c GEUBELS 5# f hèb gekozenArkadi. f Beurs van 'Amsterdam. 1^5 PLEIN 3 - DEN HAAG Generaal Snijders. Toestand vooruitgaande. Uit Hilversum werd gisteravond ge meld;,. j, De verbetering in den toestand van generaal Snijders houdt adn. Levensge vaar is niet meer aanwezig. H. M. de Koningin en Prinses^Juliajn. btf N.J.V.-marsch. H. M. de Koningin had het voornemen te kennen gegeven, de deelnemers aan den N.J.V.-marsch gade te slaan op een punt, waar allo deelnemers langs zouden komen. Om ongeveer twee uur gister middag arriveerde H. M. op de Laan van 'Clingendaal In Den Haag en een verrassing was het, dat Prinses zich bij H. M. bevond. m groote Juliana 'ontmoet heeft, nog niét bekend, maar in ieder geval (bevonden zij zich om streeks half twee op het Barendsplein, j waar voorbijgangers merkten, dat er een korte, maar zeer felle woordenwisseling tusscheh hen ontstond. De man greep toen plotseling een groot padvindersmes, dat hij bij zich droeg, en stak de vrouw eenige malen, 1» den hals. Een der steken trof den halsslagader, die J werd doorgesneden, met het gevolg, dat de vrouw hevig bloedend ineenzeeg. Nog voordat hulp ter plaatse was had zij den geest gegeven en toen een auto van den Gemeentelijken geneeskundien dienst ter plaatse kwam, kon deze nog slechts het .lijk naar het Wilhelmina Gasthuis ver voeren. I De kindermoord te Bameveld. Landbouwer verbreekt het zwijge* I 18884 18905:19130 19168 19968^862 19780 19843 2014» Ï0437 10539 10682 10780 1083' 10987 21029 21084 21404 21638 21674 21894 Nieten 1040 1066 1161 12Q5 1215 1238 1300 1317 '1337 1306 1387/14^ 1431 1446 1478 1485 1584 1693 1607^24 1808 1841 1885 1895 1928 1963 1979 2020 2025.2040 2159 2212 2247 2296 2306 2328 2344 2851 2359 2363 2404 2406 2409 2434 2438 2487 2614 2626 2673 2722 '2774 2869 2962 3041 3055 3065 3118 3101 3190 3277 3313 3361 3442 3451 3611 3656 366» 3677 3791 3822 3837 3930 3963 3966 3962 4021 4023 4026 4144 41t>2 4173 4279 4296 4320 4341 4343 4872 4376 4401 4407 4660 4671 4704 4752 4767 4792 4815 4836 487(1 4926 4931 5056 5208 63»5 5329 5349 6364 5366 6378 5379 6410 6427 5(40 6456 6527 6695 5678 5696 5789 5843 5865 5882 6012 6043 6098 6122 6154 6176 6266 6303,0327 6357 6864 6387 6398 6447 6481^ 6498 6526 6637 6617 6655 6707 6705 6800 6874 6938 6949 7008 7016 7029 7054 7105 7110 7184 7215 7233 7267 7326 7389 7431 7436 7452 7469 7626 7666 7675 7647 "708 7721 7802 7811 7868 ,7929 7946 7959 8056 8132 8137 8166 8207 8239 8244 8276 8376 8403 8410 8435 8454 8469 8505 8509 8671 8677 0747 8791 8796 8809 8895 8910 9006 9027 9109 9120 9167 9173 9262 9309 £313 9323 9338 9438 9613 9643 9716 9758 9843 9897 '9947 9966 9966 9973 10073 10075 10098 11(126 10142 10207 10235 10236 10246 Het gevolg bestond uit majoor H J. Phaff en mr. J, H. L. J baron Sweerts i de Landas Wyborgh, resp, adjudant en I Ols^hoon de landbouwer uit K^otwij- jcamerheer van H. M. de Koningin; jkvr. kerbroek, die met zijn huishoudster op M. baronesse v. Asbeck, hofdame van H. M.( jkvr. M. J. baronesse v. H< stra. hofdame van Prinses Juliana. De Koningin en de Prinses lieten mr. Th, M. Bautz, voorzitter, cn mevrouw I. v. Dijk-Hendriks, secretaresse van de afdeeling Den Haag van het N.J.V, aan zich voorstellen Gedurende het voorbij trekken van de wandelaars lieten Ko ningin en Prinses zich omtrent de groe pen inlichten. Ook de gepensionneerde generaahmajoor J. C. Wagner, voo»zitter van de jury, en de overige juryleden werden aan de Koninklijke familie voor gesteld. H. M. stelde zooveel dat zij afweek belang In den hfM"* van haar oor- I tiyjiggezten zijn huishoudster vermoeden van kindermoord, vorige week door de Barneveldsche politie gearres- j tderd en het Huis van Bewaring te Utrecht opgesloten werd, nog steeds het stilzwijgen blijft bewaren, Is het thans door enkele uitlatingenfcder vrouw zeker heid geworden, dat er in deze, afgelegen j buurtschap een afschuwelijk misdrijf ge- pleegd is. i 'Volgens do verklaringen van den huis houdster heeft de reeds op leeftijd ge komen landbouwer, bij wlen zij in be trekking was, haar levend geboren kind je, waarvan hij vader was, *ort na de geboorte bij haar weggenomen. Zij zeide kind niet meer te hebben en niet te weten wat er ver- Zij wenschte de laatste deelnemers aan tegef half» spronkelijk plan tot halfvler te blijven -4 d01" me6 gebeurd is. De vrjuw trekt zich aan 1 -da. arrestatie sterk aan en vooral in het begïüTnoest er voortdurend bij haar ge waakt worden, daar zij telkens poogde zich van het leven, te berooven. Alles schijnt er'ook wel op tc wijden, dat de vrouw weinig of niets van het misdrijf atste deelnem den marsch te zien en eerst tege vijf vertrokken de Koningin m. de Prin ses. Daar het niet bekend wtS gemaakt waar H. M. zich zou bevinden, stonden op de Daan van Clingendaal slechts en kele toeschouwers, dié de Kofpingin en de Prinses bij haar vertrek hartelijk toe juichten. GEMENGDE BERICHTEN. Auto tegen een boom verpletterd. Bestuurder* houthandelaar uil Roermond, dood achter 't stuur gevonden. Woensdagnacht omstreeks vier uur is op den Napoleoflsweg tussefcen Horn én Grathem, nabij de Peel, de tieerJ. van I Esser, eigenaar van den houthandel iêhter veTd,"d^iriindbón" Steel te Roe/mond, op de terugreis uit België met zijn auto tegen een boom ge reden, waarbij hij.op slag irtoet zijn ge- dooi. j Hoe het ongeluk zich heeft toegedra gen, laat zich slechts gissen, aangezien het slachtoffer alleen in het voertuig zat en er geen druk verkpei* is op dezen weg. Omstreeks vijf uur -passeerde een kor poraal van de polttictroepen, die op weg was naar Roermond. Hij zag de auto lig- g&> en deed de ontdekking, dat de be stuurder levenloos achter, het stuur zat. Hij waarschuwde de jnarechaussee te Grathem èn een^enqpsheer Deze moest den dood constateeren. De auto was volkomen vernield. Het stoffelijk overschot van 't slacht offer is naar Roermond overgebr: STADSNIEUWS. tracht. 