M/xAfcr" - Mfa;ss' t ss reorganisatie leiding WERKLOOSHEIDSBESTRIJDING. Ik hèb gekozenArkadi. in «„rr^T" '"""V 'nI,umrner, waar. ook de homalt-negers, die in het circa, «ÏVsiw? te'k8nS 'etS büzonders a" candllidaLVebr^tLWa!rien bea'uurs- Xdsvïïrig »":„n,?:'c? weSr^tTnZchr^!' NedeLT/Tu8 Va" VriizinniK Beurs van Amsterdam. C. JANSEN De heer M. de Vries Regeringscommissaris. Bij Kon. heslult van 12 Mei 1939 la: a. wat le betreft, met den dag, waar op hij de functie van regeeringscommia- saris zal aanvaarden, en overigens met Ingang van den dag, waarop zij hun functie zullen aanvaarden: 1. bij het departement van Sociale Zaken bevorderd tot administrateur M. dd Vries, thans referendaris; 2. benoemd tot regceringscommissaris bij den Rijksdienst tot bestrijding der werkeloosheid in vasten dienst M de Vries voornoemd, administrateur bij het departement-van Sociale Zaken, tevens hoofdinspecteur voor de werkverschaf fing in tijdelijken dienst, onder toeken ning van eervol ontslag uit laatstge noemde functie; 3. benoemd tot lid van de directie van den Rijksdienst tot bestrijding der wer keloosheid in tijdelijken dienst ir T Hidde Nijland, Ir, J. O. de Kat en ir. J* fh. Westhoff, rijkslandbouwconsulent tevens rijksinspecteur voor de werkver schaffing in tijdelijken dienst. b. met i Juni 1939 wegens verandering in de inrichting van 't dienstvak, waar bij hij werkzaam is, aan dr. D G Draaijer eervol ontslag verleend als di- Hoofdpijn, Kiespijn. altijd Mn ponder ol cachet vao Mijnhardt. Mijnhardt'» Poeders per stuk 8 ct. Doo» f5 ct Cachet», genaamd ..Mi)nhardt)ci" 2 «t. lOct. Doos50ct recteur van de werkverschaffing cn steunverleening met den persoonlijken titel van directeur-generaal bij het de partement van Sociale Zakèn, met dank- ebtuiging voor de in deze functie be- De thans benoemde Regeer ingseom- missaris, de heer De Vries, is 6 Aug. 1891 te Amsterdam geboren. Na de lagere school afgeloopen te hebben, was hij eenige jaren werkzaam als behanger en stoffeerder, waarna hij op het kantoor van een diamantjuwelier werkte. Na eertigen tijd het beroep van diamant- zager te hebben uitgeoefend, trad hij in Aug. 1914 in bezoldigden dienst van een steuncomité te Hilversum. Een jaar was hij vervolgens directeur van den senjf-officTëCIen Nfed. Bond voor werk verschaffing. Sindsdien is hij in de wer- keloozenzorg werkzaam geweest. Onder minister Lely werd hij aangesteld als adjunct-commies, belast met de zaken van de werkverschaffing. De heer De Vries is thans hoofdinspecteur van de werkverschaffing. Hij heeft tal van se cretariaten waargenomen en is vele ma len lid geweest van rijkscommissies. In onderscheidene bladen en periodieken heeft hij geschreven. Ir. J. Hidde Nijland is 19 Junj 1892 ge- bof èm ,-en* civiel ingetóeur.ÈQj is vele jaren in het aannemersbedrijf werkzaam geweest en heeft tal van groote werken i in binnen- en buitenland uitgevoerd. De laatste jaren is hij ingenieur bij het Werkfonds. De tweede directeur, ir. J. de Kat, is eveneens civiel ingenieur. Hij is geboren I 29 December 1886 is meer dan twintig J jaren in Indië werkzaam geweest, deels in gouvernementsdienst, deels als leider j van een groot aannemersconcern. De laatste Jaren heeft hij zich in Nederland geïnteresseerd voor tal van financieele problemen. Speciaal problemen van financieel-organisatorischen aard heb ben zijn belangstelling. De derde directeur, ir. J. Th. Westhoff, is 12 Juli 1900 te Ambt-Hardertberg ge boren en is landbouwkundig ingenieur. Na voltooiing van zijn studie, ongeveer twaalf jaar geleden, is hij onmiddellijk in dienst van de werkverschaffing ge treden. Hij werkte eenige Jaren onder den tegenwoordigen directeur van den cultuurtechnischen dienst, toen nog in specteur van de werkverschaffing te Zwolle. Na diens aftreden is ir. Westhoft hem in de laatste functie opgevolgd. Hij heeft vooral bekendheid verworven door de opstelling van het z.g rapport West hoff, dat uitvoerig van groote cultuur technische werken beoogt en heeft aan verscheidene tijdschriften medegewerkt." HET AFTREDEN "VAN MINISTER DE WILDE. Defensie-uitgaven niet de reden. In bevoegde Haagsche kringen ver luidt, dat thans als vaststaand mag wor den aangenomen, dat het aftreden van minister De Wilde (die zelf niets wil mededeelen), alleen moet worden ge weten aan een meeningsverschii tus- schen hem en zijn ambtgenoot, prof. Romme, over l de plannen inzake werk loosheidsbestrijding en andero sociale voorzieningen, voor welke plannen mi nister De Wilde niel langer de financi eele verantwoordelijkheid wilde dragen. De te verwachting sterk verhoogde uit gaven voor onze defensie, uitgaven die moeten worden gezien in verband met "de reeds aangekondigde voorstellen van de regeering om over té gaan tot den bouw van slagkruisers, mogen niet als de reden worden beschouwd, waarom mi nister De Wilde heeft gemeend zijn be sluit te moeten nemen. Over de defensie speciaal de vlootuitbreiding moet er in het kabinet reeds geruimen tijd eenstemmigheid van opvatting hebben geheerscht en ook omtrent de financie ring van deze extra uitgavén was men reeds in principe tot overeenstemming gekomen. De bedragen, die de versterkmg van onze defensie elk jaar extra zouden eischen zijn belangrijk minder dan die, welke noodig zouden zijn voor de plan- nen van minister Romme. In dit licht, verzekerde men ons, moet het ontslag van onzen minister van Financiën wor den gezien, i DONDERDAG DE EERSTE LUCHTPOST NAAR N.