Hoe en wa&r bouwen de vogels hun nesten Wie te luid snurkt, wordt gewekt. Weensche mode. Parijs vermeit zich in de .voorjaarszon. Filmnieuws. Oude kant voor lingerie. RECEPTEN. Dikwijls meerdere broedsels per jaar. Het is weer volop lente en op een enkelen warmen dag denken we weer aan den zomer, die zijn intrede zal gaan doen. En wie in deze dagen met open oogen door de natuur kruistoch ten onderneemt, kan al heel wat be drijvigheid waarnemen. Vooral de vo gels zijn druk in de weer. Eerst heb ben .zij elk op eigen manier hun nes ten gebouwd. Alleen dat is reeds de moeite van het <^ekijken overwaard. Alleen moet men zïfclï in deze dagen liever wat op een afstand houden, want er zijn soorten, die broeden en het is beter deze vogelparen niet te storen, omdat dit dikwijls fatale ge volgen kan hebben. Is er te veel ru moer in de onmiddellijke omgeving Ook de kokmeeuw houdt van Merkwaardig zijn ook de verschil lende meeuwensoortenzooals bekend hebben wij in Nederland daarvan een groote verscheidenheid. De kokmeeuw houdt zich het meeste op in het bin nenland. Deze vogel houdt van gezel ligheid en broedt in kolonies op moe rassige plaatsen. Het uit riet en gras halmen op kleine eilanden gebouwde nest bevat over het algemeen drie eieren. Tijdens het broeden weer klinkt een hevig gekrijsch, vooral wanneer de kokmeeuwen opstijgen van hun nest en met krachtigen vleu gelslag door de lucht vliegen. Het voedsel zoeken zij bij voorbaat op GEEFT PRACHTIGE BLANKE,IGOED GEBONDEN PAP en dat gebeurt niet zelden, dan ver- j weiden en akkers. De jonge kokmeeu- laten de vogels hun nesten voordat 1 wen hebben een bruin donzen kleedje de eieren zijn uitgebroed. Maar ook op een afstand kan men volop genieten van zoo'n vredig tafe reeltje, zoo'n vogelparadijsje in het groen. Daar zit de vogel onbeweeglijk op het nest. De meeste vogels zijn nog niet aan het eind der broedperiod Onvermoeid sleepen de ouden voer aan voor hun jongen en stoppen het in de wijd opengesperde snavels en het volgend oogenblik zijn ze al we^r uitgevlogen om nieuw voedsel te zoe ken. De boekvink houdt van men- schen om zich heen! De boekvink daarentegen houdt wel van de aanwezigheid van men- schen en legt derhalve een voorkeur aan den dag om in tuinen zijn nest te bouwen en daar te broeden. Het is een vroolijke vogel. Zijn uit wortel tjes, halmpjes en mos bestaand nest bouwt hij over het algemeen in de ok sels der boomen. Zijn broedsel be staat gewoonlijk uit vijf groenblauw gekleurde eieren met bruine vlekken Ook de roodstaart nestelt graag in de buurt van de menschen, hetzij in muuropeningen, zonder daken of op ^andere plaatsen, welke hem geschikt lijken. De vier kleine schreeuwers worden meestal in een muurholte grootgebracht. Vaak komt het voor dat één van hen, bij het naderen der ouders, die voedsel meebrengen, zich zopzeer opwindt, dat hij zijn even wicht verliest en uit het nest valt. Het nest van den grijzen vliegevan ger een uitgesproken tuinvogel vond ik tusschen cactuspotten op een vensterbank. Wanneer men het ven ster openzette, vloog het broedend wijfje weg, om echter zoo spoedig mogelijk terug te keeren, wanneer meende dat het veilig was. Het mannetje zat meestal op een boom in de onmiddellijke omgeving, welke standplaats hij slechts verliet, wanneer hij uitging om voedsel te zoeken. Als zorgzaam echtgenoot kwam hij vaak zijn vrouwtje lekkere hapjes brengen. Een deel van de vogels is, wanneer einde April de nachtegaal als laatste in de rij is aangekomen, reeds aan het broeden, terwijl andere druk aan het nesten bouwen zijn. Maar dan duurt het niet lang meer of de jongen zijn uitgekomen. Dan krijgen de ouden het nog