Deze Courant komt in vele duizenden gezinnen Gegarandeerde oplage 8500 ex EN 4D NIEUWS- .™Y,vAPYERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Ditblad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen •capelle. !i De Goudsche Courant zal Maandag (2e Pinksterdag) NIET VERSCHIJNEN. >!- hlft 20043 Ir**— Vreugde over het bezoek van Neerland’s Koningin aan België. Waarschuwingstelegram Defensie ingetrokken. EERSTE BLAD. 78e Jaargang BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, - Telegramwisseling tusschen Koningin Wilhelmina en Koning Leopold. Wie prijs stelt op zijn meubelen laat zich door POLDERVAART verhuizen. Zaterdag 27 Mei 1939 Ke- waar de Kl Bac en M. van dei in nader Ï25 2 op leven en dood tusschen twee toon- LEOPOLD. TELEGRAFISCH WEERBERICHT ie de grens- te handhaven en daardoor do wedden- 55-67, Nieuwe niet veel succes in zijn pogingen om door noesten arbeid zich gedurende een jaar door het leven heen te*slaan, rijk, maar Schouw burg-15ioscoop. „Concert in Tirol”- „Rijk en geen geld". Pinkster-programma van de medewerking verleenden, terug. hendigheld demonstreeren, een aardig Our Gang filmpje, dat aan de bokssport ijke Stand. m, z. v. J. Meyer en M raai later verklaarde, aanleiding gegeven tot eenige wrijving met zijn ouders, die eenigszins ontstem'd waren over de eigen- machtigde handeling van hun toen nog minderjarigen zoon. Later hebben zij echter met trots op zijn Indische episode terug kunnen zien, want in Atjeh toonde STADSNIEUWS. GOUDA, 27 Mei 1939. Vragen van het raadslid H. M. van Triet inzake de Spaarbank- verordening en de Beheers- verordening. Door het raadslid, de heer H M. van Triet zijn aan B. en W. van Gouda enkele vlagen gericht met betrekking tot de Spaarbankverordening 1933 en de be- heersverordening Spaarbang 1932, welke beoogen den heer Van Triet in de ge- Hare Majesteit de Koningin, Den Haag. Ik ben ten zeerste gevoelig aan het zoo vriendelijke telegram dat Ik van Uwe Majesteit ontvang. Zij weze overtuigd, dat Haai’ onvergetelijk bezoek mijn Volk en Mij hoogst verblijd heeft. Deze dagen hebben dé vriendschap tusschen onze ■beide Huizen en onze beide Staten be- krachtigd. Koningin het volgende telegram verzon den: 1 Snijders dan ook geworden tot een na- mijne groote en bijzondere erkente- tionale figuur. Hij verwierf de militaire Willems orde op 23-jarigen leeftijd. Het is welhaast ondoenlijk de geheele WILHELMINA. bijna so-jange militaire loopbaan van I generaal Snijders op den voet te volgen. De verdediger van Nederland’s neutraliteit heengegaan. Pionier van onze burgerluchtvaart. Te Hilversum is gisteravond om tien minuten voor twaalf, in het ziekenhuis waar hij werd verpleegd, overleden gene raal Cornells Jacobus Snijders. De overledene werd geboren op 29 Sep tember 1852 te Nieuwe Tonge op Over- flakkee, waar zijn vader een bemind ge neesheer was. Hij volgde aldaar de lage re school en bezocht daarna do H.B.S. te Middelburg. Van 1869 tot 1872 bezocht de jonge Snijders de Koninklijke Militaire Aka- demle te Breda. Op 27 Juli 1872 werd hij tweede luitenant der Genie, van 1973 1875 was hij gedetacheerd bij het leger in Ned.-Indië en in de jaren 1876 tot 1880 en 1887 tot 1894 was hij werkzaam als leeraar, later als hoofd v«h onderwijs aan de K.M.A. Na verschillende rangen te hebben doorloopen werd de heer Snij ders op 27 Mei 1906 kolonel der Genie, 2 jaren later volgde zijn aanstelling tot sous-chef. in 1908 tot chef van den Ge- neralen Staf. Op 31 Maart 1911 is hij be vorderd tot luitenant-generaal en op 31 Juli 1914, toen de wereldoorlog was uit gebroken, is hij benoemd tot opperbevel hebber van land- en zeemacht. Op den negenden Augustus van dat jaar werd hij generaal. Gedurende de mobilisatie bleef hij het hoogste