KOKEN IS genoeg: ZEGGEN DE 12^ Nee Deze C WAST ZONDER VERDERE HULP NIEUV bergambai NIEUWERE] Steunt 520000 wande I Vereen.v Nation. Veiligheid MINDER 'WERK-OP WASDAG!? I- HUISVROUWEN! JUICHEN SCHITTERENDE NIEUWE KOOKMETHODE TOE Natoon M 2404. No. 20037 Dit blad verse' i Kruiden-,.kuren”. Ti. m. kc De vriendsch; Brussel berei V&tsknkt 'Meutnatiteii! Wanneer onze kinde/en onwaarheid spreken. - - Mooi tuingri Grindzand e Scherpzand BOSKOOP. REEUWIJK. j Nieuwerkerk a. d. LJ«e«t Vergadering „Beider Belang”. Zevenhuizen. 1 Moercapelle. UIT DEN ONTREK. MOORDRECHT. stalling bruikbaar geacht wordt daarin ioo stuks. Rinso Gemeenteraadsverkiezing. Op 16 Juni a.s. zal alhier de gameente- raadsverklczing plaats hebben. Burgerlijke Stand. GETROUWD: D v d Spek en A, Paul. ONDERTROUWD: P. J v. d KnJJff 28 jaar en J. P. de Oraaf io Jaar. Loop der bevolking. Ingekomen: A. Paul van Zevenhuizen, Woordeinde, naar Heerenweg. NIEUWE WASKRACHT ONT- DEI Burgerlijke Stand. GEBOREN. Judith, d. v. M C v. d. Spek en N. Slingerland. OVERLEDEN: M Moraal, 77 jaar, wede van A. Vis. GEHUWD: D. v. d. Spek 26 Jaar en A. Paul 27 jaar. D. v. d Maas 26 Jaar en T. v. Bergen 24 jaar. ehialeS te raadplegen, want niet zei- den is liegen een ziekelijk verschijn sel, dat op verstandige en weloverwo gen wijze genezing behoeft. JONGE HUISVROUWEN GEEN WASDAGZORGEN MEER. M^t het vermoeiend boenen its het gedaan! Jonge huisvrouwen zien met Rinso niet meer tegen wasdag op. Geen geboen meer, met zachte zeep of ouderwetse zeeppoeders,, waardoor U uren moet staan in een dampige atmosfeer. Onze scheikundigen gaven alle bruidjes een prachtig huwelijksgeschenk, toen ze Rinso een nieuwe waskracht gaven. JbUF. Nieuwe waskracht door schei kundigen «ntdekt - om de huisvrouw te helpen. Scheikundigen wasten op alle mogelijke manieren, om de vlugste en veiligste wasmethode te vinden. Ze ont dekten de nieuwe waskracht en gaven die aan Rinso. Nu booty het goed hagel wit in slechts 2 miputen I HELDERHEID, ZONDER ZWAAR WERK. Rinso ontwikkelt nu dikker, overvloediger en beter reinigend schuim. Dit dringt door het weefsel en verwijdert elk spoortje vuil. Zo komt het, dat goed, gewassen in Rinso, wit blijft. Het goed is volkomen schoon. Denk er aan. dat 2 minuten koken voldoende is. OVERBODIGE UITGAVEN HOU DEN OP. Korter koken wil zeggen, dat de wasketel korter op het gas staat. Dat is geldbesparing! Als U uitrekent, wat U in een jaar aan gas bespaart, zal U verbaasd staan over het grote voordeel, dat Rinso oplevert. Beter, gemakkelijker werk tegen minder kosten - dat is het resultaat van de nieuwe Rinso-methoda! Luchtverdediqinqsfbnd' Postqiro den Haaq ABONNEMENT SI beierging P®r loop« Abonnementen ww t4 oue agenten en Ome bureaux iü'n InUrc. 