drukker. Daar de meeste vogel soorten in Nederland insecteneters zijn en vodr het meerendeel tweemaal ja zelfs driemaal jn het jaar broeden, is het nut, dat zij stichen door vele schadelijke Wezens te verdelgen, bij zonder groot.' Evenals alle andere spechtssoorten, heeft ode de groene specht een hol letje vöor zijn nest. Daarin legt hij, op een ondejlaagje van houtmolm, zijn eierjen. Voor het bouwen van z'n nest kiest de groene specht bij voor keur loofboomen. Ik heb een jongen, groenen specht gezien, die al landen tijd de andere vogels riep en geregeld daarbij zijn kopje met den vervaarlij ken snavel uit het gat stak. Maar de ouders waren zeker van meaning, dat het kind al voldoende uit de kluiten gewassen was om op eigen beenen te staan en kwamen derhalve niet. van vlassig haar, dat donker gespik keld is. Al vrij snel na het uitbroeden voornamelijk op in het riet, waar zij weldra behendig rondzwemmen. Nog een vogel van het lage land. Een andere^vogel van het lage land is de rietlijster. Men ziet hém niet te dikwijls, maar hoort hem reeds van verre. Slechts hier en daar ziet men hem zitten op rietstengels; alleen z'n lied en hot bewegen van de rietsten gels de ng.am zegt het reeds in het riet, een nest, dat kunstig aan de stengels is bevestigd. De ooievaar de bekendste vogel. Maar de bekendste vogel is wel ae ooievaar. Hij huist over het algemeen in de buurt van menschen in te genstelling tot z\jn neef, den ooievaar met den zwarten staart, die schuw is en maakt graag gebruik van ae nesten, welke de menschen hem aan bieden. Wanneer de ooievaars in het voor jaar uit het Zuiden terugkeeren, dan is dat een gebeurtenis voor het heele dorp. Het duurt niet lang of het nest is gereed gemaakt. Het ooievaars wijf je legt meestal 35 eieren, welke door de ouderp om beurten worden uitgebroed. Na 30 dagen breken de schalen. De jongen blijven op het nest tot ze vliegen kunnen; daarmee zijn meestal 70 dagen gemoeid. In Augustus wordt, nadat de ooievaars zich hebben verzameld op een betrek kelijk klein grondgebied en vliegoefe- ningen hebben gehouden, de trek naar het zuiden aangevangen. Een onaangemme ontdekking. Tegen phlhtelijke rustverstoor ders. In Amerika, waar men bijzonder vindingrijk is, wanneer het erom gaat zich het leven met behulp der tech niek te veraangenamen, wordt de ra dio sinds kort voor een heel eigen aardig doel gebruikt. Reeds geruimen tijd waren kleine microfoons in gebruik als verklikkers om de wacht te houden by kleine kinderen. De familie kan dan rustig aan tafel gaan, nadat men de micro foon in de kinderkamer heeft opge steld. Begint baby om een of andere reden te huilen, dan wordt di*«gehuil door de microfoon opgevangen en draadloos overgebracht naar de ka mer waar de ouders zich bevinden, die dan vlug kunnen gaan zien, wat er aan hapert. Ingewikkelder is evenwel de nieuw ste toepassing van de radio in Ame rika. Het doel is, de menschen te hel pen, die te lyden hebben van het on uitstaanbare gesnurk hunner huisge- nooten. Zooals bekend, is iemand die in zyn slaap snurkt, een gruwel voor de(n)geen, die de kamer met hem deelt, terwyl hy tot overmaat van ramp zelf niets van zyn onwelluidend geronk bespéurt en er ook niet wak-' ker door pleegt te worden. De menschlievende uitvinder bedacht er nu het volgende op. Hy stelde een microfoon naast het bed van den gnurkenden slaper op. -Deze microfoon werd met een electro- magneet en deze op haar beurt weer met een alarminstallatie verbonden, die autorhatisch in werking trad, zoo dra het gesnurk een zekere geluids sterkte had bereikt. Daardoor hoort de slaper het alarmtoestel en wordt uit zyn slaap opgeschrikt. Een variant op dit