1 OJ» straat) doodgestoken Een vreeselijk drama$ Op Hemelvaafrtsdfeg Ik In Amsterjdam- West een vrouw door haarman doodge- Cken. Voorbijgangers en bewoners- ^an Barendsplein waren'getuige van een drarrun-dal een zeer kort verloop had en waar&y een 42-jarige vrouw op» net leven "16 gekomen. 4 'De dader is een 51-jarige man, die reeds verscheidene jaren met «de vrouw, eato. kleurlinge uit Zuid-Java, gehuwd is, leeft gescheiden van de vrouwrop een kamer in Amsterdam-Zuid. De vrouw woontUn het tehuis van de v/reeniging Hul» voor Onbehuisden. Het echtpaar toeft \i«lv Anderen. De oudste, een meis je van dertien jaar, woont tuj deri vader, t twee kinderen worde»4nomenteci in een sanatorium verpleegd, terwijl £e jongito met dc moeder is ondergebracht bij Hfjlp voor Onl^p^hen. v Het schijnt da,t de vrouw oihgShg pad met andere mannen, wat de jaloezie'liad opgewekt.. H<5b en—waar ,de man ei^vaar ,d De man van taKjpr .wijkt niet ?Un plaats; hij 4s be^tojden in sprekeA) maar'munt,uit in handelen. af weet, en het stilzwijgen omtrent de verdwijning van haar kind'slechts be waarde uit vrefjs voor den landbouwer. T.egen hem stapelen de bewijzen zich echter meer en meèr op en spoedig ge noeg zal zijn hardnekkig stilzwijgen hem niet meer baten, ondanks het feit, dat de politie er tot dusver, nog niet in mocht slagen het kinderlijkje of de resten daar van terug te vinden. Tal van mogelijk heden worden nog onderzocht en in ver- band daarmede blijft de politie nog steeds spaarzaam met mededeelingen. Het verschrikkelijke vermoeden wint het pas geboren kindje in een varkenstrog*heeft gooid. 4fe0ste STAATSLOTERIJ. 5e klasse. Trehjgjl van 19 Mei. Hooge prijzen: 006:13664,18062 00: 1954 2076 7572 17893 6599 8341 17122 2467 2940 8628 12938 12297 12938 I'rijzel van 70. 1013 1059 1134 1166 '1248 1634 2091 2103 2112 2180 2278 2611 2739 2872 2874 2931 i(N 083826 3951 4053 4268 4953 8188 '5201 5674 3045 3184 3539 4307 4338 4359 5597 5629 6756 «>82 6307 6426 6632 664? 6744 6832 6900 7170 73^8 7363 J563 7951 8031 8038,8048 8111 8122 8136 8267 8476 8648 8847 8973 9674 9798 10061 10279» 10323 10426 10884 10890 llOB'l 11M5U1487 11536 11681 11820 1184^-11869 lSJf» 12013 12132 12133 12241 123W 12344 -12431 12462 12458 12498 12635 12697 12709 12791 13147 13463 13596 13646 13650; 13763 10*69 13873 14081 14206 14240 lf349,14434 14453 14600 14751 14758 14851' 19064 15118 15195 16224 15228 15247 f5821 15388 15445 15449 15941 «068 f6262 16351 16363 16447 16568 16688 16730 168J3 16961 17068 17162 17171 17253 17512 17705 17807 f8047,. 18048 18222 18268* 18289 18422 18430 18664 .18565 18739 188® A 40258 10365 10390 10471 10480 10550 10638 10667 10661 10702 10756 10752 10788 10796 10804 10846 10867 10979 10989 11008 itOSJ 11047 llOJO 11072 11161 11170 11*30 11232 1'1244 11338 11396 11459 1J525 11529 11563 11584 11641 11646 11720 11748 11759 1176?! 11790 1,1854 1191*5'11996'12056 12116 12194 12157 12171 12189 12264 12258 12272 12294 12302 12317 12333 12365 12371 12483 12538 12544 12582 12624 12721 12735 12787 12864 12872 12905 12984 12992 13061 13218 1323S 13309 13310 13338 13354 '13424 13455 18483 13557 13615 13688 13726 13748,13776 13810 13977 14098 14103 14137 14220 14287 14019 14379 14395 14494 14520 14566 14676 14747 14761 14843 14874 14895 14907 16108 16174 15211 15218 16221 15251 15256 16274 15450 15490 15694 '15745 15796 16862 15876 1.5890 15808 16060 16088 16114 16120 16183 16278 16292 16313 16468 16480 16504 16516 16530 16564 16588 16597 16604 16630 16711 16754 16763 16874 16929 16998.17044 17094 1.1C6 17168 17221 17297 1Ï312 17337 17347 17380 17392 17445 17478 17497 '17535 17561 17658 17568 17581 17640 17675' 17691 mp6 17715 •17743 17772 17783 17797 17940 Mg 18010 *«823 18027.18127 18212 18221 18370 183S4 1ÜÏ41 18457 18488 18539 18666 18577 18662 18682 lBTöl 187Ó8 18760 18822 1691# 18920 18958 18971-10101 19145 19223 19252 19253 19257 19264,19306 19318 19358 193*64 19402 19111 19446 fS|57 ^>9567 19479 19514 19633 09674 19687 198)91 19537 19864 19869 19923, 19965 20005^TO14 20OS3 20154 20166 201 S3 202® 2J1Ï69 20294 20304 20414 20425 20416 20456 20475 205(>7 20516 20621 20561 20566 •1 20664 20667 20730 20*ffi6 12! 20574 2(1638'! 20871 20917 2lQf >4 21081 21096 21115,21128 2^986 21172'21 f80 21237 81367 21396 21515 21324 215,78 21608.21631 21706 21728 21794 21M10 21822 21868 21905 21957 f MARKTBERICHTEN. Botémoteering. De officieele Dèensche boternoteering is vastgesteld 'op 21<6 k-ronen of 84 cent per K.G. (222 kr. of 87 cent v. w.). TELEGRAFISCH* WEERBERICHT. Verwachting geldig vair hedenavónd tot morgénavond ongeveer 19 uur. k ?oor het geheele landGedeeltelijk be wolkt, droog weer, weinig verandering in Jemperatuur, zwakke -tot matigen noor delijken tot westelijke^ wind. GOUDA, 19 Mei 1939. Nedertandsche Vereeniging- van Kaashandelaren. Wy ontvingen het jaarverslag van de Ned. Ver. 