2745. Poatrel Herziening der lijst van inkwartiering. Vanaf 17 tot en met 31 Mei a.s. 18 ter gemeente-secretarie voor een ieder ter inzage gelegd .de herziet* lijst, bevat tende de namen der Inwoners, die voor jrhet verleenen van inkwartiering en on- derhoud van krijgsvolk In aanmerking komen, met aanduiding van de mate, waarin ieder hunner, naar gelang van Kindervoeding. De penningmeester van de kindervoe ding zond ons het volgende financieel overzicht; De ontvangsten bedragen: saldo win ter 1937-1938 166,12, batig saldo bioscoop voorstelling 13,66, collecte November .1938 f 616,46$, collecte Februari 1939 r f486.84J, rente Boerenleenbank f 5,21, to- I taal 1287,30; de uitgaven: meljc f 438,66, rijst 220,96, vermecelli f 51,69, spek j 83,05, vleesch f 84,—, loon 203,—, erw ten 18,84, eieren 22,11, groenten 16,39, zout f 8,45, soda-zeep 3,70, onkosten t a xc. i Hzcrm n» 1#„1B vzoo een batig saldo van 142,10. Inlichtingen omtrent het indienen van bezwaren tegen de lijst zijn ter gc- meente-secretarle te bekomen. Opbrengst collecte. De In deze gemeente gehouden collecte ten bate van de Nationale Reclassecrlng heeft opgebracht 38.80. schrifturen kennis te nemen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat ingevolge de bestaande jurisprudentie niet tot beroep gerechtigd zijn zij, die niet ter openbare zitting verschenen zijn om hun bezwaren toe te lichten. C’ C’andidatcnhjste". De burgemeester, voorzitter van het hoofdstembureau in deze gemeente, maakt bekend, dat de bij hem ingelever de lijsten der candldaten, gesteld voor de op 14 Juni a.s. te houden stemming ter verkiezing van de leden van den gemeen- 1 teraad, voor een ieder ter Inzage zijn ge- 1 legd ter gemeente-secretarie. IV IJ staan aan de bezoek dat hengen aan den K< Wanneer H. M. d Dinsdag naar de Bel leeft om daar tol last te zijn van den dan is dit bezoek nle heid die Neerland’) aan den Belgischen derland in Novembe indeed van zijn c land, doch da: ievsna als een uit rhendachap, jegens bemlnnelijken V< he«le Belgische volk, verelne en Haar voll vrlendschappel beide Staatshoofï «««eren zijn bij ta duidelijk gebleken. V “J ook’ aan de beteel re<le waarmede on« ^°Pold in Amsterdar “rziJds hebben de F b^ngen, welke bold* Hepen de rneenli uujd samen, steeds g h^ad 6X1 8etoona o “oben voor ieders li wuar<ioor in vertro Relingen tot stand MUeld nog zullen van vriendsch “den zullen verstev ^«chen beide v verwantschap ^cultureele banden, Voor Uv voor U A.s. promotie van onzen burgemeester. Mr. E. P. Verkerk, burgemeester van Boskoop, zal op Vrijdag 2 Juni a.s. aan de Vrije Unlvcrslteit te Amsterdam, pro- moveeren tot doctor in de rechtsweten schappen. De promotie zal geschieden in het Ge bouw van den Werkenden Stand, Klove niersburgwal te Amsterdam, des nam. te 4 uur, op proefschrift „Toelatingseischen voor het lidmaatschap van den Volken bond". Promotor is proL.dr. A. Anema. De actie tot^drooglegging der Plassen. Na de aanbieding van het door een 7Cü-tal inwönors van Reeuwijk getoekend adres aan de Regeering voor droogma king van de drie achterste Reeu- wijksche piassen, is een deputatie van de onderteekonaars, bestaande uit de ye beschikbare ruimte zijner woning on T°l CU RÖlaarsdam, 1 Van de gebouwen en getimmerten voor ren tie bij de heeren ingenieurs ir. De toekunnen "voorzien* voor straf f VegBchilleiïde verkeerde eigen schappen van een kind zullen met ge duld in de goede richting geleid kun nen worden, vooral indien zy uitin gen zijn van min of meer gebreidelde kracht van het jonge veulen. Maar in onwaarheid spreken steekt geen kracht en deze eigenschap verdient met ernst onder de