toestel is een enkele microfoon, die het geluid van het versterkte gesnurk wordt gewekt, waarschijnlijk zal het origineele ge snurk hem dan nog liever zyn! Alles bijeengenomen moet deze nieuwe Vinding meer als een tech nisch aardigheidje dan als een werke lijk bruikbaar apparaat worden be schouwd. Toch is het interessant weer een nieuwe toepassingsmogelykhéid aan de reeds zoo veelzijdige radio te zien toegevoegd. Dat tricotmodellen niet alleen voor het voorjaar geschikt zijn, maar ook 's zomers gedragen kunnen worden, bewijzen de nieuwe, luchtige kle dingstukken, welke de tricotage-in dustrie thans brengt. Deze stoffen zijn zeer licht en dikwijls wordt een apart effect verkregen door de by menging met echte zijde. Pasteltinten worden veel gebracht, evenals wijn rood en cyclame. Het model der japonnen is meestal zeer eenvoudig, waarbij dan de groot ste charme uitgaat van het handwerk hetwelk men hier in diverse fijne technieken Aantreft. Een geliefkoos de garneering is b.v. smockwerk, het welk niet alleen voor kleine details gebruikt wordt, maar dikwijls voor" geheele panden toegepast wordt, en voorts voor de mouwen, de pas of de taillepartij. Met behulp van rolletjes van de zelfde stof vormt men plastische mo tieven, terwijl verder het reliefwel'k nog niets van zyn bekoring ingeboet heeft. Terwijl de japonnen meestal in één 'tint worden gehouden, treft men bij vele costumes en complets gewaagde kleurencombinaties aan, waarbij de Jacquardstoffen een groote rol spe- het snurken zoodanig versterkt, dat len. het eén geweldig lawaai wordt, met het gevolg, dat de slaper door zy'n eigen gesnurk wordt gewekt. Nu is het natuurlijk maar de vraag of de snurkers zelf ervoor te vinden zullen zijn, om iederen nacht 'n paar maal uit hun slaap te worden gewekt, al is het dan ook ten behoeve van hun medemenschen. Bovendien is aan de methode nog het bezwaar verbonden, dat ook de kamergenog^van den snur ker hetzy door het al^flm, h'etzy door Karakteristiek voor de mode van dezen zomer is, dat de jumpers en vesten hooggeèloten zijn en dikwijls ^an den hals licht gedrapeerd zijn. Zeer interessant zijn de nieuwe georgette- en kantjersey's, welke voor de middagjaponnetjes voor den zomer gebruikt worden. Deze kantjerseys worden dikwijls met bonte bloemen- dessins bedrukt, waardoor het zomer- 'sche effect vanzelfsprekend nog ver hoogd wordt. De zomer en zijn genoegens in aantocht. Parysche theaters beleven geen goeden tijd. De directies beklagen zich over een „totale ondergang" van het Parijsche theaterleven. Schuld hiervan zijn volgens hun opinie de hooge belastingen, welke door de Kamer, ondanks 'beloften in die rich ting gedaan,' niet zijn verminderd sinds verleden jaar. Uit protest willen de Parijsche thaterdirecteuren hun deuren sluiten. Zij hebben reeds aangekondigd, dat een algemeene staking in ?de theater wereld te wachten is, waardoor circa 50.000 artisten broodeloos zullen wor den. Menig buitenlander, die dit leest, zal denken: „Nu ja, Parijs kan het ook wel doen zonder schouwburg en cabaretMaar zij vergeten, dat deze groote staking juist in de feest weken zal vallen, welke in Frankrijk wor den georganiseerd ter bevordering van het vreemdelingenverkeer. Het zou natuurlijk een allerdroevigste blamage zijn wanneer de „ville lu- mière" alle mogelijke moeite.deed toe risten te trekken en de vreemdelin gen geen enkel theatergenoegen zou kunnen bieden... Een autoivedstrijd Etoile- Bastille. Parijs heeft het dit voorjaar zeker niet gemakkelijk. Zij kan haar toeris ten niet trekken met geweldige ge beurlijkheden. New-York heeft dit jaar zijn wereldtentoonstelling, Ber lijn heeft zijn jubileum, dat op