-AMERIKA. Pan Amerika Airways geeft ge- tegenheid tot verzending naar Suriname en-Curasao. Op 25 Mei a.s. zal de eerste transatlan tische post vlucht Frankrijk—Vereenigde Staten van Amerika worden uitgevoerd. Het vliegtuig van de Pan American Air ways zal op dien dag des ochtends 7 uur van Marseille vertrekken en de Zuide lijke route volgen via Lissabon en de Voor afzenders in Nederland bestaat gelegenheid, gewone (niet aangeteeken- de) stukken met deze vlucht te verzeh- den naar Portugal, de Azoren, de V. S. van Noord-Amerika, Canada, Mexico, Zuid-Amerika, West-Indische eilanden, de Guyana's, Venezuela, Columbia, •Ecquador, Peru en de* Hawai-eilanden* J Het luchtrecht boven het gewone port bedraagt voor de V. S. van Amerika en voor Canada 274 ct. voor elke vijf gram en voor Suriname, Curasao, Aruba en Bonaire 50 ct. voor "elke vijf gram. Om trent de overige luchtrechten geven de postkantoren indichtingen. Alle met deze vlucht te verzenden stukken moe ten de aanwijzing dragen „Par premier service aerien France-Etats-Unis".' Zij zullen door het postkantoor te Marseille worden voorzien van een afdruk van een bijzonderen stempel. De stukken moeten zoo tijdig worden gepost dat zij hedenavond 23 Mei Am sterdam en Rotterdam, uiterlijk met de nachtposttreinen bereiken. Alleen vol ledig gefrankeerde stukken kunnen wor den verzonden, Er bestaat geen gelegenheid tot ver zenden van stukken aan eigen adres. Het stemmen bij volmacht door militairen.' De Regeeringspersdienst meldt: Uit een bericht, dezer dagen in de dag bladen verschenen, kan worden gelezen, dat de militairen, die ingevolge de wet van 16 Mei 1939 betreffende het stemmen bij volmacht door militairen bij de in 1939 te houden gemeenteraadsverkiezin gen een gemachtigde zulletf aanwijzen, doch alsnog op den dag der stemming verlof krijgen, weliswaar zelf kunnen stemmen, doch zulks uitsluitend vóór 12 uur kunnen doen. Van bevoegde zijde vestigt men er de aandacht op, dat vol gens evenbedoelde wet artikel 56f der Kieswet van toepassing is De kiezer, die een gemachtigde heeft aangewezen, blijft dus bevoegd zelf te stemmen, tenzij de gemachtigde reeds heeft gestemd. De ge machtigde wordt, doch niet vóór 12 uur des middags, en indien de kiezer niet zelf reeds heeft gestemd tot de stemming toegelaten, indien hij in het bezit is van de voorgeschreven kaart. Koningin E/tiina: snelste schip van Nederlandsche handelsvloot. Garage voor meer dan twintig auto's aan boord. Goede zorg voor eventueele zeezieken. Aan de Parkkade in Rotterdam ligt de nieuwe aanwinst van de Nederiandscne handelsvloot, het motorschip Koningin 1 Emma van de Stoomvaart Mij. „Zee- i land", dat bestemd is voor den dienst op Harwich. De Koningin Emma is werkelijk een I prachtig schip. Bijna 116 meter lang met een bruto inhoud van 6140 registerlon is i het in staat door middel van 2 Schelde- Suizer motoren van 12.6ÜU pk een snel- heid van 23 mijl of 42.5 km te ontwikke len, wat de grootste snelheid is, die een Nederlandsch handelsschip kan ontwik kelen. Bovendien is het schip uitgerust met de nieuwste vindingen op scheep vaartkundig en navigatiegebied. Zoo is er behalve de gewone richtingzoekers op de brug een richtingzoeker gemonteerd, die zichtbaar de richting aangeeft. Deze Belgische vinding is voor het eerst op een Nederlandsch schip gemonteerd. Een zeer beianiijke verbetering is ook de in stallatie, die eventueele brand in de rui men moet bestrijden. Deze Koolzuur Brandbiuschinstalïalie met rookmelder geeft niet alleen dadelijk aan als er in een der ruimen brand is, maar bestrijdt die brand ook dadelijk door het inblazen van koolzuur in de automatisch gesloten j ruimen. Verder is het schip uitgerust mei een Sprinklerinstallatie, zooals die ook op andere schepen is. Voor op de f brug heeft men voorts in de glazen ruit een apparaat aangebracht, dat het door gebruikingmaking van de middelpunt vliedende kracht mogelijk maakt bij het slechtste weer toch nog zicht te hebben. En hoewel niet zoo belangrijk, maar toch opvallend is de zeer eenvoudige vinding, me er voor zorgt, dat als men op het open gedeelte van de brug staat, de wind met een boog over de hoofden gaat. Ideale inrichting, .dut zijn de meer technische vernet*, ringen. De gedeelten waar de passagiers het eerst mee te maken hebben zijn ech-' ter ook de moeite van het bekijken alles zins waard. Niet minder dan 1800 passa giers kan de Koningin Emma, welke een dagboot is, vervoeren. Er zijn zeer ge riefelijke, ruime salons aan boord, juist daar gebouwd, waar het schip het minste last van de golven heeft, salons op bui tengewoon gezellige wijze gemeubileerd en een prettig uitzicht op zee biedend. DE YANKEE CLIPPER TE MARSEILLE. Een historische luchtvaartgebeiav- tenis. Gistermiddag om 4 uur is de Yankee Clipper te Marseille aangekomen. De vllegboot heeft daarmee de eerste vlucht 'van den regelmatigen transatlantischen dienst op de route New-York—Marseille op regelmatige wijze volbracht. De ge- heele reis heeft, met inbegrip van twee tusschenlandingen (Azoren en Lissabon) slechts 444 uur in beslag genomen. Met deze eerste vlucht volgens dienst regeling, die voorafgegaan en voorbereid was door verscheiden proefvluchten, deels ook door de „Yankee Clipper", is dus de eerste luchtpostdienst tusschen Noord-Amerika en Europa een feit. Generaal Snyders. De toestand van generaal Snijders was gisternamiddag zeer verbeterd. Hoewel de patiënt nog zeer zwak is, heeft de inziriking zich niet voortgezet. Kardinaal Fumasoni Biondi te Maastricht. Z. em. kardinaal Fumasoni Biondi, pre fect van de Jieilige congregatie tot voort planting des geloofs te Rome, die ter ge legenheid van de onthulling van het Kardinaal Van Rossum-monument te Wittem sedert gisteren in ons land ver toeft, heeft gistermorgen een bezoek ge bracht aan Maastricht, waar hij van tien tot twaalf uur achtereenvolgens de Sint Servaaskerk en de O. L. Vrouwe basiliek heeft bezocht. Hij was bij deze bezoeken vergezeld door den secretaris-generaal van het werk tot voortplanting des ge loofs te Rome, mgr. Franco Carmlnati, den secretaris der pauselijke internun- tiatuur te 's-Gravenhage; mgr. Mario Cagna, en den oud-secretaris van kar dinaal Van Rossum, pater Jos. Dreh- manns C.S.S.R. Niet het kwade, maar het goede over wint ten slotte de wereld. Hoe groover een schijnbare nederlaag, des te heer lijker is ook de triomf. Niet leugen en be drog, maar eerlijk duurt het langst. 