'van Kaashandelaren over 1938. Het volgende is er aan ontleend: Het jaar 1938 is wel zeer belangrijk ge weest; een door de vereeniging reeds lang gekoesterde wensch is in vervulling gegaan, n.l. een con<jentratie van dén geheelen ge- organiseerden kaashandel in één bondv In den loop van 1938 heeft 'een werkcom- missié, bestaande uit afgevaardigden var de Friesche Vereenig'ng van Zuivelexpar- teurs, de Vereeniging van Kaashandelaren Noord-Holland en onze vereeniging, waarbij zich later vertegenwoordigers var. de Vereeniging van Kaashandelaren in Friesland en Groningen aansloten, de plan nen uitgewerkt, heeft zeer veel beraad slaagd, het schema van de nieuwe organil ratie ontworpen, concept-statuten en huis houdelijk reglement geredigeerd, kortom alle voorbereidende werkzaamheden ver richt. j Het resultaat is geweest, dat nog aan het j einde van het vereenigingsjaar waarover j riit jaarverslag loopt, de Federatie van Kaashandelaren definitief is opgericht, niet als voorzitter (tevens directeur van het Bureau der F.V.K., dat te 's-Gravenhag- %aan de Laan van Nieuw Oost-Indië 163 is gevestigd), den heer A. H. van der' Most, onzen voorzitter. Tot vertegenwoordigei 3 van de Ned. Ver. v. Kaash. in de F.V.K., tevens bestuurslid, wedden benoemd dezelf de heeren, welke de werkcommissie hebben uitgemaakt, de heeren B. M. v. Zwet, W. Heüsdens en H. Scheer. Hebben de plannen tot het komen'tot een federatie het bestuur van onze vereeniging veel bezig gehouden, ook in andere opzich ten heeft het niet stil gezeten. O.a. had Omzetbelasting zyn belangstelling. Tot af schaffing is de Regeering niet overgegaan, doch eenige verzachting hebben wy tod kunnen krijgen. De jaarvergadering onzer vereeniging, in April 1938 gehouden, heeft, daartoe gedre ven door de slechte bestaansmögelykhedqj), ook van den binnenlandschen kaashande laar, een commissie benoemd, die hef vraag stuk van den binnenlandschen kaashandel had te bestudeeren. Het resultaat heeft deze commisaie neer gelegd in een rapport ^an ons bestuur, dat, naar wij hopen, daarin een basis moge vin den voor' het ontwikkelen1 van verdere ideeën. De commissie, onder voorzitterschap van den heer H. Scheer uit SchoonhovVr word? hierbij gaarne hulde gebracht voot haar nauwgezetten en tijdroovende narbeid. den heer Tolk te Alphen a. d. Ryn mochten wy wederom een staatje ontvan gen, inhodüende den ^uinvoer van het aan. tkl. wagens Goujjscta- eT1 Izeidsche kads, dat in de jarei^928 tot'en met 1937 ter kaas- marktlen w^rd aangevoerd in de verschil lende plaatsen in Zuid-Holland, Noord-Hol land en Utrecht. De aanval op de 26-f- en 30-f kaas is een onderwerp van zorg Vor het bestuur g-e- we%st. De export yan le 20+ kaas is nog zeer aanzienlyk. Het i\ niet gemakkelyk een bruikbaren vorm teVvinden voor de 20+, welke men een spedialeti vorm wil geven. De Minister v£n Economische Zaken had een commissie ingesteld om de mogelijltoeid te bestudeeren of en zoo ja op welkp wfjze de fegeling de^ crisismaatregelen door <',e i kunnen woijden genomen. Het rapport is verschaffen. lHa belanghebbenden zou^unnen woi£ )let de wijze, waarop de drie centraleTandbouu- FEUILLETON Een romap uit het hooge Noorden door AGATHE POaNER. Nadruk verbodeh. lijk stond da!t schoolmee^rjichtige haar allerminst. Zij was eên knap;%ank meis- je, 'had* kastanjebruin, ha&r, een edel »i voorhooid, een klassigre neus, een klei-1 —7I «en, goed geVormde*ï»ond en een paar wondermople bruine reo-oogen. De zeld- flw hèb gekozen Arkadi. zamc uitdrukking van deze' prachtige oogen greep Je soms In. het diejtet van )c ziel. Dat eeuwige gekibbel tusscheri Maria en mij dateerde reeds van onze eetste kennismaking. Er waren er, die meen- tleli, dat dit wederzijdsche plagen uit eeA. diepern genegenheid voortkwam. „Was Zoo was Maria. Wanneer ze al eens slch llWt, das neckt sich!" zegt eeh. een enk'le «aal oen vriendelijk woord Dultsch spreekwóord, maar tegen, gen tegen me zei, stplde zo onmiddellijk a es dergelijke opvatting hebben Wij ons bei- in hot werk 'cm 'den daardoor gewekten den steeds hardnekkig verzet. Van liefde indruk wegi zoo spoedig mggelijk-uit tf was ,geen sprake ên een huwelijk fliê- schen ons beiden behoorde dan ook tet onmogelijkheden 1 organisaties meenen de regeling der crisis maatregelen aan zich te moeten trekken zonder aan de bij uitstek belanghebbenden.' de handelaren, ook maar eenige zeggen sóhap daarbij toe te kennen, kunnen »j „ns" niet vereenigen en wij verklaren hierbii uit. drukkeliik, dat wjj in een zoodanige rege. tuig met zouden berusten. Er zijn immers twee soorten belangheb benden, de producenten en degenen, die het product afzetten, en 't is toch volmaakt on juist om den producent tc laten beslissu, over alles, 0»k wat betreft de'regeling ten aanzien van den afzet van het product Wat betreft het buitenlard is er in d» eerste plaats rumor in casa geweest ten aanzien van den export op België. Geruch ten over naderende contingenteering, over invoervergunning»-., licenties, die allee-, zouden worden gegeven aan die importeius die een zekere mininfum-hoeveelheid invoer, den, brachten de gemoederen in beweging" 'Als motief van de maatregelen werd opgc. geven: Men wilde in Belgëë den kaashandel sanecren, omdat er een wantoestand was ontstaan, haten wü hopen, dat de bonafide Vaashandelaar geen al te groote belemmo ring in zijn handel door de maatregelen moge ondervinden. De invoering der countervailing duties, in Amerika, te betalen, was een groote be- riadeeling voor onzen export naar dat land. Het motief van Amerika, waarom deze wei den ingesteld, was volkomen onjuist. Op de kaas wordt geen uitvoerpremie gegeven', zooals Amerika beweert. Voor Amerika i* er geen schijn van recht aanwezig om voer kaas countervailing duties in te stellen, want op de uitgevoerde kaas ligt