Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen BELGIE ONTVANGT NEERLAND’s koningin. Verdrag Berlijn-Rome geteekend. De- hoofdstad in vlaggentooi. De vijfling op receptie bjj het Britsche Koningspaar. I Plechtigheid in de Wïlhelm- strasse. Belgen en Nederlanders vast besloten zich zelf te blijven. „Onze twee landen volgen evenwijdige koersen.” wel een 20039 Dinsdag23Mei 1939 78e Jaargang «ERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOÜDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERR, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. en Redactie Telef I itate vier jaren in de lijst afgevoerd, sinds eenigen tjjd e Gouda wordt ver staat geweest het tarin een candidaat den raad zitting te derteekenen. contact blijven om zich te verstaan over alle gemeenschappelijke belangen of de Jits^net moeite weer opvangen door rte hem achterna geholde kamer man de eerste periode van zijn geldigheid op tien j^ren te bepalen. Zij zullen zich tijdig voor den afloop van dezen termijn verstaan over de verlenging van de gel digheid van het pact. ngsavond. een voorioopig co- A. van Vianen, pro- ■rlandsche Vereeni- ming, in de groote een talrijk publiek louden en wel met lens de pauze zich een plaatselyke af- en. e houden vergade- g worden geconsti- 'orden gekozen. idatenlUsten. ddag gehouden rit- bureau zijn de can- i.s. gemeen,tenaads- ds volgt: lijst R. K jst V.B. no. 3. ICHT. bad. L. V. is tijdens zyn e Lierenfabriek Bo- etuimeld. Daar de eef V. spoedig weg at een paaseerende g kon bereiken en Berlijn onderteekende Italiaansch-Dult- sche verdrag. Clano en Von Ribbentrop hqbben te Berlijn de vertegenwoordigers van de Duitsche en de buitenlandsche pers ont vangen. De Italiaansche minister zeide Geheime bepalingen in het Italiaansch-Duitsche verdrag. Gayda onthult in „Giornale d’Italla”, dat er geheime annexen zijn op het te auc 6tuivvuoi.iioiJpviijM; ucituigcii ui ut den toestand in Europa rakende kwes- I >on oevreaigen. i Artikel 2. Ingeval de gemeenschappe- Men had slechts oogen voor den koning lijke belangen der verdragsluitende par- ji. ifiinn dnnr o'ohpnrtAnlca^’-i verbonden. Artikel 7. Dit pact wordt direct na de onderteekening van kracht. De belde ver- dragsluitende partijen zijn overeengeko- gingen om naar boven op de tribunes te kij ken haar bjjna deden struikelen. De koningin vereerde ieder kind met een blauw manteltje, terwijl de vijfling de ko ningin een door elk der meisjes ondertee kende foto aanbood. Na de uitwisseling der geschenken, legde elk der meisjes haar arm pjes rond de hals van de koningin en gaf haar een klinkenden kus, welken zij beant woordde. De kleine Prins Albert verovert Luik. Een bijzondere medewerker van het Alg. HHd., die te Luik de officieele opening van de Tentoonstelling het Water heeft bijge woond, beschrijft nog eens uitvoerig de wijze waarop het kleine prinsje Albert zich heeft gekweten van de eerste groote taak die zy*n vader hem opgelegd had. Uit de allerbeste bron, n4. van een der- d- - «f as-mogendheden, waaronder wederzijd- sche militaire hulp ver leening wordt ver strekt, nader wordt gestipuleerd. Het luidt aldus: Artikel 1. De verdragsluitende' par- Ernst Toller overleden. Reuter meldt uit New-York, dat Ernst Toller, de Duitsche dramaturg en publi cist op politiek gebied, een eind aan zijn leven heeft gemaakt. Men heeft hem dood in zijn, hotelkamer gevonden waar hij zich had opgehangen. Toller was 46 jaar oud en was, na de vestiging van het natlon.