/□□rU ren/ ninii ie, Geen besprekingen Halifax-Potemkin. n flectrische lines nu ver- ranaf f. 6,15 of met draai- chtwringer per maand. aar in alle as zaken. V&tstenkt 'Meutfialitat! scht én wringt. Steunt De Goudsche Courant zal morgen (Hemelvaartsdag) NIET VERSCHIJNEN. i 78e Jaargang BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELtE, jjEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen Moreele herbewapening in de.Vereenigde Staten, komst een radiorede hield, zeide daarin; „Alle moeders van de’wereld willen^trede en om die te krijgen, moeten we vreae in ons huis, in onze omgeving maken. Alleen door een terugkeer tot de waarheden, die wij. aan moeders schoot geleerd hebben, kunnen wjj eenheid aan Amerika en normale geestesgesteldheid aan de_wei terug geven. Zoo is de moreele her oei ning de prijs voor den vrede.” Radio legt band tusschen Londen en New-York. Volkenbondsdag 1939. pjo, 20035 D De.groote volkstelling waar de met Engel- Engelsch-RussiscL? i Madit I a '4 Maiski zal Sovjet-Unie vertjejfen- woordigen. Potemkin komt niet. de vergadering van den volkenbonds raad TE GENEVE. een *.reld jwape- ‘i werd lij stu- claarna OR rarandeerd onschadelijk. ten. n mededeelingeK by contract tot zeer gereduceerden len berekend naar plaatsruimte. Luchtverdediginqsfonds, Postqiro denHaaq 520OOO van de Vereenv Nation. Veiligheid Zij wordt in het geheele rijk gehou den, uitgezonderd in protectoiaat Bohemen en Moravië. Vandaag zal in het gehéele Ryk, Russische antwoord, dat thans door de En- gelsche regeering wordt bestudeerd, een stap in de goede richting is, al lijken de Russen er nog niet geheel en al van over» tuigd te zijn, dat de Engelsche voorstellen voldoende rekening houden met de ver- eischte wederkeerigheid in de aan te gane verplichtingen. Zy blijven bij hun meening, dat Enge land, Frankijk en Rusland’een verdrag van wederzydschen* bijstand moeten sluiten, en dat de garanties aan Polen en Roemenië uitgestrekt dienen te worden tot de Balti- sche staten, zoodat Rusland’s heele west grens gedekt zou zijn door het garantie systeem. Zaterdag- a.s. opening Tentoonstelling te Luik. De Koninklijke familie zal aan wezig zijn. Zaterdag 20 Mei zal een groote dag zijn voor de bevolking vaji Luik. De feesten worden ’s ochtends ingezet met het cele- breeren door mgr. Kerkhofs, blsschop van Luik, van een Te Deum dat door prins Karei, broeder van Koning Leopold en al de civiele en militaire autoriteiten zal worden bijgewoond. De Koning, prinses Joséphlne Char lotte en de prinsjes Boudewljn en Albert, zullen des middags half drie» aankomen en In open hofkoetsen, door het een- frum van de stad, naar de tentoonstel ling rijden. Eerst omstreeks 6 uur de» avonds, na het vertrek van de Konink lijke familie, zal iedereen het tentoon stellingsterrein mogen betreden. ten, en niet als een naar het belang van individueele staten gefatsoeneerd, voor de behoeften van het oogenblik ge ïmproviseerd zg. recht, dat in zijn wezen met een volkenrecht weinig of niets ge meen heeft, zelfs daarmede eigenlijk tel kens in botsing moet komen. De volkengemeenschap einde lijk is voor ons niet een losse, looze organisatie, waarbinnen men naar .belle en allerlei onderling geen verband ver- toonende geheime combinaties tot stand kan brengen, combinaties, die elk oogenblik van vorm en inhoud kunnen wisselen, die zich aan elke controle en allen invloed van buitenaf onttrekken en welker gestalte en strekking voorna melijk door belangen- en machtsfactoren worden bepaald. Neen, zij leeft voor ons -als een hechte band tusschen verschil lende naties, die over en weer rechtsver- plichtingen erkennen, die het als grond regel van fatsoen en recht ook van volkenrecht beschouwen, dat men de