480ste STAATSLOTERIJ. 5e klasse. Trekking van 23 Mei. Hooge prijzen: 15.000: 14654 1000: 8074 10506 400: 10417 13712 13797 18712 21609 200 5426 7907 13129 15703 19292 19783 100: 3815 3988 4016 4935 6974 11385 11971 15272 16204 17375 17741 17784 18264 Prijzen van 70.—: 1086 1147 1219 1253 1281 1395 1509 1575 1639 1728 1769 1861 2055 2157 2195 2200 237l 2424 2492 2664 2716 2830 2838 2969 S185 3245 3513 3571 3605 3609 3712 3744 3761 3898 3029 4013 4132 4192 4225 4294 4480 4561 4/567 4572 4816 5004 5041 504° 5062 5100 5173 5238 5260 5407 5473 5553 5617 5640 5665 5840 5868 5970 6009 6174 6249 6269 $444 6494 6661 6638 6657 6711 6856 6904 6929 7107 7132 7231 7275 7388 7394 7457 7459 7750 7Ö37 8029 8067 8101 8197 8305 8320 8372 8495 8770 8788 8869 8896 8907 9015 9083 ©170 9330 9361 9420 9436 9517 9651 9738 9766 9817 9836 9871 9986 10020 10182 10188 10294 10336 10401 10523 10573 10643 10813 10852 10942 10953 11132 11206 11223 11243 11326 11425 11462 11518 11667 11607 11642 11662 11703 11743 11812 11907 11972 12033 12051 12086 12128 12207 12377 12450 12563 12603 12693 12760 12964 12972 13013 13067 13070 13078 18165 13179 13224 13240 13420 13450 13547 13687 13851 13957 13993 14010 14039 14140 14315 14464 14472 14586 14684 14709 15036 15135 15181 15277 15483 15567 15676 15695 15700 15701 15801 15836 '15910 15944 15945 15947 16067 16093 16177 16407 16535 16575 17069 17318 17390 17396 17556 17700 17830 17931 17942 18122 18272 18293 18453 18480 18486 18615 18702 18711 18743 18892 19051 19197 19261 19291 19299 19339 19435 19506 19566 19835 '19990 20023 20160 20227 20535 2054? 20655 20676 20748 20900 21097 21101 2^320 21374 21463 21581 21757 21883 21928 Nieten: 1009 111 41120 1*177 1233 1278 1292 1301 1364 1403 1418 1496 1555 1574 1634 1729 1751 1752 1765 '1793 1852 1917 1923 1955 1957 1988 -1994 2039 2085 2220 2243 22o8 2336 2337 2372 2375 2376 2388 2 416 242*? 2489 2499 2612 2622 2639 2647 2827 2832 2900 2901 2908 2914 2923 2946 3065 3086 3114 3149 3180 3263 3294 3336 3344 3357 3405 3517 3547 3559 3572 3607 3617 3651 3668 3765 3772 3852 3885 3903 3921 3966 3972 3982 3987 4003 4005 4014 4033 4064 4095 4-136 4150 4180 4186 4188 4200 4213 4217 4263 4266 4297 4309 4314 4355 438? 4415 4439 4470 4507 4525 4529 4546 4551 4574 4620 4622 4637 4728 4750 4868 4889 4922 4942 4962 4982 4984 .4008 5016 504S 5165 5168 5178 5179 5207 5213 5217 52<J 5249 5269 5314 6369 5381 5418 5424 5441 5446 5464 5459 5462 5543 5547 5607 565» 5672 5746 5759 5763 5837 5860 5864 tW 5927 6019 6112 6232 6273 6285 6291 629! 6324 6412 64'15 6416 6429 6430 6445 645! 6480 6549 6554 6614 6712 6782 6804 6825 6893 6954 6960 6980 6991 7013 7067 7085 7086 7124 7162 7186 7196 7217 7228 7254 7295 7465 7472 7530 7532 7643 7568 761! 7637 7675 7747 7777 7783 7797 7841 7<r£ 7927 7968 8 025 S027 8036 8041 8112 BIN 8153 8166 8174 8229 8289 8348 8383 8394 8447 8459 8528 8538 8574 8603 8631 86S1 tm 5665 8688 8722 8754 8846 8859 887.1 6884 8903 8905 8986 9004 9100 9299 931» 9324 ,9395 9396 9401 9447 9489 9520 952', 6536 9544 9555 9610 9669 9686 9754 9175 9804 9915 9882 9884 9901 9921 9980 10997 10101 10195 10226 10227 10270 10271 1030» 10317 '10332 10367 10400 10447 10468 10481 10560 10572 10653 10667 10776 10858 108SS 10905 10920 10956 10961 10986 11028 11031 11033 11034 11153 11173 11217 11274 11304 11304 11859 11403 11408 11413 11427 11435 11461 11504 '11501 11568 11576 11586 1163! 11590 11596 11600 11632 11732 11738 11711 11766 11823 11844 11864 11888 11909 11924 11928 12047 12092 12122 12147 12173 1219» 12324 12346 12847 12393 12445 12478 12534 12595 12630 12631 126*38 12657 12769 12813 12848 12851 12863 12867 12891 12940 12969 12995 13011 13022 13033 13096 13127 13227 13256 13276 13318 13480 13543 13622 13931 13693 13741 t3750 13757 13778 13783 13823 13834 13890 13899 13916 13965 13982 11031 14059 14150 14161 14259 14298 14309 1432' 14416 14436 14437 14'44 0 1 4 5 07 14 508 11530 14536 14537 14641 14680 14767 14864 14861 14903 14906 14910 14918 14959 14963 14995 16012 15043 15063 15112 15116 1513*6 15242 15270 16383 15436 15454 15457 15911 15530 15581 15617 15662 15735 15748 15782 15792 65801 15808 15821 15863 15901 15953 16003 16140 16176 16211 16224 16240 1^280 16284 16323 16330 16406 16446 16459 16474 16484 16520 16590 16602 16623 16681 16710 167t9 46734 16823 16830 16841 16860 16907 16915 ,'6942 16982 17004 17043 17072 17092 17099 17110 17134 17148 17151 17200 17209 17252 17270 17271 17280 17298 17348 17369 17331 17402 17435 17482 17494 17514 17547 17007 17630 17642 17709 17747 17756 17789 17800 17819 17839 17882 17904 17907 17984 17992 18037 18042 18049 18093 48139 18185 18196 18244 18257 18287 18294 18300 18334 18354 18360 18444 18527 18535 18594 18604 18613 18625 18649 18686 18690 18719 18775 18783 18826 18888 19057 19068 19069 19092 19217 19226 19249 19351 19357 19377 19401 19412 19426 10433 19447 19462 19468 19475 19488 19493 19615 19593 19599 19618 19656 19658 >19677 19719 19749 19794 19841 19851 19B66 19925 19957 19978 1 9997 19999 20001 20912 20016 20O35 20060 20127 20129 20158 20171 20187 20197 20225 20231 20236 20314 20359 20387 20388 20390 20438 20440 20443 2046! 20501 20532 20623 20634 20640 20662 20664 0685 20830 20837 20860 20863 20904 20911 20918 20919 20941 210970 20983 20986 21035 21038 21050 21068 21082 21117 21135 21148 21162 21179 21182 21168 21238 21258 21290 21295 21319 21342 21360 21401 21402 21422 21426 21445 21564 21566 21700 21730 21745 21811 21857 2,1865 21893 21896 21911 21941 21971 21986 FEUILLETON. Een roman uit het hooge Noorden door AGATHE POGNER. 