ETHODI ;uws - IS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN N. DAT DE Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen LITWINOF's OPVOLGER MOLOTOF. Versterking van het „nationalisme” in de Sovjet-Unie DALADIER SPREEKT IN DE KAMER. Geweld noch list zullen tegen Frankrijk iets vermogen. No. 20031 Vrijdag 12 Mei 193978e Jaargang BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Vijftig milliard voor de bescherming van het vaderland. u d a aek 2 in de Halfbloed Engeland en Roemenië sluiten handelsverdrag. Rins°- fcVy® ERDERE HULP de reis van het britsche KONINGSPAAR. waar de Op de tweede plaats in de I I0K l«V de litz Brothers in lin. I I JS. ARKT 31. tens onze decreten hun betrekking terug zullen krijgen, wanneer de internatlo- n KING-KONG E GROOTE in; Tempelschat Ten 14 jaar. mt. voorstellingen. nd 10.30 uur i de Oriënt angrijk filmwerk Italië’s Koning in Juni naai- Berlijn. Met Kroonprins Umberto en Prins Paul. Goed ingelichte kringen melden, dat Victor Emmanuel, Prins Umberto en Prins Paul van Servië in de eerste weck van Juni een officieel bezoek aan Berlijn zullen brengen. Bovendien worden er on- derhandclingen met Madrid gevoerd om trent een bezoek van Franco n. Duitschland, dat dan in hetzelfde tijds perk zou worden gebracht. Ondertusschen zijn de versieringen in de Berlijnsche straten en op den grooten weg, die van het oosten naar het westen door Berlijn loopt, nog niet weggenomen. Men veronderstelt, dat dit verband houdt als „vijand van het volk” werd doodgescho- I ten, voorzitter van den Raad der Volkscom- I missarissen van de Sovjet-Unie. Sedert meer dan acht jaar staat hij op die post, waarbij hij thans nog het volkscommissa- riaat van buitenlandsche zaken op zich ge nomen heeft. C Russische hiërarchie staat dus niet langer Worosjilof, thans is het Molotof. Russische publicisten verklaren zonder onderscheid dat Molotof reeds sedert lang de nationaal-Russische elementen om zich heen groepeerde, die het internationalisme van de „oude Communistische Garde” be streden. Op dit oogenblik laat het zich niet vaststellen of deze opvatting de juiste i? en of de vervanging van den „ouden” Lit- winof door den „jongen" Molotof beslis sende wijzigingen in de buitenlandsche po litiek van Rusland met zich brengen zal. Maar Vastgesteld moet worden dat geen der diplomaten, die Sovjet-Rusland op dit oogenblik in het buitenland vertegenwoordi gen, noch Maisky in Polen, noch Boris Stein in Rome, noch Soeritz in Parijs, tot de oude school van Lenin behooren. En wat den plaatsvervangenden commissaris voor bul- tenlar.dsche aangelegenheden Potemkin be treft, die heeft in het jaar 1917 het bolsje wisme zelfs openlijk bestreden... ren drong zijn naam zoo goed als niet tot de openbaarheid door en ook in de eerste stormachtige periode van de partij bleef hij op den achtergrond. Hij is een „obscure bureaucraat van het politieke apparaat" en sedert 1921 lid van het Centraal Bureau. Als zoodanig werkte hij in de schaduw van Stalin, zijn leeraar en vriend. In 1924 werd hij lid van het Politieke Bureau en daar mee dus lid van de regeering. Die benoeming stuitte evenwel op ster ken tegenstand. Trotzki noemde hem „een middelmatig mensch”. Molotof antwoordde dat het niet elkeen gegeven was een genie te zijn, maar dat ook zij zouden slagen, die den wil\m den moed belichamen. Die moed en die wil heeft Molotof in de daaropvol gende jaren getoond door de „zuivering” in de partij van de vijanden van Stalin onver moeibaar en meedoogenloos voort te zet ten. In 1929 werd Molotof lid-president van het Centrale Executive comité en ten slotte in 1930 als opvolger van Rykof, die later mten in de «o bereiken Kiimpener- xveen, de lilllIkSUlE (OIRl.XT soliede Boek )ór de plaatsing UaladïER, minister-president van Frankrijk, heeft in de Kamer een rede I over de buitenlandsche politiek urge- sproken na de voorlezing van een bood schap van president Lebrun ter gelegen heid van diens herverkiezing tot presi dent' der Fransche Republiek. Daladier zelde, dat Frankrijk vastbesloten is zoo lang mogelijk weerstand te bieden aan alle pogingen om zijn moreelen weer stand te verzwakken. Frankrijk