[EN IS g: )E GEN. BUSCH 1211 MIT BOH VOOR, \cfSCNlHKly Neerland’s Koningin de gast van den Koning der Belgen. ex RENDE ZONDER •RE. HULP in'vele duizenden gezinnen Gegarandeerde oplage 8500 VOOR GOUDA" EN OMSTREKEN NIEUWS Nq. 20037 c^inRstor-diandieóin^ Brieven uit de Hofstad. Nieuwe Modellen Mantel Swagger Mantelcostuum Speciale Mei-prijzen bü MET PINKSTEREN x een moderne Zaterdag 20 Mei 1939 78e Jaargang BODEGRAVEN, BOSKOOP. GOUDERAK. HAASTRECHT MOORDRECHT, MOERCAPET.I.b., enz. k d. Um«l „Beider Belang”. i huizen. D« vriendschapsbanden tusschen Nederland en België worden nauwer aangehaald. Brussel bereidt zich voor op een glorieuse ontvangst. Mooi tuingrind Grindzand en schelpen Scherpzand nSwerkerk goüdeilak*v haastrech^ m^rdr^t^móercSe NIfaUwEKAEKn, vuLihlCKhRK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- ën Feestdagen m,r AdmW'*U' I d -i U. M. KONINC.IN WILHELMINA. Z. M. KONING LEOPOLD III. 11 stad, de heer Adolphe Max, de In Neder- I J uit onze opnieuw aan- gevulde collectie. Prachtvolle collectie d. Spek 26 jaar en A. v. d. Maas 26 jaar en ir. twlKela band Talrijke muziekkorpsen gaan in dezen stoet mode waaronderi ook de beroemde Gilles van Blnche, dleki carnavalsstoeten met vederbossen op liet hooi grootste attractie vötntt „Medeburgers: „De Koningin der Nederlanden, de fantastische e meter hooge I, telken jare de i. Deze stoet zal Uke Stand, th, d. v. M. C. rland. Moraal, 77 jaar, wede Ba/i/mannj en daaruit zijn vriendschappelijke verhou dingen geboren, die het contact tusschen beide landen en volken steeds nauwer doet worden. Bij do komst van Koning Leopold in ons land heeft onze Minister van Bul- tenlandsche Zaken Mr. J. A. N. PatJjn In het Aniwerpsche blad „La Metropole” geschreven dat het bezoek van den Bel gischen Koning aan Nederland de zicht bare bevestiging was van de vriend schapsbetrekkingen tusschen twee vol ken, die, naast het eigene dat hen ken merkt, ook veel gemeen hebben en die in elk geval het diepgevoelde verlangen koesteren In eendracht te leven en te werken, en door anderen met rust te worden gelaten. En de Belgische Minis ter van Buitenlandsche Zaken, de heer P. H. Spaak schreef toen dat het bezoek van Koning Leopold aan Nederland be- teekent de betuiging van zijn hooge ach ting aan het Huis van Oranje, en aan het Nederlandsche volk den vriendschap pen] ken groet van gansch het Belgische volk. De komst van Neerland’s Koningin in België zal zeker het bewijs leveren dat Koningin en volk van Nederland bezield zijn van denzelfden geest jegens den zeer sympathieken Belgischen Koning en de Belgische natie, welke in de woorden der beide Ministers Is tot uiting ge bracht. ZOMER-TIPS. Een bijzon der vlotte en aparte keuze JAPONNEN van 3.75 tot 9.75. Van Voorburg gesproken, daar heeft men plannen om Huygens te herdenken, die al daar op Hofwyck heeft geleefd. Wie per staatsspoor van Utrecht naar den Haag reist, ziet by Voorburg aan zyn linkerhand een kasteeltje midden in het water staan. Dat is het huis van den dichter Huygens, heer van Zuilichem. Na jaren van verwaar- loozing is dit huis gerestaureerd en thans heeft men plannen om door een Huygens- herdenking de aandacht op dit verblijf en daarmede op Voorburg te vestigen. In de maand Juli zal op een Zaterdagmiddag de herdenking geschieden. Gedichten van Huy- v gena met name uit zijn Hofwyck zullen wor- - ....--i—-----hm i mfi-ih i ii -■ mi „I flOI] IKTHF f 1)111! A W ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den beiorgkring) 15 regels 1.80, elke regel meer 0.26. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.65, elke regel meer ƒ0.80. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bjjslag op den prijs. Ldefdadigheida-advertentiën de helft van den prjja. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels ƒ2.26, elke regel meer ƒ040. Op de voorpagina 60 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bjj contract tot zee» ««reduceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentéfen kunnn worden ingezonden door tus schenk o met van soliede Boek handelaren, Advertentiebureau» en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. - ileld In café De Zwuan rsver. „Beider Belang” arvcrgaderlng. De heer ‘de met een welkomst- wees op het groote be de. Hierna bracht de arveralag uit. Hieruit lentul gedurende 1933 vermeerdering vim 6 nzet van de afdceltog 4 pct., die der afdee- ren met 16 pet. Uit het penninmeester blijkt, positie sterk Is. De len over het afgeloo- •7, de ultg. 10.273.68, Het reservefonds be- het uUbrcldlugstonds do voor over 1938 een :t. voor wat het brood wat kruidenierswaren •en. Over 1937 bedroe- ges reap. 13 c-n 5. Het vord met algemeene non. De bestuursleden rger werden herkozen. Baas werd gekozen de koop. Als commissaris «er Joh. Nobel. i aan do orde bespre- fi pensioenfonds voor uitvoerige bespreking t bestuur machtiging wekelijks een bedrag in te Wenden Het be- verleg plegen met de hoeverre deze bereid iragen nt insp. van politie. t adsplrant-lnspecteur even dopr de» Bond ie-ambtenaren In Ne- i ster dam geslaagd de Leeuwen. leeschenkerlj. g Is in tegenwoordlg- en het polderbestuur tienkcrij „Rotte", gc- ttekade, geopend. r bevolking. losenboom naar Wou- gezln naar Hillegers- r naar Rotterdam, L laar Waddtnxveen, M. terdam. Hoven van Waddinx- DAT DE HELE iso is alles, wat U hele gezinswas te et werk alleen. Eén iten-Kookmethode. motto voor Rinso. asmiddelen meer - ig. Besteed het geld, Uw liefhebberijen I defllccren voor de Vorstelijke personen ten Palelze. In het Park bij het Paleis zal een groot vuurwerk worden ontsto ken. De komst onzer Koningin wordt tot een groot festijn gemaakt in de Belgische hoofdstad, een vreugde-feest voor het geheele volk. En duizenden Nederlanders zullen zeker dat feest meemaken. II. M. de Koningin Donderdag naar Luik. Donderdag gaat H. M. de Koningin naar Luik ter bezichtiging van de groote Tentoonstelling „Het Water” waar H. M. de Nederlandsche afdeellng zal openen, Des avonds keert H. M. naar Brussel terug, om den volgenden dag vandaar naar Nederland t$ vertrekken. II. M. de Koningin ontvang» do Ned. consuls en besturen Ne«. Vereenigingen. H. M. de Koningin zal Woensdagmid dag na het tuinfeest, dat in de serres van het Koninklijk Paleis te Leaken wordt gegeven, in het Nederlandsche ge zantschap de Nederlandsche consuls In België met hunne dames óntvangen, als ook de bestuursleden van de verschil lende Nederlandsche vereenigingen in België. De Nederlandsche kolonie in Brussel die 60.000 leden telt zal de komst der Ko ningin eveneens op glorleuse wijze vie ren. Bchers, die wel altyd zal blyven al neemt de lust by de jongelui voor dit beroep af. Visschersdorpen zjjn altjjd arm geweest. Het was voor de zeevareiulenjjjterst moei lijk eenigen arbeid te vinden in den tyd dat de schepen opgelegd zyh. Als regel zyn die mannen niet voor eenig ander beroep ge schikt. De gevaren aan het varen verbonden zyn heel wat verminderd en misschien is juist daardoor het avontuurlijke karakter van dit beroep verdwenen, terwyl jülst dit een attractie was. Opmerkelijk is ook, dat by de vrouwen de bizondere charme van het bedrijf heeft uitgediend. Zij zyn door de aanraking met het groote stadsleven óók veranderd en ge ven aan een minder wisselvallig en hachelijk beroep voor hun riian de