5 Nadruk verboden. Nee. dat gaat nogal. Overigens, als jong advocaat kan ik tevreden zijn. Bij het hek namen we afscheid. Daar na ging ik op weg naar de leveranciers. Het ls me niet gemakkelijk gevallen, iriaar het werd bepaald een kwelling voor me, toen ik van die wildvreemde menschen betuigingen van deelneming in ontvangst moest nemen. Tenslotte be treurde ik haast mijn besluit om mij van de meubels te ond'oen Ik had verwacht, dat ik deze aange legenheid in één, hoogstens twee dagen zou kunnen afdoen. Spoedig echter kwam ik tot cle ontdekking, dat er twee weken mee gemoeid warén: Elk meubel stuk moest zorgvuldig verpakt worden te voorkomen, dat het door hot her ongeluksdag mijn huis en begaf mij naar de eerste verdierptog. Verschillende ka mers waren leeg. Slechts één vertrek was zoo gebleven, als ik het had ingericht." Dat was de torenkamer. Er stonden geen meubels, doch op den grond lagen slechts tapijten en mollige kussens, die Ik uit verschillende Aziatische landen had mee gebrachh Van drie van deze kussens en een paar dekens had ik een heerlijk rust- j bed gemaakt. Op den dag voor de huwe- I lijksvoltrekking was Taja hier boven ge- weest; ze had zich, direct op het rustbed laten vallen en uitgeroepen: Het Helst zou ik heelemaal niet meer opstaan! De herinnering aan hét feit, dat Taja zich hier eens zoo behaaglijk' had ge voeld, deed mij liefkozend met mijn hand over het hoofdkussen strijken. Daar hield ik plotseling een van haar goudblonde haren in mijn hand. Aanvankelijk ver vulde deze onverwachte vondst mij met weemoed. Dat was alles, wat m van mijn liefdesdroom, van een jong, levens lustig menschenklnd was overgebleven. Dan echter, voelde ik mij aangegrepen door een machtelooze woede. Driftig wierp ik de haar weer terug op het kus sen. Nu mij alles was, ontnomen, wilde ik met een dergelijke futiliteit geen ge noegen nemen. Langzaam ging ik de trap af. Mijn voetstappen schalden dof door de hall. had het altijd gevoeld: dit huls was veel te nieuwde transport niet werd beschadigd. Maar eindelijk kwam dan toch het i ik moment, waarop Klim mij kon meedee- veel te groot voor min Vroever la toen en, dat het laatste stuk was ingeladen leek het vfat te vlSn Vr^fJ* »n de laatste vrachtauto den tuin h.» gchee,e vroolijke lach, van frltlsche metsjesllppen en de laatste vrachtauto den tuin had verlaten. Ik slaakte een zucht van ver lichting, betrad voor het eerst sinds, dien i klaterde Als eerste verliet mijn vader ons. Hij redde twee kinderen van den verdrin kingsdood Daar hij echter zelf ln dien tijd niet sterk was. haalde hij zich een zware verkoudheid op den, hals, welke ten, slotte overging in longontsteking. Na eenige weken van geduldig lijden werd hij van ons weggerukt. Daarna traden mijn belde zusters in het huwelijk, beide op denzelfden- dag en belde ln een ver afgelegen stad. Mijn moeder zij was een knappe en trotsche, maar zeer stille en eenzame vrouw bleef nog een jaai; bij me. Toen trouwde ze opnieuw mefi een man, die bulten ln de toendrp# aai\ den oever van 'n kleine rivier een stukje] land had gekocht en tenslotte door noes te vlijt den onvruchtbaren grond had weten te bedwingen. In de geheele stad vertelde men elkaar zijn succes, dat schier aan het wonderbaarlijke grensde, want men moest de toendra, waarop slechts de jagel, het voedsel van de ren dieren groeit, kennen om te kunnen be grijpen, wat deze man gepresteerd had. Desondanks krenkte het mij, dat mijn moeder ons huis wilde verlaten om een vreemden man te volgen. Ik maakte haar daar een verwijt over. Ik was ver ontwaardigd. dat zij mijn vader na diens dood niet trouw wilde blijven. Ik ont zegde haar in mijn onervarenheid zelfs het recht nog een tweede huwelijk aan te gaan. Het eene woord lokte het an dere uit. Toen mijn moeder eindelijk het huis verliet, waren wij beiden onverbid delijke vijanden geworden. Ik heb sinds dien niets meer van haar gehoord.Ik weet niet eens, of ze nog wel in leven is. De kamer vaJ| mijn moeder bevond zich nog ln denzelfden toestand, waarin zij haar had verlaten. Ik opende zach tjes de deur en keek naar binnen. Bui ten in den tuin zette de zon alles ln een klaterend en overdadige warmte schen kend licht. In de kamer van mijn moe der was het koel en donker. Ik vroeg me af, of het toeval of opzet was, dat zij het onvriendelijkste en koudste vertrek van het geheele huis had bewoond en. ik voelde plotseling lets van medelijden met haar. Misschien was ik toch onrecht vaardig tegenover haar geweest? Mis schien had ze wel degelijk het recht ge had zich een tweede gelujc te verwerven? Toen ik daarop mijn kamer wilde bin nengaan, bleef ik een oogenblik als ver blind op den drempel staan. Kleuren lachten, kleuren sprankelden overal. Aan de muren hingen wapens uit vreemde landen op kleurige tapijten en weefsels; de grond was bedekt met vachten van exotische dieren, waarvan sommigen meesterlijk waren geprepareerd. Mijn lie velingsdier was een prachtige konings tijger, die mij met zijn groote, onbeweeg lijke glazen oogen onafgebroken aan staarde. OP de schrijftafel lag een heele stapel brieven en een aantal kranten van de laatste dagen. Onwillekeurig vouwde ik de bovenste krant open en plotseling bleef mijn blik als geboeid rusten op een advertentie op de frontpagina. Het was een oproep van de regeering, welke voor namelijk de aandacht trok door het ln vette letters gedrukte opschrift: Kolonls- it! Een groot eiland ln de ijs- zee kwam voor deze kolonisatie ln aan merking. Het was het grootste van de zich daar bvvindende eilandengroep en als kolonisten werden flinke, gezonde mannen gezocht, die de vischvangst en de jacht als beroep uitoefenden. Alles klonk heel mooi en aanlokkelijk en ten slotte was er maar een nadeel: het uit verkoren eiland lag onder den 75sten breedtegraad, dus reeds tamelijk ver m den poolcirkel. Nogmaals doorliep ik vluchtig de ad vertentie; „Slechts flinke, ervaren, tegen weer en wind geharde en kerngezonde mannen komen in aanmerking!" Tegen weer en wind gehard, was ik, kerngezond eveneens. Ik had zelfs gee enkele kinderziekte gehad. Mijn erva ring daarentegen was zeer miniem en over mijn flinkheid