gesloten verdragen getjouwelijk naleeft en strikt eerbiedigt, en die de wereld samen dusdanig willen organiseeren, dat niet slechts een of meer partij en-staten, maar alle leden der statengemeenschap de naleving der aangegane verplichtin gen mede als hun zaak beschouwen. Volkenbond en Vrede heeft den vreed- zamen strijd voor die drie beginselen te voeren in een bijzonderen vorm, die met haar karakter verband houdt. nachten in de boomen door. Op vele plaat sen ziet men lijken van menschen en dieren. Het geheele district is zonder voeding, zoa dat duizen&èn pikols levensmiddelen noodig zullen zijn. I tegendeel tot verhoogde activiteit moet prikkelen. Steeds weer komt het in de eerste plaats aan op het aanprijzen en aan- kweeken bovenal bij het opkomend geslacht van de drie voorname levens beginselen voor de statenorganisatie in de wereld, d.z. de vrede, het recht en de volfcengemeenschap in hun zuivere, on- vervalschte gedaante. Den vrede zien wij voor ons als een duurzamen, evenwichtigen toestand, die blijvend rust en bevrediging schenkt, en niet als een wankel intermezzo vol spanningen tusschen oorlogen in, dat men zich ten nutte maakt om verove ringen (heroveringen) te beramen en op vergrooting van bezit of macht te zin nen. Hij vertoont zich aan ons oog niet als een vrede, dien men alleen daarom wil bewaren, omdat men er voorshands het belang van het eigen land het best mee gediend acht en hem dienstbaar meent te kunnen makgn aan de vervul ling van nationale aspiraties, ten koste desnoods van de rechten van andere volken, doch integendeel als de ware vrede op aarde, dien men onophoudelijk nastreeft omdat men er den natuurlijken grondslag van het geluk der menschheid in ziet. Het recht denken wij ons als een allengs uitgewerkte en verbeterde, met eerbiediging van eeuwige rechtsbeginse len gevormde ordening tusschen de sta- A k.« W.V K Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA bjj obw agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Owe bureaux zyn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef latere 2745. Postrekening 48400. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal beiorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal f 3.15. Overstroomingsramp op Timor eischt vele menschenlevens. Alle voedingsmiddelen en veel vee verloren gegaan. De geredden brachten drie dagen en nachten in de boomen door. Aneta seint uit Koepang dat in de afdee- ling Béloe (Midden-Timor), door de zware regens een overstroomingsramp veroor- zaakt is. Vele personen hebben het leven verloren, terwijl het meeste vee is omgeK- men. Vele kamponghuizen zyn onder twee meter zand bedolven. Practise!) alle voe dingsmiddelen zijn verloren gegaan. De ge redde inheemschen brachten drie dagen en >ffie is zeld en aroma. verschko- ;n steenen Zet Uw ig eens op ehandelt U jlantages op en het bond tot standhij wekte goede verwach tingen voor de vestiging van hechte be trekkingen. En thans, wederom twintig jaren later, moet met verdubbeld^ kracht worden geijverd voor het in practijk brengen van de groote beginselen, welke zulk een gemeenschap, zulk een bond moet dra gen. Door vele eeuwen heen werden die be ginselen door de vcrlichtste edele gees ten gepredikt en door de breede lagen van de volkeren zelf beleden; op die wijze schenen zij een diepe en tevens breede fundeering te hebben verkregen. Maar deze bleek helaas, als men een 1 stukje internationale rechtsgemeenschap toor degenen die een door den staat erken- J op haar wilde bouwen, dikwijls nog te j.i- zwak ?n telkens zaa men weer weezak- In het laatst van de vorige week maak ten telegrafische berichten reeds melding van zwaren regenval en daarmede gepaard gaande overstroomingen op Timor.Geen