zelVs hef fing, welke alleen voor binnenlandseh gp bruik is bedoeld. Tegen de keuring aan de grens hadden verschillende onzer leden bezwaren. iVo bezwaren kunnen toch niet worden gedeeld behoudens enkele gevallen van „kleine" 0p* vattiitg der controle. Onzerzijds is aange drongen om in gevallen, dat het gescheurd zijn van de kaas kennel yk een gevolg is van het vervoer, soepel op <e treden ten opzicli- t$ van de aan de afzenders in rekening te brengen kosten voor keuring en dit is'ook toegezegd. Maar gescheurde kaas mag n eenmaal niet worden uitgevoerd. In verband met den gespannen interna tionalen toestand in September hebben wij pogingen aangewend om weer' eey garantie t te krijgen van de Regeering voor onze leve ringen. Onder het motief, dat, wat Puitsc'i land betreft, wy toch de clearing hadden heeft men dat van regeeringszyde gewei gerd. - - Een vpoF defl kaashandel funeste en on zinnige nieuwigheid was een besluit van J* Fransche Regeering om de kaasstellinger, welke in de witte, kaaswagens warep aan gebracht voor het vervoer vrfn kaas naa Frankryk /als beschouwen recht voor die het gewiclk "bètaald moeèt viirden. Zoo- doejjde weraen de exporteurirgenood^ukl kaas te verladen in wagons zondek 'laas- stellingen, zoodat de kaas dan 2- of 3-hoog op den vloer van dpn wagon nfbest worden neergezet. Wy hebben by den Minister eror aafigedfongen jJ? trachten deze zott#&epa- ling te ,doen intrekken Wij mocjjten vei%e men, dat ons gezantschap te Parjjs de zaak* niet laat raster, en op een gunstige bes!K^|^ sing bij de Fransche regeering^>Hjft aan dringeif Onze jaan-ergadering hielden wij o) ni zoo spoedig mQgelijk.Ailt; aren geleden,toen ik mij na beëindiging van nyln studies, bij 'de - de liet Indelen, trok ze' eveneens gi'cnzenloozè minachting haar neus op. A- Als gegaan, 3 je nu noe bij de zei ze verwijtend, dan rfas tenm/.iste nóg eenige kans geweest, dat Jc je tekort aan. kennis wat had aange vuld!' Wat iribet jij bij de garde? Behoor lijk paardrijden £en je al en aan de Jsunst orp de dames het hof tn makqn, onjbrebkt het je evenmin. Alleen hoe je, 'in ove^genstemming het je aanleg en je capaciteiten <je JCvreh moet inrichten^ daarvan heb je geen flauw idee! •Het verwonderde rryj steeds ijeer op- nieuw, dat Maria, die tegenover iedereen steeds even vriendelijk enhartelijk' was, zoo aeldzaam conisch önü^atelijk kon zijn, wanneer het teg^n mij yging. Èigen- de onmogelijkheden y met v.. In do" lento van ditjaar ging Maria )p. V op reis. Zij wjlde EnJPfahd en zijn/kin- ^as\ derverzorging lée^n kermen. Een ab: •tyas derverzor^in: s er s#d 'idee! dacht ikbij, mezelf, maar ik wachtte er mij wel voordeze ^meening ónder woorden te bj-engen., Was het niet voldogjtde, dat Mar/a gestudeerd)had en In ha^ knftppe korfje v<fel meer Verstand en Wijsheid had verjameld dan een'ge- warfe- sterveling ooit ntodig zal hébben moest zij zich daK bovendien nog moeieit/met. dingbn, dlelhaar niets fa; die v haar 'au ngingen? Maria glimlachte ,'en keek me ietwat fc medelijdend aan. 'Zij bezat de zeldzame ga\e «nijn onuitgesproken gedach- ten te doorgronden.. Daarom zei ze nu, bijna plechtig van .ernst: Mij gaat al les aan, wat de kinderen aangaat, want I ,&e jeugd is onie eigen toekomst en die i van d£ wei-eld. -Wat Wij. den kinderen in hun prille jaren' aan gOeds schepken, dat bezitten zij yoor«Uun geheele verdere - leven en niemand kan hun dat meer af nemen. Wat wij hun echtej onthouden, dat is eeuwig vpor hen verloren; nooit® zullen zij ddt meer .verwerven. U j Maar wat kan Jij daar nü mee be reiken? Jij, als enkeling? Wij zijn allen enkelingen. Maai- als elk van ons zijn steentje bijdrfcagt, kan er zeef veel tot stond worden gebracht.' Irfeef" dan jij wellicht vermoedt Ik schudde ongeloovit het hoofd. Daarop, .vervolgde "zij Jf^Het spreekt vanzelf/ dat. ik mij niet uitsluitend met kinderverzorging zal bezig houden. Ik hoop ook verschillende musea en andere tempels des kunst'te', bedoeken. Zooals Je j weet, heb ik er' steeds naar géstreefd het nuttige aan het aangénam'e te paren. ,Of omgekèerd. Net, als Je wilt. Daarftiwas zij vertrokken, ik heb ha*r vobr hét eerst ih mijn leven wer kelijk g|mist. lk*Tieb "haar dagelijks een brief willen schrijven om haar daarin te kunnnn q?eedeelen, hoe zeerVk naar Haar verlangde- Maar ik- heb van ouds t^en geweldigen hekel aan brieven \chrij- vpn en rpijn aangeboren traagheid werk- tev ifet nSg in de h^nd. In ied^rgeval Ve^é|i0Ö*v ik het schrijven, van dezen brief, dat\te toch ria aan. het pajrt lag; van d^n eenen dag op den' anderen. Tdt het tenslotte niet meer noodig was. i Ik ha<j kennis gemaakt met Taja, die bij famtJlLe in onze stad op bezoek was. Haar blauwe «ogen en haar goudblond haar haddÜi iets betooverends Zij be viel mij Ik haar eveneens! Tien dagen later of waren het er twaalf? werd onze verloving publiek. Nog dien zelfden dag cféelde ik Maria 'dit belangrijke besluit mee. Toen'ont ving ik voor heb perst eenbriej 'van haar. Daarvóór had ze zich steeds bepaald tot een paar regels op een prentbriefkaart. Best Arkadi, schreef ze. Je onver wachte verloving heeft me weliswaar verrast, maar, daarom nieü minder ver- \Ayv\\ 1938. De aftredende bestuursleden', ,1e Tlggren *W. Heüsdens. J. J. Ruys en C. R"hilt, werden als zoodanig herkozen. Later y heeft de heer C. M. ïfchilt bedfl' kt wegen' verandering van werkkring' diept» plaat o'in het bestuur ^-erd ingenomgn door dqn heer G. J. Schilt. Aan het eind'van het vereenL gingsjrfhr was de heer'G. Kooy wegens ge zondheidsredenen