veler lei wijzen wordt gevierd, maar de Fransche hoofdstad heeft weinig meer dan eenige galavoorstellingen in de Opéra, enkele officieele feesten waarbij de Fransche premier en zyn echtgenoote zich zullen laten zien en tenslotte de nachtelijke paardenren nen in Chantilly. I Een te Parijs verschijnend Ameri- kaansch blad doet het vermakelijke voorstel de toeristen te trekken met het organiseeren van een autowed strijd dwars door de stad Parijs! Men zou als route de breede boulevards kunnen kiezen tusschen Etoile en de Bastille. Misschieh zou een dergelijke internationale auto wedstrijd 't groo te publiek trekken? Maar tenslotte: Parys is geen Monaco. Het mag wor den betwijfeld of de boulevards, de hoofd verkeersaders der stad, tijdelijk kunnen worden omgetooverd in één lange autorenbaan. en de „Salon Nau- De „Salon" tique". Twee groote tentoonstellingen vin den, zooals elk jaar, tegen de maand Mei plaats. Het zyn de expositie van werken op het gebied der schilder- en beeldhouwkunst en de tentoonstel ling, welke de Fransche marine orga- f nisêert. Wat de „Salon" is, ieder kind in Parys kan het u vertellen. Het is hec heilige der heiligen voor de Fransche artisten. Ieder jaar worden ontelbaar vele kunstwerken bijeengebracht door de Fransche artisten op het gebied j van schilder- en beeldhouwkunst. En wiens werk in het „Salon" hangt, kan verzekerd zyn van succes, want het zijn de goden, die de „salon" ko men bezoeken en van wier welwillend heid zoo vaak het geluk der kunste- 1 n#ars afhangt. De „Salon Nautique" trekt ook steeds veel belangstelling: hier valt - dan ook veel interessants te zien. Alle technische nieuwigheden betrekking hebbend op de scheepvaart en de wa tersport, worden hier geëxposeerd en gedemonstreerd. Dit jaar zullen de duikapparaten de groote sensatie zyn. De demonstratie met deze toestellen vindt plaats in een glasbassin, dat doet denken aan een reuzen limonade glas. Niet minder belangstelling zal ook een zeer klein reddingsapparaat trek ken, dat feitelijk bestaat uit een ty pisch geconstrueerde klok ot kap en een zuurstofapparaat. Het apparaat is snel en gemakkelyk aan te trekken en de aanschaffinkskosten z\jn be trekkelijk gering. Bovendien zal op de a.s. „Salon Nautiquë" worden geëx poneerd een zeer groot en zwaar duikapparaat. Het ziet er uit als een kleine éénmans-onderzeeër en kan zinken tot een diepte van 300 meter. Het apparaat is in hoofdzaak be stemd voor de redding van ingesloten manschappen van onderzeeërs. In Parys is onlangs opgericht een vrouwelijke kinoclub, welke wch noemt Tribune de Télite féminine et mondiale". De leden houden hun ge regelde dispuutavonden. Op den laat- sten van zulk een dispuutavond vond de vertooning plaats van de overigens al eenige jaren oude flim „Der Blaue Engel", waarin, zooals bekend, Mar- lène Dietrich en Emil Jannings de hoofdrollen vervullen. Het onderwerp van discussie was: „Bestaan er wer- Het slot Oranie-nsteyn te Diez a. d. Lahn in het Westerwakl. Maurice Chevalier met zijn partner in „Spotternij en Zotternij". Maurice Chevalier in „SPOTTERNIJ EN ZOTTERIJ Thalia-Theater. Maurice Chevalier, wiens optreden in de film men eenlgen tijd heeft moeten missen, verschijnt deze week met Jack Buchanan, June Knigt en Marta Labarr in het Thalia-Theater in „Spot ternij en Zotternij" een dolle klucht, waarbij men zich kostelijk kan amusee ren. Maurice Is in deze film een varlété- artist die met zijn partner maar matig succes oogst in de revue waarin dit duo optreedt Nochtans zijn beiden ervan overtuigd, dat er niets aan hun talent- hapert, doch dat zij slechts wat couran tenreclame noodig hebben. Teddy, de meest ondernemende