-socialistisch regiem uit Duitsch- land gevlucht. Toen de wereldoorlog uitbrak was Tol ler student te Grenoble, maar onmid dellijk keerde hij naar zijn land terug om dienst te nemen. In de communisti- sche beweging in Beleren speelde hij een belangrijke rol (hij was lid van de raden- regeering) en in 1919 werd hij deswege tot 5 jaar vestingstraf veroordeeld die hij in Niederschonenfeld uitzat. Zijn lit teraire werk, Toller was voornamelijk dramaturg, stelde hij in dienst van zijn willen toewuiven, niettegenstaande haar po- politieke overtuiging. fcrmantt! s I J?'Y (Van onzen specialen verslaggever). JJEDENNAMIDDAG heeft onze Koningiu den Belgischen bodem betreden waai Haar aan het grensstation Esschen een hartelijk welkom is toegeroepen door Prins Karei, den broeder van den Belgischen Koning, die met een staf van hoogwaard ig- heidsbekleeders mét den Belgischen konink lijken trein even voor de Nederlandsche koninklijke trein het station Esschen bin nenliep, daar was aangelcomen. Het kleine grensstation, dat op een zoo hoog 'bezoek niet is ingerrcht, heeft de laat, ste dagen een uitbreiding ondergaan, om Let mogelijk te maken H. M. met eerbetoon te kunnen ontvangen. Groen en bloemen ën vlaggentooi zjjn er aangebracht en de b>- volking van Esschen heeft al het mogeljjke gedaan- om onze Koningin een blij welkorr toe te roepen. Alle autoriteiten van de grensplaats, bestuurderen van vereenigin- gen. padvinders, schoolkinderen waren op het perron opgesteld, er is een blijden jube opgegaan, met muziek en zang is H. M. verwelkomd. Het oponthoud aan het statbn Esschen heeft maar 10 minuten geduurd, maar hoe kort het ook was, de ontvangst was hartelijk. Prins Karei heeft H. M. de Koningin met Haar gevolg en met de lede** van den Haar toegevoegden Belgischen «eredienst naar den Belgischen koninklijken trein geleid die om 15.30 uur van het sta tion Esschen vertrok naar Brussel. Brussel in Feesttooi. De Belgische hoofdstad heeft zich de laatste dagen opgemaakt voor het konink lijk bezoek. Met de straatversieringen heeft men tot het laatste oogenbik gewacht, maar thans wanperen op den langen wet die de koninklijke stoet van het No.,rd- station af naar het Paleis moet volgen, de Belgische en de Nederlandsche kleuren in groot aantal. Op het Noordstation zijn bij den hoofduitgang aan de Rogiersplaafs bloempaden aangelegd, waarboven in bree- ADVERTENT1EPRUS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.26. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van «oliede Boek handelaren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags yóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingex bjj contract tot zeer gereduceerde!» prjjs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Reuter seint uit Toronto, dat na onder luide toejuichingen een rit door de met vlag gen versierde straten te hebben gemaakt, de Koning en zijn gemalin, gezeten op scharlaken troonen, welke voor het stadhuis waren opgesteld, de hulde der stad in ont vangst hebben -genomen. Vervolgens werden zij officieel door d< regeering verwelkomd in het provinciale parlementsgebouw. Terstond na de officieele plechtigheid in het kamergebouw werd de vijfling aan het koningspaar voorgesteld. Nadat de speaker had aangekondigd, dat de vergadering thans „vijf kleine koninginnetjes” te zien zou krjjgen, werden de vijf meisjes binnenge leid. In plechtigen optocht schreden zij bin nen met den minister-president Hepburn aan het hoofd. Twee hunner werden door de ouders aan de hand genomen, terwjjil drie kindermeisjes de anderen aan de hand hielden. Dr. Dafoe Hep achter den premier. Het laatste