genoodzaakt zijn ftmctie neer te leggen^ Bedevaart naar Den BriH. De bedevaart naar Den jlrief is dit jaar vastgesteld op Woensdag 7 Juni. je er vatopvertuigd was, dat een knappe vrouw noocteflkelijkerwijze ook alle an dere goede Djiysieke en psyóhische ëigen- schappen^* moest bezitten. Daarom wensch iK je nog eens alles goeds en het geluk, waarnaar je zoo innig hebt langd. Zeer -tot mijn Spijt zal ik Je hu- wdijksyoltrekking niet- kunnen bJi^open, omda? \k mijn studiereis" niet ontijdig wil afbreien, mhap op Je trouwdag zM ik in gedachten bij jullie zijn en ift Je vreugde deelen. In de vriendschap. Je Maria. heugd'. Hopeniijk is je keus 'een goedp Ik moet, toen ik dezen brief ontving, en krijg je de vrouw, die bil je past. In niet affheel pij mijn verstand zijn ge le hart en in je ziel liggenTlwgvele groo- wèesf vtent nauwelijks had .ik hem ten te schatten braak, die productief moeten bind黫«ezen, of ik bract hem. rtaammyn wprden gemaakt. Ik hoop, .dat Je'huwe- lippen en drukte er een kus op. Da^P lijk dit wonder volbrengt. Tal van man- zond ik Maria een telegram, wua^rltn nen .trouwen als zij innerlijk gerijm, eh Haar mijn thartelüken /lank betulgcw. volwassen -zijn. Bij anabKep komen de Van dqze gelegenheid ma^te ik gebruix in hen ^merende krachten en talën- haar nogmaals dringend te vórzoek«J ten eerst in, het huwelijk tot volle ont- mijn bruiloft bü te wonen, omdat llcJ]aar wikkeling Jij behoort tot de laatste c&- andere bp dezen, voor mij zoo Bewicn- ^egorTe. Dit is nu eens niet een van die tigen dag, zeer zou missen. Ik ^tving vervelende aanmerkingen, die. Je nooit hebt kynnerj. verdragen en 'waarnaar je r «net eoorft schap uit te drukwÉi en Je de verzeke- Kimneh toch steeds maar «netleen half oor hpbt geluisterd. Het beoggft slechte mUn blijd- echter opnieuw een bericht van verhin dering. Toen kwam de dag van mijngttuwelijk. latewkoi De lente was dit jaar veel latei^ekomen dan gewoonlijk, maar daa^oor strooide., ring "te, keven, dat ik je geluk volkomen, 'zijkan ook op dezen dag al haar nUM» deel en, Je voor Je verder leven slechte gaven over de aarde -uit. Het was het éüerbeste toewensch. Groet Je ver- dag, zooals we dfen madr „zeulen ie loofde hartelijk van mij. Afgaande jpp de .nieten krijgen Alle# km de natuur oni- miniatuurfoto, die Je mij zond, mojet zÜ look en bloeide op, all^ werd door g - .hëel knap zijn Daarmfee is den Je lieve- den zonnestralen overgoten. Van nonzoa Jtrfgswjensch In vermlUng gegaaA. Jp tot horizon echter weefde de eeuwlgnew hebt-immers iltijd verteld, 'dat Je slechte j haar ondoorgrondelijke, diep Diauw« een knap meisje wilde trouwen, omdatv sluiers. Wordt-vsrvoi#« faeeleverde geldige lijsten van candidate,». voorzitter v»n het centraal atembu. voor de verkiezing van de leden van 184 raad der gemeente Gouda maakt be- U :i,t van alle hoofdstembureaux de !L»deelinR is ontvangen, welke geldige JnTvan candidaten voor die verkiezing '"lird wordt, dat binnen vier dagen (oden de gemachtigden der ondertceke- Van lijsten deze tot een groep kunnen "riinien door een daartoe strekkende ge-, Züëiiappelöke ™rWarin8 schriftelük bi' centraal stembureau in te leveren. For- verklaringen zijn ter bet ««nte-secretarie verknjgbaar. Op Woensdag 24 Mei a.s., des middags (wulf uur, zal het centraal stembureau in 1,1 gemeentehuis een voor de kiezers too. gankelijke zitting houden, ten einde de lijs ten te nummeren. Provinciale meeting voor geheelonthouding en plaatseltlke keuze. Uitstekend geslaagde bijeenkomst. De jaarlyksche „Blauwe Week!" is voor de provincie Zuid-Holland ingezet met een gis- !eren te dezer sted.? geiwuden meeting, vttrt5j ^3 gedemonsl 1 eerd voor geheelont houding en plaatselij!-o keuze, Voor den aanvang van de byeenkoni-1., een optocht door de stad gemaakt. Onder de tonen van vurige strijdliederen, de heer H. C. J. de Man op het carillon van de Sint Janskerk speelde, geschiedde de formatie van den stoet. Er namen circa 1600 betoogers deel, vertegenwoordigers van 125 afdeelingen der diverse organisaties van geheelonthouders en van -52 sympathi- seerende vereenigingen. Alleen uit Rotter dam kwamen &1 vier honderd deelnemers, die de reis per boot maakten. De rondgang door onze stad van den stoet met honderden kleurige vaandels en vlaggen en drie propagandawagens trok zeer véél aandacht, mede door de pittige marschen, die de drie muziekkorpsen uit Dordrecht, den Haifr en Rotterdam speel den. Om even half drie opende in den tuin van Sociëteit „Ons Genoegen"' de voorzitter van het provinciaal comité, de heer J. B. var) Laren uit Den Haag, deze massale meeting. Hij wees op de groote beteekeftis dezer de monstraties en op den zeer ernstigen wil van de georganiseerde drankbestrijders voor het ideaal: Nederland-Nuchterland. Nadat het Geheelonthouders-zangkpor on der leiding van den heer F. van Battum op verdienstelijke wyze een viertal Jierffben had gezongen, sprak de heer Webster uit Rot terdam. Hij vergeleek het bedrag, dat per jaar wordt opgebracht door ons' volk voor de rijksinkometeltjelastingnog geen 100 millioen, en'de „vrJpWflige" belasting, die ons voUt nog steeds jaar-in jaar-uit zich op- "ftft <foor 200 rfiillioen te offeren aan drank- accjjns. 