n KOK ilwasscliirij eerie KSTUKKCr EN kantoor Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen Ie Bruyn ONHOVEN. HULL WENSCHT WIJZIGING VAN DE NEUTRALITEITSWET. rPOo"^=j,MARKT “ur-Adm“ De Britsch-Fransche voorstellen te Moskou overhandigd. „Oorlog of vrede hangt af van Londen en Parijs”, is de meening te Rome. Turkije een bolwerk tegen het Duitsche gevaar. De politiek van isoleering een rampspoedige illusie voor de Ver. Staten genoemd. SmWFRKERK 0?m^PR^n]rTDnTT^2SEGRAVEN’ B0SK00p. GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, fflEUWERKERk, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. J heid niet. Het Europeesche evenwicht del twintigste eeuw moet, wil het duurzaam zijn, het resultaat worden van een breode Chauffeur vreesde voor d« le goederen. ees Mevrouw t kleurecht is vij U onberispelijk af- Tod). Frankrijk In zjjn Fransche Raynaud op za- vnn het uit- happeUjke jng speelt in on*» lerend it chic blad, i rood E. 'A. tot 11 uur. ang 8 uur. en bezoek aan ens Pinksteren biedt SMUZIEK. te rol. igen wederom. 42 x 100.000 enz. anï. •mogen te winnen. Een 3% emissie van den Franschen Staat in Nederland te wachten. zienlijke hulp aan Frankrijk en Engeland in geval van een oorlog. De New-York Times schat motiveering van Huil naar waarde en het blad meent, dat zijn aanbe velingen verdienen aangenomen te worden. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, bewrging per looper geschiedt. Franco per post per I een gunstige mogelijkheid te zien voor een I unie van Tsjechen en Slowaken op Poolsch I gebied. Schitterend leslaogde molière jchtige en luchtige itie. In zeer fijne atie Londön Tan si bruin buitenlandsche schuld op korten termijn aan het buitenland meer te bezitten, een omstandigheid, welke voor het Staatscre- diet van niet te onderschatten beteekenis moet worden geacht. Een andere vraag is het natuurlijk of het ook voor ons crediet en met name voor de kracht van ons ruil middel gewenscht is te achten, dat wij ons, in deze hoogst onzekere tijden voor zoo lange termijnen vastleggen. Wel kan men vaststellen, dat voor ons Nederl. bank wezen, dergelijke credieten en leeningen een welkome steun voor zijn rentabiliteit beteekenen. 1 ten het onmogelijk Frankrijk in Wee maan den te verpletteren. Zij moeten de noodige reserves verwerven door de hand op Kleln- 1 Azië te loggen, en daarvóór moeten zy den Bosporus oversteken. „Wij Turken echter,” zeide Saradjoglou, J.zijn vast besloten. Wij zullen het Duitsche gevaar het hoofd bie den. AMBASSADEUR GRANDI SPRAK IN „VIJANDELIJKE LOOPGRAAF” Scherpe reactie der Fransche bladen. De geheele Italiaansche pers maakt mel ding van een rede, welke de Italiaansche ambassadeur te Londen, Dino Grandi, heeft gehouden tijdens een plechtigheid op de Italiaansche ambassade ter gelegenheid van het sluiten van het Duitsch-Italiaan- sche verdrag. De plechtigheid werd bijge woond doqr den Duitschen ambassadeur en talrijke fascisten en nationaal-sociallsten Na hulde te hebben gebracht aan het „sta len verdrag” sprak Grandi over de „leugen- campagne tegen Italië en Duitschland”. De Italiaansche pers noemt deze rede een moe dige daad van den Italiaanschen ambassa deur in de „vijandelijke loopgraaf” op het «oogenblik, dat de „vermoeide Britsche leeuw zich verbond met den Russischen heer”. De Fransche bladen dienen Grandi heden van repliek. De mooie woorden van Grandi zullen niets veranderen, schrijft Petit Jour nal. Frankrijk en Engeland zijn ontwaakt en op hun hoede. Zij hebben niets te duch ten. De Maginotlinie is steviger dan de Siegfriedlinie, welker ingenieur door Hitler is afgedankt. (Hier wordt gedoeld op een overplaatsing van ingenieur Tod). De vloten van Engeland en waken aan de deuren der Middellandschf* Zee. Financieel is Italië platzak. Duitsch land leeft van de hypotheken en belastin gen en van de cadeautjes vAn