oogen gezien te worden. Vele ouders voelen zich dood ongelukkig, indien zy hun kind op een Teugen betrappen. Moeders en va ders mogen er al verschillend op rea- geeren, doch zullen zoo’n feit zeker niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Wellicht zullen zij zelfs zoover ko men, dat zy denken: „Van wie heeft ons kind dat?... van my'zeker» niet!” Hoe komt een kind tot onwaarheid spreken? Begipnen zy te praten, dan duiden zij kort en duidelijk de voor werpen aan, die zy wenschen te heb ben en dan val Ir het hen niet in om wit zwart te noemen. Zy zyn van na ture waarheidlievend en zullen in hun onschuld zelfs vertellen, dat „vadei zyn tanden uit den'mond kan ne men”, iets, wat wy kort geleden van een kleine peuter hoordenDerge- lyke en nog vele andere verhalen, die waarheidgetrouw worden weergege ven en „niet voor ruchtbaarheid vat-1 baar zyn”, worden gestraft of de schuldige krygt booze woorden. By zichzelf denkt de kleine zondaar; „wat ik gezegd heb is waar, maar je mag niet eens zeggen wat waar is!” Wellicht is een dergelyk’voorval de eerste schrede, die leidt tot onwaar heid spreken. Hoort of ziet een kind dingen, die niet voor hem bestemd zyn, dan ligt de schuld by de ouders, die dit moeten trachten te voorkomen en zy zullen de gevolgen moeten dra gen die hieruit voortvloeien. Men zal zooveel mofel'yk moeten trachten om kinderen een aangename jeugd, te verschaffen, omdat dit gezond voed sel voor hun geest beteekent Niets moet voor hen verheimelijkt behoe ven te worden en hun huis moet fi guurlijk gesproken, glazen wanden hebben. Oneenigheid of scherpe woor den tusschen de ouders in het byzyn van een kind, kan diepe wonden aan hun ontvankelijk gemoed toe brengen en het kind zal zich min of meer ang stig van hen afwenden in plaats van zich vol vertrouwen voor hen open te stellen. Hoe vaaklioort men een moeder tot haar kmd zeggen: „Vertel het niet ofWaat het niet aan vader zien”, of omgekeerd. Het kind leert hierdoor de waarheid verzwijgen en menigmaal wordt hieruit de leugen geboren. Wy beweren niet, dat alleen deze voorbeelden tot het vertellen van onwaarheden leiden, want ongetwij feld zyn er nog een reeks andere, doch zeker is, dat vrees de vrucht baarste bodem is voor de leugen. We ten kinderen dat zy gestraft worden voor kleine vergrijpen, dan zullen zij trachten op een of andere wyze er aan te ontkomen en meenen dit te kunnen doen, door de waarheid te verbloemen en zoo komen zij telkens weer in nieuwe verwikkelingen. Men zegt wel eens, dat iedere leugen „tien nieuwe schept”. Het eigenaardige is, dat kinderen iedere straf, die zy ver dienen, rustig ondergaan, doch de verachting die op den leugen volgt, vervult hen met een gevoel van bit terheid. Zij weten, dat zy geen on waarheid wilden spreken, doch dat zy er als het ware toe gedreven werden. Wanneer ons kind iets vertelt, moe ten wy niet aan zijn woorden twijfe len, tenzij wy ^vertuigd zyn van het tegendeel. Vergissen kinderen zich ol vertellen zy iets in min of meer over dreven vorm, laten wy dan rustig met hen spreken en hen er op wijzen, zdat de toedracht eenigszins anders is. Hebben orrze vermaningen geen ef fect, dan zullen eerst andere