gevoelt groote sympathie voor alle volken, aldus Daladier, en het weet, dat door oorlog geen van de actu- eele vraagstukken kan worden opgelost. Frankrijk verlangt naar samenwerking en wil niemand overheerschen. Frank rijk denkt niet aan een aanval. Het zal niet toestaan, dat de Brltsch—Fransche solidariteit door intrigues of leugenpro paganda zal worden verzwakt. Daladier zelde .verder, dat Frankrijk het deelnemen van de Sovjet-Unie aan het werk van den wederzijdsenen bij stand wenschelijk en noodzakelijk acht. Frankrijk verlangt de betrekkingen met Turkije te regelen in den meest vriend- schappeljjken zin. Het bezoek van gene raal Weygand aan Ankara hoeft doen blijken hoe groot de wederzijdsche ach ting is in belde landen. Ten aanzien van de nationale defen sie zelde Daladier, dat er niet over wordt gedacht de militaire maatregelen te ver minderen. Deze maatregelen zullen eer- i der nog versterkt worden, wanneer aan de overzijde van de Fransche grenzen de uitgebreide mobilisatie wordt gehand haafd. Hoe zwaar de offers ook Zijn, voor 1939 zal 50 milliard voor de bescherming van het land noodig zijn, wij kunnen ten minste zeggen, dat het levenspeil van onze arbeidende klasse aanzienlijk hoo- ger is dan het peil dat den arbeiders van aangrenzende groote staten wordt opge legd. Frankrijk blijft een schuilplaats voor geld. Het goud blijft naar Frankrijk terug stroomen. De schatkist kan aan iedere noodzakelijkheid het hoofd bieden. De heilloozc vooruitzichten van bankroet en inflatie zijn voortaan verdwenen. Bewijst dat niet dé doeltreffendheid van het plan, dat wij blijven uitvoeren? Terwijl zekere personen spieden naar onze tekortkomingen, behoef ik slechts te zeggen, dat er op het oogenblik in Frankrijk één onderneming is, waar ge staakt wordt: 13 arbeiders hebben er het werk neergelogd. Ik wil hulde brengen, zoo zei Daladici, aan de vaderlandsliefde vdor Fransche arbeiders, aan hen, die onder de wape nen zijn geroepen en die er trouwens van verzekerd kunnen zijn, dat zij krach- zullen wij ook In den meest vrlendschap- pelijken geest een regeling treffen voor het vraagstuk, dat sedert lang tusschen Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA b|j onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef Interc 2745. Postrekening 48400. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. N1NGEN luten-Kookmethode esparing heelt U elke Gebruik de eerstvol- en reken uit, hoeveel ct. Vermenigvuldig dit weken in een jaar en >ver het grote bedrag, ^inso geelt U minder witter! wij onze werkelijke kracht, waardoor j wij alle beproevingen te boven kunnen bemanning kennis gemaakt met de vorste lijke reizigers. Kapitein Meikle stelde ze één voor één voor, op het promenade-dek. Een speciaal woord van lof had de ko ningin voor den chef-kok over de uitsteken de keuken aan boord. Veel schepen zijn wij Ut sdag 17 Mei 8.15 u. lag vanaf half 4 V PROGRAMMA Ifilms 2 ,ende cowboy UTRY in: vlucht van zijn carrière naar de •chtige positie, die hij heden ten dage in-* wWlt, was een lurnwnmp. Tn Ha aoi-rIa la- baron Van den Bogaerde de ter Brugge, gewezen secretaris van de Belgische legatie te ’s-Gravenhage. I Weygand zoo juist aan Turkije heeft ge- i I bracht, heeft aangetoond hoe groot de I achting is, die belde landen verbindt. Tenslotte achten wij het zeer wensche- lijk, dat de Sovjet-Unie deelneemt aan dezen gemeenschappelijken arbeid van wederzijdschen bijstand. Zoo ziet meh in Midden-Europa en het naburige Oosten voor het eerst een der voorwaarden vervuld, die wij altijd on misbaar hebben geacht voor de hand having van den vrede: gemeenschappe lijke verplichtingen van Engeland en Frankrijk. Moet ik hier nog aan toevoe gen, dat deze diplomatieke arbeid geen ander doel heeft van de bescherming van vrijheid en onafhankelijkheid van alle volken? Wij willen den vrede met eerbiediging van alle rechten. Geweld of bedreigingen zouden Europa tot een catastrofe lelden. N^flat Daladier zijn, door ovaties on derbroken verklaring had afgelegd, brachten alle afgevaardigden van rechts tot uiterst links hem een langdurige hulde. ERHEID .och", zeggen de huis- wten-Kookmethode. ziet