bevel voeren. Met Cornells Jacobus Snijders, Neder lands eenigste generaal, oud-opperbevel- hebber van de land- en zeemacht, ver liest ons volk een zijner grootste zonen, die tot het einde zijner dagen, met een voor een man van zijn leeftijd welhaast onbegrijpelijke vitaliteit, zijn vaderland diende. Wij schrijven; eenigste generaal, want tot het uitbreken van den wereldoorlog had, uitgezonderd Koning Willem II, die zich ook dien rang had toegekend, nog niemand in ons land dien rang bekleed en hopelijk ook komt onze regeering nooit weer in omstandigheden te ver- keeren, die haar zullen nopen, een ge neraal te benoemen. Generaal Snijders, deze uitstekende officier, die zich nog op rijpen leeftijd ontpopte als pionier van de burger luchtvaart in Nederland en Nederlandsch Indië, heeft in ons land niet altijd de waardeering gevonden, die hem rechtens toekwam. Ons volk toonde in het ver leden over het algemeen weinig belang stelling voor zijn weermacht en eerst in de laatste jaren is daarin onder den dwang van omstandigheden, die een man als Snijders reeds lang had zien aanko men, een keer ten goede gekomen. Daar mede groeide ook in de burgermaat schappij een juister inzicht in de be kwaamheden van den overledene, leerde men hem kennen als een man, begaafd met buitengewone eigenschappen des geestes en nam de beschaamdheid over zijn gedwongen ontslag op 6 November hoofdnummers. In het eerste, „Concert in Tirol” genaamd, spelen de jongens van het wereldberoemde koor „Die Wie ner Sangerknaben” een belangrijke rol w en verhoogen door hun zangkunst in be- bineeren van modeshow en revue te red- i en een veelzijdige overwinning te behalen. Het zien van deze revue alleen, hoewel slechts een onderdeel van de film, is stellig een gang naar Thalia waard; zoo’n overweldigende pracht van toiletten en decors, zulke aardige zang en dansscènes, brengt deze. „Vrouwen 1938” biedt een overvloed van charme en elegance, naast een combinatie van tra- beheer van de spaarbankgeldcn, zooals film, waarin Hans Jaray en Frieda dat in de verordeningen is aaneeeeven. Richard de hoofdrollen vervullen en waaraan de Wiener Sangerknaben hun medewerking verleenden, nog nader H. M. de Koningin van Haar bezoek aan Koning Leopold van België is te ruggekeerd, kan met blijdschap worden g^- constateerd dat het verblyf der Koningin m de Belgische hoofdstad en Haar bezoek aan Luik, de Belgen, en ook de zeer tal rijke Nederlanders, die in België wonen, tot een ongekende vreugde is geworden. Nim mer is een vreemd staatshoofd op zoo spon tane wüie in België zoowel door de Regee ring en door de bevolking een ontvangst bereid als aan onze Koningin is ten de l gevjfen. De laaiende geestdrift, die wij in ons land kennen op de hoogtijdagen van ons Vorste lijk Huis, zooals wij die vooral de laatste jaren hebben meegemaakt, kennen de Bel gen niet, hoezeer het Belgische volk Koning Leopold in hooge mate eert. Maar in de sfgeloopen dagen heeft zich zoowel in Brussel als Luik het enthousiasme voor Neerland’s Koningin, voortgeplant tot in alle lagen der bevolking, is deze niet ge bleven binnen den officieelen kring. Dc lusiterrijke ontvangst onzer Koningin, 41* door de stralende zon door een gouden glans is overgoten, heeft onze Vorstin m. ieder Nederlander met Haar met groot' vreugde vervuld. Kn de Belgische bevolking heeft gejubeld dat Neerland’s Koningin op zoo vriendelyke, innemende wijze haar har telijke vriendschap en genegenheid heeft betoond aan den Koning der Belgen, aan het ganache Belgische volk. Dit koninklijk bezoek heeft de vrie ic- schappeljjke verhouding tusschen de regee- rende vorsten der beide landen bezegeld en verstevigd, ’t heeft de beide volken nauwer tot elkaar gebracht, nauwer dan welke diplomatieke