Oostenrijk en Tsjecho-Slowakije. De dictators moeten het hebben van hun bluf en prestige. Frankrijk, Engeland en de Vereenigde Sta ten tezamen hebben een oorlogsschat van 736 milliard francs aan goud. De as zot cngeveer tien milliard bezitten. De veiligy heidsmarge wordt steeds breeder. Pertinax schrijft in de Ordre: „Het is de taak van ambassadeurs zich gereser veerd te houden en openbare betoogingen te vermyden, teneinde beter in staat te zijn te spreken met de regeering waarbij zy ge accrediteerd z(jn. Graaf Grandi bekommert zich niet meer om dat traditioneeie fat soen”. J)E Britsche ambassadeur, Seeds, en de ■Fransche zaakgelastigde, Payart, heb ben gistermiddag’ te Moskou Molotof de Britech-Fransche voorstellen „voor samen werking tegen agressie overhandigd. Molotof ontving de diplomaten niet het commissariaat van buitenlandsche ken, maar in het paleis van den raad volkscommissarissen op het Kremlin. Me1' ziet hierin, aldus Havas, dat hii de heeren heeft ontvangen in dubbele kwaliteit, al voorzitter van den raad van volkscommi® sarissen en als volkscommissaris van bui tenlandsche zaken. Tevoren had hij slechts in de tweede functie met de diplomaten ge sproken. Het onderhoud duurde een uur. By het onderhoud heeft Potemkin, de Russische ondervolkscommissaris voor bui tenlandsche zaken, als tolk dienst gedaar. Door zijn bemiddeling stelde Molotof ver scheidene vragen en verzocht enkele ophel deringen over het overhandigde memoran dum. Zoowel van Fransche ais wan. Engel sche zyde wordt een algeheel stilzwijgen over het onderhoud en den indruk, dien de Britsche en Fransche vertegenwoordiger gekregen hebben, in acht genomen. per week 17 cent, overal waar de kwataal 3.15. !5 GIRO 235817. trekkingen per jaar- Zonder Nieten. ‘T 1 ."~L „Wij hebben sedert 1911 steeds gevochten, zoo noodig zullen wij morgen weer beginnen.” In een onderhoud met don correspondent van de „Paris Soir” heeft, volgens Hava?, de Turksche minister van buitenlandsche zaken, in bijzonder krachtige bewoordingen gesproken over Turkije’s vastbeslotenheid om „het hoofd te bieden aan het Duitsche gevaar.” De minister, die ook in zyn verdere uit latingen geen blad voor den mond nam, begon met te verklaren, dat Turkije twee fundamenteele machtsfactoren heeft; zijn ligging aan de zeeëngten en zyn militaire kracht. Sedert 1911, zoo zei hij hebbèn wy steeds gevochten en als het noodig is, zul len w^ morgen opnieuw beginnen”. De minister sprak vervolgens over de voorzorgsmaatregelen, welke Turkije begon te nemen, „toen een zekere mogendheid het verlangen ging toonen de gevestigde o~de te veranderen”. „Kemal sloot het Balkan- verdrag en haalde de banden met Rusland aan. Toen Italië in Abessinië opdrong, sloot Kemal zich zonder aarzelen by de sancties aan. Toen Engeland hem vroeg, of Turkije zou opmarcheeren in geval van oorlog ant woordde hij: Ja. .„Sedert 1918 heeft de Turksche regee ring de gewoonte gehad niets te doen, dat de Duitsche neiging tot overheersching zou kunnen bevorderen. Kemal gaf de voorkeur aan neutraliteit. Maar als hij van meening was geweest, dat zijn neutraliteit Duitsch land zou hebben bevoordeeld, zou hij oogen- blikkelijk zyn houding herzien hebben. Dat ziet men nu gebeuren. Toen Duitschland Roemenië zijn handeh- ultimatum oplegde, heb ik Gafencu te Istan- boel de verzekering gegeven, dat Turkije in overeenstemming met het Balkanverdrug steun zou verleenen”. Over de Albaneesche kwestie zeide de minister: „Wij Turken kennen Albanië. Wy hebben het bestuurd. Wy weten, dat Albanië geen natuurlijke rijkdommen be zit, welke de verovering zouden kunnen motiveeren. Die verovering had uitslui tend een strategisch doel. Tegenover die bedreiging moest Turkije zeih beschermen, eveneens door strategische maatregelen.” Saradjoglou vertelde vervolgens van zijn eerste onderhoud met von Papen. Deze zei de: f,Wy