I nieuws- en aME K&znï HET VERDRAG ENGELAND—TURKIJE. Turksche bijdrage tot stabilisatie. LAND. MUSSOLINI VRAAGT: „BLIJFT HET VREDE RDAM sfcaro®* *Tv.'oU'5'\ Hongarjje’s politiek. Duitsche buitenlandsche handel sterk gedaald. w Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen Volgens den Duce zijn er thans in Europa geen vraagstukken, welke een oorlog zouden HSSkfE’ OTTDFPK?nyD^i™EGRAVEN’ BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWEKKKKK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. kunnen rechtvaardigen. No. 20033 Maandag 15 Mei 1939 en Redactie Telef 1526 96285 f de expansie-zucht van de as helaan 65-67, Nieuwe BINNENLAND. WELAAN 7278 voor- met waarborging van de nationale in.waszchen n v.a. 10 ct. de uitvoer bleef ongeveer op hetzelfde peil gehandhaafd. De Duitsche uitvoer naar de overzeesche bezittingen van Europeesche houder onmisbare baar ligt de ovei misme rn=s5,e;\ orthopaeuisch en In blauw suède. ibardine in roest- e lederversiering organisaties van vrouwelijke vrijwilligers. De vergadering, die geleid werd door de presidente der vereenlging Corps vrou welijke vrijwilligers Amsterdam, dr. Jane de longh, werd bijgewoond door afge vaardigden van de volgende plaatselijke vereeniglngenArnhem, Baam, Breda, Bussum-Naarden, Dordrecht, Glnneken, 's-Hertogenbosch, Hilversum, Hoorn, La- ren-Blaricum, Rotterdam, Utrecht, Zeist en Amsterdam. Met vreugde constateerde de presiden te, dat het bij de Nederlandsche vrouwen ontwaakte streven om daadwerkelijk in geschakeld te worden ten bate van haar vaderland, in tijden van oorlog of natio nale rampen, overal in den lande weer klank vindt. Allerwegen vormen zich nieuwe plaatselijke comité’s en besturen; propaganda-vergaderingen worden over al met groot succes bekroond, duizenden Nederlandsche vrouwen in groote steden, maar ook in dorpen, hebben zich als vrijwilliger aangemeld en zijn thans in opleiding voor de diensten, die zij wel licht eenmaal- moeten verrichten. Bij een dergelijken snellen groei der bewe ging zoo zeide zij is nauw contact tusschen de verschillende organisaties en een zoo groot mogelijke eenheid zeer gewenscht. Na uitvoerige en zeer geani meerde discussies werd besloten aan de 1 verschillende besturen het voorstel te slechts noode nogmaals verklaren, dat Czaky verklaart, dat de spil- mogendheden en Polen- beproefde vrienden z^jn. De Hongaarsche minister van buiten landsche zaken Csaky heeft gistermid dag een rede gehouden, waarin hij o.m. verklaarde, dat Hongarije zoo noodig met geweld zijn onafhankelijkheid en zijn integriteit zou verdedigen, zoo er een volk mocht zijn, dat dwaas genoeg was om het te bedreigen. Voortgaande zeide Csaky: Daar ik de vreedzame be doelingen van Dultschland ken, wil ik Het nadeelige saldo bedraagt 27 millioen mark. Uit de cyfers over het eerste kwartaal van dit jaar blijkt, volgens het A.N.P. uit Berlijn, dat de Duitsche buitenlandsche handel met Engeland daalde bijv, met 25 procent. Van veel beteekenis is het feit, dat zoowel de Duitsche invoer als uitvoerhan del met de Zuid-Europeesche landen, ver geleken met het eerste kwartaal van het vorige jaar, een stijging te zien geeft. De invoer uit Italië, Spanje, en Portugal nam toe, doch de uitvoer naar deze landen liep terug. De invoer uit Zuid-Oost-Europa geeft,een stijging te zien van 11 millioen hetgeen vergeleken met het eerste kwartaal van 1938, gelijk staat met 6.1 procent. De uitvoer naar Zuid-Oost-Europa steeg met 66.5 millioen mark of met 40.7 procent. De invoer uit Italië, Spanje en Portugal nam toe met 10.1 procent. De uitvoer naar deze I des avonds te 19.34 uur. Aankomst Den Haag 23.09. Uit de hoofdstad vertrekt des I morgens de aansluitende trein te 643 uur. Terug des nachts te 0.15 uur. De prijs der kaarten is voordeelig Van het bevriende rijk de Hongaarsche grens als heilig beschouwt. En, zoo voegde de minister eraan toe, rijkskanselier Hitler Is niet gewoon, met zijn woord te spelen. Vervolgens sprekende over de belangen die Hongarije met de spil mogendheden verbinden, zeide spr.Onze wegen zijn in