dunkt het mij beter te zwijgen Desondanks kon ik m» net losmaken van dezen oproep. Was hi] nie* ook tot mij gericht...? Na kort beraad liet ik de krant haas tig in mijn zak glijden en spoedde ik mij naar het Kolonisatiebureau De ambtenaar, die mij daar ontving, was een kameraad van me uit mijn gy naslumtijd. Potop heette hij- Natuurlij» was het tragisch verschelden van Taja hem ter oore gekomen en hij ™ld"lc" derhalve verplicht mij zeer hreedvoeril zijn deelneming te betuigen. Eerst daar na informeerde hij naar het doel mUn bezoek. Ik heb jullie oproep gelezen, aw" woordde lk. Ik ben hier gekomen om mij als kolonist aan te melden. (Wordt vervolgd)' STADSNIEUWS. GOUDA, 23 Mei 1939. Circus Strassburger heett groot succes. Voortreffelijk voortelling. Circus Strassburger heeft bjj zijn bezoek san Gouda gisteravond een joyeuse première gehad. Een voiie tent en een voortreffelijk programma, er was alleszins reden om van weerskanten tevreden te zjjn. 't Is inderdaad uitnemende circuskunst, wat deze kolossale onderneming met haar uitgestrekte tentenstad brengt, nummers, «tuk voor stuk uitstekend verzorgd en elk op zich zelf een succês. De rust en de ver zorging, dat zyn dingen, die by Strassbur ger wel zeer opvallen. Ze waren by den op bouw van het circus gisteren al te consta- teeren en ze drukten ook haar stempel op het programing, dat in vlot tempo perfect werd uitgevoerd. Strassburger heeft iets van een klassiek circus, het herinnert aan den goeden ouden naam van paardenspel. Want paarden vor men een belangrijk deel van het zeer geva rieerde programma en men ziet ze gaarne; de tallooze prachtige dieren, die fraaie dres-' guur toonen. Er is geen overdrijving in het optreden, er 'ligt iets stemmigs, iets voor naams in. Het tableau van de dierentroep gaf al dadelijk cachet en daarna wekten het hoogeschool-ryden van Regina StrasSburger en de knappe dressuur lan Jean Strassbur ger met de schimmel hengsten en vooral met de glanzende Friesche volbloedhengsten groote bewondering. Iets anders was weer de cowboy-acte, waarin het paard voetbalde dat het een lieve lust was, en het optreden van de vier Kayes, wervelwind-jockey's, uiterst bedreven in allerlei sprongen. Uit het uitgebreide dierenpark kwamen voorts in de manege Amar's Siberische tijgers, enorme dieren, waarvan er een zelfs een koorddanser is, vtff olifanten, die puik* acrobaten zyn en vyf zeeleeuwen, die een alleraardigst nummer boden en zelfs jazz muziek speelden en er op dansten! Maar ook op het gebied van de spectacu laire kunst heeft het circus Strassburger uitmuntende krachten. LetlandsChe artisten voeren in den nok van de groote tent stout moedige evoluties uit en Amerikaansche luchtacrobaten suizen door de ruimte van de tent en ze verkrijgen een bijzonder ef fect als zc in lichtende kleedy door het in het donker gezette circus vliegen. Er zijn twee Scandinaviërs in een even uitstekend als komisch nummer, waarby de vroolykheid wordt verkregen door verrichtingen van een <ler twee, die zoo Blap is, dat men zich er voortdurend over verbaast. Zeer bijzondere prestaties levert Maximilian Truzzi, een jongleur van zeldzame bedrevenheid, die op fenomenale wijze jongleert en balanceert Het programma heeft ook een Nederlandse nummer, dat de vjjf Kemmy's verzorgen acrobaten, die met prachtige toeren hun faam bevestigen. De clowns hfanettj en Rhum hebben groot «ucces in een komische scene en verder M hun muzikale presta- h De,ve:™""d' show met de lichtende bal iets byzonders. Ook het Verre Oosten bp Strassburger vertegenwoordigd. Azia- bewiis va"hun fnw"itc «lot ïh n" °f'reilen hee,t ee" pakkend «lot als de leider dezer rappe artisten tegen een echum omhoog gespannen draad oploopt er afglydt. Dan is er een Indische tafe reel met den intocht van den Maharadscha, net optreden van een vrouwelijke fakir, die vuur eet, slar.gen als waren het shawls om- k.„ iE hebben, hun opwachting ma- hW E? lenslotte tonnen een kra- «XgkunT d °P he' KeW<!d Va" <ie Het progr,rama is niet alleen zeer goed, in,heT »lZeern'lgebreid- Telkens krd»' uien w «Ct „er maaten-clreua Iets anders, iet, Het Tsjechisch circusorkest onder lei- ing van kapelmeester V. Petlicka, heeft vov„ numniera een juiste begeleiding ge- sneeln 8n voorts ntnolylte marschmuziek ge- meerdtrwT1"""''"" ee" «vergroote BÏ I t™" "temme" «nnsonomen. het b™tnn. Verk°z<!"' «ontlat Aanbesteding. I w! bouwkundi«o K- Koerts Gouda I glst«ravul,d namens de Gebr. Van h!? 6" 16 tVuddinxveen aanbes'teed t bestuur ia uitgebreid met mevr Oskam Tfh C°' 16 Waddi">™«n aanbesteed lien heer Homeijn. °Skan' het bou™ van ee" «ebouw voor expedite Bp de rondvraag werd er nog eens de ™"natarkamei* aan de Wilhelminakade LAND- EN TUINBOUW. Weer een zware slag voor aandacht op gevestigd dat onze vereniging steeds hei oog geacht moet houden op de „Groote Kerk waar wy thuis hooren en die met losgelaten kan en mag worden. Te ongeveer half twaalf sloot de voor zitter de vergadering, die zich gekenmerkt hadta alle dtscuss.es door een aangename Goudsche Winkeliersvereniging Ledenvergadering. aldaar. - WHhelminakad; De inschrijving moest tweeledig geschie- ramem h°Ute" b' Gebr. Kok te Gouda a. 3278 b Slingerland te Zevenhuizen Schotten te Bergschenhoe'k38881 /3366 a» 3348 b f 33*78 isteravond, onder voorzitters..,.,.,, Kepm te Waddinxveen (S Verzijden »- J7b0 gisteravonü „a«„eravereeiuging hield gisteravond, onder voorzitterschap van den heer K. Korf, een algemeene ledenvergade ring in «Central". Mogelijk tengevolge van de concurrentie van het circus en het mooie weer, was het bezoek zeer matig. OndTde wa« o°k het eere-lid, de heer J. In zpn openingswoord herinnerde de voor ster m. aan de kortelings gevoerde, doch naar zpn meen.ng eervol verloren strijd te gen het warenhuis. Medegedeeld werd dat het organiseeren van een inielding betreffende de Sl.tionalë Anti Poliep Actie', 0p deze avond was af gestuit op