dezer berichten wees echter op een ramp van een omvang als thans gemeld. De zoo zwaar getroffen afdeeling Béloe t bestaat voor een deel uit heuvelland, voor een ander deel uit laagvlakten, door een kustgebergte van de zee gescheiden. In het Zuidelijk deel ligt een groote laagvlakte langs dé Noil Benain, welke uit twee lange bron-rivieren ontstaat, de Noil Moetien en de Mota Bain, welke beide lengte-xlalen dodrstroomen. De Noil Benain is de mach tigste rivier van Nederlandsch Timor. Deze vlakte is bekend om haar vruchtbaarheid en voor een groot dpel met kokospalmen be groeid. Uiteraard heeft de bevolking zich voornamalijk in deze vlakte, de vajlei jan Atapoepoe gevestigd, zoodat men moet aannemen, dat in dit gedeelte van de afdeeling de ramp heeft plaats gehad. De onderafdeeling Béloe van de afdeeling Timor en Eilanden wordt bestuurd dóór een controleur of gezaghebber of door een offi cier der landmacht jnet een controleur ter beschikking. Volgens den Indischen Regee- ringsalmanak van dit jaar is als controleur van Béloe de controleur L. J. Oerlem^ns t-' Atamboea gevestigd. t misschien opgeven. Hun waarde is ech- - ter zóó groot, dat van versagen geen hooge boeten en gevangenis, verplicht 1 sprake kan zijn en elke terugslag in- De Finsche gezant A. L. Aström overleden. Gisteren is plotseling te Brussel over leden de bij Hare Majesteit de Koningin geaccrediteerde buitengewoon gezanten gevolmachtigd minister der republiek Finland, Z.Exc. A. L. Aström. De’neer Aksel Leonard Aström geboren te Oulo op 7 Maart 188jfei deerde te Helsingfors en zett^'d; zijn studies voort in Engeland» en in Duitschland. In Finland teruggëkomen, werd hij leeraar voor handelseconomle te Katka, daarna directeur van de Ka mer van Koophandel te Tammerfors en vervolgens hoofdinspecteur van het han delsonderwijs in Firüand In 1919 werd hij benoemd tot chef van de afdeeling handelspolitiek aan het mi nisterie van ^jjitenlandsche Zaken te Helsingfors en in die kwaliteit nam hij deel aan onder handelingen vbor sluiting van handelstractaten met andere lan den (o.a. in 1920 met Polen en Letland en in 1921 met Frankrijk). In 1921' werd hij benoemd tot gezant van Finland in Washington, alwaar hij i bleef tot 19S4. Daarna trok hij zich eenfc- j ge jaren uit Jiet diplor^atleke leu<m terug tot hij in 1938 boaoemd werd tot^ezant van Finland in Nederland en België. de r- en Meen. d^,0U^J?ellr verklaarde: „In t ^den 01064 ons volk de toe' Hgj -egenioet zien met een vaderlands- dervAr *?16 u^8’aat boven partijbelang. Een bedo .p,'0?ramma verdient de volste y van aJle ware /Amerikanen”, James Roosevelt, die éóór de bijeen- ADVERTENTIEPRIJS: Uft Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnupimer 20 A bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soUede Boek handelaren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde'van opname verzekerd te zyn. Gewone advertentiën en ingezonden prijs Groote letters en randen worde J|OLOTOF, de president van den Russi- schen Raad van volkscomfriissariscen, heeft Maiski, den ambassadeur te Londen, benoemd tot vertegenwoordiger der Sovjet Unie ter zitting den Volkenbondsraad, die Maandag a.s. wordt geopend. Tegelijkertijd heeft de Russische ambas sade te bonden meegedeeld, dat Potemkin, de vice-volkscommissaris voor buitenland - sche zaken, niet naar Genève zal komen. L Zoodat van de verwachte besprekingen gr tusschen Halifax en Potemkin niets zal komeh. I Inmiddels wordt de nota van de Sovjet B Unie, welke gisteren te Londen is ontvar - gen, naar de diplomatieke correspondent B van Reuter verneemt, nog steeds bestu- k deerd. Gisteravond kwam de commissie voor buitenlondsche zaken uit het kabinet I daartoe in het Lagerhuis bijeen. Vandaag