5 pit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen MOLOTOW BLIJFT VOLLEDIGE VOLDOENING EISCHEN. MOERCAPELLE, enz. Koop eerst een andere tandpasta en liefst de duurste die ei is en probeer daarna Ivorol. Dan neemt U waar hoe Ivorol in reinigend-, witrnakend- en schuimend vermogen alle andere verre overtreft. Hervatting der Duitsch-Russische handelsbesprekingen in uitzicht gesteld. Witboek. Italiaansche interventie in Spanje. I No- 20M6 Donderdag 1 Juni 1939 78e Jaargang (jEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, het défilé marcheer- 139 20524 de overigen werden gereorgani- i tionaal. Het gaat om de verhoudingen Een >ben, hoe ortief i Uw nsjas kken. Idlge republikeinsche Spanje. Alle buitenlandsche inmenging aan HET CONDOR-LEGIOEN TE HAMBURG AANGEKOMEN. Défilé der manschappen voor Göring. Nadat gisteren de Kraft durch Freude- vloot met de Duitsche soldaten, die in Spanje hebben gestreden, te Hamburg was aangekomen en de commandanten van het Condor-legioen de troepen bij generaol- veldmaarschalk Goring had gemeld, defi leerden de manschappen voor Göring. Ze werden door de bevolking van Hamburg luide toegejuuicfyt. Aan het hoofd van Prins Paul van Zuid-Slavië naar Berlijn vertrokken. Geen bijzonder© resultaten te ver wachten. Prins-regent Paul- van Zuid-Slavië en zjin echtgenoote zijn vergezeld van den mi nister van buitenlandsche zaken Markowfrsj (die vroeger ambassadeur te Berlijn is ge- evenwel kennis ge weest) uit Belgrado naar Berlyn vertrok- Tube 60, 40 en 25 et- 101 3M 157 1753 134 2340 I87k 3516 164® 4427 185 6403 165 6427 !04 7850 138 8249 131 8973 170 9844 23 10574 54 11772 18 12723 94 13866 39 J4709 99 15167 06 16628 44 17781 55 18988 20 19779 0/ 20492 van mensch tot mensch. In de diverse^ kringen der maatschappij moet men' ben dit eerst onlangs ingejjpn. Kortgeleden zijn veranderingen in het Britsche stand punt waargenomen en wij hebben daarom het aanbod tot het' voeren van onderhande- lingen aanvaard. weg bevindenden tegenstand wegvagend, meer dan vierhonderd kilometer oprukken In alle belangrijke phasen van den oorlog, aldus constateert graaf Ciano, hebben de legionnairs zonder onderbreking de dappcie-* nationale troepen van Spanje terzijde ge staan. Van hun waarde en hun opofferings gezindheid leggen de 3327 gesneuvelden en 11.227 gewonden getuigenis af. Uit deze gemeenschappelijk doorstreden oorlog, zoo besluit graaf Ciano, is een ware wapen- broederschap tusschen het Italiaansche en Spaansche volk geboren en de gemeen schappelijke strijd heeft de onverbrekelijke band tusschen de twee volken versterkt. De oorlog in Spanje heeft de solidariteit van de as-mogendheden bezegeld en bewezen, dat deze mogendheden een zekere garantie voos, orde en vrede in de wereld vormen. Inmiddels wordt uit Jeruzalem gemeld, dat de politie te Tel Aviv in verband met de ongeregeldheden van de laatste dagen, een aantal leden van de Nieuw-Zionistische partij, waaronder de voornaamste revisio nistische leider, dr. Bouchsspahn. heeft go- 1;:euwen souvereinen staat. Dienaangaande - arresteerd. Nabij Jeruzalem is ook weer gevochten tusschen militairen en Arabische terroris ten. Deze laatsten werden verstrooid. Zij lieten één doode achter. van ononderbroken strijd konden de vrijwilligers, elke zich op hun 38 242 98 656 50 955 43 1362 99 1612 97 1961 34 2198 Jl 2550 78 2784 18 3052 14 3497 70 37 1 6 )0 4018 >0 4193 14 4458 18 4761 72 5094 16 5586 <1 5892 >5 6216 !3 6449 >5 6716 15 7196 II 7464 >9 7846 i 19 8053 14 8345 17 8709 II 9003 9451 '4 9675 1 10072 5 10262 8 10776 1 -11008 9 11486 1 11806 1 12072 9 12373 1 12707 4 13088 2 13445 3 13654 3 13959 3 14134 9 14345 4 14596 2 14764 0 14954 4 15856 7 15642 9 15853 3 16069 3 16469 L 16777 5 16977 i 17421 J 17602 L 17868 J 18168 I 18415 l 18622 I 10111 I 19354 I 19754 I 20065 I 20280 I 20480 I 20662 I 20062 TO.