k 10 IN IODE ÏIGEND ES NIEUWS- EN ADvO^mjwM^^VO^OmD^^^O^rljrEN I JOL Een Zegetocht door Brussel fflIGE N EEN IRGEN No. 20040 78e Jaargang HAASTRECHT, Bijzonder hartelijk welkom aan onze Koningin. „Ik ben gelukkig hier in Brussel te zijn.” NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen Woensdag 24 Mei 1939 BERGAMBACHT, berkenwoude, bodegraven, boskoop. GOUDERAK. haastrecht, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, ---J Gala-diner. tten... schalk van den Konlng. graaf Cornet de KONINGIN WILHELMINA. moment heeft tegemoet gezien. In tast hel KONING LEOLOLD VAN BhJLGIE. I •ien- een de hen- sten iken ZONDER ■RE HULP Uitbundige geestdrift Langzaam schrijden de beide Vorsten linkerzijde van den Konlng. Eerbiedig groet Koningin Wilhelmina den stan- met een tegenbezoek heeft willen beant woorden. Wij zien er een nieuw en kostbaar blijk in van Hare hartelijke gevoelens jegens ons, en van de levendige vriendschap die Noord en Zuid vereenigt. Onze natiën gaan beide trotsch op een roemrijk verleden. Beide vertrouwen in de vrije instellingen die zij voor zichzelf hebben uitgebouwd. Beide ijveren boven al met geestdrift voor den vrede. Maar beide eischen dat hun lotsbestemming in eigen handen behouden blijft. Het was te Luik dat de Konlng der Nederlanden voor het eerst den Koning der Belgen ontmoette. Op mijn beurt zal ik morgen het voor recht hebben Uwe Majesteit te begelei den in de hoofdstad van het oude Prins- Bisdom. Luik heeft eeuwenlang haar on afhankelijkheid gehandhaafd. Hare bur gers zullen fier zijn Uwe Majesteit te mogen onthalen, en juichen om de eer van Uw vorstelijk bezoek. Onlangs heeft Uwe Majesteit tot haar volk een krachtigen oproep gericht in verband met de moreele en geestelijke herbewapening Ook bij ons hebben de Koninklijke woorden weerklank gevonden. Ware het niet wenschelijk dat het edel initiatief van Uwe Majesteit, uit een zoo helder inzicht van onze menschelijkc plichten geboren, ook op het internatio naal plan zou worden beproefd? De kleine staten tellen in Europa meer dan honderd millloen inwoners. Waarom zouden zij niet op zedelijk en economisch gebied tot oen duurzame eensgezindheid besluiten? Waarom zouden zij niet naar do wijze woorden van Uwe Majesteit, deze eensgezindheid in toepassing bren- 'gen bij de bestrijding van don hoogge- stegen nood, en de hinderpalen weg nemen, die den wereldopbouw tegenhou den? Een dusdanige medewerking zou doel matig het verheven vredesideaal dienen, d&t Uw volk evenals het mijne bezielt. Zij zou oen gemeenschappelijk en sereen onderzoek mogelijk maken van de tal rijke vraagstukken, die, thans onopge lost, ons aller levensbelangen bedreigen. Mevrouw. God behoede het Koninkrijk der Ne derlanden en zijne heerlijke koloniale gewesten. Ik hef mijn beker op de steeds wel varende gezondheid van Uwe Majesteit n van de Koninklijke familie De rede van Z. M. Koning Leopold. Moreele en geestelijke herbewape ning op internationaal plan. Mevrouw, Het Belgische volk, evenals Ik zelf, be groet de Koningin der Nederlanden met diepe en eerbiedige genegenheid. Ik ben er Uwe Majesteit in het bijzon der dankbaar voor, dat Zij mijn onver- H. M. de Koningin antwoordt. H. M. de Koningin beantwoordde de be groetingstoespraak van Koning Leopold als volgt: Diep getroffen door de woorden van Uwe Majesteit breng ik Haar daarvoor mijn hartgrondigen dank. Het Nederlandsche volk heeft zich ge lukkig geacht den Koning tegen wiens persoon het zoo hoog opziet te begroeten en een uit het hart komend welkom toe te roepen en daarbij tevens uiting te geven aan zijn gevoelens van diepge- H. M. de Koningin ontvangt het corps diplomatique. Nadat Hare Majesteit de Koningin te half acht in het Koninklijk Paleis het corps diplomatique, bij het Belgische hol geaccrediteerd, had ontvangen, is te halt negen een galadiner gehouden, dat Ko ning Leopold aan onze Koningin aan bood. JULI OGEUJK EKT