Pinkster-aanbiediner Mijnhardljes GOUDSCHE COURANT Vrijdag 19 Mei 1939 Tweede blad MAGGI BOUILLON Hotel Café - Restaurant „ELFHOEVEN" FEESTELIJKE OPENING van hetDansseisoen ZIT- en SLAAPKAMER Hoofd-Correspondent. Uw linnengoed een sieraad in de kast, Wanneer een Mïele voor wringt én wascht. Voor iedere beurs, bijzondere koopjes! Van 't goedkoopste tot 't beste toe Griep en Gevatte koude HET WESTERWALD, DE BAKERMAT DER ORANJE NASSAU'S Bloemenweelde van zomer tot herfst. De vreugde van den arbeid. Make-up voorschriften voor de K.L.M.-stewardessen. De Heer en Mevrouw JAMES—VAN DER HOOP zullen gaarne bezoek ontvangen op Zondag 21 Mei, Zaterdag 3 Juni en "Zondag 4 Juni van drie tot ha' zes uur. GRABETHSTRAAT 2. 7ATERDAG 20 MEI in de vellichte tuin, bü ongunstig weer binnen onder leiding van den alom bekenden Bandleider A. W. J. SIRBE, Manager „TUE SORROW EXPELLERS". Aanbevelend, G. van Baren, Reeuwijk GEVRAAGD: aan straatzijde, met pension, stroo- mend water. Br. met prijsopgaaf aan C. L. BERETTY, L. v. Meerdervoort 294, Den Haag. EEN GEZONDE SLAAP DOOR Het nieuwste en beste wat er bestaat. Gegarandeerd onschadelijk. Verkrijgbaar bij goede Drogisten. Combinatie van Verzekerings maatschappijen VRAAGT Br. onder lett. H. J.: JANSSENS Co., Spui 1519. Miele electrlsch» waschmachines met houten of geëmoilleorde kuip in de betere winkels. Thans verkrijgbaar met draaibaren krachtwringer vanaf f 7.70 per maand, zonder wringer vanaf f 6.15 per maand. De Griffier der Arrondissements- Rechtbank te Rotterdam, deelt mede, dat in de onteigeningsprocedure: de Burgemeester van Gouda, EISCHER tegen: Christiaan Lapoutre, GEDAAGDE het proces-verbaal van het gehouden onderzoek met het advies der deskun digen heden ter griffie is nederge- legd om gedurende veertien dagen ter inzage van partijen en van derde be langstellenden te blijven. Rotterdam, 17 Mei 1939. De Griffier voornoemd, G. FELIX. tegen eelt en likdoorns, zal nimmer over troffen worden, door welk middel ook. 46 cent per doosje. Gedé Voetbadzout 46 cent. Gedé Likdoornpleister 46 cent. Ambtenaren tot maandinkomen zonder borg. Wettelijk tarief. N.V. NATIONALE VOLKSBANK- GELDSCHIETBANK, Mauritsweg 3 Rotterdam (C.). Inlichtingen (postz. v. antw.) en afwikkeling schriftelijk. co.it van prachtige chenille bouclé mei rirtm klokkende rug .tanligerrhefyur- •lenng. geheel op crepe dc chine gev Royale swagget v bouclette fnsctte. met rtiiinvnllende swingrug en uehcel doorgestikte jak ken Geheel op ere pe de chine gevoerd crepc ei? tinne gevoerd Let U er óók óbijd op, wanneer U een fijne bouil lon wilt maken, dat U daaK voor MAGGI' Bouillonblok jes gebruikt? Dót zijn de blokjes, die in kwaliteit aan de spits staan! Dóórvan maakt U een bouillon, die een zuivere, natuurlijke, krachtige smaak heeft, die in alle opzichten „af" is. Let'U dus óók op de geel-rode etiketten en de fabrieksmerken: de naam MAGGI en de Kruisster! U wilt toch ook mèt Pinkster volop van Zon en Zomer genietenT U wilt toch met Pinkster keurig gekleed gaan? Welnu „Wassen' biedt in iedere prijsklasse tal van bijzondere voordelige aanbiedingen, waaruit U zeker heel gemakkelijk Uw keus fult kunnen maken. Ook in Japonnen en Kindermantels heeft „Wassen" juist wat U zoeft, voor zeer weinig geld Vergeet U voqpal niet dat bij „Wassen" alle veranderingen gratis geschieden ert dat voor de grote maten geen pnjsverhog'ing wordt bprekendl De kou komt er uit met enkele Mljnhorotjes" Heerlijk gaat U er van transpireeren. Oókven drijven ze wonder goed en snel hoofdoijn, S kiespijn.rheumatiek M fraaie joinerronnwL /fan zeer fijne boli de tie fnsetie voor pand en mouw uit gebiesd en gegatn met reliefmotieven Geheel op crêpe d« chine gevoerd pracht kwaliteit iclette frtsette Komt zo mogelijk in de ochtenduren, dan kunt