zou een bijeenkomst in *pl»no van het kabi - net gehouden worden. F Men’ verwacht dan ook, dit de onderhan- I delingen met Rusland binpen zeer korten t tijd zullen worden voortnezet. L Naar ‘Reuter verneemt zou hét Engel- f sche antwoord zelfs nog vóór de a.s. zitting van den Volkenbondsraad naar Moskou worden gezonden. I Volgens dfWhans bestaande plannen zal Halifax per vliegtuig naar Parijs gaan en f I Zaterdagavond een onderhoud hebben met Daladier en Bonnet. Voordien zullen ie Engelsch-Russische I besprekingen het onc^rwerui zjjn van ver- khillende vragen in heMtagerhuis gedu rende het defeat over de buitenlandsche po litiek op Vrijdag a.s. De diplomatieke re^pfeur van Press Association” schrtfft, dat de Engelsche re dering zich beijvert de Engelsch-Rüssi^che onderhandelingen te bespoedigen. Men gelooft, zoo verklaart hij, dat het Cordell Hull, de Amerikaansche mi nister van buitenlandsche zaken, zond het volgende telegram: „In de periode van na den oorlog zijn de normen rp moreel, politiek, sociaal en economisch gebied algemeen achteruit gegaan. De internationale moraal heeft zelden op een lager peil gestaan. De tijd is rijp en de nood dringt om te komen tot een vernieuwing en herstel van de hoog staande normen van^eertijÉs, voor het gedrag van enkeling ten refeering beide.” Burgemeester La Guardia’s booschat- luidde: „In het Teven van deze stad is een nieuwe vastberadenheid gekomen ten ge volge van het verlangen naar moreele her bewapening, naar eerlyker én onzelfzuchti ger verhoudingen, naar grooter bereidheid om samen te werken voor het algemeen welzyn, zonder party-voordeelen \aste geloof in ons aller God.” Een telegram van den Lord Mayor van Londen, Frank W. Bowater, luidde: „B.es4c wenschen voor bijeenkomst van Amerikaan sche staatsburgers Madison Square Garden. Mogen de grootste steden der wereld voor gaan In mpreele herbewapening om de nieu we wereld An morgen te grondvesten.” De laatste spreker was dr. Frank Buch- man, die zeide: „Moreele herbewapening it, de opdracht aan een volk, tot een nieuwe instelling te kermen. Zy is hèt nieuwe den ken, de nieuwe vaderlandsliefde en het nieu we leiderschap, waar iedereen naar ver langt.” Het Biïtsch.Turksche accoord. Het Britsch-Turksche pact blijft nog steeds vermeldenswaardige reacties opleve ren. De Turksche pers toont zich, naar Havas meldt, nog altijd zeer geprikkeld door de dreigende atikelen, die in de Duitsche bie den verschenen zyn. De bladen protesteeren ook tegen de zeer vijandige houding van Italië, en in het byzonder tegen de uitzen dingen van het radiostation Bari, dat be weerd heeft, dat het Britsch-Turksche ac coord tegen Italië gericht was. Tegenover de houding van den Italiaan- schen zender stellen de bladen de voort durende correctheid" van Radio.Ankara. Ook Griekenland houdt zich nog bezig met het Britsch-Turksche accoord. Vandaa •geven, aldus Reuter, alle Grieksche bladen uitdrukking aan hun voldoening over de Engelsch-Turksche overeenkomst. Zy worlt met gevoelens van opluchting enl vreugde door alle volken der wereld, dia/pogingen aanwenden, tot consolideering ufln den vre de, begroet^oo is het hoofdnwtief der com mentaren^ Er is eèn algemeene wen/ch naar vrede. De Engelsch-Turksche overeenkomst is de eenige waarborg vooi/een terugkeer tot normale toestanden, föe overeenkomst is een groote bijdrage t/t den vrede en gaat boven leden? andere dergelyke actie. Friuid met «wpiciën van •k moeder van x van New-York, La GuaMia”do «wvemeur van de staat New-York, Lek- «n de bekende tegen-candidaat van JMsident Wevelt, Al Smith. bijzonder feit was, dat een aant.vl «Iraaara aieh niet in Amerika bevond aai" vanuit Europa de enorme menigte in won Square Garden het gewone *reel van