oop iernij Het Britsche Koningspaar in Quebec aangekomen. beschonken chauffeur rijdt met een geleenden auto een I LONDEN PUBLICEERT PALESTIN A-WITBOEK, Palestina over tien jaar een onafhankelijken staat. kunsten bouwkunde ^ZUIGERS tn onderstaande hierin, o.a.: vanaf 33. efoon 2235. VIER DOODEN BIJ EEN AANRIJDING. N1E Gouda .ÊBLOED Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen -1-4 - 20036 --Vrijdag 19 Mei 193978e Jaargang fewSuSS’ B0DEGRAVEN’ BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, ilEUWEKKEKK, OUDERKERK, OUDE^ATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEÈN, ZEVENHUIZEN, enz. Ernstige onlusten in Palestina. ^wielrijder en drie kinderen dood. I A i waar de •n van betaling- van 50 ct. t van 2—4 imr. t. RIE. I v ELD zeler verzoek: slag gedood. Het 15-jarlge - n gereduceerde» ef. 2094 J 22 II. «>0.— 38.50 derlandsche thans reeds tot als het zich e/ geheele wereld. 14 jaar ILASS nend. IMA i’enhage 35.-— 37.50 ..38— lrtsdag ochtend 10.30 iga in de Orient dag a.s. iOL FLYNN in ndpatrouille beeltenis. SprSH hun level en wel 39.50 56.50 idere mehken v eigendom. I. «r Ceata-, ActU. EERSTE-STEEN LEGGING NIEUWE GEBOUW DER K.L.M. In de Residentie. s Uitreiking van plaquettes aan vHegtuigbesluurders met dertig Indiëvluchten. Op het terrein aan den Raamweg in In dit Lage Belasting, lim uitzacht, tuin per M2, gelegen Een grootsche ontvangst. Woensdagmorgen om 9 uur 52^ plaatse- Ijjke tyd is de „Empress of Australia” met het Engelsche, koningspaar aan boord in Quebec, aangekomen. De kade bood bij stralend zonnig weer een bont tafreel door de kleurige militaire uniformen en de rootje tunieken van de be- loemde bereden pplitie. ’Zoodra het schip van uit'de citadel yan Quebec was waargenomen, luidden alle kerkklokken der stad hun welkömstgroet. Drie Canadeesche vliegbooten kruisten voortdurend boven de „Empre'ss”, twee Ca nadeesche torpedojagers voeren ervoor, I terwyl de begeleidende Britsche Kruisers in haar kielzog volgden. Het schip werd door twee gepavoiseerd» sleepbooten naar de kade gesleept, ondej het loeien der sirenes van alle schepen op de rivier.z De Koning en de Koningin verschenen om 9 uur 55 op het promenadedek wuif den naar de menigte aan wal, welke in een donderend gejuich uitbarstte. De Koning droeg de admiratlsuniform. De Koningin was in het grjjs gekleed. De „Empress” was nauwelijks gemeerd, of de Canadeesche premierMackenzie King begaf zi($, vergezeld door verschil lende hoogwaardigheidsbekleeders, aah> boord. f Op/de kade stonden op een-met bloemen versiekl podium twee kleine tronen voer dc hoo^e bezoekers. NadaNde Koning c.* de Koningin dov/ de verschillende autoriteiten aan boord waren verwelkomd, Agaven zij zich naa. dit podium, waar de leden van het Cana deesche kabinet en andere vooraanstaande Canadeezen met hun echtgenooten aanwe zig waren. Toen het koningspaar aan land stapte, werden de trompétfanfares door het hart*- tochtelijk gejuich *van ruim 50.000 men- schen overstemd, terwijl de 21 saluutscho ten van de citadel him echo vónden in hst dreunend saluut der escorteerende oorlbgj- schepen. Engelsch Koningspaar in h«t Fransch begroet. fs’adat de verschillende ter begroeting aanwezige personen aan net Koningspaar itsche yt de Residentie, waar het nieuwe gebouw van de K.L.M. bezig is te verrijzen, heeft Zaterdagmorgen op plechtige wijze de eerste steenlegging voor het nieuwe ge bouw plaati gehad, in tegenwoordigheid van een groot aantal leden van heuper- soheel der K.L.M. Aan'de Westzijde van het gebouw was^ een marmeren blok opgehangen met he|^ volgende opschrift: aan Regeerlngt P.T.T. voor* dj medewerking. J zichtbare symbool vonnenr van het Ne- luchtverkeer, zooals* dat ot Stan# is gekomen en zoo- 5 zal uitstrekken over de ld. J x De* heer V?ln Hoogenhuyze las vervol- gens de oorkonde voor, welke door den steen wordt ip^metséld. Deze luidt: „Heden 17 fyfei 1939, 19 japr na dq ope ning van den eersten fegelmatigen lucht-, dienst AmsterdamLonden is van dit kantoorgebouw de