hebben ten aanzien van Roemenië een zeer redelijke politiek gevolgd. We hebben slechts de opbrengst van het land ■verhoogd en de inwoners hebben er n:et van te lijden.” „Mijnheer de ambassadeur”, aldus had Saradjoglou geantwoord, „als men in een Afrikaansche kolonie komt, heeft men er ook geen belang bij de inwoners te Mooden. Men verhoogt liever de opbrengst van het land om de koloniseerende mogendheid te verryken. Gy wilde in Roemenië een koto- niale politiek voeren .Wel, ik zeg u: Ik zou het ernstig vinden, als U op zekeren dag voor my verscheen om “Turkije een derge- lyke politiek aan te bieden.” De toestand is zeer duidelijk, volgens dèn Turkschen minister. De mogendheden ach- IN EEN BABY-VLIEGTUIG OVER DEN OCEAAN. Zondag is van Old Archard Beach in Maine (Ver. St.) een 25-jarig handelaar in vliegtuigen uit Los Angelos, Thomas Smith geheeten, in een „Baby Clipper” een toe stelletje met een motor van 65 p.k., dat oen kruissnelheid van 85 myl per uur heeft, zonder toestemming der Amerikaansche autoriteiten gestart vetor een vlucht over den Atlantischen Oceaan naar Londen. Hjj is vertrokken met slechte een schroe vendraaier, een Engelschen sleutel, een re volver en efen zakmes als instrumenten, vier sandwiches, een flesch limonade, een flesch water en wat geneesmiddelen bij zich. Hij heeft 3 kleine parachuten by zich”oih mededeelingen te kunnen doen, want over radio beschikt hy niet. Het weer by New Foundland was slecht, zicht was er bijna niet. Sinds het vertrek hoorde men niets van {Smith, die omstreeks gistermiddag aan de lersche kust werd verwacht. Volgens Press Association heeft men gisteravond boven Londonderry en later boven het Engelsche graafschap Cumber land een klein vliegtuig gezien, naar men gelooft dat van Thomas Smith. Te Londen is men, volgens de Echo dc Paris van meening, dat het drievoudig ver bond tusschen Frankrijk, Engeland en Rus land geteekend zal worden vóór den terug keer van het parlement op 5 Juni, en dat het overleg tusschen de militaire deskun digen voor het einde van Juni zal aanvar- gen. Men gelooft, dat een reis van Hore Belisha naar Moskou zal plaats vinden tijdens de a.s. najaarsmanoeuvres in de SovjeLUnie. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkringj: 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55. elke regel meer 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer gereduceerden prjjs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Voldoening Amerik. pers. De groote Amerikaansche bladen schen ken zeer veel aandacht aan de voorstellen van Huil en zy leggen zyn compromis in zake de neutraliteitswet uit als een aan- koloniale herziening en van een vrye en spoedige voltooiing van den opbouw der eenheid van Duitschland. Een regeling van de kwestie-Danzig en van de koloniale vraagstukken, dat dient men in Parys ei Londen te begrijpen, is de Europeesche vrede wel waard. Wanneer Londen en Parijs echter in hun oorlogspsychose vol harden, en bang worden voor een billijken eerlijken vrede, danjal^Wt<^enc(mflic^ zeker werkelijkhei(Tworden. 4 zich eer rtfategische *°*^oende is er de as DuitvMme^e 'engte- *ïn oorlogstijd zouden iJTland Italië over meer dan 200 hen be'^h-68 duizenden vliegtuigen kun- hikken. De modernste marine-een- <kii Z<D^en opwe£en tegen die van Lon- homeen "ar’\8, Of er vrede of oorlog zal Lnd'1' Za' u^uItend van de houding van Te» en ^ar‘JS L "°Ver het Ouitsch-Italiaansche blok op papier het Engelsch-Fransch- |^he blok plaatsen, doch in werkelyk- Volgens inlichtingen uit goede bron i.