besprekingen ook zouden kunnen bereiken. Het is in alle officieele °n niet minder in niet-officieele toespraken, die er in deze dagen zijn gehouden en voor al ook in de onderlinge gesprekken tusschen Belgen en Nederlanders zoo tot uiting gekomen dat beide volken in alle opzichten waar dit mogelijk is, elkander in hartelijke samenwerking de hand moeten reiken. Die vogelvlucht een overzicht moeten geven. Reeds op 16-jarigen leeftijd werd de jonge Cornells toegelaten tot de K.M.A. en drie jaren later, op 26 Juli 1872 volgde zijn benoeming tot 2don luitenant. Door een bijzonder toeval ging de jonge luite nant reeds kort daarop naar Indië. Op de deftige sociëteit Sic Semper hoorde hij van een vriend, dat de regeering voor veertig officieren de gelegenheid had opengesteld tot detacheering in Indië i gedurende twee jaren. De eerste Atjeh- expeditie was niet naar wensch verloo- pen en men bereidde een tweede actie voor, waartoe het officierscorps versterkt diende te worden De oudere kameraad had besloten zich den volgenden dag op te geven en daarop diende ook Snijders een verzoek in. Dat heeft, naar de gene- candida tenlijsten. traal optredend hoofd- e verkiezing van leden ?raad. heeft de loting t’ de nummering der Thalia-Theater. „Vrouwen van 1938”. Het programma van Thalia biedt deze^ week, ter afwisseling, weer één hoofd nummer; doch daarmede toch verschei denheid genoeg, want „Vrouwen 1938” toont een bonte mengeling van ulter- mate fraaie shows, kostelijke zang, mu ziek, dans en humor, terwijl daar door heen een aantrekkelijk en boeiend ver haal is geweven. De wraakzucht van een millionnair-bruidegom, die op het ge wichtige oogenblik vruchteloos op zijn bruid moest wachten, leidt tot een strijd Het Pinkster-programma van de Op leven en dood tusschen twee toon- Schouwburg-Bioscoop brengt ons twee l aangevende modehuizen. Het resultaat r_ - x„ is dat beiden zullen ten ondergaan, maar juist de eigenaar van het modehuis, dat de wraak geldt, weet zich op het laatst, door het origineele idee, van het com- andelingen te hebben ■jarig meisje. Verwachting: Gedeeltelijk bewolkt. Droog weer. Zelfde temperatuur. Meest matige Noordelijke tot Westelijke wind. illm, w Richard erschaffing. chaffingsobject normali- IJssel nabij Spreeuwen meente Ouderkerk a. d. week 35 arbeiders uit erk gesteld. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, overal bewrging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal ƒ3.15 Abonnementen werden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bU omw agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Ome bureaux züh dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef. [jtorc. 2745. Postrekening 48400. «veiling. Mei wa/en aangevoerd rifzen waren als volgt: 503.65, henneneieren eren 2.15—2.90, kal- .05, alles per 100 stuks. Maatregelen betreffende de grens- en kustverdediging bleven van kracht. Regeeringspersdienst meldt bQ. luitenant Snijders dadelijk wat hij waard was, zoodat hij bij terugkeer naar het moederland benoemd werd tot ridder in de Militaire Willemsorde, onze hoogste militaire onderscheiding. Aan het hoofd van onze land- en zeemacht. Alhoewel generaal Snijders nooit de hoogere krijgsschool gevolgd had, werd hij wegens zijn groote algemeene kennis op 16 Juli 1908 benoemd tot sous-chei van den generalcn staf en in 1910 tot chef. In 1911 werd hij bevorderd tot lui tenant-generaal. Was de oorlog niet uitgebroken, dan zou de generaal enkele jaren daarna zijn 9gepensicneerd, maar nu moesten, leger en vloot gemobiliseerd worden en werd Snijders benoemd tot opperbevelhebber. Na zijn ontslag, is hij geenszins een rustend leven gaan leiden. Naast zijn vele werk voor de bevordering van het vliegwezen vond hij tijd tot het schrijven van