eerste steen gelegd doör Pla Plesman, geboren 20 Mei 1924. Deze oorkonde werd ohderteekend door directeur/Plesman, diens dochter, als mede door vertegenwoordigers van de bij den bouw betrokkenen. In den koker, 'waariifQde oorkonde 'werd verpakt, werd vervolgens een exemplaar van elk der. gangbare muntsoorten, benevens twee dienstregelingen'van de K.L.M.gedepo neerd, én nadat de heer Van Hoogen- huyze eep. driewbrf hoera op directeur Plesman had uitgebracht, werd de koker in de daarvoor bestemde opening' ge- p’laatst. Mej. Pia' Plesman verrichtte daarna de. eerste steenlegging, met een. Zilveren troffèl, waarna zij de volgende woorden sfecak: Ik hopp van harte, dat U allen gebouw gelukkig me£ mijn vader 'zult samenwerken. Leve de K.L.M. OND 8.15 en IELV A ARTSDAG anaf half vier EREND PROGRAMMA 1OOFDFILMS 2 •STOLEN PELSCHAT RRAAD v. d. Joodsche immigratie beperkt tot 75.000, verdeeld over vijf jaar. ^OENSDAG heeft de Britsche regeering door' de publicatie van het Witboek haar toekomstige politiek ten aanzien van Palestina uiteengezet. y De Britsche plannen komen aldus meldt Reuter in hoofdzaak hierop neer: Na een tijdsverloop van tien jaren zal een onafhankelijke Palestijnsche staat worden geconstitueerd. Het cijfer van de Joodsche immigratie wordt bemerkt tot 75.000, ver deeld over een periode van vyf jaren. Na afloop van deze vyf jaren wordt de Jood- sche immigratie in Palestina definitief stopgezet. De Britsche regeering weigert den eisch der extremistische Arabieren, Palestina tot een Arabischen Staat te maken, in te willi gen, doch verwerpt eveneens den Joodschen eisch, Palestina tot een Joodschen staat te verklaren, aangezien de regeering meent dat dit in stryd zou zyn met de uit het mandaat voortvloeiende verplichtingen van Engeland tegenover de Arabieren. Zy heeft daarom een middenweg geko zen, die beoogt Palestina te maken tot eea staat, die noch Joodsch, noch Arabisch als Palcsty^tsch land, gegrondvest zal zyn op het samenleven en samenwerken binnen de landsgrenzen van het Joodsche en het Arabische element. De Jfticn zullen na afloop van de in het plan voorziene periode van tien jaar zich numeriek verhouden tot de Arabieren in een verhouding van 1 op 2. Er zullen dus de eerstvolgende vyf jaren 75.000 emigranten worden toegelaten. Dit' houdt in dat elk jaar een quotum van 10.000 zal ,zyn toegestaan, terwijl als bij drage tot de regeling van het Joodsche vluchtelingenvraagstuk een aantal 25.000 vluchtelingen zal wordên toegelaten. Aan de vestiging van den onafhankelij- r ken Palestynschen Staat zal een overgangs periode voorafgaan. Gedurende deze periode blijft de Britsche^jegeering de verantwoor delykheid dragen. Het is de bedoeling, gedurende deze over gangsperiode, zoodra de vrede in Palestina herstel is, den Joodschen en Arabischen in woners van het land een gaandeweg grooter aandeel in de regeerijig te geven. Joden en Arabieren zullen dan de leiding krygen van alle regeeringsdepartemenfen, waarby zij door Britsche adviseurs, ter zijde zullen worden gestaan. De Hooge commissaris behoudt* toezicht op dezb departementen. Een uitvoerende raad zal worden ingesteld, die den Hooger. Commissaris van^bdvies zal dienen. Hierin hebben de hoofden der departementen zit ting, terwijl verder Arabische en Joodsrhe vertegenwoordigers, in een verhouding die overeenkomt met de sterkte van deze be volkingsgroepen, er deel van zullen uitma- k«n. D,eze uitvoerende raad kan dan lateriwor- den omgezet in een ministerraad. Indien de openbare meening daartoe'den wensch te kennen zou geven, is de Britsch^ regeering bereid die vóórbereidende maat regelen te treffen welke noodig zijn voor het in het leven,roepen van een volksver tegenwoordiging. Vyf jaar nt het herstel van vrede en orde jn Palestina, zal worden overgegaan tot de vorming van een vertegen-1 woordigend lichaam, bestaande pit Ara bieren, Joden en vertegenwoordigers van de Britsche regeering, teneinde een grondwet van het onafhankelijke Palestina op te stellen. t Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81, GOUDA bj| onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Ome bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef latere 2746. Postrekening 48400. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal f 2.25, per week 17 cent, overal bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. In Montreal. De Koning en de Koningin zijn vroeg in ^en middag te Montreal a^ngekojpen. Vijf honderd „Zonem van Italië’ met Bergsaglie- 2 re hollen maitheerden *naar het’station om de aankomst van den koninklijken trein af te waahten. den grond, geslingerd, waarbij het 12- jarlg meisje Smink op slag werd gedood, terwijl van het andere meisje de belde beeneh werden verbrijzeld. De kinderwa gen werd' geheel versplinterd. De baby- kwam in een langs den weg loopende sloot terecht. Dóór toegesnelde'vóorbij- gangere werd het levenloos uit de mod der gehaald. De chauffeur raasde door ,en kwam enkele tientallen meters verder «in bot sing met den heer M., die tegen een boom vloog en met verbrijzelden schedel dood bleef liggen, ’djfijn vrouw, die met een kind op tfen bagagedrager dicht bij haar man fietste, werd rakelings door de auto ge passeerd. Nog reed de chauffeur door, maar bij het café Nijkamp werd hij dooi den rijlo^veTdwachtér Smit uit Loimekcr gesommepd te stoppen, aan welk'bevel hij' voldwM. Hij werd onmldchftlijk in ar rest gesteld. Nadat geneeskundige hulp ^v3s ver leend, Is ct zwaan gewonde meisje in zorgwekkenden .tpestand naar het zie kenhuis Ziekenzorg getransporteerd, waar het heden is overleden. Het stoffelijk overschot* van den heer' M. is overgebracht naar het R.K. zieken huis te Enschedé, terwijl de lijken yan de kinderen» naar het ziekenhuis- „.Zie kenzorg” te Enschedé zijn vervóerjjj. De verslagenheid in Éonneker is, zooals van zelf spreekt, zeer groot. Hét onderzoek is in handen van den commissaris van politie te Enschedé, die spoedig op de plaats van net ongeluk aanwezig was. Ook de substltuut-officler van justitie, nu*, v. d. Hoéven' uit Almelo, heeft persoonlijk een onderzoek naar het gebeurde ipgesteld. Reeds vroeg dronken. De bestuurder vak.de auto, de 34-jajige chauffeur C. S., die bij een Enschedesche i nanua mciui. - te hebben vernomen, dat de antwoorden Ziyeden, Noorwegen en Finland op het Dqit- sche voorstel inzake het sluiten tan een non-agressiep^uit in denzelfden geest zijn geredigeerel. Alle drie landen zouden hebben medege deeld, dat hun betrekkingen van goede na buurschap met Duitschland het sluiten van feen pact, als door Berlyn voorgesteld, over- Ibodig maken. Zy zouden 'voorts hebben ver- Iklaard, dat uit onderhandelingen met fourtschland ovef een non-agressiepact on- utel-handelingen met andere staten over soortgelyke verdragei^ zouden kunnen voortvloeien. Tenslotte zouden zy uBerlyn hebben doen weten, dat zy de bijzondere situatie, waar in Denemarken zich in deze bevindt, volko men begrypen. Laatstgenoemd land, aldus het blad, zich bereid hebben verklaard het dpor Duitschland voorgestelde niet-aanvalspdet te aanvaarden, echter er tevens nadrukke lijk op hebben gewezen, dat het, wat de neu- traliteits-kwestie betreft, een zelfde stand punt inneentt als de overige Skaridinavische landen. Deze eerste steen is gelegd 17 Mei 1939 door Pla Plesman geboren 20 Mei 1924. e f De eerste die het podium voor den steen beklom was directeur Plesman, die de aanwezigen welkom heette, waarbij. khij zich speciaal richtte tot den heer ‘Paul May, dl er voorts zijn spijt ovpr uitdrukte, dat generaal Snijders rilet tegenwoordig kan zijn. Dez^ plechtigheid aldus spr., wordt gehouden op ebs^voor de K.L.MAhistoiischcn. (Jatum, immers is tiet heden 19 jaar geleden, dat de K.L. M. begonnen is ean het luchtverkeer deel te nemené De heer Plesman gaf vervolgens, een overzicht van hetgeen door de K.L.M. in 1 die periode van 19 jaar is bereikt. De eerste steenlegging voor dit hoofdgebouw t is voor de^geheele K.L.M. van^yoote be- lerdqcht vervolgens diegenen, the Sl lieten