EN IS K iE BEN. 1211 ENDE ZONDER RE HULP NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN. STOLWUK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dit blad verschijnt dagelijks, behalv.e Zon- en Feestdagen Redevoeringen van H. M. de Koningin en burgemeester Max. Schitterende gala-voor- stelling in Brusselschen Muntschouwburg. adenmode. LUISTERRIJKE PLECHTIGHEID IN STADHUIS TE BRUSSEL ^20041 Duikerklok redt vijftien man van de „Squalus”. Garden party in de paleis tuinen van Laeken. Donderdag 25 Mei 1939 78e Jaargang (iOlILSCUE (llllUVf. waar de i lil TELEGRAFISCH WEERBERICHT. ie wordt aan de interessante rol tinten worden in gewone combina- erd 'b.v. een rose aaatrood ripslint eerst om den bol rand in twee lus- rjjs-groene stroo- ring een voile in iet rose chenille- opengeworpen. Dat was op het oogenblik, dat de Vorstelijke personen, komende uit de tegenovergestelde richting/ deze zaal be traden. Mtl BON VOO»/ ^ISCHIRKIH/ uffes neemt men r tinten en wel in en granaatrood. ‘d je met vrij plat- n fraai effect. •kschrood worden eerd, waarbij met egarneerd wordt, een kleine toque stroo met zwarte >zij als een shawl lint wordt gaarne dtuur bij geel en k bij wijnroode en Sportieve stroo- worden dikwijls t elkaar liggende i als nouveauté in m oker, konings- ood. ij passen heel goed voorj aars- en zo- i o.a. een garnee- diverse tinten en kleurschakeering. :lame gaan op een goed samen. Een kan dan nog ver een enkele bloem- rikken in dezelfde Verwachting, geldig van hedenavond tot morgenavond ongeveer 19 uur: Voor Twente, Achterhoek en Limburg: Koeler overdag, meest zwaar bewolkt; later eenige lichte regen; zwakke tot matigen wind uit noordelijke richtingen. Voor het overige gedeelte van ons land: Iets koeler overdag; gedeeltelijk oe- wolkt; droog weer; meest matige noor delijke tot noordoostelljken wind. Onmiddellljk weer naar de diepte voor tweede poging. Slechts 53 van de 59 opvarenden in leven. Reuter seint uit Portsmouth, dat zeven opvarenden van de „Squalus” door mid del van een duikerklok gered en, boven water zijn gebracht. Allen waren in goe de conditie en konden zonder hulp uit de duikerklok stappen, die onmiddellijk gereed gemaakt werd voor de volgende afdaling, die de redding van acht ver dere opvarenden^ opleverde. Des morgens vroeg reeds werd door een duiker het gisteren verbroken con tact met de opvarenden van de „Squa lus” hersteld. Door met een hamer mor seseinen tegen de scheepshuid te tikken kon hij zich met de opgesloten mannen in verbinding stellen. Zij deelden hem eveneens op deze wijze mee, dat zij ruim voldoende proviand hadden 6n dat er nog een draaglijke temperatuur heersch- te in het schip, maar dat zij geen licht of stroom voor hun electromotoren meer hadden. De duiker zocht met klopseinen het heele schip af en slaagde er ook in met alle afdeellngen van het schip verbin ding te krijgen. Slechts uit de hekbuls- kamer kwam geen antwoord. Men vreest dat deze geheel ondergeloopen is en dat In de balzaal. In de balzaal waren buffetten aangericht. Nadat de Vorstelijke personen het een en ander hadden gebruikt, en de Koningin zich nogmaals met enkelen der aan haar voor gestelde autoriteiten had onderhouden, gaf Koning Leopold een wenk. Blijkbaar oordeelde de gastheer, dat de ceremoniemeester zyn gasten op te verren afstand deed blyven, want dadelijk na den wenk konden alle genoodigden vrijelyk de balzaal binnengaan en om de beide Vorsten vormde zich weldra een enge kring, waar binnen de Koningin en de Koning zich los en ongedwongen bewogen. Vandaag is de dag van het Koninklijk be zoek aan Luik. Om 10.55 zyn cie vorstelijke personen met een speciale trein naar Luik gereisd, waar zij te c.a. 12 uur aankwamen en met groot ceremonieel werden ontvan gen. Morgen keert H. M. de Koningin naar Ne Ierland terug. •mm te om de betere ben Koningin in den grafkelder te Laeken. Om tien minuten over tien gistermorgen heeft H. M. de Koningin het Paleis ver laten om een bezoek te brengen aan den Koninklijken grafkelder te Laeken, waar zich de tomben bevinden van koning Albert, koningin Astrid en de