voorkeur. De oude kleederdracht verliest terrein en al zal zy niet spoedig geheel zijn verdwenen, nu een maal de traditie niet meer die oude aan trekkingskracht heeft, gaat ihet geleidelijk een anderen weg op. Misschien heeft ook de groote verandering in de huisvesting een belangrijken invloed gehad. Het oude knüsse van het leven in de hofjes waar ganache families by elkaar woonden en er voortdu rend contact bestond is geheel en al verdwe nen door de moderne woningen. Het oude dorp ia totaal afgebroken; het eeuwen-oude centrum is verdwenen, waardoor de saam- hoorigheid en de solidariteit ook wel zeer verminderd zullen zyn. Langzaam maar ze ker lost het oude Scheveningen zich op in de groote stad en verliest het dorp zyn eigen bestemming. Het is toch verwonderlijk, dat dit eigen karakter zooveel eeuwen door is gebleven. Sedert Huygens den ouden Scheveningsohen weg aanlegde, is het contact met den Haag steeds inniger geworden. Nooit is Scheve ningen een eigen gemeente geweest; het was altyd een onderdeel van den Haag, een soort kolonie. En zooals het met koloniën wel meer gaat, ze heeft de moederstad heel wat zorgen gebaard en heel wat geld ge kost. Merkwaardig is het dat tegen annexatie van plaatsjes als Voorburg en Ry&vyk wordt aangevoerd, dat zy een zelfstandig karakter hebben, terwijl juist deze gemeen ten niets dan uitloopers van den Haag zifn, terwyl Scheveningen volkomen anders was, geheel een eigen maatschappelijk complex vormde maar steeds ingelyït Weef by de stad. u de 1 ultnoodiging van den Koning der Belgen beantwoordend, zal Dinsdag 23 Mei in onze'hoofdsTad aankomen, en zal er tot den volgenden Vrijdag verblijven. De Brusselsche bevolking zal de ge ëerbiedigde Vorstin van een broedervolk hartelijk ontvangen. In de huidige omstandigheden voelt België dat het, meer dan ooit met dit volk vereenifcd is door de banden van een nauwe en oprechte solidariteit. Bevlaggen wij de gevels onzer wonin gen tijdens overal in de feestvierende stad, de Bel gische en de Nederlandsche kleuren vroohjk wapperen, ter eere van Konin gin Wilhelmina”. Brussel, 17 Mei 1939. (w.g.) De Burgemeester, ADOLPHE «AX. nomische verbindingen zijn talrijk, Gekleede en sportieve MANTELS, SWAGGERS, COMPLETS, JAPONNEN, HOEDEN, KINDER- KLEEDING enz. Zeer' hge prezen Brussel in feestgewaad, verwel komt Koningin Wilhelmina. ET groote geestdrift bereidt Bolgië’s 1V1 hoofdstad de komst van Neerland’s Koningin voor. De burgemeester der Belgische hoofd stad, de heer Adolphe Max, de In Neder- uuur X31USÖLU» BUUKUl MU&IM7.U, wua»ui land zeer bekende figuur, die velen zich e<?n beeld zal worden gegeven wat Vlaan- uit de jaren van den wereldbrand nog deren zoowel als het Walenland nog aan zullen herinneren als de koene en on- folklore bezit. versaagde verdediger van Belglë’a rech ten, heeft de bevolking van Brussel, in een proclamatie opgeroepen aan de Ko ningin van Nederland een hartelijke ontvangst te bereiden. Deze proclamatie luidt: Zijn aan het station Esschen aan de Belgische grens reeds vele maatregelen getroffen aan de Koningin een feestelijk entree te bezorgen bij het betreden van den Belgischen bodem, in, Brussel wordt aan het Noorderstatlon, waar H. M. Dinsdagnamiddag aankomt, alles schoon gemaakt en opgepoetst. Vlaggentool zal het gebouw sieren. In de stgd, worden straatversieringen aangebracht, de Belgische en Nederland sche vlaggen zullen rijen aan rijen naast elkaar wapperen. Het zal er echt feeste lijk uitzien. Dc Groote Markt, waar de fraaie oude Glldehuizen zijn, terkt een extra feestkleed aan voor den dag waar op burgemeester Max en de schepenen der stad de Koningin officieel ten stod- hulze