taj van opzichten gelijk. In verband met het volgen van dezen gemeenschappe- lijken weg vragen wij niets en behoeven wij niet aan buitenlandsche deuren te kloppen. Geschenken zijn niets waard en niets Is duurzaam dan onze eigen plan nen, die wij met eigen hand en hart ver wezenlijken. Ten aanzien van de bevriende landen zeide Csaky: Onder vrienden versta ik „in de eerste plaats de ppilmogendheden, óp welker beproefden steun wij kunnen re kenen. Tot hen reken ik ook Polen, dat Ik mijn oprechte wenschen zend, opdat het den weg moge vinden van de ont wikkeling van de macht en den vrede, j eer. PNGELAND en Turkije hebben overeen stemming bereikt inzake wederzijds te verleenen bijstand tegen agressie, en wat van aanzienlijk verder strekking is Inzake handhaving van rust en orde en ver dediging van hun belangen in den Balkan Turkije is geroepen ten aanzien van het Balkangebied een minstens zoo belangrijke rol te spelen als- komend van de andere zijde, Duitschland en Italië. - Zooals het Romeinsche Imperium thans in Albanië,, had Turkije in het gebied rond Istanboel iwh van oudsher een basis. Men vergete niet, dat dit gebied ten Westen van Istan- boel en.de Dardanellen het bescheiden over blijfsel is van het Turksche riik. dat viel in vroeger eeuwen uitstrekte tot de Oos- tenrifksche en Hongaarsche grenzen, en waartoe ook Griekenland cn Roemenië nog in den aanvang der negentiende eeuw be hoorden. Hoewel in zekeren zin teruggetrokken in Klein.Azië, waar het huidige Turksche rijk zeker is van een onaantastbaar bestaan, rullen de Turken als erfgenamen van het Ottomaansche ryk zich de historie, waarbij zij heerschen over den geheelen Balkan, on- ^twijfeld indachtig blijven. En al behoeft men niet de verdenking te koesteren, dat do huidige Turksche bewindhebbers van zins z()'n, of zelfs slechts overwegen, naar hor Csaky sprak verder den wensch uit, dat met geduld en volharding vriendschap pelijke betrekkingen met Zuid-Slariö zouden worden geschapen en dat er een tijdperk van ontspanning, of zelfs van begrip in de betrekkingen met Roemenië zou komen. Tenslotte verklaarde Csajcy, dat het de eensgezinde wensch van het Hongaarsche volk is, cultureele en ©eco nomische betrekkingen aan te kweelden met de groote mogendheden In West- Europa, die, naar hij zeide, veel aan dien toestand In Mldden-Europa kunnen ver beteren. KEN INTERNATIONALE LEENING AAN SPANJE. .Van Zeeland zal onderhandelingen voeren. Men bevestigt te Brussel van bevoegde zijde dat een groep Engelsche, Fransc^e, Zwitsersch een Nederlandsche banken, in het bijzonder die van Mendelsohn, oud-mi- nister van Zeeland opdracht hebben gege ven van de Spaansche regeering bepaalde garanties te verkrijgen voor een aan Span je te verschaffen leening van 20 millioen Pond Sterling. Van Zeeland zou de vol gende week naar Spanje reizen, indien van Burgos principieels goedkeuring van de voorwaarden is afgekomen. Louis Rothschild vrijgelaten. Be bekende bankier baron Louis Rotb- scfilid, die op 16 Maart van het vorig jaar te Weenen werd gearresteerd, heeft, naar Reuter te Londen verneemt, Weenen thans mogen verlaten en is in goede gezondheid te Zürich aangekomen. Verloving aan het Egyptische hof verwacht. Men verwacht te Caïro, dat binnenkort de verloving van de tweede zuster des Ko- nings, Prinses Fayza, met haar neef Nabil Izzet Hassan bekend zal worden gemaakt. Prinses Fayza is 15 jaar en Prins Hassan 25. Extr^-trein naar Brussel op 23 Mei. Bij Hr. Ma. bezoek. Het ia verheugend nieuws voor al ong landgenooten die op 23 Mei het bezoek willen bij wonen dat H. M. de Koningin dien dag aan Brussel zal brengend Er zal namelijk op dien dag een extra trein van 's-Gravenhage rijden naar de hoofd stad van België. Deze trein vertrekt uit de residentie te 7.37 uur, arriveert te Brussel om 10.17 uur. De terugtocht is Boefje”, naar den het bekende too- dat door de cre- r Lugt Mclselt-van irlteit verwierf, ihter nog een an- jrden. Het ontfer- •1 zeker, maar men ngen aangeknoopt sden over een be- h voor verfilming ten, definitief aan Turkije af te staan. Hoezeer