vorsten van het Bel gische koningshuis. De Vorstin werd bij den ingang van de kerk van Laeken begroet door kanunnik van Reebh, pastoor-deken van de Koninklijke parochie te Laeken. H. M. heeft op de beide graftomben kran sen witte rozen neergelegd. Zanghulde voor het stadhuis. Na de redevoeringen in het stadhuis heb ben de Koning en de Koningin zich met gevolg via de troonzaal raar de kamer van den wethouder van openbare werken bege ven, vanwaar zij op het balkon een zang hulde in ontvangst zouden nemen. De genood igde?i gingen inmiddels naar het balkon van de trouwzaal om daar van de plechtigheid getuige te zijn. Van het balkon van het Brusselsche raad huis af leverde het marktplein een indruk wekkende» aanblik op. Van de prachtigs gevels der oude bouwwerken rondom wap perde eei. groot aantal nationale- en gilde- vlaggen, voor alle vensters, op alle balcons en galerijen stonden groote groepen belang stellenden, gesierd met oranje of met na tionale vlaggetjes in de hand. Op het midden van het plein, juist tegen over het balkon dat bij de kamer van den wethouder van openbare werken behoort, waren 2700 meisjes opgesteld, alle in witte jurkjes gekleed. Zij hielden de handen krampachtig op den rug, en later zou blij ken wat zy daar zoo zorgvuldig verborgen. Een donderende jubel breekt los, als een eere-escorte de Groote Markt oprydt, voor afgegaan door drie commandanten te paard. Achter* het eerste eskadron volgen twee pikeurs en daarna de vier statie-ry- tuigen, die H.H. MM. Koningin Wilhelmina en Koning ï^eopold met hun gevolg nna" het stadhuis brengen. Koningin Wilhelmina dankt vriendeltfk buigend en wuivend voor de stormachtige toejuichingen, die voordu rend over het plein schallen. Als zy de groep der wit gekleede meisjes passeert, gaan opeens alle handen omhoog en al deze honderde nmeisjes wuiven met oranje-doeken, zoodat het een groote we meling van oranje is. Langzaam zwenken het eersten escadron van de eerewacht de Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA. oim agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef litire 3745. Postrekening 48400. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal tewrging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. DAT DE HELE j is alles, w«< LI hele gezinswas te werk alleen. Eén jn-Kookmethode. notto voor Rinso. smiddelen meer - Besteed hel geld. Iw liefhebberijen! De Koningin en de Koning ver schijnen. Plotseling verstomden de op fluistertoon gevoerde gesprekken. Het militaire muziek korps, dat tevoren in een hoek van den koe pel had geconcerteerd, zette het Wilhelmus in en, gevolgd door de leden van de hof houding, schreden de Koningin en Koning Leopold de palmenserre binnen. Zy werden vergezeld door Prins Boudewijn, Prinses José-Charlotte en Prins Albert. De Koningin droeg een gewaad van witte tulen stof, waarop groote violette bloem motieven waren geborduurd. Van haar cein tuur in dezelfde kleur hingen breede lin ten neer Voorts droeg zij een witten stroo hoed, welke was gegarneerd met een toufe bloemen in dezelfde tint als die welke op haar japon voorkwamen. Zoodra de vorstelijke personen in het middengedeelte van de serre waren aange komen, nam de ceremonie van ’t voorstel len een aanvang. De Koningin onderhield zich afwisselend in het Franschen het Ne- derlandsch soms vrij langdurig met hen, die aan Haar waren voorgesteld. Daarna heeft Zy met den Koning, Prins Boudewijn, Prinses Marie José en de leden van het ge volg een rondgang door het serrecomplex gemaakt. Prins Albert is met zyn gouver neur dadelijk naar het paleis te Brussel te ruggereden. Ttfdens den rondgang hebben de genoo digden zich verzameld in de spiegelzaal van het paleis. Kort daarop werden de vleugel deuren, welke toegang geven tot de bal zaal (gistermiddag heeft Koning Leopold ter ge legenheid van het bezoek van de Konin gin der Nederlanden aan België, een gar den-party aangeboden in de tuinen by het paleis te Laeken. Tot dit unieke tuinfeest was een zeer élite gezelschap genood: mi litaire en burgerlijke autoriteiten, leden van het corps diplomatique, hooggeplaatste