maat regelen moeten worden getroffen en moet men met strengheid trachten te bereiken, hetgeen men tot dusverre niet gedaan kon krygen. In ernstige gevallen zal het noodig zyn een psy- Zaterdagavond Hield in café De Zwaan I de Coüp. Verbruikersver „Beider Belang” haar algenpne Jaarvergadering. De heer Thm. de Kiiy opende met een welkomst woord. Whamn hij wees op het groote be lang van cabperatle. Hierna bracht de secretaris zij\i Jaarverslag uit. Hieruit bleek, dat het ledental gedurende 1938 steeg tot 207, een vermeerdering vaji 5 leden De totaal omzet van de afdeeling bakkerij steeg met 4 pet., die der afdee- llng kruidenierswaren met 16 pet. Uit liet verslag van den penninmeester blijkt dat de JiCïancleelo positie sterk is. De Inkomsten bedroegen over het afgcloo- pen jaar 11.986.67, de ultg, 10.273.68 bastlg slot 1712.99. Het reservefonds be draagt 3636.94, hot uUbreldtugsfonds Het bestuur /telde voor over 1938 een dividend van 14 pet. voor wat het brood en van 5 pet. voor wat kruidenierswaren betreft uit te koeren. Over 1937 bedroe gen deze percentages reap. 13 en 5. Het bestuursvoorstel werd met algemeene stemmen aangenomen. De bestuursleden T. Morbis en L. Burger werden herkozen In de vacature C. Baas werd gekozen de hoer E. W. J. Heikoop. Als commissaris werd gekozen de heer Joh. Nobel. Vervolgens kwam aan do orde bespre king .stichting van pensioenfonds voor het personeel. Na uitvoerige bespreking werd besloten, het bestuur machtiging te verleenen om wekelijks een bedrag van f 3 hiervoor aan te Wonden Het be stuur zal nader overleg plegen met de personeelsleden in hoeverre deze bereid zijn hierin bij te dragen Diploma adspirant insp. van poliUs. Voor het diploma adsplrant-inspecteux van politie, afgegeven door dea Bond yan Hoogere Politie-ambtenaren in Ne derland, is te Amsterdam geslaagd de heer C. D B. van Leeuwen. r Nieuwe theeschenkerlj. Donderdagmiddag is in tegenwoordlg- t heid van B. en W. en het polderbestuur de nieuwe theeschenkerlj „Rotte", ge- I vestigd aan de Rottekade, geopend. Loop der bevolking. Vertrokken: N. Rosenboom naar Wou- brugge, H. Slob en gezin naar Hillegers- berg, S. Ottcvanger naar Rotterdam, L v Vliet en gezin naar Waddtnxveen, M. Schmidt naar Rotterdam. Gevestigd: E v. Hoven van Waddlnx- veen. HET PRODUCT, DAT DE HELE WAS DOET. Rinso is alles, wat U nodig heelt om de hele gezinswas te doen. Het doet al het werk alleen. Eén product-één2-Minuten-Kookmethode. Dat is het moderne motto voor Rinso. Koop geen extra wasmiddelen meer - ze zijn niet meer nodig. Besteed het geld, dat U spaart, aan Uw lielhebberijen! Door de Staatk. Geref. Partij afdeelingl Reeuwijk (voorzitter J. Rijlaarsdam enl secretaris W. van Doom) is aan den 1 Minister van Sociale Zaken het navol- In het voorjaar krygen de meestu 8endeE°1Cg®[^leverzonden: menschen het gevoel, dat zij eens wat J De atd Reeuwijk der S.G.B. verzoekt moeten gaan kuren om het organisme Uwc Exc- dringend doorvoering inzake ►te ontdoen van alle onzuiverheden en I zuuiiusucurs. Bij de arbeidsbemiddeling staan deze week 137 werkzoekenden ingeschreven tegen vorige week 132. Eierveillng. Op Donderdag 11 Mei waren ter vei ling aangevoerd 