U dat het waar rac htig wit. Datto* ige Rinso-schuim hel i maakt. Rinso maakt nuten-Kookmethode ■n op boent. De kans t Rinso uitgesloten. komen, waardoor wij den vrede zullen kunnen redden. Deze kracht is de diep gewortelde eenheid van Frankrijk, de onverwoestbare eenheid van alle Fran- schen. Zekere personen hebben gehoopt, dat men Frankrijk, dat onoverwinnelijk is in eenheid, zou kunnen demorallseeren door de afwisseling van bedreigin gen en vredesbeloften. Men scheen Frankrijk te willen uitputten door dezen nieuwen vorm van oorlog zonder 1 veldslagen, dezen oorlog van onzeker heid en van bezorgdheid. Maar onze vastberadenheid is niet verzwakt en zal niet verzwakken. Wij weten, dat wij ons vaderland, onze vrijheden, ons geloof ons ideaal, onze menschelijkc waardigheid hebben te verdedigen. Als men een rechtvaardige I vrede op den voet van gelijkheid wil, zijn wij daartoe bereid. Wie een aanslag op den vrede doet, zal do kracht van onze wapenen leeren kennen. Als men er naar streeft ons uit te putten door de weifeling tusaetaen oorlog en vrede, zul len wij stand houden, zoolang het noodig is. Noch het geweld, noch de list zullen tegen Frankrijk iets vermogen”. Vrede door samenwerking. De minister herinnerde aan de onder - handelingen gevoerd voor den vrede, en dat alle vredelievende landen tot samen werking worden uitgenoodigd. Zoo heb ben wij, zoo zei hij, op 20 Maart Roe menië laten weten, dat wij het onmid dellijk te hulp zouden snellen, als het zou worden aangevallen. Ook Grie kenland hebben wij onzen onmiddel- lijken bijstand beloofd in geval van een aanvalsbedreiglng. Verder hebben wij na het bezoek van minister Beek aan Lon den en- het beloven van wederkeerige garanties door Engeland en Polen in overleg met dit nobele en moedige volk de noodige maatregelen genomen, die vereischt zijn voor een onmiddellijke toepassing van ons bondgenootschap. Ik herinner aan de verklaring, die ik op 13 April tegenover de pers heb af gelegd. Die verklariag krijgt haar volle betee- kenis op het oogenblik zelve, dat Polen waakt voor de verdediging van zijn levensbelangen. i Wij onderhandelen met T u r k ij o over oen garantie-overeenkomst voor de handhaving van don vrede in het Ooste lijk deel der Middellandsche Zee, waar onze belangen solidair zijn. Met dat land ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tdt den bezorgkring): 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55. elke regel meer 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1-4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van handelaren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóó; aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zfln. Gewone advertentiën en ingezonden modedeelingei. bij contract tot zeer gereduceerden prjis Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. IF*” Minister Patün vergezelt H. M. de Koningin naar Belg? H. M. de Koningin zal tijdens haar be zoek aan België vergezeld zijn van den minister van Buitenlandsche Zaken, mr. J. A. N. Patijn. De Belgische minister-president en mi nister van Buitenlandsche Zaken heeft aan het gevolg van mr Patijn toegevoegd zij naar hun haardsteden terugkeeren. Dit is de humane, nationale politiek van Frankrijk. Zij geldt niet alleen voor het rijk in Europa, maar ook voor Noord-Afrika en voor het geheele rijk, welks zonen dage lijks betuigen, dat zij de groote Fran sche gemeenschap tot de laatste inspan- o v mng zullen verdedigen. Daaruit putten ger& rustig verloopen, hoewel het weer nog wel wa|. £e wenschen overliet. Gisteren hebben de officieren en andere leden van de J ITWINOF’s aftreden is geschied onder omstandigheden, welke nog steeds niet duidelijk zijn geworden. Hoe raadselachtig deze plotselinge verdwijning ook moge zijn de heerschers van het Kremlin weten hun geheimen goed te bewaren belang rijk is dat Litwinof’s aftreden geen einde heeft gemaakt aan de Britsch-Russische besprekingen, terwijl Potemkin’s reis van Ankara via Sofia, Boekarest en Warschau een aanwijzing kan zijn, dat de Sovjetre- geering zich geenszins heeft teruggetrok ken in het isolement, dat de voorstander? van een algemeen anti-agressiefront