«, naar de Matin meldt, het voornaamste der gistenen naar Moskou doorgestuurde Fransch-Engelsche voorstellen als volg: feateld; elk land in Europa, dat met de macht van zyn eigen wapenen zich verzet tegen een bedreiging van zijn onafhanke- lükneid, heeft het rechtj den hulp in te roe pen van Frankrijk Engeland en Rusland, ngeval een dezer drie mogendheden der. oproep zou beantwoorden, zouden de beide «Meren automatisch erby betrokken wor den. De opgestelde formule zoo schryft de a]'n n°£’ duidelijk het beginsel der ,.r’ieeng^e'(I ’n het voorgenomen drie- voudïge verbond. Bovendien Engeland, voldoening te geven aan de Sovjet-Unie, tereid, de Baltische. landen, w. Litauen, «nd en Estland, te garandeeren tegen “n niet-uitgelokten aanval. wrts doet men opmerken aldus de n dat de territoriale onschendbaar- 61 van Nederland en Zwitserland Itewaarborgd is door Frankrijk en Enge- ,n «altijd op voorwaarde, dat deze twee ^le staten, ingeval zij'bedreigd Iden "’orden, er de voorkeur aan geven het risi- te te loopen bij algemeene vijandelijkheden «rokken te worden, ever dan af te zien hun onafhankelijkheid, hoewel de nieu- *e garanties slechts an toepassing zijn, ^?eer de landen, waarop zij betrekking eooen, besluiten zichzelf tegen een daad v«n agressie te verdedigen. öiiit^Ven<- 0VCr l>eteekenis van het -* t tellaansche bondgenootschap, zepit t*Iiaansche Relazioni Internazionali. een voorstelling te maken van beteekenis der alliantie, het op te wyzen, dat Frankrijk een grens bezit van ruim VlijelUk wapens beschikbaar. J}E Amerikaansche staatssecretaris van buitenlandsche zaken Gordel Huil heeft het bureau van het congres Zaterdag een program voorgelegd voor de herziening van de neutraliteitswet. In een brief aan den voorzitter van senaat en huis zet Huil een zes punten omvattend voorstel uiteen voor een wetgeving, die er volgens hem toe zou bydragen, de Ver eenigde Staten buiten een oorlog te hou den. Hij stelt de volgende bepalingen vóór: 1. Een verbod voor Amerikaansche schepen om, ongeacht hetgeen zij vervoe ren, in oorlogsgebieden te komen. 2. Beperking van het reizen in oorlogs- geh ed doCr Amerikaansche staatsburgers. 3. Export van goederen, bestemd vqor oorlogx oerende mogendheden moet worden voorafgegaan door overdracht van het eigendomsrecht aan den buitenlandschen kooper. 4. Het handhaven van de bestaande wetgeving inzake leeningen en crediet »n aan naties, die in oorlog zijn. 5. Regeling van het aanvragen en in zamelen in de Vereenigde Staten van fond sen voor oorlogvoerende naties. 6. Handhaving van het nationaal bureau voor controle op de munitie en van systeem van vergunningen voor in- en voer van wapens. Huil zet verder uiteen, dat een 001 log alle krachten van de landen in werking zoi» stellen en dat op een ly’st van contrabande l ijna alle artikelen zouden moeten staan, die voor het leven van de volkeren noodza- kelyk zijn. Ik twijfel er aan, aldus Huil, of een oorlog te voorkomen is door den export van bepaalde artikelen te verbieden. Een. algeheel embargo zou het Amerikaanscnc I ceconomische leven ruïneeren. Het schijnt dus ónmogelijk om een automatisch in wer- I king tredend embargo op te leggen vooi bepaalde categorieën van artikelen. Het is, zoo gaat Huil verder, niet myn bedoeling den indruk te wekker, dat ik vraag afstand te doen van onze neutrali- teitsrechten, doch het is de vraag of er eer redelijke basis voor de uitvoering van deze rechten, is in de huidige omstandigheden. Ik> geloof, dat onder deze omstandigheden de clausule met betrekking tot het embargo op wapens niet is te handhaven. Cordell Hull heeft verder het woord ge voerd in de Sunday Evening Club te Chi cago en bij die gelegenheid de politiek van isoleering een rampspoedige illusie voor de Vereenigde Staten genoemd. Sprekende over de mogelijkheid van een nieuw groot conflict zoo spoedig na den grooten oorlog zeide Huil, dat een oorlog thans een on- vergeljjkeljjk grootere bedreiging voor den vooruitgang vormt, dan hij in het verteder eort is geweest. Daarom rust een weerga looze verantwoordelijkheid op die nationale leiders, die de naties welke bedreigd wor den door hun acties, dwingen tot een tra- gische