst. Die stimulans zal nog kunnen worden yer- groot door te bevorderen, dat de bureaux der arbeidsbemiddeling by mogelijkheden tot plaatsing van jeugdige personen van den aangegeven leeftijd in het bedrijf met den” staat van dienst van betrokkenen re kening houden. Behalve het hierboven besproken voor deel, vloeit uit de invoering van een staat- van-dienst-boekje mede voort, dat op .een voudige en zekere wy’ze door werkgevers kan worden .vastgesteld datgene, wat met betrekking tot den staat van dienst van een jeugdigen persoon voor hem van belang kan zyn. In verband hiermede zullen ook, naar mag worden aangenomen, jeugdige perso nen, die den besten staat van dienst bezit ten, de meeste kans hebben op het verkrij gen van werk. Tenslotte zal de invoering van een staat- van-dienstboekje mede dienstbaar zyn te maken aan het verkrijgen van een nader in zicht in het verloop der werkloosheid onder de jeugd. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten- Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 14 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Bóek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingex by contract tot zeer gereduceerden tlHIa on VUTI/Irul LoooV-onzl non*, nl o n ling, met betrekking tot den jeugdigen per soon, ten grondslag gelegde gedachte is echter geheel op het vrijwillige gebaseerd. Vandaar dat niet de jeugdige persoon verplicht wordt om in het bezit te zyn van een staat-van-dienst-boekje, het wordt hem uitgereikt op zyn verzoek. Slechts zal het den werkgever verboden zijn een jeugdigen persoon in dienst te hebben, zonder dat deze in’het bezit is van een dergelyk, dien jeug digen persoon betreffend, boekje. Jeugdregistratie. Om redenen van practischen aard is tij dens het dienstverband niet de jeugdige per soon, doch de werkgever de houder van het staat-van-dienst-boekje. De by het boekje behoorende kaart dienst om bij controle aan te toonen, dat het boekje aan den jeugdigen persoon, wien het betreft, is teruggegeven, b.v. omdat deze de aanteekeningen daarin wil doen overbrengen op de omtrent dien jeugdigen persoon door de bevoegde instan tie aangehouden persoonskaart. Het staat-van-dienst-boekje zal vanwege den minister worden uitgereikt^ door het betrokken agentschap van den socialen jeugddienst. De jeugdregistratie, welke tot nu toe, bij wijze van proef in een beperkt aantal ge meenten werkte, ware daartoe over het ge heele land uit te breiden. Blijkens de wettelyke regeling wordt in het staat-van-dienst-boekje slechts aantee- kening gehouden van objectieve gegevens' omtrent datgene, wat van belang is met betrekking tot den staat, van dienst van dengene, wien het betreft. Uitslag van een enquête. J^AAR aanleiding van de te Moskou af gelegde verklaring betreffende de Britsche voorstellen heeft Chamberlain in het Lagerhuis verklaard, dat deze een ge- volg scheen te zyn van een misverstane ten aanzien van de inderdaad gedane vour- tteilen. De regeering heeft onlangs een de finitieve verplichting aanvaard ten opzich te van bepaalde OosUEuropeesche staten en z(i heeft dit gedaan zonder de Sovjet- regeering uit Le noodigen, er aan deel te neme”, met het oog op zekere moeilijkhe den, waartoe zulk een voorstel onvermijde lijk aanleiding zou geven. Chamberlain vervolgde: De regeering heeft daarom aan de Sovjetregeering voor gesteld, dat deze zelf een verklaring zou afleggen van dezelfde strekking als die, welke reeds door de Britsche regeering is afgelegd* in dien zin dat, zoo Engeland en Fiankryk by het nakomen der eigen ver plichtingen in vijandelijkheden mochten, geraken, de Sovjetregeering zich bereid zou verklaren, eveneens bijstand te verleenen Zulk een verklaring, als de sovjetregee- ring zich in staat acht, deze af te leggen, komt ,de Britsche regeering voor in over eenstemming' te zyi. met de recente uit spraak van Stalin, dat Tiet de politiek de; Sovjetregeering is, de landen, die het slachtoffer van agressie mochten zyn en die bereid waren, hun eigen onafhankelijkheid te verdedigen, te steunen. Vrijwel tezelfdertijd kwam de Sovjet regeering met een plan, dat direct veelom vattender en starrer was, hetgeen evenwel rou moeten leiden tot ernstige moeilijkho. den, welke onze eigen voorstellen hadder willen omzeilen. De Britsche regeering wees derhalve de Sovjet-regeering op hm bestaan dezer moeilijkheden en bracht tc- relfdertijd bepaalde wijzigingen in haai oorspronkelijke voorstellen. In het bijzonder 'naakte zii het duidelijk, dat haar plan niet Wifilsde dat de Sovjet-regeering zich zov Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31 GOUDA bjj obm agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onie bureaux zijn dagelijks geopend van 9-6 uur. Administratie en Redactie Telef latere 2745. Postrekening 48400. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. een staat-van-dienstboekje voorgesteld voor alle niet-leerplichtige, binnen het rijk wo- 1 mannelijke personen beneden den i van 21 jaar. Daarnaast echter ware aan de Kroon de bevoegdheid te geven om hetgeen ten aanzien van dit boekje is voor- geschreven, mede van toepassing te verkla- I ren ten aanzien van de binnen het rijk wo- nende, mannel ijnke personen van een oude ren leeftijd tot ten hoogste 25 jaar. Deze mogelijkheid tot uitbreiding is, naar de mee- ning van den minister noodig, uit hoofde van het feit, dat de jarenlange werkloosheid meegebracht heeft, dat de 21- tot en met 24-jarigen de in het staat-van-dienst-boekje gelegen stimulans om bij' werkloosheid deel te nemen aan de vorenbedoelde cultureele1 voorzieningen, voorshands niet zullen kun nen ontberen. Aanteekeningen omtrent verdiende loo- nen en gedragingen van den jeugdigen per soon zullen in het staat-van-dienst-boekje niet mogen voorkomen, zoodat dit niet tot onaangenaamheden voor betrokkene kan lei- den. De beteekenis van een getuigschrift blyft dus n a a st het staat-van-dienst-boek je volledig gehandhaafd. Om in dienst van een ander arbeid te verrichten zal een jeugdig persoon een staat-van-dienst-boekje moeten bezitten, zonder hetwelk hij niet in dienst zal mo gen worden genomen. De aan de voorgestelde wettelyke rege- fende een staat-van-dienst-boekje voor j Het komt den minister van Sociale Zaken noodzakelijk voor om, gezien j den omvang en den duur van het euvel der werkloosheid onder de jeugd en de helaas betrekke!b'k gerin ge deelneming van jeugdige manne lijke werkloozen aan de voor hen be staande, van overheidswege gesubsi dieerde voorzieningen als kampwerk, centrale werkplaatsen, Werkobjecten, cursussen e.d., wettelyke maatrege len te treffen, welke, in het belang van de handhaving der volkskracht, een meer intensieve bestrijding van de gevolgen der jeugdwerkloosheid beoogen. De grootere deelneming toch voor zieningen zal, ook door middel van daartoe strekkende wettelyke bepa lingen, zooveel mogelijk moeten wor den bevorderd. Een krachtig middel daartoe ziet de minister in de invoering van een staat- van-dienst-boekjé voor niet- leerplichtige mannelijke personen be neden den leeftijd van 21 jaar. Door de invoering daarvan zal het, zoo meent de minister, mogelijk blijken dien drang tot deelneming aan de verschillende vormen van jeugdwerk- loozenzorg uit te oefenen, welke blij kens de practijk zoo zeer gewenscht, ja, naar de meening van den minis ter, noodzakelijk is. Men spaart de koe en de geit! Naar de meening van politieke kringen te Belgrado zal, volgens een Reuterbericht dt Belgrado, Joego-Slavië naar aanleiding van het bezoek, dat prins Paul op het (•ogenblik aan Rome brengt, geen positie kiezen voor of tegen de as Rome-Berlyi. Men wyst er op, dat de openbare politieke meening, in Joego-Slavië niet gedoogt, dat bet land zich bij de as aansluit, terwijl strategische en commercieele overwegin gen niet toelaten, dat het zich tegen de verklaart. De openbare meening is de belangrijkste ®®rweging. Haar kracht is van dien aard, 4at het naar de meening van bevoegui r*®arnemers ónmogelijk zou zyn, het larxt k brengen tot vijandelijkheden, of zelf-1 maar vijandige neutraliteit jegens de West “iropeesche mogendheden Daartegenov<*. Maat, dat de uitbreiding van de Italiaan khe grens tot Macedonië als gevolg v«n ^setting van Albanië en de aanwezig "8|d van Duitschland aan de noordelijke Pen8 de strategische positie van Joego- ^vie verzwakt heeft. Ook wat de buiten- u ndache handel betreft, valt Joego-Slavië e«s meer in de handen van Duitschland en Italië, die thans aanzienlijke goedere.’