Stemming bij volmacht door militairen. De vierde man. Engelsch KoninsrsDaar naar België. Beurs van Amsterdam. Wetsontwerp ingediend. Ingediend is een ontwerp van wet hou dende voorschriften betreffende het stem men by volmacht door militairen by de in 1939 te houden gemeenteraadsverkiezingen. Aan de memorie van toelichting wordt het volgende o.m. ontleend: Het onder de wapenen roepen van een groot aantal militairen heeft tengevolge, dat velen van hen, indien geen bijzondere maatregelen worden getroffen, verstoken zullen worden van de uitoefening van he: kiesrecht voor de a.s. gemeenteraadsverkie zingen. Het verdient aanbeveling hiervoor een voorziening te treffen. Vooral in kleine gemeenten, waar een stem minder dan in groote plaatsen in de massa opgaat, kan .iet niet-deelnemen zelfs van een gering aantal kiezers van overwegenden invloed zijn. t De' minister van Binnenlandsche Zaken meent deze voorziening te kunnen vinden door aan de bepalingen van de Kieswet, welke het stemmen bij volmacht mogelijk maken, eenige uitbreiding te geven. Hij had zulks reeds gaarne vóór de verkiezingen van de Provinciale Staten willen voorstellen, doch toenmaals was de tijd voor het treffen van de daarvoor onmisbare wettelijke voor ziening te kort. Wil immers een voorziening het beoogde effect sorteeren, dan kunnen de tegenwoordige bepalingen der kieswet niet alle toepassing vinden. Het thans aangeboden ontwerp voorziet in een en ander. In groote lijhen zal de gang van zaken aldus zijn, dat de kiesge rechtigde militair, die op den dag der stem ming in werkelyken dienst is in een andere gemeente dan in die, op welker kiezerslijst hij voorkomt, door tusschenkomst van een door of vanwege den minister van Defensie aan te wijzen officier schri ftelijk een verzoek indient om bij volmacht te stem men. Het verzoek moet den burgemeester der gemeente, op welker kiezerslijst de mi litair voorkomt, uiterlijk tien dagen vóór den dag der stemming bereiken. Vervolgens wordt de in het verzoekschrift aangewezen gemachtigde opgeroepen ten einde zich per soonlijk ter secretarie te vervoegen om de volmacht aan te nemen. Verschijnt de ge machtigde niet op de(n) aangewezen dag (en), of neemt hij de volmacht niet aan, dan verliest de aanwijzing fiaar kracht en wordt het bij den burgemeester ingediende verzoekschrift teruggezonden aan den mi litair, die, indien het hem gelukt op den dag der stemming verlof te krijgen, alsdan im mers zelf nog kan stemmen. Bij aanneming- van de volmacht wordt het bij den burge meester ingediende exemplaar van het ver zoekschrift door den gemachtigde mede- onderteekend en door den burgemeester of den door dezen aangewezen ambtenaar ge waarmerkt. Dit exemplaar geldt alsdan als het origineel der volmacht. Voor het overige kunnen de artikelen der Kieswet nopens bet stemmen by volmacht, behoudens enkele uitzonderingen en afwjj kingen, welke voor siêSTzelve spreken, toe passing vinden. Onderwijzers die onder de wapenen zijn, hebben verlof. Hun inkomsten gaan gewoon do0r.- Gemeentebesturerx en schoolbesturen van gesubsidieerde lagere en bizondere lagere scholen hebben van den minister van O.. K. en W. een mededeeling ont vangen omtrent het verlof van de leer krachten in vasten dienst. Wie van hen zich uitsluitend wegens de buitengewone omstandigheden, te weten den politieken toestand, in wsrkelijken militairen dienst bevinden, hebben gedurende dien gehee- len tijd verlof. Zij, die voor tijdelijk zijn aangesteld, genieten verlof voor niet lan ger dan den duur der tijdelijke waar neming. Salarieering- Tijdehs den verloftijd genieten de on derwijzers gedurende de eerste 30 dagen de volle jaarwedde of wedde en daarna hetgeen deze jaarwedde of wedde meer bedraagt dan de militaire belooning. Voor de onderwijzers, die onder de Pen sioenwet 1922 vallen .bliift de pensioen grondslag gedurende den militairen diensttijd op het volle bedrag gehand haafd. TWEEDE KAMER. Regeling Binnenscheepvaart. De Tweede Kamer is gistermiddag bij eengekomen onder voorzitterschap van mr. J. R. H. van Schalk. Aan de orde waren de wetsontwerpen nieuwe regeling van het binnenvaart- recht, goedkeuring van het te Genève gesloten verdrag van 9 December 1930 tot vaststelling van eenige eenvormige rege len be treilende aanvaring in de binnen scheepvaart, goedkeuring van het te Ge nève gesloten verdrag van 9 December 1930 nopens de teboekstelling van bin nenschepen, de zakelijke rechten op die schepen en andere daarmee samenhan gende onderwerpen, uitvoering van dit verdrag. De minister van Justitie, mr. Goseltng, geeft een klein overzicht van de tot standkoming van de ontwerpen en wijst op het prachtige werk van de in 1925 ingestelde commissie-Molengraaf f. De minister brengt eerbiedige hulde aan wijlen prof. Molengraaf! en aan prof. Star Busmann. Aan den arbeid van deze commissie is, wat de groote grondslagen betreft, niet geraakt. Invoering van de bepalingen, die de aansprakelijkheid inhouden, zal voorloo- pig niet geschieden voor zij kunnen wor den gezien in het kader van de coördi natie. Spr. hoopt, dat de landen, die de ver dragen hebben geteekend, niet lang zul len dralen met de ratificatie. De regee ring zal de bekrachtiging nog eenigen tijd aanhouden, ook na de goedkeurings wetten. De vier ontwerpen worden zonder hoof delijke stemming aangenomen. De vergadering wordt om kwart voor twee verdaagd tot Vrijdagmiddag 1 uur. Duizenden grenswachters vragen vervanging. Met de uitvoering zal over een paar dagen worden begonnen. Onge veer 2óü militairen per dag naar huis Naai- wij vernemen hebben vrijwel alle dienstplichtigen, die in verband met de buitengewone omstandigheden voor de grens- en kustbeveiliging onder de wa penen zijn geroepen, bij het Departe ment van Defensie een verzoek inge diend om vervangen te mogen worden. Dit beteekent, dat dagelijks ongeveer 3000 van dergelijke aanvragen ten De- partemente worden ontvangen Voor vervanging hebben zich tot nu toe ongeveer 1500 vrijwilligers aangemeld. Dit aantal is uiteraard te gering om aan alle verzoeken om vervanging te kunnen voldoen en binnenkort zal er dan ook toe worden overgegaan dienstplichtige werk loozen voor vervanging aan te wijzen. De zeer vele werkzaamheden, welke aan de vervanging zijn verbonden, heb ben op het Departement van Defensie groote drukte veroorzaakt, maar men is op de betrokken bureaux thans toch. zoo ver gevorderd, dat over eenige dagen men sprak ons van twee dagen een begin met de vervanging zal worden ge maakt. Dagelijksch zullen dan 250 ver vangingen worden geregeld. Of intusschen aan alle verzoeken om vervanging zal kunnen worden voldaan, valt op dit oogenblik nog niet te zeggen. Zooals we reeds meldden zijn er onge veer 35.