ïfi DE [GEN jerling 1ETA] BELS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN No. 20042 IE Gouda Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen Feestelijke maaltijd in het Nederlandsche Gezantschapsgebouw te Brussel. KONINGIN BEZOEKT TE LUIK DE WATERTENTOONSTELLING. NOTEN OKES COLEN UTSKOOL ETTE •elding. 30.70 »sct.| BROWN chtpatser" Ifilm: ÏAYNARD het wonderpaard nden Galop 'ENT1E. ERDAGEN VANAF [ER DOORL. PELLINGEN. DE GROOTSERE INTOCHT VAN ONZE KONINGIN IN DE BELGISCHE HOOFDSTAD. Vrijdag 26 Mei 1939 78e Jaargang BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. watr de jers aan onze Vorstin aanbood. geschonken dat het Haar vanaf het sta- rima. zenden en duizenden, velen rijen dik, in H. M. de Koningin overhandigt heni Grootkruis Orde van Nederlandsche Leeuw. men. Jongens van de „Prins Hendrik” hou- •chtend 10.30 MOORE in; /an z'n Moedir aderen leeftijd. BOON Co. Reg.pl. 67. id adres. is geschied, dat er een geestdriftige hul de is gebracht aan de Koningin der Ne- KROONPRINS BOUDEWIJN ONDERSCHEIDEN. ste Pinksterdag mg 10.30 •’BRIEN in d. Staativijand 30 en 40 cent. j scourant aanvrage DEN HAAG hartelijk wuivend te danken voor de uit bundige ovaties die Haar zijn gebracht. Die terugkeer van onze Koningin, dat vriendelijk gebaar is op buitengewone wijze gewaardeerd. „O, hoe vriendelijk is ze”! „Comme elle est jolie” (Wat is zij schoon), zoo waren de uitroepen uit de verzamelde menigte. Het verbreken van het politiecordon bracht uiteraard een gedrang teweeg, wat niet bijster aangenaam was voor de genen, die er in verzeild raakten, maar de politie en de gendarmes waren, zoo verstandig de opdringende massa tot kalmte aan te manen om geen ongeluk ken te veroorzaken. Behoudens enkele in het gedrang geraakte, die dat niet ver dragen konden, behoefde gelukkig geen hulp te worden verleend. Deze folkloristische optocht wérd in gezet door een vliegtuigen-demonstratie, die markant was en interessant boeide TE PINKSTER LPROGRAMMA .e.m. Dinsdag 30 Mei K DINSDAG uur MATINEE voor Met als hoofdfilni: UCKIE MOORE in /an z'n Moedai den. De Koning en de Koningin onderhiel den zich geruimen tijd met de genoodlg- den. Ongeveer half twaalf keerde Koning er een luiden enthousiasten jubel op uit .de saamgestroomde menigte. Het moet onze Koningin groote voldoening hebben geschonken dat het Haar vanaf het sta- tlon tot aan het Paleis onafgebroken aan toejuichingen niet heeft ontbroken. Het „Leve de Koningin” wisselde af met het „Vive la reine” en „Leve de Koning”, Vive le Roy. Dit is in België iets hfcel bijzonders. De bevolking is heelemaal niet ingesteld op een enthousiast hulde betoon door openbare feestviering en straatverslering. Daarom is het zoo merk waardig en teekenend voor den goeden lij formatie allerlei evoluties uitvoerden, die toonden dat de Belgische vliegers niet onder doen voor anderen, maar zij ontstaken daarbij een luchtvuurv rk, dat verrassend was. Tegen den donkeren avondlucht was dit ’n imposant schouw spel. Zooiets hebben wij in ons land nog nimmer aanschouwd. Het tot besluit in het Koninklijk Park ontstoken vuurwerk was grootsch en leverde een schitterend slot van de gulden ontvangst van Neer- land's Koningin in de Belgische hoofd- had. den Koningin en Koning elkaar de hand en met een handkus nam de Koning ton slotte afscheid. I Prins Karei vergezelde H. M. wederom tot aan de grens. H. M. had op een zetel aan het raam i plaats genomen en wuifde den Koning r Hare Majesteit Koningin Wilhel mina