geestelijken, kunstenaars van naam, geleer den, kortom de fine fleur van de Belgische society heeft deze partij bygewoond. Rijke bloemenweelde. Reeds dadelyk by het binnenkomen raakt men onder de machtige bekoring van de rijke bloemenweelde, welke in serrés en tui nen ligt uitgespreid. Op een serre vol bloeiende azalea's, alle in gelyke kleur, de fijne nuanceeringen zorgvuldig bijeengezocht, volgt een kas met brutaal-roode garniums; een marmeren trap voert naar een lager gelegen bloemen- huis, dat binnen zyn zacht-groene, glazen wanden een schat aan varens bergt. Op kassen met teere orchideeën volgen serres met bloeiende brem en magnolia’s; een zij tak biedt uitzicht op een serre, waarin fel- roode lelies in bloei staan; over een bor des vol violette viooltjes komt men in weer andere serres. En als men een andere mar meren trap oploopt, denkt, nu toch wel het eind van dezen fantastische» sprookjestuin te hebben bereikt, dan maakt het pad een hoek, en voor het verbaasde oog strekt een nieuw complex van rijk gevulde kassen en serres zich uit en men ontdekt tevens, dat aan de overzijde van het gazon, dat deze serres begrenst, een gelyk aantal bloemen kassen ineenvloeit. Ten slotte ervaart men ook, dat de kronkelende weg, die door deze feëerie voert, tenslotte leidt naar een groep groote serres, waarvan de middelste een koepel heeft. Onder dien koepel staan ont zaggelijke palmen te droomen in een zacht- rooden g-lans. Langs de binnenzijde van den koepel zyn gordijnen van doorzichtige roo- de stof gespannen, die den zonnestralen hun felheid ontnemen, die het licht temperen en die het inwendige van het boogvormige ge‘ bouw een atmosfeer van wonderlijke rust schenken. En toch was het in die rotonde verre van rustig, al sprak men onwillekeruig slechts met gedempte stem. In het midden was een groot rond plein vrijgehouden. Hier waren de zetels voor de Koningin en den Koning geplaatst. In afwachting van de komst van de beide Vorsten drentelden de genoodig den wat rond door de bloesemende wandel gangen rondom. Slechts een groep van on geveer hondend personen bleven trouw c" het middenplein op "post. Dat waren de uit verkorenen, die straks de hooge genieten om aan Hare Majesteit ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omztreken (behoorende tot den bezorgkring): 1—5 regels 1.80, elke regel meer 0.26. Van bulten Gouda en den bezorgkring: 1—6 rewels f 1.56. elke regel meer f 0.80 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bjjslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prtfs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer Q.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingex bij contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Mijnheer de Burgemeesetr, Nog onder den verschen indruk van de onvergefelijke ontvangst, Mij door de bur gerij van Brussel bereid, is hetMij een behoefte daarvoor tegenover de vroedschap Mijn groote erkentelijkheid te betuigen en ik voeg daaraan myn oprechten dank toe voor de welsprekende woorden, waarmede U Mij hebt welkom geheeten. In het bijzonder verheugt het Mij daarbij ten tweede male dit trotsche stadhuis te mogen betreden, in het hart der stad gele gen aan de historische Groote Markt, wijd tn zijd terecht vermaard als een van de schoonste pleinen der wereld. Gy hebt er op gewezen, dat wij, Belgen, en Nederlanders, door een eeuwenoude ge schiedenis en door dezelfde idealen zoo rauw verwant, van nature bestemd zijn om elkander te verstaan. Inderdaad behooren wij niet alleen in wederzydsche achting en vriendschap sa men te leven, maar ook en vooral in be wogen tyd als thans, eendrachtig, zoover het in ons vermogen ligt, alles te bevorde ren wat tot het algemeen welzijn der menschheid kan bijdragen en zoóals de Ko ning het tegenover Uw ambtgenoot in Am sterdam uitdrukte „met alle middelen te ijveren voor den vrede onder alle volkeren” Immers, aldus handelende zullen wy, Belgen en Nederlanders van heden, de beste traditiën handhaven onzer voorvaderen, die met de taaie vasthoudendheid, die hen ken merkte, gepaard aan een nuchterheid, die