ÜU0 werkloozen eventueel voor vervanging beschikbaar. Prinses Juliana reikt onderscheidingen uit. Wegens verdiensten voor het Roode Kruis. Gistermorgen heeft H. K. H. Prinses Juliana zich als voorzitster van het Ne- derlandsche Roode Kruis naar her ge bouw van het Hoofdbestuur begeven, teneinde de onderscheidingen uit te rei ken, welke ter gelegenheid van den ver jaardag van H. K H. werden verleend. In aanwezigheid van de leden van het dagelijksch bestuur heeft H. K. H. Prin ses Juliana, na een toespraak de volgen de onderscheidingen uitgereikt: Het kruis van verdienste aan: C. van den Bussche (laatstelijk te Batavia); kolonel b.d J van Arkel te 's-Graven- hage; luitenant-kolonel A. N. C. F. Keij- zer te 's-Gravenhage; kapitein genera- len staf J J. Jurrissen te 's-Gravenhage; W Hol te 's-Gravenhage; dr W F. Emous te Arnhem; mr. N J van Aalst te Rot terdam; H M. van Eetten te Weesp; W Waller, arts, te Rhenen; prof. dr. J. van der Hoeve te Lelden; ir. P. M. Vleugels te Munster; -W B. van Staveren, arts, te Eindhoven; W. H. L. Uges te Breda; J. H. de Bruyn te Oegstgeest; T. J. v. Buu- ren, arts, te 's-Gravenhage; mevrouw C. Hartwijk—Alleman te Voorburg; H. A. M. Meerum Terwogt te Rotterdam; J. P. Vergouwen, arts, te Veenendaal; jonk- vrouwe C. E. baronesse van Haersolte te Zwolle; dr. P. H. Eykman van der Kemp te Deventer; C. H. Radijs te Helmond; J. W. Henny te Leiden. Medaille van verdienste in zilver aan: P. van Twisk te Den Helder; H. Fran- cotte te Vaals; J. Sarolea te Maastricht; zr G. D. A. Spoorenberg te Maastricht; A. J Meijer te Gorinchem; H J. Kuiper te s-Gravenhage; A. C. van der Lem te 's-Gravenhage; L. Th. A. van Soest te 's-Gravenhage; W. van Spronsen te 's-Gravenhage; E. Stemerdink te Vee nendaal; J. de Voogd te Middelburg; H. P. Swets te Middelburg; zr M. Schoonder- woerd—de Bruin te Gouda. De Prinses en het Prinsesje logeeren bij de Koningin. Naar wij vernemen is H. K. H Prinses Juliana met Prinses Beatrix heden voor een verblijf van eenige dagen te 's-Gra venhage aangekomen. Gedurende haar verblijf aldaar heeft de Prinses haar intrek genomen op den „Ruigenhoek". GEMENGD NIEUWS. Te late candidaten. Een Ijlbode op zijn praatstoel. Men schrijft ons uit Dordrecht: Bij de indiening van de candidaten- lijsten voor de gemeenteraadsverkiezing is te Dordrecht een incident van eenlgs- zins vroolijken aard geschied. Engele minuten voor vieren kwam na melijk een jongeman in, motorkleeding de raadszaal, waarin het verkiezingsbu- reau zetelde, binnenstormen. Hij was een afgevaardigde van de Neutrale Arbeiders Partij en was met de motorfiets naar liet stadhuis gereden, omdat de benoodigdc 75 handteekeningen op het laatste nip- I pertje verzameld waren. I Toen hij de raadszaal binnenstapte, I vestigde de voorzitter de aandacht op het ieit, dat de klok 2 minuten voor 4 wees. Desniettemin zette de boodschapper een fllnken boom op met de in de zaal aan wezige ambtenaren en hoewel de voor zitter hem herhaalde malen waarschuw- de, dat het hoog tijd was, hij trok zich daar niets van aan en praatte en praatte „Vier uur, te laat", klonk opeens des voorzitters stem. En zoo is het geschied, dat de Neutrale Arbeiders Partij in Dor drecht niet aan de verkiezingen kan deelnemen. Steeds meer stakers in Drentsche werkverschaffing. Zooals wij reeds verleden week meld den, hebben 86 werkloozen uit de ge meente Emmen, die werken in het werk verschaffingskamp te Diever, voorname lijk omdat het mm onmogelijk werd ge maakt, vaker dan om de twee weken een Zondag thuis door te brengen, het kamp verlaten. De desbetreffende arbeiders werden daarom geschorst. In de kringen der werkloozen Is dit feit aanleiding geworden uit een uitbar sting van algemeene ontevredenheid, welke thans een scherpen vorm gaat aannemen en op een algemeene staking dreigt uit te loopen. Thans is niet meer de vrije Zondag, maar zijn ook de loonen in het geciing gebracht. Toen gisteren een nieuwe ploeg van 86 arbeiders voor Die ver was aangewezen, vertrokken slechtst 47. Men verwacht, dat een groot deel van hen morgen zal terugkeeren Bovendien hebben reeds 87 arbeiders uit de gemeente Emmen, die te Hoogeveen bij de ontginning Krembong te werk gesteld waren, gisteren het werk neergelegd. Vanmorgen weigerde voorts een, groep arbeiders uit Nieuw-Weerdinge naar het ontginningswerk te Westerbork te vertrekken. De stakers voeren een actie voor het algemeen stilleggen def werkverschaffingswerken. Van de zijde der directie van de ar- beidersbeurs te Emmen kon men ons hedenochtend nog geen algemeen over zicht van den omvang van het conflict en de voornaamste grieven, verstrekken. De arbeidersorganisaties hebben hun leden geadviseerd, niet deel te nemen aan de staking, omdat op deze wijze geen verbetering zal worden verkregen. Voor een groot deel schijnen evenwel de be stuurders voor het oogenblik weinig vat op hun leden te hebben. RECHTZAKEN. Siegfried Wreszynski in hooger beroep. De Poolsche „financier en bankier" S. Wreszynski, die