echter het Turksche besluit ook moge zijn ingegeven door berekening van het direct practisch nut daarvan, onmisken- *'ot aan het Britsch-Turksch pact ook UCn ueurei irweging ten grondslag, dat^het dyna- is, gezien 3 en J - Rome-Berlijn voor Turkije evenzeer een bedreiging vormt als dit voor buurstaten als Egypte, Griekenland en Roemenië het ge val is. Ondanks nauwe economische panden, welke bestaan tusschen Duitschland en Turkije, heeft Ankara gekozen voor het tegenovergestelde politieke kamp. Het kan het besluit daartoe slechts hebben genomen onder den indruk »an reëele gevaren, welka ook Turkije van de zijde der as-mogendhe- den bedreigen. Deze opvatting van Ankara o__La het streven van Rome, alleszins begrijpelijk. te democratieën worden uitgenoodigd, etn too mogelijk rechtvaardig, oordeel te geven over ons standpunt. Wij wenschen niet den vrede, omdat onze binnenlar.dsche toestand, tooals men weet rampzalig is. Dat is hij sinds 17 jaar. Maar zij die op de cata. ttrophe wachten, kunnen nog lang wach ten. Het is ook niet uit fysieke vrees voor den oorlog, daar dit gevoel ons volkomen onbe kend is. Ziet daar, waarom de bedenksels van die kamerstrategen van de andere zijde der dichtsbijzijnde grens (gefluit, herhaald geroep: „Tunis, Nice, Corsica”) waarin ge sproken wordt van een gemakkelijke wan deling door het dal van de Po absurd z|jn. De tijden van Fransch I en Karel VIII zjjn voorbij. Oorlogen van het gebaar waren niet mogelijk zelfs niet in den tijd dat er achter de Alpen geen volk leefde van 45 millioen menschen. De vreemde overweldigers hebben overi- I gens'nooit lang kans gehad in Italië. Er 2(jn in de militaire geschiedenis van Pie- mont tal van gedenkwaardige episoden die bewyzen, dat het niet gezond is met aar- matiging in de contreien van Italië te wan delen. Dat de groote democratieën niet op recht zyn toegewijd /an de zaak van den vrede bewijst het feit, dat zij reeds be gonnen zijn met den „witten oorlog", dat wil zeggen een oorlog op oecono- misch terrein. Men koestert de illusie ons te verzwakken. Niet alleen met goud wint men oorlogen. Boven goud is van meer belang nog de wil en nog meer de moed. Na gesproken te hebben over de verwe- zenly'king van een nieuw physiek en zede- lyk Italiaansch type, wees Mussolini op de noodzakelükheid de overzeesche gebieden productief te maken, hetgeen een strenge discipline en groote volharding vereischt. Mussolini besloot: „dat niemand aan onze toekomst twyfele! Kameraden, wat ook ge- beure, ik zeg u in alle zekerheid, dat alle doeleinden zullen worden bereikt.” landen steeg met 14 millioen. De handel met Polen verbeterde eveneens, terwijl de handel met de Baltische landen onveranderd bleef. De inVoer uit de Scandinavische lan den daalde m^,16.700.000 mark of met on- geveer 12 procent. Deze daling werd voor- Amsterdam uit kosten de retours 4.25 --(de gewone dagretours kosten 7.75 der de klasse). Op de achterzijde van de bil jetten die reeds thans verkrijgbaar zijn staat vermeld dat het biljet, zoo- dra het door den kooper is onderteekend, als identiteitsbewijs geldt. Zij doen n.l. te zamen dienst als gemeenschappelijk paspoort. Een paspoort of bewijs van Ne derlanderschap Is dus niet vereischt. De biljetten zijn viermaal zoo groot als de gewone kaartjes. Zij zijn donkerbruin van kleur. Bijeenkomst vrouwelijke vrijwilligers. Landelijke contactcommissie. Gistermiddag is in het hoofdkwartier van het Corps vrouwelijks vrijwilligers Amsterdam, op initiatief van deze orga nisatie, de eerste landelijke bijeenkomst ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 1—5 regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prtjr. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zün ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingek bü contract tot zeer gereducesrden prfjs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. namelyk veroorzaakt door Zweden, welk land minder ijzererts naar Duitschland uit voerde dan een jaar geleden. De Duitsche handel met West-Europa geeft een dalende tendenz te zien, zoowel voor den in- als uit voer. De uitvoer van Groot-Brittannië naar Duitschland daalde met 6.5 millioen maric of met 8 procent De Duitsche uitvoer naor Groot-Brittannië daalde met 24 millioen mark. De cyfera voor den handel met Fran- ryk waren resp. 11.3 en 22.2 millioen mark. Wat het nabüe Oosten betreft, daalde de uitvoer en steeg de invoer. Üe handel met het Verre Oosten gaf in het algemeen een daling te zien. Dit is eveneens het geval met Zuid- en Centraal-Amerika. De invoer uit de Vereenigde Staten liep terug, doch i gehouden van vertegenwoordigers der sinds September 1938 tot stand gekomen mogendheden bleef vrywelonveranderd. doch de invoer uit deze landen liep terug, voomamelük wat betreft tarwe uit Brifseh- Indië, oliën en zaden uit Nigeria en wol uit Australië. De totale invoer van het oude ryk be droeg in het eerste kwartaal 1289.400.000 mark of 93.400.000 mark minder dan in de zelfde periode van het vorige jaar. De uit voer bedroeg in totaal 1.262.400.000 mark of 5.7 procent minder dan in 1938. Het na- deelig saldo op de handelsbalans bedroeg dus 27 millioen mark vergeleken met 43.500.000 mark in 1988. stel der vroegere heerschappij over den Bal kan te streven, vast staat, dat het veel gevergd van hen ware, wanneer zij zouden moeten toezien hoe dit gebied, dat ten koste van zware offers er. bloedige oorlogen in de negentiende eeuw zün onafhankelükhoid heeft bevochten, deze vrüheid en zelfstan digheid weer aan derden in casu Ron'f en Berlün zou verliezen. Zoo is het evenzeer om historische et emotioneele overwegingen als om redenen van practische politiek en economisch belaid begrijpelijk, dat Turküe bereid is gebleken zich aan te sluiten bij de Britsch-Fransche stabilisatie.pogingen. Reeds terstond bü het stichten der Balkan-Entente ging Turküe daarin de rol van stabiliseerende factor spelen. Ankara onderhoudt goede betrek kingen met alle Balkanstaten, en is dooi nauwe vriendschapsbanden vooral met Griekenland en Roemenië verbonden; het heeft ook een open oog voor gerechtvaar digde Bulgaarsche revisionistische w< n- schen. Door het thans gesloten verbond met .t ongetwüfeld zal worden aan een 'overeenkomstig accoord Frankry’k, ohderstreept Ankara zün i een rugge- -Ber- As Rome-Berlijn onscheidbare gemeenschap. IN een Zondag te Turijn gehouden rede voering heeft Mussolini de verschillende vraagstukken van den laatsten tüd bespro ken en daarbü herinnerd aan een rede wel ke hij 7 jaar geleden te Tury'n had gehnu den. Werkzaam en getrouw volk van Tury'n. zoo sprak hy, kameraden, herinnert gij U de laatste woorden van de redevoering, welke ik de eer heb gehad zeven jaren ge leden voor u uit te spreken „Marcheer- n en ophouwen en zoo noodig strüden en overwinnen”. Na gesproken te hebben over de vreugde weer te Turijn te zün, vroeg de Duce of de bevolking van Turün getrouw bleef aan dit consigne. Het antwoord luid de „Ja”. Inderdaad, aldus Mussolini heeft het Ttaliaansche volk gemarcheerd en gebouwd gestreden en Afrika overwonnen op eer vtyand, die volgens de op militair geb’ed meest deskundigen onverslaanbaar wae Verslagen en overwonnen de coalitie van toepassen van sancties, ingesteld door dien Volkenbond (gefluit) welke voortaan zon der verdriet is opgeborgen in dat groote mausoleum van marmer, dat is opgerich* aan de oevers van het Lac Léman. Vérsla gen en overwonnen Spanje aan de zy'de der heroieke infanterie van Franco (applaus) tegen de democratisch-bolsjewistische coa litie, welke letterly'k verpletterd uit den strüd te voorschün kwam. De syrithese van deze zeven jaren is: De verovering van het rük, de vereeniging van het koninkryk Albanië met het koninkry'k Italië en de toeneming van macht op ieder «rebied. Terwy'l ik tot u spreek vragen mil- lioenen, misschien honderden millioenen zich in alle deelen van de- wereld van hoog tot laag, optimistisch of pessimis tisch af: „blüft het vrede of wordt het oorlog?” Het is voor allen een ernstig vraagteeken. Ik antwoord er op met te verklaren, dat bü een objectief en kalm onderzoek van den toestand blükt, dat er thans in Europa geen