van de twee, besluit een laatste poging te wagen. Francois zal hem „vermoorden" met als motief hun beider gesimuleerde liefde voor de beeldschoone revuester Grace. Teneinde zijn „dood" aannemelijk te maken, zal hij verdwijnen tot op het moment, dat zijn „moordenaar" zal zijn gearresteerd en voor het gerecht moet verschijnen. Tijdens de rechtszitting zal het slacht offer plotseling weer opdagen. Een en ander- zal zeker genoeg sensatie verwek ken, om hen in één slag beroemd maken. „RIDDER CASSIDY", de tweede hoofdfilm, brengt op het doek Belle Starr, die vijf jaar in de gevange nis gezeten heeft. Zij is "vrijgelaten, en keert naar haar ranch in Arizona terug. Zij was veroordeeld, omdat zij haar man met de revolver in de hand verdedigde, toen deze door een woedende menigte boeten ter verantwoording geroepen werd over zijn ongehoord brutale vee diefstallen. Belle werd, nadat haar man was opgehangen, als medeplichtige tot gevangenisstrai veroordeeld. De sheriff, overtuigd, dat Belle, die hij niet ver trouwt, haar vroegere praktijken weer zal bogirincn en twist en zelfs moord zal uitlokken, wil haar niet* in het dorp toe laten, doch de rancher Cassidy, die juist voorbij komt om Artie, een jongen logé voor de Bar-20 ranch, van de postkoets te halen, vindt dat Belle zoo goed als een V Maurice Chevalier en Jack Buchanan in „Spotternij en Zotternij,". ander recht heeft op haar vrijheid, en laat haar op zijn paard ontsnappen, tot woede van den sheriff. Hoe Belle zich door het leven slaat, de lilm laat het u zien. „EEN NACHT IN MEI". Schouwbtirg-Bioscoop. De Schouwburg-Bioscoop brengt vanaf hedenavond een alleraardigste Ufa-film met de bekoorlijke Marlka Rökh en Vic tor Staal in de hoofdrollen. In deze vroo lijke rolprent is Marika Rökh een jonge dame, Inge Flening genaamd, die men wegens wild autorijden haar rijbewijs heeft ontnomen. Als zij desondanks er met haar wagen op uit trekt rijdt zij. een anderen auto aan en neemt de vlucht. Mist daarbij juist de Parijsche Expres en leert op het station een jonge man kennen, dien zij weer tr'acht kwijt te raken door op een rijdende autobus te springen. Zonder zich te bedenken volgt hij echter haar voorbeeld. Ze komen in een restaurant terecht, waar Inge den- gene ziet, met wien ze een aanrijding heeft gehad. Het blijkt een vriend te zijn van haar achtervolger en deze vriend is bezig de bloemetjes buiten te zetten, daar zijn vrouw afwezig is. Inge en Willy zoeken hun heil aan den kant van een romantisch meer en ontstaan, vele ver wikkelingen. Inge en Willy worden door een toeval gescheiden en zij ontmoet hem weer als. kbllner in het hotel van haar vader en. grootvader Maar hier neemt de liefde echter allé belemmerin gen uit den weg... Aan deze -rolprent werkten o.m. mede de leden van het Scala-ballet. „De man die zijn hoofd behield". Zondagmorgen wordt vertoond „De man die zijn hoofd behield" met Claide Raims in de titelrol. De film, een Univer sal Super film, werd gemaakt naar het tooneelstuk van Jean Bart en verplaatst de toeschouwer naar Parijs tijdens een luchtraid in 1915. Het is stikdonker in de groote stad en het bombardement is on gekend hevig. Van een geheel geïsoleerd staande villa is het bovenste venster flauw verlicht. Plotseling het geluid van brekend glas. angstgeschreeuw van een vrouw en... Paul Verin, gekleed in de uniform van een Fransch korporaal, verlaat als een schim het geheimzinnige huis, zijn doch tertje op den arm, een valies-in de hand. Hij begeeft zich regelrecht naar het huis van zijn gewezen schoolvriend Fernando de Marnay, een befaamd advocaat. On danks het late uur wordtf hij binnenge laten. Hij opent zijn valies en