door de rechtbank wegens oplichting en verduistering is veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf onder aftrek van twee maanden preventieve hechtenis, is van dit vonnis in hooger beroep gegaan. Ook de officier mr. L. de Blecourt, heeft hooger beroep aangeteekend. Als verdediger van Wrescynski zal we derom optredpn mr. A. de Leeuw. Politieagent schoot brigadier neer. Tot anderhalf jaar gevangenisstraf veroordeeld. De rechtbank te Amsterdam deed uit spraak in de zaak tegen een Amsterdam- schen politieagent, die op 31 Augustus van het vorige jaar in het politiebureau aan de Pieter Aertzstraat een brigadier neerschoot toen deze hem kwam halen, daar hy, de agent, gehoorcj moest worden door de zeden politie. De man, die is onderzocht door een psy- oniater, dr. S. p. Tammenoms Bakker, werd verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. In verband hiermede veroordeelde de recht bank hem tot een jaar en zes maanden ge vangenisstraf, met aftrek van de preven tieve hechtenis en bepaalde, dat de straf in een bijzondere strafgevangenis zal worden ondergaan. Voorts ontzette de rechtbank verd. van het recht tot het bekleeden van het ambt van agent van politie voor den tyd van zes jaar en zes maanden. De rechtbank overwoog, dat er termen aanwezig zyn óm verdachte voor den lang- sten tyd, die de wet in dit geval toelaat; te ontzetten van het recht tot het bekleeden van 'het ambt van agent van politie, op grond van den aard van het gepleegde feit en de ter terechtzitting gebleken omstan digheden waaronder het is begaan. RADIO-NIEUWS. Vrijdag 12 Mei. Hilversum I, 1875 en 415.5 M. Algemeen programma verzorgd door den KRO: 89.15 Grarpofoon (om c.a. 8.15 Berich ten); 10.Gramofoon; 11.30 Religieuze causerie; 12.— Berichten; 12.15 Het KRO- orkest; 1.Gramofoon; 1.20 Vervolg con cert; 2.Orgelconcert en gramofoon; 3. Gramofoon; 3l15 Het KRO-orkest; 4.— Gramofoon; 5.15 De KRO-Melodisten en solist! 6.t.and. en tuinbouw-causerie 0.20 Vervolg de KRO-Melodisten (c.a. 8.30 Berichten); 7.-4- Berichten; 7.15 Luchtvaart causerie; 7.35 Musica Catholica; 8.Be richten ANP; kl5 Gramofoon; 8.30 Her Aachener Domkoor en orgel; 9.15 Toespra ken en gramofjoon; 10.15 Reportage; 10.30 Berichten ANP; 10.40 Het Yvonne Geoigf- ballet en het Concertgebouw-orkest; 11.40 12 Gramofoon. Hilversum II; 301.5 M. 8.— VARA, 10.- VPRO, 10.20 VARA. 12.— AVRO. 4^- VA RA, 7.30 VPRO, 9.— VARA. 10.40 VPRO. 11—12 VARA: 8.r- Gramofoon (c.a. 8.16 Berichten): 10— Morgenwijding; 10.20 Viool en piano; 10.50 Declamatjie; 11.10 Gramofoon; 1120 Orgelspel; 12.-^ ^yRO-Amusementsorke..;-, 12.40 Ensemble Jetty Cantor, in de pauze gramofoon; Causerie „Lafcadio Hearn"; 2.30 Disno-variété; 3.15 De l'al- ladians; 4.Giramofoon; 4.30 Zang, piano en gramofoon; 5.Voor de kinderen; 5.30 Orgel en zang; 6.Gramofoon; 6.28 Be richten; 6.30 letterkundig overzioht; 6 50 —6.55 Gramofoon; 7.VA RA-Kalender; 7.05 Cyclus ..Rfizen en trekken"; 7.2.3 Be richten ANP; 7-30 Berichten; 7.35 Cursus „De beginselverklaring van de Centrale Commissie voorlhet Vrijzinnig Protestanti-- me"; 8.Cemj>alovoordracht; 8.50 Cause rie „Vrijzinnige Protestanten in Amerika"; 9.— Fragmenten uit de operette „Die Fle deramus"; 10.10 Nederlandsch-Amerikaan" sche uitzending; 10.30 Berichten ANP- 10.40 Avondwijding; 11.— Klarinet en pia' no; 11.30 Jazzmuziek (gr.); 11.55—12 Gra mofoon. MARKTBERICHTEN Vcpitturkt Goutfa 11 Mei. Aanvoer 68 slachtvarkens 22 tot 28 ot .per pond levend met 2 'k kortim 431 magere varkens 25—86, 926 biee™ 10—15, Geldersche 14—J7, 4 runderen 235, 188 nurhtére kalveren 7 ■i schapen, 388 lammeren f 5—8, 61 bokken en geiten 2—5 per stuk. Handel matig. Kaasmarkt Gouda. 11 Mei. Aanvoer 285 partijen. Prijzen ie kw. 21—23, idem 2e klv. 19—20. Hm- del matig. EIEREN: Aanvoer 212.000 stuks. Pryzen Kipeieren 3.15—3.45, eendeieren 2.60-3 per 100 stuks. Handel matig. BOTER: Aanvoer 508 ponden. Prijzen: Goeboter 65—70 ct., weiboter 55—60 ct. per pond. Ooöp. iZuid-Hoillandsche Kier veiling Q.A. te Gouda. 11 Mei. Aanvoer 220.000 kipeieren Pryzen: 56-60 K G. 3.25—3.30, 60-62 K.G 3.30—3.40, 62-68 K.G. 3.40—3.75, bruine 58-72 K.G. 3.35-4.10, kleine eieren 3.10 —3.20 per 100 stuks. Eendeieren: Aanvoer 1000 stuks. Pryzen 2.20—2.80 per 100 stuksü Deensche boternoteering. De boternoteering te Kopenhagen is he den vastgesteld op 222 kronen is 87 cent per K.G. SPORT EN WEDSTRIJDEnT VOETBAL. Programma voor Zondag. Kon. Ned. Voetbalbond Kampioenschap van Nederland. NEC—Ajax, DWSEindhoven, terrein Stadion. AFDEELING I. Promotiecompetltie 2e klasse EDG- HBS AFDEELING II Promotiecompetitie 2e klasse: UW- DFC- Promotiecompetitie 3e klasse ASC- VIOS 3e klasse C VFCSteeds Volharden, Promotiecompetitie 4e klasseDe Ooie vaars—Wassenaar. Schoonhoven—VD8, half drie. Steeds Hooger—Woerden, Di lettantEBOH. 4e klasse A Sportman—TONA. Promotiecompetitie reserve 2e klasse: HBS 2—Quick 2. Reserve 2e klasse AADO 4DHC 3. Reserves 3e klasse D: GSV 2Gouda 3. AFDEELING III Promotiecompetitie 2e klasse ZAC— Enschedesche Boys. AFDEELING IV Promotiecompetltie 2e klasse: Helmond Limburgia. Bleljerhelde—Middelburg. AFDEELING V. le klasse SneekFVC Promotiecompetltie 2e klasse: WW— GRC WATERPOLO. G2.C. kampioen van de wintercompetitie. De wintercompetitie van den Zwemkring Gouda in het Spaardersbad is gisteravond besloten met den wedstrijd G.2»C.De Gou we. De uitslag was 11. G.Z C. heeft hier door het kampioenschap behaald. De eindstand luidt; G.Z.C. 4 3 1 0 7 185 1.71 Elfhoeven 4 3 0 1 6 16—10 1* De Gouwe 4 2 115 10—7 1# A.Z.C. 4 1 0 3 2 6—11 Ü.50 Boskoop 4 0 0 4 0 3—20 0-- TELEGRAFISCH WEERBERICHT. De Bilt aeint: Verwachting geldig van hedenavond tot morgneavond ongeveer 19 uur: Voor het geheele land: Afwisselend be wolkt; waarschijnlijk droog weer; koude nacht, met mogelijk plaatselijk een weinig nachtvorst; overdag iets kouder; zwakke tot matigen Noordoostelijken tot Noordelijken wind. Prijs nooit uw eigen werk. maar laat uw werk u piijzen. FEUILLETON. (Een geval uit de practijk van Inspecteur Sanders, lid der Centrale Recherche) door UDO VAN EWOUD. 