U rustig Uw keus doen de grootste maten verkrijgbaar 1 „Mijnherdtje" 5 ct 12 „Mijnherdtjei" 50 ct rret Westerwald ligt aan den Rijn, dien het Zijn meest romantische zijde toekeert. In het noorden wordt het begrensd door de Sieg, een riviertje, dat speelseh zijn kronkelenden loop „eemt door een machtig landschap met veelzijdige industrieele bedrij vigheid, in het Oosten strekt het boeiende vergezicht van de zachte glooiingen van het Westerwald zich uit tot het dal van de Dill, in het Zui den is het de Lahn, die steeds boch tiger wordt naarmate zij den Rijn na dert en telkens weer nieuwe verras sende tafereelen te voorschijn toovert in een weelde van natuurschoon. De bergen van het „groote woud in het Westen" zijn niet stijl, het zijn eigen- ijjk niet eens bergen, doch langzame hellingen, die een hoogte van 650 M. bereiken. De nood in den tijd van den dertigjarigen oorlog heeft het Wes terwald onherstelbare schade toege bracht en het goeddeels in weiland herschapen. Aan het feit, dat hier eens een woud verrees, herinneren alleen nog maar de stroken dennen bosch, die de hooger gelegen dorpen moeten beschermen tegen koude win terstormen en sneeuwverstuivingen. De boeren, die de dalen en de glooiin gen van het Westerwald bewonen, ijjn gezond en sterk en vlijtig, eens hebben zij den grooten Zwijger zijn dapperste soldaten geleverd. In het gebied, dat door den Rijn er. de Dill, de Sieg en de Lahn omsloten wordt, liggen de kleine steden en re sidenties der verschillende takken vanhet geslacht der graven van Nas sau, De goede eigenschappen van het slag van menschen, dat het Wester wald bevolkt, zjjit wel het best tot uitdrukking gekomen in de telgen van dit 'roemrijk geslacht, dappere en be kwame mannen waren zij allen en het is geen bloot toeval, dat uit deze fa milie de Prins van Oranje voort- kwam, voor wien de geschiedenis zoo'n'belangrijke taak had weggelegd. Den naam Nassau droegen tal van Hollandsche erfstadhouders, leger aanvoerders, regeerende persoonlijk heden, voorts verschillende op den voorgrond tredende regeeringsperso- nèn uit den tijd van renaissance en barok, die ten deele ware vaders des vaderlands waren en in den regel als goede diplomaten beschouwd kunnen worden. De laatste hertog van Nas sau, die in 1866 zijn mooie land ver loor, werd door zijn volk met kinder lijke aanhankelijkheid bemind. Onder de kleine residenties van het Westerwald dient in de eerste plaats Hadamar genoemd te worden. Sinds 1855 behoorde het aan de linie der Dillenburg^. Z'n glansperiode, waar in ook het majestueuse renaissance- slot ontstond, beleefde het onder graaf Johan Lodewijk, die zijn landje voor de ergste gevolgen van den der tigjarigen oorlog wist te bewaren. Hij was de grondlegger der in 1771 uit gestorven linie Nassau Hadamar, en n°g heden ten dagen herinneAn tal gebouwen aan de belangrijkste 'guur, die ooit over het welzijn van et oude interessante stadje gewaakt DILLENBURG fN HET DAL VAN DE DILL. DILLENBURG HET SCHILDERACHTIGE STADJE AAN DE DILL, WAARIN VELE AFSTAMMELINGEN VAN DE ORANJE NASSAU'S WOONDEN. HET SLOT WAAR EENS GRAAF JOH ANN VAN NASSAU DILLENBURG WOONDE, VERRIJST OP EEN HOOGE 'ROTS MIDDEN IN HET STADJE, IS NOG EEN DER VOOR NAAMSTE BEZIENSWAARDIGHEDEN VAN HET WESTERWALD. universiteit met zijn uit het jaar 1300 stammende aula en ook de oude stads kerk zijn eveneens belangrijke getui gen van de hooge cultuur, welke in dit vergeten stadje eeuwen geleden heerschte. Het prachtige raadhuis en het binnenplein der universiteit hou den de herinnering levendig aan da graven van Nassau Dillenburg, onder wier bescherming de drukkerij ont stond, die dep roem van Herborn tot ver buiten de landsgrenzen gevestigd heeft. Een heel ander karakter heeft het in de omgeving van Limburg gelegen Diez, de