de hooge kosten door de N.A.P.A gevraagd doch dat de onderhandelingen nog worden voortgezet en wanneer die den- slotte toch niet tot een resultaat zullen lei den, een der bestuursleden zich ter zake zal orienteeren en bjj een volgende gelegenheid de bedoelde utteenzetting geven. Een der inweztgen bood naar aanleiding hiervan tn, de gewraakte kosten voor zpn reke- hoi Het zeer talrpkei publiek, dut gisteravond «e tent vulde, heert zich uitstekend geamu- ,i„» V00r het gchodene groote waardee- «6 getoond. Burgemeester en mevr. James •Mnden de voorstelling bij. hen' worden eender voorstellingen gegeven Men- en morgenavond om 8 uur. Morgen- a* om 2 nii' i« er matinee. "ktilandsch Hei vormden te Gouda u, Ledenvergadering. "•«ndag 22 Mei j.l. had in „Ter Gouw" veiJ„°^aarS"'edenverSaderinl4 vaa daze reemging plaata die zeer goed bc20cJl. vonr»in rt over acht opende de wnd. kZÜT' de heer G' D- Hetf'de btfeen den d r met enkele waardeerende woor- Krimi^1 ®ver,eden voorzitter, den heer van stukk 6n herdenken. Nadat de ingekomen ren J^aren Esproken en de notulen wa- k«liik° keUrd' las de se:cretari8 vnnr6 €n z,eer nauwkeurige jaarverslag itoL2aruit bleek dat er jaarlijks in de dug,,Veel omgaat- Verblijdend was kerlfhT i dat het ,aatBte halfjaar 'het Worrfi 8t6rk toenemend is. Iedere week Plm 9^1 »odsdienatoefening gehouden, urL' j kinderen volgen de catechisaties, Wenz W°rdt hUiS" 6n ziekenbezoe* *e' WaÜ'L /aarverslaj? van den penningmeester af»l °Pwekltend- Had men over het L .°?p,en jaar met veel overleg, moeite en i»!. ni£inK de kas nog sluitend weten te Wn, het komende jaar wees de begroo- conLm flink tekort aan, tenzij men de verh (be h>er ter plaatse laag is, zou trtff°°j6n' voorstel van het bestuur be dien- d'4 punt '°hte een uitvoerige en Pgaande bespreking uit. Tenslotte werd uden nemen' WClke aanb°d Werd aange" Voorts bleek uit een uiteenzetting vtn den voorzitter, dat het bestuur op het stand punt staat dat een collectief lidmaatschap van de V.V.V. nadeelig voor die vereeni- king zou zyn, daar deze dan zeer waar schijnlijk de bijdragen van individueele le den-winkeliers, die met elkaar wellicht een nooger bedrag uitmatfen dan het collectieve lidmaatschap zou kosten, zal moeten ont- I beren. Uit de vergadering merkte men in I dit verband nog op dat bovendien de sta- 1 tuten van de G.W.V. een collectief lidmaat- 1 schap niet toelaten. De bespreking van de komende feestweek gaf weinig aanleiding tot discussie. Van be stuurszijde had men zich voorgesteld by die gelegenheid een etalagewedstrijd, al of niet met pryzen, te organiseeren. Ideeën betref fende andere attracties waren vanuit de leden niet geopperd. Het bestuur werd daarom de vrijheid gelaten zich eventueel aan te sluiten by plannen vai\ „de Hanze" Na een geanimeerde rondvraag sloot de voorzitter de vergadering, om deze eenige oogenblikken later te heropenen als jaarver gadering va» het Jan Schenkfonds. Daarbij geelde de heer Korf mede, dat in het afgeloopen 12de levensjaar geen „enkel beroep op het fonds werd gedaan, zoodat mede daardoor de financieele positie ervan niet onbelangrijk was versterkt. Uit het jaarverslag van den penningmeester bleek dat over 1938 een winst was gemaakt van Waddinxveen v a. f3973 b. ƒ3848 Vermeer te Moordrecht a. en b f4001 De Joode te Moordrechta. en b ƒ4100 Fyante Nieuwerke a. d. J3 Van Weelde te Nieuwerker)/aIJ* Vink te Mooedzecht Het werk is gegund aan de laagste in- schrijvers, gebrs. Kok te Gouda voor 3303. Concours-hippique in de feestweek. Naar wij vernemen, zal in het kader van de van 31 Juli tot en met 5 Augustus te honden feesUpgek op Donderdag 3 Augustus, des mlddagki.3o uur, op het renn Homelands jHoogen Zeedijk een concours-hipplque Jen springcon cours worden gehouddnr' """Boon Welke vermakelijkheden tijdens feestweek op de Markt komen. Tijdens de feestweek, zullen op de Markt vermakelijkheden van de firma 6,1 Vermolcn worden opge- fiti ,?e komt met de volgende attracties; Metropole-paviljoen, Skooter palace (autobaan), Piccadilly dream Studio h®161* van Lochness en Lach- 383.73, waardoor het totaal betit was ge t-gen tot 5015.75. Aan het slot van deze vergadering werd, als gebruikelijk, een verloting gehouden. Vraagprogramma vee- en zuiveltentoonstelling. Minister Steenberghe beschermheer Het vraagprogramma voor de op Don derdag 24 Augustus op de veemarkt te houden jaarlijksche vee- en zuivelten toonstelling vermeldt voor de vee-ten toonstelling zeven rubrieken, n.l. geregis treerd vee zwartbont Friesch Hollandsch veeslag, geregistreerd vee Groninger blaaskop veeslag, ongeregistreerd vee, vette koeien, schapen (gereglstreerf, en ongeregistreerd), bokken en geiten (ge registreerd) en varkens (geregistreerd en ongeregistreerdmet tesamen 136 {dassen In alle klassen zijn meerdere geldprijzen uitgeloofd. De zuiveltentoonstelling zal worden ge houden ln de groote eierhal in de voor malige infanteriekazerne op het vee marktterrein In de rubriek kaas zal wor den gevraagd Goudsche kaas, bereid uit volle melk en voorzien van rljksmerk en gemaakt op de boerderij in de maanden Juni of Juli 1939, in vijf klassen, waar- I 'oor eveneens geldprijzen zijn uitgeloofd. 1 De minister van Economische Zaken mr. M. P L. Steenberghe, heeft zich be- j reid verklaard het beschermheerschap van de tentoonstelling te aanvaarden, terwijl de Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland, jhr. mr. dr. H. A van Karnebeek, en de burgemees ter van Gouda, dr. K F. O. James, be- reid zijn gevonden zitting te nemen m het eere-presidium Aanbesteding, voor de Krimpenerwaard. De Dijkgraaf en Hoogheemraden van de Krimpenerwaard hebben heden in hotel „De Zalm" aanbesteed: Bestek no. 1: Het ge wone onderhoud der dijken, bestaande in het maken van steenglooiingen en het aan halen van beloopen enz. in twee perceelen. Ingeschreven hebben: Kantonrechter mr. T. de Jong tot bankdirecteur benoemd. Mr. T. de Jong Tzn., kantonrechter te Rotterdam en te Gouda, is benoemd tot di- recteur van de Groningsche Hypotheekbank voor Nederland te Groningen. De Post op tweeden Pinksterdag. De Directeur van het P.T.T.