keuze: zich over te geven of zich met de wapenen te verdedigen. Zelfs indier een oorlog zou kunnen worden voorkomen, zou volgens Huil de wapenfabrikatie op de huidige schaal oeconomisch en maatschap pelijk ontzettend drukken op de geheelt wereld. jongste radiorede kondigde de Minister van Financiën, Paul aan, dat sedert enkehi dagen Frankrijk geen kortloopende schuld aan het buitenland meer bezat. Naar men zich zal herinneren was de Fransche Staat er kort geleden in geslaagd een gedeelte van het hier te lande loopende Fransche promessen crediet in. guldens te converteeren in een z.g. „lang” crediet in den vorm van drie maands promessen, welke 23 maal verleng baar zouden zyn. M.a.w. de opzegbaarheid van het crediet ligt hier bij den debiteur i.c. den Franschen Staat. Deze wissels wer den door het Nederlandsche consortium cvergenomen tegen een vast disconto van 4% ’s jaars, terwijl het bedrag waar het hier,omging 155 millioen beliep. In wer kelijkheid stond hier echter nog een bedrag ”an 205 millioen uit, zoodat de Fransche ipgeering, wilde zij t.z.t. zekei zijn, dat zij dg alsdan vervallende promessen tegen voor haar redelijke voorwaarden zou kun nen onderbrengen, er op bedacht diende te zijn, ook het restant te consolideeren. Hierin blijkt zij thans goed te zyn ge slaagd, getuige de aankondiging dat een Nederlandsche bankiersgroep een Fransche leening heeft overgénomen ten bedrage, van 50 millioen, waarvan de helft zeer waar schijnlijk ter openbare emissie zal worden aangeboden. Waar deze leening een onder deel uitmaakt van een leening in totaal groot 100 millioen, waarvan de helft door een groep Zwitsersche bankiers is overgp- nomen, en deze een 3%% rente type draagt bij een koers van 97’6, lijkt het zeker niet uitgesloten, dat ook tegen deze voorwaar den de leening aan het Hoilandsche publiek zal worden aangeboden. De looptijd zal evenals met de 155 mil lioen promessen, welke 23 maal verleng baar zijn, het geval was, 6 jaar bedragen, hetgeen dus als een leening met middelma tig langen looptijd kan worden aange werkt. Nu deze transacties alle in kannen en kruiken blijken te zyn,N»n de regeering Jiich inderdaad gelukkig prijzen thans geen in" 11 GENERAAL PRCHALA NAAR POLEN UITGEWEKEN. Hij wil een Tsjechisch legioen vormen om de bevrijding van Tsjecho-Slowa kije voor te bereiden. De gewezen minister van oorlog en bfn- nenlandsche zaken in het ministerie van Wolosjin en vertegenwoordiger der regee ring van Praag in Subkarpatisch Roethenië, generaal Leo Prchala, is Vrijdagavond te Warschau aangekomen, nadat hij in he’ geheim uit Praag was vertrokken. Hij verklaarde in Polen een Tsjechisch legioen, te willen oprichten om de bevrijding van Tsjecho-Slowakije voor te bereiden. Na betoogd te hebben, dat alle Tsjechen op een geschikt oogenblik zouden opstaan cm hun vaderland te heroveren, besprak generaal Prchala de positie der Tsjechen onder het Duitsche bestuur. „De Duitschers, aldus de generaal, zenden niet alleen alle voorraden naar het Rijk, zoodat te Praag reeds een tekort aan levensmiddelen merk baar wordt, doch verder ook alles.- wat naar Duitschland kan worden verzonden, tot ge bruikte knoopen toe”. Hij verklaarde verder, aldus Havas, dat de Duitschers Tsjechische arbeiders, ont slaan en hen vervangen door uit Duitsch land gekomen arbeiders. Daartegenover gouden m*er dan 200.000 Tsjechische werk lieden naar Duitschland zyn gezonden In de Skodafabrieken wordt door Duitscher. gew^fet. Generaal Prchala heeft nog tegenover Havas verklaard, dat hij, alvorens zijn werk in Polen te beginnen, de meening der PooL sche leidende kringen zou vragen. In poli tieke kringen beoordeelt men de aankomst van den generaal gunstig. Men maakt «eni ge reserve ten aanzien van zijn plannen tot organisatie der Tsjechen, doch verklaart

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1