aan vankelijk vreesden. Inmiddels is met Litwi nof’s opvolger, Molotof, een opmerkelijke figuur op den voorgrond getreden, die zich tot dusver vrijwel uitsluitend heeft bezig gehouden met aangelegenheden van bin- nenlandsche en parttf-politiek in de Sovjet- Unie. en die bij de bestrijding van het „Trotzkiïsme” een belangrijke rol heeft ge speeld, zoodat men hem wel eens de rech terhand van Stalin heeft genoemd. Molotof vertoont uiterlijh een zekere ge lijkenis met Lenin; hij heeft hetzelfde Aziatische type, dezelfde vooruitspringen de jukbeenderen, hetzelfde gewelfde voor hoofd. de vooruitstaande kin en de ietwat korte en breede neus. En ook dezelfde scherpe oogen met hun doorborenden blik al is die blik dan ironisch en verborgen achter een pince-nez. Alleen zijn gladge kamde haren en zijn snor doen hem in uiterlyk verschillen van Lenin, die kaal was en een baardje droeg. Molotof is een onvermoeid werker. Een van zyn biografen, Dimitriewsky zegt van hem: „Er is niemand in Rusland, die met zooveel overgave werken kan als hij”. Hii heeft een hekel aan oppervlakkigheid en breedsprakigheid en hij is een positief en systematisch denker en bëoordeelaar der dingen. Wanneer hij een conferentie leidt onderbreekt hij de sprekers die lang vur stof zijn zonder e^nig bezwaar en brergt hen tot stilzwijgen. Heeft hy op een partij congres een rapport uit te brengen, dan drukt hij zich in enkele woorden sober en duidelijk uit en zijn stem blijft gedurende zijn gehtele rede even monotoon. Zijn sug gesties ziin immer van een zekere dwin gende logiica en nimmer versiert hij zijn woorden op allegorische wijze. Hij is Rus van zuivere bloede en werd in Februari 1990 in het gouvernement Wjad- ka geboren. Zijn eigenlijke familienaam luidt Skrjabin; de naam Molotof koos hii »anvankei ijk als letterkundig pseudoniem; Mi begon namelijk als negentienjarig*1 reeds met het publiceeren van artikelen HU is de zoon van een eenvoudig bedien- de> die hem echter een voortreffelijke op voeding gaf. Nog op het gymnasium, zeven den jaar oud, werd hij lid van de Bolsje wistische partij, toen ter tijd nog illegaal. Feeds in het volgende jaar werd hij door de Tsaristische politie naar Wologda vor- oannen waar hij twee jaren leefde onder politie-toezicht. Na zijn terugkeer uit deze verbanning- werd hij in het jaar 1911 student aan de Polytechnische Hoogeschool in Petersburg Daar, in de hoofdstad, herstelde hij ter stond weer het contact met de revoluticn- nairen en spoedig werd hij een der voor- aaamste medewerkers van het toen ge- rttthte dagblad, de „Prawda”. In dien tijd °°k leerde hy Stalin kennen, met wien hij warme vriendschap sloot. Dok zyn toenmalige activiteit duurde p»et lang. Reeds in 1918 werd het verbluf Petersburg hem ontzegd, zoodat hij naar °8kou vertrok waar hij echter ook al weid w®?Bezonden ditmaal naar Siberië. Men •chreef 1915 en hij werd aangeklaagd we LH defrft’srische propaganda. Het ge ®«e hem uit zijn verbanningsoord in Si- Wtë te vluchten en illegaal kwam hy in rsburg terug. Daar bevond hij zich dan ®°k op het tijdstip van het uitbreken van revolutie. „The Empress of Australia” gepasseerd en allen brachten zij den groet. Gistermiddag was „The Empresse of Australia” 620 zeemijlen ten Oosten van 1 Cape Race Newfoundland. De kapitein hoopt vandaag door de ijsbergen-zöne heen te komen. A.s. Maandag wordt het schip te Quebec verwacht. Canada bereidt de ontvangst voor. In de 4 grootste steden van Oostelyk Canada, Ottawa, Montreal, Toronto en Quebec, wordt dag en nacht gewerkt om voor de plechtige ontvangst gereed te zyn. Met verbazing namen de bewoners van Ot tawa waar hoe het groote plein in onge looflijk snel tempo in gereedheid werd ge bracht voor de plechtige onthulling van het Canadeesche oorlogsmonument op Maandag 15 Mei, door de hooge gasten. In Ottawa en andere steden worden ruim IV2 millioen belangstÖttenden uit de Vereenigde Staten verwacht. van de p.rootste moeilijkheden waarmerk aKautori- triton te kampen hebben is hoe Mie gasten, j die geïnviteerd zyn bij de ontvangst het Britsche koningspaar aanwezig te zylS, te huisvesten. De invitatielijsten zijn zoo klein