-kantoo" maakt bekend, dat op den tweeden Pink- i 14 sterdag Maandag 29 Mei a.s. het kantoor 15 zal zyn opengesteld als op Zondag behou- 16 dens dat aangeteekende stukken ter ver- 17 zending zullen worden aangenomen. Er zal een brief- en pakketpostbestelling worden uitgevoerd, vertrek van kantoor 9 u. 30 m. De ouderdoms- en de jnvaliditeitsrent»n, die betaalbaar zyn op 29-»Mei a.s. zullen op Zaterdag >7 Mei in ontvangst kunnen,,wor- I den genomen van 10 u. 30 tot 12 u. 30 aan loket 5. Blauwe Bloempjes. De opbrengst der blauwe bloempjes j.l. Zaterdag van het Drankweer-Comité alhier bedraagt 144. Voor 's rijks kas. De politie heeft een 25-jarigen schilder elhier, en een 34-jarigen expeditieknecht uit Utreèht aangehouden, die stonden ge signaleerd voor resp. 21 boete subs. 12 dagen hechtenis en 6 subs. 3 dagen. Bei den hebben betaald. Burgerlijke Stand. GEBOREN: 17 Mei; Tjeerd Zweitze, z. van A. G. J. Nyveld en W. Th. de Vries, N. van Goorstraat 6. Christina Alida Neeltje, d. van G. Leeflang en G. J. C. de Mol, Reigerstraat 17. Maria, d. van J. Dijkstra en L .Goudriaan, Da Costakade 9. Clasina Margaretha, d. van C. P. de Groot en M. L. Noordermeer, Burgvliet- kade 59. 21 Mei: Bertha Johanna Maria, d. van W. de Veen en G. C. L. de Rijk, Komynstceg 16. OVERLEDEN: 17 Mei: Dirk Martinus de Jong, 3 d. 21 Mei: Maaijke Peterson, gieh. met A. M. Ardon, 65 j. In verband met de bestrijding Van den coloradokever verbiedt Duitsch- land invoer van aardappelen en d verse versche groenten afkomstig uit een gedeelte van ons land. i In een mededeeling van den Buiten- landschen voorlichtingsdienst der direc tie van den landbouw in het weekblad Economische voorlichting lezen wij, dat de Duitsche regeering een nieuwe ver ordening tot wering van den colorado kever heeft uitgevaardigd. Daarin zijn bepalingen opgenomen, welke het bin nenkomen van den coloradokever in dit land moeten voorkomen, in die bepalin gen, met betrekking tot den invoer van verschillende land- en tuinbouwproduc ten uit Amerika, België, Frankrijk, Lu xemburg, Nederland en Zwitserland worden twee verschillende certificaten genoemd, nl. model A en model B, welke bij den invoer van sommige producten moeten worden overgelegd. I De grens van het geheele verboden ge bied is door den Planteruiektenkundigen dienst vastgesteld. Zij loopt van Noord- wijk via Voorhout, Sassenheim, de hoofd vaart van de Haarlemmermeer, Haar- lemmermeertrekvaart, het IJ-IJsselmeer, Doornspijk, Oldenbroek, Heerde langs de provinciale grens tot Deventer, Gorssel, Warnsveld, Zelhem, Doetinchem naar Dinxperlo. De artikelen waarvoor certi ficaat A is vereischt, mogen dus niet uit de streken ten Zuiden van deze lijn in Duitschland worden ingevoerd. Belang rijke tuinbouwstreken als het Westland en de omtrek van Venlo worden diens- volgens ook door deze maatregelen ge troffen. Te bevoegder plaatse noemde men deze maatregelen van Duitschland een zwa- ren slag voor onzen tuinbouw, welke het toch reeds zoo moeilijk heeft. In de hierboven aangehaalde Duitsche verordeningen zijn ook strenge voor schriften vastgesteld voor de Duitsche bedreigde en besmette gebieden. «PORT EN WEDSTRIJDEN, WATERPOLO. Goudsche Zwemkring, Wedstrijdrooster. Het wedstrijdrooster van den Goud- schen Zwemkring voor het komend zo menseizoen luidt: 5 Juni A.Z.C. 3Elfhoeven 2. 8 Boskoop 2G.Z.C 4. De Gouwe 2-ëfl z.C, 4. Elfhoeven 2—Boskoop 2. G.Z.C. 4—A.Z.C. 3. Boskoop 2Elfhoeven 2. Elfhoeven 2—G.Z.C. 4. De Gouwe 2—Boskoop 2 Elfhoeven 2A.Z.C. 3. Boskoop 2—De Gouwe 2. Juli De Gouwe 2—A.Z.C. 3. A.Z.C. 3De,Gouwe 2. G.Z.C. 4Elfhoeven 2. De Gouwe 2—Elfhoeven 2 A.Z.C. 3-G.Z.C. 4. Elfhoeven 2—De Gouwe 2. Boskoop 2A.Z.C. 3. A.Z.C. 3Boskoop 2. G.Z.C. 4De Gouwe 2. Dinsdag. Kalf- en melkkoeien, aanvoer ge lijk aan vorige week, handel sleepend, prijs, houdend. Varekoeien, aanvoer gelyk aan vo rige week, handel kalm, pryzen stabiel. Vaarzen en pinken, aanvoer matig, handel lui. pryzen onveranderd. Bokken of geiten, aanvoer gelyk aan vorige week, handel vlot, pryzen iets hooger. Kaasmarkt Bodegraven. 23 Mei. Aangevoerd 261 partyen, teza men 11745 stuks. Prys le srt. m. r.m. 22 —24, 2e srt, m. r.m. \9—21. Handel ma tig. RADIO-NIEUWS. Woensdag 24 Mei. Hilversum I, 1875 en 415.5 M. NCRV-U't- zending, 6.25—6.55 Onderwijsfonds voor de Scheepvaart: 8.— Schriftlezing, meditatie; 8.15 Be richten, gramofoon (9.30—9.45 Gelukwen- schen); 10.30 Morgendienst; 11.— Gramo foon; 11.25 Reportage ter gelegenheid van het bezoek van H. M .de Koningin aan Bel gië; 12.30 Berichten; 12.45 Ensemble van der Horst en gramofoon; 2.— Reportage; 3.15 Gramofoon; 3.30 Christ, lectuur; 4.— Pianovoordracht en gramofoon; 4.45 Feli citaties; 5.— Voor de jeugd; 5.45 Gramo foon, hierna Berichten; 6.25—6.55 Taalles causerie over het Binnenaanvarings- reglement; 7.— Berichten; 7.15 Cause.it „Hooien, inkuilen er. drogen"; 7.45 Repor tage; 8.— Berichten ANP, herhaling SOS- Berichten; 8.15 NCRV-Harmonie-orkest: 8.30 Reportage ter gelegenheid van het be zoek van H. M .de Koningin aan België: 9.30 NCRV-orkest; 10.— Berichten ANP; 10.05 NCRV-Harmonie-orkest; 10.46 Gym nastiekles; 11.— De Vedelaars; 11.25 Gra mofoon; 11.50—12 Schriftlezing. Hilversum II, 301.5 M. VARA-Uitzending, 10—10.20 v.m. VPRO, 6.30—7 RVU, 7.30—8 VPRO: 8.— Gramofoon (c.a. 8.16 Berichten); 9.30 Causerie „Onze keuken"; 10.— Moi genwyding; 10.20 Voor arbeiders in de con tinubedrijven; 11.— Voor de werkloozen; 11.20 Gramofoon; 11.35 Reportage t.g.v. het bezoek van H. M. de Koningtin aan België; 12.— Gramofoon; 12.15 Berichten; 12.17 VARA-orkest; 1.— Gramofoon; 1.15—1.45 De Ramblers; 2.— Voor de vrouwen; ,3.15 Voor de kinderen; 5.30 Gramofoon; 6.