- «wieten aanbieden. Vier nieuwe centrale werkplaatsen. Jngediend is een wetsontwerp tot wijziging en verhooging van de begrooting van sociale zaken vogr 1939. Aan de memorie van toelichting wordt o.m. het volgende ontleend Zooals in de memorie van antwoord aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal op de algemeene beschouwingen is medegedeeld, heeft de regeering ter versterking van de bestrjjding der jeugdwerkloosheid besloten, de tydelijke mogelijkheid van een verbod wan ondernemings-arbeid voor 14-jarige jongens te bevorderen, aanhangig te maken een wijziging der arbeidswet 1919 tot we ring behoudens in geval van voldoening aan eventueel noodzakelyke eischen van het bedrijfsleven van het meisje uit het on- dernemings-milieu tot de voleindiging van haar zestiende levensjaar, te geraken tot uitbreiding van de deelneming aan de ver schillende vormen van cultureele zorg, zulks zoowel door de invoering van een staat-van dienst-boekje als door een verruiming van de beschikbaarstelling van geldmiddelen. Op den grondslag dezer voornemens heeft de regeering het advies ingewonnen van de rykscommissie van advies inzake het vraag stuk van de werkloosheid onder de jeugd. Overeenkomstig de in een rapport dezer commissie gegeven uitwerking der regee- ringsvoornemens heeft de minister van so ciale zaken wetsvoorstellen doen voorberei den, zoo wat betreft de leeftydsverhoogin- gen voor de toelating van jongens en meis jes tot den arbeid in ondernemingen (bui ten den landbouw, waarvoor een afzonder- llyke regeling zal worden getroffen) als wat aangaat de bevordering van een uitge- breidere deelneming aan de verschillende vormen van cultureele zorg. Voor-ontwerpen van wet betreffende de eerstgenoemde onderwerpen zyn toegezon den aan den hoogen raad van anbeid, welk college ,voor zoover deze voorzieningen met het oog op den stand der werkloosheid een dringend karakter dragen, zyn advies zal uitbrengen op korten termyn. Het ligt in de bedoeling ,de met die voorzieningen sa- menlhangende bijdragen en uitgaven, welke een deel ten laste van het departe- van onderwijs, kunsten en weten schappen en voor een ander deel ten laste van het departement van den minister van sociale zaken zullen komen, te zjjner tyd aan de Staten-Generaal aan te vragen. Met het oog op den omvang en den duur van het euvel der werkloosheid onder de jeugd, en de voorgenomen versterkte be strijding van dit kwaad, zoomede van de daaruit voortvloeiende gevolgen, zal de verplichten, tusschenbeide te komen onSe acht het feit, of Engeland en Frankrijk tci nakoming hunner verplichtingen zulk-s reeds hadden gedaan. De regeering deed voprts uitkomen, dat. zoo de Sovjetregeering haar eigen inter ventie afhankelijk wilde maken van die van Engeland en Frankrijk, de Britsche regee ring hiertegen van haar kant geen bezwaar zou hebben. interventie. Halifax gaf den ambass«deui -nd. bovenbedoelde CU,™ geering was. Halifax voegde hieraan toe, dat hij ge loofde dat, zoo er eenige ruimte voor twij fel in dit opzicht mocht zijn, deze zonder I moeite zou kunnen worden weggenomen t Hy noodigde den ambassadeur derhalve uit, j de regeering ervan op de hoogte te stellen. 1 wat precies de redenen waren van dezen I twijfel, zoo deze nog’ mocht bestaan, en hieihiede verklaarde Maisky zich accoord. D« openbare meening. Alvorens Chamberlain zyn ’verklaring over de Britsch-Russische onderhandel in- gen aflegde, had mej. Rathbone (onafhan kelijk) mededeeling gedaan van het resul- I taat van een enquête, die het Britsche in stituut voor de openbare meening had inge steld over de xraag, of men voorstanuci was van een militair bondgenootschap tus- schen Engeland, Frankrijk en Rusland. Van de uitgebrachte stemmen waren 87 procent vóór een dergelijk bondgenootschap, ze? i procent tegen, terwijl zeven procent zich tnthield. 1 voor den wereldvrede op een strikt reli- 1 gieuzen grondslag zijn gebaseerd, hetgeen ook geldt voor het plan, de vyf mogendhe den tot een conferentie op het Vaticaan uit te noodigen. Waarnemers te Berlijn zijn van oordeel, dat DuitiSchland vermoedelyk deze uitnoo- diging op dezen grondslag niet zal aanvaar den, daar de nationaal-socialistische regee ring immers op het standpunt staat, dat de kerk als zoodanig zich niet met politieke aangelegenheden dient te bemoeien. v United Press verneemt, heeft Paus »e| aan den nuntius te Berlijn, als- lieri>et’aan Z^'n ^^egenwoordigers in an- ^«.t..UroPee3c^e hoofdsteden, medegedeeld iftcU v v.oornemens is> binnenkort een en- U*k te vaarc*iKen> die in alle katho- Efeje *er*{en ter wereld zal worden voorge- K/J .en het vraagstuk van den vrede be- E_<e.t' het in ’s Pausen bedoe- lijgen, byzondere gebeden voor den voor te schryven. ?ens dit bericht zou ’s Pausen actie

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1