DE AAN 2 .1 A.S. lleen t ook nog verdere extra wasmiddelen n. Laat het goed zoals gewoonlijk. Ie morgen in een eelt genoeg was oor de hele was. meende vriendschap voor het 'broeder volk. Te meer prijs ik mij gelukkig dat be zoek thans te kunnen beantwoorden en de geestdriftvolle wijze waarop het Bel gische volk mij heeft verwelkomd heeft een onvergetelijken indruk op mij ge maakt. Wij Nederlanders weten hoezeer Uw volk U op de handen draagt en terecht in alles op U vertrouwt, ook voor de handhaving dier eigen vrijheden welke in den loop der eeuwen niet zonder moeite en strijd werden verkregen, vrij heden waarop ons beider volken gelijke lijk naijverig blijven, wier streven naar buiten is waar mogelijk bij te dragen tot bevordering van hetgeen ons allen ge lijkelijk en bovenal ter harte gaat: de vrede. Gedenkend dat Luik het begin heeft gezien van een steeds hechter wordende vriendschap tusschen onze huizen en onze volken, verheugd het mij oprecht met Uwe Majesteit naar die roemruchte stad aan de Maas te gaan, bij ons wel bekend en geëerd om de groote werk kracht en nimmer falende energie harer burgers, die hen tot groote dingen in staat stellen, waarvan de door Uwe Ma jesteit zoo juist geopende tentoonstelling een treffend bewijs is. De sympathieke woorden door Uwe Majesteit gewijd aan de gedachte der moreele en geestelijke herbewapening zullen warmen weerklank vinden in het hart van mijn volk. De gedachte neergelegd in dat per soonlijke, tot Mijn landgenooten gerichte woord behoeft niet aan staatkundige grenzen gebonden te zijn en Ik zal er Mij oprecht over verheugen, wanneer het mogelijk zou blijken haar in ruimeren kring een concreten vorm te geven. Evenals Uwe Majesteit acht ik dit geenszins uitgesloten. In het huldig ern stig tijdsgewricht mag tusschen natiën als waar onze belde volken toe behooren niets worden verzuimd, wat, langs den weg van wederzijds elkander begrijpen, zou kunnen lelden tot een duurzame eensgezindheid, op zedelijk en op eco nomisch gebied Eene ernstige poging om tot dien opbouw te geraken kan bij voorbaat van Nederland's medewerking verzekerd zijn. Ik vraag mij af. of hier niet zoowel voor Nederland als voor Bel gië een belangrijke taak gelegen kan>fin in verband met den sociaal-economl- schen nood waarin de wereld steeds die per dreigt te verzinken. Ik besluit dit woord van innigen dank voor het grootsch onthaal dat Uwe Ma jesteit Mij heeft bereid met te drinken op de gezondheid en het welzijn van Uwe Majesteit, van Uw huis en van gansch het Belgische land en volk hier en over zee voor wier duurzaam geluk ik mijn beste en hartelijkste wenschen uitspreek. Eenige oogonblikken vertoeven de Vor sten In den wachtkamer, waar Koning Leopold zijn Koninklijke gaste eenigc woorden van welkom toespreekt. Inmiddels zwellen de toejuichingen van het publiek bulten het station aan. cri stram salueeren alle officieren, de soldaten presenteeren het geweer. Wanneer de Vorsten zijn ingestegen zet de stoet zich onmiddellijk in bewe ging. Rechts naast de calèche rijdt gene raal de Henin de Boussu Walcourt, links kolonel Dethise, commandant van het escorte. Onmiddellijk daaraan aanslui tend volgt de standaard met vaandel- wacht. Kranslegging op Graf van Onbe kenden Soldaat. Onmlddellijk- na aankomst van H. M. de Koningin ten paleize te Brussel heeft de Nederlandsche gezant te Brussel, ba- ron B. Ph van Harinxma thoe Slooten, zich naar het Graf van den Onbekenden Soldaat op het Congresplein begeven, waar hij namens H. M. de Koningin een krans heeft neergelegd. Na een kwartier wordt dan het wach ten beloond: de Koningin, door Haar gastheer gevolgd, verschijnt op het bal - con. Het publiek is buiten zich zelve en juicht opgetogen de Koningin toe. Het Leve de Koningfn en Vive la Reine is niet van de lucht. Men wuift alsof ieder een specialen persoonlijken groet over te brengen heeft aan de Vorstin. H. M. wuift