1 Voor lager onderwijn, werkloosheidsbe strijding en andere dringend noodzakelijke uitgaven moét zeer sterk bezuinigd worden. Onverantwoordelijk achtte spr. dakrom dat de regeering plannen hetfL tot jverlaging van den drankaccijns,-«mét als t ging van het drank verbruik, dan zelfde bedrag aan accijns bereikt. Dat een der eerste gevolgen zal zyn meer geestelijke en zedelijke demoralisatmvan ons volk, is blijkbaar geen geldig araMknt, aldus spreker, die het onbegryp^pWoem- de dat een regeering, die prijs stelt op ver meerdering van volkskracht en volkswel vaart met dit foorstel komt. Na eenig« jeugdd^nsen veerde derf<heer Preger het woord. Verwijzende naar den Woensdag in Rotterdam gehouden Vrouwen- Vredesgang, zeide hy, dat de strijd yan He geheelonthouders eveneens een strijd vooi vrede is. Overal om ons heen en ook in pns land is men paraat voor eventueele moge lijke verwikkelingen. De strijd van de ge heelonthouders is echter gericht tegen een binnenlandschen vijand. De alcohol is de staatsvijand no. 1. Het Dordrechtsche muziekkorp# speelde een paar vlotte marschen, waarna de heer Wjjnand Schee ren s Jr., die als spreker vo®r de jeu|d was vermeld, constateerde dat ge lukkig Seze meetingaantoonde dat de be langstelling syan de jeugd voot de „blauw strijd" "weer g ■Roeiende is. Mlrvolgens wees hjj ,als lid v^jr de Nat. Ch(r. Geheelonthou dersvereniging 4neer speqpal op het begin sel dezer vereeniging^De \efde van (ttiris- 'u® dringt ons, Daarom zyn wij geheelont houder en drankbestrijder, omdat de alco hol is de'zielenvttyderver en het Koninkrijk Gods afbreuk doet. - Het een kracctige «jpwekl °m actief te blijven en te strl)Q voor het „blauwe" idi heer Soheerens zijn met ((esproken,rede. De heer A. Bakker uit/Schiedam, secreta- fns vhn het disteictscom/té, heeft hienna de schitterend geslaagde I meeting niet een vowd van 'dank en eel opwekking oim de, andeljjke blauw| wapenschouwing op Twee- den Pinksterdag te Amersfoort te bezoèken, Noten. I Mooi succes van zangvereniging» „Gouda" op concours. gemengde zangverefniging .^jouda", directeur de fheer Fas^al H. Jansson, be- ^dzop het concours te Bilthovén een ^*ten prijs met 386 punts®.' Dit was liet °ogst aantal punten weHce in haar afdee- behaaldI werden. Sociëteit „Ons Genoegen" Gouda. et latuur der Sociëteit „t)ns Genoe se sJrgani8eert**0<>r de leden op Dohder- Hwj a'8, a#nv^ng 8-D> uur» ®ien ^^^•Drive (Wilde "jDrive) in®de societeils- ef sty- t het- Nieuwe directeur P,T.T De heer J. MareeB +„emd. de^?r i8 «1» opvolger v:ra r. h„^r„W* Blottu's tot directeur van het P.T.T.-kantoor alhier benoemd de lieer 1. Mareea, thans in gelijk functie te Bergen op Zoom. De benoeming gjaat in per 1 Juli a.s. De heer Marees die op 4 Januari 1879 >e Oudesluts wend geboren, is dus thans 60 jaar oud. H5 vierde het vorig jaar zyn 40-jang dienst jubileum. Ledenvergadering Goudache Winkeliersveredniging, De Goudsche Winkeliersvereeniging houdt een "ftemeene ledenvergadering ep Maan- aa» 22 Mei, des avonds 8.15 (precieS), In Café „Central" (ingang Zeugestraat). De agenda vermeldt o.m. de volgende punten: Ingekomen stukken en mededeelingen, o.m. zoo mogelyk omtrent de Nationale Anti. Poliep-Actie. Standpunt van het bestuur inzake contri- Utieverhooging of collectief lidmaatschap V.V.V. Bespreking „Feestweek 1939", eventueele voorstellen van leden voor attractieve mede werking worden gaarne ingewacht. Daarna wordt de jaarvergadering van het „Jan Schenkfonds" gehouden welke door alle leden kan worden bijgewoond. Ledenvergadering Ver van Vrijz. Nederl. Hervormden. De Ver. van Vrijz. Ned. Hervormden te Gouda houdt een veorjaarsledenvergadering op Maapdag 22 Mei te 814 uur in de boven- raai van „Ter Gouw". Signaalhoorn liep vast. Vanmiddag is in de Dubbelebuurt van een auto de signaalhoorn vastgeloopen, waardoor het voertuig met een oorverdoo- vend lawaai bleef staan loeien. Van alle kanten kwamen menschen toeloopen, waar- by, allerlei veronderstellingen over het ge beurde werden gemaakt. Een resolute greep van vden bestuurder, die een draad lostrok, maakte aan de consternatie ée;i einde. Goudsche deelneemsters aan Vrouwen Vredesgang. Aan den Woensdag te Rotterdam gehou den Vrouyen Vredesgang, waarvan wij reeds Woensdag een, verslag publiceerden, hebbep uit Gouda honderd dames deelgeno men. Aanrijdingen tëngeyolge van verkeersfouten. Op Sehiramd'B Hoogen Zeedijk naby do Kaarsenfabriek is gisterochtend ee«i 72-ji- rige wielrijder aangereden door een auto uit Pernis, waarvan de bestuurder by het pas- seeren niet vey genoeg uithaalde. De fiet ser viel, waardoor hü een bloedendé wonde pan de vechterhand kreeg, terwijl zfin rij wiel en kleeding beschadigd"" werden. De po litie heeft tegen den autobestuurder pro- cesveibaal opgemaakt. Voorts is op de. Westhaven een 13-jarlèo wielrijdster aangereden door een peif^oneni auto uit Rotterdam, welks bestuurder geen voorrang verleende. De fiets werd ernstig beschadigd, de berijdster kreeg peen letsel. De automobilist zal de schade vergoeden. AGENDA. Schouwburg-Bioscoop: Een nacht in Mei. Zondag 10.30 uur: De man die zijn hoofd behield. Thalia-Théater; Spotternij en Zotternij en Ridder Cas^idy. Réunie-Bioscoop: Ochtendpatrouille on Bokser-tegen wil en dank. Zondag 10.80 uur: Tarzan de ontembar^ Woensdag 2 uur: Tarzan de ontembare. Ter Gouw. Elk® Zaterdagavond 8-—11 ukr t Dancing. 20 Mei 8 uur Nieuwe Markt.. Openluch*- samenkoiyt Vrye Evangelische gemeen ste. 22 Mei 814 uur „Ter Gouvy^' bovenzaal. Ver. van Vrijz. Ned. Herv. Ledenvergadering. 22 Mei 814 uur Café Central" ingang Zb^- gestraat. Ledenvergadering Goudsche Winkeliersvereeniging. 22, 28 en 24 Mei 8 uur Markt. Circus Strassburger. 24 Mei 2 uur matinee. 