den onge- wonen inhoud noopt De Marnay naar het verhaal van zijn vriend te luisteren. Diens geschiedenis gaat terug tot een jaar voor het uitbreken van den wereld oorlog Hij woonde toen met zijn vrouw Adcle en hun dochtertje Lisette in een der meest armoedige wijken van Parijs. Hij is schrijver, die de vredosgedachte met hart en ziel is toegedaan en hieraan uiting geeft door het publiceeren van vlammende artikelen, waarin oorlogs voorbereidingen en oorlogsgeest ten scherpste gelaakt worden. Zijn vrouw haakt echter naar luxe. en vroolijkheld en tëneinde het haar maatschappelijk meer naar den zin te maken besluit hij een positie als redacteur van een bl*d, dat toebehoort aan een zekeren Henry Dumont, te accepteeren. Dumont krijgt echter automatisch het recht, Verin's pennevruchten mét zijn naam te onder teekenen en trekt, gezien het speciale cachet en den ongewoon "heftigen toon kelyk verderfelijke vrouwen?" Maar. wat nog nooit op de dispuutavonden van de vrouwelijke kinoclub was voorgekomen geen der aanwezige dames dorst op dit onderwerp in te gaan, waarop twee mannen voor haar in de bres sprongen en verklaarden, dat „werkelijk verderfelijke vrou wen" eenvoudig niet bestaan. En daarmee was het penibele onderwerp meteen van de agendaEnde filmactrice Marlène vrijgesproken. Er zyn veel dames, die heel graag Valencienne kant aan haar dessous hebben, die een oude kleur hebben. Echte oude kant is nogal prijzig, maar om toch den indruk te wekken, dat het dure, echte kant is, gaat U' als volgt te werk. U koopt de benoo- digde hoeveelheid Valencienne kant en van een sterk aftreksel van thee maakt U een teiltje vol, door er schoon water bij te doen. U haalt nu de witte kant eenige malen door dit leewater en na het drogen kijkt U e Weur donker genoeg is 'naar Uw Zln' anders herhaalt u de bewerking een keer. De thee moet goed met het water vermengd zijn, fenders MlSt u lichte en donkere strepen, %at natuurlijk niet mag. Hebt U kanten die vuil geworden dan kunt U ze op de volgende wyze wasschen, zoadat ze er weer ais nieuw uitzien. Eerst als de kant erg vuil is, sla$t 2e «en paar maal voorzichtig door 6611 zacht sopje, waarna de kant eeni- malen in lauw water'wordt nage spoeld, totdat alle zeepresten verwij derd zijn. Dan maakt y een dunne op lossing van suiker, waardoor de kant 1 gèhaald wordt. Nadat ze dan bijna droog is, wordt ze gestreken en het effect is verrassend. I i Zalntfchelpeiufl* pers.). i 1 klein blikje zalm, 1 eidooier, azyn, mos terdpoeder, zout, peper, 1 d.L. slaolie (of meer indien gewenscht), peterselie, 1 to maatje, 1 hardgekookte eierdooier, gele s'ablaadjes. Het blikje zalm wordt oeengesneden 'en de inhoud op een zeef gedaan. Schelpen (by gebrek hieraan glazen schoteltjes) worden belegd met gewasschen en uitgeslagen sla blaadjes, waarop men de zalm vooreer per sonen verdeel^ die bedekt wordt met mayonnaise, gemaakt van eierdooier, azyn, s'aolie, zout, peper en mosterdpoeder. Eierdooier goed kloppen en vermengey. met di laatst genoemde drie ingrediënten, daarna één of twee theelepels azyn toevoe gen en alles weef eenige ooienblikken klop pen om ten slotte by deze massa druppels gewijze de slaolie al kloppende te schenken, totdat de massa dik en gebonden is. Over de zalm verdeelen, daarna bestrooien met fy'ngekniptè peterselie en den rand garnei- ren met plakjes tomaat en. hard gekookt ei. Ge stoof de'prei.. 4 bïasen prei,, boter, sap van 1 citroen, zout, peper en sago. We snyden de prei aan stukken van ongeveer 3 c,m. Zetten zé daar na in watfr en zout en wasschen tenslotte zoolang totdat geen zand meer op den bo dem van den teil te zien is. We zetten dt prei op met ongeveer 1 kopje water, doen er zout by" en laten de groente ongeveer drie kwartier zachtjes koken, doen er daarna het gezeefde sap van een citroen btf* boter en peper, laten dit alles nog wat stoven en binden het vocht met sago of maizena, zoo noodig nog wat azyn by voegen. Hamgebak. 