de groote bolcsmatches hee^f gesproken. Onder de speeches uit Lon die door het verschil van den Engel- den Oost-Amerikaanschen tijd, Zondagavond U Mei is te NeW-York olgemeene moreele henbewapenings. ®®^k in het kort reeds gemeld, in een groote vergadering onder mevrouw James Roosevelt, president Roosevelt, de bur Veertig jaren geleden werd de eerste Vredesconferentie te 's-Gra-venhage ge houden; zij scheen een tijdperk van een nauwere, op wederzijdsch begrijpen ge- I gronde ware gemeenschap tusschen de oe1U„V volken in te lulden. uitzondering van het protectoraat Bohemen j Twintig Jaren daarna kwam, aan het en Moravië, een begin worden gemaakt met -'«OldS van den wereldoorlog, de Volken de groote „telling van de bevolking, de bo- roepen en de bedrijven”, welke oorspronke- i lijk in Mei van het vorige jaar zou worden gehouden, doch ten gevolge van den „An schluss” twee keer werd uitgesteld. Duizenden jonge mannen en vrouwen in het geheele ryk zullen de telling, volgens voor Duitschland geheel nieuwe méthoden, verrichten. Iedere inwoner van het Groot-Duitsche Rijk zal een aantal vragen moeten beant woorden, betrekking hebbende op gods dienst, ras en ethische afkomst. Wat de godsdienst betreft, zijn de tel- lingslysten in drie rubrieken ingedeeld, n.l. 1 stukje internationale rechtsgemeenschap 1 nn haar hnnwRn. rlikwiils nna den godsdienst belijden, zooals katholieken en protestanten, bij een kerkgenootschap aangeslotenen en ten slotte degenen, die geen enkelen godsdienst belijden. Ten aanzien van het ras worden een aai zwak ?n telkens zag men weer wegzak ken wat men stevig en tegen ondermij nende invloeden bestand had gewaand. i Warem de beginselen niet zoo kostelijk jAn zegenrijk, velen zouden den moed tal vragen gesteld, die iedereen, op straffe van hnnfro hnpf-pn pn o-pvanvenis. vemlicht is naar waarheid te beantwoorden. De be- langrykste vraag is die, of de ouders en grootouders Joden of half-Joden zijn cf waren. De bedoeling is na te gaan, in hoe- ^rrede Duitsche bevolking „zuiver-Arisch” is. De vragen inzake de ethische afkomst ztfn eveneens in drie rubrieken ingedeeld, n.i. welke de moedertaal is, welke nationa liteit men heeft en tot welke volksgroep men behoort. Deze wyze van indeeling, als mede den aard van de inlichtingen, welke degenen, die de tellingswerkz&amheden errichten, daarby aan de bevolking moeten geven, laten, aldus Havas, geen enkelen twy'fel omtrent de bedoeling van de auto riteiten en de politiek, welke de Duitsche regeering in de toekomst waarschijnlijk tegenover de minderheden in het Groot- Duitsche Ryk zal voeren. Wat b.v. de „moedertaal” betreft, wordt officieel medegedeeld, dat het Masurische dialect (Oost-Pruisen) niet Pooisch .ge noemd mag worden. Uit tal van vragen blykt duidelyk, dat men degenen, die geen Duitsch als moedertaal hebben, er toe wil Wengen op te geven, dat zij tot de Duit sche volksgemeenschap behooren. De Poolsche minderheid in Duitschland heeft reeds tegen de vragenlysten gepro testeerd. Zy is van meening, dat de regeo ring op d^ze wyze wil trachten het juiste aantal minderheden in Duitschland te ver doezelei^y schen en ,„C1 v u om half twee des nachts door kwamen, de bekende staatsman en oud-minis L de markies van Salisbury, en een oud- r van de arbeiderspartij en vroegere uit Oost-Londen, Tod Sloan, Van Hardie, de eerste sodalis- afgevaardigde in het Britsche parle- inffeleid door een •kn w meJ de v,a^n vao dte vijftig lan- aar 064 streven voor moreele herbe- heeft in*ang gevonden, vooraf- 3ehotiu»li °tF de muz'ek een regiment aan 0 "°°8^anders uit Canada. Ónder PnM W.eZ,gPn bev°nden zich ook Henry zijn echtge’noote en» mevrouw Dou vernet

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1