10.560 eieren. De prijzen waren als volgt; henneneieren 2.95—3, kippeneieren 3.00—3.85, eendeieren 2.70 t t -J2.80, kalkoeneieren 4.00—4.30, alles pfer 4,35: totaal uitgaven 1145.2D. Er tf al- menschen het gevoel, dat zy eens wat moeten gaan kuren om het organisme VV VHVMVVH V«ll »UC UI1Z.U1 VVil daardoor niéuwe energie toe te voe- reh. Zulks kan op verschillende wij zen gebeuren en men behoeft er vol strekt geen kostbare reizen naar bad plaatsen voor te maken. Sommige vrouwen leven een poosje op dieet, gebruiken veel groenten, fn»it en sa lade in allerlei vorm, en^ laten-het eten van dierlik voedsel eenigen tyd achterwege. Ongetwijfeld bereikt men hierdoor zeer veel, evenals door melk- dagen, die het lichaam ontgiften. Vastendagen kunnen eveneens goed werken, doph al deze experimenten moeten \iiet anders dan in overlég met een medicus geschieden. Het ge bruik van kruidenthee neemt meer en meer toe, nadat het langen tyd op den achtergrond is geraakt. Th^jts is het nog tyd om aan een kruidenkuur te beginnen en dezè is vooral aan te bevelen, indien de voorjaarsmoeherd*, die zoovelen overvalt na een reeks zonlooze dagen, zich doet voelen. Het succes van een kruidenkuur hangt voornamelyqk van de Volharding af, want indien men slechts nu en dan een kopje drinkt, vindt men er geen baat bij. Op zyn minst moet men er acht tot tien weken voor rekenen. Over het algemeen is aan te beve len tweemaal per dag een kopje krui denthee te drinken en wel ’s morgens op den nuchteren maag en ’s avonds v^or het, naar bed gaan? Meestal wordt de thee met kokend whter op geschonken en laat men ze even trek ken, sommige soorten worden even opgekookt en andere zet men met koud water op. Wij laten eenige be kende soorten volgen met hoeveelheid per kop en bereidingswijze: Afvoerend: Sennebladen, koud op zetten 1/2 gr. Asthma: Eucalyptus, trekken 34 gr.Venkel^koken 2—3 gr. Gasvorming: Venkel, koken 2—3 gr. MaagbezwarenPepermunt, trek ken 23 gr. Bloedzui vering: Berkenbladeren, trekken 58 gr.Brandnetel trekken 58 gr. Verkoudheid: Duizendblad trekken 23 gr.Lindebloesem trekken 2 gr.I Salie trekken 23 gr. Rheumatiek: Vlierbloesem trekken 23 gr. Zuigelingenthee: Venkel koken 2— 3 gr. Slaapmiddel: Valeriaan, koud op zetten 2 gr.Hopbloesem trekken 2— 3 gr. Hoofdpijn (migraine)Sleutelbloe men trekken 2—3 gr. uitgenoodigd tot een mondelinge confe- i Vpnt.il* hii dn hnnvon intrnYllnii.fi iv VTn Pheipher en ir Mesu te Utrecht. I Genoemde deputatie heef^ Dinsdag met genoemde ingenieurs een langdurig •onderhoud gehad over de aanhangige kwestie van droogmaking van do pias sen, waarbij bleek, dat de In het adres aangevoer.de argumenten voof droogma king wel werden geapprecieerd. Het spreekt viihzelf dat de deputatie niet met vaststaande gegevens naar huls kon gaan maar het onderhoud heeft bij de adres- 1 santen den indruk gewekt, dat/ met het adres een goede weg is Ingeslagen. Bij de bespreking zijn ook do in het ingezonden adres van de vereeniglng V.V.V. te Reeuwijk aangevoerde argu menten tot behoud van de plassen aan crltlek onderworpen. MEI BON VOOR) 'RINSO DOET J BESLIST WONDEREN IN DE WASKETEL."

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 5