250 gram bloem, 125 gram boter, een glas water en een weinig zout, vulsel 150 gram ham, 2 eieren, een kopje melk, peper. Begonnen wordt met een deeg te maken van de gezeefde bloem of zelfrijzend bak meel, de boter, een klein glas water en zout. Men kneedt zoolang, tot het deeg een soepele bal vormt en van de vin^prs los laat (minstens 19 rftin.). Deeg eeu.uur la ten rusten en uitrollen tot een dunne lap,, die in een ingevette springvorrti in een voor- gewarmde oven gebakken wordt. Intusschen wiordt de ham fijn gesneden en vermengd met de goed geklopte eieren en. melk. Pe per naar smaak. De springvorm wordt uit den oven genomen en bedekt met het ham mengsel, daarna wordt alles nog ongeveer 15 min. gebakken. Warm 4 opdienen. Havennout-crackers. 20# gram zelfrijzend bakmeel, 100 gram havermout, 100 gram boter, 100 gram .sui ker, 2 eieren, tikje zout, 1 2 eetlepels koud water. Bloem (gezeefd), 'havermout, suikeV en zout worden in een kom dooreengemengd. De boter wordt gesmolten, doch mag niet wym worden en wordt in de kom gedaan, evenals, het ei, dat met 1 a 2 eetlepel^ wa ter geklopt wordt, waarpa wy alle ingre diënten met een houten lepel goed door een mengen, daarna brepgen wy het deeg over op een met bloem bestoven tafel of d egplank en rollen het dun uit met $en bebloemde deegrol, steken er met een blik ken ring of waterglas vormen van, die op t en beboterd bakblik worden gelegd en ge durende 15 fe 20 minuten in den oven wor den gebakken, totdat ze lichtbruin éy cro quant zyn. A mandelpudding. 60 gram amapdelen, 2% d.L. room, 30 gram suiker, 15 gram witte gelatine, 3 eet lepels water, amandelessence. Amandelen blanchee^en, d.w.z. in heet water laten broeien zoodat men na eenige minuten de huidjes gemakkelyk met duim van publicaties voornoemd, de publieke belangstelling tot zich. Wanneer Dumont later Verin's vrouw het hof maakt en haar voor zich tracht te winnen moet dit alletf tot een catastrofe leiden. I V „OCHTENDl'ATROtTILLE" Reunie-BioScoop. De film, een Warner Bros, speelt zich af aan het Britschc front tijdens den wereldoorlog in het jaar 1916. Majoor Brand, zijn adjudant, de praatzieke ser geant Watkins, en de overige manschap pen van het 59ste Eskader van de Ko ninklijke Britsche Luchtmacht verwach ten ieder oogenblik de terugkomst van de „A" escadrille. Majoor Brand voelt zich een moordenaar, omdat hij onge oefende vliegers de lucljt in moest zenden. Van zoo'n vlucht over het vijan delijke gebied keeren van deze nieuwe lingen, wier rijen steeds maai' weer op nieuw aangevuld worden, slechts zeer weinigen^ terug. Na zijn overplaatsing wordt hij ver vangen door Courtney, ook een ervaren vlieger evenals Scott. Op zekeren dag bevindt zich onder de haast eiken dag nieuw-aankomenden, Ronnie Scott, een jongere broer van Scott, ternauwernood de kinderschoenen ontwassen. i Scott smeekt Courtney Ijem toch niet naar boven te sturen, hiermede nog een paar dagen te willen wachten, zoodat hij z'n broertje tenminste nog eenige stunts kan leeren. Maar Courtney, moet de bevelen van de staf gehoorzamen en ook Ronnie komt niet van zijn eerste vlucht terug. Scott en Courtney, tot nu toe gezwo ren kameraden, worden vijanden als Scott i;i zijn drift Courtney voor „slager" uitmaakt. Eenigen tijd hierna arriveert Brand, nu generaal, met een speciale boodschap voor Courtney In het vliegkamp. Deze speciale boodschap houdt