kind, dat binnenkwam, lokte ap plaus en gelach uit door beslist iedereen te Gisterochtend is in de nieuwe Rijks- kanselarij te Berlijn het Duitsch—Itali aansche militaire en politieke verdrag van bondgcnootsrhap in tegenwoordig heid van Hitler door Von Ribbentrop en Ciano onderteekend. en zjjn drie kinderen zonder moeder, en vooral voor „noss prince di Lidje” (spreek uit: Liedsj; dat ze in het Fransch door el kaar Liège en Liége schrjjven en uitspre ken). Aangekomen op de tentoonstelling, liet de Koning slechts de twee grootste»» de heele lange en vooral voor kinderen altijd ietwat, of zelfs erg vervelende ceremonie van de plechtige opening, geheel meemaken. Prinses Charlotte moest, teil aansehouwe van al die duizenden, die in deze geweldige, maar dan ook wat schuurachtige feestzaal, verzameld waren, een ’’kniebuiging maken voor de persoonlijkheid, die op dit podium vol onder gouden borduursels, pluimen, rid derorden en grootkruislinten schuilgaande officieele persoonlijkheden, door zjjn nog opvallender tooi, aller oogen tot zich trok: den cardinaal-aartsbisschop van Mechelen. De kleine hertog van Brabant maakte een fout. Toen zjjn vader en Koning al plaats genomen had, bleek hjj n.I. zjjn matrozen pet opgehouden te hebben! Toen zjjn vader er hem opmerkzaam op maakte, bloosde hij even. Toen eenigen tjjd later de Minister van Openbare Werken midden in zjfn rede was, moest hjj opeens stoppen omdat 'het publiek, aan de hand van den kamerheer burggraaf Du Parc, die extra lang is, een heel klein, geheel in het wit gekleed jongetje zag bin nenstappen, zoo maar dwars tusschen die menigte van duizenden groote heeren en dames door. Die overigens direct niet alleen overeind sproffgen, maar zelfs, zeer oneer- biedigljjk in bjjzjjn van hun vorst en van een kerkvorst, op hun zitplaatsen klommen om hun prinsje van Luik hulde toe te jui chen! De kleine kleuter bleek niet van zjjn stuk te brengen. Hjj liet zich door dien ontzet tend langen „oom” netjes op een leunstoel hjjschen naast prinses Josephine Charlotte, blijkbaar een groote vriendin van hem. En toen vader Leopold aangekondigd had, dat zjjn zoontje Albert, „uw Prins van Luik”, in zjjn naam de tentoonstelling voor ge opend ging verklaren, liet deze zich op een stoel zetten, zoodat zjjn mondje vlak votfl een rtiicrofoon kwam, en zonder eeni- ge plankenkoorts, met een fyn^sjfigimetjg/ dat echter beter tot achter in de zaaT döor- drong, dan veel van wat die groote mannen tevoren gezegd hadden, wat zjjn vader hem jn het oor fluisterde. Het ging niet heelemaal zonder haperen, maar dat lag bljjkbaar aan een klein mis verstand tusschen vader en zoon. We hoor den tenminste eerst „Je déclare...”, en eerst nadat vader, zonder eenige ongeduld, maar als de natuurlijkste opmerking in de huis kamer, nog eens in ‘het oor gefluisterd had: „Je declare ouverte, l’exposition de Peau!” Vader Leopold was zeer trotsch op zjjn jongsten zoon. Zjjn kinderen mochten dien middag ver der veel, dat het protocol niet voorzien had. Zoo mochten ze onmiddelljjk, op hun verlangen, met hem een vlucht of rit, wat is het eigenlijk? maken met de ka belbaan, die de beide uiteinden der tentoon stelling op de twee Maasoevers verbindt en tot 100 meter boven den grond stijgt. En toen de Koning, in het paleis van de „Ge nie beige”, bjj een der technische stands naar den zin van het prinsje van Luik wat lang bleef inlichtingen vragen, zette deze het op een loopen, maakte een rush tus- partijen zijn zich bewust van de betee- I kenis van haar gemeenschappelijke be- I trekkingen met