52 Ik had n.l. Intusschen een ander plan netje uitgewerkt. Zondagmiddag, onmid dellijk na onze terugkomst in Amster dam. stelde ik me in verbinding met je collega Kroese van het „Dagblad", die me zeer welwillend een introductiekaart voor het bal-masqué verschafte, waar mee ik een, kennisje, een zekere Juffrouw Van Buren, een dienst meende te kun nen bewijzen. Invplaats van het telegram vaft Adams ging er nu Maandagmorgen een draadberlcht van ons naar Berlijn en wel van den volgenden Inhoud: „Kom Woensdagavond in Bledermayer costuum op het Jaarlijksche bal-masqué van de Nederlandsche Reis Vereeniging, Hotel Esplanade. Den Haag. Hier kamer ten name van Ada van Buren gereser veerd. Herkenningsteeken: camelia. Ik kom persoonlijk en geef nadere instruc ties. Introductie ten name van Ada van Buren gaat heden per brief af." We verzonden dien dag de invitatie In een blanco enveloppe, voorzien van, een getypt adres naar Berlijn, daarmee een val openstellend, die ook om een an dere reden, welke ik je klaren, noodzakelijk was. Het kwam er nu slechts op aan de antecedenten van Han Adams eens wat nader te onderzoeken en na te gaan, of zijn aanwezigheid op het kantoor van de bank inderdaad samenviel met het tijdstip, waarop Leuvensteyn In den trein werd vermoord. Ik deed daarbij in de eerste plaats een ontdekking, die ln dit stadium van het onderzoek weliswaar lang niet van zoo veel beteekenis was, als zij eenige dagen eerder voor ons zou hebben gehad, maar die er toch toe bijdroeg wat meer licht in de zaak te brengen. Op het bureau van de Bevolking vond ik n.l. Adams als volgt in de registers vermeld: Johan Robert Adams, geboren 18 Juni 1898 te Lochem". Wils liet een zacht gefluit hooren. Wanneer we dat geweten hadden op het moment, waarop ik dien vreemden be zoeker ln het perceel aan de 2e Ooster parkstraat signaleerde, zou onze reis naar Dusseldorf waarschijnlijk niet noo- dig geweest zijn, zelde hij. Dat ben lk toch niet geheel met Je eens. Miel, antwoordde Sanders, die dei reporter ook deze opmerking gaarne bleek te vergeven. Ik betwijfel nJ. of de overeenkomst tusschen. een van Adams' voornamen en Robert's achternaam toen den^plfden Indruk op me zou hebben ge maakt als nu het geval was. Vergeet niet dat ik me nu dien naam speciaal liet voorleggen met het doel deze eens wat nauwkeuriger te bekijken. Er loopen waarschijnlijk duizenden ons landje rond. die den voornaam Ro bert dragen en daarbij kwam dan nog, dat wij tot voor enkele dagen niet de minste verdenking jegens hem koester den. Nu deed lk Iets, waartoe ik toen misschien in het geheel geen aanleiding zou hebben gevonden: ik stelde me tele fonisch met Lochem in verbinding en verzocht den ambtenaar van den Bur gelijken Stand eens even voor mij na te willen zien of daar op 18 Juni 1898 in derdaad een Johan Robert Adams voor de eerste maal het levenslicht aan schouwde. Zooals ik verwacht had, luid de het antwoord ontkennend, maar toen ik daarop naar de geboorte van Adam Johan Robert informeerde, had ik meer succes. Deze jongeman bleek de tweede zoon te zijn van Louis Gerard Robert, van beroep landarbeider en afkomstig uit Mechelen en diens echtgenoote, wier meisjesnaam me helaas ontsehoten ls. De familie had eenige jaren in Lochem gewoond en was ongeveer een Jaar na de geboorte van den tweeden zoon naar Leeuwarden vertrokken. Het Interesseer de me natuurlijk te weten hoe Han, Adams erin geslaagd was zijn naam om te draalen, zóó, dat deze thans zelfs of ficieel was erkend en ook daar kwam ik vrij spoedig achter. Zooals Je weet. was mij reeds eerder vanuit Leeuwarden medegedeeld, dat de familie Robert van daar naar Burgstelnfurt in Dultschland was vertrokken. Tijdens mijn verblijf in Dusseldorf heb lk de gelegenheid te baat genomen eens te informeeren hoe het deze familie daar verder verging. M'n voorstel om nog een dag ln Dusseldorf te blijven was dus niet uitsluitend een gevolg van eenj plotseling opkomende be hoefte aan amjusement, Miel, liet hij er glimlachend o|) volgen. Ik hoop," dat je me deze misleiding niet al te zwaar zult aanrekenen Wils maaktó slechte een afwerende beweging, terwijl Sanders vervolgde: Reeds Zaterdagavond Je weet, dat ik toen, tri-wijl we aan tafel zaten even werd wegjgeroepen kreeg ik be richt. Robert, fn dit geval dus de vader van de pseudg verpleegster, was Jaren lang ln Burgstelnfurt als landarbeider op een groote boerderij werkzaam ge weest en had zich daar in 1910 als Duitsch onderdaan laten neutraliseeren Je be grijpt van wellce beteekenis dit bericht alleen reeds voor mij wat. De dochter van dezen Robert was dus ook Duitsche en zij bevond zich nu in haar eigen land. Van uitlevering was dus derhalve geen sprake kunnen izijn; vandaar, dat ik op het denkbeeld kwam haar uit eigen be weging naar ons land te laten terugkee ren. Uit de Inlichtingen, die lk uit Burg stelnfurt ontving, bleek mij voorts nog, dat de oude Robert in 1913 aldaar is overleden. De oudste zoon, die toen 17 jaar was, nam het werk van zijn vader op de boerderij over en ook de overige leden van. de familie, die daar geheel Intern was, zetten het oude leven voort. Tot de oorlog Uitbrak. De oudste zoon werd al spoedig onder de wapenen ge roepen en toen ook Adams het oogen blik zag naderen, waarop hij ziin vader- vertrok hij met zijn zuster, die toen 15 Jaar oud was, naar Holland. HU zelf vond. aanvanke lijk ln Enschedé, later in Amsterdam een betrekking als pakhuisknecht, win kelbediende en tenslotte zelfs als boek houder. terwijl zijn zuster het van ka mermeisje in verschillende hotels tot hulp in de huishouding en gouvernante •bracht. Belden zouden dus zeker