in dienst van de K.L;M sp^eual den onder-dlrccteur Gulllonard. Vervolgens bracht hijydank -;n directeur-generaal der ondervonden steun en |t nieuwe’getouw zal het ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkringj 1—5 regels 1.30, elke regel meA 0.25. Van buiten Gouda en den bezor£kring: 1—6 regels 1.55. elke regel meer 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op d<^. voorpagina 50 hooger. Adverientiën kunnen worden in«ezonden door tusschen^omst van soU^de Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te züiL\ Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingex bij contract tot zeer gereduceerden prjjs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. expedltleflrma In dienst is, is reeds vrqeg in den middag in aangeschoten toestand in de stad gezien. In een café maakte hij kennis met een Ingezetene van Winterswijk. Er werden verschillende rondjes gegeven, waarna werd overeengekomen, dat S. de auto eenigen tijd zou mogen leenen. Hij nam twee andere personen mee naar Olden- zaal, waarna hij op den terugweg tegen zeven uur het dorp Lonneker passeerde. Getuigen hebben aan de politiever klaard, dat de auto hen even voor het -■- -ftien zegt van 120 km was voorbij gereden. De wagen slingerde over den weg. In de bocht bij het dorp Lonheker reed de auto reeds over het fletspacj) en daarna over eLen rechts uan dat pad liggend verhard gedeelte. Bij het verhoor hedenmorgen verklaar de de chauffeur dat hij zich van het ge beurde zoo goed als niets herinnerde. Hij li^d alles als door een Waas gezien, hij wist alleen dat hij lenjand had aan gereden Gebleken is dat met een snelheid van 90 K.M. is treden. Aangezien op het veroorzaken van ,dood doodschuld geen voorlooplge hech tenis staat, zou de man heden Worden vi;ij gelaten. t .waren voorg*trteld, bleef dq Koningin op het podium, terwijl de Koning naar vor<j? trad om de eerewacht van grenadiers te U - spécteeren onder de tonen van het volks lied. Ongeveer een kwartier na hun landing, begaven Hunne Majesteiten zich in Ccn kastanjebruine ^tuto met d^n Koninklijken standaard voorop, temidden van een uit bundig juichende menigte, naar de stad, ten Hjlorp Lonneker in razende vaart einde in het parlementsgebouw de offi- von 190 cieele'welkonfstpleohtfcheid bij te wönen. De groote laan w^s afgezet doorwCana- aeesche troepen, bestaande uit miliciens en cadetten. Bij hun aankomst aan het paHementdge- bouw begaven Hunnen Majesteiten zich on der een goud scharlaken baljiakyn in het gebouw, teneinde het adres van welkom van den premier der provincie Quebec, Du plessis, aan te hooren. •Duplessis las zijn adres van welkopi in het Fransch voor, daarmee eei^ treffend bewijs' gevend van de verknochtheid der Fransch-Canadeezen aan het Engelsche Koningshuis, Drie duizevd schoolkinderen uit Quebec ongen het Britsche Volks lied. I Na een tocht door het centrum der stad heeft het konmgspaar op de vlakten van Abfaham de milde in ontvangst genom’en van SOOOschoolkinderen uit Quebec, die in het Engelsch en het Fransch het BntöJ... vdlkslied zongen. Daarnaast waren' nog minstens 30.000 fnenschen gekomen om het vorstenpaar toe te juichen. Later begaven de Koning en de Koningin zich naar het pdleis van den luitenant-gou- verneur Paienaude, waar zy de tljee ge bruikten De eerste dag van het koninklijk ^bezoek is besloten met een schitterend banket, door de regeering op Catheau Frohtnac aange. x boden. De Koning en de Kon’n3‘n werden geestdriftig verwelkomd. Telefoonlijnen doorgesneden, openbare gebouwen bestormd' en bomaanslagen. Terroristep in Jeruzalem hebben de radio- voorlezing van het Witboek in de drie offi- cieeie talen verstoord door alle vier de lij nen tusschen de studio te Jeruzalem en den zender te 'Ramallah door te snijden. »Te Tel Aviv hebben 1500 Joodéche bc- toogers de bureaux van de districts-over- heid bestormd. Zij verwoestten de inventa ris fn stichtten brand. Een Joodsche politie agent is'ernstig gewond, toen uit de me nigte werd geschoten, nadat de