de met haar bevriende mogendheden. Zij zijn vastbesloten deze betrekkingen ook in de toekomst te handhavy» en gemeenschappelijk te or- ganiseeren overeenkomstig de met elkan der in overeenstemming zijnde belangen, waardoor zij met deze mogendheden zijn 1 verhnndpn Na afloop der plechtigheid hielden de Duitsche en de Italiaansche ministers van buitenlandsche zaken een radio toespraak, waarin zij de beteekenls van het verdrag uiteenzetten Het verdrag omvat zeven artikelen, den evenwjjdige koersen, daar de posities, waarin wjj verkeeren, ten opzichte van de groote mogendheden, feiteljjk dezelfde zjjn. Voor de Belgen, zoowel als voor de Ne derlanders, ligt derhalve in onze goede na buurschap een versterkende gedachte en er gaat over en weer een groote moreele steun uit van de wetenschap, dat wjj beide, Bel gen en Nederlanders, vast besloten zjjn ons zelf te bljjven en het kostbare goed onzer vrjjheid en onzer onafhankelijkheid zoo noo- dig tot het einde toe te verdedigen. Tenslotte, uit historisch oogpunt gezien, is het bezoek van H. M. de Koningin te be schouwen als een uiting van de natuurlijke neiging tot het steeds nauwer aanhalen van de eeuwenoude banden, welke onze lage lan den aan de Noordzee sinds zoovele jaren verbinden. Banden van eeuwenoude cultuur gemeenschap, banden van ras- en geestver wantschap, welke den grondslag vormen van het groote wederzjjdsche begrjjpen en van de oprechte sympathie, welke thans bestaat tusschen onze twee volkeren. In het kader van deze gedachte zie ik het bezoek van H. M. de Koningin als een lichtend punt in deze duistere tijden. Dat dit hier te lande evenzoo wordt ge voeld, bljjkt mjj duideljjk uit de gtoote voor bereidselen, welke hier voor de ontvangst van hare .Majesteit met zooveel liefde wor den getroffen. Dat deze ontvangst schitterend zal zjjn, staat voor my reeds by voorbaat vast. De gezant zal hedenavond zijn rede in het Fransch voor den Nationalen omroep herhalen. schen het doolhof van stands door en liet zic^*wH(J oen van meeren. onder meer, dat het verdrag de volledige politieke en militaire solidariteit tus schen Duitschland en Italië ondubbel zinnig vastlegt. Het kent geen bijgedach ten of reserves. Clano herinnerde aan de woorden van Mussolini, dat er geen gron den zijn, die een oorlog zouden kunnen rechtvaardigen. Zoo denkt Italië en zoo denkt ook Duitschland. Von Ribbentrop zeide, dat de spil RomeBerlijn herhaaldelijk een vuur proef heeft doorstaan De onderteeke ning van het verdrag beteekent geen nieuw tijdvak in de politiek van Duitsch land en Italië: de regeeringen van beide landen trekken sléchts de logische slot- streep onder een. volkomen natuurlijke ontwikkeling. Het verdrag beoogt dan ook slechts in een document voor de wereld vast te leggen, wat reeds lang levende politieke werkelijkheid was. Terwijl de omsingelingspolitiek der democratische staten bedekt of openlijk tegen Duitschland en Italië gericht is, bedreigt, aldus de Duitsche minister, het verdrag RomeBerlijn niemand. Beide regeeringen zijn er vast van overtuigd, dat er in Europa geen enkel politiek vraagstuk bestaat, dat bij goeden wil aan alle zijden niet langs vreedzamen weg kan worden geregeld. Koning Victor Emanuel heeft, naar aanleiding van de onderteekening van het verdrag, minister Von Ribbentrop de hoogste Italiaansche onderscheiding, die van de Annunciata, verleend, waardoor de minister in rang gelijk komt met neven van den Koning. Men meent, dat het voor het eerst is, dat de Koning deze onderscheiding verleent aan een buiten lander, die niet van