heeft tijdens een intiem noen maal op het kasteel van Laeken het Grootkruis van de Orde van den Ne- derlandschen Leeuw overhandigd aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Boudewijn, hertog van Brabant. naar Indië laranHo. lij king ziet van de vriendschappelijke verhouding van Nederland en België. Kwam dit enthousiasme op hartelijke wijze fot uiting tijdens den tocht naar het Paleis, des avonds is de hulde aan Neerland’s Koningin geworden tot een machtige demonstratie. Nadat ten Pa- lelze een gala-diner was gehouden, waar bij H M. de Koningin in een hartelijke rede door Koning Leopold is verwelkomd, welke rede door onze Koningin op een wijze is beantwoord, die de harten voor onze hooggevierde Vorstin bij onze Zui delijke naburen heeft gewonnen, is een folkloristische optocht door Brussel’s straten gegaan, die voor het Paleis heeft gedefileerd. Tijdens dit défilé hebben de bekende „Gilles van Bincke”, de rijkge- tooide pretmakers uit het bekende Car naval van Bincke, mét hun mutsen met talrijke meterhooge pluimen hun karak teristieke dansen uitgevoerd voor onze Koningin en Haar Koninklijken Gast heer, die met de gasten aan den eere- maaltijd dit markante schouwspel vanaf het groote balkon van het Paleis met intense belangstelling gadesloegen. De belangstelling der saamgestroomde me nigte was zoo ontzaggelijk dat polltie cordons niet bij machte waren, den bree- den weg vrij te houden, waarlangs de folkloristische optocht van al wat België aan merkwaardigs biedt, moest passee- ren. Als een levende lauwine verbrak de menigte de politie-afzettingen, om zich den aanblik te verzekeren van onze Ko ningin op het groote Paleisbordes. Het geheele gereserveerde gedeelte op het trottoir langs het Paleis bezweek onder don druk der opdringende massa, die niet te keeren was en eerst tot stand kwam toen het volle gezicht op het Pa- lelsbalcon was bereikt. De Koningin toonde zich zeer inge nomen met de wijze waarop Brussel Haar heeft verwelkomd en heeft geen weerstand willen bieden om toen zij na het défilé met den Koning in de eetzaal was teruggetrokken, aan den luiden roep van de tienduizenden nog immer *voor het Paleis luid roepende menigte om op nieuw op het balcon te verschijnen en Persdiner te Brussel. Gisteravond heeft de Unie van de Bui- tenlandsche Pers te Brussel aan de Neder landsche journalisten een diner aangebo den, waarbij ook vele correspondenten van buitenlandsche bladen aanzaten. Nadat heildronken waren uitgebracht op Koningin Wilhelmina en Koning Leopold, voerden o.a. het woord de voorzitter van de Belgische Unie van de buitenlandsche Pers, de onder-voorzitter van de Belgische pers- afdeelingen, de voorzitter van de Brussel- sche Kamers van Koophandel, de onder voorzitter van den Nederlandsche journalis tenkring, de heer J. v. d. Berg en mej. Dus- sen> correspondente van het Fransche blad l’Oeuvre. vernamen, toonde de' Belgische Koning zich met dit cadeau bijzonder ingeno- begaf het geheele gezelschap zich naar boven om koffie te drinken. Intusschcn yaren nog eenige genoodigden na tafel verschenen, die zich boven in de groote audiëntiezaal bij de oudere gasten voeg- verder kwistig met poliantio-rozen, glo- ria mundi, met een nieuwe door Aals meer gekweekte roos Oranje-Nassau en met kleine groep orchiedeeën was ver- sierd. I De menu’s voor de Fransche sprekende i gasten waren in het Fransch, die voor de Vlaamsche en de Nederlandsche gasten in het Nederlandsch opgesteld. Hetzelfde I was trouwens het