geestdrift voor een goede zaak niet uitsluit, hun streven gericht hielden op vrijheid vrede en welvaart. Dat deze aloude stad, sedert eeuwen reeds beroemd als een middelpunt van kunst en beschaving, daarby niet achter zal blijven, is uit Uw woorden wel duidelijk gebleken. Moge het haar gegeven zyn daarvan in ruime mate de vruchten te plukken er. hare zoo eervolle plaats onder de groote hoofd steden tot heil harer burgers te bevestigen en te versterken. Ovaties voor de Koningin en den Koning. Als een bekroning van den tweeden dag van Haar verblijf te Brussel, bood Koning Leopold Koningin Wilhelniina Woensdag avond een sprookjesachtige voorstelling aan in de Opera, beter bekend als Konink lijke Muntschouwburg. De voorstelling ving aan om half negen met het eerste bedryf van Beethovens Fidelio. Het programma bestond uit een spectacle coupé. De komst van de Koningin en Haar Vorstelyken gast heer was tegen half tien aangekondigd, maar vermoedelijk duurde het intieme souper ten Paleize iets langer dan voorzien was want het werd tien uur alvorens de hofauto’s onder de colonnade van den Schouwburg verschenen. In den Schouwburg had men de pauze na het eerste bedryf van Fidelio wat gerekt en werd langdurig op de komst-van den Ko ning en de Koningin gewacht, om vervol gens met een bedryf uit Orpheus van Glück de gala-voorstelling voort te zetten. De aal bood een tooverachtigen aanblik. Alle diplomaten en hoogwaardigheidsbekleeuers waren in staatskleed^. De damestoiletten waren eveneens bui tengewoon ryk en weelderig. In de eereloge. Bij het binnentreden in de eereloge van de Vorstelijke personen, werd het Wilhel mus door het opera-orkest gespeeld. Alle aanwezigen rezen van hun zetels op. Zeer veel Nederlanders zongen- het volkslied mee. Daarna kwam de Braban^onne; langi- durige toejuichingen volgden en algemeen werd geroepen; Leve de Koning, Leve de Koningin, in het Nederlandsch en in bet Fransch. Koning Leopold nam plaats aan de lin kerzijde van de Koningin. De loge welke jcioor de Vorstelijke personen werd ingeno men, was niet de gewone loge. Zij was aan gebracht in het midden van het eerste bal- con. Vóór de loge prijkte een prachtig bed van fleurige azalea’s. De Koningin droeg een fraai wit zijden kleed, aan den voor kant met verticale decoratieve motieven. Zij was getooid met het grootkruis van de Leopoldsorde. Af en toe maakte Zij gebruik van een grooten waaier van witte strais- veeren. De Koning droeg de Belgische ge neraalsuniform en het grootkruis van den Nederlandschen I^eeuw. Z. M. hield zich eenigszins op de nachtergrond. Vele oogen bleven ook tijdens de voor stelling op de koninklijke loge gericht. Als laatste nummer van het programma werd nog het ballet Conte de Fee van Tsjai- kowski met groot succes vertoond. Bij het einde van de voorstelling speelae het orkest nogmaals het Wilhelmus en de Braban^onne en bracht de geheele zaal den Vorstelyken personen, ook by het verlaten van den schouwburg, een langdurige ovatie. binnenplaats van het stadhuis in, gevolgd door de statierytuigen. In het tweede rij tuig zien wy minister Patyn in ambtsge waad met steek, in het laatste rijtuig onzen gezant, eveneens in ambtsgewaad. Het tweede escadron van de eerewacht besluit de stoet, die onder onophoudelijke toe juichingen van het volk langzaam in het stadhuis verdwijnt. BISTEREN is H. M. de Koningin der Ne derlanden op luisterrijke wijze door de gemeente Brussel ontvangen, waarbij de ..poorters" gelegenheid kregen onze Vorstin toe te juichen op het groote plein voor het prachtige Stadhuis, terwijl binnen in de go tische zaal de leden van het gemeentebe stuur aan de Koningin werden voorgesteld. Indrukwekkend was het oogenblik, toen de Koningin vergezeld van Koning Leopold deze zaal binnentrad en daar werd toege sproken door den burgemeester van Brus- tel, minister van staat Max. Mevrouw, Het is de tweede maal, dat my de eer te beurt valt Uwe Majesteit in dit aloude stad huis te verwelkomen. Reeds op 27 Juli 1911 had ik dit onge- wen voorrecht in een onvergefelijke om standigheid. Zeven en twintig jaar te voren, in myne