23 Mei 10 uur P. C^Hodftstraat 5.,Verkoo ping notaris J. van Kranenburg. UIT DEN OMTREK. NIEUWEIUULRK a. d. USEL. Pasgeboren kind gedo<d. Man aangehouden. in deze gemeente is een droevi fe gebeur tenis aan het licht gekomen. Er liepen te dezer plaatse geru :hten over een geheim gehouden geboorte, in verband waarmede de politie een ondersoek heeft ingesteld, dat feiten opleverde, welke de geruchten bevestigden. Uit den omgang van een 37-jarigen on- gehuwden chauffeur uit Waddinxveen en een te Nieuwerkerk wonende öngehuwde vrouw van 36 jaar, die sinds negen jaar mee ge weken Het heeft op onna- elkaar verloofd waren, blykt geleden een kind te zyn geboren, korten tyd geleefd en is. daarna tuurlyke wijze gestorven. 'Nadat men het gebeurde eenige -dagen had stil gehouden, heeft de man het lykje in couranten gewikkeld en in een deken ge daan en daarop in een tuin op het erf ach ter de ouderlyke woning van de vrouw in den Zuidplaspolder alhier begravèn. In den nacht van Dinsdag op heeft de politie het lijkje opgegi verkeerde reeds in staat van ontbi is in beslag genomen en naar e< kenhuizen te Rotterdam overgebra sectie zal worden verricht om doodsoorzaak te kunnen vaststelier Op vermoeden het misdrijf te hebben ge pleegd, is de man aangehouden en vrouw aan een verhoor onderworj gemeester F. Jas heeft haar een ve genopien, waarbij beiden het gebet ben bekend. De man is naar het Bewaring te Rotterdam overgebr vrouw is in vryheid gesteld. Nationaal festival voor muziek- en zangvereenigiiigen. Gisteren is het Nationaal festival voor muziek- en zangverenigingen gehojuden ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der gem. zangvereeniging „Nieufw Levèn" al hier. Burgemeester F. Jas, beschermheer van „Nieuw Leven" sprak het openings woord en riep alle deelnemers een partei ijk welkom toe. Onder leiding van -haar eminenteh direc teur Gustaaf de Vries wist de verfeeniging reeds vele ovenvinnim/en (e behalen en de burgemeester wfnschte -hapr toe, dat er nog meer mogen volgen. Spr. hoopte, dat de deelnemende veyeenigingén naar beste krachten zouden geven, wat ky kun nen. De jubileerende vereeniging Overhan digde spr., mede namens zyn echtgenoote, een fraai bewerkten zilveren lauwer t^c met als inscriptie „Aangeboden door burgemees ter F. J'as 1914—1939". Hierna werd een aanvang gemaakt me' den wedstrijd, welke een uitstekend verloop had, evenals de verdere feestelykhejden. De belangstelling was zeer groot. De. prijzen werden, na loting, als volgt toegekend: Strykje „Onderling Genót", StolWyk, dir. P Kroon 2.50, 5e pr.; Gemengd Koor ,.A. V V.E.N.D.O., dir. G. de Vries, 25lle pr.; (■Muziekver. „Harmonie", Stolwyk, 0. J. L. Nobel, 15', 2e pr.; Fanfflïs „D.H T.S.G.", Berkentfoude, dir. C. KoreV&ar, 10(. 3e pr.; Panfare „Eendracht Maakt Macht", Capelle a. d. IJssel, dir. H. Broekhuizen, 5. 4e pr. Directeursprijs: P. Kroon 10. WADDINXVEEN. Plotseling overleden. De'55-jarige A. van Goor, wonpn< hier, is, toen hij 'In de Kipstraat te Rot terdam -liep, plotseling ineengezakt en overleden. Het J^eek, dat hy door een hart verlamming was getroffen. GOUDERAK. ,/rte.o.R." De gymnastiekvereeniging „T.H.OPR." zal deelnemep aan het bondsfeest dat Tweede Pinksterdag te Arnhfem gehouden wordt. md^al- s|hORT EN WEDSTRIJDEN. REEUWIJK. Dé wedstrijden op Zondag. Op het verzoek van de afdeeling Recu- wijk van'" de Staatkundig Gereformeerde Party aan den gemeenteraad om de door de watersporjvereeniging Elfhoeven" aange kondigde wedstryden op Zondag op den plas „Elfhoeven" te verbieden, heeft de bur gemeester "geantwoord, dat een beslissing in deze niet tot de competentie van der raad behoort, mhar. tot die van den burge meester. HAASTRECHT. Merkwaardige vondst. HQH oi het 17e eijuwsche pand van den heer aer., Kleine Haven 213 te Haastrecht, is lïtdermorgen een merkwaardige antique aar+n pot opgegraven, welke jvaarschyn- lyk, jn vroegere eeuwen als brandïcSSt ge fungeerd heeft. De hoop by het leegmaken der pot nog enkele goudstukken te vinden, ble?k helaas ijdel te zft'n. Nummering candkUtenJiJhten. In de j.l. Woensdagmiddag gehouden ting van het Hoofdstembureau^Ptjn de.vjyy^1 den gemeenteraad ^gediende cartdi^kten- lysten genummerd ms volgt: lys^R*. X. no. 1, lijst V. B. no. 2, lyst H.G.SjP. no. 3, ïy'st A.R. no. 4 eiriyst S.D-A.P. no. 6. By' restauratie^nder Monumentenzorg van G. Jan- VOETBALf Uitslagen van Donderdag (Hemelvaartsdag). Kon. Ned. Voetbalbond. Kampioenschap van Nederland. DW®Achilles S—1. AFDEELING II Promoti^pmpetitie 3e klasse. Martinit —RDM 4 JL 3e klas^CT-Fortuna—plympia 3—1. Promotiecompetitie 4e klasse' VDS— Wassenaar 0—5. 4e klaise C OB—Schoonhovep 2—5. Promoüecompetitie reserve 2e klasse: Quick 2—RFC 2 2—2, CW 2—HBS 2 4—2. Reserve 2e klasse ABEC 2DHC 3 22 Reserve"5e klasse' p: Schoonhoven^ CW 3 1—1. AFDEELING IV. Promotiecompetitie 2e klasse: Middel burgHelmond 12. Om de Coenegracht-schaal. Nederl. Limburg—Belgisch Limburg 3—2. For tuna—Glympia 3-^-1. Goudsche ploeg g%«zigd. Voor haar laatsten competitiewedstnrffl verscheen Olympia met een geheel ge wijzigd elftal, waarin slechts drie spelers tfitkwamen van het team, waarmede de competitie werd aangevangen. Reeds 5 minuten na het' begin kwam Fortuna goedkoop aan de leiding doordat een der Goudsche bafks in ^igen doel trapte (1—0). Eenlgen tijd later Bad de thuis-, club. nu door een Vlaardingschen voet, 2-0). telft werd deze voor sprong vergroot (3—0). Een kwartier voor het einde scoorde Duys uit een vrijen schop tegen (3—1), en kbrt daarpp werd de kans van den dag op een tweede tegenpunk hopeloos gemist. Het was een gemoedelijk partijtje,*dat het kenmerk droeg van