geval met de ultnoodl- glngen voor dit gala-diner. Het menu, bedrukt met het Koninklijk wapen, luidde als volgt: postelelnsoep, Hollandsche zalm met Rijnkreeftjes, kalfszwezerikken, brillat, savarin, cham- plgnodbchotel, koude duiven met ananas, Vlllmorln-aardbeien met slagroom, kaas- gerecht, vruchten. De dranken: sherry Schloss Dr. Rüssling 1934, Cantenac 1928, Nuits St. George 1919 en Cllpuot Brut 1929. Tegen het einde van. den maaltijd stel den de gezant en graaf du Monceau zich bij Koningin Wilhelmina en Koning Leo pold op in afwachting van een teeken. dat H M het diner als geëindigd be schouwde. Onmiddellijk nadat H.H. M.M. zich van hun zetels hadden verheven, Evoluties van verlichte vliegtuigen. Luchtvuurwerk. (Van onzen specialen verslaggever). i aE intocht vaji coïze Koningin in de LJ Belgische hoofdstad Is, we hebben het reeds gemeld, tot een grootsche ma nifestatie geworden, die weerklank heeft gevonden in’ alle kringen der Belgische bevolking. Werd er des morgens nog met koorts- achtigen haast gewerkt om het Noorder- station in een feestkleed te steken, dat de hooge Hollandsche gast den indruk van een hartelijk welkom zou geven' het station heeft waarschijnlijk nog nooit zoo n goede beurt gehad als In deze dagen, in den middag toen alles voor de ontvangst gereed was en de breede loo pers op het middenterrein waren uitge legd, waarover de vorstelijke personen vanaf den Koninklijken trein zich naar de groote hal zouden begeven om van daar ofidcr een trophee van vlaggen en langs met azalea’s en brem beplante ga zons den hoofd-ultgang te bereiken, werd er met angstvallige zorg voor gewaakt dat alles keurig in orde zou blijven. Een haag van militairen beschermde den weg, die het Vorstelijk gezelschap in het station zou volgen Vlak bij de plaats waar de Koninklijke trein zou aankomen stond een eercwacht opgesteld van de cadetten der Koninklijke Militaire School aan het hoofd waarvan de Koninklijke Militaire Kapel stond. Naast het perron was op het tegenoverliggend spoor een geheele trein opgesteld, waarin de bln- nenlandsche en buitenlandsche pers en de fotografen, filmoperateurs en radio- mcnschen een plaats hadden gekregen, waardoor deze gemakkelijk in staat wa ren het gansche heugelijk gebeuren te aanschouwen en op te nemen. Vijf minu ten voor de Koninklijke trein het Noord- station binnenreed, verscheen Koning Leopold met al zijn hofdlgnitarlsscn en hooge autoriteiten, die H. M. bij Haar komst in de hoofdstad kwamen begroe ten. Toen Koning Leopold het station betrad, schalden de fanfares, waarna de Koning onder het spelen van het Bel gisch volkslied zich naar de plaats begaf waar het salonrijtuig waarin H. M. zich bevond, halt zou houden. Weldra rolde de met de Belgische en Nederlandsche vlaggen en wapens ge tooide trein het station binnen. Opnieuw schalden de fanfares, waarna onmlddel- lijk zoodra H. M. den trein verliet, het Nederlandsch volkslied werd ingezet. Ko ning Leopold reikte onze Koningin de hand met een hartelijk welkom, waarna de verschillende autoriteiten aan H. M. werden voorgesteld. Onder levendig ge sprek schreden de Vorstelijke personen voort, waarna de Koningin de opgestelde eerewacht Inspecteerde. Bulten het Noordstatlon, was het plein In 't midden en de straat voor den Vor- stelijken stoet vrijgehouden, maar ach ter daar geplaatste hekken stonden dui- ZcXXUUJJI UX1 UU14V41UUU, VU1UXX X IJ UIL UI Ik, UI afwachting van de komst der Hooge be zoekster Toen de Koningin en Koning Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA bü onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—d uur. Administratie en Redactie Telef Interc 3745. Postrekening 48400. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 8.15. recht hartelijk toe Om kwart voor twee hedenmiddag is H. M. de Koningin aan het Holl. Spoor station in de Residentie aangekomen. w.o. enz. per Olifant. AATS. Een half uur lang is onze Koningin 1 zoodoende gastvrouw. Doch Zij is weer I gast, als Opnieuw de auto’s worden op- 1 gezocht en met een rondrit over het ten- I toonscellingsterrein dit bezoek wordt be- 1 sloten. I üüiiisuieüiiraxt. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 reyela 1.55. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden modedeelingek bjj contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Leopold in, hun i la Daumont bespannen rijtuig hadden plaats genomen en den tocht aanvingen vanaf het Rozier- plein, de Kruldtulnlaan, de Koninklijke Straat naar het Koninklijk Paleis, brak Niet alleen dat de verlichte vliegtuigen Pop voor Psinses Beatrix. Doch deze rondrit brengt nog enkele aangename verrassingen voor onze Vor stin. Allereerst worden Haai- onderweg nog bloemen aangeboden. Maar een van de hoogtepunten van dezen dag zal toch ongetwijfeld voor H. M. het oogenblik ge weest zijn, toen uit een groep van 4000 juichende meisjes enkelen naar voren kwamen om aan de grootmoeder van Prinses Beatrix een snoezige pop aan te bieden voor het lieve Prinsesje op Soest- dijk. Het gelaat van onze Vorstin straalde van vreugde, toen Zij het mooie geschenk voor Haar kleinkind mocht aanvaarden. Nieuwe toejuichingen altijd even har telijk met een vriendelijke buiging beant woord. Dan rijden de auto’s door een o ver volle jubelende stad naar het station Guillomlns terug, waar evén voor vier uur de locomotief aanzet om naar Brus sel terug te keeren. Gala-diner in het Nederlandsche Gezantschapsgebouw. In een der grootst# zalen van het Ne derlandsche gezantschapsgebouwen te Brussel heeft M. M. de Koningin haar Koninklijken gastheer gisteravond tot besluit van Haar door gansch het Bel gische volk gevierde bezoek aan België een gala-diner aangeboden. Om tien minuten voor half acht reed H. M. de Koningin per hofauto voor, ver gezeld door mevrouw Maskens, mevrouw Van Tuyll van Serooskerken, grootmees- I teres van H M en gen.-maj De Jonge van EUemeet. J Onder het oranje-kleurige baldakijn, dat in den stillen hof voor den ingang van het gezantschap was aangebracht, heetten de gezant en mevrouw Van IJa- riilxma thoe Slooten onze Vorstin wel kom. Onmiddellijk daarna begaf H. M. zich naar boven om haar gasten te begroeten, die in cirkel waren opgesteld. Even later echter daalde de Koningin de breede trap weer af om Koning Leopold, die, vergezeld van zijn adjudant van dienst en den kol. jhr. Van Caubergh, om vijf minuten over achten voorreed, te ont vangen. Na de begroeting stelden de bel de Vorsten zich met hun gevolg en de eerediensten in de groote benedenzaal op en lieten de genoodigden, die door onzen gezantschapsraad en mevrouw Snouck Hurgronje werden geleld, voorbij defileer en. De heeren waren in ambts gewaad, de dames In groot avondtoilet. Nadat alle gasten in de eetzaal plaats hadden genomen achter hun stoelen, traden Koningin Wilhelmina en Koning Leopold, voorafgegaan door graaf Du Monceau, grootmeester en opperceremo- nlemeester van H M en door Hr. Ms. gezant, baron Van Harinxma thoe Sloo ten, als laatsten de zaal binnen. Voor de plaatsen van H.H. M.M. stond een prachtig bloemstuk van gele arons kelken, een specialiteit en tevens een növltelt van Aalsmeer, terwijl de tafel Geestdriftige ontvangst in hoofdstad van Walenland. \]A Brussel is thans Luik gevolgd.’ Om li half 1 Dinsdagmiddag kwamen de Koningin en Koning Leopold mei, Hun gevolg per koninklijke trein uit Brussel te Luik aan op het station Guillomlns waar het eerste perron met tal van vlag gen en wimpels een flettrlg aanzien had verkregen. Ter verwelkoming waren hier o.m. aanwezig lult.-generaal De Krahe, com mandant van het garnizoen te Luik, dc heer Mathieu, gouverneur van de gewes telijke provincie, en de heer Neujean, burgemeester van Luik. Militairen bren gen de eerbewijzen en nadat H. M. de Koningin de eerewacht heeft geïnspec teerd, verlaat Zij het station door de ontvangstzaal, waar het in Oranje ge vatte Nederlandsche wapen, zoomede de witte en roode hortensia’s contrasteer den met de warm roode gordijnen langs de wanden. Buiten staan de auto’s te wachten en dc tocht door de stad naar den llnker-Maasoever begint. Een welis waar slechts korte tocht, maar welke den bij vele duizenden samengestroomde Lui kenaren reeds dadelijk de gelegenheid bood om, achter de lange hagen der mi litaire afzetting, door lulde toejuichin gen te toonon. dat zij In enthousiasme en warme gevoelens niet voor de Brus selaars onder behoefden te doen. Twee straten moesten slechts worden doorgereden om de Maas te bereiken, waar het groote, licht-blauwe motorjacht Aloa van Baron de Launoit, commissaris- generaal der tentoonstelling, reeds aan den oever ligt te wachten. Maar bijzon dere aandacht vraagt daarenboven ook nog de zoo geslaagde versiering bij den steiger, waar, aan tientallen hooge. vlak naast elkaar geplaatste, witte masten, de Nederlandsche driekleur wappert.» Ver over het breede water ruischen de tonen van ons Wilhelmus als Koningin Wilhelmina zich aan boord begeeft. Even later begint het jacht reeds, met de standaard van Koningin Wilhelmina in top zijn vaart, stroomafwaarts, In. de richting van de Nederlandsche grens. Ongeveer een afstand van drie kilo meter moet thans worden af gelegd én het zal ongetwijfeld oen tocht geweest zijn, welke door H M. hoogelijk is ge waardeerd Want het wqs een bijzonder bekoorlijk tafereel, dat zich voor de oogen van alle opvarenden van het jacht ontrolde Zoo stevende het slanke jacht door het klare grijs-blauwe Maaswater naar het terrein van dc expositie toe met aan weerskanten vele fraaie paviljoens. Over al wapperden hier langs de oevers de vlaggen van vele naties, doch thans nam Nederland daarbij toch wel een vooraanstaande plaats in. Kort daarop wordt In het midden van den stroom het anker uitgeworpen cn zetten Hunne Majesteiten zich met hun gevolg aan boord aan tafel om hier het dejeuner te gebruiken. Het laat zich den ken. dat verschillende kleine scheepjes voortdurend om het jacht rondzwierven, doch een politieboot hield allen op een behoorlijken afstand. Ook kwam nog even een. Belgische onderzeeër een kijkje nemen Toen omstreeks twee uur het dejeuner beëindigd was, voer het jacht naar den linkeroever van de Maas, waar werd aan gelegd bij den eero-stelger. In het Nederlandsch Paviljoen Per auto reden Hunne Majesteiten der waarts, waar het muziekkorps van de Oranje-Nassau-mijnen te Heerlen, dat al eerder vroolljke wijsjes over de Maas had laten klinken, de Brabanqonne Inzette ter verwelkoming van den heel hoogen Oast van H. M. de