wel m staat zUn geweest zich op een behoor lijke wijze door het leven te slaan, wan neer de na-oorlogsche moraal in hen niet zulke gewillige slachtoffers had ge vonden. Het begon in 1919. toen Adam Johan Robert als tóekhouder ln betrek king was bU een ifoote firma te Am sterdam. HU zag kans in enkele maan den tljds een bedrag van 15000 te ver duisteren. waarmee hU de wUk nam Mar het buitenland. vermoedelUk naar Bel gië. De uitgever van zijn befaamde de tective romans wist mU n.l. te vertellen, dat het manuscript'"^an zUn eerste wer hem in 1920 vanüit Antwerpen werd toe- Hii is dus. wa£ men zou noemen, door de praktUk geïnspireerd concludeerde Wils. Dat schijnt wel zoo. beaamde San ders. Reeds toen echter .werd alle corre* pondentie gevoerd onder den naam Adams en ln 1921 heeft hij zich als Johan Robert Adams in het bevolkingsregister van Ostende laten inschrUven. (Wordt vervolgd.) STADSNIEUWS. GOUDA, 11 Mei 1939. Streekwedstrijd van landelijke rjjvereenigingen. Aantrekkelijke ruitersport. Het streekverband Midden - Zuid^Holland van landelijke rijvereenigingen heeft in dc Manege te dezer stede dfen jaarlykschen atreekwedstrijd gehouden. Er werden zes nummers afgewerkt, waarop in totaal 63 deelnemers, van de verschillende lahdelijke rijvereenigingen uit dit district, uitkwamen Op dezen door prachtig weer begunstigen wedstrijd werd goede sport geboden. De uitslagen luiden: Dressuurproef klasse IV voor ruiters en paarden, die nog nimmer op een concours djn uitgekomen, 14 deelnemers: 1. mej. T. van Dam (Boreftsche Ruiters Bodegraven), 2. J. M. v. d. Bas; 3. mej. T. A. Vonk Noor degraaf: 4. A. J. Verkerk; 5. Ant. Vonk Noordegraaf; 6. J. Vonk Noordegraaf Azn., (allen Nassau Ouderkerk a. d. IJssel). Dressuurproef klasse IV, 14 deelnemers: t. mej. T. Speelman (Boreftsche Ruiters); i mej. N. de Bas (Siegfried Bergam bacht); 3. Th. Erberveld (Gouda Vooruit); 4 G. v .d. Linden (Boreft Ruiters); 5, mej W.de Jong (Siegfried); 6. mej. M. Erbei veld (Gouda Vooruit). Handicap dressuurproef, 7 deelnemer;: 1. b. Bodegons (Siegfried); 2. C. Kaar* (Gouda Vooruit); 3. P. A. Voorsluis (Sieg fried); eervolle vermelding Jan Boer (Bo reftsche Ruiters) en T. Burger (Gouda Vooruit). Dressuurproef viertallen als boven, 2 deelnemers: 1 Nassau Ouwerkerk. Dressuurproef viertallen, 5 deelnemers: 1. viertal Siegfried; 2. viertal Gouda Voor uit; 3. viertal Boreftsche Ruiters; E.V. vier tal Nassau Ouwerkerk. Handicap springconcours, 21 deelnemers: 1. P .A. Voorsluis (Siegfried); 2. mej. N. Oskam (Siegfried); 3. D. Bodegons (Sieg fried); 4. Th. Burper- (Gouda Vooruit); 5. G. v. d-.I-i'ulen (Boreftsche Ruiters); 6. J. Beer (Boreftsche Ruiters); E.V. mej. A. v. Dobben (Boreftsche Ruiters). Zuster Schoondei woerd door Prinses onderscheiden Zuster M. Schoonderwoerd-de Bruin al hield heeft gisteren in het gebouw van het hoofdbestuur var het Roode Kruis te 's-Gravenhage uit handen van Prinses Ju liana de medaill in zilver ontvangen, dia haar in v\ band met haar 25-jarigen trou wen dienst by hot Roode Kruis is toeg kend. Rijkspostspaarbank. In den loop der maand April werd aan het kantoor Gouda op spaarbankboekjes inge legd 58.650.33 en terugbetaald 109.687.28 derhalve minder ingelegd dan terugbe taald 56.036.95. Het aantal nieuw uit#- geven boekjes bedroeg 44. FILM NIEUWS. Thalia-Theater. Diplomatieke zending". Het Thalia-Theater zal vanaf Vrijdag vertoonen de verfilming van een origineel verhaal van John Balderstow, Rose Fran ken en Will. Brown Menoney „Diplomatie ke zending" met Merle Oberön en Brian Aherne in de hoofdrollen. De film brengt in beeld Ole gespannen verhouding tusschen Engeland en Ierland, ontstaan door den wensch der Ieren om on afhankelijker te zün- Deze strijd duurt he den ten dage nog voort, hij bereikte reeds in 1921 zyn hoogtepunt. In deze film speelt Merle öberon, de b kende Engelsche actrice, een van haar beste rollen. Een aantrekkelijk voorprogramma met OA. Stan Laurel en Oliver Hardy, die thans weer vrede gesloten hebben,* in een dolle klucht, gaat aan deze rolprent vooraf. Op Donderdag a.s. (Hemelvaartsdag) wordt een geheel nieuw programma ge- dnaid. Schou wburg. Bioscoop. Twee hoofdfilms. Vanaf Vrijdag tot en met Woensdag 17 Mei brengt de Schouwburg-Bioscoop twee hoofdfilms. De eene is een komische revue- fflm, van Hopman Ralph Reader „The Owig Show", een vroolijke rolprent geheel door padvinders gespeeld, de tweede hefi -Z'n groote kameraad". Het is een span "ende film met den negerzanger Paul Ro fcson in d$ hoofdrol. Op Donderdag, Hemelvaartsdag, is n v®naf 's middags 3 uur doorloopend voor "telling. Gedraaid wordt ..Zij trouwt haa haas" met Claudette Colbert en Melvy Douglas. Zondagmorgen wordt vertoond „Het duo- hele paspoort" een sensationeele film mei Edward G. Robinson in de hoofdrol. Reünie- Bioscoop Een zeer gevarieerd programma. De Reünie-Bioscoop heeft voor de komen de dagen een zeer varieerend programma "amengeateld. Gedurende de eerste vier da- ïen komen de drie Ritz Brothers in „Drie *jjend« jockey's" en Mickey Rooney in "Manke Jimmy", de volgende drie dagen Jfne Autry jn ,)Het verraad van den half- Woed" en „De gestolen tempelschat", met «e opvolger van Kink Kong. Zondagmorgen wordt nog eens gedraaid j0'! Flynn in „Kapitein Blood". Donder dagmorgen is er weer een andere hoofdfilm "opionnage in de Oriënt", een zeer inte- ^«ant filmwerk. Men zie verder de betreffende adverten les 'n dit nummer. Zomerdienst van Spoorwegen geeft Gouda prachtige verbindingen. Elk half uur een trein. Laatste trein van Rotterdam en Den Haag rijdt later. Achteruitgang ten opzichte van D-treinen. De a s. Maandag ingaande zomerdienst regeling van de Nederlandsche Spoor wegen brengt een groote vermeerdering van het aantal treinen van en naar Gouda in verband met de invoering van eon halfuursdienst op het mftwennet. Van des ochtends half