mogelijk gehouden, want de hotel- p.ccomodatie i-n de verschillende steden is niet zoo bijster groot. Op 22 Mei a.s. zullen de Koninklijke reizigers lunchen in de uni- versiteit van Toronto. Reuter seint dat gistermiddag het han delsverdrag tusschen Engeland en Roeme nië is geteekend. De overeenkomst voorziet in de organisa tie van een wederkeerigen handel, wijziging in het betalingsverkeer, een crediet van v ij* •nillioen pond sterling voor het aankoopet ran Britsche goederen, terwijl de Britsche regeering zien verbindt 200.000 ton te kou sen van de komende tarwe.oogst van Boe. oenW, tegen de prijzen van de wereldmarkt. De tekst van het verdrag zal vandaag In Roemenië en Engeland worden gepubli- De leider van de Britsche missie, Leith Ross, is gistermiddag vier uur uit Boe karest vertrokken om vla Constanza en Istanboel naar Athene te gaan. De overigie leden van de missie zullen vandaag naai Londen terugkeeren. ENGELAND WIL GEEN OORLOG. Maar het vertrouwen dient hersteld. Minister-president Chamberlain heeft in Albert Hall te Londen, waar 8.000 vrouwen van de conservatieve party vereenigd wa ren, een rede gehouden, waarin hy vast stelde, dat het Engelsche volk thans eens gezind is en vertrouwen in de macht van Engeland stelt. De Engelsche regeering heeft alles gedaan om den vrede te ver zekeren. Zij zal in de betrekkingen tusschen de staten geen druk meer toelaten Cham berlain verklaarde, verzekerd te zijn, dat hij by zyn politiek op den steun van de vrouwen kan rekenen. Hij ontkende, dat de Engelsche politieK een actie voert, welke gericht is tegen de ontwikkeling van den Duitschen handel in Midden- en Oost-Europa. Engeland wil met Duitschland op han delsgebied onderhandelen, doch alleen, indien ondubbelzinnig blijkt, dat men het zoo ernstig geschokte vertrouwen wil herstellen. Wat de opzegging van het vlootverdrag betreft, verklaarde Chamberlain: „Ik wensch met allen nadruk te verkla ren <?at voor zoover het ons betreft; de grondslag van het verdrag niet vervallen is; integendeel, ik sta op het standpunt, dat het verdrag kan worden beschouwd als het symbool van den wensch van beide volken, nooit tegen elkaar te strijden." De wensch, dat tusschen Duitschland en Engeland geen oorlog zal worden gevoerd bestaat bij beide volken. Hitlers verklaring, dat hy een wedstrijd in de bewapening wenscht te vermijden, wordt door de Engel sche regeering bestudeerd en eventueel zal de Engelsche regeering een antwoord op fïeze verklaring van Hitler geven. Engeland wenscht echter niet als toe schouwer erbij te staan, wanneer de onaf hankelijkheid van het een* land na het an dere vernietigd wordt. Daarom zijn aan Roemenië en Griekenland duidelijk opge stelde verzekeringen gegeven. Ook is dit ten opzichte van Polen geschied. De Engel sche regeering zal tevreden zijn, als de tusschen Duitschland en Polen bestaande vraagstukken geregeld worden, waar zoo een machtsgreep zou worden toegepast om deze vraagstukken te regelen, zou dit tot een algemeen conflict leiden. Staatssecretaris Brinkman wegens ziekte ontslagen. Hitler heeft den staatssecretaris in het ryksdepartement van economische zaken, Brinkmann, die sinds eenigen tyd met ziek teverlof was, op wachtgeld geplaatst, en ontheven van zyn functie, als lid van het directorium der Rijksbank, daar zyn ge zondheidstoestand uitsluit, dat hij binnen afzienbaren tyd zijn werkzaamheden zou kunnen hervatten. EEN noeg voor een hele >lprezen jrtrolfen s anders ar geld- •üik van ■■Rn] gewekt, „The Empress of Australia” in de ijsbergen-ïióne. Kapitein Meikle wil geen risJcn loopen. Hoewel met minder vaart dan gewoon lijk, vervolgt „The Empress of Australia" met het Britsche koningspaar aan boord gestadig haar weg naar Canda. De temperatuur is plotseling gedaald. Kapitein Meikle heeft daarom zeer speciale i voorzorgsmaatregelen laten nemen want het blijkt dat „The Empress of Australia" de zóne der ijsbergen nadert. Het schip zal nog meer vaart minderen, zoodra het cen- ttum van de ijsbergen-zóne bereikt zal zijn De kapitein wil geen enkel risico loopen. De Dinsdag is voor de koninklijke reizi-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1