vraagstukken zijn van een omvang en scherpte welke een oorlog zouden rechtvaardigen, die van een Europeeschen oorlog tot wereld oorlog zou kunnen worden. Er zü’n knoo- pen in de Europeesche politiek, doch om deze knoopen te ontwarren, is het mis schien niet noodzakelük naar het zwaard te grypen. Toch moeten deze knoopen worden dooi’ gesneden, omdat men vaak een harde wer kely'kheid verkiest boven een langdurige onzekerheid. Dat is niet alleen de gedachte van Italië, doch ook van Duitschland en dus van de spil (geroep Hitler!), van die spil, •welke na vele jaren een evenwy’dig loopen- de actie te zyn geweest tusschen twee re giemen en tiwee revoluties door het pact van Milaan tot een militair bondgenoot schap zal worden, dat in den loop det maand te Berlyn zal worden geteekend. Het zal de onscheidbare gemeenschap worden van de beide staten, de.beide volken. Geen vrees voor den oorlog. Zü die iederen morgen uitküken naa» moge lijke barsten of ommekeer, kunnen vandaag beschaamd en vernederd zün. Da niemand zich illusies make, want mün wil is onbuigzaam als te voren en beter dan te voren. Wü zullen met Duitschland opmarchee- ren om Europa dien vrede van rechtvaar digheid te geven, welke innige wensch ia van alle volken. De polemisten van de groo- Abonnementen worden dagelüka aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA. b(j onw agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zün dagelijks geopend .van 9—6 uur. Administratie latere 2745. Postrekening 48400. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal f 2.25, per week 17 cent, overal waar dv bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. bedreigen. Von Papen, nieuw benoemd Duitsch an.- bmadeur te Ankara, heeft blükbaar niet kunnen verhinderen dat Turküe zich aan sluit by het anti-agressie-front. Het ge rucht doet de onde, dat von Papen den l’urkschen bewindhebbers zou hebben doen weten,, dat naar zün meening door een Britsch-Turksch pact de kans op oorlog van op 60 procent ■zou sty'gen. Ismet Inönü, <le Turksche president, en zün medewerkers rouden echter geantwoord hebben, integen- M juist de opvatting te huldigen, dat door Britsch-Turksch .rf^ct de kans op oorlog ’an 60 op 40 procepr sou dalen! Hoe dit zy', vast staat dat Turküe, als ouder van de sleutels der Zwarte Zee, een onmisbare schakel vormde in het anti- ^«Mie-front, en dat Ankara derhalve een bydrage levert tot het voorkomen Wien mogelük van een gewapend conflict in Europa. Door de Dardanelles •nmers leidt de weg naar Roemenië, door Dardanellen ook leidt de Roemeensch- “nKische handelsweg uit de Zwarte Zee het mediterrane bekken En men mag ’’"nemen, dat het besluit van Ankara d( n nJuCn ^en wlndeiéren zal leggen; Groot heeft hen in het Nabü Oost^ veel te bieden, Frankrijk kan een tast en bewüs van dankbaarheid voor Turk- *"en steun bieden door het voormalige ^•jak Alexandrette, thans Hatay gehee Engeland, dat revuld door «net T v..t bereidheid den Balkan-staten eer. steun te bieden, wanneer de as Romi Üln mocht willen overgaan tot een econo mische en politieke expansie, welke de vrij heid en integriteit dezer Balkan-Staten zou doen tot de vorming van een landelijke contact-commissie, die in de toekomst tot een nationale federatie zal kunnen uitgroeien Produptie van blikgroente wordt beperkt. Negentig procent van vorige jaren. De algemeene groentenconservcncom- missie heeft de productie voor 1939 voor- looplg vastgesteld op 90 pct. van de ge middelde productie in de basisjaren 1935, 1936 en 1937. Bovendien heeft de commissie schriften vastgesteld terzake een ver plichte, uniforme quantitatieve inhouds- aandulding in dier voege, dat de Inhoud van een blik aan uitgelekte groenten niet lager mag zijn dan de tegelijk vast gestelde minimum-gewlchten Deze be dragen voor een blik spinazie of andijvie 7.50 g, voor gesneden boonen en gesne den wortelen 650 g, voor enkele spercle- boonen, tuinboonen en capucljners 600 g en voor doperwten, dubbele spercieboo- nen en geschrapte wortelen 550

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1