zes tot des avonds twaalf uur kan men regelmatig elk half uur in alle richtingen reizen. Naar Rotterdam vertrekken de treinen elke 27 en 57 minuten na heel uur De eerste gaat 5.27 (Zondags 6.57), de laatste om 23.57, iets later dus dan thans. De nachttrein van Maandag tot en met Vrij dag loopt onveranderd om 2.41 Van Rotterdam naar Gouda zijn de vertrektijden uit de Maasstad elke 23 en 53 minuten na heel uur. De eerste trein rijdt om 5.39 (Zondags 6 39) en de kaat ste om 23.53. Men kan dus voortaan pre cies een half uur later uit Rotterdam weg dan thartj. Dit geldt ook voor het baanvak Den Haag—Gouda, waarop de vertrektijden zijn elke 15 en 45 minuten na het uur. Van Den Haag naar Gouda wordt het dus deel gemakkelijk, elk kwartier na en voor het uur een trein. De eerste gaat om 5.15 (Zondags 6.15) en de laatste om 23.45 De op den nachtposttrein uit Rot terdam. die onveranderd om 0.03 van de D.P vertrekt, aansluitende stoomtrein Den HaagGouda, welke om 0.00 van Den Haag gaat, ls ln den nieuwen dienst vervallen, doch nu de laatste trein uit de Residentie een half uur later en om 23.45 vertrekt, zal er aan den nachttrein geen behoefte meer bestaan. Van Gouda naar Den Haag zijn de ver trektijden elke 24 en 54 minuten na heel uur van 5.24 (Zondags 6.54) tot 23.54. Alle electrische en Dleseltreinen in den halfuursdienst naar en van Den Haag stoppen te Voorburg. Het oponthoud van de treinen, die van Den Haag en Rotterdam komen en ge koppeld naar Utrecht doorgaan, in één minuut korter geworden, waarmede de rijtijd tusschen Gouda en Woerden in verband met de verschillende werken aan de spoorbaan ls vergroot. Naar Utrecht loopen de treinen uit Gouda elke 9 en 39 minuten na heel uur van 5.39 (Zondags 6.39) tot 0.09. in om gekeerde richting zijn de vertrektijden uit Utrecht elke 28 en 58 minuten na heel uur van 4.58 (Zondags 6.28) tot 23.28. Verder dan Utrecht is nieuw ingelegd een electrische locaaldienst Utrecht Maarn met zes tot z*Ven treinen vice- versa per dag De loop van de Diesel- en stoomtrei nen van een naar Twente en Groningen is met een wUziging van enkele minuten ln de tijden van aankomst en vertrek onveranderd gebleven. De Difsels rijden tusschen Rotterdam—Den Haag en Utrecht in de dienstregeling van de elec trische treinen, de stoomtreinen loopen er apart tusschen door Van en naar Amsterdam is de loop van de rechtstrceksche treinen met over stappen in Woerden met eenige kleine verschillen onveranderd gebleven Tus schen Woerden en Amsterdam is de rij tijd met drie en ln omgekeerde richting met twee minuten verkort. Overigens ls het mogelUk via Utrecht elk half uur naar en van de hoofdstad te reizen. De aansluiting te Utrecht is door de in voering van den halfuursdienst verbe terd en bedraagt thans maximaal 22 mi nuten naar en 24 minuten van Amster dam. Op het baanvak Gouda—Alphen a. d. RUn—Leiden zUn de Ujden van aan komst en vertrek met enkele minuten gewUzigd. De opzet van de dienstregeling ls echter onveranderd De treinenloop op de lUn Gouda*— Schoonhoven is precies eender gebleven. De nieuwe, belangrijk verbeterde dienstregeling geeft dus op het midden- net aan onze stad prachtige en regel matige verbindingen. In één opzicht ls Gouda er echter op achteruitgegaan en dat is in het internationale verkeer, want de meeste D-trelnen stoppen hier niet meer. De ochtendtreinen naar Berlijn, naar Bazel en Milaan met de Rheingold, de gewone Bazeler-dagtrein en de trein naar Miinchen en Eger worden niet meer te Gouda, maar te Utrecht gekoppeld en daarom van Den Haag en Rotterdam rechtstreeks doorgevoerd De zeer drukke gewone treinenloop laat het oponthoud voor koppelen te Gouda niet meer toe. Reizigers uit Gouda voor1 het buitenland moeten dus eerst naar Utrecht reizen en daar in de D-trelnen stappen, 't Is onge- twUfeld jammer, dat deze treinen voort aan Gouda niet meer aandoen. Het komt ons echter voor. dat het. daar hier in verband met het tunnel werk toch lang zaam gereden moet worden, wel moge lUk geweest zou zUn een der drie treinen één minuut te Gouda te laten stoppen om hier de reizigers op te nemen. In omgekeerde richting rUden deze treinen hier des avonds eveneens door, zoodat men ook dan te Utrecht moet overstappen Er stoppen hier nu slechts twee D- Irelnen. die van 11 uur naar Münster, Berlijn en Boedapest en de nachttrein van 20.21 naar BerlUn en Hamburg— Altona, waarvan te Gouda de Haagsche en Rotterdamsche deelen gekoppeld wor den. In omgekeerde richting stoppen deze treinen resp des avonds en des och tends hier ook voor de splitsing van de gedeelten naar Den Haag en Rotterdam. Vervallen zijn de middagtreinen naar en van Frankfurt am Main Deze rijden nu alleen van en naar Amsterdam en niet meer ook van en naar Rotterdarh en Den Haag. Verandering in de entree tot he* perron. Zooals men weet, komt met Ingang KANTONGERECHT GOUDA. Parkeeren op bermen geen overtreding van stopverbod. Op den thans tot Bodegraven opengestel- den autosnelweg Den HaagUtrecht geldt een stopverbod, automobilisten mogen niet stilstaan, anders dan in' een geval van malheur aan den wagen natuurlijk. Htt stopverbod is van kraéht voor .de hoofdrU- baan en nu is de vraag gerezen of onder hoofdrijbaan wordt verstaan alleen de rij weg of ook de verharde berm. Deze vraag, die een principieel karakter heeft, is giste ren aan den kantonrechter ter beantwoor ding voorgelegd met een zaak tegen een automobilist uit Aerdenhout, die tusschen Waddinxveen en Bodegraven met zijn auto op den verharden berm had stilgestaan en die geverbaliseerd was. Als gemachtigde trad voor verdachte op ir. Tj. Houtsma uit Den Haag, chef van de afdeeling wegen en verkeer van de Konink lijke Nederlandsche Automobiel-Club. De*e wees er op. dat de K.N.A.C. voor stoppen op de wegens steeds propageert op de par- keerbermen stil te staan, hetgeen in dit ge val geschied is, doch