—; l ken, waar zij een officieel bezoek aan Hit- I Ier zullen brengen. I Uit het programma blijkt, dat de Zuid- Slavische gasten geruimen tijd hebben voor conferenties met de Duitsche autoriteiten. Men behoeft van dit bezoek geen opzien barende resultaten te verwachten. Aan den eenen kant zal Duitschland natuurlijk aan dringen op nauwere aansluiting van Zuia- Slavië bij de spil, b.v. door een verklaring van adhaesie aan het anti-komintern pact. Van Home uit is daarentegen in die richting weinig gedaan en Zuid-Slavië heeft op die niet al te nadrukkelyke pressie dadelijk ge antwoord, dat het geen zin heeft dat het zich zou aansluiten bij het anti-komintem- pct, daar het de Sovjet-Unie nooit heeft erkend. De ontwikkeling van de internationale situatie leidt er echter toe, dat Zuid-Slavië met meer verlokkende aanbiedingen, of in dien dat niet helpt* met verscherpte dreige menten, behandeld zal worden om partij te kiezen en het is de vraag of het bij afwe zigheid van steun van de West-Europeesche democratieën aan dien verscherpten druk weerstand zal kunnen bieden. Zuid-Slaviè is zeer gevoelig voor de moeilijkheden in Macedonië en Kroatië en het is bekend, dat Duitsche en Hongaarsche agenten aan het werk zijn bij de minderheden van die natio naliteiten in Zuid-Slavië. Natuurlijk zal Duitschland ook trachten Zuid-Slavië los te maken van de Balkar - Entente, waarvan het steeds maar weer verzekert, dat zij niet meer bestaat. Wat aat aangaat -behoeft men ,echter ook niet te verwachten, dat Zuid-Slavië beslissingen zal nemen, die in Roemenië afgekeurd zou den worden. Duitschland zal ook trachten de troef van het Zuid-Slavische wantrouwen tegenover Rusland uit te spelen. Men kan echter aan nemen, dat Zuid-Slavië zoo lang mogelyk zal vasthouden aan een politiek van strikte neutraliteit. Zoo veel is zeker, dat de pu blieke opinie hier op de hand van de West- Europeesche democratieën is. den de gevechtsvliegers, gevolgd door de jachtvliegers en de verkenners. Met de ba jonet op het geweer volgden de manschap pen van de luchtdoelartillerie, van den be richtendienst en den geneeskundigen dienst. Het défilé stond onder commando van go- neraal-majoor von Richthofen. Göring heeft in een toespraak de geval lenen van het Condor-legioen herdacht en deelde vervolgens mee dat Hitler voor de Spaansche vrijwilligers een orde had ge sticht, die in drie klassen verleend zou wor den. Bovendien zal een eskader, een regi ment luchtdoelartillerie en een afdeeling van den vliegberichtendienst den naam „Condor-legioen” krijgen. Göring overhan digde hierna persoonlijk de toegekende ordes. Ook aan familie van in Spanje ge vallen vrijwilligers werd de orde toegekend. Na zjjn aankomst te Hamburg had Gö ring ongeveer driehonderd kapiteins en le den van de bemanning van Duitsche vracht schepen geïnspecteerd, die tijdens den Spaanschen burgeroorlog de manschappen en het materieel van het Condor-legioen hebben vervoerd. In een korte toespraak dankte hjj hen voor alles wat zy voor het legioen hebben gedaan en zeide, dat zonder hun medewerking het legioen zijn taak niet zoo had kunnen vervullen, als het thans gedaan heeft. Gisteravond is Göring weer uit Mamburg vertrokken. I gratie, doch er worden strenge maatrege- j len geëischt tegen clandestiene immigran ten. Ten slotte wordt betoogd, dat de Arabie- l'ren slechts rustig zullen zijn, wanneer hun I nationale aspiraties zullen zijn verwezen lijkt. Tegelijkertijd publiceert de Arabische Revdlutionnaire Raad voor Palestina een manifest, waarin hjj zich solidair verklaart /met de Hooge Commissie. Hjj verklaart vast besloten te zijn den strijd voort t£( zetten. Toch hebben, aldus Havas, de gematigde Arabische leiders reeds eenige duizenden handteekeningen van Palestijnsche Arabie ren ontvangen, waarbij steun wordt toege zegd aan de nieuwe Britsche politiek. Arabieren verdeeld over het I nomen van f*e beperking der Joodscheimmi- Hooge Arabische Commissie en Revohitionnaire Raad tegen, gematigde Arabieren vjiór nieuwe politiek. Terrein duurt voort. Het gedetailleerde antwoord der Hoo^e Arabische Commissie op het Witboek is risferochtend toegezonden aan de reg°e- ringen van Arabische en vreemde landen, het bevestigt de afwijzing der nieuw’e p •- zich zijn verantwoordelijkheid bewust zijn, vooral omdat de gemeenschapsband in onze dagen zeer verzwakt is. Dat