tol van geschriften op militair we- tenscfhppelijk gebied. Met den overledene is een. man heen gegaan, aan wien Nederland groote ver plichtingen heeft en wiens nagedachte nis wij trouw in eere zullen houden. schap met zijn dokter, die hem verweet een slappeling te zijn, zonder energie, te winnen. Zijn grootste winst blijkt even wel te zijn de liefde van een meisje, dat hem trouw bleef, hoewel zij hem niet in zijn ware gedaante kende. Cary Grant en Mary Brian vervullen de hoofdrollen in deze alleraardigste film. Volgende week wordt verwacht de be kende film „AndalustSche Nachten”. Binnen korten tijd zal ook vertoond worden, de opzienbarende film „De Pas toor van Kirchfeld”, een film, die in de I ’groote per§ van allerlei richting zeer is geprezen en o.a. in Den Haag niet min der dan 14 weken heeft geloopetn, in Am- «ging van IMsten andidaten. U> het Centraal stembu iging van de leden van leente maakt bekend, dat ‘daten voor een ieder op gemeente ter inzage ,yn elding van de nummers .nrnTTWB’RKFRK OITInTTTYmiriTiM>DVöJxWr, wUl 1Atx, IlAAölKLlnl, lVlWKUlvr.CJtll, IVlViilvvArJ! IflEUWERKEKK, ouderkerk, oudewater, reeuwijk, schoonhoven, stolwijk, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, mij bereid hebben, en in Den Haag terug- geschiedenis toe. In de laatste jaren gekeerd voel Ik mij gedwongen nogmaals 1 van zijn welbesteed leven was generaal i. c 1 «onovrrinn fnf n/>n n<i_ lezer uren van genot en vermaak ver schafte, nu ook eens op de film te 2 zuilen willen verzuimen. Al is het ver haal niet op de voet gevolgd, veel ver schilt het toch niet en met veel genoe- gen volgt men den jeugdigen nietsdoen- ten. den millionair Ernest Bliss op zijn weg, Alan Mowbray treden naast haar het om zich zelf terug te vinden. Hij heeft meest op den voorgrond. Het is een der beste amusementsfilms. Een gevarieerd voorprogramma gaat -- eraan vooraf; een film waarin verschei- zonder de beschikking te hebben over I gene personen een meer dan gewone be- zijn geld! Hij slaagt er evenwel in zich to hnnrihovpn pn rinnrdnnr do woddpn- 1 5 volgt: 1. AR Partij 3. St. Geref. Partij, 4’ langrijke mate de waarde van deze film. Men kan wel zeggen, dat de regisseur alles heeit gedaan om het koor in de ge legenheid te stellen zich te doen hooren. Het geheel speelt zich af in een Tirolsche wintersportplaats. Als tweede hoofdfilm draait „Rijk en geen geld". Er zullen er niet velen zijn, die het boek van Philips Oppenhelm bevolking. ac van Bleiswyk, naar even hartelijke als grootsche ontvangst, Koning Leopold heeft daarop aan obzl Zullen daarvan om zoo te zeggen in r------ Dit nummer bestaat uit twee bladen. GOUDSCHE COURANT. V1XX. XXXV X.WX.X IXXX x x-jv^w.xxxxxx.x CXCBtUlUC, XliXtUai. VOJ.A VXM.- hebben gelezen, die nu de kans om dit giek en humor. Het is bovendien een film schoone en geestige verhaal, dat eiken 1 y>an bewonderenswaardige technische ver- kwaliteit, terwijl het spel meer dan voor zien, treffelijk is. Joan Bennett wint zeker aller sympathie door haar levendige charme, haar brutaliteit in sommige en 1 haar schuchterheid in andere momen- Warner Baxter, Mischa Auer en Gisteren heeft H. M. de Koningin aan Koning Leopold het volgende telegram I gezonden: w Regeeringspersdienst meldt Minister van Defensie heeft be- dat het waarschuwingstele- ^‘■am, dat op 11 April 1939 is ver- ^nden en tot op heden nog steeds van kracht is, met ingang van heden Mei 1939, wordt ingetrokken. Van de maatregelen, welke op pond van het waarschuwingstele- ^ain werden genomen zijn eenige ge aandhaatd, waardoor bij weder uit- 2ending van dit telegram de te ver- ncnten arbeid tot een minimum is be perkt. Hieruit volgt, dat de schriftelijke vaai’schuwingien (in oranje-enveiop- wn), welke zyn uitgereikt aan hen, ,le voormobilisatie in werkelijken enst zouden moeten komen, zijn vervallen. hl zu^s onverhoopt noodig JIM, wordt een nieuwe sohriftelijke 'laaiïjchuiwing aan ieder der be trok- eJen uitgereikt. ƒ0 het ten overvloede, wordt hier- 1) vermeld, dat intrekking van dit ^’schuwiingstelegram niets veran- W getroffen maatregelen l) reftende de grens* en kustbevei- I Billijke prijzen. Volle garantie. Brandvrije Bergplaatsen. Tel. 2534. Turfmarkt 1. Gouda. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bexorgkring) 1—5 regels ƒ1.80, elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en den beaorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEEUNGEN: 1—4 regels ƒ2.25, elke regel meer ƒ0.50. Op de voorpagina 60 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bfl contract tot zeej gereduceerden prjjs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnn worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureau! en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. innige samenwerking behoeft geenszins te steunen op een militair verbond. Een ver bond dat gesloten wordt op de basis yan goede vriendschap en samenwerking voor maatschappelijke belangen en tot steun voor het behoud van den wereldvrede, en dat geworteld is in de harten der beide volken, is machtiger en solieder can welk verdrag of tractaat. Elk dezer beid volken heeft zijn eigen levenswijze en zijn eigen karakter, die in hun staats- en maat schappelijke vormen tot uiting komen. Daardoor is en blijft steeds verschil van opvatting ten opzichte van aangelegenhe den, die beide landen raken, mogelijk. Maar wanneer vertrouwen en goede vriendschap de grondslagen zijn van samenwerking met elkander, dan zal er voor geschillen, indien die er bestaan, steeds worden gevonden een oplossing, die beide zijden bevredigt, ew oplossing die het belang der menschheid haar geheel ten goede komt. Het bezoek van H. M. de Koningin" aan België heeft momenten gebracht van groote ontroering onder de beide volken. Daar is een innigheid en hartelijkheid geschapen, die voor de toekomst ongetwijfeld een ze gen zal blijken te zijn. Zooals Nederland in de November-dagen vorig jaar den Belgischen Koning ontving met hartelijke spontaniteit, met hooge waardeering voor Zijn persoon, met harte lijke sympathie voor het Belgische volk, zoo heeft thans de Belgische Koning en met hem het gansche Belgische volk op even spontane wijze met luister en jubel Neerland’s Koningin begroet en gëeerd er. aan het Nederlandsche volk getoond dat de harten der Belgen warm voor hen kloppen. De goede vriendschap tusschen beiden is met alle hartelijkheid betegeld en de han den zjjn ineengeslagen in het belang van elkander, in het belang van den vrede en de vriendschap onder de volkeren. Dat is het stralend resultaat van dit be zoek, waarin Nederlanders en Belgen zich kunnen verheugen. geprezen en o.a. in Den Haag niet min- legenheid te stellen over het beleid en sterdam 6 weken enz. Wij komen op deze dat in de verordeningen is aangegeven, in den Raad het college van B. en W. in ’t bijzonder den wethouder van Finan ciën te interpelleeren. Zijner Majesteit den Koning der Belgen, Laeken Diep onder den indruk ben Ik van de I 1918, na zijn conflict met den minister even nartelijkc als grootsche ontvangst, van oorlog Alting van Gcusau de die Uwe Majesteit en het Belgische Volk zwarte bladzijde uit onze mobilisatie- mlj bereid hebben, en in Den Haag terug- geschiedenis tcc. In dc Istatetc jaren „ob-onrd vnni ik mii sedwonaen nogmaals van ziin welbes' tegenover Uwe Majesteit uiung te geven aan B— - lijkheid voor de on verge telijke dagen bij Uwe Majesteit te midden van het Belgi sche volk doorgebracht. 37jO9*4

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1