niettemin is proces verbaal opgemaakt. De gemachtigde ver klaarde. dat de besluiten, waarbij de stop verboden zijn ingesteld, uitstékend voor de hoofdrybanen gelden en z.i. vallen daar onder de verharde bermen niet. De K.N.A C. heeft over deze aangelegenheid een be spreking gehad met deh hoofdingenieur van den Rijkswaterstaat, die heeft toege zegd, dat veranderingen zullen worden aan gebracht in den geest zooals het stopver bod op den rijksweg RotterdamGouda van toepassing is verklaard, waar onder het be treffende bord staat „alleen voor de hoofd- rijbaan". Deze toezegging is twee m^pnden geleden gedaan, maar er is nog geen Uit voering aan gegeven. De ambtenaar van het O.M. was van oor deel. dat stoppen op de zijkanten van cie wegen evenmin is toegestaan, omdat deze z.i. tot de hoofdrybaan behooren. Overigens achtte de ambtenaar de zaak eenigszins du bieus en bij vond het van belang in hoog ste instantie een uitspraak te verkrijgen waarom hy 6 sqbs. 3 dagen vorderde. De gemachtigde vondf het weinig zin hebben nu nog de zaak in hoogste instantie te gaan uitzoeken, omdat elk oogenblik is te verwachten, dat de toezegging van den hoofdingenieur uitgevoerd zal worden, waarmede dan de zaak haar beteekenis heeft verloren. De kantonrechter, mr. T .de Jong Tzn. zeide van meening te zyn, dat de berm niet als hoofdrybaan is te beschouwen. Hij sprak den automobilist vry, daarmede be slissende, dat het stopverbod zich niet tot de verharde bermen uitstrekt. van 15 Mei de controle der plaatsbewijzen naar het perron te vervallen. Hiertoe zijn ook te dezer stede bU de entree in du stationshal de noodige wijzigingen ge troffen. Het huisje, dat tusschen Ingang en uitgang stond, ls verdweZnen, waar door een breede entree naar het perron ontstaan is Wij herinneren er aan, dat bU het verlaten van het perron wel ge controleerd wordt. Opening nieuw Graalhuig. Zondagmiddag te half één zal het aan de Zeugestraat gevestigde Graalhuis ,,St. Li- duina" van de afdeeding Gouda van de Vrouwelyke Jeugdbeweging voor Katholie ke actie, parochie O. L. Vrouwe Hemel vaart, geopend worden. Wie het kleine niet eert. De politie heeft een 25-jarigen woonwa. genbewoner aangehouden, die gesignaleerd stond voor 2.50 boete subs. 1 dag hechte, ris. De man heeft betaald. Burgerlijke Stand. GEBOREN: 6 Mei: Engelina Gysberta, d. van G. van Muiden en E. Olieroek, le Kade 30. 8 Mei: Jacob, z. van J. de Waal en C. van Veen, Jaagpad 55. Mathilda Jacoba, d. van A. L. Cech en M. C. Bouwman Boele kade 235. 9 Mei: Johannes, z. van J. Cabout en D. van der Schaft, Bilderdykstraat 18. GETROUWD: 10 Mei; C. Segiers en M. J. C. van, der Meer. H. A. van der Meer en J. M. Smits. D. Rietveld en M. J. den Edel. P. Snel en E. Signer. C. J. de Vos en J. A. van der Star. F. W. van Holten en M. Don-gelmans. L. van Ze venhoven en L. Lugthart. J. M. de Graaf en J. C. van Noortwyk. L. P. J. Burg- graeve en G. Brinkhorst. OVERLEDEN: 6 Mei: Gerrigje Vergeer, 83 j. 8 Mei: Maria Agnes Boekamp. wed. P. A. Schouten, 58 j. 9 Mei: Hendrik Verboom. 70 j. AGENDA. Ter Gouw. Elke Zaterdagavond 8—11 uur Dancing. T.m. 12 Mei Collecte voor Centrale voor werkloozenzorg. 11 Mei 8 uur Voorm. kazerne. Cursus transportcolonne Roode Kruis. 11 Mei 8 uur Vrye Evangelische gemeente. Bijbellezing en bidstond. 13 Mei. Speldjesdag E.H.B.O. 13 Mei 8 uur Kunstmin. Clubavond voetbal- vereeniging Gouda. 15 Mei 7.30 uur De Zalm. Verkooping nota ris K. Zeevat. 17 Mei 68 uur Openbare U.L.O.-school. Inschrijving nieuwe leerlingen. 25 Mei 8 uur Voorm. kazerne. Cursus transportcolonne Roode Kruis. UIT DEN OMTREK. REEUWIJK. Zuster Van Zalingen neemt ontslag. De wijkzuster mej. Van Zalingen die verbonden is aan de afd. Reeuwijk van Het Groene Kruis, heeft wegens benoe- hing in gelijke functie te Maasdijk, voor Reeuwijk bedankt. Door het bestuur der aid. Reeuwijk van Het Groóne Kruis is reeds een oproeping voor solllclTiuiten voor wijkzuster te Reeuwijk gedaan. Eierveiling. Aan de eierveiling waren aangevoerd ruim 9000 eieren De prijzen die besteed werden warenkipeieren van 2.60—J.20, eendeieren van 2.25—240, alles pér 100 stuks. STOLWIJK. De candidaten voor dc Gemeenteraad. By het hoofdstembureau zyn Dinsdag de navolgende lijsten ingekomen voor de op 14 Juni te houden gemeenteraadsverkie zing: Lijst Bogaard: 1. A. Bogaard; 2. C. Dog- terom Verburg; 3. P. Zijderlaan. S.D.A.P.: 1. C. Schep; 2. Adr. Verkalk Mz.; 3. J. Vogel; 4. B. Eijkelenboom; 5. J. Sloof. Ger. St. Partij: 1. I. de Jong; 2. P. Gol- derblom; 3. M. Burggraaf; 4. M. Buijense. Anti-Rev. Partij: 1. C. Graveland; 2. P. Both; 3. K. de Mik; 4. C. M. de Vries; 5. C. G. v. d. Berg; 6. J. C. de Pater. Liberale Partij: 1. A. C. v .d. Graaf; 2. Jac. Verdoold Uz.; 3. D. A. Anker; 4. A. F Kool; 5. N. O. Dogterom; 6. G. v. d. Heu vel Lz.; 7. D. Kapteyn; 8. C. Verdoold Mz. HAASTRECHT. Candidaatstelling Gemeenteraad. By den voorzitter van het hoofdstembu reau zyn ingeleverd de volgende candida- tenlysten; Ly'st V.B.: 1. P. C. Hooft; 2. P. van dei Linde; 3. A. Bakker Az.; 4. N. Koolwijk; 5. T. Brouwer de Koning; 6. T. D. Both. Lyst S.G.P.: 1. G. den Hartog; 2. J. Rij laarsdam; 3. J. Verburg. Lijst R.K.S.P.: 1. H. van den Berg; 2. Th. A. van Dijk; 3. C. Straver; 4. Th. W. van Doorn; 5. G. Vreeswijk; 6. W, C. Steen kamer. Lyst S.D.A.P.: 1. G. J. Broere; 2. M. Kortleven; 3. J. fitout; AC. C. Heynder- mans; 5. J. D. Oosterling. Lyst A.R.: 1. H. Kraan; 2. K. Grave land Azn.; 3.