zullen ontvangen. Die Groots* Markt zal een sprookje worden. Gedurende den avond zullen talrijke schijnwerpers het Paleis en het Stadhuis’ in een feeëriek licht zetten. Dinsdag avond tijdens den gala-maaltijd ten Palelze zal een folkloristische llchtstöct door Brussel’s straten trekken, waafln staan aan den vooravond \an het bezoek dat onze Koningin gaat brengen aan den Koning der Belgen. ™W“Ulevr H. M. de Koningin zich a s. Ulnsdag naar de Belgische hoofdstad be leeft om daar tot en met Vrijdag de last te zijn van den Belgischen Koning, jan is dit bezoek niet alleen een beleefd neld die Neerland’s Konlnglit bewijst «n den Belgischen Souverein, die Ne wland la November 1938 de hooge eer «ndeed van zijn officieel bezoek aan “•land doch dan geldt dit bezoek als een uiting van hartelijke ™owhap, jegens den zeer hoffelljken. bemlnnelljken Vorst, Jegens het ge- “w Belgische volk, van Holland's Sou tine en Haar volk. Öe vrlendschappelijké gevoelens, die beide Staatshoofden Jegens elkander "**~ren zijn bij talrijke gelegenheden Wijk gebleken. Wij herinneren hier- “ook aan de beteekenisvolle welkomst- j daarmede onze Koningin Koning “«Paid In Amsterdam heeft begroet. We- Wwjus hebben de Regeerlngen voor de welke bolde landen raken, ook en ’leningen daarover niet «Hia samen, st«eds groote belangstelling en getoond open oog en oor te voor ieders inzicht en opvatting, 3“floor vertrouwen op elkander 2Wen tot stand kwamen en onge- ■d nog zullen komen, welke den land Van vrlendschap tusschen belde *“««1 zullen verstevigen en versterken. ^88chen belde volken bestaat een M w verwantschap op menig terrein; ^^Jureeie banden, zoowel als de eco- Voor Uw tuinen voor Uw kinderspeelbak- Antoon Dessing M 2404. Oosthaven 24. MCDLXXIX. De vloot uitgevaren, De Scheveningsche visschersvloot is weer uitgevaren. Eindelyk is er weer wat leven en bedryf gekomen in het wintersche rust- slaapje van honderden Scheveningers. Er komt nu straks van buiten-uit weer geld in de Scheveningsche laden, die wel heel erg^ leeg zullen zyn. Een grooten omvang heeft dat bedryf niet meer, maar in ieder geval levert het weer werk en... afleiding. Zoo’n visschersplaatsje heeft nu eenmaal een vreemdsoortig bestaan, doordat slechts kor ten tyd werk aan den winkel is en langen tyd de arbeiders doelloos ronddwalen. De liefhebberij om te varen is niet byster groot meer.. Waar vroeger-'gansche gezin nen op zee voeren, zyn het nu nog maar enkelingen, die dit haehelyk beroep willen uitoefenen. Heel vaak zoekt de jeugdige Scheveninger een ander beroep, dat minder I riskant en meer geregeld is en hem een rus- tiger leven bezorgt .Voor velen is de at- die geluttlge dagen clTdal, tractie va” het wniuwleven er al lang af. Er is te veel machinaal werk gekomen en i de eeuwige geesel van den tyd, de snelheid, is ook hier voor velen weinig bekorend. Het is dikwyls niet eens meer mogelyk voldoen de bemanning te krygen en uit andere cen tra van het visschery bedryf, KatwyTc, Noordwyk en Vlaardingei^ moeten krachten betrokken worden. Een groot opgezet bedryf is er niet meer; de meeste visch gaat naar den grooten af slag te IJmuiden; het venten langs de deur dat vroeger weer voor honderden een be- staantje opleverde, is óók al verminderd. Het aloude geroep met de „Hollandsche nieuwe” komt nog wel voor, maar veel min der dan voorheen. Er is natuurlijk nog een staf van vis- gMNNBMENTSPRUS.pjr Ireartui ftM. per w* 1, cenl. w„, bwerging per looper geschiedt. Franco per poat per kwartaal ƒ8.16 Abonnementen werden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81 GOUDA ty oase agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1