een gevaarlijke opdracht in, welke slechts door één moe digen kerel kajj, worden uitgevoerd. De munitie-voorraden cn fabrieken te Souiet, 60 K M. achter de Duitsche linies aan een spoorlijn gelegen, moeten ver nietigd wórden ten einde het offensief van den vijand tot staan te brengen. Scott biedt zich hiervoor vrijwillig aan. De' twee vijanden vergeten op den avond voor de vlucht het voorgevallene cn drinken tezamen op den goeden af loop van de gewaagde onderneming. Na rijp beraatf voert Courtney Scott dronken, stopt hom in bed en gaat zelf. Courtrrey heeft een gevaarlijken toqht en weet, steeds bestookt door vijandelijke vliegtuigen, waaronder Vo.n Richter, den. bekenden Duitschen oorlogsvlieger, Sou- let te bereiken en bombardeert de op slagplaatsen en fabrieken. Het groote tegen-offertsief van het Britsche ieger kan nu een aanvang nemen. Bij zijn terugkeer wordt Courtney door tientallen Duitsche vliegtuigen aangevallen en na een hevig- gevecht met Von Richter "moet hij, tegen deze overmacht niet opgewas sen zijnde, uiteindelijk het onderspit delven en stort neer. In het.vliegkamp van het 59ste Eskader •verblijven Scott (diep onder den indruk van Courtney's vertrek) en de overige in bange afwachting van Courtney's thuiskomst. Plotseling hooren zij een machine boven het vgld vliegen, maar het is een Duitscher, die als bewijs van hoogach ting en welverdiende hulde Courtney's vlieghelm, stofbril en een briefje naar beneden laat vallen Courtney is niet meer... Scott neemt het commando over en de oorlog gaat verder... en wijsvinger kan verwijderen, daarna fijn hakken en op een bakblik in den oven licht bruin laten worden. Gelatine ongeveer 15 min .in koud water weeken, daarna uitknij pen en met drie eetlepels water oplossen boven stoom van ketel. Room met suiker sty"f vkloppen en met de koud geworden amandelen vermengen en met de^elatine en amandelessence, daarna in glazen schaal overbrengen en volkomen styf laten worden. Presenteeren met biscuits, b.v. Bonne mere. Appelrijst met schuim. 150 gram ryst, vanillesuiker, 75 graj^ sui ker, 2 eieren, melk, zes appelen, 125 gram suiker. Melk met vanille koken en gewasschen ryst aan toevoegen, die men op kleine pit gaar laat worden. 75 gram suiker met de eierdooiers dooreen roeren en aan r(jst toe voegen. Appelen tot moes koken, zeven en en 100 £ram suiker aan toevoegen. Eiwitten worden zeer styf geklopt met de overige suiker, daarna wordt een vuurvaste schaal ingevet en eerst met de rijstmassa gevuld, daarna met de appelmoes en vervolgens dekt men deze laag af met het eiwit, dat met de rest van de suiker bestrooid wordt. Schotel in niet te heeten oven plaatsen, zoodat de schuimlaag lichtbruin en croquant kan worden. Warm opdienen. Custard soufflé. 60 gram boter, 60 gram bloem, 2% d.L. melk, 3 eieren, 2 opgehoopte eetlepels sui ker. Boter smelten en vermengen met bloem en melk toevoegen, daarna laat men dit mengsel eenige minuten roerende doorko ken, voegt de suiker toe en (van het vuur) de gekloptè eierdooiers, tenslotte mengt- men door deze massa het styf glklopte ei wit. Om het geheel zoo luchtig mogelijk "te t houden moet men het eiwit met een lepel-' door de custard scheppen, dus niet kfiïppen Vuurvast schoteltje invetten en met de ,cus-^ tai-d vullen, daarna ongeveer 20 min. in warmen oven plaatsen en warm opdienen met jamsaus, waarvoor mt(n noodig heeft: 2 volle eetlepels jam, 14 L. 'water, een Ohee- lepel citroensap, suiker. Water koken en vermengen met alle ingrediënten, daarna saus zeven en warm opdienen. „ucntenapaiirouriie - «eunie-Hioscoop. Erroll Flynn en zün kameraden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 4