is in de eerste plaats veroorzaakt, doordat het terrein, van de gemeenschap zooveel grooter is geworden. Ook zijn echter de tegenstellingen grooter geworden of heb ben zich zeer verscherpt. Dat moet veranderd worden. We moe ten ons afvragen of we wel ons best heb ben gedaan om anderen en elkaar te be grijpen. De kern van de radiorede van de Koningin was de vraag of we er wel goed van doordrongen zijn., dat we de eenheid van ons volk goed moeten bewaren tegen de gevaren van buiten. Ondanks verschil van beginsel zijn er breede terreinen te vinden voor samenwerking. Den politie- ken strijd moet zijn negatieve karakter worden ontnomen. We moeten de gelijk waardigheid van alle menschen erken nen. De eisch, welke de geestelijke en mo- reele herbewapening stelt, Is het ver sterken van de goede krachten. Zetten we dit streven in het middenpunt, dan kunnen wij elkander bij alle verschil van meening vinden. Spr. heeft het vaste vertrouwen, dat de wereld haar tegen woordige moeilijkheden te boven kan komen, omdat hij gelooft dat in den mensch altijd weer de regenereerende krachten gewekt worden, welke haar in, goede banen kunnen leiden. Prof. Kohnstamm beziet de leuze t.a.v. het onderwijs. In de middagvergadering heeft prof. Ph. Kohnstamm een rede gehouden over: De geestelijke hert 'wapening van ons ^openbaar onderwijs -Het. openbaar en neutraal bijzonder onderwijs moet zijn opvoedingstaak in het bijzonder zien in de opvoeding tot lid der grootere Ne- derlandsche gemeenschap (Staat -en Maatschappij), terwijl Ajiet de meer ge differentieerde godsdienstige opvoeding overlaat aan gezin en kerk. Geestelijke herbewapening op het ge bied der openbare school beteekent in de eerste plaats aan het voorschrift van art. 42, lid 1 der L. O.-wet, voorschrij vende: „opleiding tot alle Christelijke en maatschappelijke deugden”, hun inhoud te hergeven. En dati voorstanders van het openbaar en neutraal bijzonder on derwijs samenwerken aan een opvoeding irvNederlandschen zin en In Nederland- sche traditie. Dit beteekent een nieuw doel, misschien juister een hernieuwde bewustwording van het doel van het openbaar onderwijs voor zijn leerlingen. Dit doel, aldus besloot spr., zou aldus kunnen worden omscheven: Vorming tot burgers van dien. Nederlandsche staat, (üp krachtens zijn oorsproqjt en zijn tra dities een van de meest typische ver tegenwoordigers is geweest van de leer, dat Staat en Volk niet het recht maken, maar aan een hooger gezag gebonden zijn. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31 GOUDA onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie en Redactie Telef latere 3745. Postrekening 48400. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN (JET ALGEMEEN. Mr. Oud pleit voor erkenning van gelijkwaardigheid der menschen. Voorzitter spreekt op de i53sle vergadering over de vooruitzich ten der samenleving. Wij kunnen ons zeker niet ontveinzen, dat er symptomen zijn, die, ook in ver band met wat het verleden ons leert, op een dreigend verval wijzen, meende mr. G. J. Salm, voorzitter van de Mij tot Nut van ’t Algemeen te moeten constateeren, in zijn openingsrede op de gisteren te Amsterdam gehouden 153ste algemeene vergadering. Hij sprak daarbij over de problemen van den huldigen tijd en den vooruitgang van de samenleving. Slechts langzamerhand kan een duur zaam hooger cultuurpeil worden bereikt, meende spr., eenerzijds door vermeerde ring- van stoffelijken welstand, ander zijds door vergrooting van de waardee- ring van geestelijk bezit. Doch tijd alleen zal niet baten, ook de omstandigheden moeten de geleidelijke evolutie begunsti gen, weshalve rust en vrede, gerechtig heid en broederschap geboden zijn. In het vervolg van zijn rede gaf spr. uiting aan zijn meening als een hoopvol verschijnsel te mogen beschouwen, dat steeds krachtiger de denkende mensch zich tegen verder af glijden verzet. Op wel zeer bijzondere wijze uit zich dit ver weer in het zich alom openbarende ver langen naar geestelijke enAnoreele her bewapening, waaraan ook deze algemee ne vergadering zal zijn gewijd. Vele zijn de uitingen en middelen