eigenlijke residentie dei- Oranje Nassau's. In het jaar 1388 kwam Diez in het bezit der Nassau Dillenburg's, in 1606 vormden zich vijf linies, die in de zeventiende en achttiende eeuw alle in de Oranje Nassau's opgingen. Het waren de stadhouders van Friesland, die uit Diez stamden. H. M. Koningin Wil- helmina stamt in rechte lijn van graaf Ernest Casimir van Nassau Diez (15731632) af. Het stadsbeeld wordt beheerscht door het hoog gele gen stamslot, een middeneeuwsche burcht, welke zich thans wederom in Nederlandsch bezit bevindt, terwijl beneden in het geheel gerestaureerde slot Oranienstein ligt. Het is een mooi gebouw in barokstijl en symbo liseert een keer te meer, evenals het Nederlandsch kindertehuis in het oude slot, de nauwe banden, die er tusschen Nederland en Duitschland bestaan. Toen prins Willem in 1806 weigerde, zich bij den Rijnbond aan te sluiten, werd hij door Napoleon verdreven en de kostbdre inrichting van het slot werd door de Franschen eenvoudig aan den meestbiedende verkocht. Het slot zelf met zijn ju weeltjes van binnenarchitectuur en zijn beroemde plafonds moest men echter laten staan waar het stond. Telkenjare wordt dit'monument in de geschiedenis van ons volk door vele Nederlanders bezocht. heeft. Herborn met zijn oude stadsmu- 'etl, bastions, burchten en patriciers- "izen wekt veeleer den indruk van ren middeneeuwsche stad dan van een toormalige residentie. Hier was Johan van Nassau Dillenburg e beschermer van kunst en weten skappen en de stichter van de ver jaarde universiteit, die in den tijd er ^formatie zoo'n groote rol heeft 8*sPeeld. De „Hooge School" van erbom bestond van 1584 tot 1817, 8 echts theologische faculteit bleef Ztfc8^11 en *s daaruit, dat huidig theologisch seminarie in 1 0ude slot ontstond. Dit slot, dat 6611 hooge rots midden in het schil- erachtige stadje verrijst, is een der °otste bezienswaardigheden van 't ^sld. Het gebouw der oude Zaadplanten, die van het begin van den zomer tot den herfst bloeien en daarna afsterven noemt men éénja rige planten. Zij kosten zeer weinig in aanschaffing, de meeste zullen het best gedijen op een zonnig plekje en I zij moeten vooral vochtig gehouden worden. Heeft men geen tuin, dan I kan men deze eenjarige planten ook I in bakken op het balcon kweeken. I Vóór het zaaien of uitzetten van de jonge planten moet de grond goed omgewerkt zijn en eventueel bemest 1 worden. Kunstmest leent zich hier zeer goed voor. Verschillende zaad- 1 soorten worden eerst in bakjes ge- I zaaid, waarna de jonge plantjes later in den grond komen. Nemesin en slaapmutsjes kan men diiöéct uit strooien evenals enkele andere soor ten van'eenjarige bloemen. Meestal zal het zaad op kleine afstanden in den grond gelegd moeten worden, terwijl men daarna de aarde flink'be sproeit. Om zooveel mogelijk bloemen te krijgen-, zal niet alleen de grond, doch ook de ligging gunstig moeten zijn en werken alle factoren dan mee, dan zal de moeite, die men zich ge troost heeft beloond worden met een schat van veelkleurige zomerbloemen. Voor grotere tuinen leent ziclr o.m. de Ricinus met zijn forsche bladeren en roode bloemen, die een hoogte van ongeveer 1.80 M. bereikt. Bij het uit zetten der plantjes moet rekening ge houden worden met de hoogte die zij bereiken. Alhoewel men groepen of gemengde planten in borders kan plaatsen, zullen steeds de lagere soor ten vooraan dienen te komen, terwijl de beplanting naar het achtergedeelte toe hooger wordt. Wie zal de kleurige Oost-Indische kers willen missen, wier bloemen zoo decoratief werken en zoo mooi staan in een klein zwart aardewerk vaasje? Ook Lathyrus met haar fijne geur en teere kleuren past zoo goed als achtergrond van een tuin. Vurig roode geraniums en fel blauwe lobelia's vormen een mooie combinatie