Koninklijken bloe de Is. Met Hitler heeft de Koning telegram men gewisseld, waarin uiting wordt ge geven aan de onverbiddellijke vriend schap en het gemeenschappelijke lot van de Duitsche en Italiaansche volken Radiorede van den Nederlandschen gezant te Brussel. V00r den Belgischen nationalen radio-om- roep heeft gisteravond tijdens ’t gespro- en dagblad de Nederlandsche gezant te ««rel, Z. Exc. Baron B. Ph. van Harinx- houden SI°°ten volgende toespraak ge-* i ^.en bezoek van een Staatshoofd ttwdB een zeer belangryke gebeurtenis. mers, door het contact hunner Souverei- ni»it treden de twee betrokken staten als binding1-0 rec^ts^ree^s met elkaar in ver- htt verband gerien, heeft naar ik meen, 1 j i dat H. M. de Koningin der Ne- «^iden morgen komt brengen aan Zyne n de eerste plaats, aangezien zoowel de oning, evenals de Koningin als 'het wara keSM*00^ Z$* van de eenheid hunner vol- v»n •Ac*lter den Koning staat, ingeval ïeh ni°°n a^S 66,1 man aaneengesloten, het neele Belgische volk. Hetzelfde geldt voor dèria^e koningin voorzoover betreft. Ne- voor V5aag af’ °f het ooit tevoren is 0I?en *n de geschiedenis, dat een vrije Z0° zeer v°d®dlg en uit geheel de- rich schaart bm den troon van on^?*“titutioneelen Vorst, gelyk dit in twee landen het geval is. rWtre^e?*d verschijnsel voorwaar in lijk ^den, die eerder arm zyn aan waar- v verheven gevoedens. als A dan morKen H. M. de Koningin vriM.jaa’fster van den geest van hartelyke Tolk Ö8chap van ‘het geheele Nederlandsche het n^r ®rU8Sel» evenals in November i.l. het uaee^e ,®e^sche volk meeleefde met I der]an^°e^ Van den Koning aan Ne- n°£ een tweede reden waarom juist k 6 Kleven omstandigheden dit bezoek 0 Z°a Eendere groote beteekenis heeft. den bewogen getij'denstroom der in- ^“•aonale politiek volgen onze twee lan- de banen het oranjedoek golft, geflankeerd allereerst door de Nederlandsche kleuren waarnaast de zwart-geel-roode banen der Belgische vlag zich ontplooien. Door de allee van rose en roode azalea’s afgewisseld met de gele brem zal H. M. het Noord station verlaten om -daar den grooten tocht door Brussel aan te vangen. Op de Rogiersplaats is een groote eere- poort van jong groen opgericht, waarijoven in oranje-tulpendecoraties het wooid ..Welkom” is aangebracht. De groote hotels aan weerszijden van het plein hebben hur gevels met dundoek in de Nederlandsche kleuren en oranje gedecoreerd, waardoor het groote plein een bijzonder feestelijken indruk maakt. De groote boulevards leenen zich niet gemakkelyk voor een vlaggentooi over de volle breedte dezer breede wegen, met hun druk verkeer, maar in de smallere straten zijn tal van lynen gespannen, waai, aan het zwart-gcel-rood naast het rood-wit. blauw deze straten sieren. Van uur tot uur neemt de vlaggentooi in de stad toe en in vele etalages prijken de foto’s van Neer land’s koningin naast die van den Belgi schen koning. De spanning in Brussel’s hoofdstad is groot en als straks de trein met Neerland’s koningin het Noordstation zal binnendave. ren en Koning Leopold aan onze Koningir het welkom zal hebben toegeroepen, dan zullen ook in de Belgische hoofdstad de bazuinen schallen er den jubel weerklinken waarmede in België Neerland’s Koningin, op hartelijke wijze wordt ingehaald. De Belgische bevolking, de Nederlandsche kolonie, die in Brussel alleen meer dan 60.000 leden telt, juicht over de komst, van .Neerlard’s Vorstin. De dagen van Haar verblijf in Brussel en Luik zyn dagen van feest, waarop de vriendschappelijke verhou dingen tusschen Nederlanders en Belgen worden versterkt en verstevigd. Abonnementen worden dageltfka aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA bü o» agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Out bureaux «jn dageltjkB geopend ran 6 uur. Administratie latare Wü. Postrekening 48400. ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de tarcrgtog per looper geschiedt. Franco per post per kwataal f 3.16, genen, die den Koning van begin tot einde van het bezoek aan de tentoonstelling ge- geleid hebben, weet ik, zoo schryft hjj, dat niets op dezen dag den vorst der Belgen I zooveel pleizier gedaan ‘heeft als het succes dat hij gehad heeft met deze verrassing voor de goede Luikenaren; en' over de prach tige wijze waarop zijn jongste spruit en troetelkind van heel de koninklijke familie, beantwoord heeft aan zyn verwachtingen. De Luiksche bevolking, ook het zeer groo te „roode” gedeelte, was voor de charme van dit jonge gezin, dat zoo de moeder be treurt en mist, en waarin de voor haar ja ren al zoo groote en ernstige prinses José- phine-Charlotte voor de kleine broers zorgt, onmiddellyk diep geroerd, en juichte “zoo- uta geen volbloed royalisten het beter ge- waarln de aard dcr samenwerldng der (laan konden hebben. ---- -j Tijdens den rit door de stad zag men den kleinen hummel, in de statiekoets gezeten naast zijn ouderen broer, kroonprins Boude- wjjn van Brabant telkens, tusschen het j brengen van het militaire saluut aan zjjn tijen zullen voortdurend met elkander in witte Amerikaansche matrozenpet, vragen 1 nnntont. huiver» nm *i/>h re veratoan r»var stellen aan den Koning, die tegenover hem zat, en dezen met het grootste geduld en goedig, de weetgierigheid van zijn jongsten 1 ties; zoon bevredigen. I Artikel 2. Ingeval de gemeenschappe- tijen door internationale gebeurtenissen I van eenigen aard in gevaar zouden wor den gebracht, zullen zij onverwijld in 1 overleg treden over de voor de verzeke- j ring dezer belangen te nemen maatrege- len. Wanneer de veiligheid of andere levensbelangen van een der verdragslui tende partijen van bulten af zouden worden bedreigd, zal de andere verdrag sluitende partij haar volledigen politle- ken en diplomatieken steun doen deel achtig worden om deze bedreiging ter zijde te stellen; Artikel 3. Wanneer het tegen de wen- schen en de hoop van de verdragslui tende partijen er toe zou komen dat een van haar in oorlogsverwikkeling zou ge raken met een andere mogendheid of met andere mogendheden, zal de andere Verdragsluitende partij haar direct als bondgenoote ter zijde komen en haai met al haar militaire krachten te land, ter zee en in de lucht steunen. Artikel 4. Teneinde eventueel de snel le tenuitvoerlegging van de bij artikel 3 aangegane bondgenootschappelijke ver plichtingen te garandeeren zullen de regeeringen der twee verdragsluitende partijen haar samenwerking op militair gebied en op het gebied der oorlogs industrie verder verdiepen. Op gelijke wijze zullen beide regeerin gen zich ook voortdurend verstaan ovex* andere voor de ten uitvoerlegging der bepalingen van dit pact noodige maat regelen. De beide regeeringen zullen voor de bij artikel 1 en 2 aangegeven bedoe lingen permanente commissies vormen die ondergeschikt zullen zijn aan de bei de ministers van buitenlandsche zaken. Artikel 5. De verdragsluitende par tijen verplichten zich reeds thans in ge val van een gemeenschappelijken oorlog, wapenstilstand en vrede slechts in vol ledige overeenstemming met elkander te sluiten. Artikel 6. De beide verdragsluitende

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1