van verweer tegen teruggang en afglijding. Daaronder behoort ook het eigen werk van de maatschappij en in verband hier mede ging spr., die werkzaamheden na, waaraan hij een oproep tot medewerking vastknoopte. Mr. Oud onderzoekt de pracrtsche eischen. Mr. Oud, Rotterdams burgemeester, gaf daarna een uiteenzetting over de prac- tische eischen, die de leuze „Geestelijke en moreele herbewapening” aan het in dividu en aan de verschillende geledin gen der gemeenschap stelt. Het begrip is mooi, volgens spr., maar weinig concreet en, volstrekt niet nieuw. Maar in ieder geval heeft de hoofdge dachte van de leuze, die zich richt tegen verdeeldheid* en met grooten nadruk op samenwerking aandringt, ons volk ge pakt. In de practijk gaat het bij de geeste lijke en moreele herbewapening om onze gedragingen tegenover de gemeenschap, hun vaderland tenigge- niet, alleen internationaal, maar ook na- Ook Ciano doet een boekje open. In het door Mussolini opgerichte fascisti sche maandblad „La Gerarchia” schrijft Ciano over den „strijd van Italië voor de overwinning van de orde in Spanje” o.a. het volgende: „de fascistische regeering was volkomen op de hoogte van de rol van Sovjet-Russische agenten, die in Spanje de revolutie moesten voorbereiden om het bolsjewisme den weg naar de Middelland- sche Zee te openen. De stryd was nauwe lijks begonnen toen reeds vele teekenen van buitenlandsche inmenging aan het licht kwamen, voornamelijk zendingen van wa pens en vliegtuigen uit Frankrijk naar het Vormen van de zijde van Madrid zijn door Italië met aandacht ge volgd. Op verzoek van het nationalistische Spanje zond Italië om te beginnen negen vliegtuigen, afgestaan door de particuliere vliegtuigindustrie, naar Marokko, om voor transport van Afrikaansche troepen naar Spanje te dienen. Sedertdien steunden de voortaan met an dere bommenwerper? en jachtvliegen ver meerderde legionnairspatrouilles op doel treffende wijze de zeepolitie en verlamde zjj de acties der roodé sbhepen. 135.265 vlieguren, 5318 bombardementen en 266 luchtgevechten zijn het resultaat van den Italiaanschen steun aan Franco op lucht vaartgebied. Vijf en tachtig Italiaansche vliegers werden by de krijgsacties gedood. Na de organisaties van de internationale brigaden stonden de nationale strijdkrach ten tegenover een door de Komintern ge wapend leger. Dt>ze massale inmenging van Internationale elementen kon ndch de fas cistische regeering te Rome, nóch de open har© meeningen in Italië zonder meer aan- vaarden. Den 22en December 1936 landden in Cadiz de eerste drieduizend vrijwilligers, waarna nog meer lichtingen volgden. In October j.l. werden tienduizend vri jwilligers naar I bracht, de seerd. In 47 dagen Scherpe waarschuwing aan Japan. Russische hulp voor China openlyk erkend. Jn zijn gisteren gehouden rede heeft M^ lotow naar Reuter uit Moskou meldt, verklaard, dat de Britsch-Fransche voor stellen op verscheidene punten een voorbe houd bevatten, waardoor het te sluiten ac toord ondoeltreffend zou kunnen worden. Molotow zeide, dat de Sovjet-Unie staat op een pact van uitsluitend defensiever, aard, een garantie aan alle buren van de Sovjet-Unie en een concrete overeenkomst voor wederzijdschen bijstand, voor het ge val een der onderteekenaars wórdt aange vallen. De Sovjet-Unie streeft zonder voorbe houd naar de vereeniging van alle vrede lievende volken, teneinde agressie tegen te gaan, aldus verklaarde Molotow, doch „wij moeten ons wel de waarschuwing van Sta- lin herinneren, ons niet te laten gebruiken om voor andere volken de kastanjes uit het vuur te halen.” Deze woorden lokten onder de afgevaardigden groot applaus uit. Toen Molotow vervolgens verklaarde, dat de Sovjet-Unie staat op absolute gelijkheid, had hij een vijf minuten lange ovatie in ontvangst te nemen, waarmede Stalin, Wo- pr ’tosjilow en de andere leden van het poli tieke bureau, alsmede Litwinow, instemden. „Onze plaats, zoo vervolgde Molotw, is in de eerste rij der volken”. Voorts zeide hjj, dat de jongste Britsch-Fransche voor stellen op het beginsel der wederkeerigheid berustten, „hetgeen een schrede