-L. Olde; 4. K. Graveland Mi..; 5. B. C. Smit; 6. J. van der Vlist; 7. M. T. Hagen Sr. VLIST. Candidaatstelling Gemeenteraad. By den voorzitter van het hoofdstembu reau zyn ingeleverd de volgende candida- tenlijsten: Lijst V.B.: 1. B. Slingerland; 2. J. P. van Spengen; 3. P. van Dam; 4. A. Stuurma.i; 5. J. Oskam; 6. W. C. Both; 7. G. Oskam. Lijst R.K.S.P.: 1. J. A. Uljttewaal; 2. J. Boere; 3. A. P. van Diemen; 4. J. C. van Leeuwen; 5. M Verkley. Lyst A.R.: 1. T. Boer; 2. J. van der Stok; 3. H. de Pater; 4. L. van Zeideren; 5. G. van der Neut; 6. P. den Boer; 7. H. Schep BERKENWOUDE. Jongetje verdronken. Het byna 5-jarig zoontje van den heer -W. A. Donker geraakte by het spelen nabij de ouderlyke woning te water. Niemand zag het ongeluk gebeuren, zoodat het even duurde voor men bemerkte wat geschied was. Toen men den knaap op het droge had gebracht, werd onmiddellijk begonnen mcl toepassing van kunstmatige ademhaling. Helaas hadden de pogingen om de levens geesten weer op te wekken geen resultaat. Candidaatstelling gemeenteraad. Voor de a.s. gemeenteraadsverkiezing zyn de volgende candidatenlijsten ingediend: Liberale Staatsparty': 1. J, de Groot Jaczn.; 2. J. H. van Erk; 3. G. A. Bol; 4. M. J. v. Dorp; 5. A. J. Scheer; 6. C. Both; 7. H. Rijkaart; 8. K. M. Hailing; 9. W. C. Mo lenaar; 10. G. D. de Hoed. Anti-Rev. Partij: 1. W. Ooms; 2. A. C. Dekker; 3. W. Huisman; 4. W. Markus. Neutrale Partij: 1. M. de Jong Gz.; Alb. Speksnijder Sr. Recht aan Allen: 1. A. Rehorst; 2. K. Markus Sr.; 3. D. Deelerfj 4. M- C. de Jong. Staatkundig Geref. Partij: 1. J- Slinger land; 2. Johs. v. Herk; 3. J. H. Anker; 4. C. de Jong; 5. G. Suykêr. GOUDERAK. Verbetering. In het verslag van de teraardebestelling van den vermoorden melkknecht in ons blad van gisteren, was de naam van den gr- meente-veldwachter verkeerd vermeld. Men zal begrepen hebben, dat bedoeld was de heer Human. LAATSTE BERICHTEN. In November a.s. De koning en de koningin van Engeland zullen in November een officieel bezoek aan België brengen. Normale betrekkingen tusschen Hongarije en Slowakije. BRATISLAVA, 11 Mei. Vandaag zijn de diplomatieke betrekkingen tusschen Slowa kije en Hongarije hersteld door de benoe ming van rector Spisiak tot gezant van Hongarye te Boedapest. De Duitsche oorlogsvloot op de thuisreis. LISSABON, 11 Mei. Het eskader van de Duitsche oorlogsvloot is vanmorgen uitge varen om naar Duitschland terug te kee- ren. 22 Mei afscheidsparade van het Duitsche legioen in Spanje. BERLIJN, 11 Mei (Havas). De Deutsche Allgemeii:e Zeitung bericht, dut het Duit- o legioen in Spanje op 22 Mei a.s. in tegenwoordigheid van generaal Franco zijr afscheidsparade zal houden. WISSELKOERSEN. 10 Mei. 11 Mei. Officiëel. Londen 8.71% 8.72% Berlyn 74.70 74.85 Pary's 4.93% 4.94 Brussel 31.69 31.71 Zwitserland 41.87 41.87% Kopenhagen 38.90 38.97% Stockholm 44.97 45.02% Oslo 43.80 43.87% New-York 1.86% 1.867.. BELRSOVERZICHT. Goed prijshoudende markt. Lich telijk verhoogd koerspeil. Amerika goed gedisponeerd. Beleggings- markt prijshoudend. In breeden kring is klaarblijkelijk de mee ning veld gaan winnen dat de politieke si tuatie voor de naaste toekomst niet te som ber behoeft te worden beoordeeld en do verschillende symptomen, die als bewij? hiervoor kunnen worden aangeroerd, laten niet na de effectenbeurzen op gunstige wyze te beïnvloeden. Te Amsterdam be stond heden wederom een aangename stem ming. De handel was weliswaar van beperk te afmetingen en men betoont zich nog steeds by zonder voorzichtig, maar desniet temin bestond voor diverse aandeelensoor ten wederom eenige vraag. De meeste rubrieken konden dan ook een koers verbetering aanwyzen. Bepaald vast gestemd waren de suiker aandeel en. H.V.A.'s liepen opnieuw eenige procenten naar boven en werden daarby vergezeld door de minder courante soorten. Bijzondere factoren, die hiervoor aanleiding konden geven, lagen niet voor het grijpen, want ten aanzien van de suikersituatie had den zich geen nieuwe perspectieven voor gedaan. Op de tabaksafdeeling kwamen algemeen hoogere noteeringen tot stand. De affaire was van geringen omvang, maar er bestond blijkbaar toch iets meer belangstelling dan den laatsten tyd gebruikelijk was. Oude Deli's behaalden vergeleken met de vorige slotnoteering een koerswinst van c.a. 6 Vc. In Rubberfondsen was met veel te doen. Amsterdam Rubbers waren in doorsnee vryVel onveranderd. Voor diverse incouran te soorten kwamen hoogere noteeringen te voorschyn. De scheepvaartmarkt was stu. Lie tenden/ was prijshoudend, maar de koersen waren- zoo goed als onveranderd. Het feit, dat door verschillende scheepvaartmaatschappijen over 1938 behoorlijke dividenden worden uitgekeerd, heeft het sentiment ten opzichte van scheepvaartpapieren innerlijk niet on belangrijk versterict. De affaire in industrieelen was klein. Dz Fhilipsaandeelen gedroegen zich in overeen stemming met de algemeene beursstemming en liepen wederom een kleinigheid naar bo ven, zoodat ze de 200 Tk grens raakten. Unilevers konden de gisteren behaalde koerswinst gemakkelijk handhaven. A.K. U.'s waren zoo goed als onveranderd. De beleggingsmarkt was kalm en prysr oudend voor de Nederlandsche staatsobli- gatiën, waarvan verscheiden specialiteiten wat hooger werden genoteerd. Van de bui- tenlandsche beleggingen ontmoetten de Bra zilianen eenige vraag, die gedeeltelyk af komstig was van Britsche kant. Duitsche fondsen waren prijshoudend. Fransche waarden trokken nauwelijks belangstelling. ADVERTENTIEN. Heden overleed tot onze groote droefheid, zacht en kalm, na een smartelijk en geduldig gedragen lij den, onze lieve Vrouw en Moeder, Mevrouw HENDRIKA DOROTHEA MULDER geb. DAM, m den ouderdom van 42 jaar. H. J. MULDER. HANS MULDER. MARRY MULDER. Gouda, 10 Mei 1939. v. Bergen Ijzendoornpark 9. De teraardebestelling /.al plaats heb ben op Zaterdag 13 Mei a.s. te circa 12 uur op Begraafplaats Eyk en Duinen (Öud) te 's-Gravenhage. Heden overleed tot onze groott dróefheid, zacht en kalm. na een smartelijk en geduldig gedragen lij den, onze lieve Behuwddochter, Zuster en Behuwdzuster, Mevrouw HENDRIKA DOROTHEA MULDER geb. DAM, in den ouderdom van 42 jaar. NamenB de familie: JOH. MULDER. Gouda, 10 Mei 1939.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 2