terug, de Koning staat stram ter zijde. De wuivende hand der Koningin brengt een persoonlijken groet, maar ook een groet namens het Nederlandsche volk aan deze menigte op het breede plein. Het is de begroeting van twee vol ken. Het Wilhelmus klinkt, terwijl de wacht het geweer presenteert. Langzaam verspreidt de menigte zich vervolgens. De ovaties waarvan H. M. het voor werp was, maakten diepen indruk. Tijdens het diner werden uitgevoerd: Zeelandia van Koeberg, Serenade de Mi- lenka van J Blockx, de volksliederen: „Al is ons landje nog zoo klein” en „VlaggcliedPetite suite van J. Jongen en Rythmes de valses van Wegenaar. Aan de maaltijd heeft Konlng Leopold in de Nederlandsche taal de volgende j rede uitgesproken: de hand en lachte de kinderen vriende lijk toe. Het menu bestond uit: Consommé Isabelle; truite saumonée au coulis d’ecrevisses; selle de pre sale hussard: pommes nouvelïes. Poulardes de Bruxelles roties, salade, paté de folc gras, asperges de Malines, glace aux fral- ses, fruits, dessert Toejuichingen op het Paleizenplein. Twee vorsten groeten elkaar en er valt een stilte over de menigte, volg der beide Vorsten binnentreedt. De Koningin op het Paleis-balcon. Geestdriftige kreten stijgen uit het pu bliek op,telkens als iemand meent gor dijnen te hebben zien bewegen in de zaal achter de loggia, waar de kronen bran den en waar straks de beide Vorsten zul len verschijnen. Maar de voorstellingen binnen nemen eenigen tijd in beslag. Telkens roept de menigte „Au balcon". G ent wordt venpild, Dat is een directe ren lang in een be- ninuten is U klaar, (ketel komt, is het •n met zachte zeep •rs is nu overbodig, een besparing van nt. :er VRIJE TDD en, dat de dag niet werk te doenl De ■thode geeft uren i dat U kan rusten, tijd is goud waard. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. Reuzen dansen voor het Paleis. Toen de avond was gevallen trok op nieuw een geweldige menschenmenigte naar de Brusselsche bovenstad, want twee attracties staan er nog voor dezen dag op het programma: een vuurwerk in het Park en een folkloristische op tocht langs het Paleis. Fantastische figu ren trekken er mee in den stoet waar over het rosse schijnsel der fakkels bizar re schaduwen, werpt. De Gilles met hun cnormen pluimentooi boven kleurrijke kleedij. de Brusselsche reuzen, bekende figuren bij elk volksfeest en het ros Bayard met de vier Heemskinderen op zijn torenhoogen rug. vormen de hoofd momenten uit deze schilderachtige stoet die verder aangevuld wordt met fameuze muziekcorpsen, 'honderd man sterk en terwijl in het Park het uurwerk knalt, en knettert, een ronkend vliegtuig uit de lucht vuurpijlen omlaag werpt, dansen op het Paleizenplein de Glides en de reuzen hun groteske figuren ter eere van de Vorstelijke personen die achter een der ramen van het paleis dit merkwaar dige schouwspel gadeslaan. Tegen elf uur, toen de stoet reeds was vertrokken en een deel der menigte hem reeds naar de binnenstad was gevolgd, heeft de overblijvende menschenmassa. welke van het Paleizenplein, nog niet kon scheiden, evenals tijdens de optocht aan het begin van den avond de afzetting verbroken. Onophoudelijk klonken kre ten en men rustte niet, totdat de wensch der menigte werd vervuld: de Koning geleidde de Koningin naar het balcon. Langdurig klonken de toejuichingen, welke de Koningin met handgtwuif be antwoordde. Te elf uur heeft de Koningin zich in haar appartementen teruggetrokken. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA bÖ onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef latere 2745. Postrekening 48400 ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, zuigvermogen! >r laagte prijs i/asch.nachine I'1-; die zoo lang in blijde afwachting dit’ ‘“8S de K°nl-ne'n moment heeft tegemoet gezien In -- deze stilte, welke zoo bij uitstek goeu daard van.he2 weergaf, wat er in allen, die aanwe zig mochten zijn, omging, pasten slechts de eenvoudige woorden, welke Neerlands landsvrouwe tot haar Ko ninklijken -gastheer zeide, toen Ko ning Leopold met uitgestrekte hand tc onderscheiden zijn. Uit de ramen han- gen honderden, op de daken staan zij en zij zijn geklommen in de lantaarn palen. Prachtig is het in de verte de Konink lijke stoet naar boven te zien rijden, want de Kruidtuinlaan stijgt sterk. Uitgestapt schrijden de beide Vorsten Men ziet aan de voorbereidingen van het - uugesireKie nana op^ei «P nare Majesteit toetrad: „Ik ben plein zal verschijnen. De open calèche, getrokken door bereden paarden de jockeys in felroode tunieken gekleed rijdt voor. Om twaalf minuten over half vier gaan Koning Leopold en Necrlands Landsvrouwe in de zon buiten op het enorme plein, dat in deining is van men- schen. die wuiven en zwaaien, van vlag gen. die groeten... Wederom klinkt het oude Wilhelmus Dan begint de zegetocht, waarbij de toejuichingen zwellen en zwellen alsof er tenslotte geen fortissimo bestaat. I Langs het Rogierplein zwenken de ca- rossen de Kruidtuinlaan op, waar het letterlijk zwartstaat van de menschen, 1 waar de hoofden niet meer afzonderlijk langs de eerewacht der cadetten, vooraf gegaan door generaal Deffontaine en kolonel Becrnaert, die aan het gevolg van H. M. zijn toegevoegd en terstond zijn uitgestapt om Haar voor te gaan. Statig schrijdt de Vorstin langs de wacht i buigend als Zij het vaandel passeert. Hoe vorstelijk en hoe gracieus valt de blauwe mantel af, op den linkerschouder de shantung-kleurige japon vrijlatend. Dit Is waardigheid en gracie, dit is een Ko- I ningln- Hoeden on handen en vlaggetjes wuiven en uit duizenden kelen klinkt het gejuich. Aan den ingang van het paleis is in- tusschen de figuur van den grootmaar- 1 schalk van den Koning. graaf Cornet de --- -- Ways Ruart. verschenen, die de Konin- getelijk bezoek aan Holland zoo spoedig gin, wanneer Zij zich een oogenbllk met den commandant .der eerewacht heeft onderhouden, in het paleis geleidt, waar- j in na H. M. en de Koning, ook het ge- gelukkig hier in Brussel te zijn.” Maar ook slechts één moment kon ket stil zijn op het groote Noord- Station, want oogenblikkelijk daarna barstten de toejuichingen los. De ju belkreten van de Nederlanders, die bun Koningin nabij wisten, de toe juichingen van de bevriende I^elgen, wier uitingen van vreugde om deze dagen van vriendschapsmanifestatie Wmenklonken tot één koor van en thousiasme, yerwarmd door de zon, Wfilker klare lente-luister tenslotte alle versieringen op den achtergrond Hiocht dringen. mJï TKonlngln 8tapte dadelijk uit. Ko- h Leopold ging naar haar toe en kuste 2om de hand< Hare Majesteit zag er bij- «naer welvarend uit. Zij droeg een crê- meneurig kleed. waarover een cape in riu.w fluweel en een blauwen hoed met borgisv1aeren van dezelfde kleur Over de ,“et donkerroode grootlint van de «opoldsorde ui?^Idt,ellbk na de Koningin stapten wins Karei van België, die haar tot laiirt k tegemoet was gereisd, de Neder- ua2*'1e Kezant te Brussel, baron van en h a thoe S1ooten, minister Patijn I ï- van het Kev°Ig van H M aan», I gebruikelijke voorstelling van de pezige autoriteiten, voor elk van wie innemend woord had, begaven en de Koningin zich naar den tiche NauweHjks waren zij in het ton» \an de 8roote hal gekomen, of een *d°over>d gejuich en geföei» van Ld0 Koningin, Leve de Konlng. steeg L.ae aldaar zlch bevindende genoodig- K op D® Nederlandsche schoolkinde- ?huï1<en het Wilhelmus. De Koningin. Daar ontroerd, groette minzaam met ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Uefdadigheids-advertentiën de helft van den prtfs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Adverientiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing asm het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden modedeelingex bij contract tot zeer gersduceerden prfls Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1