kinderjaren, was ik, van op het balkon van ons stedelijk paleis, getuige van het geest driftig onthaal dat op de Groote Markt, vanwege de bevolking van Brussel, Koning Willem III en Koningin Emma ten deel viel. De ontroerende herinnering aan deze 'wisterr(/ke dagen zal nooit uit myn geheu gen worden gewischt. De gevoelens, welke toen zoo krachtig tot uiting kwam, worden thans met een nog hartelyker ontboezeming bevestigd. Het is, omdat wy nooit beter dan thans de diepe oorzaak hebben gevoeld van de landen, welke onze beide naties vereenigen, naties, die zoo dicht naast elkaar staan door haar gemeenschappelyken oorsprong tn door zooveel geschiedkundige verwant schappen. Bestemd om elkaar te verstaan en te be minnen, houden zy evenzeer vooruitgang, orde en vrijheid in eere, en hunne lotsbe stemming, hunne belangen, hunne verwach tingen volgen gelykloopende banen. Op het gebied der gemeentelijke bedrij- righeid is die gelijkenis byzonder aangrij pend, Het is dan ook met eën volledige en op- sechte solidariteit dat ik, van verre, onzen Ï2el’iken groet richt tot al d,e oude van de Nederlanden, fier op hun ver ben en terecht trotsch op hunne vrijheden. Rond hunne belforten, en onder de wy’ze en ^htige regeering van Uwe Majesteit, keft een nijverig en vastberaden, wils krachtig en taai volk, dat de kunst, de let teren en de wetenschap eert en dat, door hoedanigheden van zyn ras en door zyn ‘iver by' het werk, weet te bewijzen, dat in «tielve de deugden voortleven dank zy ^ke landen als de onze de moeilijkheden v*n dit uur zullen overwinnen. ft geen ander tijdperk hebben de kleine st4ten meer dan thans, voor de bedreigin- ?en van het ruwe geweld, de noodzakelyk- ‘teki gevoeld nader tot elkaar te komen en ‘kaar te helpen. Afzondering zou voor hen <te dood zijn. 3" hoogstaand Hollands^ staatsman W, enkele maanden geleden: „Het vol- moM den vre(te lief te hebben, men ^hem ook verwezenlijken." .J8 dyor manmoedig woord indach- zyn, door onze onderlinge vriend en nauwer toe te halen, door on- g°®den wil en onze krachtsinspanningen voegen, dat wy ertoe zullen by- i met zekenheid den dageraad van re dagen voor te bereiden. on» «Nukkig voor Uwe Majesteit gehechtheid aan een ideaal, dat zij op en 1 WyZe ^c^aamt> 1® kunnen betuigen P! dank onzen Koning om, door ons de verte>Van d^ h°°g gewaardeerd bezoek te staa y^en’ ons W®1 te hebben willen toe- i n de geëerbiedigde vorstin te begroeten tamT" bro^ervolk, voor het geluk en den I- poed v»n hetwelk alle Belgen de vu- wenschen koesteren. II M de Koningin antwoordt. L de Koningin beantwoordde de rede •volgt; mou uutu gniutL uiLuuxBviwpvii u» v*k uav hier een aantal opvarenden door het - alt- lxj eer zouden genieten om aan Hare Majesteit te worden voorgesteld. Daar en in de andere serres, I zoowel op de gazons als verderop in het 1 park, bewoog^ich een gezelschap, waarvan de aanblik eveneens zeer boeiend was. water verrast en verdronken is. Hulpschip met duikerklok ter plaatse. Nadat de duiker zijn rapport had uit gebracht en de „Squalus" een rookboei had laten opstijgen om nauwkeurig zijri ligging op te geven aan de „Falcon”, werd de reddiflkskamer neergelaten en door duikers aan de „Squalus” verbon den, zoodat de schipbreukelingen uit het verongelukte schip in de reddingskamer konden overstappen Onder groote spanning wachtte men boven tot eindelijk van den zeebodem het signaal kwam dat de duikers gereed waren met hun werk. Langzaam werd de duikerklok nu opgeheschen door het rcddingsschip en groot was de vreugde, toen zeven man ongedeerd aan de op pervlakte verschenen. Men begon onmiddellijk met de voor bereidingen voor een tweede afdaling. In het geheel zouden echter van 59 op varenden slechts 33 in het leven zijn. Het is voor de eerste maal, dat men er Ln geslaagd is op deze wijze op zoo groote diepte menschen te redden uit een on derzeeër. De „Squalus” ligt n.l. In 72 M water. Een later bericht brengt de heuglijke tijding, dat nog, acht man ongedeerd boven gebracht zijn, zoodat het aantal geredden reeds tot 15 gestegen is

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1