voorwaarts is." Hy gaf echter te kennen, dat de Oostzee- Staten nog niet gegarandeerd waren en dat de Sovjet-Unie derhalve geen verplichtingen op zich kan nemen ten aanzien van neu traal blijvende landen, die niet in staat wa ren hun neutraliteit te verdedigen. Molotow verklaarde, dat de onderhande- lingen met Groot-Brittannië voortduurden, doch, zoo zeide hy, „wy moeten‘vasthouden aan ons standpunt ten aanzien waarvan wij niemand behoeven te raadplegen. De aanvallersstaten hebben reeds lang geleden ingezien, dat de buitenlandsche po- j litiek der Sovjet-Unie tegen agressie ge- __oo<B. richt is, doch de democratische landen 'heb- keurd en is voor onbepaalden tyd verdaagd. ■‘Hek met betrekking tot Palestina. In de eerste plaats wordt een opsomming ?egpven der redenen voor de afwijzing. De commissie critiseert de principieete hand having van het mandaat als basis van de oplossing van-he* vraagstuk. Zij kant zich vcral tegen het bestaan van een Joodseb nationaal tehuis en brengt het verwijt, dat «et Witboek slechts beperkingen inhoudt. Heb document verklaart, dat de Joden in- “oedaad meesters zijn in het voor onbe- I^olden tyd verdagen der geboorte van den nieuwen souvereinen staat. Dienaa-O *ordt opgemerkt, dat "de T^en in het Weent van het Witboek d© mogelijkheid cbjen de overgangsperiode voor de onaf-* «Mkheid te verlengen, daar het Wit- ZOe* bepaalt, dat de duur daarvan door do omstandigheden wordt ingegeven. ■*ph baseerend op het precedent van Sy- o en Irak betwist het de wyze van uit- ening der uitvoerende en wetgevende w®lke gedurende de overgangs- de aan de Britache regeering blijven J*evertrouwd zonder werkelijke verant- ^delijkheid van de Arabische bevolking. Met voldoening wordt ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkringj 1—5 regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55. elke regel meer 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soUede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zün. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingei by contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. JOfflS® fflüKfflL {ERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, - Moskou en de spil. Na de aanvallersstaten in het algemeen te hebben gegeeseld, wees Molotow op (le verbeterde betrekkingen met Italië, waar na hy vervolgde: '„Wy zijn niet ongeneigd, onze handelsbetrekkingen met Duitschland te verbeteren. De Duitsch-Russische han delsbesprekingen, welke onlangs gevoerd zyn, zyn weliswaar afgebroken, doch er zyn teekenen, die erop wy'zen, dat de besprekin gen hervat zullen kunnen worden.” Molotow herinnerde in het kort aan de verbeteringen in de betrekkingen met Po len, aan de normaliseering van de politieke betrekkingen tusschen de beide landen ver leden jaar en de totstandkoming van het handelsverdrag dit jaar. Dit verdrag, zoo zeide' hy, heeft tot ontwikkeling van den handel tusschen de beide landen geleid. ■Een waarschuwing aan Japan. Ten aanzien van de betrekkingen met Japan zeide Molotow, dat de Japansche be dreigingen tegen Buiten-Mongolië belache lijk en onzinnig zyn. „Er is echter een grens aan dezen onzin en het is tijd, dat de Japanners met al deze povocaties ophouden. Gezien ons pact van wederzijdschen bijstand met Buiten-Mongo lië zullen wy de grenzen van Buiten-Mon golië verdedigen als onze eigen grenzen. Sprekende over Cihina herinnerde Molo? tow aan de onlangs door Stalin afgelegde verklaring, dat de Sovjet-Unie dé naties, die voof haar onafhankelijkheid stryden zou helpen. Hij verklaarde, dat de Sovjet- Unie de Chineezen in hun strijd om de on afhankelijkheid practisch by'stond. Onder daVerend applaus besloot Molotow zyn rede met de volgende woorden: „De Sovjet-Unie is niet meer wat zy in 1922 was, doch enkelen., onzer buren kunnen dat niet inzien. De reactionnaire Japanners dienen te-weten, dat zij ons niet met be dreigingen -kunne intimdeeren. De rechten der* Sovjet-Unie worden en zuliên worden verdedigd.” Het parlement heeft de verklaring van Molotow met algemeene stemmen goedge-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1