het weinige - belartg, dat er voor beide ploegen aan verbonden was. Politie-competitle., De, Goudschè Politie Sportvereenigii f heeft de camjwtitie" van den Ned. Polrtte- Sporthond besloten met een op het Olympia» terrein gespeetd«n wedstryd tegen de Delft sche politie. De uitslag was 30 voor Delft. doti*. -rno+t ik ty Hier is kostelijke honing te vinden Geurige honing voor Hille's Ont bijtkoek. DJArvoor is alleen het fijnste 'goed genoeg. Daarom geurt ze zoo fijn en smaakt zoo heerlijk! A HONING ^hjooM KORFBAL. Ter Gouw begint goed in promotie. Ter Gouw heeft de promotiecomprftitie om één plaats in de tweede klasse goed ingezet door den gisteren, gespeelden thuiswedstrijd tegen Velox met 3l te winnen. ATHLETIEK. Nederlandsch record verbeterd. Tijdens gisteren te Zaandam gehouden wedstrijden heeft mej IA. Nieslnk van Sagitta te Amsterdam het Nederlandsch record kogelstooten, dat op haar naam stond met 11.53 M4, gevestigd op 5 Sep tember 1937 te Amsterdam, verbeterd en op 11.72 M. gebracht. Turnkring Gouda en Omstreken. Aanvang athletiekeompetitie. A.s. Zaterdagmiddag 5 uur en Zondag morgen 10 uur zal op het G.S.V.-terrein de Turnkring Gouda en Omstreken een aanvang majcen met de athletiekeompe titie, die voor dit jaar uit slechts twee bijeenkomsten zal bestaan, waardoor het programma, ih vergelijking met vorige malen, met enkele nummers moeslf wor den ingekrompen. Voor Zaterdag en Zondag luidt het als volgt: Dames: 800 M. hardloopen, speerwer pen en vèrspringen met aanloop. Heeren: 800 M. hardloopen, hink-stap- sprong, discuswerpen en hoogspringen met aanloop. Adspiranten: 80 M. hardloopen, speer werpen en vèrspringen met aanloop. WIELRENNEN. Hofstede winnaar te Jutphaas. De Goudsche»renner J. Hofstede toeft den gisteren te Jutphaas verrgrien Ron de van Hoograven bij de amateurs en onafhankelijker* ever 100 K.M met tach tig deelnemers gewonnen in 2 uur 17 min. 3.5 sec. HANDBAL. Tournöoi van Vires et Ceieritas. Organiseerende «dub wint. Door een tweetal groote en ^rdjende overwinningen heeft Vires et Ceieritas beslag gelegd op den eersten prijs in het door haar georganiseerde handbaltour- nooi^jgfc gisteren op het O.N.A.-terrein wergjLÏkuden, DiRBnageti luiden: Vires et Ceieritas— Glympia-combinatie (Den Haag) 2, Excelsior (Gouda)— C.W.P. (Den Haag) 1—5. Om 3en en 4en prijs: Olympia-combi natieExcelsior 32. Om len en 2ën prijs: Vires et Ceieritas tf.W.P. 7—3. In de pauze speelde het tweede elftal- van Vires tegen Alphia 1 Alphen a. d. ijn. De uitslag was 1l, Vires won met afworpen. *Rij nogmaals succes (2—0). In de tweede nel RADIO-PROGRAMMA's. 4» f Hilversum I, 1875 en 415.5 M. KRO-UU- zending; Zaterdag 20 Mei. 8*-9.15 Grampfoon (c.a. 8.15 Berichten); 10fÖframofoon; 11.30 Godsdienstig half uurtje; 12.Berichten; 12.15 KRQ-oj-kest (11.2p Gramofoon, c.a. 1.15 Berichten); 2.Voor de rypere jeugd; 2.30 Gramo- foon;^2.45 Kinderuur; 4^- Gramofoon; 5.15 Intemationale sportrevue; 5.30 Gramofoon; 5.45 KRO-Nachtegaaltjes; 6.'1<5 Gramofoon; 6.20 Journalistiek weekoverzicht; 6.45 Be richten, gramofoon; 7.Berichten; 7.ik Causerie :,Wat hebben wij aan de monmkên te danken?"; 7.35 Actueele aetherflitsen; 8.— Berichten ANP, mededeelingen; 8.15 Meditatie met muzikale omlysting; 8.35 Gramofoon; 8.45 Gevarieerd concert; 10.30 Berichten ANP; 10.40 Causerie „Het onver- gankelyke Ryk" (met muzikale omlysting); 11.10—12 Gramofoon. Hilversum Ij, 301.5 M. 8^- VARA, 10.— VPRO, 10.20 VARA, 7.30 VPRO, 8—12 VARA: 8.— Gramofoon (om 8.15 Berichten); 10.— Morgenwyding; 10.20 Voor arbeiders in de continubpdryven; 12.— Gramofoon (om 12.15 Berichten); 2.Filmpraatje; 2.15 Orgelspel en zang; 3.Reportage; 3.30 Groningsche orkestvereeniging en so listen (opn.); 4.20 Gramofoon; 4.30 Radju tooneel; 4.50 Gramofoon; 5.30 Filmland; 6.Uit de roode jeugdbeweging; 6.28 Be richten; 6.30—6.55 Zang en piano; 7.— VA" Ï^A-Kalender; 7.02 Felicitaties; 7.10 Poli. tiek radiojournaal; 7.30 Causerie „Het geestelyk leven in Amerika"; 8.Heilia- ling SOS-Berichteij; 8.03 Berichten ANP VARA-Varia ;8.20 VARA-orkest; 9.— Puzzle-uitzending; 9.15 En nu... Oké; 10.31 Berichten ANP;# 10.40 Gramofoon; 10.45 Radiotooneel; 11.De Ramblers i 11.3012 Gramofoon. WISSELKOERSEN. 17 Mei 19 Mél. Londen 8.72| 8.71| Berlijn 74.85 74.82J Parijs 4.94 4.94 Brussel 31.75 31.71 Zwitserland 41.94J 4^.914 Kopenhagen 39.00 38.90 Stockholm 45.02 44.92 Oslo 43.90 43.80 New-York 1.864 - .J-86A BBl) RSOV ERZICHT. J)e wisselmarkt bood heden weinig stof tot bespreking. De koersen van de buiten- landsche deviezen openden boven het slot- peil van j.l. Woensdag. Zoo werden ponden aanvankelyk vernomen op 8.72% a 8.78, dollars op 1.86% 4 1.86%, doch weldra bleek dat deze inzet te hoog was geweest, want op deze pryzen werd practiseb niet gebo den, zoodat een daliflg volgde. Ponden werden vernomen op 8.71% 4 8.72, dollars óp 1.8^, Fransche francs op 4.93 4 4.93%, de belfa op 31.70 4 31.72, de Zwit- sersche franc op 41.90 4 41.92% en de ryks- mark op 74.80 4 74.85. tj^fcerpe fluctuaties vielen hierop niet te beduren en de markt droeg een zeer kalm karakter, mede dpor het ontbrêken vay fae? toren die eenige beweging zouden kunnen veroorzaken, voornamelijk door de afwezig- beid van nieuwe politieke aanduidingen. De aandeelen van de voornaanlste locale fondsen bewogen zich om de noteeringen van Woensdag. Een alleraardigste nouveauté is de Zilmeta-lekbak en theczeef inéén, in het gebrul Prijs in etui Verzending naar Indlë onder garantie.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 2