politie een* charge had gemaakt. In het centrum van Jeruzalem zyn ver scheidene bommen ontploft in het immigra- tledepartement. Ook hie» ontstond bsar.d. De meerderheid der Joodftche bevolking verwerpt de gedachte aai) geweld; men verwacht eerder een lijdelijk verzet, te ver gelijken met dé actie vhn Gandhi. Tot middernacht zullen de Joodsche win kels en openbare gelegenheden gesloten Jtiin ten’ teeken van protest tegen den in bond van het Witboek Gistermiddag trokken vijftienduizend Joden onder leiding yan opperrabbijn Her ‘Og en andere rabbijnen in een ordelijk* betooging, door de hoofdstraten van de Joodsche wijken van Jeruzalem in, den stoet werden borden met de volgende op schriften meegedragen: „Wij willen ons tiiet overgeven aan de politiek van de re geering” en willen green 'minderheid ’örmen onder Arabische heerschappij”. Heeds vroeg in ^en ochtend hadden zich Woepen Joden verzameld, die het Britsche Ara^he uitjouwden. Op het Joodsch cdllegp was de Zionistis<*he vla^ aifstok geheafhen. De menijrte zong het Hatikwah-gezang en deelen van de. 137ste Psalm. Er wordt geen melding gemaakt van verdeye ongeregeldheden met de politie, de- Joodsche leiders hebben de menigte aange- ®P°ord de orde tè handhaven. Herzog heeft een toespraak gehouden, waarin hy zeide, Vreeselyk ongeluk te Lonneker. Gisteravond bmstr^ks half zeven is op den Rijksweg Oldenz aal—Enschede a 1 lp het dorp Lonneker een vreeselijk on- uit Kopenhagen dat de geiijk gebeuld. Een personenauto, waar- Deensche regeering ^et Duitsche voörstel van bestuurder ondei/^invloed van inzake een Duitsch-Deensch niet-aanfpls- s^rken drank verkeerde, te Uan ?Ien weg iet .heeft aanvaard en zich bereid heeft j afgeweken en ingereden op een wielrijder ■rklaard over de naderbij zonderheden te en twefe wandelende meisjes,' terwijl ook .^.handelen. n een kinderwagen; waarin zich een baby Het Zweedsche blad „Nya Dagligt Alle- bevprid', werd getroffen. De wielrijder, de handa” meldt uit Stockholm uit goede bron ongeveer 35-jarige heer Moddejonge, het jen vernomen, dat de antwoorden van 12-jarige meisje, Smink en de zuigeling ^..-jenvemo nijjt werdeh op slag gedood. Het 15-Jarlgc mfeisje Smit werd zeei; ernstig gewond. De bestuurder van de auto, een zekere S. uit Enschedé chauffeur Van beroep, werd door de politie gearresteerd. Alle slachtoffers zijn afkomstig ,ult Lonneker, De aanrijding is geschied met een auto' uit .Gelderland, die door S. te Enschedé was geleend van iemand, die hij daar ïn een café had ontmoet. Vergezeld van twee personpn, een man en een vrouw,' heeft iftj zich met den wagen naar 01- dentfaal begeven, waar het drietal zidh pan drank te bulten Is gegaan,' Daarna wer,a de terugreis naar Enschedé aan vaard, waarbij met zeer groote snelheid gereden werd.' In het dorp Lonneker raakte, de bestuurder in een bocht van den weg bij cle bakkerij jvan Baveld de, macht over het.stuur kwijt. Het §cheqlde een haar of de auto reed tegen een boom, boom. De bestuurder wist dit nog te voorko men,' doch de auto schoot met onver minderd^ vaart door, het rijwlelpafl op, rpchts» waarvan dc belde1 meisjes liepen met den kinderwagen, waarin zich het 6 maanden oude broertje van het meisje Smit bevond; De meisjes, werden tegen dat Engeland ontryuw is geworden aan de I goddelijke opdracht Israël te verlossen. I De Joodsche soldaten, die in het Britsche leger in den grooten oorlog fcfcbben gestnk den, hebben eveneen^ bétoogd. Ook in dc Joodsche wyk*te Haifa zyn massa-betoo- gingen gehouden, het verkeer is geheel stil gelegd. Van politie merkt mpn weiyig, doch wel heeft zy uitgebreide maatregelen ge nomen teneinde de -be^ipgers binnen de Joodsche wijk te houden. DENEMARKEN BEREID OVER NON-AGRESSIEEACT TE ONDERHANDELEN. Zweden, Noorwegen en Finland zouden Hitler’s aanbod hebben afgewezen. Reuter meldt uit Kopenhagen dat de IBvv>L.b ;xt Duitsche voörstel Duitsch-Deensch niet-aan^pls- 'i pact .heeft aanvaard I vei’-l—“J onderhandelen,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1