— Esmeralda; 6.28 Berichten; 6.30—7 Cause rie „Volksgemeenschap"; 7.05 VARA-Ka- lender; 7.06 Felicitaties; 7.10 Vocaal con cert; 7.30 Bybelvertellingen8.— Herha ling SOS-Berichten8.03 Berichten ANP, VARA-Varia; 8.20 Gramofoon; 8.45 Radio- tooneel; 9.15 Orgel en zaftg (in de pauze: Causerie „Schuldig of onschuldig"); 10. Berichten ANP; 10.10 VARA-orkest; 10.45 Fantasia; 11.15—12 Gramofoon. 1 Aug. G.Z.C. 1—Boskoop MARKTBERICHTEN. P. v. d. Dool, Amnïeratol H. J. Scholten W. Ooms Cz. C. Xanen P. de Man Joh. de Vos P. Stigter D. Gouwens, Krimpen a. d. IJ. „3140 „3130 Gebr. Heuvelman, Krimpen a. d. IJ. 3S92 3175 Nootenboom, H. Zwaluwe Dekker, Papendrecht Schouwburg-Bioscoop: Een nacht in Mei. Thalia-Theater; Spotternij en Zotternij en f Ridder Cassidy. Ré unie-Bioscoop: Ochtendpatrouille en Boksel tegen wil en dank. Woensdag 2 uur: Tarzan de ontembare. Ter Gouw. Elke Zaterdagavond 8—11 uur Dancing. 23 Mei 10 uur P. C. Hooftstraat 5. Verkoo ping notaris J. van Kranenburg. 22, 23, 24, 28 en 31 Mei 2—4 uur Rijks Hoogere Burgerschool. Aangifte van leer lingen. 22, 23 en 24 Mei 8 uur Markt. CHrcus Strassburger. 24 Mei 2 uur matinée. UIT PEN OMTREK WADDINXVEEN. Gunning gemeentewerk. B. en W. hebben de kortgeleden aan bestede gemeente-onderhoudswerken, als volgt geguntf: metselwerk aan P. Rehorst voor 816, timmerwerk aan W. Brand- I horst voor 1213,50, lood- en zinkwerk 1 aan M. Heemskerk voor 125, schilder- werk aan P. W. Kloet voor f 1267 en smidswerk aan H. Glasbeek Jr. voor f 139. j Voorts ls opgedragen de levering van sintels aan gebr. Van Nieuwpoort te Gouda voor 1.05 per M3 en de levering .3152 „3029 van grint aan T. de Waard alhier voor massa „6680 2.16 per M3. De gunning tot levering Perc. I Perc. II 4216 3010 Rotterdamsche Veemarkt. 23 Mei. Aanvoer in totaal 4164 stuks, zynde 891 vette runderen, 913 magere run deren, 73 vette kalveren, 166 graskalvercn, 1327 nuchtere kalveren, 9 varkens, i big, 11 veulens, 261 paarden, 351 schapen en 186 lammeren, 75 bokken of geiten. De pryzen zyn vette koeien le kw. 78, 2e kwj 64, 3e kw. 3850, vette ssen le kw. 70, 2e kw. 64, 3e kw. 38—50, stieren le kw. 60, 2e kw. 54, 3e kw. 48 ets per k.g., 255, 205, 140, p. st.; vette kalveren le kw. HO, £e kw. 90, 3e kw. 60»75, graskalveren 2e kw. 56, 3e kw. 44 ets. p. k.g., 60, 40, 30 p. st.; slachtnuchtere kalveren le kw. 40, 2e kw. 85, 3e kw. 30 ets. p. k.g., 9, 8, 6.50 p. st.; fok nuchtere kalveren 30, 25, 20 p. st.; slachtpaarden le kw. 48, 2e kw. 42, Ge kw. 30 ets. p. k.g., 225, 190, 120, werk paarden 340, 260, 125, hitten 230, 195, 120, alles p. st.; schapen le kw. 47, 2e kw. 42, kw. 28 ets. p. k.g., 20, 17, 14, zulg- lammeren 8, 6, 4, kalfkoeien 285, 220, 155, melkkoeien 280, 210, 155, varekoeien 200, 160, 140, vaarzen 165, 145, 105, pinken 125, 105, 85.. bokken of geiten 9.50, 6.50, 4, alles per stuk. Vette koeien en ossen,, aanvoer ruimer, handel kalm, pryzen als gisteren, behalve 3e kw. iets lager, prima koe 82 ct., pr. os 75 ct. Stieren, aanvoer iets kleiner, handel matig, pryzen als vorige week. Vette kalve ren, aanvoer iets grooter, handel flauw, pryzen als gistéren, prima's 1.20. Gras kalveren, aanvoer ruimer, handel redelijk, pryzen iets styver. Nucjitere slacht- en fok- kalveren, gelyk aan vorige week, handel levendig, pryzen iets lager. Paarden, aan voer groot, handel traag, pryzen lager. Schapen en lammeren .aanvoer gelyk nan vorige week, handel kalm, pryzen als giste ren. Zuiglammeren, aanvoer ruimer, handel lui, prijzen iets hooger dan vorige 22 Mei. 23 Mei. Officieel. Londen 8.72% 8.71% Berlyn 74.75 74.70 Parijs 4.93% 4.93% Brussel 31.73 31.69 Zwitserland 41.93 41.96 Kopenhagen 38.95 38.90% Stockholm 44.97% 44.92 Oslo 43.65 43.60 New-York 1.86% 1.86% BE URSO VERZICHT. De gedrukte stemming, die zich gisterep voor den Nederlandschen gulden openbaar de, 'had heden plaats gemaakt voor een kleine verbetering van het Nederlandsche devies. Alle vreemde valuta werden iets La ger afgedaan en legden tydens de ochtend uren een kleine neiging tot achteruitgang aan den dag. De omzetten waren normaal, waarby er echter rekening mee dient te worden ge houden dat normale omzetten tegenwoordig neerkomen op geringe affaire, want over het algemeen genomen is er op de wissel markt weinig te doen. Zooals gebruikelijk werd het voorbeeld van de toonaangevende munteenheden auto matisch gevolgd door de overige vreemde belastingmiddelen. Fransche francs daalden van 4.96ft a 4.94 tat 4.93 4.96V*. Belga's werden afgedaan tegen 31.67 a 31.71. Zwit- sersche francs werden oorspronkeiyb ver nomen tegen een prys van 42.00, maar kon den later niet meer bedingen dan 41.92 a 41.96. De Scandinavische deviezen werden algemeen lager geadviseerd. Op de effectenbeurs was de stemming goed prijshoudend, hetgeen klaarblijkelijk verband hield met de gunstig klinkende be richten omtrent de situatie te Danzig. De locale fondsen werden meerendeels iets 'hoo ger afgedaan. De Amerikaansche aandeelen ondervonden den goeden weeromslag van de styging in Wailstreet. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. week Verwachting geldig van hedenavond tot morgenavond ongeveer 19 uur: Voor het geheele land: Droog, vrij warm weer. helder tot licht bewolkt, meest zwakke veranderlijke wind. UCAACI j X njrtUUlCLIrt wwv j fu. v- D. Gouwens, Krimpen a. d. IJ. massa 6200 van zand is aangehouden. Opgericht 1896 VLEESCHHOUWERIJ, SPEKSLAGERIJ, FIJNE VLEESCHWAREN Wy berichten aan onze geachte clientèle, dat onze zaak, gevestigd sinds 1896 Spoor- wegstr. 59, vanaf heden TIJDELIJK dngericht is KLEIWEG 61 t.o. fa. G. Luyerink. ONZE NIEUWE ZAAK wordt gevestigd SPOORWEGSTRAAT 7 en 9. „Steeds prima kwaliteit" hopen wy ook op ons tijdelijk en nieuw adres tot Uv volle tevredenheid te blijven leveren. Beleefd aanbevelend, C. JANSEN dipl. Ned. Slagers Vakschool met toekenning le prys fyne vleeschwaren.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 2