en zijn evenals de veel kleurige petunia's zeer geschikt om in bakken zoowel als in den tuin ge plaatst te worden. Wie geniet niet van de groote verscheidenheid van Duizendschoonen, alhoewel deze laat- sten bloemen niet tot de éénjarige planten gerekend kunnen worden, verdienen zp toch een plaatsje in on zen tuin, evenals Verbena's, Afrika nen met hun verschillende nuancee ringen van oranjegeel tot roodbruin. Wie den tijd ontbreekt om te zaaien, zal goed doen thans de jonge plant jes te bestellen, die zeer billijk te krij gen zijn. Verschillende kweekers heb ben pakketten van eenjarige- of van vaste planten, die zjj zelf samenstel len, doch men kan ook zelf een keus maken. Men koope echter steeds ,bp solide adressen, want ook hier kan de zuinigheid de wijsheid bedriegen. Goedkoop beteekent meestal duur koop. Thans laten wij een lijstje van „Wel begonnen, is reeds half gewonnen." Misschien wordt geen enkel woord zooveel door de menschheid gebruikt als het woord „arbeid". Men schrijft en spreekt er over, bezingt hem in gedichten en door den arbeid wordt menigmaal een nieuw leven begonnen en een gud ten grave gedragen. In ieder menschenleven heeft de arbeid groote beteekenis, omdat hij zegen en geluk brengt. Arbeid heft de ziel op uit doïtkele diepten, maakt lichaam en geest gezond en is het beste ge neesmiddel voor verdriet en zorg. Kan het dan mogelijk zijn, zoo vra gen wij ons af, dat men nog menschen ontmoet, die zich er over beklagen steeds te moeten werken, terwijl er onnoemelijk velen zijn, voor wie wer ken in velerlei opzicht een redding zou beteekenen? We weten allen veel te goed hoe moeilijk en zwaar het le ven is, indien men niet kan arbeiden en hoe groot de zorgen zijn, die hier uit voortvloeien! Eerst als men on machtig is te arbeiden, wordt de groote waarde van den arbeid door velen begrepen. Arbeid geeft het ven inhoud, zelfs al is hetgeen onze hand te doen vipdt schijnbaar onbe langrijk. Ongetwijfeld zijn er oogenblikken, dat de arbeid zich opstapelt en een drukkende last kan worden. Maai, dit laatste is dan meestal te wijten aan gebrek aan organis"ktieveiTüogen of verkeerde indeeling der werkzaam heden, wellicht ook omdat we geen werk uit de handen weten te geven. Het komt ook voor, dat we ons tot bepaalden arbeid aangetrokken ge voelen en te veel hooi op den vork ne men, zoodat we er tenslotte &et meer uit komen. Al deze klippen moeten we weten te omzeilen, hetgeen bijna altijd mo gelijk zal blijken te zijn. Meermalen blijkt het, dat we door een rationeele arbeidsverdeling veel tijd winnen. Ook op het kleinbedrijf „de huishou ding" is dit van toepassing. In gelijkmatig tempo dient de ar beid verricht te worden, waardoor hij beter vlot, dan wanneer men 's mor gens reeds met jachten en jagen be gint, hetgeen onnoodige verspilling van krachten beteekent. Treurig is het, wanneer de lust tot arbeiden ontbreekt, niet omdat men den zegen ervan niet erkent, doch namen volgen van eenjarige zalf- bloemen, die men gedeeltelijk nog zaaien kan, doch beter nog~als^jonge planten kan bestellen. Asters, Gode- tia, Clarkia, Slaapmutsje (Es-cholt- zia), O. Indische kers, Lathyrus, Lu- j pinen, Papavers (niet te zonnig), Re seda, Delphinium, Cosmea (half scha duw), Alyssum, Ageratum, Verbena, Phlox, Scabiose, Gaillardia, Lobelia, Leeuwen'bekje,l Petunia, Calliopsis, Afrikanen en Zinnia. Wanneer men groepen van deze planten in borders plaatst, dan heeft men een bonte kleurenmengeling van rood, geel, lila, rose, blauw, wit, oran je, bruin, roodbruin in vele nuancee ringen, die een lust voor de oogen zyn. Zelfs in den kleinsten tuin kan men woekeren met den grond en vrij - wel altijd is het mogelijk om borders aap te leggen, mits er zon op schijrifc Niet te lang wachten meJÉhet bestel len der