Koningin. Tegelijk I neschen twee matroosjes van de „Prins i Hendrik” de Koninklijke standaard. j Bij het betreden van het paviljoen wérden Hunnen Majesteiten welkom ge- heeten door de heeren H. A. Hooft, chef der afdeeling consulaire en handelszaken van het departement van Buitenlandsche Zaken en Ir. J P. van Vlissingen, dlrec- teur-generaal van de Nederlandsche Rijkswaterstaat, die onderscheidenlijk Koningin Wilhelmina en Koning Leopold den nu de deuren van het paviljoen open en de rondgang kan beginnen, een rond gang, tijdens welke het paviljoen voor lederen particulieren belangstellende was gesloten. 1 Leopold en iets later H. M. naar het Ko ninklijk paleis terug. Het vertrek van H. M. de Koningin- Hedenmorgen om 11 uur 38 heeft onze Koningin, Brussel verlaten. Met hetzelfde ceremonieel waarmede Koning Leopold H. M. heeft ontvangen heeft hij haar hedenochtend uitgeleide gedaan, en duizenden stonden ook thans langs den weg geschaard om de Neder landsche landsvrouwe een afscheidsgroet te brengen. Op het Noordstatlon aange komen heeft de Koningin dc eerewacht geïnspecteerd en zich daarna nog heel opgewekt met den Belgischen Koning onderhouden. Toen het moment kwam waarop de trein moest vertrekken schud- naa. geest tusschen beide volken nu dat wel Was het Dinsdag de dag dat de Fel ls ppsrhipri rint. at ppm pppsMriftipp hni_ 1 gische Koning zijn Koninklijke Gast ont- ving, Woensdag was de beurt aan de Bel- derlanden, in wie men de verpersoon- gische hoofdstad. Wooensdaginorgen is jj M de Konlngjn op ceremonieele wijze ontvangen door het gemeentebestuur van Brussel in het prachtige Raadhuis op de Groote Markt, dat de eeuwen door de bewondering heeft gehad en hebben zal, I van ieder die gevoelt voor schoone bouw- werken en kunst uit vroegere tijden. Maar naast die ceremonieeele ontvangst stond een ontvangst door de Brusselsche bevolking, zoo hartelijk, zoo vol geest drift en spontaniteit, dat deze alle be schrijving te boven, gaat. Duizenden en duizenden Belgen en Nederlanders ston den er opgesteld naar de toegangswegen tot en op de Groote Markt, waar de Ko ninklijke stoet te half twaalf aankwam. De Groote Markt, met zijn prachtig oud- paleis, het Broodhuis, zijn Gildehuizen, die ieder, die de schoone gebouwen kan waardeeren, steeds weer in verrukking brengt, ‘stond door de stralende zon met zijn vergulde gevels, in een gouden glans De klokketonen die ditmaal van den Mechel^chen toren op een plaat naar Brussel waren overgebracht, deden hun lulde sonore klanken hooren tegelijk met het bazuingeschal en onder dezen feest- jubel, d|e zich voortplant In groote geest drift vanuit het Stadhuis, naar de Markt en de verder gelegen straten, trok de Koninklijke stoet naar het Paleis te Lae ken, waar, we hebben het reeds gemeld, een Gardy Party plaats vond. I hl nev incUvilanuscn opgesteio. rieczeiioe was trouwens het geval met de ultnoodl- in het Nederlandsche paviljoen zouden vergezellen. In de, met vele hortensia’s en anjers versierde hal, werden nu de leden van het comité voor de Nederlandsche deel neming aan deze tentoonstelling afih Hunne Majesteiten voorgesteld en hier was het ook, dat een dochtertje van ir. J. van Veen, hoofdingenieur bij de Rijks waterstaat een sierlijk bouquet roze an jers aan onze Vorstin aanbood. i Ook Koning Leopold kreeg iets ten ge schenke, en wel het, in prachtband ge bonden bekende werk over de droogleg ging van onze Zuiderzee. Naar wij later

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1