jonge plantjes, ran zal men reeds in den vroegen zomer van de bloemenweelde kunnen genieten, die tot in den herfst aanhoudt. *n Kwade kans..Tl In uw wagen moet u niets wagen.... autorijden mig geen kansspel iljni op den weg moet u het zéRer weteal meer nog, omdat men om een of an dere reden als door een zekere lam heid geslagen is. iSoms is gebrek aan werklust te wijten aan een geeste lijke depressie, die meestal slechts van tijdelijken aard is en uit een min der gunstigen physieken toestand voortspruit. Het kan echter ook een gevolg zijn van het feit, dat bepaald werk ons niet ligt, terwijl wij voor andek'en arbeid wèl geschikt zouden blijken te zijn. Gemis aan vreugde voor den arbeid kan voortkomen uit de omstandigheid dat we ons werk niet volkomen beheerschen, uit alge- meene onzekerheid of omdat we niet in staat zijn het vlug genoeg te doen vorderen. Ontelbare^redenen zijn er, dien ons onzen werklust kunnen doen vergaan, totdat we ons op een gege ven oogenblik bewust worden, dat het zoo niet langer kan gaan. We zijn zoo gauw geneigd de fout in onzen arbeid te zoeken en niet in ons zelf, in onze zelfzuchtige gedachten of in onze be sluiteloosheid. Wat we noodig hebben is een fris- sche geest en een krachtigen wil, de lust om onze gedachten te ordenen en de hand aan de ploeg te slaan. Met opgewektheid den dag te kunnen be ginnen, onverschillig welke arbeid ons toegedacht is in het leven, zelfs ai is deze ons minder welgevallig, zal ons doen slagen. De vreugde voor dezen arbeid is de geheimzinnige kracht die van ons kan overgaan op anderen, en die sti- muleerend kan werken, omdat de op gewekte werkers onweerstaanbaar zijn voor hun omgeving. Zij behooren tot de bevoorrechten, die onvermoeid zpn, omdat de arbeid een last is, die hun niet zwaar op de schouwers drukt, hen niet doet mor ren, doch hun gezichtskring verruimt, hun oordeel rustig en bezonken doet zijn. „Wien God werkt geeft, geeft Hij ook kracht!" Maar, deze wordt niet geschonken aan onwaardigen, doch slechts aan hen, die de beteekenis van den arbeid verstaan. Zulks geldt niet alleen voor degenen, die een beroep buitenshuis uitoefenen, doch vooral ook voor huisvrouwen, wier arbeid liefde en toewijding vereischt. Het is algemeen bekend, dat de Ne- derlandsche vrouw zich, wat kleeding en make-up betreft, over 't algemeen niet zoo verzorgt als haar zuidelijke zusters ,de Belgische en de Fransche vrouwen. Is dit gebrek als men het althans zoo kan nhemen ook bp de K.L.M.-stewardessen op te merken geweest? In ieder geval is er kortgeleden een uitgebreid dienstvoorschrift voor deze gastvrouwen van de lucht ver schenen, waarin alles aangaande haar kleeding en make-up tot in finesses is behandeld. Er mogen, staat er in het voorschrift, geen vlekken op de uniformen voorkomen, er mogen geen knoopen meer bij bengelen en de uni formen moeten geregeld zorgvuldig worden geborsteld. De schoenen moeten van een een voudig wandelmodel zijn en zij moe ten'stevige hakken hebben van vier, hoogstens vijf centimeter. De stewar dessen schenen, bij slecht weer, nogal eens Jiooge regenladrzeri té dragen. Dit is in 't vervolg verboden. De blauw vilten hoed moet steeds worden gedragen, mag alleen worden afgezet bij „wachtdienst" op een vliegveld. Het gezicht moet behoorlijk vef- zorgd zp'n, zegt het voorschrift. Een bescheiden gebruik van poeder, rouge en lippenstift, „dif van een kleur moeten zp'n, welke bp de gelaatskleur past", wordt aangeraden, tenzij de gelaatskleur dit overbodig maakt. Wat de nagelverzorging betreft, de K.L.M.-stewardessen mogen alleen witte, naturelkleurige v nagellak ge bruiken. Donkerroode, parelmoer- kleurige, blauwe, groene en anderer kleuren nagellak zijn niet meer toe laatbaar.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 3